DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CÁP SỐ NHÂN (P3)

Chia sẻ: lotus_5

Tham khảo tài liệu 'dãy số. cấp số cộng. cáp số nhân (p3)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CÁP SỐ NHÂN (P3)

DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG. CÁP SỐ NHÂN

I.Mục tiêu:

Qua chủ đề này HS cần:

1)Về Kiến thức: Làm cho HS hiểu sâu sắc hơn về kiến thức cơ bản

của dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân và bước đầu hiểu được một số kiế n

thức mới về dãy số, cấp số cộng, cấp số nhân chưa được đề cập trong

chương trình chuẩn.

2)Về kỹ năng: Tăng cường rèn luyện kỹ năng giải toán về dãy số, cấp

số cộng, cấp số nhân. Thông qua việc rèn luyện giải toán HS được củng cố

một số kiến thức đã học trong chương trình chuẩn và tìm hiểu một số kiến

thức mới trong chương trình nâng cao.

3)Về tư duy và thái độ:

Tích cực hoạt động, trả lời câu hỏi. Biết quan sát và phán đoán chính

xác.

Làm cho HS hứng thú trong học tập môn Toán.

II.Chuẩn bị củaGV và HS:

-GV: Giáo án, các bài tập và phiếu học tập,…

-HS: Ôn tập liến thức cũ, làm bài tập trước khi đến lớp.

III.Tiến trình giờ dạy:

-Ổn định lớp, chia lớp thành 6 nhóm.
-Kiểm tra bài cũ: Đan xen với các hoạt động nhóm.

+Ôn tập kiến thức

Ôn tập kiến thức cũ bằng các đưa ra hệ thống câu hỏi sau:

+Nêu phương pháp quy nạp toán học.

+Nêu định nghĩa dãy số, dãy số tăng, giảm, dãy số bị chặn trên, bị chặn dưới

và bị chặn,…

+Bài mới:

Hoạt động của Hoạt động của HS Nội dung

GV

Bài tập 1:
HĐ1:

Hãy chèn 4 số của một
HĐTP1: (Chèn

HS các nhóm thảo luận để tìm cấp số nhân vào giữa
các số vào giữa

hai số đã cho của lời giải. hai số 160 và 5.

một cấp số nhân) HS đại diện lên bảng trình bày

GV nêu đề và ghi lời giải (có giải thích)

lên bảng. Cho HS HS nhận xét, bổ sung và sửa

các nhóm thảo chữa ghi chép.

luận để tìm lời HS trao đổi để rút ra kết quả:

giải. Ta xem số 160 như là số hạng

Gọi HS đại diện đầu và số 5 như là số hạng thứ
lên bảng trình bày 6 của một cấp số nhân.

Ta có: u6  u1 .q5
lời giải.

Gọi HS nhận xét, u6 u 1
 q5  q 5 6  5
u1 u1 32
bổ sung (nếu cần).
11

=5
25 2

Suy ra các số hạng của cấp số

nhân là:

160, 80, 40, 20, 10, 5

Vậy các số cần chèn là: 80, 40,

20. 10.

GV nhận xét và

HS thỏa luận theo nhóm để tìm
nêu lời giải chính

lời giải và cử đại diện lên bảng
xác (nếu HS

trình bày lời giải.
không trình bày

HS nhận xét, bổ sung và sửa
đúng lời giải)

chữa ghi chép.

HS trao đổi để rút ra kết quả:

Cấp số nhân có công bội là: Bài tập 2:
3 Tìm tổng của một cấp
q   . Ta có:
2
số nhân gồm 7 số hạng
mà các số hạng đầu là:
1  qn
Sn  u1
1 q
2 3
7
, 1, ,...
 3
1  3 2
2 2  463
 S7  . 
HĐTP2: (Tính 3
3 96
1
2
tổng của n số

hạng của một

cấp số nhân)

GV nêu đề và ghi

lên bảng (hoặc

phát phiếu HT)

GV cho HS thảo

luận theo nhóm để

tìm lời giải.

Gọi HS đại diện

nhóm lên bảng

trình lời giải.

Gọi HS nhận xét,

bổ sung (nếu cần)

GV nhận xét và

trình bày lời giải

chính xác (nếu HS
không trình bày

đúng lời giải)

HĐ2:

HĐTP1: (Bài tập

về tìm các số

HS các nhóm thảo luận để tìm
hạng của một Bài tập 3:

lời giải và cử đại diện lên bảng Tìm 3 số hạng của một
cấp số nhân khi

trình bày lời giải (có giải thích) cấp số nhân mà tổng
biết tổng và tích

HS nhận xét, bổ sung và sửa số là 19 và tích là 216.
của các số đó).

GV ghi đề và ghi chữa ghi chép.

lên bảng. Cho HS HS trao đổi và rút ra kết quả:

thảo luận theo Giải:

nhóm và gọi HS Gọi 3 số hạng liên tiếp của cấp

đại diện nhóm lên số nhân là:

a
bảng trình bày. , a, aq (víi q lµ c« ng béi )
q
GV gọi HS nhận
Theo giả thiết ta có:
xét, bổ sung (nếu
a
 q .a.aq  216 (1)
cần) 

 a  a  aq  19 (2)
q

Từ (1) ta có a = 6. Thay vào

(2) ta được:

6q2- 13q + 6 = 0
GV nhận xét và

nêu lời giải đúng 3 2
q hoÆc q 
2 3
(nếu HS không
Vậy 3 số hạng cần tìm là:
trình bày đúng lời
4, 6, 9 hay 9, 6, 4.
giải)
HS các nhóm thảo luận để tìm

lời giải và cử đại diện lên bảng

trình bày lời giải (có giải thích)

HS nhận xét, bổ sung và sửa
Bài tập 4:
chữa ghi chép.
Tìm số hạng đầu của
HS trao đổi và rút ra kết quả:
một cấp số nhân biết
n
1 q
Sn  u1 (1)
rằng công bội là 3,
1 q
n 1
un  u1 .q (2)
tổng số là 728 và số
un
Tõ (2)  u1 
q n 1
hạng cuối là 486.
HĐTP2: (Bài tập
u 1  qn
Thay vµo (1)  Sn  nn 1 . (3)
q  1 q
về tìm số hạng
Theo giải thiết Sn=728,
đầu của một cấp
un=486,q=3
số nhân khi biết

486 1  3n
công bội, tổng và
 3   728  .
3n 1 1  3
số hạng cuối) 486
 3n 1   243  35
2
GV nêu đề và ghi  n 1  5  n  6
un 486 486
 u1   5 2
lên bảng hoặc n 1
q 3 243

phát phiêus HT.

GV cho HS các

nhóm thảo luận để

tìm lời giải.

GV gọi HS đại

diện nhóm lên

bảng trình bày lời

giải.

Gọi HS nhận xét,

bổ sung (nếu cần)

GV nhận xét, bổ

sung và nêu lời

giải dúng i(nếu

HS không trình

bày đúng lời giải)
HĐ3: Củng cố và hướng dẫn học ở nhà:

*Củng cố:

-Nêu lại định nghĩa cấp số cộng, nêu công thứ tính số hạng tổng quát, tính

chấp về các số của một cấp số nhân, công thức tính tổng n số hạng đầu của

một cấp số nhân.

*Áp dụng: Giải bài tập sau:

Tìm công bội của một cấp số nhân có số hạng đầu là 7 số hạng cuối là 448

và tổng số các số hạng là 889.

*Hướng dãn học ở nhà:

-Xem lại các bài tập đã giải.

- Ôn tập lại và ghi nhớ các định nghĩa và công thức đã học về cấp số cộng,

cấp số nhân.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản