Đào tạo và phát triển

Chia sẻ: Quang Man | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
211
lượt xem
101
download

Đào tạo và phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để có được một lực lượng lao động và một công ty tầm cỡ thế giới, các công ty phải tạ ra và nuôi dưỡng một môi trường trong đó có việc học tập và đào tạo liên tục, không ngừng, gắn chúng với các mục tiêu chiến lược và sự chia sẻ kiến thức trong toàn công ty. Thực hiện điều này sẽ giúp tạo ra và chuẩn bị cho người lao động lãnh nhiều nghĩa vụ hơn và tự giải quyết các vấn đề...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đào tạo và phát triển

 1. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 ào t o và Phát tri n Nguy n H u Lam, Ph.D. Center for Excellence in Management Development University of Economics – Hochiminh City Email: lam@ueh.edu.vn Web Site: www.cemd.ueh.edu.vn H c t p và ào t o & Phát tri n “ có c m t l c l ng lao ng và m t công ty t m c th gi i, các công ty ph i t o ra và nuôi d ng m t môi tr ng trong ó có vi c h c t p và ào t o liên t c, không ng ng, g n chúng v i các m c tiêu chi n l c, và s chia s ki n th c trong toàn công ty. Th c hi n i u này s giúp t o ra và chu n b cho ng i lao ng lãnh nhi u ngh a v h n và t gi i quy t các v n . H c n i u này duy trì tinh c nh tranh trong ngành.” Michael A. Johnston Chairman, Merrill Lynch Credit Corporation 1997 Malcolm Baldrige National Quality Award Winner 1 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 2. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 H c t p và ào t o & Phát tri n ng c h c t p Vi c h c t p c c ng Vi c b i t ch c Th c t p và Th các ho t ng các H Nh ng hành vi m i c Nh ánh giá là có ý ngh a ánh Nh ng n i dung c Nh truy n t m t cách có hi u qu Nh ng n i dung c chuy n vào n i làm vi c chuy Nh ng K n ng c a Th k 21 T ng n c, Ch c n ng, C ng ng c M ng, M ng các i, Linh ho t T ch c n i làm vi c H p; làm m t vi c; n gi n hóa; R ng; làm nhi u vi c; Thi t k công vi c tiêu chu n hóa nhi u ngh a v Chuyên môn hóa a k n ng K n ng c a NL H th ng m nh l nh, ki m soát T qu n Qu n lý l c l ng L Trên xu ng; nhu c u bi t a chi u; b c tranh t ng th Truy n t Truy Chu i m nh l nh – Trên xu ng T qu n Ra quy t nh Các th t c v n hành c nh, Các th t c trong i u ki n Ch d n c tiêu chu n hóa ! #ng xuyên thay i " Th p Cao T ch c a NL Ki n th c c a NL Ki Hp R ng v t ch c Ngu n: Báo cáo c a b Th ng m i, Giáo d c, Lao ng M . January 1999 2 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 3. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 B i c nh cho th c hi n trong m t t ch c “M i” Phát tri n Làm vi c theo i C u trúc theo i M ng quan h các liên minh Phát tri n àm phán Qu n lý biên gi$i M ng h th ng ng viên Qu n lý a nhi m v H%c t p Linh ho t l cl ng lao ng Quan h v$i L ng nghe, H th ng a d ng thông c m Qu n lý xung t các nhân v t h&u quan áp ng v$i Truy n t H i nh p Toàn c u a v n hóa a biên gi$i òi h i a ph ng Ngu n: Ancona, at al., (2003). “Organizational Behavior & Processes: Managing for the Future.” Nh ng N ng l c Quan tr ng D ch v khách hàng Gi i quy t v n & ra quy t nh Truy n t Làm vi c ng i T th hi n & phát tri n nh h ng H c t p liên t c, su t i 3 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 4. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 H ct p H c t p là vi c di n ra ngay trong b n thân ng i h c và nó là cái cá nhân c a ng i y. H c t p ch x y ra khi m t cá nhân c m th y m t nhu c u, th hi n nh ng n l c c a mình th a mãn nhu c u ó, và có c nh ng tho mãn v i k t qu c a nh ng n l c ó. After Leagans, 1971. H ct p H c liên quan n s thay i H c t p là t t c nh ng thay i trong hành vi mà i u này x y ra nh là k t qu c a nh ng kinh nghi m S thay i di n ra trong b n thân ng i h c khi giáo d c và ào t o áp !ng c nhu c u và giúp cho cá nhân ng i h c thích !ng t t h n v i m t môi tr ng c th . 4 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 5. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 H ct p Các thuy t v H c t p i u ki n c i n i u ki n ho t ng H c t p xã h i H c t p c a Ng il n 5 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 6. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Nh ng Hàm ý i v i ào t o N ng l c Ngh nghi p B n v ng ê u n ng l c ( Vd. Phân tích, truy n t, sáng t o, h%c t p và t phát tri n, gi i quy t v n Ki n t h c K n ng Hành vi Giá tr Ng i th c hi n có t duy Cheetham & Chivers (1998) and Kolb (1984) 6 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 7. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Thi t k H th ng ào t o "ánh giá nhu c u ào t o B o m s s#n sàng c a NL" cho vi c ào to T o ra môi tr ng h c t p B o m s chuy n vi c h c thành hành ng t i n i làm vi c Ch n l a các ph ng pháp ào t o L ng giá các ch ng trình ào t o Thách th c trong ào t o "ào t o có ph i là gi i pháp cho v n ? Các m c tiêu ào t o có rõ ràng và th c t ? "ào t o có ph i là m t u t t t, có hi u qu ? "ào t o có c x y ra nh mong mu n? 7 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 8. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 ánh giá Nhu c u ào t o & Phát tri n Phân tích nhu c u Xác nh các M c tiêu ào t o & Phát tri n Xác nh các ti p c n ánh giá Nhu c u ào t o Lý do K tc c B i c nh H% c n ào • Ng #i h%c • Lu t pháp t o i u gì? Phân tích c n h%c i u gì? • Thi u các k n ng c b n • Ai là ng #i T ch c • Th c hi n nhi m v t i cn c h%c? • Công ngh m$i Phân tích • Lo i hình o t o • òi h i c a khách hàng Nhi m v • T n s ào t o • S n ph m m$i • Thuê hay t làm Phân tích • Tiêu chu n th c hi n • ào t o hay th c hi n ' "n () Con ng i thông qua các hình • Công vi c m$i th c khác nh tuy n • H tr l a ho*c thi t k l i chi n l c kinh doanh Ai là ng #i c n công vi c c ào t o 8 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 9. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Bo m s S n sàng c a NL cho vi c ào t o T o ra Môi tr ng H c t p M c tiêu ào t o Nh ng n i dung thi t th c, có ý ngh$a Nh ng c h i th c t p Nh ng ph n h i Quan tâm, thích !ng v i phong các h c t p 9 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 10. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Phát tri n Ch ng trình ào t o M c tiêu ánh giá N i dung Các ho t ng gi ng d y & h c t p B o m s Chuy n vi c H c thành Hành ng t i N i làm vi c Môi tr ng cho vi c chuy n 10 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 11. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 N i làm vi c & Ch ng trình ào t o Nhi m v và công vi c c h i nh p thông qua nh ng nh ngh$a r ng v công vi c hay các i a ch!c n%ng Ng i lao ng c t kh i x ng và giao nhi u trách nhi m h n Ng i lao ng gi i quy t v n trong nh ng tình hu ng m i l Tr ng tâm là s hoàn thi n liên t c Ng i lao ông c n hi u ch!c n%ng c a mình trong b i c nh m c tiêu l n c a t ch!c Ch d n giúp làm T ng vi c H c t p, Ghi nh và Chuy n 11 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 12. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Các d ng ào t o "ào t o k n%ng (Skills Training) Tái ào t o (Retraining) "ào t o xuyên/ a ch!c n%ng (Cross-functional training) "ào t o theo i (Team training) "ào t o sáng t o (Creativity training) "ào t o c b n (Literacy training) "ào t o làm vi c v i s a d ng (Diversity training) "ào t o v kh ng ho ng (Crisis training) "ào t o v d ch v khách hàng (Customer service training) Ph ng pháp ào t o & Phát tri n Các ch ng trình trên c s làm vi c Các ch ng trình trên c s gi ng d y 12 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 13. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Ch d n cho S! d ng OJT Các nhà qu n tr" nên ch n OJT khi: Ch n l a Ph ng pháp ào t o L ph c Video "óng vai Nghiên c!u tình hu ng S& d ng máy tính v i CD-ROMs Trò ch i S& d ng m ng n i b S& d ng m ng internet Th c t o 13 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 14. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Ch n l a Gi ng viên In-house experts don’t always make house good instructors ! " good $% Gi # Professional trainers may * lack & '( ) ) $% Professional expertise expertise Chi n l c Giúp Ng il nH c T o ra m t môi tr ng phù h p cho vi c h c t p Làm rõ/th ng nh t v các m c ích t ng th Cung c p nh ng tr i nghi m phù h p Tr giúp các thành viên tham gia suy ngh$ v kinh nghi m ã tr i qua T o ra môt c h i cho ng i h c suy ngh$ v m i liên h gi a kinh nghi m ã tr i qua v i vi c h c t p hi n t i Cung c p cho h m t c h i ki m tra và hành ng K t thúc bài h c m t cách hi u qu 14 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 15. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 L ng giá các Ch ng trình ào t o Các k t c c v nh n th!c v thái , tình c m v hành vi K t qu L ng giá ào t o & Phát tri n L ng giá c a ng i Ki m nh vi c th c hi n c ào t o v ch ng tr c và sau trình ào t o & phát tri n Các ngu!n Các thông tin thông in l ng giá Nh ng o l ng v thay i trong vi c th c hi n c a t ch c 15 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 16. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 L ng giá ào t o & Phát tri n C"p ol ng Ph n ng c a ng #i h%c i v$i vi c ào t o t i th#i i m 1 ào t o 2 Vi c ti p thu n i dung ào t o c+a ng #i h%c Vi c ng #i h%c s, d ng nh&ng ki n th c và k n ng m$i 3 c a h% vào công vi c 4 Thu nh p c a công ty t- ào t o (ROI) Phát tri n Ch ng trình ào t o Chu" + (- , 01 . / 2 3 )( ) 2 -1 4, 53 ) 6 7 5 . ,)# 8 % 16 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 17. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Phát tri n M t n# l c cung c$p cho NL nh ng n ng l c mà t ch c s% c nt trong t ng lai Quan h gi a ào t o và Phát tri n "ào t o Phát tri n M t n l c c a t ch!c Liên quan t i vi c d y cho thúc 'y vi c h c t p v ng i lao ng nh ng ki n KSAs liên quan t i công th!c, k n%ng c n thi t cho vi c. công vi c hi n t i và t ng lai. Nh(m giúp t ch!c ho t ng v i hi u su t cao h n. Giúp các nhà qu n lý hi u bi t t t h n, gi i quy t các Nh(m nâng cao n%ng su t v n và ra quy t nh t t c a ng i lao ng. h n, ng viên ng i lao " c s& d ng làm phù ng thu c nh ng l i h p v i nh ng thay i ích t) các c h i. trong t ch!c. 17 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 18. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Phát tri n NL Quan h gi a phát tri n và ào t o ÀO T'O PHÁT TRI&N Chú tr ng Hi n t i T ng lai S! d ng kinh nghi m Th p Cao làm vi c Chu'n b cho công vi c M c tiêu Chu'n b cho s thay i hi n t i S tham gia B*t bu c T nguy n Phát tri n NL ! " 18 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 19. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Phát tri n NL Mô hình h p tác trong phát tri n s nghi p: Công c ho ch nh k th)a Công c giúp t ch!c ho ch nh dài h n: ho ch nh ngu n l c cho các m c tiêu dài h n Công c khuy n khích s h i nh p cho các nhà qu n lý c p trung Công c ng viên c a nh ng nhà qu n lý c p th p Công c cho s thuyên chuy n Phát tri n NL Các ph ng pháp phát tri n NL" Giáo d c chính th!c "ánh giá NL" Các kinh nghi m làm vi c Quan h qua l i gi a các cá nhân 19 Nguy n H u Lam, Ph.D.
 20. Qu n tr Ngu n Nhân l c Ch ng 5 Phát tri n NL Qu n lý s nghi p và h th ng ho ch nh phát tri n NL" T ánh giá Ki m tra tính th c t Xác nh m c tiêu K ho ch hành ng Phát tri n NL #$ '( #& + ! % !& )* , Trách nhi m Nh n d ng m c tiêu Nh n d ng các c h i Nh n d ng các Nh n d ng các b c c a NL và ph ng pháp và các nhu c u nhu c u là th c t và l ch trình xác nh quá trình cho vi c hoàn thi n phát tri n t t i m c tiêu t t i m c tiêu B o m SMART, Nh n d ng các Truy + t Cung c p nh ng ánh giá th c hi n, Và giúp NL" ngu n l c NL" c n Trách nhi m c a công ty thông tin ánh giá ch ra nh ng t t i m c tiêu. t t i m c tiêu, + nh n d ng i m ch mà NL" phù h p bao g m m nh, i m y u, v i các k ho ch các khóa h c, các quan tâm, và giá tr dài h n c a công ty. kinh nghi m làm vi c, và các quan h - ./ 0 "$ ! " 20 Nguy n H u Lam, Ph.D.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản