ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Chia sẻ: nguyenson468

Kiến thức: - Nhận biết được các loại linh kiện điện tử - Phân tích được nguyên lý hoạt động, đặc tuyến V-A của các linh kiện điện tử thông dụng. - Tính toán và thiết kế được một số mạch chỉnh lưu dùng Diode bán dẫn, khuếch đại dùng Tranzixto lưỡng cực và Tranzixto trường. - Phân tích được nguyênlý hoạt động của các mạch khuếch đại, ghép tầng,... - Giải thích được nguyên tắc hoạt động của các bộ nguồn ổn áp, ổn dòng thông dụng....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SPKT HƯNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
YÊN

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
NGÀNH ĐÀO TẠO: CƠ ĐIỆN TỬ
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ
1. Thông tin về Giảng viên
Giảng viên Chức danh, học vị Điện thoại
TT Email
Nguyễn Xuân Công Thạc sỹ
1 01683963686
2. Thông tin chung về học phần
2.1. Tên học phần: Kỹ thuật điện tử
2.2. Mã số:.
2.3. Khối lượng: 4 (3+1).
2.4. Thời gian đối với các hoạt động dạy học:

Hoạt động dạy Lý thuyết Thảo Thực Thực tập Tự học, Tổng
học luận/ Bài tại cơ sở tự nghiên
hành/Thí
tập nghiệm cứu
Thời gian
Tiết/Giờ thực hiện 45 22 30 180
Giờ tín chỉ 45 22 30 180

2.5. Học phần: Bắt buộc (bắt buộc)
2.6. Điều kiện học phần:
- Học phần tiên quyết:
- Học phần học trước: Vật lý + Kỹ thuật điện

- Học phần song hành:
2.7. Đối tượng tham dự: Sinh viên ngành cơ điện tử
2.8. Địa chỉ khoa/bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Cơ điện tử
3. Mục tiêu của học phần
- Kiến thức:
- Nhận biết được các loại linh kiện điện tử
- Phân tích được nguyên lý hoạt động, đặc tuyến V-A của các linh kiện điện
tử thông dụng.
- Tính toán và thiết kế được một số mạch chỉnh lưu dùng Diode bán dẫn,
khuếch đại dùng Tranzixto lưỡng cực và Tranzixto trường.
- Phân tích được nguyênlý hoạt động của các mạch khuếch đại, ghép tầng,...
- Giải thích được nguyên tắc hoạt động của các bộ nguồn ổn áp, ổn dòng
thông dụng.
- Phân tích các đặc tuyến cơ bản của các loại điốt
- Phân tích được đặc tuyến vào ra của các phần tử Transistor
- Phân tích đánh giá các tín hiệu trong mạch điện tử thông qua việc khảo sát
- Phân tích đánh giá chất lượng các mạch điện tử tương tự
- Tính toán thiết kế các mạch điện tử tương tự chế độ một chiều và xoay
chiều
- Lên kế hoạch khảo sát các mạch và thiết bị điện tử
- Kỹ năng: Vận dụng tốt lý thuyết đã học để giải các bài tập lý thuyết và th ực
hành thành thạo với những yêu cầu thực hành trong chương trình.
- Thái độ: Rèn luyện cho sinh viên nâng cao tính tự giác trong h ọc tâp, phát tri ển t ư
duy logic, phát huy tính sáng tạo và nghiên cứu.
4. Tóm tắt nội dung học phần
Học phần này cung cấp cho người học:
- Linh kiện điện tử bán dẫn
- Các phương pháp tính toán và thiết kế mạch điện tử (chỉnh lưu,khuếch
đại,....) thông dụng.
- Nguyên lý căn bản và các ứng dụng thông thường của bộ khuếch đại thuật
toán.
- Nguyên lý hoạt động của bộ nguồn ổn áp, ổn dòng.
- Phương pháp khảo sát và xây dựng đường đặc tuyến Volt – Ampe của diode.
- - Các tính chất , vai trò của diode chỉnh lưu trong các mạch chỉnh lưu.
- Các phương pháp thiết lập mạch và khảo sát các tầng khuếch đại sử dụng
Transistor với các cách mắc EC - BC - CC.
- Nguyên tắc làm việc và đặc trưng của các mạch ghim điện áp. Chế đ ộ làm
việc của các tầng khuếch đại thuật toán. Chế độ làm việc của các tầng khuếch
đại so sánh.
- Nguyên tắc tạo xung từ các bộ tạo dao động dùng Transistor. Nguyên tắc tạo
xung từ các bộ khuếch đại thuật toán. Nguyên tắc điều khiển và chế độ làm
việc của Thyritor trong mạch chỉnh lưu công suất.
5. Nội dung chi tiết học phần
Phần nội dung lý thuyết.
Chương I
CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THỤ ĐỘNG
(3 tiết)
1.1.Điện trở.
1.2.Tụ điện.
1.3.Cuộn cảm.
1.4.Biến áp.
1.5. Thạch anh.
Chương II.
CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH CỰC.
2.1. Chất bán dẫn (CBD).
2.1.1. Khái niệm CBD.
2.1.2. CBD tạp chất loại N
2.1.3. CBD tạp chất loại P
2.2. Phần tử một mặt ghép P-N
2.2.1. Chuyển tiếp P-N.
2.2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của Diode.
2.2.3. Đặc tuyến Vôn – Ampe của Diode.
2.2.4. Phân loại và ứng dụng
2.3. Phân tử hai mặt ghép P –N
2.3.1. Transistor lưỡng cực BJT
a. Cấu tạo, Ký hiệu
b. Nguyên lý hoạt động, Đặc tuyến và các tham số
2.3.2. Transistor Trường (FET)
a. Transistor Trường có cực cửa tiếp giáp (JFET)
b. Transistor Trường có cực cửa cách ly (MOSFET)
2.4. Phần tử nhiều mặt ghép P –N
a. Thyristor
b. Triac
c. Diac
d. Một số mạch ứng dụng
2.5. Tổng quan về IC
2.5.1. Khái niệm và phân loại
2.5.2. Chức năng của mỗi loại.

Chương III
CÁC LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ
(3 tiết)
3.1. Khái niệm chung
3.2. Quang trở (Cấu tạo, hoạt động và các mạch ứng dụng)
3.3. Led hồng ngoại (Photo Diode) – Tế bào quang điện (Photo cell): Cấu tạo, hoạt động
và các mạch ứng dụng
3.4. Phototransistor: Cấu tạo, hoạt động và các mạch ứng dụng
3.5. Phototriac: Cấu tạo, hoạt động và các mạch ứng dụng

Chương IV
CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN DÙNG TRANSISTOR
4.1. Các phương pháp phân cực cho BJT
4.1.1. Nguyên tắc phân cực cho BJT
4.1.2. Phương pháp xác định đường tải tĩnh và điẻm làm việc tĩnh
4.2. Khuếch đại
4.2.1 Khái niệm chung
- Nguyên lý xây dựng một tầng KĐ
- Các chỉ tiêu tham số
- Các chế độ làm việc
- Hồi tiếp
4.3. Các dạng mạch khuếch đại của BJT
4.3.1. Mạch khuếch đại E chung
4.3.2. Mạch khuếch đại B chung
4.3.3. Mạch khuếch đại C chung
4.4. Các mạch phân cực cho FET
4.4.1. Phân cực kiểu tự cấp
4.4.2. Phân cực kiểu phân cấp
4.5. Các dạng mạch khuếch đại của FET
4.5.1 Mạch khuếch đại nguồn chung (SC)
4.5.2. Mạch khuếch đại máng chung (DC)
CHƯƠNG V:
KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT
5.1.Khái quát chung
5.2.Khuếch đại công suất đơn chế độ A
5.3. Khuếch đại đẩy kéo ghép biến áp
5.4. Khuếch đại đẩy kéo không biến áp
5.5. Khuếch đại tín hiệu biến thiên chậm
5.5.1.Khuếch đại trực tiếp
5.5.2.Khuếch đại vi sai
5.5.3.Khuếch đại có biến đổi trung gian

Chương VI
CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN
6.1. Đại cương
6.2. Các đặc tính kỹ thuật của OA.
6.3. Các mạch KĐTT thông dụng
6.3.1. Mạch cộng.
6.3.2. Mạch trừ.
6.3.3. Mạch tích phân.
6.3.4. Mạch vi phân.
6.3.5. Mạch khuếch đại phi tuyến.
6.4. Một số ứng dụng của mạch KĐTT


Chương VII
NGUỒN CUNG CẤP
7.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của bộ nguồn
7.2. Các mạch ổn áp
7.2.1. Mạch ổn áp dùng Diode Zener.
7.2.2. Mạch ổn áp bù tuyến tính dùng Transistor.
7.2.3. Mạch ổn áp dùng IC
7.2.4. Các mạch bảo vệ quá dòng, quá áp
Phần nội dung thực hành


GIỜ
LT TH
NỘI DUNG
TT TÊN BÀI

ĐIỐT VÀ ỨNG DỤNG
I
1. Mạch chỉnh lưu 1/2 chu kỳ.
Khảo sát các loại
2. Mạch chỉnh lưu cả chu kỳ.
mạch chỉnh lưu
Bài 1
3. Mạch chỉnh lưu cầu.
điện áp
4. Mạch chỉnh lưu bội áp.
Mạch hạn chế điện 1. Mạch ổn áp dùng điốt Zener .
áp và ghim mức tín 2. Mạch ổn áp dùng diode –
Bài 2
hiệu Tranzitor .

MẠCH KHUẾCH ĐẠI DÙNG TRANSISTOR
II
Khảo sát mạch
Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng
khuếch đại dùng
Bài 3
trazitor lưỡng cực BC, CC, EC.
transistor

Khuếch đại công Mạch khuếch đại công suất dùng T
Bài 4
suất lưỡng cực

KHUẾCH ĐẠI THUẬT TOÁN VÀ ỨNG DỤNG
III
Khảo sát mạch 1. Mạch khuếch đại không đảo
Bài 5
2. Mạch khuếch đại đảo.
KĐTT
1. Khảo sát mạch cộng dùng bộ
Khảo sát bộ KĐTT khuếch đại thuật toán.
Bài 6
2. Khảo sát mạch trừ dùng KĐTT.
6. Học liệu
6.1. Học liệu bắt buộc
1) Kỹ thuật điện tử- Đỗ Xuân Thụ - NXB giáo dục 2003
2) Bài tập Kỹ thuật điện tử: Đỗ Xuân Thụ - Nguyễn Viết Nguyên - NXB Giáo dục
2003.
6.2. Học liệu tham khảo
1) Hệ thống bài tập về thực tạp điện tử tương tự – PTS .Nguyễn Ngọc Lâm
2) Điện tử căn bản: KS. Đỗ Thanh Hải, Nhà xuất bản thanh niên (18/07/1999)
3) Kỹ thuật mạch điện tử - Phạm Minh Hà NXB Khoa học kỹ thuật 1991.
4) Kỹ thuật xung - Học viện kỹ thuật quân sự
7. Hình thức tổ chức dạy học
7.1. Lịch trình chung

Nội dung Hình thức tổ chức dạy học
Lên lớp Thực Tự học, Tổng
Thực
tập tự số
Lý hành/Thí
Thảo tại cơ nghiên
thuyế Bài tập nghiệm
luận sở cứu
t
Tín chỉ 1 (Lý thuyết)

Chương 1 6 2 18
Chương 2 9 5 27
Tín chỉ 2(Lý thuyết)
Chương 3 6 2 18
Chương 4 9 5 27
Tín chỉ 3(Lý thuyết)
Chương 5 6 3 18
Chương 6 3 2 9
Chương 7 6 3 18
Tín chỉ 4 ( Thực hành)
Bài 1 6 9
Bài 2 6 9
Bài 3 6 9
Bài 4 6 9
Bài 5 + Bài 6 6 9
Cộng 45 22 30 180


7.1. Lịch trình chi tiết
Hình
Số
thức
Tuần tiết
tổ Yêu cầu sinh viên Ghi
Nội dung chính
, /gi
chức chuẩn bị chú

ngày
dạy
học
-Đọc đề cương
Lí 03
thuyết môn học
CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
-Chuẩn bị học liệu
THỤ ĐỘNG
1.1.Điện trở.
1.2.Tụ điện.
1.3.Cuộn cảm.
1
1.4.Biến áp.
1.5. Thạch anh.
-Đọc lại LT đã học Tự -Đọc lại LT vừa
09
-Làm bài tập học, học
-Đọc LT bài sau tự NC -Làm bài tập
chương 1.
-Đọc trước LT từ
mục2.1 đến 2.1.3
CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH -Đọc đề cương
Lí 03
CỰC. thuyết môn học
2.1. Chất bán dẫn (CBD). -Chuẩn bị học liệu
2.1.1. Khái niệm CBD.
2.1.2. CBD tạp chất loại N
2.1.3. CBD tạp chất loại P
2
-Đọc lại LT đã học Tự -Đọc lại LT vừa
09
-Làm bài tập học, học
-Đọc LT bài sau tự NC -Làm bài tập
chương 1.
-Đọc trước LT từ
mục2.2 đến 2.2.4
3 Lí 03
2.2. Phần tử một mặt ghép P-N thuyết Những yêu cầu về
2.2.1. Chuyển tiếp P-N. LT đã giao trong
2.2.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc buổi học trước
của Diode.
2.2.3. Đặc tuyến Vôn – Ampe của
Diode.
2.2.4. Phân loại và ứng dụng

Tự -Đọc lại LT vừa
09
-Đọc lại LT đã học học, học
-Làm bài tập tự NC -Làm bài tập
-Đọc LT bài sau chương 1.
- Đọc trước LT Từ
2.3 đến hết 2.3.2
CÁC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TÍCH Những yêu cầu về
4 Lí 03
CỰC.(tiếp) thuyết LT đã giao trong
2.3. Phân tử hai mặt ghép P –N buổi học trước
2.3.1. Transistor lưỡng cực BJT
a. Cấu tạo, Ký hiệu
b. Nguyên lý hoạt động, Đặc
tuyến và các tham số
2.3.2. Transistor Trường (FET)
a. Transistor Trường có cực cửa
tiếp giáp (JFET)
b. Transistor Trường có cực cửa
cách ly (MOSFET)

-Đọc lại LT đã học Tự - Đọc trước LT Từ
09
-Làm bài tập học, 2.4 đến hết 2.5.2
-Đọc LT bài sau tự NC
2.4. Phần tử nhiều mặt ghép P –N Những yêu cầu về
5 Lí 03
thuyết
a. Thyristor LT đã giao trong
buổi học trước
b. Triac
c. Diac
d. Một số mạch ứng dụng
2.5. Tổng quan về IC
2.5.1. Khái niệm và phân loại
2.5.2. Chức năng của mỗi loại.

-Đọc lại LT đã học Tự - Đọc trước LT Từ
09
-Làm bài tập học, 3.1 đến hết 3.3
-Đọc LT bài sau tự NC
CÁC LINH KIỆN QUANG ĐIỆN TỬ Những yêu cầu về
6 Lí 03
3.1. Khái niệm chung thuyết LT đã giao trong
3.2. Quang trở (Cấu tạo, hoạt động và buổi học trước
các mạch ứng dụng)
3.3. Led hồng ngoại (Photo Diode) –
Tế bào quang điện (Photo cell):
Cấu tạo, hoạt động và các mạch
ứng dụng

- Làm lại BT đã chữa Tự - Đọc lại lý thuyết.
09
học, - Đọc trước LT 3.4
- Đọc trước LT bài sau
tự NC đến 3.5
3.4. Phototransistor: Cấu tạo, hoạt Những yêu cầu về
7 Lí 03
động và các mạch ứng dụng thuyết LT đã giao trong
3.5. Phototriac: Cấu tạo, hoạt động và buổi học trước
các mạch ứng dụng

- Làm lại BT đã chữa Tự - Đọc lại lý thuyết.
09
học, - Đọc trước LT 4.1
- Đọc trước LT bài sau
tự NC đến 4.2.1
CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN DÙNG Những yêu cầu về
8 Lí 03
thuyết
TRANSISTOR LT đã giao trong
4.1. Các phương pháp phân cực cho buổi học trước
BJT
4.1.1. Nguyên tắc phân cực cho BJT
4.1.2. Phương pháp xác định đường tải
tĩnh và điẻm làm việc tĩnh
4.2. Khuếch đại
4.2.1 Khái niệm chung
- Nguyên lý xây dựng một tầng

- Các chỉ tiêu tham số
- Các chế độ làm việc
- Hồi tiếp

-Đọc lại LT đã học Tự - Đọc lại lý thuyết.
09
- Đọc trước LT bài sau học, - Đọc trước LT từ
- làm bài tập tự NC 4.3 đến 4.3.2
CÁC MẠCH ĐIỆN CƠ BẢN DÙNG Những yêu cầu về
Lí 03
TRANSISTOR(tiếp) thuyết
9 LT đã giao trong
4.3. Các dạng mạch khuếch đại của buổi học trước
BJT
4.3.1. Mạch khuếch đại E chung
4.3.2. Mạch khuếch đại B chung
4.3.3. Mạch khuếch đại C chung

-Đọc lại LT đã học Tự -Đọc lại LT vừa
09
- Đọc trước LT bài sau học, học
tự NC -Đọc trước LT từ
- Làm BT
4.4 đến 4.5.2
4.4. Các mạch phân cực cho FET Những yêu cầu về
Lí 03
4.4.1. Phân cực kiểu tự cấp thuyết
10 LT đã giao trong
4.4.2. Phân cực kiểu phân cấp buổi học trước
4.5. Các dạng mạch khuếch đại của
FET
4.5.1 Mạch khuếch đại nguồn chung
(SC)
4.5.2. Mạch khuếch đại máng chung
(DC)
-Đọc lại LT đã học Tự -Đọc lại LT vừa
09
- Đọc trước LT bài sau học, học
tự NC -Đọc trước LT từ
- Làm BT
5.1 đến 5.3
KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT Những yêu cầu về
11 Lí 03
thuyết
5.1.Khái quát chung LT đã giao trong
5.2.Khuếch đại công suất đơn chế độ buổi học trước
A
5.3. Khuếch đại đẩy kéo ghép biến áp
-Đọc lại LT đã học Tự - Đọc lại lý thuyết.
09
học, -Làm BT chương 5
- Làm BT
- Đọc trước LT bài sau tự NC -Đọc trước LT từ
5.4 đến 5.5.3.
KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT(tiếp) Những yêu cầu về
12 Lí 03
5.4. Khuếch đại đẩy kéo không biến áp thuyết LT đã giao trong
5.5. Khuếch đại tín hiệu biến thiên buổi học trước
chậm
5.5.1.Khuếch đại trực tiếp
5.5.2.Khuếch đại vi sai
5.5.3.Khuếch đại có biến đổi trung
gian

-Đọc lại LT đã học Tự - Đọc lại lý thuyết.
09
học, -Làm BT chương 6
- Làm BT
- Đọc trước LT bài sau tự NC -Đọc trước LT từ
6.1 đến 6.4.
CÁC BỘ KHUẾCH ĐẠI THUẬT Những yêu cầu về
13 Lí 03
thuyết
TOÁN LT đã giao trong
6.1. Đại cương buổi học trước
6.2. Các đặc tính kỹ thuật của OA.
6.3. Các mạch KĐTT thông dụng
6.3.1. Mạch cộng.
6.3.2. Mạch trừ.
6.3.3. Mạch tích phân.
6.3.4. Mạch vi phân.
6.3.5. Mạch khuếch đại phi tuyến.
6.4. Một số ứng dụng của mạch KĐTT
-Đọc lại LT đã học Tự - Đọc lại lý thuyết.
09
học,
- Làm BT -Làm BT chg7
- Đọc trước LT bài sau tự NC -Đọc trước LT từ
7.1 đến 7.2.4
NGUỒN CUNG CẤP Những yêu cầu về
14 Lí 03
7.1. Cấu tạo và nguyên lý làm việc thuyết LT đã giao trong
chung của bộ nguồn buổi học trước
7.2. Các mạch ổn áp
7.2.1. Mạch ổn áp dùng Diode Zener.

-Đọc lại LT đã học Tự - Đọc lại lý thuyết.
09
học,
- Làm BT -Làm BT chg7
- Đọc trước LT bài sau tự NC -Đọc trước LT từ
7.2.2 đến 7.2.4
7.2.2. Mạch ổn áp bù tuyến tính dùng Những yêu cầu về
Lí 03
thuyết
15 Transistor. LT đã giao trong
7.2.3. Mạch ổn áp dùng IC buổi học trước
7.2.4. Các mạch bảo vệ quá dòng, quá
áp
-Đọc lại toàn bộ LT+ BT Tựhọc -Đọc lại LT vừa
09
,tự NC học
-Làm BT chương 7
Bài 1:Khảo sát các loại mạch chỉnh lưu Thực -Đọc đề cương
06
điện áp môn học
16 hành
-Chuẩn bị học liệu
- Đọc lại những kiến thức đã học phục Tự - Chuẩn bị kiến
09
vụ cho các bài thực hành tiếp theo. học, thức lý thuyết cho
tự NC bài sau
Bài 2:Mạch hạn chế điện áp và ghim Thực Những yêu cầu về
17 06
mức tín hiệu hành LT đã giao trong
buổi học trước
- Đọc lại những kiến thức đã học phục Tự - Chuẩn bị kiến
09
vụ cho các bài thực hành tiếp theo. học, thức lý thuyết cho
tự NC bài sau
Bài 3:Khảo sát mạch khuếch đại dùng Thực Những yêu cầu về
18 06
transistor hành LT đã giao trong
buổi học trước
- Đọc lại những kiến thức đã học phục Tự - Chuẩn bị kiến
09
vụ cho các bài thực hành tiếp theo. học, thức lý thuyết cho
tự NC bài sau
Thực Những yêu cầu về
19 06
Bài 4:Khuếch đại công suất
hành LT đã giao trong
buổi học trước
- Đọc lại những kiến thức đã học phục Tựhọc - Chuẩn bị kiến
09
vụ cho các bài thực hành tiếp theo. , tự thức lý thuyết cho
NC bài sau
Bài 5:Khảo sát mạch KĐTT Thực Những yêu cầu về
06
Bài 6:Khảo sát bộ KĐTT
20 hành LT đã giao trong
buổi học trước
8. Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giáo viên
- Có ý thức tự học, chuẩn bị tốt các câu hỏi, bài tập được giao.
- Có mặt đầy đủ trên lớp, cho phép vắng không quá 2 giờ lý thuyết trên
- Làm bài kiểm tra đầy đủ, quy cách theo yêu cầu của GV.
- SV phải thực hiện các bài tập một cách nghiêm túc, không được sao chép (dưới
mọi hình thức).
9. Phương pháp và hình thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập
9.1. Mục đích, nội dung, tiêu chí và hình thức đánh giá các điểm thành phần
Bài tập:
- Mục đích: Kiểm tra kiến thức, kĩ năng giải các bài tập đã có cách giả sẵn, kĩ năng
phân tích tổng hợp để giải những bài toán phải suy luận, kỹ năng hợp tác trong tập thể
- Nội dung: Làm bài tập đã giao.
- Tiêu chí đánh giá:
+ Làm bài tập đúng.
+ Trả lời đúng những câu hỏi của giáo viên (nếu có).
+ Giải đáp được những thắc mắc của các bạn (nếu có).
- Hình thức đánh giá: Trình bày bài trên bảng trước cả lớp.
9.2. Lịch thi, kiểm tra
- Kiểm tra định kỳ: Theo kế hoạch nhà trường
- Kiểm tra giữa kỳ: Theo kế hoạch nhà trường
- Thi kết thúc học phần: Theo kế hoạch nhà trường
9.3. Cách thức đánh giá điểm:

Trưởng khoa/bộ môn Trưởng bộ môn Giảng viên
Nguyễn Văn Diên Nguyễn Xuân Công
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản