Đầu máy Diezel – 5

Chia sẻ: Nguyenhoang Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
97
lượt xem
15
download

Đầu máy Diezel – 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Gía trị kỳ vọng toán độ mòn tổng hợp (mm) của xylanh động cơ các loại máy dầu diezel D9E, D21E,D13E và D18E ở các cấp sửa chữa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đầu máy Diezel – 5

  1. B¶ng 2.3. Gi¸ trÞ kú väng to¸n ®é mßn tæng hîp (mm) cña xilanh ®éng c¬ c¸c lo¹i ®Çu m¸y diezel D9E, D12E, D13E v D18E ë c¸c cÊp söa ch÷a D9E (SG) D12E (HN) D12E (§N) D13E (SG) D18E (Vinh) (CÊp ky: 200.000 km) (CÊp RS2: 400.000 km) (CÊp RS2(2): 400.000 km) (CÊp ky: 200.000 km) (CÊp RK2: 500.000 km) §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT(VT2) §CD(VT5) VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS 0,1968 0,1692 0,1612 0,1475 0,1613 0,1391 0,0455 0,0417 0,0976 0,0723 0,0632 0,0401 0,1490 0,1120 0,0967 0,0759 0,1294 0,1103 0,0878 0,0708 0,1824 0,1554 0,1505 0,0417 0,0850 0,0516 0,1299 0,0850 0,1198 0,0804 0,1678 0,0886 0,0683 0,1099 0,1006 B¶ng 2. 4. Gi¸ trÞ c−êng ®é hao mßn tæng hîp (mm/105 km) cña xilanh c¸c lo¹i ®éng c¬ ®Çu m¸y diezel D9E, D12E, D13E v D18E sö dông trong ng nh ®−êng s¾t ViÖt Nam D9E (SG) D12E (HN) D12E (§N) D13E (SG) D18E (Vinh) §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS VG SS 0,0984 0,0846 0,0806 0,0738 0,0403 0,0348 0,0114 0,0104 0,0244 0,0181 0,0158 0,0100 0,0744 0,0560 0,0485 0,0380 0,0259 0,0221 0,0176 0,0142 0,0911 0,0776 0,0376 0,0104 0,0212 0,0129 0,0646 0,0425 0,0234 0,0161 0,0839 0,0222 0,0171 0,0550 0,0201 Tû lÖ c−êng ®é hao mßn Tû lÖ c−êng ®é hao mßn Tû lÖ c−êng ®é hao mßn Tû lÖ c−êng ®é hao mßn Tû lÖ c−êng ®é hao mßn §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD §CT §CD VG/SS VG/SS VG/SS VG/SS VG/SS VG/SS VG/SS VG/SS VG/SS VG/SS 1,16 1,09 1,158 1,096 1,348 1,58 1,3285 1,176 1,172 1,239 §CT/§CD §CT/§CD §CT/§CD §CT/§CD §CT/§CD 1,17 3,62 1,64 1,52 1,45 36

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản