Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

Chia sẻ: augi19

2011 Môn: HÓA HỌC; Khối: B Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 197 C B B C D D C A C D A C C B B B B D B C D C B C B B A D D 286 C B B B A A C A D C C A B D B C D C C D C B A A C D C C D Mã đề thi 375 483 A B...

Nội dung Text: Đáp án Đề thi tuyển cao đẳng khối B năm 2012 môn Sinh

 

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: HÓA HỌC; Khối: B Mã đề thi Câu số 197 286 375 483 539 649 C C A D A D 1. B B B D B C 2. B B D C D A 3. C B C D B D 4. D A A D B D 5. D A B D D A 6. C C D B C B 7. A A B C A A 8. C D B C D C 9. D C D B C C 10. A C D C C B 11. C A A C C C 12. C B B D B A 13. B D A D D B 14. B B B D C D 15. B C A C D B 16. B D C A C B 17. D C D C B B 18. B C B D D D 19. C D C B B A 20. D C D A C D 21. C B C C B A 22. B A B B A B 23. C A B D D A 24. B C C B D B 25. B D A A C C 26. A C A C A C 27. D C B A A A 28. D D C B B C 29. 1
  2. Mã đề thi Câu số 197 286 375 483 539 649 D B B B A C 30. A D A B C A 31. D A C A B D 32. A A D B D B 33. A A D A A B 34. A D B C D A 35. A D D B B B 36. A D D D B C 37. D C A D C D 38. A B C D D A 39. D B D A D B 40. A B C B A D 41. B B C B C D 42. A B D C D A 43. C D A D B C 44. D C B A A C 45. B A C B B C 46. A D C A A A 47. D A D A A D 48. C B C A B D 49. D D A C D D 50. B B D A A A 51. C A B D D B 52. C A C B B C 53. C D A B A C 54. A D C A A D 55. C A A C C D 56. B B B A C B 57. A A A C A C 58. B C D A C B 59. D C A C C A 60. 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản