Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D

Chia sẻ: maytreo

Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Tiếng Anh khối D

 

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TIẾNG ANH; Khối: D Mã đề thi Câu số 193 372 426 514 647 859 1. A C B B B D 2. A D C C A B 3. A B C B C B 4. C C B A D C 5. A A A C B D 6. B D B D A B 7. C B C B D D 8. A A D D B D 9. C B A B A B 10. A D A D C B 11. A A B A A D 12. A D D C A A 13. B A D B A D 14. B C C D B A 15. D D B D C C 16. A B A D D A 17. B D B A D B 18. B A C D A C 19. B A D A C A 20. C D A D A A 21. A D D C C A 22. D B D C C B 23. D B C D A D 24. C A B A D A 25. B A D A A A 26. A C C D B D 27. D D D D A D 28. D A D A D A 29. D B B B B B 30. A D A C D B 31. A B D A C A 32. D C B D B C 33. D D A A B D 34. A C B D B B 35. B C D C B A 36. B D A B B B 37. B A C A D B 38. D C B B A A 39. A C B C A D 1
  2. Mã đề thi Câu số 193 372 426 514 647 859 40. C B B C D C 41. B A C B B D 42. C D A B A B 43. C D C A C D 44. A B C A A B 45. C C A B C C 46. C C D C B A 47. A B C C A D 48. A B D A D D 49. D D A C A D 50. B C C D C C 51. D D C A D C 52. A D B D B C 53. A C C B C D 54. D B D A C A 55. C A C D B C 56. A A D A B D 57. B A D C B A 58. D B B C D A 59. C C C D A B 60. C B B A D B 61. D B C C B C 62. A B B B C A 63. D D B B A C 64. A C C D C B 65. A A C B A C 66. C D D A B D 67. A C C C A D 68. D C D B A A 69. D A A C B C 70. D D A B D A 71. B C B D B A 72. B B A A C C 73. D D D A A A 74. D B D A D C 75. D A D D C A 76. D D B C B B 77. D C B C D A 78. A A A D C B 79. D B B C C A 80. C C A D C C 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản