Đề án tốt nghiệp: Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam

Chia sẻ: narcissus89

Nhận định chung cho rằng thế kỷ XIX là thế kỷ của than, thế kỷ XX là thế kỷ của dầu mỏ và trong những thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, chắc chắn loại nhiên liệu không thể tái sinh được này vẫn chưa thể bị thay thế bởi khí đốt, than, thuỷ điện, năng lượng hạt nhân, năng lượng gió, mặt trời, địa nhiệt, bởi hơn 80% năng lượng hiện nay được tạo ra bởi dầu mỏ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề án tốt nghiệp: Những biến động trên thị trường dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Việt Nam

BÁO CÁO TỐT NGHIỆPĐề tài

“Những biến động trên thị trường
dầu mỏ thế giới và ảnh hưởng của
nó tới hoạt động xuất khẩu dầu mỏ
của Việt Nam”
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Lêi më ®Çu
1. TÝnh tÊt yÕu cña viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi

NhËn ®Þnh chung cho r»ng thÕ kû XIX lµ thÕ kû cña than, thÕ kû XX lµ thÕ kû
cña dÇu má vµ trong nh÷ng thËp kû ®Çu cña thÕ kû XXI, ch¾c ch¾n lo¹i nhiªn
liÖu kh«ng thÓ t¸i sinh ®­îc nµy vÉn ch­a thÓ bÞ thay thÕ bëi khÝ ®èt, than,
thuû ®iÖn, n¨ng l­îng h¹t nh©n, n¨ng l­îng giã, mÆt trêi, ®Þa nhiÖt, bëi h¬n
80% n¨ng l­îng hiÖn nay ®­îc t¹o ra bëi dÇu má.

Trong sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam, mÆt hµng dÇu th« (dÇu má
ch­a qua tinh chÕ) lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, lu«n chiÕm vÞ trÝ sè
mét vÒ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu (tæng trÞ gi¸ xuÊt khÈu cña toµn bé nÒn
kinh tÕ ViÖt Nam tÝnh tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 10 n¨m 2004 lµ 21331 triÖu USD
th× xuÊt khÈu dÇu th« ®¹t 4600 triÖu USD - t­¬ng ®­¬ng 39,26% tæng trÞ gi¸
kim ng¹ch xuÊt khÈu). Dù b¸o trong nh÷ng n¨m tíi mÆt hµng dÇu th« sÏ lµ
mét trong nh÷ng mòi nhän xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. ViÖc khai th¸c vµ xuÊt
khÈu hiÖu qu¶ mÆt hµng nµy sÏ mang l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho c¸c doanh
nghiÖp ViÖt Nam, t¨ng doanh thu xuÊt khÈu cho ®Êt n­íc.

Tuy nhiªn, trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, thÞ tr­êng dÇu th« thÕ giíi biÕn ®éng
kh«ng ngõng do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau, do vËy lµm ¶nh h­ëng rÊt
nhiÒu tíi t×nh h×nh xuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam. Gi¸ dÇu trªn thÕ giíi biÕn
®éng lóc t¨ng, lóc gi¶m t¹o ra nh÷ng thuËn lîi vµ c¶ nh÷ng khã kh¨n cho ho¹t
®éng xuÊt khÈu dÇu cña ViÖt Nam. Do vËy, viÖc nghiªn cøu ®Ò tµi “Nh÷ng
biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi vµ ¶nh h­ëng cña nã tíi ho¹t
®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam” ®Ó tËn dông nh÷ng thuËn lîi, kh¾c
phôc khã kh¨n, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu th« mét c¸ch hiÖu
qu¶ nhÊt lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.2. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi

§Ò tµi nghiªn cøu nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi, nguyªn
nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng, ®ång thêi chØ ra nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n mµ
biÕn ®éng ®ã t¹o ra cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam. Tõ ®ã
®­a ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ xuÊt khÈu mÆt hµng nµy.

3. §èi t­îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu

- §èi t­îng nghiªn cøu lµ thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi, ®Æc ®iÓm còng nh­
nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng nµy; nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n cña xuÊt
khÈu dÇu má ViÖt Nam do sù biÕn ®éng nµy t¹o ra.

- Ph¹m vi nghiªn cøu lµ ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam tõ n¨m
1991 trë l¹i ®©y, ®Æc biÖt lµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y: 2003 vµ 2004.

4. Ph­¬ng ph¸p nghiªn cøu

VËn dông ph­¬ng ph¸p duy vËt biÖn chøng vµ duy vËt lÞch sö kÕt hîp víi
thèng kª, ph©n tÝch ®Ó tõ ®ã rót ra c¸c kÕt luËn lµm c¬ së ®­a ra c¸c gi¶i ph¸p
lµm c¬ së cho viÖc nghiªn cøu.

5. KÕt cÊu cña ®Ò tµi

Ngoµi lêi më ®Çu, kÕt luËn vµ phô lôc tham kh¶o, ®Ò tµi gåm nh÷ng phÇn
sau:

Ch­¬ng I: Tæng quan chung vÒ dÇu má vµ thÞ tr­êng dÇu má

Ch­¬ng II: T¸c ®éng cña sù biÕn ®éng thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi ®èi víi ho¹t
®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam

Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p n©ng cao hÝÖu qña ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má
cña ViÖt Nam tr­íc biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ch­¬ng I: Tæng quan chung vÒ dÇu má vµ

thÞ tr­êng dÇu má

I. DÇu má vµ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má

1. Kh¸i niÖm dÇu má

DÇu má lµ mét lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n quý mµ thiªn nhiªn ban tÆng cho
con ng­êi. So víi c¸c kho¸ng s¶n kh¸c nh­: than ®¸, ®ång, ch×, nh«m, s¾t…th×
dÇu má ®­îc con ng­êi biÕt ®Õn vµ sö dông t­¬ng ®èi muén h¬n.

DÇu má lµ hîp chÊt hydrocacbon ®­îc khai th¸c lªn tõ lßng ®Êt, th­êng ë
thÓ láng vµ thÓ khÝ. ë thÓ khÝ, chóng bao gåm khÝ thiªn nhiªn vµ khÝ ®ång
hµnh. KhÝ thiªn nhiªn lµ toµn bé hydrocacbon ë thÓ khÝ khai th¸c tõ giÕng
khoan bao gåm c¶ khÝ Èm vµ khÝ th«. KhÝ ®ång hµnh lµ khÝ tù nhiªn n»m trong
c¸c vØ dÇu d­íi d¹ng mò khÝ hoÆc khÝ hoµ tan vµ ®­îc khai th¸c ®ång thêi víi
dÇu th«. Trong b¶ng tuÇn hoµn Men®ªleep, c¸c nguyªn tè cacbon vµ hydro cã
®Æc tÝnh kú diÖu lµ trong c¸c ®iÒu kiÖn nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt kh¸c nhau chóng
kÕt hîp vµ t¹o thµnh nh÷ng hîp chÊt hydrocacbon kh¸c nhau. Loµi ng­êi ®·
sím biÕt sö dông ®Æc tÝnh quý gi¸ nµy ®Ó phôc vô nhu cÇu cuéc sèng cña
m×nh.

Cã nhiÒu lý thuyÕt gi¶i thÝch viÖc h×nh thµnh dÇu má. Theo lý thuyÕt tæng
hîp sinh häc ®­îc nhiÒu nhµ khoa häc ®ång ý, dÇu má ph¸t sinh tõ nh÷ng x¸c
chÕt cña c¸c sinh vËt ë ®¸y biÓn, hay tõ c¸c thùc vËt bÞ ch«n trong ®Êt. Khi
thiÕu khÝ «xy, bÞ ®Ì nÐn d­íi ¸p suÊt vµ ë nhiÖt ®é cao c¸c chÊt h÷u c¬ trong
c¸c sinh vËt nµy ®­îc chuyÓn ho¸ thµnh c¸c hîp chÊt t¹o nªn dÇu. DÇu tÝch tô
trong c¸c líp ®¸ xèp, do nhÑ h¬n n­íc nªn dÇu ®· chuyÓn dÇn dÇn lªn trªn cho
®Õn khi gÆp ph¶i c¸c líp ®¸ kh«ng thÈm thÊu th× tÝch tô l¹i ë ®Êy vµ t¹o thµnh
má dÇu.Cuèi thÕ kû XIX, nhµ ho¸ häc ng­êi Nga Men®ªleep ®· ®­a ra lý
thuyÕt v« c¬ gi¶i thÝch sù h×nh thµnh cña dÇu má. Theo lý thuyÕt nµy, dÇu má
ph¸t sinh tõ ph¶n øng ho¸ häc gi÷a cacbua kim lo¹i víi n­íc t¹i nhiÖt ®é cao ë
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.s©u trong lßng ®Êt t¹o thµnh c¸c hi®r«cacbon vµ sau ®ã bÞ ®Èy lªn trªn. C¸c vi
sinh vËt sèng trong lßng ®Êt qua hµng tû n¨m ®· chuyÓn chóng thµnh c¸c hçn
hîp hi®rocacbon kh¸c nhau. Lý thuyÕt nµy lµ mét ®Ò tµi g©y nhiÒu tranh c·i
trong giíi khoa häc.

DÇu má lµ lo¹i kho¸ng s¶n n¨ng l­îng, cã tÝnh “linh ®éng” cao. Sau n÷a,
chóng cã b¶n chÊt sinh thµnh, di c­ vµ tÝch tô gÇn gièng nhau. Gièng nh­
nhiÒu lo¹i tµi nguyªn kho¸ng s¶n kh¸c, dÇu má ®­îc h×nh thµnh do kÕt qu¶
qu¸ tr×nh vËn ®éng phøc t¹p l©u dµi hµng triÖu n¨m vÒ vËt lý, ho¸ häc, ®Þa
chÊt, sinh häc…trong vá tr¸i ®Êt. Th«ng th­êng dÇu má sau khi khai th¸c cã
thÓ xö lý, tµng tr÷ vµ xuÊt khÈu ngay.

2. Vai trß cña dÇu má

DÇu má cïng víi c¸c lo¹i khÝ ®èt ®­îc coi lµ “Vµng ®en”, ®ãng vai trß quan
träng trong ®êi sèng kinh tÕ toµn cÇu. §©y còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn
liÖu quan träng nhÊt cña x· héi hiÖn ®¹i dïng ®Ó s¶n xuÊt ®iÖn vµ còng lµ
nhiªn liÖu cña tÊt c¶ c¸c ph­¬ng tiÖn giao th«ng vËn t¶i. H¬n n÷a dÇu má còng
®­îc sö dông trong c«ng nghiÖp ho¸ dÇu ®Ó s¶n xuÊt c¸c chÊt dÎo vµ nhiÒu s¶n
phÈm kh¸c.

DÇu má mang l¹i lîi nhuËn siªu ng¹ch cho c¸c quèc gia vµ d©n téc trªn thÕ
giíi ®ang së h÷u vµ tham gia trùc tiÕp kinh doanh nguån tµi nguyªn trêi cho
nµy.

HiÖn nay, trong c¸n c©n n¨ng l­îng, dÇu má vÉn gi÷ vai trß quan träng nhÊt
so víi c¸c d¹ng n¨ng l­îng kh¸c. Cïng víi than ®¸, dÇu má cïng c¸c lo¹i khÝ
®èt kh¸c chiÕm tíi 90% tæng tiªu thô n¨ng l­îng toµn cÇu.

Kh«ng Ýt c¸c cuéc chiÕn tranh, c¸c cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ vµ chÝnh trÞ cã
nguyªn nh©n s©u xa tõ c¸c ho¹t ®éng c¹nh tranh s¶n xuÊt kinh doanh trong
lÜnh vùc dÇu má. Kh«ng ph¶i ngÉu nhiªn mµ gi¸ cæ phiÕu cña c¸c c«ng ty s¶n
xuÊt kinh doanh dÇu má biÕn ®éng tuú thuéc rÊt lín vµo nh÷ng kÕt qu¶ t×m
kiÕm th¨m dß cña chÝnh c¸c c«ng ty ®ã trªn thÕ giíi. Lîi dông hiÖn t­îng biÕn
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.®éng nµy, kh«ng Ýt c¸c nh÷ng th«ng tin kh«ng ®óng sù thËt vÒ c¸c kÕt qu¶
th¨m dß dÇu má ®­îc tung ra lµm ®iªu ®øng nh÷ng nhµ ®Çu t­ chøng kho¸n
trªn lÜnh vùc nµy, thËm chÝ lµm khuynh ®¶o c¶ chÝnh s¸ch cña c¸c quèc gia.

§èi víi n­íc ta, vai trß vµ ý nghÜa cña dÇu khÝ nãi chung trong ®ã cã dÇu
má cµng trë nªn quan träng trong thêi kú ®Èy m¹nh sù nghiÖp c«ng nghiÖp
ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Kh«ng chØ lµ vÊn ®Ò thu nhËp kinh tÕ ®¬n thuÇn, trong
nh÷ng n¨m qua dÇu má ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo ng©n s¸ch quèc gia, lµm c©n
®èi h¬n c¸n c©n xuÊt nhËp khÈu th­¬ng m¹i quèc tÕ, gãp phÇn t¹o nªn sù ph¸t
triÓn æn ®Þnh n­íc nhµ trong nh÷ng n¨m ®æi míi ®Êt n­íc.

H¬n thÕ n÷a, víi sù ra ®êi cña dÇu má ®· gióp chóng ta chuyÓn sang thÕ
chñ ®éng trong viÖc thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp, tiÕp thu c«ng nghÖ hiÖn ®¹i
cña n­íc ngoµi, ph¸t triÓn ngµnh nghÒ dÞch vô, gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm.
§ång thêi, dÇu má cã thÓ chñ ®éng ®¶m b¶o cung cÊp nhiªn liÖu cho c¸c
ngµnh kinh tÕ quèc d©n, cung cÊp nhiªn liÖu cho c¸c ngµnh c«ng nghiÖp kh¸c.

3. Ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má

Thø nhÊt, ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má lµ mét ngµnh mang tÝnh tæng hîp vµ
®a d¹ng cao. Ngµnh nµy còng ®ßi hái vèn ®Çu t­ rÊt lín, rñi ro nhiÒu vµ lîi
nhuËn cao. Th«ng th­êng, khi ®Çu t­ vµo mét l« t×m kiÕm th¨m dß, c¸c c«ng
ty ph¶i bá ra hµng tr¨m triÖu ®«la Mü. NÕu kÕt qu¶ t×m kiÕm, th¨m dß kh«ng
®¹t kÕt qu¶ (th­êng x¸c suÊt x¶y ra ®iÒu nµy rÊt cao), sè tiÒn ®Çu t­ coi nh­
mÊt tr¾ng. C¸c sù cè trong khi khai th¸c, vËn chuyÓn dÇu th­êng g©y nh÷ng
tæn thÊt v« cïng lín. Sù cè ch×m giµn khoan dÇu P - 36 ngoµi kh¬i Braxin
th¸ng 3 - 2001 võa qua ®· g©y tæn thÊt tíi 450 triÖu ®«la Mü cho C«ng ty
Petrobras. V× vËy c¸c c«ng ty dÇu má th­êng liªn minh ®Ó gi¶m thiÓu rñi ro vµ
mét khi ph¸t hiÖn dßng dÇu c«ng nghiÖp, th× hä cµng khai th¸c cµng nhanh
cµng tèt ®Ó sím thu håi vèn ®Çu t­.

Thø hai, ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má còng lµ ngµnh c«ng nghÖ cao vµ lµ con
®Î cña ngµnh c«ng nghiÖp nÆng. TiÕn bé kü thuËt trong c¸c lÜnh vùc th¨m dß,
khoan, khai th¸c, x©y dùng c«ng tr×nh biÓn…cã nhiÒu b­íc nh¶y vät . Cã thÓ
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.nãi, ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má nãi riªng vµ c«ng nghiÖp dÇu khÝ noi chung
®ang sö dông nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i nhÊt trong tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc vµ ®ang
lµ ngµnh dÉn ®Çu trong ph¸t triÓn vµ øng dông c¸c c«ng nghÖ ngµy cµng tiªn
tiÕn h¬n.

Thø ba, c«ng nghiÖp dÇu má lµ mét ngµnh mang tÝnh quèc tÕ cao, kh¸c víi
than ®¸ tr­íc ®©y, viÖc th¨m dß, khai th¸c, chÕ biÕn vµ ph©n phèi dÇu khÝ ®·
nhanh chãng mang tÝnh toµn cÇu. Cã lÏ, hiÖn t­îng toµn cÇu ho¸ x¶y ra sím
nhÊt trong ngµnh nµy. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña m×nh, ®Æc biÖt nhÊt lµ
trong “thËp kû vµng”, c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ chñ yÕu ®­îc tiÕn hµnh th«ng qua
c¸c hîp ®ång ký gi÷a c¸c c«ng ty ®a quèc gia víi n­íc chñ nhµ cã nguån tµi
nguyªn dÇu. Cã nhiÒu d¹ng hîp ®ång ®· ®­îc sö dông, nh­ng phæ biÕn vµ vÉn
cßn ý nghÜa cho tíi ngµy nay lµ d¹ng “hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm”. §iÒu
kho¶n c¬ b¶n cña d¹ng hîp ®ång nµy lµ nhµ ®Çu t­ (c¸c c«ng ty dÇu má) ®ång
ý tiÕn hµnh mäi ho¹t ®éng t×m kiÕm, th¨m dß b»ng nguån tµi chÝnh cña riªng
m×nh. NÕu cã ph¸t hiÖn th­¬ng m¹i, nhµ ®Çu t­ tiÕp tôc chi cho c¸c ho¹t ®éng
ph¸t triÓn, khai th¸c. L­îng dÇu khÝ khai th¸c lªn sau khi nép cho thuÕ tµi
nguyªn sÏ ®­îc chia theo tû lÖ s¶n l­îng cho n­íc chñ nhµ. §Ó san sÎ rñi ro
vµ ®¶m b¶o lîi nhuËn æn ®Þnh, ngoµi viÖc liªn minh, liªn kÕt trong c¸c hîp
®ång ph©n chia s¶n phÈm, hÇu hÕt c¸c c«ng ty dÇu má cã chiÕn l­îc ph¸t triÓn
theo m¹ng ®Çu t­ ë nhiÒu n¬i, nhiÒu n­íc vµ theo chiÒu däc.

Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¸c hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm, c¸c n­íc së
h÷u dÇu má nhËn thÊy r»ng cÇn ph¶i gi¶m thiÓu sù phô thuéc vµo c¸c c«ng ty
®a quèc gia, tiÕp cËn trùc tiÕp víi ngµnh c«ng nghiÖp nµy vµ ®¶m b¶o an ninh
n¨ng l­îng cho m×nh v× thÕ c¸c c«ng ty dÇu má ë c¸c quèc gia ra ®êi. Qu¸
tr×nh chuyÓn giao n¨ng l­îng trong ngµnh nµy tõ c¸c n­íc ph¸t triÓn sang c¸c
n­íc ®ang ph¸t triÓn ®· diÔn ra m¹nh mÏ. Nhê ®ã c¸c c«ng ty dÇu má quèc
gia nµy ngµy cµng tham gia tÝch cùc h¬n vµo thÞ tr­êng dÇu má quèc tÕ. NhiÒu
c«ng ty ®· tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ ®Çu t­ rÊt cã hiÖu qu¶.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Mét ®Æc ®iÓm n÷a cña c«ng nghiÖp dÇu má lµ lu«n tån t¹i sù biÕn ®éng vÒ
gi¸ dÇu th« vµ s¶n phÈm buéc c¸c tËp ®oµn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p tæ chøc ¸p
dông c¸c tiÕn bé kü thuËt, nghiªn cøu øng dông vµ ph¸t triÓn, ®Ó t¹o thÕ c¹nh
tranh vÒ m«i tr­êng ®Þa chÊt, ®Þa lý, vÒ gi¸ thµnh th¨m dß, khai th¸c, vËn
chuyÓn, chÕ biÕn, lîi nhuËn.

4. Khai th¸c vµ xuÊt khÈu dÇu má

Suèt tõ n¨m 1858 ®Õn n¨m 1960, mäi ho¹t ®éng dÇu má ®­îc thùc hiÖn chñ
yÕu ë c¸c vïng thuéc ch©u Mü, Trung §«ng vµ mét sè vïng kh¸c. C¸c tËp
®oµn t­ b¶n ®· nhanh chãng n¾m b¾t khai th¸c nguån n¨ng l­îng míi nµy ®Ó
khèng chÕ chi phÝ vµ thu lîi nhuËn tèi ®a. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má ®Çu
tiªn ®­îc thùc hiÖn t¹i n­íc Nga (1884) vµ sù ph¸t hiÖn vïng dÇu Texas vµo
cuèi thÕ kû XIX, nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XX Venuezela b¾t ®Çu khai th¸c dÇu,
®Õn chiÕn tranh thÕ giíi lÇn hai th× vÒ c¬ b¶n gi¸ dÇu ®· ë møc tõ 5 - 7
USD/1thïng. Cuèi n¨m 1960, Tæ chøc c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má OPEC ra
®êi, tõ ®ã lÊy l¹i thÕ b×nh qu©n trong c¹nh tranh vµ chi phèi gi¸ c¶, lîi nhuËn
dÇu khÝ trªn toµn thÕ giíi vµ còng ®Æt nÒn mãng cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu
khÝ cña c¸c quèc gia - mét ho¹t ®éng mang l¹i rÊt nhiÒu lîi nhuËn cho c¸c
quèc gia.

Tuú theo nguån tÝnh to¸n, tr÷ l­îng dÇu má thÕ giíi vµo kho¶ng tõ 1148 tØ
thïng (theo BP Statistical Review 2004) ®Õn 1260 tØ thïng (theo Oeldorado
2004 cña Exxon Mobil). Tr÷ l­îng dÇu má t×m thÊy vµ cã kh¶ n¨ng khai th¸c
mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ víi kü thuËt hiÖn ®¹i ®· t¨ng lªn trong nh÷ng n¨m
gÇn ®©y vµ ®¹t møc cao nhÊt vµo n¨m 2003. Ng­êi ta dù ®o¸n r»ng tr÷ l­îng
dÇu má sÏ ®ñ dïng cho 50 n¨m n÷a.

ViÖt Nam ®­îc xÕp vµo c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má lµ tõ n¨m 1991, khi s¶n
l­îng khai th¸c míi ®¹t vµi ba triÖu tÊn. §Õn nay, s¶n l­îng dÇu khÝ khai th¸c
vµ xuÊt khÈu hµng n¨m ®· ®¹t h¬n hai chôc triÖu tÊn. C«ng viÖc khai th¸c ®·
tõng b­íc ®­îc hoµn thiÖn.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.II. ThÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi

1. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi

ThÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi lµ n¬i diÔn ra c¸c ho¹t ®éng giao dÞch, mua b¸n
vÒ dÇu má gi÷a c¸c quèc gia trªn kh¾p thÕ giíi. Nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm chung
song còng cã nh÷ng ®iÓm hÕt søc kh¸c biÖt so víi c¸c thÞ tr­êng kh¸c.

Thø nhÊt, ®©y lµ mét thÞ tr­êng lín do nhu cÇu phong phó, ®a d¹ng vÒ dÇu
má cña c¸c quèc gia trªn kh¾p thÕ giíi. Trong khi mµ c¸c nguån tµi nguyªn
kh«ng thÓ t¸i sinh ngµy cµng c¹n kiÖt vµ nh÷ng nguån n¨ng l­îng kh¸c ch­a
thÓ thay thÕ ®­îc vai trß chiÕn l­îc cña dÇu má th× nhu cÇu vÒ dÇu má vÉn
ngµy mét t¨ng víi mét sè l­îng lín c¸c giao dÞch mua b¸n dÇu má gi÷a c¸c
quèc gia, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu trªn thÕ giíi.

Thø hai, thÞ tr­êng dÇu má cßn hÕt søc nh¹y c¶m víi nh÷ng biÕn ®éng vÒ
kinh tÕ, chÝnh trÞ trªn toµn cÇu tõ ®ã dÉn ®Õn nh÷ng biÕn ®éng trªn chÝnh thÞ
tr­êng dÇu má. ChØ cÇn x¶y ra mét sù bÊt æn ®Þnh vÒ mÆt chÝnh trÞ cña mét
trong nh÷ng quèc gia xuÊt khÈu dÇu nh­ lµ sù c¨ng th¼ng vÒ chÝnh trÞ t¹i
Nigieria hay c¸c ho¹t ®éng ph¸ ho¹i cña lùc l­îng chèng ®èi t¹i iraq, sù bÊt
æn c¸c nguån cung tõ Nga (vô Yukos) còng cã thÓ lµm chao ®¶o thÞ tr­êng
dÇu má mµ ®iÓn h×nh lµ sù t¨ng gi¸ dÇu ®Õn møc kû lôc vµo th¸ng 10/2004.

Thø ba, thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi chÞu sù chi phèi rÊt lín cña tæ chøc
OPEC. C¸c quyÕt ®Þnh, chÝnh s¸ch cña OPEC vÒ cung cÇu dÇu má còng nh­
gi¸ dÇu ®Òu cã t¸c ®éng rÊt lín ®Õn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi. Ch¼ng h¹n nh­
khi OPEC ra quyÕt ®Þnh c¾t gi¶m s¶n l­îng vµo th¸ng 4/2004, ngay lËp tøc thÞ
tr­êng ®· cã nh÷ng ph¶n øng vµ biÕn ®éng kh¸c nhau tr­íc quyÕt ®Þnh nµy.
Trªn c¸c thÞ tr­êng kú h¹n, gi¸ dÇu cã xu h­íng gi¶m nhÑ ngay sau khi OPEC
c¾t gi¶m s¶n l­îng do c¸c nhµ giao dÞch b¸n å ¹t c¸c hîp ®ång kú h¹n ®Ó kiÕm
lîi. Ngµy 1/4/2004, gi¸ dÇu th« t¹i thÞ tr­êng New York giao th¸ng 5 gi¶m
1,49 USD xuèng cßn 34,27 USD/1 thïng nh­ng sau ®ã gi¸ dÇu l¹i tiÕp tôc
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.t¨ng m¹nh trªn c¸c thÞ tr­êng giao dÞch. B¶ng 1 sÏ cho ta thÊy sù biÕn ®éng
gi¸ x¨ng dÇu sau quyÕt ®Þnh c¾t gi¶m s¶n l­îng cña OPEC.

B¶ng 1: BiÕn ®éng gi¸ x¨ng dÇu sau quyÕt ®Þnh c¾t gi¶m s¶n l­îng

cña OPEC

§¬n vÞ: USD/thïng

Ngµy 02/04 Ngµy 08/04 Ngµy 16/04
T¹i së giao dÞch hµng ho¸ New York
DÇu th«, kú h¹n
- Giao th¸ng 5/2004 34,39 36,15
- Giao th¸ng 6/2004 33,87 35,60 36,99
- Giao th¸ng 7/2004 33,44
T¹i së giao dÞch dÇu löa quèc tÕ
London
DÇu th« Bren biÓn B¾c, kú h¹n
DÇu th«, kú h¹n
- Giao th¸ng 5/2004 30,02 32,45
- Giao th¸ng 6/2004 30,02 32,26 33,64
- Giao th¸ng 7/2004 29,84
Gi¸ s¶n phÈm dÇu t¹i thÞ tr­êng
Singapore, FOB Singapore
- X¨ng 97 RON 46,95-47,05 45,70-45,80
- X¨ng 95 RON 43,65-43,75 43,55-43,65

Nguån: ViÖn nghiªn cøu Bé Th­¬ng m¹i

2. Tæ chøc c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má OPEC

ThÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi chÞu sù chi phèi vµ phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tæ
chøc xuÊt khÈu dÇu má OPEC. §©y lµ mét tæ chøc ®a chÝnh phñ ®­îc thµnh
lËp bëi c¸c n­íc iran, I-r¾c, Kwait, ¶ RËp Saudi vµ Venezuela trong héi nghÞ
t¹i Baghda (tõ ngµy 10 th¸ng 9 ®Õn 14 th¸ng 9 n¨m 1960). C¸c thµnh viªn
gåm Qatar (1961), Nam D­¬ng (1962), LiBi (1962). C¸c tiÓu v­¬ng quèc ¶
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.RËp thèng nhÊt (1967), Algeria (1969) vµ Nigeria (1971) lÇn l­ît gia nhËp tæ
chøc sau ®ã. Ecuador (1973 - 1992) vµ Gabon (1975 - 1994) còng tõng lµ
thµnh viªn cña OPEC. Trong n¨m n¨m ®Çu tiªn ®Æt trô së cu¶ OPEC t¹i
Geneve, Thuþ SÜ, sau ®ã chuyÓn vÒ Viªn, ¸o tõ th¸ng 9/1965. C¸c n­íc thµnh
viªn OPEC khai th¸c vµo kho¶ng 40% tæng s¶n l­îng dÇu thÕ giíi vµ n¾m gi÷
kho¶ng 3/4 tr÷ l­îng dÇu thÕ giíi.

OPEC cã kh¶ n¨ng ®iÒu chØnh h¹n ng¹ch khai th¸c dÇu cña c¸c n­íc thµnh
viªn vµ qua ®ã cã kh¶ n¨ng khèng chÕ gi¸ dÇu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi. Héi
nghÞ c¸c bé tr­ëng phô tr¸ch vÊn ®Ò n¨ng l­îng vµ dÇu má thuéc tæ chøc
OPEC ®­îc tæ chøc mçi n¨m hai lÇn nh»m ®¸nh gi¸ thÞ tr­êng dÇu má vµ ®Ò
ra c¸c biÖn ph¸p phï hîp ®Ó ®¶m b¶o viÖc cung cÊp dÇu trªn thÞ tr­êng dÇu
má thÕ giíi. Bé tr­ëng c¸c n­íc thµnh viªn thay nhau theo nguyªn t¾c xoay
vßng lµm chñ tÞch cña tæ chøc hai n¨m mét nhiÖm kú.

Môc tiªu chÝnh thøc ®­îc ghi vµo hiÖp ®Þnh thµnh lËp OPEC lµ æn ®Þnh thÞ
tr­êng dÇu th«, bao gåm c¸c chÝnh s¸ch khai th¸c dÇu, æn ®Þnh gi¸ dÇu thÕ
giíi vµ ñng hé vÒ mÆt chÝnh trÞ cho c¸c thµnh viªn khi bÞ c¸c biÖn ph¸p c­ìng
chÕ v× c¸c quyÕt ®Þnh cña OPEC. Nh­ng thËt ra nhiÒu biÖn ph¸p ®­îc ®Ò ra l¹i
cã ®éng c¬ b¾t nguån tõ quyÒn lîi quèc gia, thÝ dô nh­ trong c¬n khñng ho¶ng
dÇu, OPEC ®· kh«ng t×m c¸ch h¹ gi¸ dÇu mµ l¹i duy tr× chÝnh s¸ch cao gi¸
trong thêi gian dµi. Môc tiªu cña OPEC thËt ra lµ mét chÝnh s¸ch dÇu chung
nh»m ®Ó gi÷ gi¸.OPEC dùa vµo viÖc ph©n bæ h¹n ng¹ch cho c¸c thµnh viªn ®Ó
®iÒu chØnh l­îng khai th¸c dÇu, t¹o ra khan hiÕm hoÆc d­ dÇu gi¶, th«ng qua
®ã cã thÓ cã thÓ t¨ng, gi¶m hoÆc gi÷ gi¸ dÇu æn ®Þnh. Cã thÓ coi OPEC nh­ lµ
mét liªn minh ®éc quyÒn lu«n t×m c¸ch gi÷ gi¸ dÇu ë møc cã lîi nhÊt cho
m×nh. OPEC gi÷ mét vÞ trÝ quan träng nhÊt trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi.
C¸c mèc chÝnh ®¸nh dÊu ho¹t ®éng cña OPEC.

* 14/9/1960: thµnh lËp tæ chøc OPEC theo ®Ò xuÊt cña Venezuela t¹i
Baghdad.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.* 1965: Dêi trô së vÒ Viªn. C¸c thµnh viªn thèng nhÊt mét chÝnh s¸ch
khai th¸c chung ®Ó b¶o vÖ gi¸.

* 1970: N©ng gi¸ dÇu lªn 30%., n©ng thuÕ tèi thiÓu ¸p dông cho c¸c c«ng
ty khai th¸c dÇu lªn 55% cña lîi nhuËn.

* 1971: N©ng gi¸ dÇu sau khi th­¬ng l­îng víi c¸c tËp ®oµn khai th¸c.
TiÕn tíi ®¹t tû lÖ quèc gia ho¸ 50% c¸c tËp ®oµn.

* 1973: T¨ng gi¸ dÇu tõ 2,89 USD mét thïng lªn 11,65USD. Thêi gian
nµy ®­îc gäi lµ cuéc khñng ho¶ng dÇu lÇn thø nhÊt, OPEC khai th¸c 55%
l­îng dÇu cña thÕ giíi.

* Tõ 1974 ®Õn 1978: t¨ng gi¸ dÇu 5-10% hÇu nh­ mçi nöa n¨m mét lÇn
®Ó chèng l¹i viÖc USD bÞ l¹m ph¸t.

* 1979: Khñng ho¶ng dÇu lÇn thø hai. Sau cuéc c¸ch m¹ng Håi gi¸o, gi¸
dÇu tõ 15,5 USD/1 thïng ®­îc n©ng lªn 24USD. Lybia, Algeria vµ iraq thËm
chÝ ®ßi ®Õn 30 USD cho mét barrel.

* 1980: §Ønh ®iÓm chÝnh s¸ch cao gi¸ cña OPEC. Lybia ®ßi 41 USD, ¶
RËp Saudi ®ßi 32 USD vµ c¸c n­íc thµnh viªn cßn l¹i lµ 36 USD cho mét
thïng dÇu.

* 1981: L­îng tiªu thô dÇu gi¶m do c¸c n­íc c«ng nghiÖp l©m vµo cuéc
khñng ho¶ng kinh tÕ vµ b¾t nguån tõ cuéc khñng ho¶ng dÇu lÇn thø nhÊt, do
gi¸ dÇu cao, nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®Çu t­ vµo c¸c nguån n¨ng l­îng kh¸c.
L­îng tiªu thô dÇu trªn thÕ giíi gi¶m 11% trong thêi gian tõ n¨m 1979 ®Õn
1983, thÞ phÇn dÇu cña OPEC trªn thÞ tr­êng gi¶m cßn 40%.

* 1982: QuyÕt ®Þnh c¾t gi¶m s¶n l­îng s¶n xuÊt tuy ®­îc th«ng qua
nh­ng l¹i kh«ng ®­îc c¸c thµnh viªn gi÷ ®óng. ThÞ phÇn cña OPEC gi¶m
xuèng cßn 33% vµ vµo n¨m 1985 cßn 30% trªn tæng sè l­îng khai th¸c dÇu
trªn thÕ giíi. L­îng khai th¸c dÇu gi¶m xuèng møc kû lôc lµ 17,43 triÖu thïng
mét ngµy.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.* 1983: Gi¶m gi¸ dÇu tõ 34 USD xuèng 29 USD/1 thïng. Gi¶m h¹n
ng¹ch khai th¸c tõ 13,5 triÖu xuèng 16 triÖu thïng mét ngµy.

* 1986: Gi¸ dÇu r¬i xuèng ®Õn d­íi 10 USD mét thïng do s¶n xuÊt d­
thõa vµ do mét sè n­íc trong OPEC gi¶m gi¸ dÇu.

* 1990: Gi¸ dÇu ®­îc n©ng lªn trong tÇm tõ 18 ®Õn 21 USD/1 thïng. Nhê
vµo chiÕn tranh vïng vÞnh gi¸ dÇu ®¹t ®Õn møc ®Ò ra.

* 2000: Gi¸ dÇu ®· dao ®éng m¹nh, v­ît qua c¶ hai møc thÊp vµ cao nhÊt
trong lÞch sö. NÕu trong quý I, chØ víi 9 USD ng­êi ta còng cã thÓ mua ®­îc
mét thïng dÇu th× trong quý IV gi¸ ®· v­ît trªn 37 USD/thïng. C¸c n­íc
thµnh viªn cña OPEC ®ång ý gi÷ gi¸ dÇu ë møc 22-28 USD/thïng.

* 1/2005: OPEC quyÕt ®Þnh gi÷ nguyªn l­îng khai th¸c 27 triÖu thïng.
C¸c thµnh viªn ®· nhÊt trÝ “t¹m ng­ng” kh«ng gi÷ gi¸ dÇu ë møc 22-28
USD/thïng.

3. Nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi

KÓ tõ khi cã ngµnh c«ng nghiÖp dÇu khÝ ®Õn nay, víi khëi ®Çu C«ng nghiÖp
dÇu khÝ Mü, råi khi Nga b¾t ®Çu xuÊt khÈu dÇu (1884), vµ ph¸t hiÖn vïng dÇu
Texas vµo cuèi thÕ kû XIX, nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû XX Venezuala b¾t ®Çu khai
th¸c dÇu, ®Õn chiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai th× vÒ c¬ b¶n gi¸ dÇu còng chØ ë
møc tõ 5 - 7 USD/1 thïng. Tõ thËp kû 70 cña thÕ kû XX ®· liªn tiÕp x¶y ra
nhiÒu cuéc khñng ho¶ng gi¸ dÇu. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y gi¸ dÇu
thÕ giíi lu«n ë møc cao, g©y ra sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má ®Æc biÖt lµ
tõ n¨m 2004 ®Õn nay.

Tõ n¨m 1948 ®Õn nh÷ng n¨m cuèi 1960, gi¸ dÇu trung b×nh cña thÕ giíi chØ
dao ®éng tõ 2,5 - 3 USD/1 thïng. Sù ra ®êi cña c¸c n­íc thµnh viªn OPEC
®¶m b¶o cho sù æn ®Þnh vÒ gi¸ dÇu. Có sèc gi¸ dÇu lÇn thø nhÊt b¾t ®Çu vµo
cuèi th¸ng 10/1973 khi Syria vµ Ai CËp tÊn c«ng isarel. Mü vµ c¸c n­íc
ph­¬ng t©y ®· hç trî m¹nh cho isarel. Tr¶ ®òa cho hµnh ®éng nµy, hµng lo¹t
c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu trong khèi arab ®· cÊm vËn xuÊt dÇu cho c¸c n­íc
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
th©n víi isarel. Hä ®· c¾t gi¶m l­îng dÇu s¶n xuÊt tõ 5 triÖu thïng mét ngµy
xuèng cßn mét triÖu thïng. KÕt qu¶ lµ trong vßng 6 th¸ng, gi¸ dÇu thÕ giíi ®·
t¨ng 400%. Tõ n¨m 1972 - 1978, gi¸ dÇu dao ®éng tõ 12 - 14 USD/1 thïng so
víi giai ®o¹n tr­íc chØ cã 3 USD/1 thïng. LÇn biÕn ®éng tiÕp theo ®­îc ch©m
ngßi b»ng cuéc chiÕn tranh gi÷a iran vµ iraq n¨m 1979. KÕt qu¶ lµ l­îng dÇu
s¶n xuÊt cña hai quèc gia nµy sôt gi¶m. Gi¸ dÇu lËp tøc t¨ng tõ 14 USD/1
thïng n¨m 1978 lªn 38 USD/1 thïng n¨m 1981, tøc t¨ng 271%. Có sèc gi¸
dÇu thø ba x¶y ra vµo giai ®o¹n iraq tÊn c«ng Kuwait n¨m 1990 - 1991. Gi¸
dÇu tõ møc 20 USD/1 thïng ®· t¨ng lªn 35 USD/1 thïng vµo th¸ng 10/1990.

LÇn gi¸ dÇu t¨ng vät gÇn ®©y lµ vµo n¨m 2002. Theo dâi diÔn biÕn gi¸ dÇu
th« tõ ®Çu n¨m 2002 ®Õn nay, nÕu bá qua c¸c th¨ng gi¸ng ®ét xuÊt, ng¾n
ngµy, th× khuynh h­íng chung lµ t¨ng tuyÕn tÝnh theo thêi gian ®Æc biÖt lµ
biÕn ®éng t¨ng gi¸ dÇu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. Gi¸ dÇu thÞ tr­êng thÕ giíi
vµo th¸ng 1/2003 lµ kho¶ng 32 USD/1 thïng, ®Õn th¸ng 1/2004 lµ 34 USD/1
thïng vµ cø t¨ng dÇn.

B¶ng 2: Sù biÕn ®éng gi¸ dÇu tõ n¨m 2003 ®Õn 2004

§¬n vÞ: USD/1 thïng

2003 (Quý) 8 th¸ng 2004 (Th¸ng)

Lo¹i dÇu Q1 Q2 Q3 Q4 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8

DÇu nhÑ - rËp 28 23 26 27 28 27 28 29 30 32 35 40

DÇu Brent 29 26 28 29 30 31 32 33 34 38 41 45

DÇu WTI (Mü) 29 34 30 32 34 35 36 38 40 42 44 48

Nguån: ViÖn nghiªn cøu Bé Th­¬ng m¹i
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.4. Nguyªn nh©n cña biÕn ®éng

Gi¸ dÇu th« cïng víi nh÷ng s¶n phÈm cña nã cã nh÷ng vÞ trÝ hÕt søc quan
träng. Khi gi¸ dÇu lªn cao cã thÓ g©y thiÖt h¹i to lín cho nÒn kinh tÕ c¸c n­íc
vµ t¸c ®éng ®Õn nÒn kinh tÕ toµn cÇu nãi chung, lµm cho th­¬ng m¹i vµ ®Çu t­
quèc tÕ suy gi¶m. Bèi c¶nh kinh tÕ nãi chung khi gi¸ dÇu t¨ng hiÖn nay rÊt
kh¸c so víi nh÷ng c¬n sèt gi¸ dÇu tr­íc ®©y, tÊt c¶ ®Òu x¶y ra ®ång thêi víi
víi hiÖn t­îng ph¸t triÓn bïng næ kinh tÕ do nhiÒu nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng qu¸
nãng. BiÕn ®éng cña gi¸ dÇu do nhiÒu nh©n tè nh­ nh©n tè chÝnh trÞ vµ sù bÊt
æn trªn thÕ giíi víi yÕu tè t©m lý, lµ nh÷ng nh©n tè cã t¸c ®éng m¹nh, cßn
nh©n tè cung cÇu lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù biÕn ®éng gi¸ dÇu trªn thÞ tr­êng
thÕ giíi.

Nh©n tè quyÕt ®Þnh g©y nªn sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng má chÝnh lµ nh©n
tè cung cÇu. Cung dÇu th« ngµy cµng h¹n chÕ do dÇu th« lµ nguån tµi nguyªn
kh«ng t¸i t¹o ®­îc. HiÖn nay trªn thÕ giíi ®ang diÔn ra hµng lo¹t c¸c tranh
luËn gay g¾t vÒ t×nh tr¹ng c¹n kiÖt dÇu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c¸c má
míi vµ lín, ph¸t hiÖn ngµy cµng Ýt dÇn, trong lóc c¸c má ®ang khai th¸c th×
®ang ®i vµo giai ®o¹n ®Ønh ®iÓm cña hoÆc ®ang chuyÓn sang giai ®o¹n kÕt
thóc. Theo th«ng b¸o cña Trung t©m ph©n tÝch t×nh tr¹ng c¹n kiÖt dÇu cã trô së
ë London, th× n¨m 2000 cã 13 má míi ®­îc ph¸t hiÖn víi tr÷ l­îng 500 triÖu
thïng trë lªn, n¨m 2001 gi¶m xuèng cßn 6 má, n¨m 2002 ph¸t hiÖn 2 má vµ
®Õn n¨m 2003 chØ cßn 1 má thuéc tÇm cì nãi trªn. C¸c má cã tr÷ l­îng trªn
500 triÖu thïng cung cÊp ®Õn 80% s¶n l­îng dÇu tiªu thô trªn thÞ tr­êng thÕ
giíi, do ®ã hiÖn t­îng c¹n kiÖt dÇu trë thµnh mét nguy c¬ ®èi víi toµn
cÇu.Trong khi ®ã, nhu cÇu tiªu thô dÇu kh«ng ngõng gia t¨ng, ®Æc biÖt ë
nh÷ng n­íc ®ang ph¸t triÓn, nhÊt lµ Trung Quèc vµ Ên §é. Vµ tõ n¨m 2003,
Mü ®· t¨ng møc dù tr÷ dÇu th« chiÕn lùoc lªn ®Õn 700 triÖu thïng, còng lµm
cho nhu cÇu sö dông dÇu trªn thÕ giíi t¨ng lªn. §Ó ®¶m b¶o an ninh n¨ng
l­îng, c¸c n­íc c«ng nghiÖp ®Òu lo dù tr÷ dÇu vµ t×m c¸ch khèng chÕ c¸c
nguån cung dÇu b»ng c¸c biÖn ph¸p qu©n sù, g©y bÊt æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Nh÷ng t¸c ®éng vÒ mÆt kinh tÕ toµn cÇu còng cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn
sù biÕn ®éng cña gi¸ dÇu. NÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng t¨ng tr­ëng m¹nh.
Cïng víi viÖc t¨ng tr­ëng, th× nhu cÇu sö dông dÇu th« còng t¨ng theo; ®Æc
biÖt lµ nhu cÇu dÇu th« cña Trung Quèc, Mü vµ Ên §é trong ®ã Trung Quèc
chiÕm ®Õn 40% l­îng dÇu t¨ng cña toµn thÕ giíi. N¨m 2003, Trung Quèc ®·
v­ît NhËt B¶n vµ trë thµnh quèc gia thø hai tiªu thô dÇu th« trªn thÕ giíi, sau
Mü. Nh×n chung c¸c nguån n¨ng l­îng cña Trung Quèc t­¬ng ®èi phong phó
nh­ng chñ yÕu lµ than ®¸, cßn dÇu má vµ khÝ ®èt lµ ®Ó phôc vô nhu cÇu trong
n­íc vÉn cßn thiÕu hôt. Trong 10 n¨m qua møc tiªu thô dÇu má cña Trung
Quèc t¨ng kho¶ng 6%/n¨m trong khi s¶n l­îng dÇu chØ t¨ng 1,5%. ChÝnh s¸ch
truyÒn thèng vÒ tù cung tù cÊp dÇu má nay ®· trë thµnh dÜ v·ng. Lµ n­íc nhËp
khÈu lín thø hai trªn thÕ giíi sau Mü vµ chiÕm 40% møc t¨ng tiªu thô dÇu má
thÕ giíi, hµng ngµy Trung Quèc nhËp khÈu kho¶ng hai triÖu thïng, t­¬ng
®­¬ng 270.000 tÊn. ChÝnh phñ Trung Quèc dù b¸o ®Õn n¨m 2030, con sè nµy
sÏ t¨ng lªn 9,8 triÖu thïng, t­¬ng ®­¬ng 1,35 triÖu tÊn. §Õn n¨m 2020, theo
nh­ cam kÕt t¨ng gÊp bèn lÇn GDP hiÖn nay t¹i §¹i héi §¶ng thø XVI, Trung
Quèc sÏ nhËp khÈu kho¶ng 250 triÖu tÊn dÇu mçi n¨m vµ trë thµnh quèc gia
nhËp khÈu dÇu lín nhÊt trªn thÕ giíi.

Bªn c¹nh ®ã, chÝnh trÞ còng lµ mét nh©n tè rÊt quan träng g©y nªn sù biÕn
®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má. Tr­íc m¾t, chÝnh trÞ dÇu má kh«ng ph¶i liªn
quan ®Õn vÊn ®Ò thÕ giíi sÏ thiÕu dÇu mµ liªn quan ®Õn sù ra ®êi vµ ¶nh
h­ëng ngµy cµng t¨ng cña Tæ chøc c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má OPEC ®èi víi
nÒn kinh tÕ thÕ giíi, t×nh h×nh bÊt æn ë Trung §«ng vµ c¸c cuéc xung ®ét,
tranh chÊp biªn giíi, l·nh thæ ë c¸c khu vùc hiÖn nay ®Æc biÖt ë c¸c khu vùc
cã tr÷ l­îng dÇu lín.

Cuèi cïng, t©m lý lo ng¹i còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y nªn sù
biÕn ®éng t¨ng cña gi¸ dÇu. T©m tr¹ng lo ng¹i, sù lo l¾ng cña giíi kinh doanh
vÒ sù biÕn ®éng gi¸ dÇu cã thÓ phÇn nµo ®­îc t¹o ra bëi sù ®Çu c¬, ®· kÐo dµi
c¬n sèt gi¸ cña thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.5. Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc tr­íc sù biÕn ®éng gi¸ dÇu

Gi¸ dÇu cao t¸c ®éng tiªu cùc ®Õn toµn bé nÒn kinh tÕ thÕ giíi, h¹n chÕ tèc
®« t¨ng tr­ëng, lµm cho ®êi sèng khã kh¨n vµ theo sau ®ã lµ nh÷ng lén xén vÒ
chÝnh trÞ x· héi. C¸c n­íc xö lý vÊn ®Ò nµy tuú thuéc vµo ®iÒu kiÖn kinh tÕ x·
héi vµ t×nh h×nh tµi nguyªn mçi n­íc.

C¸c n­íc OPEC chñ tr­¬ng gi÷ gi¸ dÇu cao mét c¸ch hîp lý theo lý luËn
cña hä b»ng c¸ch ®iÒu chØnh s¶n l­îng chi ®Ó møc cung xÊp xØ møc cÇu.
Khung gi¸ dÇu th« cña OPEC hiÖn nay lµ 22 - 28 USD/thïng, nh­ng v× ®ång
USD mÊt gi¸ nªn xu h­íng s¾p tíi sÏ lµ 30 - 35USD/1 thïng. Víi biÖn ph¸p
nµy OPEC võa ®¶m b¶o cã thu nhËp cao võa gi÷ ®­îc nguån tµi nguyªn mµ
hä tin r»ng sau vµi chôc n¨m n÷a, vai trß cña hä trªn thÞ tr­êng dÇu khÝ sÏ lµ
tuyÖt ®èi.

C¸c n­íc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu dÇu nhá h¬n th× hoÆc lµ tranh thñ khai th¸c
®Ó t¨ng nguån thu, hoÆc lµ h¹n chÕ khai th¸c trong n­íc, më réng ®Çu t­ khai
th¸c ë n­íc ngoµi, phô thuéc vµo nhu cÇu ng©n s¸ch. Chñ tr­¬ng t¨ng c­êng
khai th¸c ®Ó xuÊt khÈu chøa mét nguy c¬ tiÒm Èn, bëi v× sau nµy hä sÏ lµ
nh÷ng n­íc nhËp khÈu víi gi¸ dÇu cao h¬n gÊp nhiÒu lÇn. Do vËy, c¸c n­íc cã
tiÒm n¨ng tµi chÝnh th× ph¸t triÓn chÕ biÕn trong n­íc ®Ó xuÊt khÈu s¶n phÈm
läc dÇu, h¹n chÕ tèi ®a xuÊt s¶n phÈm th«.

C¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn vµ c¸c n­íc thiÕu dÇu khÝ th× chñ tr­¬ng
®a d¹ng ho¸ nguån cung, ®a d¹ng ho¸ nguån nhiªn liÖu (sö dông ®iÖn, hydro
thay x¨ng hoÆc s¶n xuÊt x¨ng dÇu tõ khÝ ®èt, than ®¸…), tiÕt kiÖm n¨ng l­îng
kÓ c¶ ®¸nh thuÕ cao, nh»m h¹n chÕ nhu cÇu sö dông, ®ång thêi ®Çu t­ nghiªn
cøu c¸c nguån n¨ng l­îng míi. §Ó gi÷ cho gi¸ x¨ng dÇu néi ®Þa Ýt biÕn ®éng,
c¸c n­íc nµy rÊt tÝch cùc lËp kho dù tr÷ chiÕn l­îc, ®Æc biÖt lµ Mü, môc tiªu
dÇu dù tr÷ ph¶i ®ñ dïng trong 9 th¸ng, Trung Quèc môc tiªu nµy lµ 3 th¸ng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ch­¬ng II: T¸c ®éng cña sù biÕn ®éng thÞ
tr­êng dÇu má thÕ giíi ®èi víi ho¹t ®éng
xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam.
I. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam
1. Khai th¸c dÇu má ë ViÖt Nam
C«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß dÇu má trªn ®Êt liÒn miÒn B¾c ®· b¾t ®Çu tõ
nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû tr­íc vµ thùc sù ®­îc më réng ra toµn l·nh thæ vµ
l·nh h¶i ViÖt Nam tõ sau ngµy ®Êt n­íc thèng nhÊt. Ngµy 26/6/1986 ®· ®¸nh
dÊu sù b¾t ®Çu cña ngµnh c«ng nghiÖp khai th¸c dÇu khi má B¹ch Hæ (thuéc
thÒm lôc ®Þa phÝa Nam, ngoµi kh¬i tØnh Bµ RÞa - Vòng Tµu) ®· khai th¸c dßng
dÇu ®Çu tiªn vµ chÝnh thøc ®­a ViÖt Nam vµo danh s¸ch c¸c n­íc xuÊt khÈu
dÇu th« tõ n¨m 1991. §iÒu ®Æc biÖt quan träng mang tÝnh b­íc ngoÆt lµ vµo
n¨m 1988 ®· kh¼ng ®Þnh nguån tr÷ l­îng dÇu lín tÝch tô trong ®¸ mãng granÝt
nøt nÎ vµ ®· ®­îc khai th¸c. Tõ ®ã ®Õn nay, mãng granÝt nøt nÎ thuéc má
B¹ch Hæ lu«n ®ãng vai trß chñ lùc trong khai th¸c dÇu cña ViÖt Nam. Víi viÖc
ph¸t hiÖn vµ ®­a vµo khai th¸c dÇu tõ mãng granÝt nøt nÎ t¹i má B¹ch Hæ,
ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam ch¼ng nh÷ng ®· chøng tá ®­îc sù lín m¹nh cña
m×nh mµ cßn mang ®Õn cho nÒn c«ng nghiÖp dÇu thÕ giíi nh÷ng quan ®iÓm
hÕt søc míi mÎ vÒ viÖc t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c dÇu trong ®¸ mãng granÝt
nøt nÎ, mét ®èi t­îng mµ tõ tr­íc ®Õn nay th­êng Ýt ®­îc chó ý.
Sau gÇn 30 n¨m ho¹t ®éng, s¶n l­îng trung b×nh ngµy trong n¨m 2004 lµ 400
ngh×n thïng (53 ngh×n tÊn) dÇu th«. §iÒu nµy ®· ®­a ViÖt Nam trë thµnh quèc
gia ®øng thø ba vÒ s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu dÇu trong khu vùc. HiÖn t¹i, trªn thÒm
lôc ®Þa vµ ®Êt liÒn cña n­íc ta cã c¸c má B¹ch Hæ, Rång, §¹i Hïng, R¹ng §«ng,
Hång Ngäc, S­ Tö §en, C¸i N­íc, Bunga Kekwa, Bunga Raya, Bunga Seroja,
Lan T©y vµ TiÒn H¶i C ®ang khai th¸c. Cho tíi thêi ®iÓm hÕt th¸ng 10/2004, tæng
s¶n l­îng khai th¸c ®­îc lµ 16,95 triÖu tÊn dÇu th« ®¹t 97,5% kÕ ho¹ch n¨m. Nhµ
s¶n xuÊt dÇu má lín nhÊt trªn c¶ n­íc lµ Vietsopetro, c«ng ty liªn doanh gi÷a
Petro ViÖt Nam vµ Zarubezhneft cña Nga.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
2. T×nh h×nh xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam
Do ch­a cã nhµ m¸y läc dÇu trong n­íc, nªn tõ n¨m 1986 ®Õn nay ViÖt
Nam chñ yÕu xuÊt khÈu dÇu th« - s¶n phÈm dÇu má song ch­a qua tinh chÕ.
Theo dßng thêi gian, sau B¹ch Hæ, dÇu th« khai th¸c tõ nh÷ng má kh¸c còng
lÇn l­ît ®­îc ®­a vµo thÞ tr­êng thÕ giíi. N¨m 1994, tõ má §¹i Hïng ®· cã
dÇu th« xuÊt khÈu, ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm ®Çu tiªn cã sù hîp t¸c víi c¸c c«ng
ty dÇu khÝ ph­¬ng t©y, khi ®ã lµ c«ng ty BHPP cña australia. TiÕp ®Õn n¨m
1997, ta cã xuÊt khÈu dÇu th« tõ má PM3 - CAA, n¨m 1998 tõ hai má R¹ng
§«ng vµ Ruby vµ n¨m 2003 cã thªm hai má n÷a cã dÇu ®ã lµ má S­ Tö §en
vµ má C¸i N­íc.
ViÖt Nam ®­îc xÕp vµo c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má lµ tõ n¨m 1991 khi s¶n
l­îng khai th¸c míi ®¹t vµi ba triÖu tÊn. §Õn nay, hµng n¨m s¶n l­îng dÇu
khai th¸c vµ xuÊt khÈu cña ViÖt Nam ®· ®¹t hai chôc triÖu tÊn. Tæng sè dÇu
th« xuÊt khÈu cña ViÖt Nam tÝnh ®Õn n¨m 2004 ®¹t kho¶ng trªn 160 triÖu tÊn
víi doanh thu trªn 30 tû USD.
B¶ng 3: XuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam tõ 1991 - 2000
§¬n vÞ: triÖu tÊn
N¨m S¶n l­îng
1991 2078,1
1992 2580,7
1993 2985,2
1994 4054,3
1995 5448,9
1996 7255,9
1997 9185,0
1998 9360,3
1999 11540,0
2000 14308,0

Nguån: Tæng côc thèng kª
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.ViÖt Nam ®øng thø 31 trong sè c¸c quèc gia xuÊt khÈu dÇu má vÒ s¶n l­îng
dÇu xuÊt ra so s¸nh víi c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi vµ khu vùc. DÇu th«
gi÷ vÞ trÝ sè mét trong xuÊt khÈu song kim ng¹ch xuÊt khÈu phô thuéc nhiÒu
vµo biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng quèc tÕ. N¨m 2002, gi¸ dÇu Ýt biÕn ®éng
so víi n¨m 2002 vµ kim ng¹ch xuÊt khÈu chØ t¨ng 4,6% chñ yÕu nhê vµo t¨ng
s¶n l­îng khai th¸c. §Õn n¨m 2003 s¶n l­îng xuÊt khÈu dÇu th« ®¹t 17169
ngh×n tÊn víi tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu lµ 3777 triÖu USD. Ho¹t ®éng th¨m dß,
khai th¸c vµ s¶n xuÊt dÇu th« trong n¨m 2003 tiÕn triÓn tèt, dÇu th« khai th¸c
®¹t 17,34 triÖu tÊn, t¨ng 2,8% so víi cïng kú n¨m tr­íc. Trong n¨m 2004,
ngµnh dÇu khÝ ViÖt Nam ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng th¨m dß, t×m kiÕm, th¨m dß,
t¨ng c­êng khai th¸c vµ xuÊt khÈu. Do vËy, cho ®Õn th¸ng 10/2004, gi¸ trÞ
xuÊt khÈu dÇu th« cñaViÖt Nam ®· v­ît so víi kÕ ho¹ch 124%. Víi gi¸ trÞ
xuÊt khÈu ®¹t 16279 tÊn, ®¹t trÞ gi¸ 4600 triÖu USD, t¨ng 14,5% vÒ sè l­îng
vµ 48,6% vÒ gi¸ trÞ so víi cïng kú n¨m 2003.

B¶ng 4: TrÞ gi¸ xuÊt khÈu dÇu th« trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y

§¬n vÞ: triÖu USD

N¨m TrÞ gi¸ xuÊt khÈu

2001 3126

2002 3270

2003 3777

Nguån: Tæng côc thèng kª

DÇu th« gi÷ mét vai trß rÊt quan träng trong viÖc lµm t¨ng ®¸ng kÓ gi¸ trÞ
kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n­íc. Theo b¶ng 5, xuÊt khÈu 10 th¸ng ®Çu n¨m
2004 t¨ng so víi cïng kú n¨m 2003 lµ 4676 triÖu USD. Trong ®ã, do t¨ng gi¸
xuÊt khÈu lµ 7% lµm kim ng¹ch t¨ng 1393 triÖu USD; do t¨ng l­îng xuÊt khÈu
19,7% lµm kim ng¹ch t¨ng 3283 triÖu USD. TÝnh riªng dÇu th«, kim ng¹ch
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.xuÊt khÈu t¨ng 48,6% (1525 triÖu USD) so víi cïng kú n¨m 2003, lµm kim
ng¹ch t¨ng 3151 triÖu USD. Nh­ vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh nh©n tè chñ yÕu dÉn
d¾t t¨ng tr­ëng xuÊt khÈu trong 10 th¸ng ®Çu n¨m 2004 lµ do t¨ng nhanh khèi
l­îng xuÊt khÈu vµ do t¨ng gi¸ dÇu th« trªn thÞ tr­êng thÕ giíi.

B¶ng 5: T×nh h×nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña ViÖt Nam

(tÝnh ®Õn hÕt th¸ng 10/2004)

Kim ng¹ch xuÊt khÈu 10 th¸ng/2004 So víi 2003

Tæng trÞ gi¸ (triÖu USD) 21.331 128.1

MÆt hµng chñ yÕu

DÇu th« - TriÖu USD 4.600 148,6

DÖt may - TriÖu USD 3743 120,2

§iÖn tö - TriÖu USD 857 152,8

Thuû s¶n - TriÖu USD 1895 102,4

H¹t ®iÒu - TriÖu USD 329 143,0

G¹o - Ngh×n tÊn 3485 122,8

Cµ phª - Ngh×n tÊn 806 144,1

H¹t tiªu - Ngh×n tÊn 98 146,7

ChÌ - Ngh×n tÊn 83

Gç - TriÖu USD 835 184,3

Nguån: Tæng côc thèng kª
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.3. C¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam

Kh¸ch hµng mua dÇu cña ViÖt Nam rÊt ®a d¹ng, gåm c¸c c«ng ty lín nh­
BP, Chevon, Exxon Mobil, Shell hay c¸c c«ng ty th­¬ng m¹i cña NhËt,
Singapo, Trung Quèc vµ tÊt c¶ c¸c nhµ m¸y läc dÇu trong khu vùc. Ph­¬ng
thøc tiªu thô dÇu cña ViÖt Nam còng rÊt ®a d¹ng, tõ viÖc dïng dÇu th« ®èt
th¼ng ®Ó ph¸t ®iÖn ®Õn viÖc ®­a ®Õn läc t¹i c¸c nhµ m¸y läc dÇu t¹i óc,
Singapore, Trung Quèc thËm chÝ ®­a sang Mü. Kim ng¹ch vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu
dÇu th« lu«n dÉn ®Çu t¹i mét sè thÞ tr­êng chÝnh.

T¹i thÞ tr­êng NhËt B¶n - mét b¹n hµng lín nhÊt cña ViÖt Nam víi nh÷ng
mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc nh­ dÖt may, h¶i s¶n, thñ c«ng mü nghÖ…Riªng
dÇu th« ViÖt Nam ®· tõng chiÕm 20% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµo NhËt
B¶n. N¨m 2003, xuÊt khÈu dÇu th« vµo NhËt B¶n ®¹t 319 triÖu USD.

T¹i thÞ tr­êng Trung Quèc c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam
sang Trung Quèc gåm kho¸ng s¶n, ®å nhùa, cao su, ®éng vËt, dÇu mì ®éng
thùc vËt…Theo h¶i quan Trung Quèc, mÆt hµng lµm nªn gi¸ trÞ xuÊt khÈu lín
nhÊt n¨m 2001 lµ dÇu th« víi gi¸ xuÊt khÈu lªn ®Õn 524 triÖu USD (b¶ng 6).

B¶ng 6: XuÊt khÈu vµo Trung Quèc 9 th¸ng 2001

§¬n vÞ: triÖu USD

MÆt hµng Gi¸ trÞ xuÊt khÈu

DÇu th« 524

H¶i s¶n 195

Rau qu¶ 13

Cao su 35

§iÒu 25

Nguån: Tæng côc thèng kª
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.T¹i thÞ tr­êng Hoa Kú, xuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam b¾t ®Çu ®­îc
thùc hiÖn tõ n¨m 1996, víi kim ng¹ch lµ 80,6 triÖu USD (chiÕm 39,5% trong
tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Hoa Kú), ®øng vÞ trÝ thø hai sau
cµ phª trong danh môc c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña chñ yÕu cña ViÖt Nam
sang Hoa Kú. Trong hai n¨m tiÕp theo do gi¸ dÇu trªn thÕ giíi gi¶m m¹nh nªn
xuÊt khÈu dÇu th« sang Hoa Kú gi¶m c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ tû lÖ (n¨m 1997 ®¹t 34,6
triÖu USD, chiÕm 12,1%; n¨m 1998 ®¹t 79,22 triÖu USD, chiÕm 16,9%. Trong
nh÷ng n¨m trë l¹i ®©y, do gi¸ dÇu th« trªn thÞ tr­êng thÕ giíi t¨ng m¹nh, trong
khi c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má OPEC quyÕt ®Þnh c¾t gi¶m s¶n l­îng dÇu khai
th¸c, gi¸ trÞ xuÊt khÈu dÇu th« ë thÞ tr­êng Mü t¨ng lªn ®¸ng kÓ (vÝ dô nh­
n¨m 2000 gi¸ trÞ xuÊt khÈu dÇu th« ®¹t tíi 91,37 triÖu USD, chiÕm 12,5%
trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam. Tuy nhiªn, xuÊt khÈu dÇu th«
cña ViÖt Nam sang Hoa Kú cßn chiÕm tû träng qu¸ khiªm tèn so víi kh¶ n¨ng
th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®Çy triÓn väng ë ViÖt Nam.

T¹i Malaysia lµ mét trong nh÷ng quèc gia xuÊt khÈu dÇu lín trong khu vùc
song nhËp khÈu dÇu th« tõ ViÖt Nam vÉn cã sè l­îng vµ gi¸ trÞ cao nhÊt,
chiÕm kho¶ng 68,5% tæng gi¸ trÞ c¸c mÆt hµng nhËp khÈu cña Malaysia tõ
ViÖt Nam.

B¶ng 7: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu vµo Malaysia n¨m 2001

MÆt hµng Sè l­îng (tÊn) TrÞ gi¸ (USD)
DÇu th« 662.755 120.109.017
G¹o 245.791 40.631.272
Cµ phª 5.634 2.226.582
Cao su 16.230 7.105.787
ChÌ 636 241.457
Giµy dÐp 2.485.347

Nguån: Tæng côc thèng kª
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.II. T¸c ®éng cña sù biÕn ®éng møc gi¸ trªn thÞ tr­êng dÇu má tíi ho¹t
®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam.

1. ThuËn lîi

1.1: Lîi thÕ trong xuÊt khÈu

Sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má ®· lµm cho c¸c quèc gia xuÊt khÈu dÇu
má nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp nãi riªng gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n. Song dï
cho thÞ tr­êng dÇu má cã biÕn ®éng lªn gi¸ hay xuèng gi¸ th× dÇu th« ViÖt
Nam vÉn hÊp dÉn bëi chÊt l­îng vµ uy tÝn trong giao dÞch. Vµ cao h¬n c¶ lµ
dÇu th« ViÖt Nam ®· lµ mét mÆt hµng cã ®¼ng cÊp trªn thÞ tr­êng. C¸c doanh
nghiÖp xuÊt khÈu dÇu th« ë ViÖt Nam ®· x©y dùng cho m×nh ®­îc mét hÖ
thèng kh¸ch hµng truyÒn thèng, g¾n kÕt chÆt chÏ víi c«ng ty trong mäi hoµn
c¶nh, nhÊt lµ nh÷ng lóc khã kh¨n, gi¸ dÇu sôt xuèng, thÞ tr­êng dÇu th« thÕ
giíi gÇn nh­ bÞ “®ãng b¨ng”, nh­ng dÇu th« ViÖt Nam vÉn xuÊt khÈu ®Òu,
tr¸nh ®­îc hiÖn t­îng ph¶i ®ãng má. §©y lµ mét thuËn lîi rÊt lín cho xuÊt
khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam v× t×nh tr¹ng biÕn ®éng gi¸ c¶ trªn thÞ tr­êng dÇu
má rÊt phøc t¹p, khã dù ®o¸n vµ diÔn ra th­êng xuyªn do ®Æc ®iÓm nh¹y c¶m
cña thÞ tr­êng dÇu má.

1.2: T¨ng doanh thu xuÊt khÈu

Khi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi biÕn ®éng dï t¨ng hay gi¶m, xuÊt khÈu dÇu th«
cña ViÖt Nam vÉn æn ®Þnh bëi chÊt l­îng cña mÆt hµng nµy vµ uy tÝn trong
giao dÞch cña c¸c c«ng ty. Do ®ã trong thêi gian võa qua khi gi¸ dÇu lªn cao
tíi møc ®Ønh ®iÓm th× trÞ gÝa kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ta còng t¨ng cao h¬n rÊt
nhiÒu. Mét vÝ dô ®iÓn h×nh lµ khi gi¸ dÇu lªn, chØ riªng ®èi víi xÝ nghiÖp liªn
doanh Vietsopetro - ®¬n vÞ chñ c«ng vÒ khai th¸c dÇu, tr­íc n¨m 2004 chiÕm
gÇn 80% s¶n l­îng toµn quèc, khi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi t¨ng th× doanh thu xuÊt
khÈu cña c«ng ty ®· t¨ng lªn rÊt cao thÓ hiÖn ë b¶ng sè liÖu sau:
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.B¶ng 8: Doanh thu cña c«ng ty Vietsopetro tr­íc sù biÕn ®éng gi¸ dÇu

§¬n vÞ : TriÖu USD

N¨m Doanh thu

KÕ ho¹ch Thùc hiÖn

1990 1.400 1.180 trong ®ã gi¶m gi¸ lµm gi¶m so víi kÕ ho¹ch:
220 triÖu USD

1999 1.037 1.535 trong ®ã t¨ng gi¸ lµm t¨ng 498 triÖu USD

2000 1.411 2.695 trong ®ã t¨ng gi¸ dÇu lµm t¨ng 1,28 tû USD

2001 2.162 2.632 trong ®ã t¨ng gi¸ dÇu lµm t¨ng 470 triÖu USD

2002 1.892 2.465 trong ®ã t¨ng gi¸ dÇu lµm t¨ng 588 triÖu USD

2003 2.149 2.900 trong ®ã t¨ng gi¸ dÇu lµm t¨ng 751 triÖu USD

2004 2.073 3.450 trong ®ã t¨ng gi¸ dÇu ­íc t¨ng thu 1,37 tû USD

Nguån: Vietsopetro

HoÆc nh­ trong hai th¸ng ®Çu n¨m 2005, c¶ n­íc xuÊt khÈu kho¶ng
3.130.000 tÊn dÇu thu vÒ 1.017 tû USD, t­¬ng ®­¬ng gÇn 25% tæng gi¸ trÞ
xuÊt khÈu cña quèc gia trong cïng thêi gian (4078 tû USD). Nh­ vËy tuy khèi
l­îng dÇu th« xuÊt khÈu trong hai th¸ng ®Çu n¨m gi¶m 5,3% so víi cïng kú
n¨m tr­íc nh­ng do gi¸ dÇu th« thÕ giíi vÉn ë møc cao nªn tæng gi¸ trÞ xuÊt
khÈu dÇu th« t¨ng tíi 30,6% so víi 2 th¸ng ®Çu n¨m tr­íc.

2. Khã kh¨n

Thø nhÊt, khi gi¸ dÇu t¨ng lªn, xuÊt khÈu dÇu cña ViÖt Nam ®¹t doanh thu
xuÊt khÈu rÊt cao, song khi gi¸ dÇu biÕn ®éng gi¶m xuèng, ng­îc l¹i doanh
thu xuÊt khÈu sÏ rÊt bÞ ¶nh h­ëng. Xu h­íng biÕn ®éng chung cña thÞ tr­êng
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.dÇu má lµ sù t¨ng gi¸ dÇu song ®©y lµ mét thÞ tr­êng rÊt phøc t¹p vµ khã dù
®o¸n nªn kh«ng lo¹i trõ kh¶ n¨ng gi¸ gi¶m xuèng lµm doanh thu xuÊt khÈu
dÇu cña ViÖt Nam còng nh­ c¸c quèc gia kh¸c gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ.

Thø hai, tuy cã ®­îc mét hÖ thèng kh¸ch hµng nhËp khÈu trung thµnh song
còng nh­ c¸c mÆt hµng kh¸c, dÇu th« ®ang vÊp ph¶i sù c¹nh tranh quyÕt liÖt vÒ
gi¸ cña nhiÒu n­íc kh¸c, nhÊt lµ khu vùc Ch©u Phi. ChÊt l­îng dÇu th« cña
c¸c n­íc Ch©u Phi xÊp xØ dÇu khai th¸c tõ má B¹ch Hæ nh­ng l¹i ®­îc chµo
b¸n thÊp h¬n dÇu ViÖt Nam 5 USD/thïng, nªn míi ®©y nh÷ng kh¸ch hµng
Trung Quèc ®· rót lui ®Ó chuyÓn sang mua dÇu cña Ch©u Phi. Do vËy khi gi¸
mÆt hµng dÇu th« biÕn ®éng t¨ng trªn thÞ tr­êng dÇu th× xuÊt khÈu dÇu th« cña
chóng ta sÏ rÊt vÊt v¶.

Xem xÐt c¸c nh©n tè thuéc b¶n th©n mÆt hµng dÇu má t¸c ®éng ®Õn n¨ng
lùc c¹nh tranh cña mÆt hµng nµy. VÒ chÊt l­îng hµng ho¸ xuÊt khÈu. ChÊt
l­îng lµ mét yÕu tè quan träng trong c¹nh tranh cña hµng ho¸. Nã lµ thuéc
tÝnh cña bÊt cø s¶n phÈm vµ dÞch vô nµo. NÕu kh«ng héi ®ñ yªu cÇu tèi thiÓu
vÒ c¸c tÝnh chÊt ®Æc tr­ng ®Ó cã gi¸ trÞ sö dông ë møc chÊp nhËn ®­îc th× tù
nã kh«ng cßn lµ s¶n phÈm dÞch vô n÷a. ChÊt l­îng mÆt hµng dÇu th« xuÊt
khÈu cña c¸c n­íc Ch©u Phi xÊp xØ chÊt l­îng dÇu khai th¸c tõ má B¹ch Hæ
nªn ®©y kh«ng ph¶i lµ yÕu tè g©y lo ng¹i cho xuÊt khÈu dÇu cña ViÖt Nam.
Song khi xÐt ®Õn mét yÕu tè kh¸c cña c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn n¨ng lùc c¹nh
tranh cña hµng xuÊt khÈu lµ gi¸ xuÊt khÈu th× cã nh÷ng khã kh¨n cho xuÊt
khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam. Trong c¹nh tranh ®Æc biÖt lµ c¹nh tranh trªn mét
thÞ tr­êng cã nhiÒu ®èi thñ th× gi¸ c¶ gi÷ mét vai trß ®Æc biÖt quan träng. MÆc
dï nh×n chung trªn thÕ giíi c¹nh tranh vÒ gi¸ ®· dÇn chuyÓn sang c¹nh tranh
vÒ chÊt l­îng s¶n phÈm vµ thêi gian giao hµng nh­ng nhiÒu lóc, nhiÒu n¬i vµ
trªn nhiÒu lÜnh vùc, c¹nh tranh vÒ gi¸ diÔn ra rÊt gay g¾t ®Æc biÖt ®èi víi mÆt
hµng dÇu th« - mét mÆt hµng rÊt quan träng ®èi víi mçi quèc gia vµ lu«n cã sù
biÕn ®éng vÒ gi¸ c¶.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Mét thùc tÕ hiÓn nhiªn cho thÊy r»ng, khi mµ c¸c s¶n phÈm do c¸c doanh
nghiÖp kh¸c nhau cung cÊp hay do c¸c quèc gia kh¸c nhau cung cÊp cã mÉu
m·, chÊt l­îng, dÞch vô liªn quan ®Õn s¶n phÈm t­¬ng tù nhau th× mét sù kh¸c
biÖt nhá vÒ gi¸ c¶ còng cã thÓ dÉn ®Õn sù thay ®æi trong quyÕt ®Þnh mua hµng
cña ng­ßi tiªu dïng.Vµ khi ®ã, doanh nghiÖp nµo cã gi¸ thµnh s¶n phÈm cµng
thÊp th× th× cµng cã lîi. Trong tr­êng hîp nµy, khi gi¸ dÇu trªn thÕ giíi biÕn
®éng theo xu h­íng t¨ng gi¸ th× víi møc gi¸ b¸n thÊp h¬n ViÖt Nam 5USD/1
thïng, râ rµng c¸c doanh nghiÖp Ch©u Phi ®· cã lîi thÕ h¬n ViÖt Nam trong
xuÊt khÈu dÇu th«, ®Èy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµo t×nh thÕ khã kh¨n. Bëi
thÕ, yªu cÇu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh quèc tÕ ngµy
nay lµ ph¶i kh«ng ngõng gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt ®Õn møc tèi ®a ®Ó cã thÓ ®­a
®Õn cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm víi møc gi¸ c¹nh tranh nhÊt. Cã nh­ vËy
dÇu th« xuÊt khÈu cña ViÖt Nam míi cã thÓ c¹nh tranh trong ®iÒu kiÖn biÕn
®éng cña thÞ tr­êng dÇu má.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng
cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má

cña ViÖt Nam

I. Dù b¸o vÒ thÞ tr­êng dÇu má vµ nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ trªn thÞ

tr­êng dÇu má thÕ giíi

Gi¸ dÇu th« trªn thÞ tr­êng thÕ giíi n¨m 2004 ®· ®¹t møc kû lôc vµo ngµy
22/10/2004 víi møc gi¸ lµ 55.17USD/1 thïng. Xu h­íng vÒ sù biÕn ®éng gi¸
dÇu trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi cã sù t¸c ®éng rÊt lín ®Õn t×nh h×nh kinh tÕ
cña c¸c n­íc trªn thÕ giíi nãi riªng còng nh­ toµn bé nÒn kinh tÕ thÕ giíi nãi
chung. V× vËy, viÖc dù b¸o vÒ nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn cung cÇu dÇu má
còng nh­ t×nh h×nh biÕn ®éng gi¸ dÇu trªn thÞ tr­êng thÕ giíi lµ rÊt quan träng.

Nh÷ng nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn thÞ tr­êng dÇu má vµ xu h­íng biÕn ®éng gi¸
dÇu bao gåm thø nhÊt lµ xu h­íng t¨ng nhu cÇu tiªu thô dÇu trªn thÕ giíi, thø
hai lµ xu h­íng s¶n xuÊt dÇu cña c¸c quèc gia kh«ng thuéc tæ chøc OPEC, thø
ba lµ xu h­íng s¶n xuÊt dÇu cña c¸c quèc gia thuéc tæ chøc OPEC vµ cuèi
cïng lµ kh¶ n¨ng gi¸n ®o¹n nguån cung dÇu má còng nh­ sù mÊt æn ®Þnh ë
c¸c quèc gia xuÊt khÈu dÇu má chñ yÕu.

CÇn ph¶i chó ý r»ng sù biÕn ®éng cña nh÷ng nh©n tè nµy lµ rÊt khã l­êng
tr­íc vµ vËy khi xem xÐt vÒ triÓn väng thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi trong thêi
gian tíi, cÇn gi¶ ®Þnh vÒ nh÷ng tr­êng hîp cã thÓ x¶y ra ®Ó cã thÓ ph©n tÝch
cho hîp lý. Tr­êng hîp thø nhÊt gi¶ ®Þnh khi gi¸ dÇu xuèng thÊp do c¸c
nguyªn nh©n sau

* Nhu cÇu dÇu má gi¶m xuèng tõ h¬n 2,6 triÖu thïng/1 ngµy n¨m 2004 xuèng
1,4 - 1,5 triÖu thïng /1 ngµy.

* S¶n xuÊt cña c¸c n­íc kh«ng n»m trong khèi OPEC tËp trung vµo c¸c n­íc
thuéc Liªn X« cò, ®Æc biÖt lµ Nga, t¨ng tõ 1,2 - 1,3 triÖu thïng/1 ngµy.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.* S¶n xuÊt cña c¸c n­íc thuéc tæ chøc xuÊt khÈu dÇu má OPEC, tËp trung vµo
¶ RËp Xªót, t¨ng tõ 32 tíi 33 triÖu thïng/1 ngµy.

* Sù æn ®Þnh trong cung cÊp dÇu má ë c¸c quèc gia s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu dÇu
chÝnh chñ yÕu.

Trong tr­êng hîp nµy, nhu cÇu vÒ dÇu th« sÏ lµ kho¶ng 28 triÖu thïng/1
ngµy, t­¬ng ®­¬ng víi n¨m 2004. Tuy nhiªn, con sè nµy sÏ lµ thÊp h¬n møc
30 thïng/1 ngµy vµo th¸ng 11/2004. V× vËy, c¸c n­íc trong OPEC sÏ ph¶i
gi¶m s¶n l­îng dÇu trong t­¬ng lai, ®Æc biÖt lµ ë trong quý hai khi nhu cÇu vÒ
dÇu rÊt thÊp. Do ®ã gi¸ dÇu ®­îc dù ®o¸n lµ sÏ gi¶m, víi møc gi¸ dÇu th« lµ
kho¶ng tõ 37 USD - 39 USD/1 thïng. Tr­êng hîp gi¸ dÇu t¨ng cao do nh÷ng
nguyªn nh©n gi¶ ®Þnh sau.

* Nhu cÇu tiªu thô dÇu th« trªn thÕ giíi liªn tôc t¨ng, víi nhu cÇu b×nh qu©n lµ
kho¶ng 2 triÖu thïng/1 ngµy.

* S¶n l­îng dÇu ë c¸c quèc gia kh«ng thuéc tæ chøc OPEC thÊp h¬n møc dù
tÝnh.

* T×nh h×nh biÕn ®éng ë iraq vµ sù bÊt æn vÒ nguån cung dÇu ë c¸c quèc gia
s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu dÇu chñ yÕu.

§iÒu nµy dÉn ®Õn sù biÕn ®éng vÒ møc cung cÇu trªn thÞ tr­êng dÇu má vµ
gi¸ dÇu cã thÓ cao ®Õn møc kû lôc nh­ trong thêi gian tõ th¸ng 9 ®Õn th¸ng
11/2004. Dù b¸o gi¸ dÇu trong tr­êng hîp nµy cã thÓ lµ tõ 48USD - 50USD/1
thïng. Song nh×n vµo b¶ng dù b¸o vÒ nhu cÇu dÇu th« toµn thÕ giíi, nhu cÇu vÒ
dÇu th« ë hÇu hÕt c¸c khu vùc ®Òu t¨ng do ®ã vÒ gi¸ cña s¶n phÈm dÇu th«,
IEA dù b¸o r»ng gi¸ dÇu sÏ kh«ng bao giê rÎ l¹i nh­ nh÷ng n¨m 1990.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.B¶ng 9: Nhu cÇu dÇu th« toµn thÕ giíi theo dù b¸o míi nhÊt cña IEA

§¬n vÞ: triÖu thïng/1 ng­êi

Thùc tÕ cã ®iÒu chØnh Dù b¸o

Khu vùc/n¨m 2002 2003 Q3/04 Q4/04 2004 Q1/05 Q2/05 Q3/05 2005

B¾c Mü 23,9 24,7 25,2 25,6 25,2 25,3 25,0 25,5 25,4

Ch©u ¢u 15,2 15,2 15,7 16,1 15,7 15,8 15,5 15,8 15,8

TBD 8,5 8,6 8,3 8,9 8,6 9,4 7,9 8,1 8,6

OECD 47,6 48,6 49,2 50,6 49,5 50,5 48,4 49,4 49,8

Liªn X« cò 3,8 3,6 3,7 3,9 3,7 3,8 3,6 3,8 3,8

§«ng ¢u 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7

Trung Quèc 5,2 5,5 6,2 6,5 6,4 6,6 6,8 6,8 6,8

7,5 7,9 8,4 8,8 8,6 8,7 8,8 8,6 8,8
Ch©u ¸ kh¸c

Mü Latinh 4,7 4,7 5,0 5,0 4,9 4,8 5,0 5,1 5,0

Trung §«ng 5,0 5,2 5,9 5,9 5,9 6,1 6,1 6,3 6,2

Ch©u Phi 2,5 2,6 2,7 2,9 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9

29,3 30,2 32,7 33,8 32,9 33,8 33,9 34,0 34,2
Ngoµi OECD

76,9 78,8 81,9 84,4 82,5 84,3 82,4 83,4 84,0
Toµn thÕ giíi


Nguån: IEA Monthly Oil Market Report.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.II. Dù b¸o vÒ triÓn väng khai th¸c vµ xuÊt khÈu dÇu th« ë ViÖt Nam

§Ó x©y dùng kÕ ho¹ch khai th¸c cho n¨m 2005, viÖc dù b¸o vµ x¸c ®Þnh s¶n
l­îng khai th¸c dÇu th« ph¶i ®­îc tÝnh to¸n trªn c¬ së tr¹ng th¸i thuû ®éng
häc cña c¸c má ®ang khai th¸c, tiÕn ®é còng nh­ kh¶ n¨ng ®­a c¸c má míi
vµo ph¸t triÓn. Nh­ th«ng lÖ, th­êng mçi má dÇu khÝ khi ®­a vµo khai th¸c
®Òu tr¶i qua ba giai ®o¹n t¨ng tr­ëng, æn ®Þnh vµ suy gi¶m. TiÕn ®é vµ quy m«
x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®Ó ®­a c¸c má míi vµo khai th¸c phô thuéc nhiÒu vµo
nguån tr÷ l­îng dÇu vµ hiÖu qu¶ khai th¸c c¸c má ®· ®­îc ph¸t hiÖn tr­íc ®ã.
H¬n n÷a, viÖc ph¸t hiÖn c¸c má dÇu chØ ®­îc thùc hiÖn khi c«ng t¸c t×m kiÕm,
th¨m dß ®­îc triÓn khai ®Òu ®Æn vµ tÝch cùc. Tæng c«ng ty dÇu khÝ ®· ®¨ng ký
víi ChÝnh phñ kÕ ho¹ch khai th¸c 18 triÖu tÊn dÇu th« trong n¨m 2005 víi viÖc
®Èy m¹nh h¬n n÷a c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß nh»m gia t¨ng nguån tr÷ l­îng
dÇu phôc vô cho nhu cÇu trong n­íc còng nh­ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ngoµi ra
kÕ ho¹ch tõ nay ®Õn n¨m 2010 cña Tæng c«ng ty dÇu khÝ lµ sÏ tiÕp tôc triÓn
khai c¸c ho¹t ®éng nh»m ®¶m b¶o gia t¨ng tr÷ l­îng dÇu vµo kho¶ng 30 triÖu
tÊn mçi n¨m vµ ®Õn n¨m 2010, s¶n l­îng khai th¸c ®¹t kho¶ng 27- 30 triÖu tÊn
dÇu quy ®æi.

§ång thêi nh­ mét biÖn ph¸p chiÕn l­îc vµ ®ång bé cho môc tiªu cña chiÕn
l­îc ph¸t triÓn ngµnh khai th¸c vµ xuÊt khÈu dÇu má ®Õn n¨m 2020, c¸c ho¹t
®éng t×m kiÕm, th¨m dß, th«ng qua viÖc ®Êu thÇu quèc tÕ c¸c l« cßn më thuéc
khu vùc c¸c bÓ trÇm tÝch Cöu Long, Phó Kh¸nh vµ c¸c l« n­íc s©u víi c¸c
chÝnh s¸ch ­u ®·i, h×nh thøc hîp t¸c thÝch hîp vµ cã hiÖu qu¶ h¬n tr­íc ®©y
nh»m thu hót h¬n n÷a c¸c ®èi t¸c tõ n­íc ngoµi tham gia cïng khai th¸c, xuÊt
khÈu dÇu ë ViÖt Nam. MÆt kh¸c, ®Ó t¹o nªn sù héi nhËp nhiÒu h¬n vµo thÞ
tr­êng dÇu khÝ quèc tÕ vµ ®¶m b¶o sù cung øng ch¾c ch¾n h¬n cho nhu cÇu
®èi víi s¶n phÈm dÇu khÝ cña nÒn kinh tÕ n­íc nhµ, c¸c ho¹t ®éng th¨m dß vµ
khai th¸c dÇu khÝ ®· tõng b­íc ®­îc thùc hiÖn vµ víi tiÕn ®é nh­ hiÖn nay, cã
thÓ vµo n¨m 2006, ViÖt Nam sÏ cã s¶n l­îng dÇu khai th¸c tõ n­íc ngoµi phôc
vô cho xuÊt khÈu. Vµ mét triÓn väng n÷a cho ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má ViÖt
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Nam lµ tõ n¨m 2008 khi ngµnh c«ng nghiÖp läc dÇu vµ chÕ biÕn dÇu khÝ b¾t
®Çu ho¹t ®éng, dÇu th« ViÖt Nam sÏ b¾t ®Çu ®­îc gi÷ l¹i ®Ó chÕ biÕn trong
n­íc nh»m t¹o ra s¶n phÈm trùc tiÕp phôc vô d©n sinh, t¨ng doanh thu xuÊt
khÈu v× lµ s¶n phÈm ®· qua tinh chÕ, chÊm døt thêi kú xuÊt tÞnh dÇu th« cña
®Êt n­íc, t¹o thÕ chñ ®éng cho ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ
quèc tÕ.

III. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
dÇu má ViÖt Nam

1. Gi¶i ph¸p vÒ phÝa nhµ n­íc

1.1. §Çu t­ cho c¸c ho¹t ®éng khai th¸c vµ x©y dùng c¸c nhµ m¸y läc dÇu

MÆt hµng dÇu th« lµ mét mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc, ®em l¹i gi¸ trÞ rÊt cao
trong kim ng¹ch xuÊt khÈu song doanh thu l¹i kh«ng æn ®Þnh, t¹o ra nhiÒu
thuËn lîi khi møc gi¸ t¨ng cao vµ rñi ro khi møc gi¸ xuèng thÊp. X¸c ®Þnh
®­îc tÇm quan träng chiÕn l­îc cña mÆt hµng nµy trong thêi kú héi nhËp vµ sù
biÕn ®éng vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi nhµ n­íc nªn cã mét sè gi¶i
ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu th« ViÖt Nam.

Tr­íc hÕt, nhµ n­íc cÇn ph¶i cã sù ®Çu t­ thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng khai th¸c
vµ x©y dùng c¸c nhµ m¸y läc dÇu ë ViÖt Nam. ViÖc chñ ®éng vÒ nguån cung
dÇu sÏ gióp c¸c doanh xuÊt khÈu dÇu th« ph¸t huy hay tËn dông ®­îc c¸c lîi
thÕ vÒ doanh thu trong xuÊt khÈu. H¬n n÷a, ®Çu t­ vèn vµ c«ng nghÖ vµo ho¹t
®éng khai th¸c dÇu th« sÏ gióp n©ng cao chÊt l­îng dÇu th« xuÊt khÈu, x©y
dùng n¨ng lùc c¹nh tranh cho mÆt hµng nµy tr­íc c¸c ®èi thñ tõ Ch©u Phi vµ
Trung §«ng. VÝ dô nh­ ViÖt Nam hiÖn nay ®· khai th¸c ®­îc mét sè l­îng
lín dÇu th« tõ mãng granÝt phong ho¸ ®Ó xuÊt khÈu song ®èi t­îng nµy cho
®Õn nay vÉn ch­a ®­îc hiÓu mét c¸ch thÊu ®¸o.ViÖc ®Þnh h×nh c«ng nghÖ khai
th¸c dÇu tõ ®èi t­îng mãng granÝt nøt nÎ chØ míi ®­îc b¾t ®Çu, cho nªn ®Ó tèi
­u ho¸ vµ thùc sù lµm chñ c«ng nghÖ khai th¸c c¸c ®èi t­îng nµy nhµ n­íc
cÇn ph¶i ®Çu t­ nhiÒu kinh phÝ vµ nhiÒu nç lùc cho cho c«ng t¸c nghiªn cøu vÒ
mãng nøt nÎ. Víi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn trªn, viÖc dù b¸o khai th¸c cho c¸c ®èi
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.t­îng mãng granÝt nøt nÎ lu«n chøa ®ùng tÝnh rñi ro cao vµ yªu cÇu ®èi víi
c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t khai th¸c ph¶i hÕt søc chÆt chÏ vµ thËn träng.

1.2. X©y dùng c¬ quan dù b¸o vÒ biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má

ThÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt, kh«ng ngõng
biÕn ®éng g©y ra mét sù bÊt æn ®Þnh cho ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp,
quèc gia xuÊt khÈu dÇu. §Ó tËn dông nh÷ng thuËn lîi còng nh­ h¹n chÕ khã
kh¨n mµ c¸c biÕn ®éng t¹o ra, nhµ n­íc cÇn nh÷ng theo dâi vµ dù b¸o chÆt
chÏ nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu, x©y dùng mét c¬ quan chuyªn theo
dâi nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ dÇu, nguyªn nh©n cña nh÷ng biÕn ®éng, dù b¸o vÒ
møc t¨ng gi¸ hay gi¶m gi¸ dÇu kÞp thêi cho c¸c doanh nghiÖp.

1.3. C¸c biÖn ph¸p vÒ tµi chÝnh

Khi gi¸ dÇu gi¶m, th× víi c¸c tû lÖ ph©n chia s¶n phÈm ®· ®­îc ®Þnh theo tû
lÖ cè ®Þnh, chi phÝ ®Çu t­ cho c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ còng ph¶i gi¶m theo,
trong khi nhu cÇu vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ duy tr× söa ch÷a, b¶o d­ìng
®Æc biÖt lµ cho c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß vµ gia t¨ng tr÷ l­îng dÇu khÝ vÉn
kh«ng gi¶m. V× vËy, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p thÝch hîp vÒ mÆt tµi chÝnh:

Thø nhÊt, nhµ n­íc cÇn quy ®Þnh, khi gi¸ dÇu xuèng møc qu¸ thÊp, chi phÝ
vµ ®Çu t­ duy tr× c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ vÉn ®­îc ®¶m b¶o theo møc kÕ ho¹ch
®· ®­îc duyÖt theo ch­¬ng tr×nh kÕ ho¹ch ng©n s¸ch hµng n¨m, ®Ó ®¶m b¶o
s¶n xuÊt b×nh th­êng.

Thø hai, nguån ®Ó bï ®¾p cã thÓ h×nh thµnh tõ kho¶n thu v­ît møc do gi¸
dÇu t¨ng cao. Cã thÓ h×nh thµnh quü bï ®¾p hoÆc thµnh lËp quü b×nh æn cho
c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ do t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ dÇu, nh»m ®Çu t­ vµo c¸c ho¹t
®éng khai th¸c b×nh th­êng vµ ®Æc biÖt lµ cho c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß c¸c
l« dÇu khÝ ®­îc ®¸nh gi¸ lµ cã tiÒm n¨ng hoÆc nh÷ng l« xa bê.

Thø ba, cÇn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p gi¶m gi¸ thµnh s¶n xuÊt, t¨ng tû träng
dÞch vô trong c¸c ho¹t ®éng dÇu khÝ.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.2. Gi¶i ph¸p vÒ phÝa doanh nghiÖp

Bªn c¹nh nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ phÝa chÝnh phñ th× tù b¶n th©n c¸c doanh
nghiÖp ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p t¹o hiÖu qu¶ xuÊt khÈu cho chÝnh doanh
nghiÖp tr­íc sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má.

Thø nhÊt, b¶o ®¶m chÊt l­îng mÆt hµng dÇu th« ®Ó t¹o uy tÝn ®ång thêi tiÕt
kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó cã thÓ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng
c¹nh tranh vÒ gi¸ cña s¶n phÈm so víi dÇu th« cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh nh­
c¸c n­íc Ch©u Phi hay Trung §«ng. §©y lµ mét gi¶i ph¸p rÊt quan träng t¹o
chç ®øng cho c¸c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh tr­íc sù biÕn ®éng
t¨ng hay gi¶m cña gi¸ dÇu.

Thø hai, dïng ng©n s¸ch cña doanh nghiÖp dÇu t­ cho ho¹t ®éng khai th¸c,
t×m kiÕm dÇu má ®¶m b¶o nguån cung, t¨ng khèi l­îng vµ doanh thu xuÊt
khÈu. Sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má lµ rÊt khã dù ®o¸n song xu h­íng
chung lµ biÕn ®éng t¨ng møc gi¸ do nhu cÇu tiªu dõng dÇu th« ngµy cµng t¨ng
nªn viÖc æn ®Þnh nguån cung, xuÊt ®Òu sÏ mang l¹i doanh thu rÊt lín cho c¸c
doanh nghiÖp.

Thø ba, ngoµi sù hç trî vÒ th«ng tin cña nhµ n­íc, b¶n th©n c¸c doanh
nghiÖp còng ph¶i thµnh lËp mét hÖ thèng theo dâi, dù ®o¸n vÒ sù biÕn ®éng
trªn thÞ tr­êng dÇu má cña riªng doanh nghiÖp ®Ó cã kÕ ho¹ch ®iÒu chØnh
chiÕn l­îc xuÊt khÈu cho phï hîp: t¨ng gi¸ hay gi¶m gi¸.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
KÕt luËn
Trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cña ViÖt Nam, kh«ng ai cã thÓ phñ
nhËn vai trß cña c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu ®Æc biÖt lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt
khÈu chñ lùc nh­ dÇu th«. Gi¸ trÞ xuÊt khÈu mÆt hµng dÇu th« lu«n dÉn ®Çu so
víi c¸c mÆt hµng kh¸c, ®ång thêi chiÕm tû träng cao nhÊt trong tæng gi¸ trÞ
kim ng¹ch xuÊt khÈu cña ViÖt Nam qua c¸c n¨m. Tuy nhiªn, thÞ tr­êng dÇu
má l¹i lµ mét thÞ tr­êng hÕt søc nh¹y c¶m, biÕn ®éng kh«ng ngõng, Ýt nhiÒu
g©y ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam. Sù biÕn ®éng
cña thÞ tr­êng dÇu má t¹o ra rÊt nhiÒu thuËn lîi cho xuÊt khÈu dÇu má ViÖt
Nam ch¼ng h¹n nh­ viÖc t¨ng doanh thu xuÊt khÈu, song còng g©y ra kh«ng Ýt
khã kh¨n cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÇu má trong viÖc c¹nh tranh b»ng
gi¸. VËy lµm nh­ thÕ nµo ®Ó tËn dông tèi ®a nh÷ng thuËn lîi ®ång thêi h¹n
chÕ tèi thiÓu nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc mµ sù biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu
má t¹o ra cho xuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam, ®iÒu nµy cÇn sù phèi hîp chÆt
chÏ gi÷a nhµ n­íc nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu dÇu má nãi
chung nh»m t×m ra nh÷ng gi¶i ph¸p xuÊt khÈu ®¹t hiÖu qu¶ nhÊt.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Phô lôc
B¶ng 10 : LÞch sö khai th¸c dÇu cña thÕ giíi

N¨m S¶n l­îng (triÖu tÊn) Tû lÖ t¨ng tr­ëng (20 n¨m tr­íc = 100%)

1854 0,000275

1900 21,0

1920 95,0 352

1939 286,0 201

268
1950 523,0

1960 1052,0

1970 2336,0 191

1980 3066,0

2000 3741,0 22

Nguån: T¹p chÝ dÇu khÝ sè 3/2001
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.B¶ng 11: S¶n l­îng khai th¸c dÇu th« cña c¸c n­íc ASEAN

§¬n vÞ: tÊn/ngµy ®ªm

N¨m Brun©y ViÖt Nam Philippin In®«nªxia Malaixia Th¸i Lan Mianma

1980 33,25 0 1,30 204,68 35,97 0 3,51

1985 19,74 0 1,04 152,99 57,53 5,19 3,77

1990 17,40 6,62 0,65 181,56 82,08 5,45 1,82

1991 24,16 10,39 0,39 204,29 83,12 6,23 1,69

1992 21,43 14,42 1,30 197,40 83,89 7,01 1,82

1993 21,89 16,36 1,30 190,39 81,82 6,88 1,82

1994 21,56 18,70 0,65 190,39 83,12 7,01 1,95

1995 23,25 23,37 0,39 191,69 88,96 7,92 2,08

2000 23,38 38,96 0,52 170,13 87,01 7,79 2,08

Nguån: T¹p chÝ dÇu khÝ sè 3/2001
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.B¶ng 12 : S¶n l­îng khai th¸c dÇu trªn thÕ giíi

§¬n vÞ: triÖu thïng/1 ngµy

N­íc/Th, N¨m 1/05 12/04 11/04 10/04 9/04 2004 2003 2002 2001

34,70 33,02 30,47
34,28
33,70
33,98 28,54 30,16
33,38
OPEC

20,51 21,25 21,69
21,03
21,35
21,09
20,86
OECD 21,90 21,87

7,31
7,51
7,75
7,75
7,70
Mü 7,67 7,95 8,08 8,11

3,03
3,12
3,06
3,01
2,89
Canada 3,08 2,98 2,87 2,75

1,99
2,05
2,06
2,04
2,03
Anh 2,15 2,28 2,48 2,53

3,87
3,83
3,86
3,87
3,85
Mehico 3,84 3,78 3,58 3,56

2,87
3,15
3,18
3,01
2,99
Nauy 3,17 3,24 3,33 3,41

27,34 26,94 25,57
27,46
27,45
27,46
27,43
Ngoµi OECD 24,39 23,14
8,56
11,36 11,18 10,31
11,46
11,43
11,39
11,31 9,38
Liªn X« cò

9,42
9,43
9,41
9,37
9,26
Nga 9,23 8,49
3,30
3,57
3,54
3,57
3,57
3,58 3,40
Trung Quèc 3,49 3,41
0,75
0,85
0,86
0,86
0,86
0,87 0,77
Malaysia 0,86 0,82
0,73
0,81
0,80
0,81
0,81
0,81 0,75
0,80 0,78
Ên §é
1,59
1,82
1,83
1,80
1,83
1,88 1,74
1,77 1,78
Braxin
0,83
0,77
0,77
0,78
0,77
0,76 0,80
0,77 0,78
Achentina
0,62
0,54
0,54
0,54
0,54
0,53 0,59
0,54 0,55
Colombia
0,96
0,76
0,76
0,75
0,75
0,75 0,90
0,76 0,83
Oman
0,76
0,71
0,71
0,70
0,68
0,70 0,75
0,71 0,75
Ai CËp
0,74
1,08
1,08
1,08
1,10
1,11 0,92
0,99 0,88
Angola

76,58 76,91
83,73 83,03 79,33
84,62
84,36
84,39
83,55
Toµn thÕ giíi

Nguån: T¹p chÝ dÇu khÝ
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.B¶ng 13 : BiÕn ®éng gi¸ dÇu th« n¨m 2004 vµ 2005
§¬n vÞ: USD/1 thïng
Lo¹i dÇu th« 2/05 1/05 12/04 11/04 10/04 9/04 7/04 5/04

GÝa giao ngay
43,33 39,28 37,57 45,52 46,96 40,37 36,19 36,05
Brent Dated
40,13 36,19 34,44 42,24 43,78 38,40 35,31 34,72
OPEC Basket
43,50 39,93 36,37 45,65 47,93 40,92 36,34 36,83
NhÑ Bonny
38,08 34,40 34,04 37,40 37,88 35,71 34,38 32,48
Fateh - Dubai
43,17 38,55 33,18 42,22 47,67 42,60 36,70 34,90
Minas - Indo
38,44 33,98 32,22 37,83 39,43 35,77 33,72 33,03
Ural - Nga
Giao th¸ng sau
43,86 39,20 39,02 45,50 46,90 40,53 36,82 35,72
Brent
46,63 42,02 42,55 50,13 50,52 43,35 39,32 38,34
WTI
2/05 1/05 12/04 11/04 10/04 9/04 7/04 5/04
Gi¸ hîp ®ång
41,49 33,99 37,36 49,04 43,56 36,28 37,09
Minas - Indo
43,08 39,09 47,99 54,46 49,67 41,13 39,45
Seria - Brunei
42,03 39,08 54,80 54,46 49,66 41,12 39,44
Tapis - Malaysia
39,26 35,28 35,93 38,50 36,05 35,48 35,45
Oman - T/§«ng
38,50 39,6 42,80 39,85 37,35 37,05
Murban -T/§«ng

Nguån: IEA Monthly Oil Market Report - United Nations


B¶ng 14: BiÕn ®éng gi¸ dÇu OPEC Basket tõ 1998 ®Õn 2004

§¬n vÞ: USD/1 thïng

1998=12,31 N¨m 2003=28,16 Th.5/2004=36,27 Th.10/2004=45,37

1999=17,45 N¨m 2004=36,06 Th.6/2004=34,62 Th.11/2004=38,96

2000=27,61 Th.2/2004=29,56 Th.7/2004=36,29 Th.12/2004=35,70

2001=23,12 Th.3/2004=32,05 Th.8/2004=40,47

2002=24,32 Th.4/2004=32,05 Th.9/2004=40,63

Nguån: Bloomberg - United Nation
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.B¶ng 15: Gi¸ trÞ vµ lîi nhuËn mét sè lo¹i dÇu th« trong n¨m 2004

§¬n vÞ: USD/1 thïng

Lo¹i dÇu th« 2/05 1/05 12/04 11/04 10/04 9/04 7/04 5/04

T¹i Rotterdam
36,80 42,93 44,25 38,06 37,71
39,83 36,44
36,37
Brent - gi¸ trÞ
-2,71 -2,31 +1,52 +0,39
-3,5 -2,50 -0,77 -2,58
Lîi nhuËn
35,96 43,51 46,32 41,33 38,66
NhÑ Bonny - gi¸ trÞ 41,09 37,51
37,70
-1,60 +0,41 +2,32 +0,69
-2,41 -2,23 -0,41 -2,14
Lîi nhuËn
29,14 36,37 39,71 34,63 33,48
34,85 32,96
33,02
Dubai - gi¸ trÞ
+1,83 -1,07 -0,09
-3,23 +0,48
-1,38 -4,90 -1,03
Lîi nhuËn
T¹i Singapore
33,01 39,92 39,92 37,04 33,66
36,82 33,37
33,21
Dubai
+2,52 +2,04 +1,33 -0,72
-1,26 +0,89
-1,19 -1,03
Lîi nhuËn
34,08 45,11 44,39 42,09 33,66
37,62 32,97
31,44
Minas
+0,91 +2,89 -3,28 -0,51 -3,04
-5,55 -1,93
-7,11
Lîi nhuËn
39,98 48,52 48,38 44,33 38,22
43,06 37,57
38,00
Tapis
-2,26 -2,52 -1,93
-4,59 0,0
-3,43 +0,71 -2,17
Lîi nhuËn
33,16 43,16 44,78 42,32 35,14
38,77 35,30
35,01
NhÑ Bonny
-3,15 +1,40 -1,20
-4,73 -1,53
-4,92 -3,21 -2,49
Lîi nhuËn
T¹i VÞnh Mü
39,26 35,94 42,06 37,64 45,07
46,45 44,99
36,49
WTI
-14,26 -8,90 -5,67 +5,84 +6,43
+0,36 +1,78 -2,96
Lîi nhuËn
28,25 39,96 43,24 36,86 37,43
38,42 37,90
37,54
Dubai
+2,56 +5,36 +1,16 +3,05 +5,42
+0,34 +3,13 -5,79
Lîi nhuËn
33,16 44,89 47,89 41,33 42,43
43,63 43,36
40,20
NhÑ Bonny
-0,76 -0,04 +0,41 +6,09 +6,53
+0,13 +0,27 -3,21
Lîi nhuËn
32,52 42,32 44,56 39,41 40,62
41,43 41,18
37,79
Brent
-3,2 -2,40 -0,96 +4,43 +5,13
-1,90 -1,49 -5,05
Lîi nhuËn
Nguån: T¹p chÝ dÇu khÝ
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
B¶ng 16: BiÕn ®éng lîi nhuËn chÕ biÕn dÇu trªn thÕ giíi

§¬n vÞ: USD/1 thïng

Khu vùc/ lo¹i dÇu th« 12/04 11/04 10/04 9/04 8/04 7/04 6/04 12/03

VÞnh Mü WTI 5,58 8,83 10,68 9,58 6,62 9,08 8,16 3,38

9,38 9,52 9,24 9,04 7,05 10,69 10,01 5,51
NhÑ ¶ - RËp

NhÑ Bonny 5,97 7,89 6,91 7,12 4,91 8,41 7,61 2,89

Rotterdam Brent 4,56 5,27 2,70 3,30 2,73 3,78 3,42 2,21

3,20 6,56 7,67 7,00 4,61 6,96 5,91 1,88
Italia urals

5,33 9,67 9,07 6,71 3,28 3,66 2,87 3,43
Singapo Dubai

Nguån: The Pace Consultants Inc

B¶ng 17: BiÕn ®éng gi¸ s¶n phÈm dÇu nh÷ng th¸ng qua

§¬n vÞ: USD/1 thïng trõ FO = USD/1 tÊn

Lo¹i/th¸ng 2/2005 1/2005 12/2004 11/2004 10/2004 9/2004 8/2004

X¨ng 95RON 42,5-50,5 43,5-50,0 52,2-53,6 52,0-56,3 47,5-54,5 45,0-55,5
52,5-59,0

Naphta 43,5-48,0 39,5-42,5 40,5-46,0 46,0-48,5 46,5-49,5 41,5-47,5 41,0-47,5

X¨ng m¸y bay 53,0-63,0 49,0-52,5 47,5-53,0 56,7-59,5 58,5-64,0 50,0-60,0 49,0-56,0

Gasoil 0,5%S 51,0-57,5 48,5-49,0 47,5-52,5 51,0-55,8 53,5-60,0 48,5-56,5 47,5-53,5

LSWR 32,5-35,0 25,5-29,5 21,5-28,0 30,0-41,5 40,0-42,5 39,5-40,5 35,5-40,5

198-213 171-188 192-205 193-221 181-195
FO - 180 cst 175-195 185-197

189-204 150-171 181-209 184-209 177-187
FO - 380 cst 164-184 178-189


Nguån: T¹p chÝ th«ng tin dÇu khÝ
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.B¶ng 18: C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cã kim ng¹ch lín nhÊt 2003STT MÆt hµng Sè l­îng (ngh×n tÊn) TrÞ gi¸ (triÖu USD)
1 DÇu th« 17169 3777
2 DÖt may 3630
3 Giµy dÐp 2225
4 Thuû s¶n 2217
5 G¹o 3820 719
6 §iÖn tö, m¸y tÝnh 686
7 S¶n phÈm gç 563
8 Cµ phª 700 473
9 Thñ c«ng mü nghÖ 367
10 Cao su 438 383
11 H¹t ®iÒu 83,6 282,5
12 Than ®¸ 7049 180
13 ChÌ 60 59,5
14 L¹c 83,3 48,1
15 D©y ®iÖn vµ d©y c¸p ®iÖn 290
16 S¶n phÈm nhùa 175
17 Xe ®¹p vµ phô tïng 155
18 Rau qu¶ 152
19 H¹t tiªu 74,4 104
20 C¸c mÆt hµng kh¸c 6235

Nguån: Tæng côc thèng kª
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o
1. Ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc ph¸t triÓn vµ kÕ ho¹ch ho¸ doanh nghiÖp dÇu khÝ -
TS. NguyÔn §øc Thµnh - XB Giao th«ng vËn t¶i.

2. Kinh tÕ ViÖt Nam 2002 - ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý Kinh tÕ trung ­¬ng -
NXB ChÝnh trÞ quèc gia.

3. Kinh tÕ ViÖt Nam 2003 - ViÖn nghiªn cøu qu¶n lý Kinh tÕ trung ­¬ng -
NXB ChÝnh trÞ quèc gia.

4. Kû yÕu xuÊt khÈu ViÖt Nam 2004 - Saigon Times - NXB Tæng hîp
TPHCM.

5. Vietsopetro 20 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn - NXB ChÝnh trÞ quèc gia.

6. T¹p chÝ ngo¹i th­¬ng sè 36 - Dù b¸o biÕn ®éng gi¸ dÇu th« ®Õn n¨m 2003.

7. T¹p chÝ Th«ng tin dÇu khÝ thÕ giíi sè 3/2005.

8. http://www.Vnexpress.com.vn.

9. http://www.VNEconomy.com.vn.

10.http://www.vietnam-export-import.

11.http://www.laodong.com.vn.

12.http://www.tapchithuongmai.com.vn.

13.http://www.mofa.gov.vn.

14.http://www.thoibaokinhte.com.vn.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Môc lôc


B¶ng c¸c ch÷ viÕt t¾t......................................................................................... 1
Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏ....................................................................... 2
Lêi më ®Çu.................................................................................................................. 3
Ch­¬ng I: Tæng quan chung vÒ dÇu má vµ thÞ tr­êng dÇu má.................. 5
I. DÇu má vµ ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má ..................................................... 5
1. Kh¸i niÖm dÇu má ...................................................................................... 5
2. Vai trß cña dÇu má ..................................................................................... 6
3. Ngµnh c«ng nghiÖp dÇu má ........................................................................ 7
4. Khai th¸c vµ xuÊt khÈu dÇu má................................................................... 9
II. ThÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi..................................................................... 10
1. §Æc ®iÓm thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi......................................................... 10
2. Tæ chøc c¸c n­íc xuÊt khÈu dÇu má OPEC .............................................. 11
3. Nh÷ng biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi...................................... 14
4. Nguyªn nh©n cña biÕn ®éng ..................................................................... 16
5. Kinh nghiÖm cña c¸c n­íc tr­íc sù biÕn ®éng gi¸ dÇu ............................. 18
Ch­¬ng II: T¸c ®éng cña sù biÕn ®éng thÞ tr­êng dÇu má thÕ giíi ®èi víi
ho¹t ®éng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam.............................................. 19
I. Thùc tr¹ng xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam .......................................... 19
1. Khai th¸c dÇu má ë ViÖt Nam ................................................................. 19
2. T×nh h×nh xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam............................................... 20
3. C¸c thÞ tr­êng xuÊt khÈu chÝnh cña ViÖt Nam........................................... 23
II. T¸c ®éng cña sù biÕn ®éng møc gi¸ trªn thÞ tr­êng dÇu má tíi ho¹t ®éng
xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam................................................................. 25
1. ThuËn lîi .................................................................................................. 25
1.1. Lîi thÕ trong xuÊt khÈu.......................................................................... 25
1.2. T¨ng doanh thu xuÊt khÈu...................................................................... 25
2. Khã kh¨n.................................................................................................. 26
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.Ch­¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng
xuÊt khÈu dÇu má cña ViÖt Nam ............................................................... 29
I. Dù b¸o vÒ thÞ tr­êng dÇu má vµ nh÷ng biÕn ®éng vÒ gi¸ trªn thÞ tr­êng
dÇu má thÕ giíi ............................................................................................ 29
II. Dù b¸o vÒ triÓn väng khai th¸c vµ xuÊt khÈu dÇu má ë ViÖt Nam......... 32
III. C¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng xuÊt khÈu
dÇu má ViÖt Nam......................................................................................... 33
1. Gi¶i ph¸p vÒ phÝa Nhµ n­íc ...................................................................... 33
1.1. §Çu t­ cho c¸c ho¹t ®éng khai th¸c vµ x©y dùng c¸c nhµ m¸y läc dÇu... 33
1.2. X©y dùng c¬ quan dù b¸o vÒ biÕn ®éng trªn thÞ tr­êng dÇu má.............. 34
1.3. C¸c biÖn ph¸p vÒ tµi chÝnh ..................................................................... 34
2. Gi¶i ph¸p vÒ phÝa doanh nghiÖp ................................................................ 35
KÕt luËn.................................................................................................................... 36
Phô lôc ...................................................................................................................... 37
Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ...................................................................... 44
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
B¶ng c¸c ch÷ viÕt t¾tIEA International Energy Agency Tæ chøc n¨ng l­îng quèc tÕ

OECD Organization for Economic Tæ chøc hîp t¸c vµ ph¸t triÓn
Cooperation and Development kinh tÕ

OPEC Organization of Petroleum Tæ chøc c¸c quèc gia xuÊt khÈu
Exporting Countries dÇu má

TBD Th¸i B×nh D­¬ng

USD United State-Dollars §« la Mü
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Danh môc c¸c b¶ng vµ h×nh vÏSTT Tªn b¶ng, h×nh vÏ Trang
1 BiÕn ®éng gi¸ x¨ng dÇu sau quyÕt ®Þnh c¾t gi¶m s¶n l­îng cña OPEC 11
2 Sù biÕn ®éng gi¸ dÇu tõ n¨m 2003 - 2004 15
3 XuÊt khÈu dÇu th« cña ViÖt Nam tõ 1991 - 2000 20
4 TrÞ gi¸ xuÊt khÈu dÇu th« trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y 21
5 T×nh h×nh xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng chñ yÕu cña ViÖt Nam 22
6 XuÊt khÈu vµo Trung Quèc 9 th¸ng n¨m 2001 23
7 C¸c mÆt hµng xuÊt khÈu vµo Malaysia n¨m 2001 24
8 Doanh thu cña Vietsopetro tr­íc sù biÕn ®éng cña gi¸ dÇu 26
9 Nhu cÇu dÇu th« toµn thÕ giíi theo dù b¸o míi nhÊt cña IEA 31
10 LÞch sö khai th¸c dÇu cña thÕ giíi 37
11 S¶n l­îng khai th¸c dÇu th« cña c¸c n­íc ASEAN 38
12 S¶n l­îng khai th¸c dÇu th« trªn thÕ giíi 39
13 BiÕn ®éng gi¸ dÇu th« n¨m 2004 vµ 2005 40
14 BiÕn ®éng gi¸ dÇu OPEC Basket 1998-2004 40
15 Gi¸ trÞ vµ lîi nhuËn mét sè lo¹i dÇu th« n¨m 2004 41
16 BiÕn ®éng lîi nhuËn chÕ biÕn dÇu trªn thÕ giíi 42
17 BiÕn ®éng gi¸ s¶n phÈm dÇu nh÷ng th¸ng qua 42
18 C¸c mÆt hµng cã kim ng¹ch lín nhÊt 2003 43

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản