ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2008

Chia sẻ: ancaremthieu

Tham khảo tài liệu 'đáp án môn toán khối b năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐÁP ÁN MÔN TOÁN KHỐI B NĂM 2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2008
ĐỀ CHÍNH THỨC Môn: TOÁN, khối B
(Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang)

Câu Nội dung Điểm
I 2,00
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1,00 điểm)
1
• TXĐ : .
⎡x = 0 0,25
• Sự biến thiên : y ' = 12x 2 − 12x , y ' = 0 ⇔ ⎢
⎣ x = 1.
• yCĐ = y(0) = 1, yCT = y(1) = −1. 0,25
• Bảng biến thiên :
x −∞ +∞
0 1

y’ + 0 0 +
0,25
+∞
1
y
−1
−∞
• Đồ thị : y

1
1 0,25
O x
−1Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số (1)...(1,00 điểm)
2
Đường thẳng Δ với hệ số góc k và đi qua điểm M ( −1; − 9 ) có phương trình :
y = kx + k − 9.
Δ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) khi và chỉ khi hệ phương trình sau có
⎧ 4x 3 − 6x 2 + 1 = k ( x + 1) − 9 ( 2 )

nghiệm : ⎨
( 3)
2
⎪12x − 12x = k 0,50

( )
Thay k từ (3) vào (2) ta được : 4x 3 − 6x 2 + 1 = 12x 2 − 12x ( x + 1) − 9
⎡ x = −1
⇔ ( x + 1) ( 4x − 5) = 0 ⇔ ⎢
2

⎢x = 5 .
⎣ 4
• Với x = −1 thì k = 24 , phương trình tiếp tuyến là : y = 24x + 15.
5 15 15 21
• Với x = thì k = , phương trình tiếp tuyến là : y = x − . 0,50
4 4 4 4
15 21
Các tiếp tuyến cần tìm là : y = 24x + 15 và y = x − .
4 4
II 2,00
Giải phương trình lượng giác (1,00 điểm)
1
Phương trình đã cho tương đương với
sinx(cos 2 x − sin 2 x) + 3 cos x(cos 2 x − sin 2 x) = 0 0,50
⇔ cos 2x(sin x + 3 cos x) = 0.
Trang 1/4
π kπ
• cos2x = 0 ⇔ x = +.
42
π 0,50
• sinx + 3cosx = 0 ⇔ x = − + kπ.
3
π kπ π
Nghiệm của phương trình là x = + , x = − + kπ (k ∈ ).
42 3
Giải hệ phương trình (1,00 điểm)
2
Hệ phương trình đã cho tương đương với
⎧(x 2 + xy) 2 = 2x + 9 2
⎛2 x2 ⎞

⇒ ⎜ x + 3x + 3 − ⎟ = 2x + 9
⎨ x2 2⎠
xy = 3x + 3 − ⎝
⎪ 0,50
⎩ 2
⎡x = 0
⇔ x 4 + 12x 3 + 48x 2 + 64x = 0 ⇔ x(x + 4)3 = 0 ⇔ ⎢
⎣ x = − 4.
• x = 0 không thỏa mãn hệ phương trình.
17
• x = −4 ⇒ y = .
0,50
4
⎛ 17 ⎞
Nghiệm của hệ phương trình là (x ; y) = ⎜ − 4; ⎟ .
4⎠

III 2,00
Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C (1,00 điểm)
1
Ta có AB = ( 2; − 3; − 1) , AC = ( −2; − 1; − 1) , tích có hướng của hai vectơ
0,50
AB, AC là n = ( 2; 4; − 8) .
Mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C nhận n làm vectơ pháp tuyến nên có
phương trình 0,50
2 ( x − 0 ) + 4 ( y − 1) − 8 ( z − 2 ) = 0 ⇔ x + 2y − 4z + 6 = 0.
2 Tìm tọa độ của điểm M ...(1,00 điểm)
Ta có AB.AC = 0 nên điểm M thuộc đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
0,50
(ABC) tại trung điểm I ( 0; − 1;1) của BC.
Tọa độ của điểm M thỏa mãn hệ phương trình
⎧2 x + 2y + z − 3 = 0

⎨ x y +1 z −1 0,50
⎪1 = 2 = −4 .

Suy ra M ( 2;3; − 7 ) .
IV 2,00
Tính tích phân (1,00 điểm)
1
π⎞

Đặt t = sinx + cosx ⇒ dt = (cosx − sinx)dx = − 2 sin ⎜ x − ⎟ dx.
⎝ 4⎠
0,25
π
Với x = 0 thì t = 1, với x = thì t = 2.
4
Ta có sin2x + 2(1 + sinx + cosx) = (t + 1) 2 .
2 0,50
2
21
2 dt
∫ =
Suy ra I = − 2
2 t +1 1
2 (t + 1)
1
ơ
2⎛ 1 1 ⎞ 4−3 2
= − ⎟= . 0,25

2 ⎝ 2 +1 2 ⎠ 4
Trang 2/4
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức (1,00 điểm)
2
2(x 2 + 6xy) 2(x 2 + 6xy)
P= =2 .
1 + 2xy + 2y 2 x + y 2 + 2xy + 2y 2
• Nếu y = 0 thì x 2 = 1. Suy ra P = 2.
• Xét y ≠ 0. Đặt x = ty, khi đó
2t 2 + 12t
P= ⇔ (P − 2)t 2 + 2(P − 6)t + 3P = 0 (1). 0,50
2
t + 2t + 3
3
− Với P = 2, phương trình (1) có nghiệm t = .
4
− Với P ≠ 2, phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi
Δ ' = −2P 2 − 6P + 36 ≥ 0 ⇔ − 6 ≤ P ≤ 3.

3 1 3 1
P = 3 khi x = , y= hoặc x = − , y=− .
10 10 10 10
3 2 3 2 0,50
P = −6 khi x = , y=− hoặc x = − , y= .
13 13 13 13
Giá trị lớn nhất của P bằng 3, giá trị nhỏ nhất của P bằng − 6.
V.a 2,00
Chứng minh công thức tổ hợp (1,00 điểm)
1
n +1 ⎛ 1 1 ⎞ n + 1 k!(n + 1 − k)!+ (k + 1)!(n − k)!
⎜ k + k +1 ⎟ = .
Ta có: 0,50
n + 2 ⎝ C n +1 C n +1 ⎠ n + 2 (n + 1)!

1 k!(n − k)!
[(n + 1 − k) + (k + 1)]
= .
n+2 n! 0,50
k!(n − k)! 1
= = k.
n! Cn
Tìm tọa độ đỉnh C ...(1,00)
2
• Ký hiệu d1: x − y + 2 = 0, d 2 : 4x + 3y − 1 = 0. Gọi H '(a ; b) là điểm đối
xứng của H qua d1 . Khi đó H ' thuộc đường thẳng AC.
• u = (1;1) là vectơ chỉ phương của d1 , HH ' = (a + 1; b + 1) vuông góc với u
⎛ a −1 b −1 ⎞
;
và trung điểm I ⎜ ⎟ của HH ' thuộc d1. Do đó tọa độ của H ' là 0,50
⎝2 2⎠
⎧1(a + 1) + 1(b + 1) = 0

⇒ H ' ( −3;1) .
nghiệm của hệ phương trình ⎨ a − 1 b − 1
⎪ 2 − 2 +2=0


• Đường thẳng AC đi qua H ' vuông góc với d 2 nên có vectơ pháp tuyến là
v = (3; − 4) và có phương trình 3(x + 3) − 4(y − 1) = 0 ⇔ 3x − 4y + 13 = 0.
⎧3x − 4y + 13 = 0
⇒ A(5;7).
• Tọa độ của A là nghiệm của hệ phương trình ⎨
⎩ x−y+2=0
1
• Đường thẳng CH đi qua H ( −1; − 1) với vectơ pháp tuyến HA = (3 ; 4) 0,50
2
nên có phương trình 3(x + 1) + 4(y + 1) = 0 ⇔ 3x + 4y +7 = 0.
⎧ 3x + 4y + 7 = 0
• Tọa độ của C là nghiệm của hệ phương trình ⎨
⎩3x − 4y + 13 = 0.
⎛ 10 3 ⎞
Suy ra C ⎜ − ; ⎟ .
⎝ 3 4⎠
Trang 3/4
V.b 2,00
Giải bất phương trình (1,00 điểm)
1
Bất phương trình đã cho tương đương với
x2 + x x2 + x 0,50
>1 ⇔ >6
log 6
x+4 x+4

( x + 3)( x − 8) > 0.
x 2 − 5x − 24
⇔ >0 ⇔
0,50
x+4 x+4
Tập nghiệm của bất phương trình là : ( −4; − 3) ∪ ( 8; + ∞ ) .
Tính thể tích và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng (1,00 điểm)
2
Gọi H là hình chiếu của S trên AB, suy ra SH ⊥ ( ABCD ) . Do đó SH là
đường cao của hình chóp S.BMDN.
Ta có: SA 2 + SB2 = a 2 + 3a 2 = AB2 nên tam giác SAB vuông tại S, suy ra
a3
AB
= a. Do đó tam giác SAM đều, suy ra SH =
SM = .
2
2
1
Diện tích tứ giác BMDN là SBMDN = SABCD = 2a 2 .
2
a3 3
1
Thể tích khối chóp S.BMDN là V = SH.SBMDN = (đvtt).
3
3

S
0,50
E
A D
H
M


B C
N


Kẻ ME // DN (E ∈ AD)
a
suy ra AE = . Đặt ϕ là góc giữa hai đường thẳng SM và DN. Ta có
2
(SM, ME) = ϕ. Theo định lý ba đường vuông góc ta có SA ⊥ AE
0,50
a5 a5
Suy ra SE = SA 2 + AE 2 = , ME = AM 2 + AE 2 = .
2 2
a
5
Tam giác SME cân tại E nên SME = ϕ và cosϕ = 2 = .
5
a5
2
NÕu thÝ sinh lµm bµi kh«ng theo c¸ch nªu trong ®¸p ¸n mµ vÉn ®óng th× ®−îc ®ñ ®iÓm tõng phÇn
nh− ®¸p ¸n quy ®Þnh.
----------------Hết----------------
Trang 4/4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản