Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A

Chia sẻ: maytreo

Tài liệu tham khảo Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Nội dung Text: Đáp án đề thi tuyển sinh Cao đẳng năm 2010 môn Vật lý khối A

 

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: VẬT LÍ; Khối: A Mã đề thi Câu số 246 317 572 681 794 859 1. D C B A A B 2. D A C D D D 3. C D D A C A 4. C D C B D B 5. D A C B D C 6. A A A D C C 7. C A C D B D 8. C D B A D A 9. C D A D B D 10. B A D C D C 11. B B D D D C 12. B B A A A D 13. B D D C A D 14. D C C C C C 15. C D D A D C 16. A A D A B C 17. A D A D B A 18. C B A A C A 19. B B B C B B 20. C A C A A D 21. A C B B A A 22. B B A A B D 23. B C B A A B 24. D C C C A C 25. B D D B B B 26. D D D D B D 27. C D C B D B 28. A B C C C C 29. B D A D B A 30. D C A D A D 31. C C B D C B 32. A C B A C D 33. D B A C D B 1
  2. Mã đề thi Câu số 246 317 572 681 794 859 34. D B D B C C 35. B D D B A A 36. A A B B D C 37. B B C D B D 38. D B A B A C 39. A C A D D B 40. B C C C C B 41. A B B C C B 42. A B A B B A 43. D C B D C C 44. D A C D D B 45. D D C C C D 46. A B B B A D 47. B A B D D B 48. C C D B C D 49. A D C B A A 50. D D B C A B 51. C A A B B A 52. D A D A B C 53. A A D C D A 54. A A C C D A 55. A A A B B D 56. B C B C C C 57. B C B A A A 58. C B D C B A 59. C B A A C A 60. C C D A A B 2
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản