Đề 04 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
72
lượt xem
5
download

Đề 04 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề 04 - luyện thi tú tài và đh-cđ năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề 04 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

  1. Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 - Đ 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đ 04 LUY N THI TÚ TÀI - Đ I H C VÀ CAO Đ NG NĂM 2008 O S S’ Câu 1/ Trên hình v S là đi m sáng th t, S' là nh c a S. K t lu n nào sau đây là đúng? A. nh o, gương c u lõm B. nh th t, gương c u lõm C. nh th t, gương c u l i D. nh o, gương c u l i Câu 2/ M t lăng kính tam giác đ u ABC , chi t su t n = 3 , tia sáng t i m t bên AB v i góc t i i1. Đ góc l ch D c c ti u thì góc t i i1 b ng bao nhiêu? A. 60o B. 75o C. 30o D. 45o Câu 3/ Đi u nào sau đây đúng khi nói v đ c trưng sinh lí c a âm ? A. Âm s c ph thu c vào các đ c tính v t lí c a âm là biên đ và t n s c a âm. B. Đ to c a âm ph thu c vào biên đ hay m c cư ng đ âm. C. Đ cao c a âm ph thu c biên đ c a âm. D. C A và B. Câu 4/ M t lò xo kh i lư ng không đáng k , treo vào m t đi m c đ nh, có chi u dài t nhiên l0. Khi treo v t m1 = 0,1 kg thì nó dài l1 = 31 cm. Treo thêm m t v t m2=100g thì đ dài m i là l2 = 32 cm. Đ c ng K và l0 là: A. 100 N/m và 30 cm B. 100 N/m và 29 cm C. 50 N/m và 30 cm D. 150 N/m và 29 cm Câu 5/ M t m u qu ng có ch a ch t phóng x Xêsi 137Cs có đ phóng x H0 = 0,693.105 Bq có chu kỳ bán rã là 30 năm. Kh i lư ng Xêsi ch a trong m u qu ng đó là : A. 3,10.10-8g B. 1,87.10-8g C. 5,59.10-8g D. 2,15.10-8g Câu 6/ M t sóng ngang truy n t M đ n O r i đ n N cùng trên m t phương truy n sóng v i v n t c 18m/s, π MN = 3m, MO = NO. Phương trình sóng t i O là uO = 5sin(4πt - )cm thì phương trình sóng t i M và N là : 6 π π π π A. uM = 5sin(4πt + )cm và uN = 5sin(4πt - )cm. B. uM = 5sin(4πt + )cm và uN = 5sin(4πt - )cm. 6 2 2 6 π π π π C. uM = 5sin(4πt - )cm và uN = 5sin(4πt + )cm. D. uM = 5sin(4πt - )cm và uN = 5sin(4πt + )cm. 2 6 6 2 Câu 7/ M t v t M chuy n đ ng tròn đ u v i v n t c góc ω có hình chi u x lên m t đư ng th ng n m trong m t ph ng quĩ đ o là OP. Kh ng đ nh nào sau đây là sai A. Th i gian mà M chuy n đ ng b ng th i gian P chuy n đ ng t B. V n t c trung bình c a M b ng v n t c trung bình c a P trong cùng th i gian t C. x tuân theo qui lu t hình sin ho c cosin đ i v i th i gian D. T n s góc c a P b ng v n t c góc c a M Câu 8/ Ch n câu sai trong các câu sau: A. Màu quang ph là màu c a ánh sáng đơn s c. B. Ánh sáng đơn s c là ánh sáng có bư c sóng nh t đ nh. C. Chi t su t c a m t môi trư ng trong su t nh t đ nh ph thu c vào bư c sóng c a ánh sáng đơn s c. D. Chi t su t c a m t môi trư ng trong su t nh t đ nh đ i v i ánh sáng có bư c sóng dài thì l n hơn đ i v i ánh sáng có bư c sóng ng n. Câu 9/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, trên b r ng c a vùng giao thoa 18mm, ngư i ta đ m đư c 16 vân sáng. Kho ng cách gi a hai vân sáng liên ti p đo đư c là: A. 1,2cm B. 1,2mm C. 1,12mm D. 1,12cm Câu 10/ Hi n tư ng giao thoa ánh sáng ch quan sát đư c khi hai ngu n ánh sáng là hai ngu n: A. K t h p. B. Cùng màu s c. C. Đơn s c. D. Cùng cư ng đ sáng. Câu 11/ Sóng nào sau đây không ph i là sóng đi n t : A. Sóng phát ra t đài FM. B. Sóng siêu âm. C. Sóng do đèn Neon phát ra. D. Sóng dùng trong truy n hình. Câu 12/ Trong m ch đi n xoay chi u ch có 1 y u t xác đ nh: ho c đo n dây đi n tr R, ho c cu n dây có đ t c m L, ho c t đi n có đi n dung C. Y u t nào không gây ra s l ch pha c a dòng đi n v i hi u đi n th : A. Cu n dây có đ t c m L. B. T t c các y u t trên. C. T đi n có đi n dung C. D. Đo n dây có đi n tr R. Câu 13/ Trong m ch đi n xoay chi u R,L,C m c n i ti p v i hi u đi n th hai 2 đ u m ch đi n không đ i, cư ng đ dòng đi n đ t giá tr c c đ i khi: A. LCω =1 B. T n s f l n nh t C. LC4 π2f2=1 D. T n s f bé nh t. Câu 14/ Cho ph n ng h t nhân : T + X → α + n , X là h t : A. Triti. B. nơtron. C. Đơtơri. D. proton . GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An Trang 1/4
  2. Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 - Đ 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu 15/ Trong máy phát đi n xoay chi u 3 pha; 3 cu n dây đ ng gi ng nhau đ t l ch nhau 1200 trên m t đư ng tròn g i là: A. Rô to. B. Ph n c m C. B góp đi n D. Ph n ng L x S O y Câu 16/ M t tia sáng qua th u kính (L) cho tia ló như hình v . S là v t, ch n câu đúng. A. Là th u kính phân kỳ, v t th t S cho nh o B. Là th u kính phân kỳ, v t th t S cho nh th t C. Là th u kính h i t , v t th t S cho nh o D. Là th u kính h i t , v t th t S cho nh th t Câu 17/ Hãy xác đ nh phát bi u sai : A. Đo n m ch đi n xoay chi u tiêu th m t công su t P v i hi u d ng U không đ i.N u h s công su t m ch đi n càng tăng thì càng có l i . B. Đo n m ch đi n xoay chi u có cu n dây thu n c m L và t đi n C hoàn toàn không tiêu th năng lư ng đi n . C.Trong m ch đi n g m R,L,C ch có m t quá trình chuy n hóa năng lư ng ,đó là quá trình chuy n hóa đi n năng thành nhi t năng . D. Trong m ch đi n g m R,L,C đi n năng tiêu th hoàn toàn bi n thành nhi t . Ω , C= 10−4 Câu 18/ Cho m ch xoay chi u có R, L, C m c n i ti p có R=30 (F) , L thay đ i đư c cho hi u đi n π π th 2 đ u m ch là u=100 2 sin100 π t (V) gi không đ i đ u nhanh pha hơn i góc rad thì ZL và i khi đó là: 6 5 6 π 5 6 π A. ZL = 117 và i = sin(100π t + )( A) . B. ZL = 117 và i = sin(100π t − )( A) . 3 6 3 6 5 6 π 5 6 π C. ZL = 173 và i = sin(100π t − )( A) . D. ZL = 173 và i = sin(100π t + )( A) . 3 6 3 6 Câu 19/ Nh n xét nào v hi n tư ng phóng x là sai? A. nh hư ng đ n áp su t c a môi trư ng. B. Không ph thu c vào nhi t đ c a môi trư ng. C. Các ch t phóng x khác nhau có chu kỳ bán rã khác nhau. D. Không ph thu c vào các tác đ ng bên ngoài. Câu 20/ M t s i dây AB =L(cm) treo lơ l ng đ u A c đ nh, đ u B dao đ ng v i t n s 40Hz thì trên dây có 5 bó sóng, v n t c truy n sóng trên dây là 10m/s. Khi đó chi u dài dây và s nút sóng trên dây là : A. L = 68,75cm, 5 nút sóng. B. L = 62,5cm, 6 nút sóng. C. L = 62,5cm, 5 nút sóng. D. L = 68,75cm, 6 nút sóng. Câu 21/ M t m ch dao đ ng LC thu n c m có L = 5 H. T đi n có C = 5 µ F. T i th i đi m t dòng đi n t c th i trong m ch là 4 5mA và hi u đi n th hai đ u t là 2 5V . Xác đ nh năng lư ng c a m ch dao đ ng. A. 2,5.10-3 J. B. 2,5.10-6 J. C. 2,5.10-4 J. D. 2,5.10-2 J. Câu 22/ Dòng đi n xoay chi u i = 10 sin100 π t (A),qua đi n tr R = 5 Ω .Nhi t lư ng t a ra sau 7 phút là : A. 50J. B. 105KJ. C. 500J. D. 250 J. Câu 23/ M t con l c lò xo đ c ng K treo th ng đ ng, đ u trên c đ nh, đ u dư i g n v t. Đ gi n t i v trí cân b ng là ∆l . Cho con l c dao đ ng đi u hòa theo phương th ng đ ng v i biên đ A (A < ∆l ). Trong quá trình dao đ ng l c tác d ng vào đi m treo có đ l n nh nh t là: A. F = K ∆l . B. F = K.( ∆l -A). C. F = 0. D. F = K( ∆l + A) . Câu 24/ vùng ánh sáng đơn s c, chi t su t tuy t đ i c a nư c là 1,333 ; chi t su t t đ i c a kim cương đ i v i nư c là 1,814. V n t c c a ánh sáng đơn s c đó trong kim cương: A. 1,24.108 m/s B. 1,59.108 m/s C. 2,58.108 m/s D. 2,41.108 m/s Câu 25/ Trong thí nghi m Iâng: Hai khe cách nhau 2mm, 2 khe cách màng 4m, bư c sóng dùng trong thí nghi m là 0,6µm thì v trí vân t i b c 6 trên màng là: A. x = +6,6mm. B. x = ± 66mm. C. x = ± 7,8mm. D. x = ± 6,6mm. Câu 26/ M t v t th c hi n đ ng th i hai dao đ ng đi u hoà cùng phương cùng t n s 50Hz, biên đ và pha ban π đ u l n lư t là:A1= 6cm, A2 = 6cm, φ1=0, φ2=- rad. Phương trình dao đ ng t ng h p là : 2 π π A. x = 6 2 sin(50πt + )cm. B. x = 6 2 sin(100πt + )cm. 4 4 π π C. x =6 2 sin(50πt - )cm. D. x = 6 2 sin(100πt - )cm. 4 4 GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An Trang 2/4
  3. Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 - Đ 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu 27/ Đ c đi m quan tr ng c a quang ph liên t c là: A. Ph thu c vào thành ph n c u t o và nhi t đ c a ngu n sáng. B. Không ph thu c vào nhi t đ cũng như vào thành ph n c u t o c a ngu n sáng. C. Ph thu c vào thành ph n c u t o nhưng không ph thu c vào nhi t đ c a ngu n sáng. D. Không ph thu c vào thành ph n c u t o nhưng ph thu c vào nhi t đ c a ngu n sáng. Câu 28/ Hai đi m M và N (MN = 20cm) trên m t ch t l ng dao đ ng cùng t n s 50Hz, cùng pha, v n t c truy n sóng trên m t chát l ng là 1m/s . Trên MN s đi m không dao đ ng là: A. 20 đi m. B. 21 đi m. C. 19 đi m. D. 18 đi m. Câu 29/ M t m ch ch n sóng g m cu n c m có đ t c m 4µH và m t t đi n có đi n dung bi n đ i t 10pF đ n 360pF. Dãi sóng vô tiuy n thu đư c v i m ch trên có bư c sóng trong kho ng : A. 12m đ n 72m. B. 4,8m đ n 19,2m. C. 37,8m đ n 227m. D. 37m đ n 227m. Câu 30/ M t h p kín X ch a m t ph n t đi n m c n i ti p v i m t đi n tr R có giá tr thay đ i đư c. Khi đ t vào hai đ u m ch đi n m t hi u đi n th xoay chi u có t n s 50Hz có giá tr hi u d ng 200V, thay đ i giá tr R đ côngg su t tiêu th trên m ch đ t giá tr c c đ i và lúc đó cư ng đ dòng đi n qua m ch có giá tr hi u d ng 2 A và cư ng đ dòng đi n s m pha hơn hi u đi n hai đ u m ch. Lúc đó h p X ch a ph n t đi n nào giá tr c a nó là? Ch n k t q a đúng: A. ch a t đi n C, C =3,18 F, R = 100 . B. ch a t đi n C, C =318 F, R = 100 . C. ch a cu n d y thu n c m L., L = 0,318H, R = 100 . D. ch a t đi n C, C =31,8 F, R = 100 . Câu 31/ Cho ph n ng h t nhân: T + D → α + n. Cho bi t mT =3,016u; mD = 2,0136u; mα = 4,0015u; mn = 1,0087u; u = 931 MeV/c2. Kh ng đ nh nào sau đây liên quan đ n ph n ng h t nhân trên là đúng ? A. t a 11,02 MeV. B. thu 18,06MeV. C. t a 18,06MeV. D. thu 11,02 MeV. Câu 32/ Tính ch t nào sau đây không ph i là đ c đi m c a tia Rơnghen. A. Xuyên qua các t m chì dày c vài cm. B. Làm Ion hóa ch t khí. C. Làm phát quang nhi u ch t. D. H y di t t bào. Câu 33/ M t m ch dao đ ng g m 1 t đi n có đi n dung C và cu n c m L. Đi n tr thu n c a m ch R = 0. Bi t bi u th c c a cư ng đ dòng đi n qua m ch i = 4.10-2 sin(2.107t)A. Đi n tích hai đ u b n t là: A. Q0 = 2.nC B. Q0 = 8.nC C. Q0 = 4.mC D. Q0 = 1nC Câu 34/ Tính t n s c a các b c x có bư c sóng dài nh t dãy Banme và dãy Laiman cho h = 6,625.10-34J.s A. f1B = 0,456.1015Hz và f1L = 2,463.1015Hz. B. f1B = 0,456.1015Hz và f1L= 2,265.1015Hz. C. f1L = 2,85.1015Hz và f1B = 2,463.1015Hz . D. f1B = 2,463.1015Hz và f1L = 0465.1015Hz. 1 1000 Câu 35/ Cho m ch đi n xoay chi u :Cho L= µ F (F), r =10 Ω , uAB=U0sin100 π t(V) , đư c gi (H), C= π 6π không đ i. Cho R thay đ i. Tìm R đ P trên R đ t c c đ i A. R=30. Ω B. R=10 3Ω . C. R=20 Ω . D. R=10 17 Ω . Câu 36/ Ch n câu đúng trong các câu sau : A. Đi m c c vi n là đi m xa nh t mà khi đ t v t t i đó m t ph i đi u ti t t i đa m i nhìn rõ. B. Khi quan sát v t đ t đi m c c vi n, đ t c a m t là l n nh t C. Đi m c c c n là đi m g n nh t mà khi đ t v t t i đó m t không đi u ti t mà v n nhìn rõ đư c. D. Khi quan sát v t đ t đi m c c c n, đ t c a m t là l n nh t. Câu 37/ V1 V2 V3 R L C V Cho m ch đi n như hình v : các RV r t l n, (V1) ch 50V, (V2) ch 50V, (V3) ch 100V. Góc l ch pha u(t) và i(t) là: π π π A. φ = 0. B. φ = . C. ϕ = − . . D. ϕ = 4 4 3 Câu 38/ Khi chi u ánh sáng thích h p vào b m t t m kim lo i thì ánh sáng làm cho các h t b m t t m kim lo i đó b t ra. Các h t đó g i là: A. Phôtôn. B. Nơtron. C. Pôzitôn. D. Electron quang đi n. GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An Trang 3/4
  4. Luy n thi tú tài - Đ i h c và cao đ ng năm 2008 - Đ 04 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu 39/ M t con l c đơn có chi u dài 30cm đư c treo trong m t toa tàu trên tr c bánh xe, chi u dài m i thanh ray 12,5m. V n t c tàu s nh n giá tr nào sau đây đ con l c dao đ ng m nh nh t, l y g = 9,8m/s2 A. 40,9m/h. B. 40,9km/s. C. 11,4km/h. D. 11,4m/s. Câu 40/ M t lư ng ch t phóng x Radon có kh i lư ng ban đ u là m0. Sau 15,2 ngày thì đ phóng x c a nó gi m 93,75%. Chu kỳ bán rã T c a Radon là : A. 163,2 ngày. B. 3,8 ngày. C. 14,5 ngày. D. 1,56 ngày. Câu 41/ Tính ch t nào liên quan đ n h t nhân nguyên t và ph n ng h t nhân là không đúng? A. Ph n ng k t h p gi a hai h t nhân nh như Hydrô, Hêli..thành m t h t nhân n ng hơn g i là ph n ng nhi t h ch. B. M t ph n ng h t nhân sinh ra các h t có t ng kh i lư ng l n hơn các h t ban đ u , nghĩa là kém b n v ng hơn, là ph n ng thu năng lư ng . C. H t nhân có năng lư ng liên k t càng nh thì càng b n v ng . D. M t ph n ng h t nhân trong đó các h t sinh ra có t ng kh i lư ng bé hơn các h t ban đ u , nghĩa là b n v ng hơn , là ph n ng to năng lư ng . Câu 42/ M t ngư i c n th ph i đeo kính sát m t có đ t b ng -2,5 đi p thì nhìn rõ như ngư i m t thư ng( 25cm đ n vô c c). Xác đ nh gi i h n nhìn rõ c a ngư i y khi không đeo kính. A. 25cm đ n vô c c. B. 20cm đ n vô c c. C. 15,38cm đ n 40cm. D. 10cm đ n 50cm. Câu 43/ M t m t c n th có đi m c c c n cách m t 10cm, di m c c vi n cách m t 50cm,quan sát m t v t nh qua kính lúp có đ t 10dp(M t sát kính). H i đ bi n thiên c a đ b i giác có giá tr trong kho ng nào A. 1,2 ≤ G ≤ 2,5. B. 1,2 ≤ G ≤ 2. C. 5 ≤ G ≤ 8,33. D. 2 ≤ G ≤ 4. Câu 44/ Tìm k t lu n sai v kính hi n vi quang h c: A. G i đ dài quang h c c a kính hi n vi là δ = F1 ' F2 = l − f1 + f 2 ta luôn luôn có đ b i giác c a kính hi n vi δD tính theo công th c G = . f1 f 2 B. Kính hi n vi là m t d ng c quang h c b tr cho m t làm tăng góc trong nh c a nh ng v t r t nh . C. Đ b i giác c a kính hi n vi l n hơn đ b i giác c a kính lúp. D. Đ b i giác c a kính h n vi trong trưòng h p t ng quát là G = k1G2 . Câu 45/ N u ch n g c t a đ v trí cân b ng thì th i đi m t, h th c đ c l p di n t liên h gi a li đ x, biên đ A, v n t c v và t n s góc ω c a v t dao đ ng đi u hòa là: A. ( x.ω ) 2 = ( A.ω )2 + v 2 . B. A2 = ( x.ω ) 2 + (ω.v )2 . C. A2 = V 2 + (ϖ .x )2 . D. ( A.ϖ )2 = ( x.ω ) 2 + v 2 . Câu 46/ M t ch u đ ng nư c có đáy là m t t m gương ph ng. Nư c có đ cao 20cm, chi t su t n = 4/3. Chi u vào ch u m t tia sáng đơn s c dư i góc t i i = 450. Tính kho ng cách t đi m tia t i đi vào m t nư c đ n đi m ló ra c a tia ph n x ra kh i m t nư c. A. 12,5cm. B. 37,5cm. C. 18,7cm. D. 25cm. Câu 47/ V t sáng AB đ t vuông góc tr c chính th u kính cho nh trên màn cao g p 3 l n v t .Màn cách v t 80cm.K t lu n nào sau đây là đúng? A. Th u kính h i t có tiêu c f = 20cm. B. Th u kính phân kỳ có tiêu c f = -20cm. C. Th u kính phân kỳ có tiêu c f = -15cm. D. Th u kính h i t có tiêu c f = 15cm. Câu 48/ Chi u m t b c x t ngo i có bư c sóng λ = 0,2 µ mvào t bào quang đi n b ng Na có gi i h n quang đi n λ 0=0,5 µ m. Tính v n t c ban đ u c c đ i c a các electrôn quang đi n. Cho me=9,1.10-31kg, qe=1,6.10-19C, h=6,625.10-34Js. A. v0 = 11,45.105m/s. B. v0 = 11,45.106m/s. C. v0 = 11,45.107m/s. D. v0 = 11,45.104m/s. Câu 49/ Hai v ch quang ph có bư c sóng dài nh t c a dãy Laiman trong quang ph hyđrôlà λ1=0,1216 µ m và λ2=0,1026 µ m. Bư c sóng c a v ch đ có giá tr : A. 0,6569 µ m . B. 0,6566 µ m. C. 0,6577 µ m. D. 0,6568 µ m. Câu 50/ M t th u kính làm b ng thu tinh chi t su t n=1,5 có m t m t c u l i và m t m t c u lõm mà bán kính m t n g p 3 l n m t kia. Tiêu c c a th u kính khi đ t trong không khí là 15 cm thì bán kính 2 m t th u kính là: A. R1=5 cm; R2= -15 cm. B. R1=15 cm; R2= -5 cm. C. R1= -5 cm; R2=15 cm. D. R1= 7,5 cm; R2= -22,5 cm. --------------H t---------------- GV: Lê Thanh Sơn, DĐ: 0905930406, Trư ng THPT Thu n An Trang 4/4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản