Đề án 343 704

Chia sẻ: Vu Dang Khoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
388
lượt xem
33
download

Đề án 343 704

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tên gọi của đề án 343 là gì? a) Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010- 2015 b) Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước c) Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai đoạn 2010- 2015...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề án 343 704

  1. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 20/10 Câu 1: Tên gọi của đề án 343 là gì? a) Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước giai đoạn 2010- 2015 b) Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước c) Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giai đoạn 2010- 2015 Câu 2: Tự trọng cũng có nghĩa là? a) Có sức khỏe, có lối sống văn minh. b) Có lòng nhân hậu, có sức khỏe. c) Có lối sống văn minh, có lòng nhân ái. d) Có lòng yêu nước, có lối sống văn hóa Câu 3: Đề án 343 nhẳm rèn luyện PNVN có những phẩm chất đạo đức nào? a. Tự lực, tự cường, trung hậu, đảm đang b. Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang c. Đảm đang, kiên cường, trung hậu, bất khuất d. Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang Câu 4: Các tiêu chí đề án 343 đề ra là? a) Có lòng yêu nước; có sức khỏe; Có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, có lối sống văn hóa Có lòng yêu nước; Có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, có lối sống b) văn hóa; có lòng nhân hậu; năng động sáng tạo Có lòng yêu nước; có sức khỏe; Có tri thức, có kỹ năng nghề c) nghiệp; có lối sống văn hóa; có lòng nhân hậu; năng động sáng tạo Câu 5: Đề án 343 dành cho bao nhiêu đối tượng phụ nữ? a. 6 đối tượng b. 1 đối tượng c. 3 đối tượng d. 9 đối tượng
  2. Câu 6 : Gia đình cần làm gì để hạn chế tình trạng trẻ bỏ học a) Cha mẹ cần ý thức được tầm quan trọng của việc học đối với con trẻ, đối với gia đình và xã hội , tạo điều kiện cho con học tập. b) Cha mẹ cần đầu tư cả về vật chất, tinh thần và thời gian dành cho việc học của con, hàng ngày quan tâm xem lại bài vở, trò chuy ện, chia s ẻ v ới con những khó khăn, vướng mắc và động viên con học tập. c) Đặc biệt cương quyết không để con bỏ học, cha mẹ nên chủ động giữ mối liên lạc hai chiều giữa gia đình và nhà trường d) cả A, B, C đều sai e) cả A, B,C đều đúng Câu 7: Tên gọi của đề án 704 là gì? a) “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt ” giai đoạn 2010-2015 b) “ Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt ” giai đoạn 2011-2016. c) “ Giáo dục 7 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt ” giai đoạn 2010-2015 Câu 8: Đảm đang cũng có nghĩa là? a) Có sức khỏe, có lòng nhân ái b) Có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp c) Có kiến thức, có lối sống văn minh d) Có sức khỏe, có lối sống văn minh Câu 9: Tiêu chí của đề án 704 là gì? a. Vui vẻ, ấm no, hạnh phúc b. Ấm no, bình đẳng, hạnh phúc c. Hòa bình, an toàn, bình đẳng. Câu 10 : Hàng năm Hội LHPN Phường thường tổ chức những hoạt động nào để chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ trên địa bàn phường? a) Tổ chức khám phụ khoa. b) Tổ chức khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí. c) Bữa cơm dinh dưỡng người già d) Cả a, b và c đều đúng e) Cả a và b và c đều sai Câu 11 : Nội dung cuộc vận động “xaây döïng gia ñình 5 khoâng3 saïch” laø? a) Khoâng đói ngheøo, khoâng vi phaïm phaùp luaät vaø teä naïn xaõ hoäi, khoâng coù baïo löïc gia ñình, khoâng sinh con thöù 3 trôû leân, khoâng coù treû suy dinh döôõng và boû hoïc b) C aû A va ø B ñ e à u ñuù n g c) Saïch nhaø, saïch beáp, saïch ngoõ. 2
  3. d) caû A vaø B ñeàu sai Câu 12: Tự tin cũng có nghĩa là phải? a) Có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp b) Có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp, có sức khỏe, năng động, sáng tạo c) Có sức khỏe, năng động, sáng tạo Câu 13: Đề án 704 đaõ to å chö ù c nhi e à u hoaït ño ä n g , thöïc h ie ä n ba è n g caùc h loàn g gh e ù p vaø o caùc hoaït ñ o ä n g ñe å phuï nö õ coù kyõ na ê n g , kie á n thö ù c nuo âi d aïy con như? a) Trang bò kieán thöùc cho caùc baø meï veà söùc khoûe sinh saûn vaø chaêm soùc söùc khoûe cho treû vò thaønh nieân, trang bò kyõ naêng cuøng con ñoái phoù trong cuoäc soáng gia ñình b) Hoã trôï cho chị em PN khoù khaên thông qua daïy ngheà, taïo vieäc laøm, hoã trôï phuï nöõ phaùt trieån kinh teá c) Cả a, b đều sai. d) Cả a, b đều đúng Câu 14: Đề án 704 chọn đối tượng trực tiếp là? a. Bà mẹ có con dưới 15 tuổi. b. Bà mẹ có con dưới 16 tuổi c. Trẻ em dưới 16 tuổi Trẻ em dưới 15 tuổi Câu 15 : Đề án 343 được ban hành ngày, tháng, năm nào, do ai ký quyết định ban hành: a) Đề án 343 được ban hành, ngày 15 tháng 3 năm 2010, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành b) Đề án 343 được ban hành, ngày 12 tháng 3 năm 2010, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành . c) Đề án 343 được ban hành, ngày 12 tháng 5 năm 2010, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành Câu 16: Trung hậu cũng có nghĩa là? Có sức khỏe, có lối sống văn minh a) Có tình yêu đất nước, có tri thức, có kỹ năng nghề nghiệp b) Có lòng yêu nước, có lòng nhân hậu c) Có lối sống văn minh, có lòng nhân ái. d) Câu 17: Đề án 704 được ban hành ngày, tháng, năm nào, do ai ký quyết định ban hành: 3
  4. a) Đề án 704 được ban hành, ngày 29 tháng 5 năm 2010, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành . b) Đề án 704 được ban hành, ngày 19 tháng 5 năm 2011, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành . c) Đề án 704 được ban hành, ngày 19 tháng 5 năm 2010, do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định ban hành . Câu 18: Để th ực hiện đeà aùn 34 3 , 70 4 ñaït hie ä u qua û c ao h ơn H oäi LHPN Ph ường p h ải làm gì? a) ) Đeà ra phöông höôùng xaây döïng vaø naâng cao caùc moâ hình hoaït ñoäng cuûa hoäi, cuõng nhö loàng gheùp vaøo caùc cuoäc vaän ñoäng nhö xaây döïng gia ñình Vaên hoùa, toaøn daân ñoaøn keát xaây döïng ñôøi soáng vaên hoùa trong khu daân cö. b) Đeà ra phöông höôùng xaây döïng vaø naâng cao caùc moâ hình hoaït ñoäng cuûa hoäi, tuyên truyền, tham gia, tổ chức các lớp tập huấn. c) Đeà ra phö ô n g hö ô ù n g xaâ y döïn g vaø naâ n g c ao caù c mo â hình ho aït ñoä n g cuû a ho äi, cuõ n g nhö l oàn g gh e ù p vaø o caùc cuo ä c vaä n ñoä n g nhö xaâ y d öïn g gia ñình Vaê n hoù a , to a ø n daâ n ñoa ø n keá t x aâ y döïn g ñô øi so á n g va ê n hoù a tron g khu daâ n cö , loàn g gh e ù p vaø o caùc chö ô n g trình caùc döï aùn c uû a ho äi, t uyên truyền, t ha m gia, t ổ chức các lớp tập huấn Câu 19: Hội viên, phụ nữ và cac gia đinh cân lam gì để thực hiên gia đinh ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ̀ không đoi ngheo? a) Gia đinh có đinh hướng tôt nghề nghiêp cho con cai ; tổ chức các hoạt ̀ ̣ ́ ̣ ́ động sản xuất của gia đình.; chia sẻ kiến thức, thông tin, học hỏi kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh b) Chăm chỉ lao động và động viên các thành viên gia đình tích c ực tham gia lao động; Có kế hoạch chi tiêu và thực hành tiêt kiêm trong chi tiêu; sinh ́ ̣ đẻ có kế hoạch c) Cả a và B đều đúng d) Cả a và B đều sai Câu 20 : Đề án 343 có bao nhiêu tiêu chí? a. 6 tiêu chí b. 3 tiêu chí c. 4 tiêu chí 4
  5. d. 5 tiêu chí 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản