Dãy điện hóa

Chia sẻ: ntgioi1204

Dự vào quy tắc xác định chiều của phản ứng giữa hai cặp oxi hoá- khử Fe3+/Fe2+ và Cu2+/Cu. Cho kim loại Fe vào dung dịch muối gồm các muối Al(NO3)3 và Ni(NO3)2 Fe(NO3)3 .Thứ tự phản ứng xảy ra như thế nào?

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dãy điện hóa

BÀI 20
BÀI 20
DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠII
DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠ

I. KHÁI NIỆM VỀ CẶP OXI HÓA-KHỬ CỦA KIM LOẠI
A
II- PIN ĐIỆN HÓA

III- THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI

IV- DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN CỦA KIM LOẠI

II- Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN


1. So sánh tính oxi hoá khử

Tính oxi hoá của Cation kim loại tăng
dần, tính khử của kim loại giảm dần

K+/K Na+/Na Mg2+/Mg Al3+/Al Zn2+/Zn Fe2+/Fe Ni2+/Ni Sn2+/Sn Pb2+/Pb 2H+/H2 Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+ Ag+/Ag Au3+/Au
-2,93 -2,71 -2,37 -1,66 -0,76 -0,44 -0,26 -0,14 -0,13 0,00 +0,34 +0,77 +0,80 +1,5
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN

2. Xác định chiều của phản ứng oxi hoá khử
VD1:Dự vào quy tắc α xác định chiều của
phản ứng giữa hai cặp oxi hoá- khử
Fe3+/Fe2+ và0Cu2+/Cu. 0
E = +0,34V; EFe3+ /Fe 2+ = +0,77V
Cu 2+ /CuCu 2 + Fe 3 +
2+
Cu Fe
3+ 2+ 2+
Cu + 2Fe → Cu + 2Fe
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨNVD2: Cho kim loại Fe vào dung dịch muối
gồm các muối Al(NO3)3 và Ni(NO3)2 Fe(NO3)3
.Thứ tự phản ứng xảy ra như thế nào?
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN

VD: Hãy cho biết chiều của phản ứng hoá học xảy ra
giữa các cặp oxi hoá khử :Mg2+/Mg và 2H+/H2; Cu2+/Cu
và 2H+/H2 . Giải thích và viết phương trình hoá học.
0 0
Cho E Mg 2+ /Mg = −2,37V; E 2H + /H = 0,00V
2

0 0
Cho E Cu 2+ /Cu = +0,34V; E 2H + /H = 0,00V
2
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN


α
2+ +
Mg 2H
Mg H2
+ 2+
2H Cu
H2 Cu

2H+ + Mg H2 + Mg2+

2+ +
+ H 2 → Cu + 2H
Cu
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN

3. Xác định suất điện động chuẩn của pin điện hoá E0
pdh


VD1:Xác định suất điện động của pin điện hoá
Zn-Cu
0 0
E E
= − 0,76V; = + 0,34V
Cho Zn 2 + / Zn Cu 2 + /Cu
0
E = 0,34 - (- 0,76) = 1,1V
pdh
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN


VD2: Xác định E0 của pin điên hoá Cu-Ag

=+0,34V;E =+0,8V
0 0
Cho E Cu2+ /Cu Ag+ /Ag
0
Epin = 0,80 − 0,34 = 0,46V
V. Ý NGHĨA CỦA DÃY THẾ ĐIỆN CỰC CHUẨN

4. Xác định thế điện cực chuẩn của cặp oxi hoá khử
Ví dụ: Tính thế điện cực chuẩn E0 của những cặp oxi
hoá -khử sau:
a. E0Cr3+/Cr
b. E0Mn2+/Mn
- Cho suất điện động chuẩn của các pin điện hoá: Cr-Ni
là +0,51 và của pin Cd-Mn là +0,79.
- Cho thế điện cực chuẩn ECd / Cd = − 0,40 V
o
2+E Ni 2 + / Ni = − 0,26 V
o
ÁP DỤNG

Câu 1: Cho biết E0Ag+/Ag=+0,80V và E0Hg2+/Hg=+0,85V.
Phản ứng nào sau đây xảy ra được?


Hg2+ + Ag+→ Hg+ Ag
A

Hg + Ag+ → Hg2+ + Ag
B

Hg2+ + Ag → Hg + Ag
C

Hg + Ag → Hg2+ + Ag+
D
Câu 2: Suất điện động của pin Sn-Au là bao
nhiêu
Cho biết E0Au3+/Au=+1,5 V và E0Sn2+/Sn=0,14V


A 1,46V
B 1,24V

1,64V
C


0,96V
D
Câu 3: Suất điện động chuẩn của pin điện hóa
Sn – Ag là
E Sn 2 + / Sn = −0 ,14V
o
Biết :

= + 0 ,8 V
o
E +
Ag / Ag
0,79 V.
A

0,66 V.
B


0,94 V.
C

1,09 V.
D
BÀI TẬP VỀ NHÀ
- Hoàn thành các bài tập trang 122 SGK.- -
- Chuẩn bị bài mới : “Luyện tập”
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản