Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 02

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
68
lượt xem
19
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 02

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 02', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 02

 1. Bài : 21515 Mu n phân bi t s di truy n liên k t hoàn toàn v i di truy n đa hi u ngư i ta s d ng phưong pháp: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai phân tích; B. Dùng phương pháp đ t bi n; C. Cho trao đ i chéo; D. C và B Đáp án là : (D) Bài : 5964 Phép lai sau đây không ph i lai phân tích là: Ch n m t đáp án dư i đây A. P: AA x Aa B. AaBb x AABB C. P: Dd x Dd D. C ba phép lai trên Đáp án là : (D) Bài : 5963 Nhóm phép lai nào sau đây đư c xem là lai phân tích? Ch n m t đáp án dư i đây A. P: Aa x aa; P: AaBb x AaBb B. P: AA x Aa; P: AaBb x Aabb C. P: Aa x Aa; P: Aabb x aabb D. P: Aa x aa; P: AaBb x aabb Đáp án là : (D) Bài : 5962 Trong phép lai phân tích đ xác đ nh thu n ch ng c a cơ th mang lai, ngư i ta d a vào: Ch n m t đáp án dư i đây A. Kh năng sinh s n c a b m B. S lư ng con lai t o ra nhi u hay ít C. K t qu bi u hi n ki u hình con lai D. C ba A, B, C đ u đúng Đáp án là : (C) Bài : 5961
 2. M c đích c a phép lai phân tích là nh m đ : Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân tích các đ c đi m di truy n sinh v t thành t ng c p tính tr ng tương ng B. Ki m tra ki u gen c a m t cơ th mang ki u hình tr i nào đó có thu n ch ng hay không C. Xác đ nh m c đ thu n ch ng c a cơ th mang ki u hình l n D. Làm tăng đ thu n ch ng các cơ th con lai Đáp án là : (B) Bài : 5960 Ho t đ ng nào sau đây, không n m trong n i dung c a phương pháp phân tích di truy n cơ th lai? Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch n l a đ i tư ng đ ti n hành thí nghi m B. Ki m tra đ ch n đư c các cơ th thu n ch ng làm th h xu t phát cho phép lai C. Lai và theo dõi s di truy n c a m t hay m t s c p tính tr ng tương ph n D. S d ng các tác nhân gây đ t bi n sinh v t r i b i dư ng đ t o ra gi ng m i Đáp án là : (D) Bài : 5959 Đ u Hà Lan là đ i tư ng nghiên c u di truy n thư ng xuyên c a Menđen nh vào đ c đi m nào sau đây c a nó? Ch n m t đáp án dư i đây A. Kh năng t th ph n nghiêm ng t B. Con lai luôn phân tích 50% đ c : 50% cái C. S lư ng cây con t o ra th h sau r t l n D. Có th i gian sinh trư ng kéo dài Đáp án là : (A) Bài : 5958 Đ c đi m c a dòng thu n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có các cơ ch mang ki u gen khác nhau B. Khi đem gieo tr ng thì cho đ i con hoàn toàn gi ng b m C. Ch a ki u gen d h p D. T o ra s phân tính con lai gi a gieo tr ng Đáp án là : (B)
 3. Bài : 5957 Phương pháp lai gi ng r i ti n hành theo dõi s di truy n các đ c đi m c a b m cho con lai, đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai phân tích B. Lai thu n ngh ch C. Phân tích cơ th lai D. Lai h u tính Đáp án là : (C) Bài : 5956 C p tính tr ng tương ph n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Hai lo i tính tr ng khác nhau B. Hai lo i tính tr ng khác nhau c a cùng m t tính tr ng nhưng bi u hi n trái ngư c nhau C. Hai tr ng thái bi u hi n hai cá th có gi i tính khác nhau D. Hai tính tr ng bi u hi n khác nhau c a hai lo i tính tr ng hai cơ th có cùng gi i tính Đáp án là : (B) Bài : 5955 Ki u gen nào sau đây đư c xem là th d h p? Ch n m t đáp án dư i đây A. AaBbDd B. AaBbdd C. AabbDd D. C ba ki u gen trên Đáp án là : (D) Bài : 5954 Ki u gen nào sau đây đư c xem là th đ ng h p? Ch n m t đáp án dư i đây A. AABBDd B. AaBBDd C. aabbDD D. aaBbDd Đáp án là : (C) Bài : 5953
 4. Trên th c t , t “ki u hình” đư c dùng đ ch : Ch n m t đáp án dư i đây A. M t vài c p tính tr ng nào đó đư c nghiên c u B. Toàn b các tính tr ng l n c a m t cơ th C. Toàn b các tính tr ng tr i c a cơ th D. Toàn b các đ c tính c a cơ th Đáp án là : (A) Bài : 5952 Tr ng thái nào sau đây đư c g i là alen? Ch n m t đáp án dư i đây A. Bb B. Aa C. Dd D. C A, B, C đ u đúng Đáp án là : (D) Bài : 5951 Ki u gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T p h p các gen trong các cơ th khác nhau c a loài B. Toàn b các ki u gen trong cơ th c a m t cá th C. Toàn b các gen n m trong t bào c a cơ th sinh v t D. Toàn b các ki u gen n m trong t bào c a m t cơ th sinh v t Đáp án là : (C) Bài : 5950 Hai tr ng thái bi u hi n khác nhau c a cùng m t tính tr ng đư c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ki u hình cơ th B. C p tính tr ng tương ph n C. C p gen tương ph n D. C p gen tương ng Đáp án là : (B) Bài : 21684 Ngày nay v n t n t i nh ng nhóm sinh v t có t ch c th p bên c nh các nhóm sinh v t có t ch c cao vì:
 5. Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngu n th c ăn cho các nhóm có t ch c th p r t phong phú; B. Các nhóm có t ch c th p có kh năng kí sinh trên các cơ th c a các nhóm có t ch c cao; C. Sinh v t b c th p cũng như sinh v t b c cao luôn có nh ng thay đ i đ thích nghi v i đi u ki n s ng; D. A và B; Đáp án là : (C) Bài : 21683 Cơ th song nh b i là cơ th có t bào mang: Ch n m t đáp án dư i đây A. B NST c a b và m khác nhau; B. Hai b NST lư ng b i c a b và m thu c hai loài khác nhau; C. B NST đa b i ch n; D. B NST đa b i l ; Đáp án là : (B) Bài : 21682 Trong quá trình hình thành loài b ng con đư ng đ a lí, phát bi u nào dư i đây là không đúng ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Là phương th c có c đ ng v t và th c v t; B. Đi u ki n đ a lí là nguyên nhân tr c ti p gay ra nh ng bi n đ i tương ng trên cơ th sinh v t; C. Trong quá trình này, n u có s tham gia c a các nhân t bi n đ ng di truy n thì s phân hoá ki u gen c a qu n th g c di n ra nhanh hơn; D. Trong nh ng đi u ki n s ng khác nhau, ch n l c t nhiên đã tích lu các bi n d theo các hư ng khác nhau, d n t o nên các nòi đ a lí r i m i hình thành loài m i; Đáp án là : (B) Bài : 21681 Nguyên nhân chính làm cho đa s các cơ th lai xa ch có th sinh s n sinh dư ng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có s cách li v m t hình thái v i các cá th khác cùng loài; B. Không phù h p v m t c u t o cơ quan sinh s n v i các cá th cùng loài; C. Không có cơ quan sinh s n ho c cơ quan sinh s n b thoái hoá; D. B NST c a b và m trong con lai khác nhau v s lư ng, hình d ng, kích thư c, c u trúc; Đáp án là : (D) Bài : 21680 Hình thành loài m i b ng con đư ng đ a lí là phương th c thư ng g p :
 6. Ch n m t đáp án dư i đây A. Th c v t và đ ng v t; D. Th c v t và đ ng v t ít di đ ng; B. Ch có th c v t b c cao; C. Ch có đ ng v t b c cao; D. Th c v t và đ ng v t ít di đ ng; Đáp án là : (A) Bài : 21679 Nguyên nhân tr c ti p gây ra nh ng bi n đ i tương ng trên cơ th sinh v t đ hình thành loài b ng con đư ng đ a lí là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nh ng đi u ki n cách li đ a lí; B. Nhân t ch n l c nh ng ki u gen thích nghi; C. Di nh p gen t nh ng qu n th khác; D. A và B; Đáp án là : (B) Bài : 21678 D u hi u nào dư i đây là không đúng đ i v i loài sinh h c? Ch n m t đáp án dư i đây A. M i loài g m nhi u cá th s ng trong m t đi u ki n nh t đ nh; B. M i loài có m t ki u gen đ c trưng quy đ nh m t ki u hình đ c trưng; C. M i loài là m t đơn v sinh s n đ c l p v i các loài khác; D. M i loài là m t s n ph m c a ch n l c t nhiên; Đáp án là : (D) Bài : 21677 nh ng loài giao ph i t ch c loài có tính ch t t nhiên và toàn v n hơn nh ng loài sinh s n đơn tính hay sinh s n vô tính vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. S lư ng cá th các loài giao ph i thư ng r t l n; B. S lư ng các ki u gen các loài giao ph i r t l n; C. Các loài giao ph i có quan h ràng bu c v m t sinh s n; D. Các loài giao ph i d phát sinh bi n d hơn; Đáp án là : (C) Bài : 21676 D ng cách li quan tr ng nh t đ phân bi t hai loài là: Ch n m t đáp án dư i đây
 7. A. Cách li di truy n; D. Cách li sinh thái; B. Cách li hình thái; C. Cách li sinh s n; D. Cách li sinh thái; Đáp án là : (A) Bài : 21675 Đ phân bi t các loài vi khu n có quan h thân thu c, tiêu chu n phân bi t quan tr ng nh t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tiêu chu n sinh lí – hoá sinh; B. Tiêu chu n đ a lí – sinh thái; C. Tiêu chu n hình thái; D. Tiêu chu n di truy n; Đáp án là : (A) Bài : 21674 Trong l ch s ti n hoá, các loài xu t hi n sau mang nhi u đ c đi m h p lí hơn các loài xu t hi n trư c vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các loài xu t hi n sau thư ng ti n hoá hơn; B. Ch n l c t nhiên đã đào th i các d ng kém thích nghi, ch gi l i nh ng d ng thích nghi nh t; C. K t qu c a v n gen đa hình, giúp sinh v t d dàng thích nghi v i đi u ki n s ng hơn; D. Đ t bi n và bi n d t h p không ng ng phát sinh, ch n l c t nhiên không ng ng phát huy tác d ng làm cho các đ c đi m thích nghi liên t c đư c hoàn thi n hơn. Đáp án là : (D) Bài : 21673 Nhân t ch y u chi ph i s hình thành đ c đi m thích nghi trên cơ th sinh v t là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t bi n, giao ph i, ch n l c t nhiên; B. Đ t bi n, ch n l c t nhiên; C. Đ t bi n, di truy n, giao ph i; D. Cách li, ch n l c t nhiên; Đáp án là : (A) Bài : 21672 Vai trò c a s cách li là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ngăn ng a giao ph i t do;
 8. B. C ng c , tăng cư ng s phân hoá ki u gen trong qu n th g c; C. Đ nh hư ng quá trình ti n hoá; D. A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21671 Vai trò ch y u c a ch n l c qu n th là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Làm tăng t l nh ng cá th thích nghi hơn trong n i b qu n th ; B. Làm tăng t l nh ng cá th thích nghi nh t trong n i b qu n th ; C. Hình thành nh ng đ c đi m thích nghi tương quan gi a các cá th ; D. Làm tăng s lư ng loài gi a các qu n xã; Đáp án là : (C) Bài : 21670 Đ t bi n gen đư c xem là ngu n nguyên li u ch y u c a quá trình ti n hoá vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đa s các đ t bi n gen đ u có h i; B. S lư ng đ t bi n gen nhi u; C. Đ t bi n gen ít gây h u qu nghiêm tr ng; D. B và C Đáp án là : (D) Bài : 21669 Thuy t ti n hoá hi n đ i đã hoàn ch nh quan ni m c a Đacuyn v ch n l c t nhiên th hi n ch : Ch n m t đáp án dư i đây A. Phân bi t đư c bi n d di truy n và bi n d không di truy n; B. Làm sáng t nguyên nhân phát sinh bi n d và cơ ch di truy n bi n d ; C. Đ cao vai trò ch n l c t nhiên trong quá trình hình thành loài m i; D. A và B; Đáp án là : (B) Bài : 21668 Phát bi u nào dư i đây là đúng đ i v i qu n th t ph i: Ch n m t đáp án dư i đây A. T n s tương đ i c a các alen không đ i nhưng t l d h p gi m d n, t l đ ng h p tăng d n qua các th h ;
 9. B. T n s tương đ i c a các alen không thay đ i nên không nh hư ng gì đ n s bi u hi n ki u gen th h sau; C. T n s tương đ i c a các alen thay đ i nhưng không nh hư ng gì đ n s bi u hi n ki u gen th h sau; D. T n s tương đ i c a các alen thay đ i tuỳ t ng trư ng h p, do đó không th có k t lu n chính xác v t l các ki u gen th h sau; Đáp án là : (A) Bài : 21667 Thư ng bi n không ph i là nguyên li u cho ti n hoá vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thư ng hình thành các cá th có s c s ng kém; B. Thư ng hình thành các cá th m t kh năng sinh s n; C. Không di truy n đư c ; D. T l các cá th mang thư ng bi n ít; Đáp án là : (C) Bài : 21666 Đa s các đ t bi n có h i vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thư ng làm m t đi nhi u gen; B. Thư ng làm tăng nhi u t h p gen trong cơ th ; C. Phá v các m i quan h hoàn thi n trong cơ th và gi a cơ th v i môi trư ng; D. Thư ng làm m t đi kh năng sinh s n c a cơ th ; Đáp án là : (C) Bài : 21665 Theo di truy n h c hi n đ i thì đ t bi n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nh ng bi n đ i đ ng lo t theo m t xu hư ng xác đ nh ; B. Nh ng bi n đ i gây h i cho cơ th ; C. Nh ng bi n đ i dư i nh hư ng c a môi trư ng, thư ng có h i cho cơ th ; D. Nh ng bi n đ i gián đo n trong v t ch t di truy n, có liên quan đ n môi trư ng trong và ngoài cơ th ; Đáp án là : (D) Bài : 21664 Trong qu n th giao ph i t t l phân b ki u hình có th suy ra: Ch n m t đáp án dư i đây A. V n gen c a qu n th ;
 10. B. T l các ki u gen tương ng; C. T l các ki u gen và t n s tương đ i các alen; D. B và C; Đáp án là : (D) Bài : 21663 Qu n th giao ph i đư c g i là đơn v sinh s n, đơn v t n t i c a loài trong t nhiên vì : Ch n m t đáp án dư i đây A. Có s giao ph i ng u nhiên và t do gi a các cá th trong qu n th ; B. Có s ph thu c nhau v m t sinh s n; C. Có s h n ch giao ph i gi a các cá th thu c các qu n th khác nhau trong cùng m t loài; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21662 Ý nghĩa th c ti n c a đ nh lu t Hacđi – Vanbec là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gi i thích vì sao trong t nhiên có nhi u qu n th đã duy trì n đ nh qua th i gian dài; B. T t l các lo i ki u hình trong qu n th có th suy ra t l ki u gen và t n s tương đ i c a các alen; C. T t n s tương đ i c a các alen có th d đoán t l các lo i ki u gen và ki u hình; D. B và C; Đáp án là : (D) Bài : 21661 Đ đư c g i là m t đơn v ti n hoá ph i tho mãn đi u ki n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có tính toàn v n trong không gian và qua th i gian; B. Bi n đ i c u trúc di truy n qua các th h ; C. T n t i th c trong t nhiên; D. A, B và C Đáp án là : (D) Bài : 21660 Trong qu n th Hacđi – Vanbec, có hai alen A và a trong đó có 4% ki u gen aa. T n s tương đ i c a alen A và a trong qu n th đó là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = 0,92; a = 0,08; D. A = 0,84; a = 0,16;
 11. B. A = 0,8; a = 0,2 ; C. A = 0,96; a = 0,04; D. A = 0,84; a = 0,16; Đáp án là : (B) Bài : 21659 Trong m t qu n th có t l phân b các ki u gen là: 0,36 AA + 0,48 Aa + 0,16 aa. T n s tương đ i c a các alen th h ti p theo là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = 0,7; a = 0,3; D. A = 0,5; a = 0,5; B. A = 0,6; a = 0,4; C. A = 0,65; a = 0,35 D. A = 0,5; a = 0,5; Đáp án là : (B) Bài : 21658 N u trong m t qu n th có t l ki u gen là; AA = 0,42; Aa = 0,46; aa = 0,12. Thì t s tương đ i c a các t n s alen s là: Ch n m t đáp án dư i đây A. A = 0,42; a = 0,12; D. A = 0,88; a = 0,12; B. A = 0,60; a = 0,40 C. A = 0,65; a = 0,35 D. A = 0,88; a = 0,12; Đáp án là : (C) Bài : 21657 Thuy t Kimura đ c p t i nguyên lí cơ b n c a s ti n hoá c pđ : Ch n m t đáp án dư i đây A. Nguyên t ; B. Phân t ; C. Cơ th ; D. Qu n th ; Đáp án là : (B)
 12. Bài : 21656 Theo Kimura thì s ti n hoá ch y u di n ra theo con đư ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. C ng c ng u nhiên các đ t bi n trung tính, không liên quan đ n tác đ ng c a ch n l c t nhiên; B. C ng c ng u nhiên các đ t bi n trung tính dư i tác đ ng c a ch n l c t nhiên; C. C ng c các đ t bi n có l i, đào th i các đ t bi n có h i; D. C ng c các đ t bi n có l i không liên quan gì đ n tác đ ng c a ch n l c t nhiên; Đáp án là : (A) Bài : 21655 Ý nào dư i đây không đúng v i ti n hoá l n ? Ch n m t đáp án dư i đây A. Quá trình hình thành các nhóm phân lo i trên loài; B. Di n ra trên quy mô l n, qua m t th i gian l ch s lâu dài; C. Có th nghiên c u ti n hoá l n gián ti p qua các tài li u c sinh v t h c, gi i ph u so sánh; D. Có th nghiên c u tr c ti p b ng th c nghi m; Đáp án là : (D) Bài : 21654 Ti n hoá l n là quá trình hình thành: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các cá th thích nghi hơn; B. Các cá th thích nghi nh t; C. Các nhóm phân lo i trên loài; D. Các loài m i; Đáp án là : (C) Bài : 21653 Các nhà di truy n h c đ u th k XX quan ni m r ng tính di truy n đ c l p v i c nh vì th y: Ch n m t đáp án dư i đây A. T t c các bi n đ i c a cơ th sinh v t dư i tác đ ng tr c ti p c a ngoài c nh đ u không duy trì đư c; B. Tính n đ nh c a b NST; C. S bi n đ i c a cơ th dư i tác đ ng c a ngo i c nh không d n t i s hình thành loài m i; D. A và B; Đáp án là : (B) Bài : 21652
 13. T n t i ch y u c a h c thuy t Đacuyn là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chưa hi u rõ nguyên nhân phát sinh và cơ ch di truy n các bi n d ; B. Gi i thích chưa tho đáng v quá trình hình thành loài m i; C. Chưa thành công trong vi c gi i thích cơ ch hình thành các đ c đi m thích nghi; D. Đánh giá chưa đ y đ v vai trò c a ch n l c trong quá trình ti n hoá; Đáp án là : (A)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản