Đáp án bài tập vật lý hạt nhân

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
163
lượt xem
30
download

Đáp án bài tập vật lý hạt nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án bài tập vật lý hạt nhân', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án bài tập vật lý hạt nhân

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 A O O O O O O B O O O O O C O O O O O O O O O O D O O O O O O O O O 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A O O O O O O O B O O O O O O O O O C O O O O D O O O O O 1C. 2D. 3D. 4D. 5C. 6B. 7B. 8D. 9C. 10C. 11A. 12A. 13C. 14C. 15A. 16A. 17C. 18D. 19B. 20C. 21D. 22A. 23D. 24C. 25D. 26B. 27A. 28D. 29C. 30B. 31B. 32D. 33B. 34A. 35B. 36B. 37C. 38C. 39B. 40A. 41D. 42A. 43D. 44B. 45C. 46A. 47D. 48A. 49C. 50B. 51D. 52B. 54A. 55B. 56A. 1. Ch t phóng x 209 Po là ch t phóng x α. Lúc đ u poloni có kh i lư ng 1kg. Kh i lư ng poloni còn l i sau th i gian b ng m t chu kì là : 84 A. 0,5g ; B. 2g C. 0,5kg ; D. 2kg ; 226 2. H t nhân Ra đ ng yên phóng x α t o thành h t nhân X có kh i lư ng mX = 221,970u. Cho bi t mRa = 225,977u; m(α) = 4,0015u v i uc2 = 931MeV. Năng lư ng to ra c a ph n ng: A. 7,5623MeV B. 4, 0124MeV C. 6,3241MeV D. 5,1205MeV - 3. Khi m t h t nhân nguyên t phóng x l n lư t m t tia α và m t tia β thì h t nhân nguyên t s bi n đ i như th nào ? A. S kh i gi m 2, s prôtôn tăng 1. B. S kh i gi m 2, s prôtôn gi m 1. C. S kh i gi m 4, s prôtôn tăng 1. D. S kh i gi m 4, s prôtôn gi m 1. 4. Phân h ch h t nhân 235U trong lò ph n ng s t a ra năng lư ng 200Mev. N u phân h ch 1g 235 U thì năng lư ng t a ra b ng bao nhiêu. Cho NA = 6,01.1023/mol A. 5,013.1025Mev B. 5,123.1024Mev C. 5,123.1026Mev D. M t k t qu khác 5. Cho ph n ng h t nhân: 37 17 Cl + X → n + Ar . H 37 18 t nhân X là: 2 1 A. β-; B. 1 H C. 1 H ; D. β+; 6. Cho ph n ng: 1 H +1 H → 4 He+1 n + 17,6 Mev . H i năng lư ng t a ra khi t ng h p đư c 1g Heli b ng bao nhiêu? Cho NA = 6,02.1023/mol 1 3 2 1 A. 25,488.1023 Mev B. 26,488.1023 Mev C. M t k t qu khác D. 26,488.1024 Mec 7. Phát bi u nào sau đây là sai khi nói v h t nhân nguyên t : A. S nuclôn b ng s kh i A c a h t nhân. B. H t nhân trung hòa v đi n. C. S nơtrôn N b ng hi u s kh i A và s prôtôn Z. D. H t nhân có nguyên t s Z thì ch a Z prôtôn. 8. Ch n câu sai A. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng bé hơn các h t ban đ u nghĩa là b n v ng hơn B. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng bé hơn các h t ban đ u là ph n ng t a năng lư ng C. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng l n hơn các h t ban đ u là ph n ng thu năng lư ng D. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng l n hơn các h t ban đ u là ph n ng t a năng lư ng 9. M t ngu n phóng x nhân t o có chu kỳ bán rã 2 gi , có đ phóng x l n hơn m c đ phóng x an toàn cho phép 64 l n. H i ph i sau th i gian t i thi u bao nhiêu đ có th làm vi c an toàn v i ngu n này ? A. 128 gi . B. 6 gi . C. 12 gi . D. 24 gi . 10. M t con l c n m ngang, dđ trên qu đ o MN quanh VTCB 0. Nh n xét nào dư i đây sai. A. v trí M,N gia t c c c đ i, v n t c c a v t b ng 0 B. T i VTCB 0, Đ ng năng c c đ i, th năng b ng 0 C. Khi qua VTCB 0, V n t c c c đ i vì l c h i ph c c c đ i D. Khi chuy n t M ho c N v VTCB 0 th năng gi m, đ ng năng tăng. 11. Đ phóng x c a đ ng v cacbon C trong m t món đ c b ng g b ng 4/5 đ phóng x c a đ ng v này trong g cây m i đ n có cùng kh i lư ng. Chu kỳ bán rã c a C là 5570 năm. Tìm tu i c a món đ c y. A. 1793 năm. B. 1704 năm. C. 1678 năm. D. 1800 năm. 12. U sau m t s l n phân rã α và β- bi n thành h t nhân chì Pb b n v ng. H i quá trình này đã ph i trãi qua bao nhiêu l n phân rã α và β- ? - A. 8 l n phân rã α và 6 l n phân rã β . B. 6 l n phân rã α và 8 l n phân rã β-. - C. 12 l n phân rã α và 9 l n phân rã β . D. 9 l n phân rã α và 12 l n phân rã β-. 13. N u m t v t có kh i lư ng m thì nó có năng lư ng ngh E. V y bi u th c liên h gi a E và m là:
  2. A. E = mc B. E = (m0 - m)c2 C. E = mc2 D. E = (m0 - m)c 14. S p x p theo th t tăng d n v đ b n v ng c a các h t nhân sau : F; N; U. Cho bi t : mF = 55,927u ; mN = 13,9992u ; mU = 238,0002u ; mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u. A. F ; U; N. B. F ; N ; U. C. N ; U; F. D. N; F; U 15. Ch n câu sai A. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng l n hơn các h t ban đ u là ph n ng t a năng lư ng B. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng bé hơn các h t ban đ u là ph n ng t a năng lư ng C. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng l n hơn các h t ban đ u là ph n ng thu năng lư ng D. M t ph n ng trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng bé hơn các h t ban đ u nghĩa là b n v ng hơn 16. C¸c h¹t nh©n nÆng (Uran, Plut«ni..) vµ h¹t nh©n nhÑ (Hi®r«, Hªli...) cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y A. dÔ tham gia ph¶n øng h¹t nh©n B. g©y ph¶n øng d©y chuyÒn C. cã n¨ng l-îng liªn kÕt lín D. tham gia ph¶n øng nhiÖt h¹ch 17. Ph n ng phân rã c a pôlôni là : Po -----> α + Pb.Ban đ u có 0,168g pôlôni thì sau th i gian t = T, th tích c a khí hêli sinh ra là : A. 0,0089 ml. B. 0,89 ml. C. 8,96 ml. D. 0,089 ml. 18. Ph n ng phân rã c a pôlôni là : Po -----> α + Pb. Ban đ u có 200g pôlôni thì sau th i gian t = 5T, kh i lư ng chì t o thành là : A. 95g. B. 150g. C. 75g. D. 190g. 19. C n năng lư ng bao nhiêu đ tách các h t nhân trong 1g He thành các prôtôn và nơtrôn t do ? Cho mHe = 4,0015u ; mn = 1,0087u ; 1u.c2 = 931MeV ; 1eV = 1,6.10-19(J). mp = 1,0073u A. 5,364.1011 (J). B. 6,833.1011 (J). C. 8,273.1011 (J). D. 7,325.1011 (J). 20. Ban đ u có 2g radon Rn là ch t phóng x v i chu kỳ bán rã T = 3,8 ngày. Sau th i gian t = 5,7 ngày thì đ phóng x c a radon là : A. H = 5,22.1015 (Bq). B. H = 4,25.1015 (Bq). C. H = 4,05.1015 (Bq). D. H = 3,15.1015 (Bq). 21. Năng lư ng c n thi t đ b t m t nơtrôn kh i h t nhân Na là bao nhiêu ? Cho mNa = 22,9837u ; mn = 1,0087u ; mp=1,0073u, 1u.c2 = 931MeV A. 3,5 MeV. B. 17,4 MeV. C. 12,4 MeV. D. 8,1 MeV. 22. Năng lư ng liên k t cho m t nuclon trong các h t nhân Ne ; He và C tương ng b ng 8,03 MeV ; 7,07 MeV và 7,68 MeV. Năng lư ng c n thi t đ tách m t h t nhân Ne thành hai h t nhân He và m t h t nhân C là : A. 11,9 MeV. B. 10,8 MeV. C. 15,5 MeV. D. 7,2 MeV. 23. M t con l c lò xo, kh i lư ng v t n ng m, đ c ng k. N u tăng đ c ng k lên g p đôi và gi m kh i lư ng v t n ng còn m t n a thì t n s dao đ ng c a con l c s : A. Gi m 4 l n B. Tăng 4 l n C. Gi m 2 l n D. Tăng 2 l n 24. Th i gian t đ s h t nhân phóng x gi m đi e l n đư c g i là th i gian s ng trung bình c a ch t phóng x . H th c gi a t và h ng s phóng x λ là : A. t = λ. B. t = 2/λ. C. t = 1/λ. D. t = 2λ. 25. Tính năng lư ng liên k t t o thành Cl , cho bi t: Kh i lư ng c a nguyên t 17Cl37 = 36,96590 u; kh i lư 37 ng proton, mp = 1,00728 u; kh i lư ng electron, me = 0,00055 u; kh i lư ng nơtron, mn = 1,00867 u; 1u = 1,66043.10-27kg; c = 2,9979.108 m/s; 1J = 6,2418.1018 eV. A. 316,82 MeV B. 318,14 MeV C. 315,11 MeV D. 317,26 MeV 26. H¹t n¬trino vµ h¹t gama kh«ng cã cïng tÝnh chÊt nµo sau ®©y: A. khèi l-îng nghØ b»ng kh«ng B. b¶n chÊt sãng ®iÖn tõ C. kh«ng mang ®iÖn, kh«ng cã sè khèi D. chuyÓn ®éng víi vËn tèc ¸nh s¸ng 27. M t ch t phóng x có chu kì T = 7 ngày. N u lúc đ u có 800g, ch t y còn l i 100g sau th i gian t là: A. 21 ngày; B. 12 ngày C. 20 ngày; D. 19 ngày; 28. Sau đây ,ph n ng nào là ph n ng h t nhân nhân t o ?. → → 226 4 222 238 4 234 A. 88 Ra 2 He + 86 Rn .; B. 92 U 2 He + Th 90 ;. C. 238 92 U → 4 2 He 206 + 82 Pb + 0 −1 β D. 4 2 He + 14 7 N→ 17 8 1 O+ 1H . 29. Cho h con l c lò xo th ng đ ng g m v t m treo vào m t lò xo có đ c ng k . v trí cân b ng ;lò xo giãn m t đo n l0 .Kích thích cho h dao đ ng .T i m t v trí có li đ x b t kì c a v t m ,l c tác d ng c a lò xo vào điêm treo c a c h là : A. L c h i ph c F = - k x B. L c đàn h i F = k ( l0 + x ). C. H p l c F = -k x + m g. D. Tr ng l c P = m g 30. Ch n câu tr l i ĐÚNG. Kí hi u c a hai h t nhân, h t X có 2prôtôn và 1nơtrôn ; h t Y có 3 prôtôn và 4 nơtrôn 3 A. 2 X ;4Y 3 B. 2 X ; 7 Y 3 3 C. 1 X ; 4 Y 2 3 D. 1 X ; 4 Y 1 3 31. Cho ph n ng : 27 13 Al + α → 30 15 P +n.H t α có năng lư ng t i thi u là bao nhiêu đ ph n ng x y ra B qua đ ng năng c a các h t sinh ra.Bi t u = 1,66.10-27.kg; mp = 1,0073u; mn = 1,0087u ; NA = 6,02.10 23mol ; mAL = 26,9740u; mp = 29,9700u; m α = 4,0015u. va 1eV = 1,6 10-19 J A. 30 MeV B. 3,0 . 106 eV. C. 0,016 10-19 J. D. 30 eV. 32. Năng lư ng nh nh t đ tách h t nhân He thành hai ph n gi ng nhau là bao nhiêu ? Cho mHe = 4,0015u; mn = 1,0087u; mp = 1,0073u; 1u.c2 = 931MeV A. 3,2 MeV. B. 12,4 MeV. C. 16,5 MeV. D. 23,8 MeV. 227 33. H t nhân 90Th là phóng x α có chu kì bán rã là 18,3 ngày. H ng s phóng x c a h t nhân là : A. 26,4s-1 ; B. 4,38.10-7s-1 ; C. 0,0016s-1 D. 0,038s-1 ;
  3. 34. Cho ph n ng h t nhân sau: - 4 2 He + 14 7 N → X+ 1 1 H . H t nhân X là h t nào sau đây: 17 19 4 9 A. 8 O ; B. 10 Ne . ; C. 3 Li . D. 4 He . ; 35. Phân tích m t tư ng g c (đ c ) ngư i ta th y r ng đ phóng x β- c a nó b ng 0,385 l n đ phóng x c a m t khúc g m i ch t có kh i lư ng g p đôi kh i lư ng c a tư ng g đó. Đ ng v 14C có chu kỳ bán rã là 5600 năm. Tu i c a tư ng g là : A. 35000 năm. B. 13000 năm. C. 18000 năm. D. 15000 năm. 36. Xét ph n ng h t nhân sau : D + T -----> He + n. Bi t đ h t kh i khi t o thành các h t nhân : D ; T ; He l n lư t là mD = 0,0024u ; mT = 0,0087u ; mHe = 0,0305u. Năng lư ng t a ra trong ph n ng trên là : A. 12,7 MeV. B. 18,1 MeV. C. 10,5 MeV. D. 15,4 MeV. 209 37. Ch t phóng x 84 Po là ch t phóng x α. Ch t t o thành sau phóng x là Pb. Phương trình phóng x c a quá trình trên là : A. Po→ He+ Pb ; 209 84 2 4 207 80 B. 209 Po + 2 He→ 213 Pb 84 4 86 C. 209 Po→ 2 He+ 205 Pb ; 84 4 82 D. 209 Po→ 4 He+ 205 Pb ; 84 2 82 38. Trong quang phæ v¹ch hi®r«, bèn v¹ch n»m trong vïng ¸nh s¸ng tr«ng thÊy cã mµu lµ A. ®á, cam, vµng, tÝm B. ®á,cam,chµm, tÝm C. ®á, lam, chµm, tÝm D. ®á, cam, lam, tÝm 234 230 39. Tìm năng lư ng t a ra khi m t h t nhân 92 U phóng x tia α và t o thành đ ng v Thôri 90Th . Cho các năng lư ng liên k t riêng c a h t α là 7,1 MeV, c a 234U là 7,63 MeV, c a 230Th là 7,7 MeV. A. 10,82 MeV. B. 13,98 MeV. C. 11,51 MeV. D. 17,24 MeV. 40. Ph n ng phân rã c a pôlôni là : Po -----> α + Pb. Ban đ u có 0,168g pôlôni thì sau th i gian t = 3T lư ng pôlôni b phân rã là : A. 0,147g. B. 0,21g. C. 1,47g. D. 0,021g. 210 41. Ph n ng phân rã c a pôlôni là : 84 Po -----> α + Pb. Ban đ u có 0,168g pôlôni thì sau th i gian t = 2T s nguyên t α và chì t o thành là : 19 19 A. 1,204.10 nguyên t . B. 12,04.10 nguyên t . C. 3,612.1019 nguyên t . D. 36,12.1019 nguyên t . 42. Ngư i ta nh n v phòng thí nghi m m(g) m t ch t phóng x A có chu kỳ bán rã là 192 gi . Khi l y ra s d ng thì kh i lư ng ch t phóng x này ch còn b ng 1/64 kh i lư ng ban đ u. Th i gian k t khi b t đ u nh n ch t phóng x v đ n lúc l y ra x d ng là : A. 48 ngày. B. 36 ngày. C. 24ngày. D. 32 ngày. 43. Co là ch t phóng x β- có chu kỳ bán rã là T = 5,33 năm. Lúc đ u có 100g côban thì sau 10,66 năm s côban còn l i là : A. 75g. B. 12,5g. C. 50g. D. 25g. 44. M t ch t phóng x có h ng s phân rã λ = 1,44.10-3 (h-1). Trong th i gian bao lâu thì 75% h t nhân ban đ u s b phân rã ? A. 36 ngày. B. 40,1 ngày. C. 39,2 ngày. D. 37,4 ngày. 45. H t α có kh i lư ng 4,0015u. Năng lư ng t a ra khi t o thành 1mol hêli là bao nhiêu ? Cho mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; 1u.c2 = 931MeV ; NA = 6,02.1023h t/mol A. 1,58.1012 (J). B. 2,17.1012 (J). C. 2,73.1012 (J). D. 3,65.1012 (J). 7 46. H t proton có đ ng năng Kp = 2MeV, b n vào h t nhân 3 Li đ ng yên, sinh ra hai h t nhân X có cùng đ ng năng. Cho bi t mp = 1,0073u; mLi = 7,0144u; mX = 4,0015u; 1u = 931MeV/c2; NA = 6,02.1023mol-1. Đ ng năng c a m i h t X là: A. 5,00124MeV B. 9,705MeV; C. 0,00935MeV; D. 19,41MeV; 47. Ch n câu tr l i SAI A. Ph n ng h t nhân nhân t o đư c gây ra b ng cách dùng h t nhân nh b n phá nh ng h t nhân khác. B. Hai h t nhân nh k t h p thành m t h t nhân n ng hơn g i là ph n ng nhi t h ch. C. M t h t nhân r t n ng h p thu m t nơtrôn và v thành hai h t nhân có s kh i trung bình. S v này g i là s phân h ch. D. Ph n ng nhi t h ch x y ra nhi t đ th p . 48. H t nhân đơteri (D ho c H) có kh i lư ng 2,0136u. Năng lư ng liên k t c a nó là bao nhiêu ? Bi t mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; 1u.c2 = 931MeV . A. 2,23 MeV. B. 4,86 MeV. C. 1,69 MeV. D. 3,23 MeV. 49. H t nhân Li có kh i lư ng 7,0144u. Năng lư ng liên k t c a h t nhân là bao nhiêu ? Cho mn = 1,0087u ; mp = 1,0073u ; 1u.c2 = 931MeV . A. 45,6 MeV. B. 36,2 MeV. C. 39,4 MeV. D. 30,7 MeV. 12 50. Tính năng lư ng c n thi t đ tách h t nhân cacbon 6 C thành 3 h t α. Cho mc = 11,9967 u; mα = 4,0015 u; 1u = 931,5MeV/c2. A. 7,2557 MeV B. 7,2657 MeV C. M t k t qu khác D. 0,72657 MeV 51. Hãy ch n câu SAI khi nói v tính ch t c a tia gamma A. Có kh năng đâm xuyên r t l n. B. Là chùm h t phôtôn có năng lư ng cao. C. Không b l ch trong đi n trư ng. D. Là sóng đi n t có bư c sóng ng n dư i 0,01mm. + 4 Be → 2 He + 3 Li . B n photon v i EH = 5,45MeV vào Beri (Be) đ ng yên.Hê ly(he ) sinh ra bay 1 9 4 6 52. Cho phương trình ph n ng : 1 H vuông góc v i photon.Đ ng năng c a He :EHe = 4MeV.Đ ng năng c a Li t o thành là: A. 46,565MeV B. 3,575MeV C. 46,565eV D. 3,575eV 53. Ph n ng phân rã c a pôlôni là : Po -----> α + Pb. Ban đ u có 0,168g pôlôni thì sau th i gian t = 4T s nguyên t pôlôni b phân rã là : 19 19 A. 0,3.10 nguyên t . B. 45,15.10 nguyên t . C. 3.1019 nguyên t . D. 4,515.1019 nguyên t . 54. Thùc chÊt cña phãng x¹ bªta trõ lµ A. Mét n¬tr«n biÕn thµnh 1 pr«t«n vµ c¸c h¹t kh¸c. B. Mét pr«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c. C. Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬trin« vµ c¸c h¹t kh¸c. D. Mét ph«t«n biÕn thµnh 1 n¬tr«n vµ c¸c h¹t kh¸c. 55. Phòng thí nghi m nh n v 100g ch t i t phóng x I , sau 8 tu n l thì ch còn l i 0,78g. Chu kỳ bán rã c a i t phóng x là : A. 5 ngày đêm. B. 8 ngày đêm. C. 6ngày đêm. D. 7 ngày đêm.
  4. 56. S nguyên t đ ng v c a 55Co sau m i gi gi m đi 3,8%. H ng s phóng x c a côban là : A. λ = 0,0387(h-1). B. λ = 0,0268(h-1). C. λ = 0,0452(h-1). D. λ = 0,0526(h-1).
Đồng bộ tài khoản