ĐÁP ÁN_THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH,CĐ_MÔN VẬT LÝ_KHỐI A_NĂM 2002

Chia sẻ: tranthikimuyen1

Tham khảo tài liệu 'đáp án_thang điểm đề thi tuyển sinh đh,cđ_môn vật lý_khối a_năm 2002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: ĐÁP ÁN_THANG ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐH,CĐ_MÔN VẬT LÝ_KHỐI A_NĂM 2002

kú thi tuyÓn sinh ®h, c® n¨m 2002
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o
----------------------------
®¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ò chÝnh thøc
m«n Thi: vËt lý
Chó ý: C¸c ®iÓm 1/4* lµ phÇn ®iÓm chÊm thªm cho thÝ sinh chØ thi hÖ cao ®¼ng.
C©u 1: (1®iÓm)
- M¸y quang phæ ho¹t ®éng dùa vµo hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng. 1/4
……………..
- Bé phËn thùc hiÖn t¸n s¾c lµ l¨ng kÝnh. 1/4
……………..
- Nguyªn nh©n cña hiÖn t−îng t¸n s¾c ¸nh s¸ng lµ: ChiÕt suÊt cña mét m«i tr−êng
trong suèt ®èi víi c¸c ¸nh s¸ng ®¬n s¾c kh¸c nhau th× kh¸c nhau vµ phô thuéc vµo
1/2
b−íc sãng (hoÆc mµu) cña ¸nh s¸ng ®ã. ……………..
C©u 2: (1®iÓm)
a) Khi mét ng−êi hoÆc mét nh¹c cô ph¸t ra mét ©m c¬ b¶n cã tÇn sè f1 th× còng
1/4
®ång thêi ph¸t ra c¸c ho¹ ©m cã tÇn sè f2 = 2f1 , f3 = 3f1 , f4 = 4f1 v.v… ……………..
Nh¹c ©m thùc tÕ ph¸t ra lµ tæng hîp cña ©m c¬ b¶n vµ c¸c ho¹ ©m, v× thÕ kh«ng
1/4
thÓ biÓu diÔn ®−îc b»ng mét ®−êng h×nh sin theo thêi gian. ……………..
b) Ng−ìng nghe lµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña c−êng ®é ©m cã thÓ g©y nªn c¶m gi¸c ©m.
Ng−ìng ®au lµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña c−êng ®é ©m mµ tai cßn cã c¶m gi¸c ©m b×nh th−êng
vµ ch−a g©y c¶m gi¸c ®au cho tai. …………….. 1/4
MiÒn n»m gi÷a ng−ìng nghe vµ ng−ìng ®au lµ miÒn nghe ®−îc cña tai.
V× ng−ìng nghe vµ ng−ìng ®au phô thuéc vµo tÇn sè cña ©m nªn miÒn nghe ®−îc phô
thuéc vµo tÇn sè. …………….. 1/4
C©u 3: (1®iÓm)
CU 2 2.10 −10 .0,12 2
= = 1,44.10-12 J
W toµn m¹ch = W® max = …………….. 1/4
2 2
M¸y thu thanh thu ®−îc sãng khi trong m¹ch chän sãng x¶y ra céng h−ëng: tÇn
1/4
sè sãng tíi b»ng tÇn sè riªng cña m¹ch dao ®éng: ……………..
λ 2
c 1
f = = f0 = ⇒C= 2 2 …………….. 1/4
λ 4π c L
2 π LC
(18π) 2
Víi λ = λ1 = 18.π m th× C1 =
- = 0,45.10-9 F.
−6
4π (3.10 ) .2.10
2 82


(240π) 2
- Víi λ = λ2 = 240.π m th× C2 = = 80.10-9F.
−6
4π (3.10 ) .2.10
2 82

0,45.10 F ≤ C ≤ 80.10-9F.
-9
1/4
VËy: ……………..
C©u 4: (1®iÓm)
Gi¶ sö cã k1 lÇn ph©n r· α vµ k2 lÇn ph©n r· β, ta cã ph−¬ng tr×nh chuçi ph©n r·:
() ()
90 Th → k 1 2 α + k 2 Z β + 82 Pb
232 4 0 208
…………….. 1/4
víi z lµ ®iÖn tÝch cña β, cã gi¸ trÞ +1 nÕu lµ phãng x¹ β , hoÆc -1 nÕu lµ β .
+ -

Theo c¸c ®Þnh luËt b¶o toµn sè khèi vµ b¶o toµn nguyªn tö sè ta cã hÖ ph−¬ng tr×nh:
232 = 4 k 1 + 0.k 2 + 208
 …………….. 1/4
 90 = 2 k 1 + zk 2 + 82
232 − 208
Gi¶i hÖ, ®−îc: k 1 = = 6 vµ z.k2 = - 4. Do k2 ≥ 0, nªn z < 0. 1/4
……………..
4
- ®©y lµ h¹t β-
VËy:
- cã 6 lÇn phãng x¹ α vµ 4 lÇn phãng x¹ β- …………….. 1/4

1
C©u 5: (1®iÓm)
1) Kho¶ng c¸ch tõ m¾t ®Õn ®iÓm cùc viÔn: OCV = 12,5 + 37,5 = 50cm.
KÝnh ®Æt s¸t m¾t nªn tiªu cù cña kÝnh: f = - OCV = - 50cm = - 0,5 m.
1 1
⇒ §é tô kÝnh: D = = = -2 ®i èp. …………….. 1/4
f − 0,5
- NÕu kÝnh lµ thÊu kÝnh héi tô th× ¶nh ¶o sÏ n»m tr−íc kÝnh tõ s¸t kÝnh ®Õn xa v« cïng
nghÜa lµ lu«n cã nh÷ng vÞ trÝ ®Æt vËt cho ¶nh ¶o n»m trong giíi h¹n nh×n râ cña m¾t vµ
m¾t lu«n cã thÓ nh×n râ ®−îc nh÷ng vËt ®ã. §èi víi thÊu kÝnh ph©n k× th× ¶nh cña mäi vËt
lµ ¶o n»m trong kho¶ng tõ kÝnh ®Õn tiªu ®iÓm ¶nh F ⇒ nÕu F n»m bªn trong ®iÓm cùc
cËn th× m¾t kh«ng thÓ nh×n râ ®−îc bÊt kú vËt nµo:
OF < OCC ⇒ - f < 12,5cm ⇒ f > - 12,5cm = - 0,125m
1 1
⇒D= < = -8 ®i èp.
f − 0,125
VËy khi ®eo kÝnh cã ®é tô D < - 8 ®i èp th× ng−êi nµy sÏ kh«ng thÓ nh×n thÊy râ bÊt kú
vËt nµo tr−íc m¾t. …………….. 1/4
2) Khi g−¬ng lïi ®Õn vÞ trÝ mµ ¶nh cña m¾t trong g−¬ng hiÖn lªn ë ®iÓm cùc cËn CC th×
m¾t ph¶i ®iÒu tiÕt tèi ®a, tiªu cù cña thuû tinh thÓ nhá nhÊt. Khi ®−a ra xa, kho¶ng c¸ch
gi÷a m¾t vµ ¶nh t¨ng lªn do ®ã tiªu cù cña thuû tinh thÓ t¨ng dÇn ®Ó ¶nh hiÖn râ nÐt trªn
vâng m¹c. Khi ¶nh hiÖn lªn ë ®iÓm cùc viÔn CV th× m¾t kh«ng ph¶i ®iÒu tiÕt, thuû tinh
thÓ cã tiªu cù lín nhÊt. …………….. 1/4
¶nh qua g−¬ng ph¼ng cã ®é cao lu«n b»ng vËt, ®èi xøng víi vËt qua g−¬ng kh«ng phô
thuéc vµo kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn g−¬ng. Tuy nhiªn gãc tr«ng ¶nh gi¶m v× kho¶ng c¸ch
tõ ¶nh ®Õn m¾t t¨ng lªn. …………….. 1/4
C©u 6: (1®iÓm)
VËt m chÞu 2 lùc t¸c dông: träng lùc P vµ lùc ®µn håi cña lß xo.
ë vÞ trÝ c©n b»ng (VTCB) lß xo gi·n ∆l, ta cã ph−¬ng tr×nh: +
k
⇒ mg = k∆l
P = F0
mg 0,25.10
⇒ ∆l = = = 0,025m = 2,5cm …………….. ……………..
F0 1/4
k 100
Ph−¬ng tr×nh dao ®éng cã d¹ng: x = Asin(ωt + ϕ). m
O
k 100
TÇn sè gãc: ω = = = 20 rad/s. P
m 0,25
ë thêi ®iÓm th¶ vËt th× lß xo gi·n 7,5cm tøc lµ c¸ch VTCB mét ®o¹n lµ 7,5 - 2,5 = 5cm
vµ n»m vÒ phÝa ©m cña trôc to¹ ®é, do ®ã ë thêi ®iÓm t = 0 vËt cã:
x = Asinϕ = -5cm.
li ®é:
v = ωAcosϕ = 0.
vËn tèc:
⇒ A = 5cm vµ ϕ = - π/2.
Do ®ã ph−¬ng tr×nh dao ®éng lµ x = 5sin(20t - π/2) (cm). …………….. 1/4
C¸c thêi ®iÓm vËt ®i qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng (vËt cã li ®é x = 2,5 cm) lµ nghiÖm
5sin(20t - π/2) = 2,5
cña ph−¬ng tr×nh …………….. 1/4
20t 1 - π/2 = π/6 + 2k 1 π t 1 = π/30 + k 1 π / 10(s)
⇒ sin(20t - π/2) = 0,5 ⇒ ⇒
20t 2 - π/2 = 5π/6 + 2k 2 π t 2 = π/15 + k 2 π / 10(s)
víi k1, k2 = 0, 1, 2, ... (do t ≥ 0)
LÇn ®Çu tiªn vËt ®i qua vÞ trÝ lß xo kh«ng biÕn d¹ng øng víi gi¸ trÞ nhá nhÊt cña t, tøc lµ:
tmin = (π/30) s. 1/4
…………….
2
C©u 7: (1®iÓm)
Theo c«ng thøc Anhxtanh vÒ hiÖn t−îng quang ®iÖn:
2  hc 
hc 1
= A + m e v 2 max ⇒ v 0 max =  − A …………….. 1/4
λ me  λ
0

2
 6,625.10 −34 .3.10 8 
2
 − 3.10 −19  = 4.10 5 m / s ……………..
Thay sè: v 0 max = 1/4
−31  
−6
9,1.10  
0,533.10
r r
Khi ªlectr«n chuyÓn ®éng trong tõ tr−êng ®Òu cã B h−íng vu«ng gãc víi v th× nã chÞur
t¸c dông cña lùc Lorenx¬ FL cã ®é lín kh«ng ®æi vµ lu«n vu«ng gãc víi v , nªn ªlectr«n
chuyÓn ®éng theo quü ®¹o lµ trßn vµ lùc FL ®ãng vai trß lùc h−íng t©m:
m v2 mv
FL = Bve = Fht = e ⇒ r = e …………….. 1/4
r eB
Nh− vËy nh÷ng ªlectr«n cã vËn tèc v0max sÏ cã b¸n kÝnh quü ®¹o cùc ®¹i: r = R.
9,1.10 −31.4.10 5
m e v 0 max
= 10 −4 T
B= =
C¶m øng tõ: …………….. 1/4
−19 −3
eR 1,6.10 .22,75.10
C©u 8: (1®iÓm)
1) ¶nh cña vËt s¸ng AB qua g−¬ng cÇu låi lµ ¶o, n»m sau g−¬ng, cïng chiÒu vËt. Nh−
1/4*
vËy: d' < 0 vµ k > 0. VËy kho¶ng c¸ch gi÷a ¶nh vµ vËt: ……………..
d'
Cßn k = − = 0,5.
L = 60cm = d + |d'| = d - d'. …………….. 1/4*
d
40.(−20)
dd'
⇒ d = 40cm, d' = - 20cm. ⇒ fg = = = −40 cm …………….. 1/4
d + d' 40 + (−20)
VÏ ¶nh: ……………. 1/4

B
B'
O
A
A' F
O O
A1B1 G
AB A2B2 A3B3
d1 d1' d2 d2' d3 d3'
2) S¬ ®å t¹o ¶nh:

Khi dÞch chuyÓn vËt AB, ®iÓm B dÞch chuyÓn trªn ®−êng th¼ng song song víi trôc chÝnh,
tia tíi ®i tõ B song song víi trôc chÝnh kh«ng ®æi, nªn tia lã cña nã qua hÖ còng kh«ng
®æi vµ lu«n ®i qua ¶nh B3. Mµ ¶nh cã ®é cao kh«ng ®æi tøc lµ B3 dÞch chuyÓn trªn ®−êng
th¼ng song song víi trôc chÝnh. VËy hÖ thÊu kÝnh g−¬ng nµy cã tÝnh chÊt: chïm tia tíi
song song víi trôc chÝnh (t−¬ng ®−¬ng víi mét vËt ë xa v« cïng) cho chïm tia lã song
song víi trôc chÝnh (t−¬ng ®−¬ng víi ¶nh cuèi cïng ë xa v« cïng) . …………….. 1/4
 d = ∞  d1 = f k = a − d 2  d2 = 0
− 40 d 2
' d 2 fg
⇒
⇒ 1 ⇒ d 2 = d '2 = = ⇒
d 3 = ∞ d 3 = f k = a − d 2 d 2 = −80cm
d 2 − fg d 2 + 40
' '

- Víi d2 = 0 th×: fk = a - d2 = 20cm.
- Víi d2 = -80cm th×: fk = a - d2 = 20 - (-80) = 100cm. …………….. 1/4


3
C©u 9: (1®iÓm)
1) Khi m¾c ampe kÕ vµo M vµ N th× ®o¹n m¹ch gåm C vµ R2 bÞ nèi t¾t, trong m¹ch chØ
cßn R1 nèi tiÕp víi L, dßng ®iÖn trÔ pha so víi hiÖu ®iÖn thÕ ⇒ ϕ = 600
P 18
P = UIcosϕ ⇒ U = = = 120 V. …………….. 1/4*
I cos ϕ 0,3.0,5
R1 = P/I2 = 18/0,32 = 200Ω. …………….. 1/4
Z
tgϕ = L = 3 ⇒ Z L = R1 3 = 200 3Ω. …………….. 1/4*
R1
ZL 3
⇒ L= = H ≈ 0,55H . …………….. 1/4
2πf π
2) KÝ hiÖu UAM = U1, UMN = U2 = 60V. VÏ gi¶n ®å vÐc t¬. Theo ®Þnh lý hµm sè cosin:
U1 = U 2 + U 2 − 2 UU 2 cos 60 0 = 120 2 + 60 2 − 2 . 120 . 60 . 0 ,5 = 60 3 V …….. 1/4
2
UL U1
I2 = U1cos600/R1 = 60 3 .0,5 / 200 = 0,15 3 A.
C¸c tæng trë:
U 400
ZPQ = R 2 + Z 2 = 2 = Ω (1)
2 C
I2 3
U 800 U
Z = (R 1 + R 2 ) 2 + ( Z L − Z C ) 2 = = Ω 600
I2 3 UR1
O
800
(200 + R 2 ) + (200 3 − Z C ) =
2 2
(2) I
0
60 UR2
3
Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh (1) vµ (2) thu ®−îc:
R2 = 200Ω; ZC = 200 / 3 Ω
3 .10 −4
1 U2
UC
F ≈ 1,38.10 −5 F
⇒ C= = …………… 1/4
2πfZ C 4π
C©u 10: (1®iÓm)
1) So s¸nh sù phãng x¹ vµ sù ph©n h¹ch:
Cã 2 ®iÓm gièng nhau quan träng:
+ §Òu lµ c¸c ph¶n øng h¹t nh©n. …………….. 1/4*
+ §Òu lµ ph¶n øng to¶ n¨ng l−îng. ……………. 1/4
Cã 2 ®iÓm kh¸c nhau quan träng:
+ Phãng x¹ x¶y ra tù ®éng kh«ng phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn kh¸ch quan bªn ngoµi vµ
kh«ng ®iÒu khiÓn ®−îc, cßn ph©n h¹ch cã thÓ x¶y ra hoÆc kh«ng x¶y ra phô thuéc vµo
viÖc h¹t nh©n nÆng cã hÊp thô ®−îc n¬tr«n hay kh«ng. Ph©n h¹ch cã thÓ x¶y ra ph¶n øng
d©y chuyÒn, cßn phãng x¹ th× kh«ng x¶y ra d©y chuyÒn ®−îc. …………….. 1/4*
+ C¸c h¹t t¹o ra trong mçi phãng x¹ lµ x¸c ®Þnh, cßn s¶n phÈm cña nh÷ng ph©n h¹ch
kh¸c nhau cña cïng mét ®ång vÞ l¹i cã thÓ kh¸c nhau vµ kh«ng x¸c ®Þnh. …………….. 1/4
2) N¨ng l−îng to¶ ra cña phãng x¹ 234 U → 4 He+ 230 Th lµ:
92 2 90
E = (M0 - M)c2 = (mU - mTh - mα)c2
Tõ ®Þnh nghÜa cña ®é hôt khèi:
∆mU = 92mp + (234 - 92)mn - mU ⇒ mU = 92mp + 142mn - ∆mU
mTh = 90mp + 140mn - ∆mTh; mα = 2mp + 2mn - ∆mα
T−¬ng tù:
⇒ E = ∆mαc2 + ∆mThc2- ∆mU c2 = Aαεα + AThεTh - AUεU 1/4
……………..
Trong ®ã: εα, εTh, εU vµ Aα, ATh, AU t−¬ng øng lµ c¸c n¨ng l−îng liªn kÕt riªng vµ sè khèi
cña c¸c h¹t α, Th230 vµ U234.
E = 4.7,1 + 230.7,7 - 234.7,63 = 13,98 ≈ 14MeV.
Thay sè: …………….. 1/4
- HÕt -

4
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản