Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

Chia sẻ: augi19

2011 Môn: VẬT LÍ; Khối: A Câu số 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 142 D A B C A A D A D D C D D A B C A B C B B C C D D B A D C 354 C D A D A B C C A D C B A C C B A D D A B C C B D D C A B Mã đề thi 526 791 A C...

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh cao đẳng khối A năm 2012 môn Lý

 

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2011 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 142 354 526 791 863 915 D C A D D A 1. A D C B C D 2. B A B B C B 3. C D D C D C 4. A A D D A A 5. A B C D C D 6. D C C C A B 7. A C A B A A 8. D A C A C C 9. D D D C D C 10. C C B B C C 11. D B D A D A 12. D A D B B B 13. A C D D D D 14. B C D A D B 15. C B B C C B 16. A A C A C C 17. B D B B B C 18. C D A A C A 19. B A D D D C 20. B B D D A D 21. C C A B A B 22. C C B D C A 23. D B A B D A 24. D D B B B D 25. B D B A D C 26. A C B C C A 27. D A D A B A 28. C B A C B B 29. 1
  2. Mã đề thi Câu số 142 354 526 791 863 915 C C D A B B 30. D B B C A A 31. A C C B B C 32. C C B C C C 33. A B C D B B 34. B B A C A D 35. B B D B D D 36. A B C B B C 37. A A C A C C 38. C C A D C B 39. C A C D B B 40. A A A D D D 41. A C C A A D 42. B D B C A B 43. B D C C A C 44. B D C A A D 45. C D D B B D 46. B A A D A A 47. C D D D D A 48. C A C B A B 49. B B B A C D 50. C B A A B C 51. B B A C A A 52. D C B C D D 53. D D A D C C 54. D D B A B B 55. A A C D D A 56. A A A A A B 57. B A B C B A 58. D D A B B D 59. D B D C D D 60. 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản