Dạy toán ở tiểu học

Chia sẻ: enter_12

1- Kiến thức về khối lượng được phân bố thế nào ở Tiểu học. Cá1- Kiến thức về khối lượng được phân bố thế nào ở Tiểu học. Cách trình bày ở từng khối lớp. ch trình bày ở từng khối lớp.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Dạy toán ở tiểu học

Dạy học đại lượng khối
lượng
cho học sinh Tiểu học
Anh chị cần biết gì để chuẩn bị cho việc dạy


đại lượng khối lượng ở Tiểu học?
Khi dạy đại lượng khối lượng ở Tiểu
học chúng ta cần biết:
1- Kiến thức về khối lượng được phân
bố thế nào ở Tiểu học. Cách trình bày ở
từng khối lớp.
2- Các kiến thức về khối lượng, hệ
thống đơn vị đo khối lượng (tên gọi, ký
hiệu…) tự dạy đại lương đo khối lượng.
3- Trình
1- Kiến thức về khối lượng
được phân bố thế nào ở Tiểu
học. Cách trình bày ở từng
khối lớp.
Đại lượng khối lượng ở Tiểu
học:
Lớp 1: Chưa có.
Lớp 2: Ki-lô-gam.
Lớp 3: Gam.
Lớp 4: Yến, tạ, tấn; Bảng đơn
vị đo khối lượng.
Lớp 5: Ôn tập bảng đơn vị đo
khối lượng; Viết số đo khối luợng
dưới dạng số thập phân.
2- Các kiến thức về khối lượng, hệ
thống đơn vị đo khối lượng (tên
gọi, ký hiệu…)
Trình tự dạy đại lượng đo khối lượng

Hình thành biểu tượng về khối lượng;
đơn vị đo khối lượng; dụng cụ đo khối
lượng.
Hình thành bảng đơn vị đo khối lượng,
thực hiện các phép tính với đơn vị đo khối
lượng; đổi các đơn vị đo khối lượng.
 Để hình thành biểu t ượng v ề kh ối lượng và
đ ơn v ị đ o kh ối lượng đ ầu tiên mà HS đ ược h ọc
là Kilogam (kg) cho HS, GV có th ể làm the o các
b ước s au:
B ước 1 : Giới thiệu đ ại lượng
m ới:
Cân đĩa
Đĩa c ân Kim c ân
Quả cân
th ường
dùng
2kg 5kg
1kg
Đòn c ân

Đế c ân


1000g

500g
Hộp qu ả cân v ới nh200g qu ả 100g
ững cân 50g

c ó kh ối lượng khác nhau
Cân đ ồng h ồ
Đĩa c ân


Mặt đ ồng h ồ
Kim c ân
Đế c ân
B ước 2 : Nê u s ự c ần thiết ph ải c ó đ ơn v ị
đ o:
 Đơn v ị đo Kilo g am
 Nếu m ột đ ơn v ị m ới khô ng p h ải là đ ơn v ị đ ầu
tiê n c ủa đ ại lượng kh ối lượng thì c ó th ể g iới
thiệu v ới c 4nh ư s au: tập:
B ướ HS : Luy ện

B ướcChoNêu rõập c ân the o tiễnnphải có
1 : HS t nhu cầu thực đ ơ v ị
đơn vị mới. tập đ ọc và viết c ác
m ới,
danh s ố c ó đ ơn v ị m ới tập
s o s ánh và làm tính v ới c ác
 gam.
s ố đo c ó đ ơn v ị đo m ới…
B ước 4 : Luyện tập:
B ước 3 : Giới thiệu c ác h viết, c ác h kí hiệu và quan
ệ Bủ HS 2t: v ị cân viớiếđ ơnn v ị v ới ọơ ậ
hCho a đ ơnập m ớHSớ“tiácpđxúc” đã ớđc tn p
c ước Cho i v c ơ v ị m h i, .
 Nếvc dvà i: ết“B ảng đ ơn s ốđc ólường” v ị có
đ ọ ị m ớ vi các danh v ị o đ ơn thì
u ạy bài
400g
th ểm ới; thip u o ớánh và ư s au: v ới danh
giới tậ ệ s v s i HS nh làm tính
Để c ân các v ật nh ẹ ng ười ta c òn dùng
s ố c ó đ ơn v ị m ới, tập đ ổi c ác danh s ố
đ ơn v ị gam, viết đ ầy đ ủ là “gam” viết
từ đ ơn v ị c ũ ra đ ơn v ị m ới (và ng ược
tắt là “g”; 1 g nh ẹ h ơn 1 kg 1000 lần
lại) v.v…
hay là:
1 kg = 1000 g (hoặc 1000 g = 1kg)
B ước Viết cho đ ủ b ảng đ ơn v ị đo kh ối
1: lượng
Lớn hơn ki-lô-gam kg Bé hơn ki-lô-gam


tấn tạ yến kg hg dag g


1 1tạ 1yến 1kg 1hg 1dag 1g
tấn 1
=10yến =10kg =10hg =10dag =10g =
10 dag
=10t
1 tấn = 1 t = 1 yến = 1 kg = 1 hg
ạ = 10 10
10 10 10

Lớn hơn ki-lô-gam kg Bé hơn ki-lô-gam

tấn tạ yến kg hg dag g


1 1tạ 1yến 1kg 1hg 1dag 1g
tấn 1
=10yến =10kg =10hg =10dag =10g = dag
10
=10t
ạ 1 tấn = 1 t = 1 yến = 1 kg = 1 hg
= 10 10 10 10
10 ạ
b) Nh ận xé t:
B ước
Hai đ ơn v ị đo kh ối lượng liền 2
nhau:n v ị lớn g ấp10 lần đ ơn v ị
- Đơ
- Đ. n v ị bé b ằng 1
bé ơ đ ơn v ị lớn.
10
Một s ố ví d ụ v ề đ ại lượng kh ối lượng giúp HS luy ện
tập B ước 3: Luy ện t ập đ ọc , viết, đ ổi đ ơn v ị,
s oBài 5: Quan sát tranhđ ốitrả lời: danh
s ánh v à làm tính… và v ới các
Bài 2: Mẹ mua về 26 kg vừa gạo nếp
Bài 1: 3: Giải bài toán theo tóm tắt
s ố Bài
vừa gạo tẻ, trong đó có 16 kg gạo tẻ.
Bài 4: Có 28 kg gạo đựng kg - 4trong9 kg = …
sau: – 4 kg = … 8 đều kg + 7 bao. Hỏi
3 kg + 6 kg mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo
Hỏi mẹ
5 bao đó có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
15nếp ? kg + 7 kg =45 kg gạo 2 kg - 5 kg = …
kg Lần đầu bán: … 16 kg +
- 10
Hộp đường cân nặng 38 kg gạo táo cân nặng
3 quả
200g sau bán:
Lấn 700g
bao nhiêu gam? bao nhiêu gam?
Cả 2 lần bán: … kg gạo ?Gói mì chính cân nặng Quả lê cân nặng bao
210g
bao nhiêu gam? nhiêu 400g
gam?
Hướng d ẫn HS giải c ác bài t ập v ề đ ổi
đ ơn v ị trong các danh s ố đ ơn:
 Khi dạy, nên yêu cầu HS mỗi khi đổi cân
nói lại mối quan hệ giữa các đơn vị và tập
chuyển đổi theo hai chiều (từ đơn vị lớn ra
đơn vị bé và ngược lại)
 Cơ sở của việc đổi đơn vị đo là mối
tương quan tỉ lệ nghịch giữ số đo và đơn vị
đo: “Với cùng một giá trị của đại lượng, khi
đơn vị đo tăng lên (hoặc giảm đi)bao nhiêu
lần thì số đo sẽ giảm đi (hoặc tăng lên) bấy
nhiêu lần.
,
Ví d ụ: 4,3256 tấn = … kg (? )
Từ tấn đ ến kg ph ải qua ba lần c huy ển s ang
đ ơn v ị liền s au (tấn  tạ y ến  kg ) nê n
ph ải d ời d ấu p h ẩy s ang p h ải b a c h ữ s ố:
Ta có thể hướng dẫn học sinh làm trên bảng
như sau:
Lớn hơn ki-lô-gam kg Bé hơn ki-lô-gam
tấn tạ yến kg hg dag gVậy 4,3256 tấn = 4325,6 kg
Ví d ụ : 4kg 5g = ....g =.....kg (? )
Hỏi 4 kg = ? g ;
4kg = 4000 g ;
4000g + 5g = 4005 g
Vậy 4kg 5g = 4005g .

Hỏi 5g = ? kg ;
5g = 5/1000 kg = 0,005 kg ;
4 + 0,005 = 4,005
Vậy: 4kg 5g = 4005 g = 4,005 kg
,
Ta có thể hướng dẫn học sinh làm trên bảng như
sau:
Lớn hơn ki-lô-gam kg Bé hơn ki-lô-gam
tấn tạ yến kg hg dag gVậy 4kg5g =4005g
4kg5g =4,005kg
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản