Đề 05 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
56
lượt xem
6
download

Đề 05 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề 05 - luyện thi tú tài và đh-cđ năm 2008', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề 05 - Luyện thi tú tài và ĐH-CĐ năm 2008

  1. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c Năm 2008 - Đ 05 §Ò 5 LUY N THI TÚ TÀI - CAO Đ NG VÀ Đ I H C NĂM 2008 Câu 1/ T i hai đi m S1,S2 cách nhau 10cm trên m t nư c dao đ ng cùng t n s 50Hz,cùng pha cùng biên đ , v n t c truy n sóng trên m t nư c 1m/s.Trên S1S2 có bao nhiêu đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i và không dao đ ng tr S1, S2 A. có 10 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i và 11 đi m không dao đ ng. B. có 9 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i và 10 đi m không dao đ ng. C. có 11 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i và 10 đi m không dao đ ng. D. có 9 đi m dao đ ng v i biên đ c c đ i và 9 đi m không dao đ ng. Câu 2/ Gia t c t c th i trong dao đ ng đi u hòa bi n đ i A. Cùng pha v i li đ B. Ngư c pha v i li đ C. L ch pha vuông góc so v i li đ D. L ch pha π/4 so v i li đ Câu 3/ Chi u m t b c x t ngo i có bư c sóng λ = 3,31nmvào t bào quang đi n b ng Na có gi i h n quang đi n λ =0,5 m, bi t m =9,1.10-31kg, e=1,6.10-19C, h=6,625.10-34Js. V n t c ban đ u c c đ i c a các electrôn quang đi n là: 0 e A. v0 = 11,45.104m/s B. v0 = 11,45.106m/s C. v0 = 11,45.105m/s D. v0 = 11,45.107m/s Câu 4/ M t đo n m ch g m có m t cu n dây (có đi n tr r và h s t c m L) m t t đi n C và m t ampe k m c n i ti p v i nhau như hình v : V, V1,V2 l n lư t m c vào hai đ u đo n m ch, hai đ u cu n dây, hai đ u t đi n. Đ t vào hai đ u đo n m ch m t hi u đi n th uMP = 170sin 100 π t(V) ngư i ta th y vôn k V2 ch 265 π V; ampe k ch 0,5A; dòng đi n trong đo n m ch s m pha so v i hi u đi n th uMP thì s ch c a vônk V1 là: 4 A. 170 V. B. 85 V. C. 180 V. D. 199V. Câu 5/ Ch n câu sai: A. Chi t su t tuy t đ i c a m t môi trư ng trong su t t l thu n v i v n t c truy n c a ánh sáng trong môi trư ng đó. B. Khi ánh sáng truy n xiên qua m t phân cách c a hai môi trư ng trong su t luôn luôn b g y khúc. C. Chi t su t c a m t môi trư ng trong su t ch ph thu c vào b n ch t c a môi trư ng. D. Khi ánh sáng truy n t môi trư ng chi t quang hơn sang môitrư ng chi t quang kém thì góc khúc x l n hơn góc t i. π Câu 6/ M t v t th c hi n đ ng th i hai dao đ ng đi u hoà có phương trình:x = 5cos(10πt-π)cm, x = 10sin(10πt + )cm. 1 2 6 Phương trình dao đ ng t ng h p là : A. x = 5 3 sin10πt cm. B. x = 5 3 sin(10πt +0,32π)cm. C. x = 5 3 sin(10πt - 0,3π)cm. D. x = 5sin(10πt -0,32π )cm. Câu 7/ Ngư i ta dùng proton b n phá h t nhân Beri đ ng yên. Hai h t sinh ra là Hêli và X: p + 9 Be → α + X. Bi t 4 proton có đ ng năng 5,45MeV, Hêli có v n t c vuông góc v i v n t c c a proton và có đ ng năng 4MeV. Cho r ng đ l n c a kh i lư ng c a m t h t nhân (đo b ng đơn v u) x p x b ng s kh i A c a nó. Đ ng năng c a h t X b ng : A. 1,225MeV B. 6,225MeV C. 3,575MeV D. M t giá tr khác Câu 8/ Nh n xét nào v ph n ng phân h ch và ph n ng nhi t h ch là không đúng? A. S phân h ch là hi n tư ng m t h t nhân n ng h p th m t nơtron r i v thành hai h t nhân trung bình cùng v i 2 ho c 3 nơtron. B. Ph n ng nhi t h ch ch x y ra nhi t đ r t cao . C. Bom khinh khí đư c th c hi n b i ph n ng phân h ch. D. Con ngư i ch th c hi n đư c ph n ng nhi t h ch dư i d ng không ki m soát đư c Câu 9/ Nh n xét nào v tia gamma c a ch t phóng x là không đúng? A. Là sóng đi n t có bư c sóng dài , mang năng lư ng l n . B. Có kh năng đâm xuyên r t l n . C. Không b l ch trong đi n trư ngvà t trư ng. D. Là h t phôton, gây nguy hi m cho con ngư i. -16 Câu 10/ M t b c x truy n trong không khí v i chu kỳ 8,25.10 s. B c x này thu c vùng nào c a thang sóng đi n t ? A. Vùng ánh sáng nhìn th y. B. Vùng t ngo i. C. Tia Rơnghen. D. Vùng h ng ngo i. Câu 11/ Câu nào sau đây nói v máy bi n th là sai? A. Trong máy bi n th , cu n sơ c p và cu n th c p có s vòng dây khác nhau. B. Máy bi n th có th bi n đ i hi u đi n th đã cho thành hi u đi n th thích h p v i nhu c u s d ng. C. Máy bi n th có vai trò l n trong vi c truy n t i đi n năng đi xa. D. Máy bi n th có th bi n đ i c các hi u đi n th c a dòng đi n không đ i. Câu 12/ Cu n sơ c p c a m t máy bi n th có 2046 vòng, cu n th c p có 150 vòng. Đ t vào hai đ u c a cu n sơ c p m t hi u đi n th xoay chi u có giá tr hi u d ng 3000V. N i hai đ u cu n th c p b ng m t đi n tr thu n R = 10 . Cư ng đ hi u d ng c a dòng đi n trong m ch th c p có giá tr là? A. 11A B. 22A C. 21A D. 14,2A GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406. Trang 1/4
  2. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c Năm 2008 - Đ 05 Câu 13/ Cho m ch đi n không phân nhánh RLC, vu n dây thu n c m. Khi xãy ra c ng hư ng đi n trong m ch đó thì phát bi u nào sau đây là sai? A. Hi u đi n th t c th i hai đ u đo n m ch cùng pha v i hi u đi n th t c th i hai đi n tr . B. Hi u đi n th hi u d ng hai đ u đi n tr nh hơn hi u đi n th hi u d ng hai đ u đo n m ch C. Cư ng đ dòng đi n trong m ch có giá tr hi u dung l n nh t D. C m kháng và dung kháng trong m ch b ng nhau. Câu 14/ Hai khe Young cách nhau 1mm đư c chi u b ng ánh sáng tr ng (0,4 m ≤ λ ≤ 0,76 m), kho ng cách t hai khe đ n màn là 1m. T i đi m A trên màn cách vân trung tâm 2mm có các b c x cho vân t i có bư c sóng....... A. 0,40 m và 0,44 m B. 0,57 m và 0,60 m C. 0,60 m và 0,76 m D. 0,44 m và 0,57 m Câu 15/ M ch ch n sóng c a máy thu vô tuy n có C = 0,1 µ F và cu n dây thu n c m có L = 1mH . T n s sóng đi n t máy thu đư c là: A. 31830,9Hz. B. 15915,5Hz. C. 503,292Hz. D. 15,9155Hz. Câu 16/ Kh ng đ nh nào là đúng v h t nhân nguyên t ? A. L c t nh đi n liên k t các nuclôn trong h t nhân . B. Đi n tích c a nguyên t b ng đi n tích h t nhân. C. Kh i lư ng c a nguyên t x p x kh i lư ng h t nhân. D. Bán kính c a nguyên t b ng bán kính h t nhân. Câu 17/ Ch n phát bi u sai trong các phát bi u sau đây? A. Quang ph v ch h p th là h th ng các v ch t i riêng l n m trên n n màu c a quang ph liên t c. B. Quang ph v ch phát x là h th ng các v ch màu riêng l n m trên n n t i. C. Quang ph liên t c là dãi màu liên t c t đ đ n tím. D. Qung ph v ch c a nguyên t Hiđrô là quanh ph liên t c. Câu 18/ Cho đo n m ch không phân nhánh RLC, R = 100 cu n dây thu n c m có đ t c m L thay đ i đư c, t đi n có 50 π đi n dung C = µ F . Hi u đi n th hai đ u m ch đi n có bi u th c u = 200 2 sin(100πt- )V.Khi hi u đi n th hi u π 6 d ng hai đ u cu n dây đ t giá tr c c đ i thì đ t c m c a cu n dây và giá tr c c đ i đó s là: 2,5 50 A. L = H và U = 632,5 V. B. L = H và U = 447,2 V. π LMax π LMax 25 25 C. L = H và ULMax= 447,2 V. D. L = H và ULMax= 447,2 V. π 10π Câu 19/ Phát bi u nào sau đây sai khi nói v máy quang ph ? A. Lăng kính P có tác d ng làm tán s c chùm tia sáng song song t ng chu n tr c chi u t i. B. Kính nh cho phép thu đư c các v ch quang ph trên m t n n t i. C. ng chu n tr c là b ph n t o ra chùm tia sáng song song. D. B ph n chính c a máy là th u kính. Câu 20/ Đi u nào sau đây đúng khi nói v nguyên t c phát và thu sóng đi n t ? A. Đ phát sóng đi n t ngư i ta m c ph i h p m t máy phát dao đ ng di u hoà v i m t ăngten. B. Ăngten c a máy phát có th phát ra nhi u t n s khác nhau. C. Nh có ăngten mà ta có th ch n l c các sóng khác nhau đ thu. D. Đ thu sóng đi n t c n có m t ăngten. Câu 21/ Ch n câu đúng: A. Đi n trư ng và t trư ng là hai trư ng gi ng nhau. B. Tương tác đi n t lan truy n t c th i trong không gian C. Trư ng đi n t là m t d ng v t ch t. D. Đi n trư ng và t trư ng t n t i đ c l p nhau. Câu 22/ M t ngu n sáng có công su t 1,515W phát ra ánh sáng 0,546 m chi u vào Cat t c a t bào quang đi n thì cư ng đ dòng quang đi n bão hoà 2mA, bi t c=3.108m/s, e=1,6.10-19C, h=6,625.10-34Js. Hi u su t lư ng t s là: A. H = 0,33%. B. H = 0,3%. C. H = 0,03%. D. H = 3,3%. Câu 23/ Ch n câu SAI: Đ i v i th u kính phân kỳ: A. Tia sáng qua quang tâm O thì truy n th ng . B. Tia sáng t i qua tiêu đi m nh F' thì tia ló không song song v i tr c chính. C. Tia sáng t i có phương kéo dài qua tiêu đi m v t F thì tia ló song song v i tr c chính. D. Tia t i song song v i tr c chính thì tia ló qua tiêu đi m nh F'. Câu 24/ Trong thí nghi m Iâng: Hai khe cách nhau 0.2cm, 2 khe cách màn 4m, bư c sóng dùng trong thí nghi m là 0,6µm thì v trí vân t i b c 6 trên màn là: A. x = 1,65mm. B. x = 6,6cm. C. x = 6,6mm. D. x = 7,8mm. π Câu 25/ Con l c lò xo treo th ng đ ng dao đ ng đi u hòa theo phương trình: x = 2sin(20t + ) cm. Chi u dài t nhiên c a 2 lò xo là l = 30 cm . L y g = 10 m/s2. Chi u dài t i thi u và t i đa c a lò xo trong quá trình dao đ ng là: 0 A. 31 cm và 36 cm. B. 30,5 cm và 34,5 cm. C. 32 cm và 34 cm. D. T t c đ u sai. Câu 26/ Đi u nào sau đây sai khi nói v bư c sóng. A. Bư c sóng là quãng đư ng mà sóng trưy n đư c trong m t chu kì. B. Bư c sóng là kho ng cách gi a hai đi m g n nhau nh t trên phương truy n sóng và dao đ ng cùng pha. C. Bư c sóng là quãng đư ng mà sóng trưy n đư c trong m t chu kì sóng. D. Bư c sóng là kho ng cách gi a hai đi m trên phương truy n sóng và dao đ ng cùng pha. GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406. Trang 2/4
  3. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c Năm 2008 - Đ 05 Câu 27/ M t ngư i vi n th không đeo kính nhìn rõ v t cách m t 50cm, khi đeo kính nhìn rõ v t cách m t 25cm. Tìm đ t c a kính đeo. Khi đeo kính nhìn v t cách m t 30cm th y v t đâu? M t đã đi u ti t th nào. A. D = 2.5đi p d’ = -50cm, đi u ti t t i đa. B. D = 2.5đi p d’ = -50cm, chưa đi u ti t t i đa. C. D = 2 đi p d’ = -75cm, đi u ti t t i đa. D. D = 2 đi p d’ = -75cm, chưa đi u ti t t i đa. Câu 28/ M t s i dây 2 đ u đ u c đ nh, đ u B dao đ ng v i t n s 25Hz, AB = 18cm, v n t c truy n sóng trên dây là 50cm/s. Trên dây có bao nhiêu bó sóng và nút sóng : A. 19 bó và 20 nút. B. 18 bó và 18 nút. C. 19 bó và 19 nút. D. 18 bó và 19 nút. Câu 29/ Ch n phát bi u đúng v Dao đ ng đi u hòa là: A. Có cơ năng là không đ i và t l ngh ch v i bình phương biên đ B. Dao đ ng có phương trình tuân theo qui lu t hình sin ho c cosin đ i v i th i gian. C. Có chu kỳ riêng ph thu c vào đ c tính c a h dao đ ng D. C B và C. Câu 30/ Cư ng đ dòng đi n hi u d ng trong m t pha c a máy phát đi n xoay chi u ba pha là 10A thì trong cách m c hình tam giác thì cư ng đ hi u d mg trong m i dây pha là: A. 7,07A B. 17,3A C. 10A. D. 30A. Câu 31/ Đi u nào sau đây là sai khi nói v kính lúp? A. Khi s d ng kính lúp đ quan sát ph i đ t m t sau kính lúp. B. Kính lúp ph i đ t trư c v t sao cho nh c a v t qua kính là nh th t n m trong gi i h n nhìn rõ c a m t. C. Kính lúp ph i đ t trư c v t sao cho nh c a v t qua kính là nh o n m trong gi i h n nhìn rõ c a m t. D. Thông thư ng đ tránh m i m t ngư i ta s d ng kính lúp trong tr ng thái ng m ch ng đi m c c vi n. Câu 32/ M t con l c lò xo có đ c ng 150N/m và có năng lư ng dao đ ng là 0,12J. Biên đ dao đ ng c a nó là: A. 0,04 m B. 2 cm C. 0,4 m D. 4 mm Câu 33/ Kh ng đ nh nào liên quan đ n ph n ng phân h ch là sai? A. N u s = 1 thì h th ng g i là t i h n, ph n ng dây chuy n v n ti p di n, nhưng không tăng v t, năng lư ng to ra không đ i và có th ki m soát đư c, trư ng h p này đư c s d ng trong nhà máy đi n h t nhân nguyên t . B. N u s < 1 thì h th ng g i là dư i h n, ph n ng dây chuy n không x y ra . C. N u s > 1 thì h th ng g i là vư t h n, không kh ng ch đư c ph n ng dây chuy n, trư ng h p này đư c s d ng đ ch t o bom nguyên t . D. Ph n ng dây chuy n con ngư i không th c hi n đư c. Câu 34/ Đ ng v phóng x Côban Co phát ra tia β − v i chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày. Trong 365 ngày, ph n trăm ch t Côban này b phân rã b ng A. 97,1% . B. 80%. C. 31% . D. 65,9% . Câu 35/ Cho m t đo n m ch xoay chi u g m m t cu n dây thu n c m L. Gi a hai đ u đo n m ch, đ t m t hi u đi n th : u = U sin(ωt) (V). Tìm bi u th c c a cư ng đ dòng đi n t c th i. 0 π π A. i = U0sin(ωt- )A. B. i = U0Lωsin(ωt- )A. 2 2 U0 π C. i= sin(ωt- )A. D. i = U Lωsin(ωt - 900)A. ωL 2 0 Câu 36/ Gi i h n nhìn rõ c a m t là : A. T đi m c c vi n đ n sát m t. B. T vô c c đ n cách m t kho ng 25cm. C. Nh ng v trí mà khi đ t v t t i đó m t còn có th quan sát rõ. D. Kho ng cách t đi m c c c n đ n đi m c c vi n c a m t Câu 37/ Ch n phát bi u đúng v pin quang đi n? A. Pin quang đi n là m t ngu n đi n trong đó quang năng bi n đ i tr c ti p thành đi n năng. B. Pin quang đi n ho t đ ng d a vào hi n tư ng c m ng đi n t . C. Pin quang đi n là m t ngu n đi n trong đó nh t năng bi n đ i thành đi n năng . D. C B và C. Câu 38/ M t m ch dao đ ng g m m t cu n dây có đ t c m L=0,2mH và m t t đi n có đi n dung bi n đ i t 50pF đ n 450pF. M ch trên ho t đ ng thích h p trong d i sóng gi a hai sóng đi n t : A. 188m đ n 565m. B. 200m đ n 824m. C. 188m đ n 600m. D. 176m đ n 565m. Câu 39/ M t lăng kính có góc chi t quang A= 6 , chi t su t c a lăng kính đ i v i tia đ nd = 1, 6444 và đ i v i tia tím là 0 nt = 1, 6852 . Chi u tia sáng tr ng t i m t bên c a lăng kính dư i góc t i nh . Góc l ch gi a tia ló màu đ và tia tím: A. 0,0011 rad. B. 0,0043 rad. C. 0,00152 rad. D. 0,0025 rad. Câu 40/ Sóng truyêng tưg O đ n M có phương sóng t i M là u = Asin(ωt+φ)cm. Phương trình sóng t i ngu n O cách O M m t đo n OM = d là : 2π .d 2π .d A. uO = Asin(ωt+φ + )cm. B. u = Asin(ωt+ )cm. λ O λ 2π .d 2π .d C. uO = Asin(ωt - )cm. D. uO = Asin(ωt+φ - )cm λ λ GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406. Trang 3/4
  4. Luy n thi tú tài - Cao đ ng và đ i h c Năm 2008 - Đ 05 Câu 41/ M t ngư i m t thư ng có đi m c c c n cách m t 25cm, đi m c c vi n vô c c, quan sát m t v t nh qua kính lúp có đ t 10d (M t sát kính)Xác đ nh v trí c a v t trư c kính. A. 7,14cm ≤ d ≤ 10cm. B. 7,5cm≤ d ≤ 10cm. C. 7,14cm ≤ d ≤ 12,5cm. D. 25cm ≤ d ≤ ∞. Câu 42/ M t con l c đơn dài 20cm dao đ ng t i nơi có g =9,8m/s2, ban đ u l ch v t kh i phương th ng đ ng m t góc 0,1rad r i truy n cho v t m t v n t c 14cm/s v v trí cân b ng(VTCB). Ch n g c thư i gian lúc v t đi qua VTCB l n th nh t, chi u dương là chi u l ch v t thì phương trình li đ dài c a v t là : A. s = 0,2 2 sin(7t- π) m. B. s = 0,02 2 sin7πt m. C. s = 0,02 2 sin(7t + π) m. D. s = 0,02 2 sin(7t-π) m. Câu 43/ M t máy phát đi n xoay chi u 1 pha có rôto g m 4 c p c c t , đ t n s c a máy phát ra là 50Hz thì rôto ph i quay v i v n t c là: A. 3000 vòng/phút B. 500 vòng/phút C. 250 vòng/phút D. 750 vòng/phút Câu 44/ Ch n phát bi u đúng v hi n tư ng quang d n? A. Hi n tư ng quang d n đư c dùng trong vi c ch t o đèn ng. B. Hi n tư ng quang d n là hi n tư ng gi m m nh đi n tr c a ch t bán d n khi b chi u sáng. C. Trong hi n tư ng quang d n electron đư c gi i phóng ra kh i ch t bán d n D. Hi n tư ng quang d n là hi n tư ng gi m m nh đi n tr c a ch t bán d n khi b nung nóng. Câu 45/ V t kính c a kính hi n vi có tiêu c 0.4cm, th kính có tiêu c 2cm. Kho ng cách gi a hai th u kính là 18cm. Ngư i quan sát m t bình thư ng ( đi m c c c n cách m t 25cm và m t đ t t i tiêu đi m nh c a th kính ). Xác đ nh v trí đ t v t và tính đ b i giác khi ng m ch ng c c vi n c a m t. A. d = 0.4102cm, G = 457. B. d = 0.4102cm, G = 487.5. 1 1 C. d = 0.5cm, G = 457. D. d1= 0.4102cm, G = 492,5. 1 Câu 46/ Đ t m t hi u đi n th xoay chi u u vào hai đ u m t đo n m ch không phân nhánh RC, cu n dây không thu n c m thì dòng đi n xoay chi u i ch y qua m ch đi n s : π π A. tr pha so v i u. B. s m pha m t góc nh hơn so v i u. 2 2 π C. tr pha m t góc nh hơn so v i u. D. cùng pha v i u. 2 Câu 47/ Trong thí nghi m Young v giao thoa ánh sáng, kho ng cách gi a hai khe là 2mm, kho ng cách t hai khe đ n màn là 400cm, bư c sóng ánh sáng dùng trong thí nghi m là 0,5 m. T i A trên màn trong vùng giao thoa cách vân trung tâm m t kho ng -3,5 mm là : A. vân t i b c 4 phía âm. B. vân t i b c 4 phía dương. C. vân sáng b c 5 phía âm. D. vân t i b c 3 phía âm. Câu 48/ Trên hình v xy là tr c chính c a m t th u kính m ng. O là quang tâm c a th u kính. N u đ t v t t i A thì cho nh t i B. N u đ t v t t i B thì cho nh t i C. Bi t AB = 2 cm và AC = 5 cm. Tiêu c c a th u kính là: x y O A B C A. f = 40cm. B. f = -40 cm. C. f = 60 cm. D. f = -60 cm. Câu 49/ Ch n câu tr l i sai: A. Khi góc l ch D có giá tr c c ti u D thì m t ph ng phân giác c a góc chi t quang tr thành m t ph ng đ i x ng c a min đư ng đi tia sáng qua lăng kính. B. Lăng kính là môi trư ng trong su t đ ng tính và đ ng hư ng đư c gi i h n b i hai m t không song song. C. Tia sáng đơn s c qua lăng kính có n > 1 thì hư ng c a tia ló b l ch v phía đáy c a lăng kính so v i hư ng c a tia t i. D. Góc l ch c c ti u D c a lăng kính ch ph thu c vào góc chi t quang A và chi t su t n c a lăng kính. min Câu 50/ Cho hai th u kính đ ng tr c O ,O đ t cách nhau L cm , có tiêu c l n lư t là f = 10 cm và f = 40 cm. Trư c th u 1 2 1 2 kính O đ t m t v t ph ng AB vuông góc v i tr c chính .kho ng cách gi a hai th u kính nh n giá tr nào sau đây đ đ cao 1 c a nh qua h th u kính không ph thu c vào v trí đ t v t AB trư c th u kính O1 . ch n k t qu đúng . A. L = 40 cm . B. L = 45 cm . C. L = 55 cm . D. L = 50 cm . -----------------------------H t-------------------------------- GV: Lê Thanh Sơn, (: 0905930406. Trang 4/4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản