ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 17

Chia sẻ: xitin10

Tham khảo tài liệu 'đáp án thi violympic - lớp 5 vòng 17', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5 VÒNG 17

ĐÁP ÁN THI VIOLYMPIC - Lớp 5

VÒNG 17- Đề 3Điền số thích hợp

1/ Hình lập phương có a giảm 30% thì Sxq giảm ? % . ( 51 % )

2/ Lớp có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 6 bạn. Lớp có ? h/s . ( 40 )

3/ Trường có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 80 bạn. Trường có ? h/s .
( 640 )

4/ Trường có 72,5 % h/s G; 20 % K; còn 45 em TB. Trường có số h/s G
là… ( 435 )

5/ Lớp có 80 % h/s G. Nếu có 4 em G nữa thì số h/s G chiếm 90 %. Số
h/s G là ?( 32 )

6/ 75 % của một số là 91,2 thì số đó là : ….. ( 121,6 )

7/ 1,25 % của một số là 36 thì số đó là : ….. ( 2880 )

8/ HHCN có D = 5 m, R = 2,4 m, h = 0,5 m thì Sxq, Stp = ? dm2.
( 740dm2; 3140dm2 )

9/ Hình tròn có P = 75,36 dm ; S = ? dm2 . ( 452,16 dm2 )

10/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ?
( 192 )

11/ Tổng 2 số là 215. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ I = ?
( 129 )

12/ Hình tròn có r tăng 20 % thì P tăng ? % . ( P tăng 20 % )

13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 38,88 đ/v. A
= ? ( 4,32 )

14/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 562,122đ/v.
A = ? ( 5,678 )

15/ Hình tròn có r tăng 2,5 lần thì P tăng ? lần . ( P tăng 2,5 lần )

16/ Hình lập phương có a = 2,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm2 . ( 25 dm2; 37,5
dm2 )

17/ Hình tròn có r giảm 20 % thì S giảm ? % . ( S giảm 36 % )

18/ Hình tròn có r = 13,5 cm ; P = ? cm . ( 84,78 cm )

19/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 22,14 đ/v .A
= ? ( 24,6 )

20/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 135,531
đ/v .A = ? ( 136,9)

21/ Hình tròn có r = 1,2 dm ; S = ? dm2 . ( 4,5216 dm2 )

1 1
22/ Hiệu 2 số là 186,8. Biết số thứ I = số thứ II. Số lớn = ? ( SL=
5 7
653,8 )

3 2
23/ Hai kho có 199,5tấn. Lấy kho thứ I và kho thứ II thì 2 kho còn =
4 3
N. ( I=114 )

3 2
24/ Kho A hơn B 24,5 tấn. Lấy kho A và kho B thì 2 kho còn = N.
4 3
( A= 98 )

25/ Tổng 2 số là 74,7. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 4. Số thứ II = ? ( 41,5 )

1 1
26/ Hiệu 2 số là 35,8. Biết số thứ I = số thứ II. Số bé = ? ( SB= 53,7 )
5 3

3 3
27/ Hiệu 2 số là 19,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số lớn = ? ( SL=
4 5
97,5 )

28/ Tổng 2 số là 230. 40 % số thứ I = 60 % số thứ II. Số thứ II = ?
( II=92; I=138 )

29/ Hiệu 2 số là 44,4. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 2. Số thứ II = ? ( 74 )

30 Tổng 2 số là 86,1. Số thứ I x 4 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 36,9 )

1 1
31/ Tổng 2 số là 101,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I=
3 4
43,5 )

2 2
32/ Tổng 2 số là 86. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I=
3 5
32,25 )

33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B;
A+B=2029,09 .A = ?( 20,09 )
34/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì được B;
A+B=21,725 .A = ?( 19,75 )

1 3
35/ Tổng 2 số là 192. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I=
4 8
115,2 )

36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B;
A+B=273,35 .A = ?( 24,85 )

37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,04
đ/v .A = ? ( 13,56 )

3 3
38/ Tổng 2 số là 197,1. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I=
4 5
87,6 )

1 2
39/ Hiệu 2 số là 64,2. Biết Số thứ I = Số thứ II . Số thứ I = ?
4 5
( 171,2 )

40/ Theo KH sx 10 000s/p. Nhưng đã s/x được 10 500 s/p. Vượt
mức ? %. ( 5 % )VÒNG 17- Đề 4Điền số thích hợp

1/ Hình tròn có r = 7,5 dm ; P = ? dm ; S = ? dm2 . ( 47,1 dm; 176,625
dm2 )

2/ Hiệu 2 số là 12,8. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ?
(V19-20) ( 192 )

3/ Hình tròn có P = 109,9 dm ; S = ? dm2 . ( 961,625 dm2 )

4/ Hình tròn có r giảm 25 % thì P giảm ? % . ( P giảm 25 % )

5/ Hình lập phương có a = 4,5 dm thì Sxq, Stp = ? dm2 . ( 81 dm2; 121,5
dm2 )

6/ Hình lập phương có a giảm 20% thì Stp giảm ? % . ( 36 % )

7/ HHCN có D = 3 m, R = 24 dm, h = 12 dm thì Sxq, Stp = ? m2.
( 12,96m2; 27,36m2 )

8/ 60 % của một số là 1995 thì số đó là : ….. ( 3325 )

9/ 2,5 % của một số là 2 thì số đó là : ….. ( 80 )

10/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số đó tăng 122,13 đ/v.
A = ? ( 13,57 )

11/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì số đó tăng 1387,98
đ/v .A = ? ( 14,02 )

12/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số đó giảm 180,81
đ/v .A = ? ( 200,9 )

13/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số đó giảm 244,332
đ/v .A = ? ( 246,8 )
14/ Lớp có 43,75 % nữ. Nữ ít hơn nam 4 bạn. Lớp có ? h/s . ( 32 )

15/ Lớp có 81,25% h/sG.Nếu có 4 em G nữa thì số h/sG chiếm
93,75%.Số h/sG là ?( 26 )

16/ Hiệu 2 số là 19,5. 37,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ II = ?
( 292,5 )

17/ Tổng 2 số là 112,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ?
( 50 )

18/ Trường có 57,5 % nữ. Nam ít hơn nữ 150 bạn. Trường có ? h/s .
( 1000 )

19/Trường có 75% h/sG. Nếu có 75emG nữa thì số h/sG chiếm 80%. Số
h/s G là?( 1125 )

20/ Hình tròn có r = 3,5 dm ; S = ? dm2 . ( 38,465 dm2 )

21/ Hiệu 2 số là 48,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 72,9 )

1 2
22/ Hiệu 2 số là 6,4. Biết Số thứ I = Số thứ II . Số thứ I = ? ( 25,6 )
2 3

23/ Hiệu 2 số là 49,5. 12,5 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ?
( 72 )

2 2
24/ Hiệu 2 số là 148. Biết số thứ I = số thứ II. Số bé = ? ( SB=222;
3 5
SL=370 )

2 1
25/ Hiệu 2 số là 14,2. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( 71 )
5 3
1 1
26/ Hiệu 2 số là 222,3. Biết số thứ I = số thứ II. Số lớn = ?
2 5
( SL=370,5 )

1 1
27/ Hiệu 2 số là 86,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số bé = ?
3 4
( SB=259,5 )

28/ Tổng 2 số là 57,6. Số thứ I x 5 = Số thứ II x 3. Số thứ II = ? ( 36 )

29/ Tổng 2 số là 124,5. Số thứ I x 2 = Số thứ II x 3. Số thứ I = ? ( 74,7 )

1 1
30/ Tổng 2 số là 112,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ I = ? ( I=
2 3
45 )

1 1
31/ Tổng 2 số là 203,5. Biết số thứ I = số thứ II. Số thứ II = ? ( II=
5 6
111 )

32/Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì số mới lớn hơn
76,14đ/v.A = ?( 8,46 )

33/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 1 hàng thì số mới nhỏ hơn
75,51đ/v.A = ?( 83,9 )

34/Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì số mới nhỏ hơn
41,085đ/v.A = ?( 41,5 )

35/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 1 hàng thì được B;
A+B=500,94 .A = ?( 45,54 )
36/ Chuyển dấu phẩy STP A sang phải 2 hàng thì được B;
A+B=95,546 .A = ?( 0,946 )

37/ Chuyển dấu phẩy STP A sang trái 2 hàng thì được B;
A+B=249,268 .A = ?( 246,8 )

38/ Tổng 2 số là 328,5. 50 % số thứ I = 40 % số thứ II. Số thứ I = ?
( I=146; II=182,5 )

1 2
39/ Hai kho có 195 tấn. Lấy kho thứ I và kho thứ II thì 2 kho còn =
2 3
N. ( I= 78 )

4 5
40/ Kho B hơn A 22,5 tấn. Lấy kho A và kho B thì 2 kho còn = N.
5 6
( A= 112,5 )
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản