DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 ; CHO 5

Chia sẻ: lovetime

Học sinh nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2 ,cho 5 và hiểu được cơ sở lý luận của các dấu hiệu đó . - Học sinh biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 để nhanh chóng nhận ra một số , một tổng , một hiệu có hay không chia hết cho 2 , cho 5 . - Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi phát biểu và vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 . 1./ Kiến thức cơ bản : Dấu hiệu...

Nội dung Text: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2 ; CHO 5

DẤU HIỆU CHIA HẾT

CHO 2 ; CHO 5

I.- Mục tiêu :

- Học sinh nắm vững dấu hiệu chia hết cho 2 ,cho 5 và hiểu được cơ

sở lý luận của các dấu hiệu đó .

- Học sinh biết vận dụng các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 để

nhanh chóng nhận ra một số , một tổng , một hiệu có hay không

chia hết cho 2 , cho 5 .

- Rèn luyện cho học sinh tính chính xác khi phát biểu và vận dụng

các dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5 .

1./ Kiến thức cơ bản : Dấu hiệu chia hết cho 2 , cho 5

2./ Kỹ năng cơ bản : Vận dụng một cách linh hoạt cho các bài

tập .

3./ Thái độ : Rèn tính chính xác , cẩn thận khi làm bài .

II.- Phương tiện dạy học :

Sách giáo khoa
III.- Hoạt động trên lớp :

1./ On định : Lớp trưởng báo cáo sĩ số lớp , tổ trưởng báo cáo tình

hình làm bài tập về nhà của học sinh .

2./ Kiểm tra bài củ :

- Xét biểu thức 186 + 42 . Mỗi số hạng có chia hết cho 6 hay không

? Không làm phép cộng , hãy cho biết : Tổng có chia hết cho 6

không ? Phát biểu tính chất tương ứng .

- Xét biểu thức 186 + 42 + 56 . Không làm phép cộng hãy cho biết :

Tổng có chia hết cho 6 không ? Phát biểu tính chất tương ứng .

3./ Bài mới :Hoạt Giáo viên Học sinh Bài ghi

động- Đặt vấn đề : Với I .- Nhận xét mở

số 186 để biết được - Phân tích đầu :

có chia hết cho 6 90 = 9 . 2 . 5 90 = 9 . 2 . 5

không ta phài thực chia hết cho 2, cho
- Dùng

bảng con hiện phép chia và 610 = 61 . 2 . 5 5

xét số dư . Tuy 610 = 61 . 2 . 5
nhiên trong nhiều - Học sinh nhận chia hết cho 2, cho

Nhận xét : Các số
trường hợp có thể xét

có chữ số tận cùng
không cần làm

là 0 đều chia hết
phép chia mà vẫn

cho 2 và chia hết
có thể nhận biết

một số có hay cho 5

không chia hết cho

một số khác .
- Trong các số có một - Học sinh viết II .- Dấu hiệu

chữ số , số nào chia
- Dùng chia hết cho 2 :
43* = 430 + *

phát vấn hết cho 2 Xét số n =
- Nhận xét :

, đặc - Viết 43* dưới 430 2 43*

vấn đề dạng tổng số chục và =
muốn cho n

số đơn vị 430 + *
 2 thì * phải

nếu thay * = 2 ,
* là số có một chữ chia hết cho 2

số 4 , 6 , 8 thì n  2

Kết luận 1 : Số có

- Nếu thay * = 1 , 3 ,
chữ số tận cùng là
5 , 7 , 9 thì n có chia

số chẳn thì chia
hết cho 2 không ? Vậy - Học sinh kết

hết cho 2
ta có thể kết luận gì ? luận

- Nếu thay * = 1 ,

3 , 5 , 7 , 9 thì n

- Gv khẳng định lại không chia hết

- Hoạt chỉ có những số tận cho 2

Kết luận 2 : Số có
động cùng là chữ số chẳn - Củng cố bài

chữ số tận cùng là
tương tự mới chia hết cho 2 tập ?1

số lẻ thì không
như dấu

chia hết cho 2 .
hiệu

chia hết Các số có chữ

cho 2 số tận cùng là chữ

số chẳn thì chia

4 ./ Củng cố : hết cho 2 và chỉ

- n có chữ số tận cùng những số đó mới

chia hết cho 2 .
là : 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8  n

2 III.- Dấu hiệu chia

- n có chữ số tận cùng hết cho 5 :
Củng cố bài Xét số n =
là 0 hoặc 5  n  5

tập ?2 43*

=
- Số nào vừa chia hết

430 + *
cho 2 vừa chia hết cho

nếu thay * = 0 ;
5?

n5
5 thì
- Bài tập 91 ; 92 ; 93

a) ; 93 b) Kết luận 1 : Số có

chữ số tận cùng là

0 hoặc 5 thì chia

hết cho 5

- Nếu thay * = 1 ,

2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 ,9

thì n không chia

hết cho 5

Kết luận 2 : Số có

chữ số tận cùng

khác 0 và 5 thì

không chia hết cho

5.

Các số có chữ
số tận cùng là 0 và

5 thì chia hết cho

5 và chỉ những số

đó mới chia hết

cho 5 .
5./ Hướng dẫn dặn dò : Về nhà học thuộc dấu hiệu chia hết cho 2 ,

cho 5

Làm các bài tập 93 ; 94 ; 95 trang 38 SGK
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản