Đáp án đề thi đại học - cao đẳng môn địa năm 2002

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
126
lượt xem
49
download

Đáp án đề thi đại học - cao đẳng môn địa năm 2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đáp án của đề thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2002 của Bộ giáo dục và đào tạo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án đề thi đại học - cao đẳng môn địa năm 2002

  1. Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Kú thi tuyÓn sinh ®H, c§ n¨m 2002 §¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò chÝnh thøc M«n thi: §Þa lÝ C©u 1 C©u 1.a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng vµ t×nh h×nh sö dông lao ®éng ë n−íc ta hiÖn nay. a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng: • Sè l−îng: Nguån lao ®éng dåi dµo vµ t¨ng cßn nhanh (DÉn chøng: n¨m 1998 lµ 37,4 triÖu lao ®éng. Mçi n¨m t¨ng kho¶ng 1,1 triÖu lao ®éng). • ChÊt l−îng: - C¸c yÕu tè truyÒn thèng: cÇn cï, khÐo tay, cã kinh nghiÖm s¶n xuÊt, cã kh¶ n¨ng tiÕp thu KHKT; tuy vËy, cßn thiÕu t¸c phong c«ng nghiÖp, kØ luËt lao ®éng ch−a cao. - Tr×nh ®é chuyªn m«n kÜ thuËt ngµy cµng cao. DÉn chøng: 5 triÖu lao ®éng cã tr×nh ®é CMKT, trong ®ã 23% cã tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc trë lªn. Nh−ng ®éi ngò lao ®éng cã CMKT cßn máng so víi yªu cÇu. • Ph©n bè: kh«ng ®ång ®Òu, c¶ vÒ sè l−îng vµ chÊt l−îng lao ®éng. ë ®ång b»ng s«ng Hång, §«ng Nam Bé vµ nhÊt lµ mét sè thµnh phè lín tËp trung nhiÒu lao ®éng, nhÊt lµ lao ®éng cã CMKT. Vïng nói vµ trung du thiÕu lao ®éng, nhÊt lµ lao ®éng cã CMKT. b) T×nh h×nh sö dông lao ®éng: • Trong c¸c ngµnh kinh tÕ: PhÇn lín (63,5%) lµm n«ng, l©m, ng− nghiÖp vµ cã xu h−íng gi¶m. TØ träng lao ®éng trong c«ng nghiÖp - x©y dùng ( 11,9%) vµ trong khu vùc dÞch vô (24,6%) cßn thÊp, nh−ng ®ang t¨ng lªn. • Trong c¸c thµnh phÇn kinh tÕ: ®¹i bé phËn lao ®éng lµm trong khu vùc ngoµi quèc doanh, vµ tØ träng cña khu vùc nµy cã xu h−íng t¨ng. Khu vùc quèc doanh chØ chiÕm 15% lao ®éng (1985), gi¶m xuèng cßn 9% (1998). • N¨ng suÊt lao ®éng x· héi nãi chung cßn thÊp. • T×nh tr¹ng thiÕu viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp cßn lµ vÊn ®Ò x· héi gay g¾t (DÉn chøng). C©u 1.b) ¶nh h−ëng cña sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ ®Õn vÊn ®Ò viÖc lµm ë n−íc ta. a) ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo ngµnh vµ theo l·nh thæ: • Theo ngµnh: ®Èy nhanh sù ph¸t triÓn cña c«ng nghiÖp, x©y dùng vµ c¸c ngµnh dÞch vô (thÓ hiÖn râ trong sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu GDP). §a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt trong c¸c ngµnh kinh tÕ. • Theo l·nh thæ: h×nh thµnh c¸c vïng chuyªn canh, c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung, khu chÕ xuÊt, c¸c trung t©m c«ng nghiÖp míi. H×nh thµnh c¸c vïng kinh tÕ ph¸t triÓn n¨ng ®éng, ba vïng kinh tÕ träng ®iÓm. b) ¶nh h−ëng ®Õn vÊn ®Ò viÖc lµm: 1
  2. • §a d¹ng ho¸ kinh tÕ n«ng th«n, ®−a n«ng nghiÖp tõ tù cung tù cÊp lªn s¶n xuÊt hµng ho¸, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ vµ dÞch vô n«ng th«n... gãp phÇn gi¶i quyÕt viÖc lµm ë vïng n«ng th«n v÷ng ch¾c h¬n. • Ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ dÞch vô, nhÊt lµ c¸c ngµnh cÇn nhiÒu lao ®éng ë thµnh thÞ t¹o ra nhiÒu viÖc lµm míi cho thanh niªn. • ChuyÓn dÞch c¬ cÊu l·nh thæ song song víi viÖc ph©n bè l¹i d©n c− vµ nguån lao ®éng gi÷a c¸c vïng, gãp phÇn t¹o viÖc lµm vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng x· héi. C©u 2 C©u 2.a) Gi¶i thÝch v× sao §«ng Nam Bé cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt so víi c¸c vïng kh¸c trong c¶ n−íc. So víi c¸c vïng kh¸c trong n−íc, §«ng Nam Bé ®· héi tô ®−îc c¸c thÕ m¹nh chñ yÕu sau ®©y: a) VÒ vÞ trÝ ®Þa lÝ • KÒ bªn ®ång b»ng s«ng Cöu Long (vïng l−¬ng thùc, thùc phÈm lín nhÊt c¶ n−íc), gi¸p duyªn h¶i Nam Trung Bé, T©y Nguyªn vµ C¨mpuchia. • Cã vïng biÓn víi c¸c c¶ng lín, t¹o ®iÒu kiÖn liªn hÖ víi c¸c vïng trong n−íc vµ quèc tÕ. b) VÒ tù nhiªn • §Êt: - §Êt badan kh¸ mµu mì (kho¶ng 40% diÖn tÝch cña vïng); ®Êt x¸m b¹c mµu (phï sa cæ). - ThuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh vïng chuyªn canh c©y c«ng nghiÖp trªn quy m« lín. • KhÝ hËu, nguån n−íc: - KhÝ hËu cËn xÝch ®¹o thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn cña c©y trång, vËt nu«i. - HÖ thèng s«ng §ång Nai (gi¸ trÞ vÒ thuû ®iÖn, thuû lîi vµ giao th«ng ®−êng thuû). • Kho¸ng s¶n - DÇu khÝ (trªn thÒm lôc ®Þa) cã tr÷ l−îng lín, cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn thµnh ngµnh c«ng nghiÖp mòi nhän. - C¸c kho¸ng s¶n kh¸c (sÐt, cao lanh). • Sinh vËt: - Rõng (kÓ c¶ rõng ngËp mÆn) cã gi¸ trÞ vÒ l©m nghiÖp vµ du lÞch. - C¸c ng− tr−êng lín liÒn kÒ (Ninh ThuËn – B×nh ThuËn – Bµ RÞa Vòng Tµu, Cµ Mau – Kiªn Giang) cã ý nghÜa ®èi víi viÖc ph¸t triÓn ngµnh h¶i s¶n. c) VÒ kinh tÕ – x· héi • Nguån lao ®éng: - Nguån lao ®éng dåi dµo; - TËp trung nhiÒu lao ®éng cã tr×nh ®é cao vÒ chuyªn m«n, nghiÖp vô. 2
  3. • C¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i vµ ®ang ®−îc hoµn thiÖn (giao th«ng, th«ng tin liªn l¹c). • M¹ng l−íi ®« thÞ, trung t©m c«ng nghiÖp. - Cã c¸c trung t©m c«ng nghiÖp lín nh−: TP Hå ChÝ Minh, Biªn Hoµ vµ Vòng Tµu. - Vai trß cña TP Hå ChÝ Minh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña §«ng Nam Bé. • C¸c thÕ m¹nh kh¸c (sù n¨ng ®éng; sù thu hót ®Çu t− trong vµ ngoµi n−íc). C©u 2.b) Chøng minh kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn cña §«ng Nam Bé §«ng Nam Bé cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn tæng hîp kinh tÕ biÓn dùa trªn c¬ së kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña tõng ngµnh cô thÓ. a) Khai th¸c kho¸ng s¶n vïng thÒm lôc ®Þa: Tr÷ l−îng dÇu khÝ lín nhÊt c¶ n−íc, ®· vµ ®ang ®−îc khai th¸c. b) Khai th¸c vµ nu«i trång h¶i s¶n • Khai th¸c h¶i s¶n t¹i c¸c ng− tr−êng lín liÒn kÒ; • Nu«i trång thuû h¶i s¶n (ven bê vµ h¶i ®¶o) c) Du lÞch biÓn • Cã mét sè b·i biÓn (Vòng Tµu, Long H¶i, Ph−íc H¶i...) cã gi¸ trÞ ®èi víi du lÞch. • Nguån n−íc kho¸ng (B×nh Ch©u...), khu dù tr÷ sinh quyÓn (CÇn Giê) cã kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch. d) Giao th«ng vËn t¶i biÓn • Kh¶ n¨ng x©y dùng vµ më réng hÖ thèng c¶ng (ë thµnh phè Hå ChÝ Minh, Vòng Tµu). • Kh¶ n¨ng më réng giao l−u trong n−íc vµ quèc tÕ. C©u 3 C©u 3.a) VÏ biÓu ®å thÝch hîp thÓ hiÖn c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu trong thêi k× 1994 – 2000. • Chän d¹ng biÓu ®å: biÓu ®å miÒn (®· tÝnh ra c¬ cÊu phÇn tr¨m). • Xö lÝ sè liÖu: TÝnh tæng trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu. Sau ®ã tÝnh c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu tõ b¶ng sè liÖu ®· cho. KÕt qu¶ nh− sau: C¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu (%) Chia ra N¨m Tæng sè XuÊt khÈu NhËp khÈu 1994 100,0 41,0 59,0 1996 100,0 39,4 60,6 1997 100,0 44,2 55,8 1998 100,0 44,9 55,1 2000 100,0 48,5 51,5 3
  4. • VÏ biÓu ®å miÒn. Yªu cÇu: - ChÝnh x¸c vÒ kho¶ng c¸ch n¨m. - Cã chó gi¶i (chó gi¶i riªng hoÆc ghi trùc tiÕp vµo biÓu ®å) - T−¬ng ®èi ®Ñp. % 100 90 80 55,8 55,1 51,5 70 59,0 60,6 60 50 40 30 44,2 44,9 48,5 20 41,0 39,4 10 0 1994 1996 1997 1998 2000 N¨m XuÊt khÈu NhËp khÈu BiÓu ®å c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu cña n−íc ta trong thêi k× 1994 – 2000. C©u 3.b) Dùa vµo b¶ng sè liÖu ®· cho, h·y rót ra c¸c nhËn xÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña n−íc ta trong thêi k× nµy. §Ó nhËn xÐt mét c¸ch ®Çy ®ñ, thÝ sinh cÇn xö lÝ tiÕp b¶ng sè liÖu. KÕt qu¶ xö lÝ sè liÖu nh− sau: N¨m C¸n c©n xuÊt nhËp TØ lÖ xuÊt nhËp khÈu khÈu (triÖu USD) (%) 1994 -1771,5 69,6 1996 -3887,7 65,1 1997 -2407,3 79,2 1998 -2139,3 81,4 2000 -892 94,1 NhËn xÐt vÒ t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu 1994 – 2000: a) T×nh h×nh chung: 4
  5. - Tæng trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu t¨ng liªn tôc, t¨ng tíi 3,0 lÇn (tõ 9880,1 lªn 29508,0 triÖu ®« la MÜ). - TrÞ gi¸ xuÊt khÈu t¨ng 3,5 lÇn, cßn trÞ gi¸ nhËp khÈu t¨ng 2,6 lÇn. b) T−¬ng quan gi÷a xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu: - XuÊt khÈu t¨ng nhanh h¬n nhËp khÈu nªn c¬ cÊu xuÊt nhËp khÈu dÇn ®i ®Õn c©n ®èi (thÝ sinh còng cã thÓ nhËn xÐt vÒ tØ lÖ xuÊt nhËp khÈu t¨ng dÇn). - N−íc ta vÉn nhËp siªu, nh−ng ®· gi¶m nhiÒu. Møc nhËp siªu lín nhÊt lµ n¨m 1996 (-3887,7 triÖu USD), ®Õn n¨m 2000 chØ cßn – 892 triÖu USD. c) DiÔn biÕn theo c¸c thêi k×: - Tõ 1994 ®Õn 1996 : tèc ®é t¨ng m¹nh (do ¶nh h−ëng cña viÖc n−íc ta b×nh th−êng ho¸ quan hÖ víi MÜ vµ gia nhËp ASEAN n¨m 1995). - Thêi gian 1997-1998 tèc ®é t¨ng bÞ ch÷ng l¹i do ¶nh h−ëng cña khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc cuèi n¨m 1997. N¨m 2000 trÞ gi¸ xuÊt nhËp khÈu l¹i t¨ng m¹nh. Thang ®iÓm dµnh cho thÝ sinh thi vµo ®¹i häc C©u 1 (3,5 ®iÓm) C©u 1.a) 2,0 ®iÓm a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng: 1,0 (0,25 + 0,5 + 0,25) b) T×nh h×nh sö dông lao ®éng: 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) C©u 1.b) 1,5 ®iÓm a) 0,5 (0,25 + 0,25) b) 1,0 (0,5 + 0,25 + 0,25) C©u 2 (3,5 ®iÓm) C©u 2.a) 2,5 ®iÓm a) VÞ trÝ ®Þa lÝ: 0,5 (0,25 + 0,25) b) Tù nhiªn: 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) c) Kinh tÕ – x· héi : 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) C©u 2.b) 1,0 ®iÓm a) 0,25; b) 0,25; c) 0,25; d) 0,25 C©u 3 ( 3,0 ®iÓm) C©u 3.a) 1,5 ®iÓm - Xö lÝ sè liÖu: 0,25 - VÏ biÓu ®å: 1,25 C©u 3.b) 1,5 ®iÓm a) 0,5 (0,25 + 0,25) b) 0,5 (0,25 + 0,25) c) 0,5 (0,25 + 0,25) 5
  6. Thang ®iÓm dµnh cho thÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng C©u 1 (2,5 ®iÓm) C©u 1.a) 2,5 ®iÓm a) §Æc ®iÓm nguån lao ®éng: 1,0 (0,25 + 0,5 + 0,25) b) T×nh h×nh sö dông lao ®éng: 1,5 (0,5 + 0,5 + 0,25 + 0,25) C©u 1.b) ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 1.b. C©u 2 (5 ®iÓm) C©u 2.a) 3,5 ®iÓm a) VÞ trÝ ®Þa lÝ: 0,5 (0,25 + 0,25) b) Tù nhiªn: 2,0 (0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5) c) Kinh tÕ – x· héi : 1,0 (0,25 + 0,25 + 0,25 + 0,25) C©u 2.b) 1,5 ®iÓm a) 0,5; b) 0,25; c) 0,5; d) 0,25 C©u 3 (2,5 ®iÓm) C©u 3.a) 2,5 ®iÓm - Xö lÝ sè liÖu: 0,5 - VÏ biÓu ®å: 2,0 C©u 3.b) ThÝ sinh chØ thi vµo cao ®¼ng kh«ng ph¶i lµm c©u 3.b. 6
Đồng bộ tài khoản