Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Hóa (Đề 1+2)

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
137
lượt xem
67
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Hóa (Đề 1+2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn hóa (đề 1+2)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Hóa (Đề 1+2)

  1. Đ THI S 1 Câu 1: Có bao nhiêu đ ng phân m ch cacbon th ng ng v i CTPT C6H10O4 (ch ch a m t lo i nhóm ch c) khi tác d ng v i NaOH cho s n ph m g m 1 mu i và 1 rư u? A. 2. B. 3. C. 4. D. 6. Câu 2: M t este X có công th c phân t C4H6O2. Th y phân h t X thành h n h p Y. X có công th c c u t o nào đ Y cho ph n ng tráng gương t o lư ng Ag l n nh t? A. HCOOCH=CHCH3 B. HCOOCH2CH=CH2 C. CH3COOCH=CH2 D. CH2=CHCOOCH3 Câu 3: Các ion sau: 9F−, 11Na+, 12Mg2+, 13Al3+ có A. Bán kính b ng nhau. B. S proton b ng nhau. C. S electron b ng nhau. D. S kh i b ng nhau. Câu 4: Ph n ng nào sau đây không t o ra hai mu i? A. CO2 + NaOH (dư). B. NO2 + NaOH (dư). C. Fe3O4 + HCl (dư). D. Ca(HCO3) + NaOH (dư). Câu 5: Đ t cháy hidrocacbon m ch h X ( th khí t i đi u ki n thư ng) n CO = 2n H O . M t khác, 2 2 0,1(mol) X tác d ng v i AgNO3 trong NH3 (dư) thu đư c 15,9(g) k t t a màu vàng. Công th c c u t o c a X là (H = 1; C = 12; Ag =108) A. CH≡CH. B. CH2=CH-C≡CH. C. CH3-CH2-C≡CH. D. CH≡C-C≡CH. Câu 6: Cho h n h p g m Na2CO3, K2CO3 vào 50(ml) dung d ch H2SO4 1(M). Ph n ng hoàn toàn, th y có 0,672 lít khí CO2 ( đkc). V y dung d ch sau ph n ng A. có môi trư ng baz. B. có môi trư ng axit. C. có môi trư ng trung tính. D. Thi u d ki n đ k t lu n đư c. Câu 7: Tr n l n dung d ch ch a a(mol) Al2(SO4)3 v i dung d ch ch a 0,22(mol) NaOH. K t thúc ph n ng, th y có 1,56(g) k t t a. Giá tr c a a là (H =1; Na = 23; Al = 27; O = 16; S =32) A. 0,01(mol). B. 0,02(mol). C. 0,025(mol). D. 0,03(mol). Câu 8: Có 4 l hóa ch t đ ng 4 dung d ch riêng bi t: (1) NH3; (2) FeSO4; (3) BaCl2 ; (4) HNO3. Nh ng c p ch t ph n ng đư c v i nhau là: A. 1-2, 1-3, 1-4, 2-3, 2-4. B. 1-4, 2-3, 2-4. C. 1-2, 1-4, 2-3, 2-4. D. 1-2, 1-3, 1-4, 2-3. Câu 9: Phát bi u nào sau đây sai? A. do nhân benzen rút đi n t khi n –OH c a phenol có tính axit. B. phenol có tính axit nhưng y u hơn axit cacbonic. C. dung d ch phenol không làm đ i quỳ tím vì phenol có tính axit r t y u. D. phenol cho ph n ng c ng d dàng v i brom t o k t t a tr ng 2,4,6-tribromphenol. Câu 10: Cho 1,2(g) andehit đơn ch c X ph n ng v i AgNO3 trong dung d ch NH3 (l y dư), thu đư c 8,64(g) Ag, hi u su t ph n ng là 50%. V y X là (H = 1; C =12; O =16; Ag =108) A. CH3CHO. B. HCHO. C. C2H5CHO. D. C2H3CHO. Câu 11: Đi u kh ng đ nh nào sau đây sai? A. Hidroxit ph n ng đư c v i axit và baz đư c g i là hidroxit lư ng tính. B. Trong phân nhóm VIIA, halogen đ ng trư c có th oxi hóa các halogenua đ ng sau. C. Trong dãy đi n hóa, kim lo i đ ng trư c luôn đ y đư c kim lo i đ ng sau ra kh i dung d ch mu i. D. Axit y u cũng có th đ y đư c axit m nh ra kh i dung d ch mu i. Câu 12: Cho các dung d ch: (X1): HCl; (X2): KNO3; (X3): HCl+KNO3; (X4): Fe2(SO4)3. Dung d ch nào có th hòa tan đư c kim lo i Cu? A. X1, X4. B. X3, X4. C. X1, X2, X3, X4. D. X2, X3. Câu 13: Khi trùng ngưng 7,5(g) axit aminoaxetic v i hi u su t là 80%, ngoài aminoaxit dư ngư i ta còn thu đư c m(g) polime và 1,44(g) nư c. Giá tr m là (H = 1; C = 12; N =14; O =16) A. 5,25(g). B. 5,56(g). C. 4,56(g). D. 4,25(g). Câu 14: Có 5 m u b t r n sau: Ag, Cu, Mg, Fe2O3, FeO. Ch dùng dung d ch HCl thì phân bi t đư c A. M t m u. B. Hai m u. C. Ba m u. D. T t c các m u. Trang 1/4
  2. Câu 15: Hòa tan 1,7(g) h n h p kim lo i A và Zn vào dung d ch HCl thì thu đư c 0,672 lít khí ( đktc) và dung d ch B. M t khác đ hòa tan 1,9(g) kim lo i A thì không c n dùng h t 200(ml) dung d ch HCl 0,5(M). A thu c phân nhóm chính nhóm II. Kim lo i A là A. Ca (40). B. Ba (137). C. Mg (24). D. Sr (87,5). Câu 16: Cho 4 kim lo i Zn, Fe, Mg, Cu và 3 dung d ch FeCl3, AgNO3, CuSO4. Kim lo i nào kh đư c c 3 dung d ch mu i trên? A. Mg. B. Zn, Fe, Mg. C. Mg, Zn. D. c 4 kim lo i. Câu 17: H n h p X g m 2 rư u đơn ch c no Y và Z, trong đó có 1 rư u b c 2. Đun h n h p X v i H2SO4 đ c, 140oC thu đư c h n h p ete T. Bi t r ng trong T có 1 ete là đ ng phân v i 1 rư u trong X. Y và Z là: A. metanol, propan-2-ol. B. metanol, etanol. C. etanol, butan-2-ol. D. propan-2-ol, etanol. Câu 18: Cho h n h p Cu và Fe vào dung d ch HNO3 loãng, đ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu đư c dung d ch (X) và ch t r n (Y). Ch t r n (Y) cho tác d ng v i dung d ch HCl th y có hi n tư ng s i b t khí. Cho dung d ch NaOH vào dung d ch (X) đư c k t t a (Z). K t t a (Z) g m nh ng ch t nào sau đây? A. Fe(OH)3 và Cu(OH)2. B. Fe(OH)2 và Cu(OH)2. C. Fe(OH)2. D. không xác đ nh đư c. Câu 19: Cho dãy các ch t: KHCO3, (NH4)2SO4, (NH4)2CO3, Al, ZnSO4, Zn(OH)2, CrO3, Cr2O3,. S ch t trong dãy có tính ch t lư ng tính là CAU NAY CO VAN DE ROI??? A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 20: Tính ch t nào sau đây không ph i là c a protit? A. Có ph n ng màu v i axit nitric và Cu(OH)2. B. Có ph n ng th y phân. C. Tác d ng v i h tinh b t cho màu xanh lam. D. Có th b đông t khi đun nóng. Câu 21: Đi n phân 2 lít dung d ch CuSO4 (đi n c c trơ) đ n khi khí thoát ra c hai c c đ u b ng 0,02(mol) thì d ng. Xem th tích dung d ch không đ i, thì dung d ch sau đi n phân có pH b ng A. 2. B. 1,7. C. 1,4. D. 0,7. Câu 22: M t m u nư c ng ch a a(mol) Ca2+; b(mol) HCO3−; 0,07(mol) Na+; 0,08(mol) Cl–. Đun m u đ n khi k t thúc ph n ng. V y k t lu n nào đúng? A. Không th y xu t hi n k t t a. B. Dung d ch sau ph n ng đã h t c ng. C. Không có khí thoát ra. D. Dung d ch sau ph n ng còn c ng. Câu 23: Rư u và Amin nào sau đây cùng b c? A. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2. B. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2. C. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNHCH3. D. (CH3)3COH và (CH3)3CNHCH3. Câu 24: Xem sơ đ sau: A + B → C + D; C + h tinh b t → xu t hi n màu xanh; D + AgNO3 → ↓ vàng nh t + KNO3. V y A (ho c B) là A. Br2. B. NaI. C. KCl. D. Cl2. Câu 25: Ph n ng nào sau đây t o s n ph m chính không đúng? A. NO + HNO3  xt,t o → NO + HO 2 2 2 O2N B. CH3 + Br2  Fe,t o → Br CH3 + HBr C. CH3 CH CH CH3  H2 SO4 ññ >170o C → CH3 C CH CH3 + H2 O CH3 OH CH3 + o D. CH3 CH CH2 + H2O H ,t → CH3 CH2 CH2 OH Câu 26: Cho 30(ml) dung d ch NaHCO3 1(M) tác d ng 20(ml) Ba(OH)2 1(M) thì lư ng k t t a thu đư c là bao nhiêu? (H = 1; C = 12; O =16; Na = 23; Ba = 137) A. 2,96(g). B. 2,90(g). C. 5,91(g). D. 3,94(g). Trang 2/4
  3. Câu 27: Nung nóng h n h p g m 0,1(mol) propin và 0,2(mol) H2 (có Ni xúc tác) m t th i gian thì thu đư c h n h p Z. Đ t cháy hoàn toàn h n h p Z thu đư c lư ng H2O là (H = 1; O =16) A. 7,2(g). B. 3,6(g). C. 4,5(g). D. 5,4(g). Câu 28: Sơ đ ph n ng đi u ch kim lo i nào sau đây là sai? (M i mũi tên ng v i m t ph n ng) (I): FeS2 → Fe2O3 → Fe (II): Na2CO3 → Na2SO4 → NaOH → Na (III): CuSO4 → CuCl2 → Cu(NO3)2 → Cu (IV): BaCO3 → BaO → Ba(NO3)2 → Ba A. (I), (II). B. (II), (III). C. (IV). D. (II), (IV). Câu 29: H n h p X g m 2 axit cacboxylic. Đ trung hòa h t m(g) X c n 0,5(mol) NaOH. Đ t cháy hoàn toàn m(g) X, thu đư c 0,5(mol) CO2. Công th c c u t o thu g n c a 2 axit trong X là A. HCOOH và CH3COOH. B. HCOOH và HOOC-COOH. C. CH3COOH và HOOC-CH2-COOH. D. CH3COOH và HOOC-COOH. Câu 30: Cho h n h p X g m a(mol) Al và 0,15(mol) Mg ph n ng h t h n h p Y (v a đ ) g m b(mol) Cl2 và 0,2(mol) O2, thu đư c 32,3(g) r n. V y (Mg = 24; Al = 27; O = 16; Cl =35,5) A. a = 0,2. B. b = 0,3. C. a = 0,3. D. b = 0,1. Câu 31: M t h n h p g m Na, Al có t l s mol là 1÷2. Cho h n h p này vào nư c (dư). Sau khi k t thúc ph n ng thu đư c 8,96 lít khí H2 (đktc) và ch t r n (Y). Kh i lư ng ch t r n (Y) là (H =1; Na = 23; Al = 27; O = 16) A. 5,4(g). B. 16,2(g). C. 7,2(g). D. 10,8(g). Câu 32: Cho 17,7(g) m t ankylamin (X) tác d ng v i dung d ch FeCl3 dư thu đư c 10,7(g) k t t a. Công th c phân t c a (X) là (H = 1; C = 12; N = 14) A. CH5N. B. C2H7N. C. C3H9N. D. C4H11N. Câu 33: Phát bi u nào không đúng khi nói v nhóm kim lo i ki m t Li đ n Cs? A. Năng lư ng ion hóa gi m d n. B. Tính kim lo i tăng d n. C. S l p electron tăng d n. D. S electron ngoài cùng tăng d n. Câu 34: Công th c phân t c a m t rư u A là: CnHmOx. Đ cho A là rư u no m ch h thì A. m = 2n. B. m = 2n + 2. C. m = 2n – 1. D. m = 2n – 2. Câu 35: Cho ch t h u cơ X ch a C, H, O và ch ch a m t lo i nhóm ch c. N u đ t cháy m t lư ng X thu đư c s mol H2O g p đôi s mol CO2. M t khác khi cho X tác d ng v i Na dư thì thu đư c s mol H2 b ng 1/2 s mol X đã ph n ng. Công th c c a X là A. CH3OH. B. C2H4(OH)2. C. C2H5OH. D. C4H9OH. Câu 36: Đ t cháy hoàn toàn 1(mol) rư u no m ch h X c n 3,5(mol) O2.V y công th c c a X là A. C2H4(OH)2. B. C4H8(OH)2. C. C3H7OH. D. C3H5(OH)3. Câu 37: M t este E m ch h có công th c c u t o C5H8O2, E + NaOH → X + Y, bi t r ng Y làm m t màu dung d ch Br2. V y A. Y là mu i, X là andehit. B. Y là rư u, X là mu i c a axit chưa no. C. Y là mu i, X là rư u chưa no. D. Y là rư u, X là mu i c a axit ankannoic. Câu 38: G i tên theo danh pháp qu c t h p ch t có công th c c u t o rút g n như sau: CH3CH2CH(CH3)CH2CH(C2H5)COOH A. axit 5-etyl-3-metylhexanoic. B. axit 2-etyl-4-metylhexanoic. C. axit 3-etyl-5-metylheptanoic. D. Axit 5-etyl-3-metylhexanoic. Câu 39: Cho cân b ng hóa h c sau: N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) + Q. Phát bi u nào sau đây sai? A. Gi m th tích bình ch a, cân b ng chuy n d ch sang chi u thu n. B. Thêm m t ít b t Fe (ch t xúc tác) vào bình ph n ng, cân b ng chuy n d ch sang chi u thu n. C. Thêm m t ít H2SO4 vào bình ph n ng, cân b ng chuy n d ch sang chi u thu n. D. Tăng nhi t đ , cân b ng chuy n d ch sang chi u ngh ch. Câu 40: Cho các dung d ch mu i: NaCl, FeSO4, KHCO3, NH4Cl, K2S, Al2(SO4)3, Ba(NO3)2. Nh n xét nào sau đây đúng? A. Có 4 dung d ch làm quỳ tím hóa đ . B. Có 3 dung d ch làm quỳ tím hóa xanh. C. Có 3 dung d ch làm quỳ tím hóa đ . D. Có 4 dung d ch không làm đ i màu quỳ tím. Câu 41: Cho khí CO2, dung d ch KHSO4 vào hai ng nghi m ch a dung d ch natri phenolat. Cho dung d ch NaOH, dung d ch HCl vào hai ng nghi m ch a dung d ch phenylamoni clorua. Hi n tư ng dung d ch b v n đ c s x y ra A. 1 ng nghi m. B. 2 ng nghi m. C. 3 ng nghi m. D. C 4 ng nghi m. Trang 3/4
  4. Câu 42: Cho các ch t sau: C6H5NH2, C2H5OH, CH3COOH, C6H5ONa, C2H5ONa. S c p ch t tác d ng đư c v i nhau là LUU Y ANILIN TAC DUNG VOI AXIT AXETIC??? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 43: Cho m t ph n ng đơn gi n x y ra trong bình kín: 2NO(k) + O2(k) → 2NO2(k). Khi th tích bình ph n ng gi m đi 3 l n thì t c đ c a ph n ng tăng lên A. 16 l n. B. 27 l n. C. 64 l n. D. 81 l n. + amol H2 vöøa ñuû + Nadö Câu 44: Xét sơ đ sau: 1(mol) andehit A, h → 1(mol) rư u no B  b(mol) H2. → Cho a = 4b. Công th c c a A không th là A. CH≡C-CH(CHO)2. B. CH2=CH-CHO. C. CH2=C(CH3)-CHO. D. (CHO)2. Câu 45: A ch ch a m t lo i nhóm ch c, có CTPT C4H6O2 và phù h p v i dãy bi n hóa sau: + H2 − H2 O A  B  C  caosu buna Ni,t o → xt, t o → truøng hôïp → S công th c c u t o h p lý có th có c a A là A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 46: A là h p ch t h u cơ ch ch a C, H, O. A có th cho ph n ng tráng gương và ph n ng v i NaOH. Đ t cháy h t a(mol) A thu đư c t ng c ng 3a(mol) CO2 và H2O. Công th c c u t o rút g n c a A là A. HCOOH. B. HCOOCH3. C. OHC-COOH. D. OHC-CH2-COOH. Câu 47: Este hóa m t axit đơn ch c no m ch h A v i m t rư u đơn ch c no m ch h B (MA = MB), thu đư c este E. E có kh i lư ng cacbon b ng trung bình c ng phân t kh i c a A, B. V y A là A. CH3COOH. B. HCOOH. C. C3H7COOH. D. C2H5COOH. Câu 48: Cho các polime sau: CH2 CH2 O NH CH2 C NH CH2 C NH CH C n O n O CH3 O n Các monome trùng ngưng t o ra các polime trên l n lư t là: A. rư u etylic, axit α-aminoaxetic, glixin và axit α-aminopropionic. B. etilen glycol, glixin, axit aminoaxetic và alanin. C. rư u etylic, axit aminoaxetic, glixin và alanin. D. etilen glycol, alanin, axit aminoaxetic và glixin. Câu 49: Cho sơ đ sau: +X +X + X+ H O +A A → B → C  D → NH4NO3. 2 → Bi t A, B, C, D ch a Nitơ; A, B, C, X là ch t khí. V y A, B, C, D l n lư t là nh ng ch t nào trong sơ đ trên? A. N2, NO, NO2, HNO3. B. NO, NO2, N2O5, HNO3. C. NH3, NO, NO2, HNO3. D. NH3, N2, N2O5, HNO3. Câu 50: Cho m t thanh Al vào dung d ch ch a 0,03(mol) HCl và 0,03(mol) RCl2. Ph n ng hoàn toàn, th y kh i lư ng thanh Al tăng thêm 0,96(g). V y R là (H = 1; Al = 27) A. Cu (64). B. Zn (65). C. Ni (59). D. Mn (55). ---------- H T ---------- Trang 4/4
  5. Đ THI S 2 Câu 1: Ch t h u cơ X g m C, H, O ch ch a các lo i ch c cacboxyl và hidroxyl. MX < 125, X tác d ng v i Na dư th y n X ÷ n H2 ↑ = 2 ÷ 3 , X tác d ng v i NaHCO3 dư th y n X ÷ n CO2 ↑ = 1 ÷ 2 . Công th c phân t c a X là A. C5H10O3. B. C4H10O4. C. C3H2O5. D. C3H4O5. Câu 2: S n ph m c ng c a anken X v i HBr ch a 39,735% kh i lư ng cacbon. V y X là A. C5H10. B. C6H12. C. C2H4. D. C4H8. Câu 3: Đ t m t este X (không mang ch c khác) b ng O2 thu đư c CO2 và H2O. Bi t n CO2 ÷ n o2 pöù ÷ n H2 O = 4 ÷ 5 ÷ 4 . V y A. Ch tìm đư c công th c đơn gi n. B. X là este 2 ch c no h . C. Tìm đư c công th c phân t . D. Tìm đư c 2 công th c phân t . Câu 4: Xem ph n ng: A(k) + nB(k) → C(k). N u n ng đ mol c a A, B tăng g p đôi, thì v n t c ph n ng tăng g p 8 l n. V y n b ng A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 5: Este X (không mang ch c khác) đư c t o b i axit adipic và 1 rư u đơn ch c Y m ch h th y phân hoàn toàn 22,6(g) X b ng NaOH, thu đư c mu i và 0,2(mol) rư u. Công th c c a Y là A. CH3OH. B. C2H5OH. C. C3H5OH. D. C3H7OH. Câu 6: Mantozơ, xenlulozơ và tinh b t đ u có ph n ng A. V i dung d ch NaCl. B. Tráng gương. C. Màu v i i t. D. Th y phân trong môi trư ng axit. Câu 7: H n h p A g m Fe3O4, ZnO, Mg tan h t trong dung d ch HCl dư thành dung d ch Y. Ti p t c d n NH3 dư vào Y. L y k t t a t o thành nung trong không khí đ n kh i lư ng không đ i, còn l i r n Z (cho các ph n ng x y ra hoàn toàn). V y Z g m nh ng oxit nào dư i đây? (I): FeO (II): Fe2O3 (III): ZnO (IV): MgO A. (I), (II), (III). B. (II), (III). C. (II), (IV). D. (I), (II), (IV). Câu 8: Hoà tan 5,6(g) Fe b ng dung d ch H2SO4 loãng (dư), thu đư c dung d ch X. Dung d ch X ph n ng v a đ v i V(ml) dung d ch KMnO4 0,5(M). Giá tr c a V là A. 80. B. 40. C. 20. D. 60. Câu 9: Hòa tan h t h n h p A g m CuO, Al2O3, Fe3O4, FeO vào H2SO4 đ c nóng dư, thu dung d ch Y và khí SO2. Nh n xét nào đúng? A. C 4 oxit là ch t kh . B. Ch có 3 oxit là ch t kh . C. Ch có 2 oxit là b oxi hóa. D. Ch có 1 oxit là b oxi hóa. Câu 10: M t ch t h u cơ X có công th c phân t C7H8O2. Bi t X tác d ng v i NaOH theo t l mol 1÷1, X tác d ng v i Na dư → H2 thì t l mol X÷H2 = 1÷1. V y công th c c a X là A. C6H7COOH. B. C5H2(CH2OH)2. C. CH3C6H3(OH)2. D. HOCH2C6H4OH. Câu 11: Nhi t phân m(g) Fe(NO3)3 đ n kh i lư ng không đ i. D n h n h p khí sau ph n ng h p th h t vào nư c thành 1,5 lít dung d ch có pH = 1. V y m b ng A. 12,1(g). B. 24,2(g). C. 6,05(g). D. 18,15(g). Câu 12: H n h p X ch a 0,3(mol) hai rư u đơn ch c b c 1 có phân t lư ng hơn kém 28 đvC oxi hóa h t X b ng CuO thành h n h p Y g m các anđehit. Cho Y qua dung d ch AgNO3/NH3 dư, thu đư c 86,4(g) Ag. V y hai andehit là A. CH3CHO và C3H7CHO. B. HCHO và C2H5CHO. C. C2H3CHO và HCHO. D. C2H5CHO và C4H9CHO. Câu 13: Hòa tan h t 9,6(g) m t kim lo i R trong HNO3 loãng dư, thu đư c 0,06(mol) N2 và dung d ch, trong đó có 0,025(mol) NH4NO3. V y R là A. Zn (65). B. Ca (40). C. Al (27). D. Mg (24). Câu 14: Cho h n h p X g m hai kim lo i ki m và kim lo i bari tan h t trong trong nư c, thu đư c dung d ch Y và 0,04(mol) khí H2. Đ trung hòa dung d ch Y, c n dùng bao nhiêu ml dung d ch HCl 2(M)? A. 25(ml). B. 30(ml). C. 40(ml). D. 20(ml). Trang 1/4
  6. Câu 15: Cho các m u b t l y dư là Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 vào 4 ng nghi m ch a dung d ch HNO3 loãng. K t thúc ph n ng, l c b ch t r n, r i cho 1 ít b t Cu vào th y hi n tư ng Cu tan d n A. 4 ng nghi m. B. 3 ng nghi m. C. 2 ng nghi m. D. 1 ng nghi m. Câu 16: Cho m t đinh b ng Fe vào dung d ch ch a x(mol) HCl và y(mol) CuCl2. K t thúc ph n ng, còn x l i đinh, th y kh i lư ng không đ i (so v i ban đ u). V y b ng y 2 3 1 8 A. . B. . C. . D. . 7 5 8 27 Câu 17: Đi n phân dung d ch MgCl2 v i đi n c c trơ, có màng ngăn x p đ n khi H2O b đi n phân c 2 đi n c c thì d ng. S n ph m thu đư c c a quá trình đi n phân là A. Mg + Cl2. B. Mg + O2 + HCl. C. Mg(OH)2 + O2 + Cl2. D. Mg(OH)2 + H2 + Cl2. Câu 18: Ngư i ta kh nư c rư u etylic đ đi u ch buta-1,3-dien. Kh i lư ng buta-1,3-dien thu đư c t 480 lít rư u 96o ( d C H OH = 0,8 g/ml) v i hi u su t ph n ng 90% là (H =1; C = 12) 2 5 A. 388,76(kg). B. 194,738(kg). C. 202,85(kg). D. 368,64(kg). Câu 19: M t andehit m ch h A có công th c CnH2n+2-2k-z(CHO)z. Đ tác d ng v i 1(mol) A c n bao nhiêu mol H2 ? A. z(mol). B. k(mol). C. z + 1(mol). D. k + z(mol). Câu 20: Ch ra ph n ng nào sai? A. P + Cl2 t o → PCl3. B. P + HNO3 ñ ,to → H3PO4 + NO2↑ + H2O. C. P + O2  → P2O5. to D. P + H2SO4 ñ ,to → PH3 + SO2↑ + H2O. Câu 21: Đ phân bi t các m u khí sau đây: NO, HCl, NH3, N2 c n dùng A. Dung d ch Br2, dung d ch quì tím. B. O2, dung d ch quì tím. C. Dung d ch NaOH, dung d ch phenolptalein. D. O2, dung d ch NaOH. Câu 22: Có hai bình ch a dung d ch R(NO3)2 có s mol b ng nhau. Nhúng hai thanh kim lo i Zn và Fe vào. K t thúc ph n ng, cân l i hai thanh kim lo i th y đ gi m kh i lư ng thanh Zn g p đôi đ tăng kh i lư ng thanh Fe. V y R là A. Ni (59). B. Cu (64). C. Mn (55). D. Sn (119). Câu 23: Ete hóa hoàn 24,8(g) h n h p 3 ankanol, thu đư c 19,4(g) h n h p 6 ete có s mol b ng nhau. S mol m i ete là A. 0,03(mol). B. 0,04(mol). C. 0,05(mol). D. 0,06(mol). Câu 24: C u hình electron nào c a nguyên t hay ion tr ng thái cơ b n là không đúng? A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p1. Câu 25: Đ phân bi t ba dung d ch CH2=CH–CH2OH, CH3CHO, HO-CH2-CH2-OH ch a trong ba ng nghi m riêng bi t, c n dùng ch t nào sau đây là thích h p nh t? A. Dung d ch Br2. B. Dung d ch AgNO3/NH3. C. Cu(OH)2. D. Na. Câu 26: Tr n l n dung d ch ch a y(mol) KOH v i x(mol) P2O5, thì đư c m t dung d ch duy nh t ch a hai mu i K3PO4 và K2HPO4. V y 1 x 1 x 1 x 1 x A. < < . B. = 1. C. < < . D. 4 < < 6 . 6 y 4 y 4 y 2 y Câu 27: Trong s các ch t sau, có bao nhiêu ch t làm m t đ c ng vĩnh c u: HCl, Na2 CO3, Ca(OH)2, K3PO4? A. M t ch t. B. Ba ch t. C. B n ch t. D. Hai ch t. Câu 28: Cho h n h p r n X g m Al, Zn vào dung d ch Y ch a AgNO3 và Fe(NO3)3. Sau khi ch m d t ph n ng thu đư c dung d ch A và h n h p ch t r n B g m ba kim lo i. V y A. B g m Ag, Zn, Al. B. Dung d ch A ch a Al(NO3)3, Zn(NO3)2, Fe(NO3)2. Trang 2/4
  7. C. B g m Ag, Fe, Zn. D. Dung d ch A ch a Al(NO3)3, Zn(NO3)2, Fe(NO3)3. Câu 29: Rư u etylic có đ sôi cao hơn h n so v i hydrocacbon, d n xu t halogen, ete có cùng s cacbon là do tính ch t nào sau đây? (I) Ch có rư u t o đư c liên k t H v i nư c. (II) Ch có rư u tách nư c t o đư c anken. (III) Ch có rư u t o đư c các liên k t H liên phân t . A. (III). B. (I) và (II). C. (I) và (III). D. (I), (II), (III). Câu 30: Đ t hoàn toàn x(mol) rư u A m ch h thu đư c ít hơn 4x(mol) CO2. M t khác, A cho đư c ph n ng c ng H2 theo t l mol 1÷1. Công th c phân t c a A là A. C2H3OH. B. C3H5OH. C. C3H4(OH)2. D. Không xác đ nh đư c. OH Câu 31: M t rư u A có công th c: CH3 CH2 CH C CH2 CH3 . N u dehidrat A thì có th đư c t i đa CAU NAY HAY DAY……CAN THAN!!! CH3 CH3 A. Hai anken đ ng phân. B. Ba anken đ ng phân. C. B n anken đ ng phân. D. Năm anken đ ng phân. Câu 32: Đi u ch tơ clorin t PVC như sau: C2nH3nCln + xCl2 → C2nH3n–xCln+x + xHCl. x Đ tơ clorin ch a 62,39% kh i lư ng clo thì b ng n 1 1 1 A. 1. B. . C. . D. . 2 3 4 3 Câu 33: Tách nư c t m t rư u đơn ch c X đư c hidrocacbon Y, mà MY = MX. Công th c phân t 4 c a X là A. C3H8O. B. C4H8O. C. C4H10O. D. C5H8O. Câu 34: Cho 1,8(g) m t anđehit đơn ch c A tác d ng v i dung d ch AgNO3/NH3 dư. Hòa tan Ag sinh ra b ng HNO3 loãng dư, thu đư c 0,08(mol) NO (khí duy nh t). Công th c phân t c a A là A. C2H3CHO. B. C3H6O. C. CH2O. D. C4H6O. Câu 35: Nh ng ch t nào dư i đây t o thành dung d ch baz khi tan trong nư c? (I): KHCO3 (II): BaCl2 (III): C2H5ONa (IV): Fe2(SO4)3 A. (I), (II). B. (I), (III). C. (IV). D. (III), (IV). Câu 36: Xem sơ đ ph n ng: MnO4– + SO32– + H+ → Mn2+ + X + H2O. X là 2− A. SO4 . B. H2S↑. C. SO2. D. S↓. Câu 37: X là h p ch t h u cơ có công th c đơn gi n là CH2O. Cho 6(g) X ph n ng v i H2 dư xúc tác Ni, nhi t đ thì th tích H2 ph n ng là 1,12 lít ( đktc). Công th c phân t c a X là A. C3H6O3. B. C4H8O4. C. C5H12O5. D. C6H12O6. Câu 38: Tr n l n dung d ch ch a a(mol) Al2(SO4)3 v i dung d ch ch a 0,22(mol) NaOH. K t thúc ph n ng, th y có 1,56(g) k t t a. V y a b ng A. 0,01(mol). B. 0,02(mol). C. 0,025(mol). D. 0,03(mol). Câu 39: Cho dung d ch ch a 5,07(g) h n h p hai mu i clorua c a hai kim lo i nhóm IIA hai chu kỳ liên ti p vào dung d ch AgNO3 dư, th y có 0,1(mol) k t t a. V y hai kim lo i này là A. Be (9) và Mg (24). B. Mg (24) và Ca (40). C. Ca (40) và Sr (87,5). D. Sr (87,5) và Ba (137). Câu 40: M t axit cacboxylic hai ch c D m ch h , tác d ng đư c v i Br2(dd) theo t l mol 1÷1. Đ t hoàn 3 toàn D thì n O2 pö = n CO2 . Công th c phân t c a D là 4 A. C5H6O4. B. C7H10O4. C. C4H4O4. D. C6H8O4. Câu 41: M t axit đicacboxylic m ch h A có m t liên k t đôi C=C ch a 50% kh i lư ng cacbon. V y công th c phân t c a A Trang 3/4
  8. A. Có 4 nguyên t C. B. Có 5 nguyên t C. C. Có 6 nguyên t C. D. Có 7 nguyên t C. Câu 42: D là m t axit cacboxylic m ch C không phân nhánh. Cho 25,52(g) D tác d ng h t v i NaHCO3 v a đ , thu đư c dung d ch 1 mu i và 0,44(mol) CO2. Công th c phân t c a D là A. C2H4O2. B. C4H4O4. C. C6H12O2. D. C2H2O4. Câu 43: Nguyên t X thu c chu kì 4, phân nhóm chính nhóm IV có c u hình electron là A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p2. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 4p3. Câu 44: M là m t este (không mang ch c khác) t o b i 1 axit 2 ch c no h và 1 rư u đơn ch c ch a 1 n i đôi m ch h . Đ t hoàn toàn 0,1(mol) M, c n dùng 1(mol) O2. Công th c phân t c a M là A. C8H10O4. B. C9H12O4. C. C10H14O4. D. C11H16O4. Câu 45: Cacbohidrat Z tham gia ph n ng chuy n hóa: Cu(OH) / OH − to Z  dung d ch xanh lam  k t t a đ g ch 2 → → V y Z không th là ch t nào trong s các ch t cho dư i đây? A. glucozơ. B. fructozơ. C. saccarozơ. D. mantozơ. Câu 46: Xem phương trình ph n ng: ←→  (1) N2(k) + 3H2(k) (2)  2NH3(k) + Q. Phát bi u nào đúng? A. Thêm vào h cân b ng m t ít H2SO4 thì cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u (1). B. Đ t o đư c nhi u NH3, c n th c hi n ph n ng áp su t th p. C. Thêm N2 vào thì cân b ng hóa h c d ch theo chi u (2). D. Tăng nhi t đ đ chuy n d ch cân b ng theo chi u (1). Câu 47: Phát bi u nào là không đúng? A. Trong công th c phân t amin, s nguyên t H có th là s nguyên ch n hay l . B. Đ t hoàn toàn m t amin no m ch h t o N2, CO2, H2O thì luôn luôn n CO2 < n H 2O . C. Các amin đ u có tính baz m nh hơn NH3. D. Mu i c a ankylamoni và phenylamoni đ u tác d ng v i NaOH. Câu 48: Th y phân h t 0,035(mol) h n h p glucoz và mantoz trong môi trư ng axit. Sau khi trung hòa axit, cho dung d ch ph n ng hoàn toàn v i dung d ch Ag+/NH3, thu đư c 0,1(mol) Ag. V y s mol c a mantozơ là A. 0,01. B. 0,015. C. 0,02. D. 0,03. Câu 49: Đ các v t d ng sau trong không khí m: (I): V t d ng làm b ng thép (II): V t d ng làm b ng s t tây (s t tráng thi c) (III): V t d ng làm b ng tôn (s t tráng k m) Khi x y ra quá trình ăn mòn đi n hóa, hãy cho bi t trư ng h p nào s t b ăn mòn trư c? A. (I), (II). B. (I), (III). C. (II), (III). D. (I), (II), (III). Câu 50: Đánh phèn KAl(SO4)2.12H2O vào nư c đ c đ làm nư c trong. Gi i thích nào là đúng? A. Các Cation K+, Al3+ k t h p v i các h t r n trong nư c đ c thành k t t a. B. Anion SO42– k t h p v i các h t r n trong nư c đ c thành k t t a. C. Các h t keo Al(OH)3 h p ph các h t r n khi k t t a. D. Mu i KAl(SO4)2 ít tan s lôi cu n các h t r n khi k t t a. -------- H T -------- Trang 4/4
Đồng bộ tài khoản