DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT, DÃY CÁC PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT( tiếp)

Chia sẻ: paradise9

Tham khảo tài liệu 'dãy số tự nhiên viết theo quy luật, dãy các phân số viết theo quy luật( tiếp)', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT, DÃY CÁC PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT( tiếp)

DÃY SỐ TỰ NHIÊN VIẾT THEO QUY LUẬT,

DÃY CÁC PHÂN SỐ VIẾT THEO QUY LUẬT( tiếp)

Bài 1 : Tính tổng:

2 + 4 – 6 – 8 + 10 + 12 – 14 – 16 + 18 + 20 – 22 – 24 … - 2008

Hướng dẫn:
Bài 2: Cho A  1  2  3  4  ...  99  100.

a) Tính A.

b) A có chia hết cho 2, cho 3, cho 5 không ?

c) A có bao nhiêu ước tự nhiên. Bao nhiêu ước nguyên ?

Hướng dẫn:
Bài 3: Cho A  1  7  13  19  25  31  ...

a) Biết A = 181. Hỏi A có bao nhiêu số hạng ?

b) Biết A có n số hạng. Tính giá trị của A theo n ?

Hướng dẫn:
Bài 4: Cho A  1  7  13  19  25  31  ....

a) Biết A có 40 số hạng. Tính giá trị của A.

b) Tìm số hạng thứ 2004 của A.

Hướng dẫn:
Bài 5: Tìm giá trị của x trong dãy tính sau:

( x  2)  ( x  7)  ( x  12)  ...  ( x  42)  ( x  47)  655


Hướng dẫn:
Bài 6: a) Tìm x biết : x + (x+1) + (x+2) + (x+3) + … + (x+2009) =
2009.2010

b) Tính M = 1.2+2.3+3.4+ … + 2009. 2010

Hướng dẫn:
Bài 7: Tính tổng: S  9.11  99.101  999.1001  9999.10001  99999.100001

Hướng dẫn:
Bài 8: Cho A  3  3 2  33  ...  3100

Tìm số tự nhiên n biết rằng 2A + 3 = 3n

Hướng dẫn:
Bài 9: Cho A  3  3 2  33  ....  32004

a) Tính tổng A.

b) Chứng minh rằng A  130 .

c) A có phải là số chính phương không ? Vì sao ?

Hướng dẫn:
Bài 10:

a) Cho A  1  3  3 2  33  ...  3 2003  3 2004

Chứng minh rằng: 4A -1 là luỹ thừa của 3.

b) Chứng minh rằng A là một luỹ thừa của 2 với

A  4  2 3  2 4  2 5  ...  2 2003  2 2004


Hướng dẫn:
Bài 11:

a) Cho A  2  2 2  2 3  ...  2 60

Chứng minh rằng A chia hết cho 3, 7 và 15.

b) Chứng minh rằng tổng 2 + 22 + 23 + … + 22003 + 22004 chia hết cho
42

Hướng dẫn:
Bài 12:

Cho A = 2 + 22 + 23 + ............+299 + 2100

Chứng tỏ A chia hết cho 31

Hướng dẫn:
Bài 13: Cho S = 5 + 52 + 53 + . . . . + 596

a, Chứng minh: S  126

b, Tìm chữ số tận cùng của S
Hướng dẫn:
Bài 14: Cho A  1.2.3......29.30

B  31.32.33........59.60


a) Chứng minh: B chia hết cho 2 30

b) Chứng minh: B - A chia hết cho 61.

Hướng dẫn:
và B  2 2003
Bài 15: Cho A  3  2 2  2 3  2 4  ...  2 2001  2 2002

So sánh A và B.

Hướng dẫn:
Bài 16: Cho M = 3  32  33  ...  399  3100 .

a. M có chia hết cho 4, cho 12 không ? vì sao?

b.Tìm số tự nhiên n biết rằng 2M+3 = 3n .

Hướng dẫn:
Bài 17: Cho biểu thức: M = 1 +3 + 32+ 33 +…+ 3118+ 3119

a) Thu gọn biểu thức M.

b) Biểu thức M có chia hết cho 5, cho 13 không? V ì sao?

Hướng dẫn:
111 2 2003
Bài 18: Tìm số tự nhiên n biết:    ...  
n(n  1) 2004
3 6 10


Hướng dẫn:
Bài 19:

2 2 2 2
a) Tính:    ..... 
1.3 3.5 5.7 99.101


3 3 3 3
n N *

b) Cho S   
n(n  3)
1.4 4.7 7.10


Chứng minh: S  1

Hướng dẫn:
2 2 2 2
Bài 20: So sánh: A    ...  
60.63 63.66 117.120 2003
5 5 5 5
và B    ...  
40.44 44.48 76.80 2003


Hướng dẫn:
Bài 21:

1 1 1 1 1 1
a) Tính A     
10 40 88 154 238 340


1 1 1 1 2
b) Tính: M      .... 
3 6 10 15 2004.2005


1 1 1
c) Tính tổng: S    ... 
1.2.3 2.3.4 98.99.100


Hướng dẫn:
1 1 1 1
Bài 22: So sánh: A  1    3  ...  100 và B = 2.
2
2 2 2 2


Hướng dẫn:
Bài 23: So sánh:
2 2 2 2

A   ...  
60.63 63.66 117.120 2006
5 5 5 5
B   ...  
40.44 44.48 76.80 2006

Hướng dẫn:
Bài 24. Tính

22 2 2 2
a. A =  .
15 35 63 99 143


3 3 3 3
b. B = 3+ .
   ... 
1  2 1  2  3 1 2  3  4 1  2  ...  100


Hướng dẫn:
Bài 25: Tính giá trị các biểu thức:

11 1 1
1
  ...  
35 97 99
a) A =
1 1 1 1 1
   ...  
1.99 3.97 5.95 97.3 99.1


111 1
   ... 
b) B = 2 3 4 100
99 98 97 1
   ... 
1 2 3 99


Hướng dẫn:
Bài 26: Chứng minh rằng:

11 1 1 2 3 99
100 - 1    ...       ... 

2 3 100  2 3 4 100Hướng dẫn:
A
Bài 27: Tính biết:
B


111 1 1 2 3 198 199
A= và B =
   ...     ...  
234 200 199 198 197 2 1


Hướng dẫn:
Bài 28: Tìm tích của 98 số đầu tiên của dãy:

111 1 1
1 ;1 ;1 ;1 ;1 ;....
3 8 15 24 35


Hướng dẫn:
Bài 29: Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy sau:

11 1 1
;; ; ;...
6 66 176 336
Hướng dẫn:
A
Bài 30: Tính biết:
B


1 1 1 1 1
A=    ...  
1. 2 3. 4 5. 6 17.18 19.20


11 1 1 1
B=    ...  
11 12 13 19 20


Hướng dẫn:
Bài 31: Tìm x, biết:

1 1 1 1 1 1
x 
  ...    .... 

 1.101 2.102 10.110  1.11 2.12 100.110


Hướng dẫn:
Bài 32: Tính :

a) S  1  a  a 2  a3  ...  a n , với ( a  2, n  N )

b) S1  1  a 2  a 4  a 6  ...  a 2n , với ( a  2, n  N )

c) S 2  a  a 3  a5  ...  a 2 n1 , với ( a  2, n  N * )
Hướng dẫn:
B
Bài 33: Cho A  1  4  42  43  ...  499 , B  4100 . Chứng minh rằng: A  .
3


Hướng dẫn:
Bài 34: Tính giá trị của biểu thức:

a) A  9  99  999  ...  999...9

50 ch÷ sè

b) B  9  99  999  ...  999...9

200 ch÷ sè
Hướng dẫn:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản