ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chia sẻ: kebitmat

Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về thị trường tài chính, cơ chế vận hành và những qui định của một sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam; nắm vững những kiến thức, các kỹ thuật định giá và đầu tư cơ bản về các loại chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán phái sinh; Tìm hiểu hoạt động của các công ty chứng khoán và qũy đầu tư.

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
­­­­­­­­­­­­­­­­­­ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN MÔN HỌC

THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN
***
Đối tượng

Môn học này được thiết kế để giảng dạy cho sinh viên đại học chính qui không 
thuộc ngành Tài Chính ­ Ngân Hàng
Mục tiêu 

• Trang bị cho sinh viên những kiến thức căn bản về thị trường tài chính, cơ chế 
vận hành và những qui định của một sở giao dịch chứng khoán tại Việt Nam; 
nắm vững những kiến thức, các kỹ thuật định giá và đầu tư cơ bản về các loại 
chứng khoán như: cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán phái sinh;  Tìm hiểu 
hoạt   động   của   các   công   ty   chứng   khoán   và   qũy   đầu   tư.

•Hoàn tất môn học thị trường chứng khóan này, sinh viên hiểu rõ cơ chế vận hành 
thị trường chứng khoán hiện nay của Việt Nam, có thể thực hiện giao dịch và 
mua bán chứng khoán trên thị trường,  có thể thực hiện phân tích và đánh giá 
được những biến động của thị trường chứng khoán, đồng thời có thể phân tích 
và định giá cơ bản các chứng khoán đang được mua bán trên thị trường.
Yêu cầu

Để học tập và tiếp thu tốt môn học này đòi hỏi sinh viên phải học qua một số môn 
học khác có liên quan như : Tài chính tiền tệ, kinh tế vĩ mô. 
Nội dung và thời lượng

Nhằm đạt mục tiêu trên, nội dung môn học này được thiết kế học trong 45 tiết bao 
gồm các chương sau:

Tên chương Số tiết
Chương 1 : Tổng quan về thị trường chứng khoán  8
Chương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán  8
Chương 3 : Sở giao dịch chứng khoán  3
Chương 4 : Thị trường chứng khoán phi tập trung 5
Chương 5 : Công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ 15
Chương 6 :  Phân tích và đầu tư chứng khoán 6

Phương pháp
Sử dụng phương pháp đối thọai, sinh viên đọc bài trước ở nhà theo hướng dẫn, 
đến lớp nêu thắc mắc, thảo luận với giảng viên và các sinh viên khác, giáo viên hệ 
thống lại nội dung chính, sinh viên thực hành nội dung đã thảo luận qua các bài 
tập trên lớp và ở nhà. 


Tài liệu tham khảo
• Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và TT chứng khoán, TS. Đào Lê Minh 
• Phân tích thị trường tài chính, Davis Blake


Chương 1 : Tổng quan về thị trường chứng khoán 
I. Giới thiệu về thị trường chứng khoán
II. Tác động của thị trường chứng khoán
1. Tác động tích cực
2. Tác động tiêu cực
III. Cơ cấu thị trường chứng khoán:
1. Phân loại theo phương thức hoạt động
• Thị trường chứng khoán tập trung
• Thị trường chứng khoán phi tập trung
2. Phân loại theo phương thức phát hành
• Thị trường chứng khoán sơ cấp
• Thị trường chứng khoán thứ cấp
3. Phân loại theo công cụ lưu thông
• Thị trường cổ phiếu
• Thị trường trái phiếu
• Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh
IV. Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán
1. Chủ thể phát hành
2. Chủ thể đầu tư
3. Chủ thể trung gian chứng khoán
4. Cơ quan quản lý và giám sát hoạt động thị trường chứng khoán
5. Các tổ chức có liên quan

Chương 2: Chứng khoán và phát hành chứng khoán 
I. Giới thiệu về chứng khoán
1. Khái niệm
2. Các đặc tính của chứng khoán
3. Các loại giá chứng khoán
II. Các loại chứng khoán
1. Trái phiếu chính phủ 
2. Trái phiếu công ty 
3. Cổ phiếu thường
4. Cổ phiếu ưu đãi
5. Các chứng khoán phái sinh
• Quyền ưu tiên mua cổ phần
• Chứng quyền
• Hợp đồng kỳ hạn
• Hợp đồng tương lai
• Quyền chọn
III. Phát hành chứng khoán
1. Các phương thức phát hành
• Căn cứ vào đợt phát hành
• Căn cứ vào tính chất phát hành
• Căn cứ vào phương thức phát hành
• Căn cứ vào phạm vi phát hành
2. Điều kiện phát hành chứng khoán

Chương 3 : Sở giao dịch chứng khoán 
I. Tổ chức Sở giao dịch chứng khoán
1. Khái niệm
2. Hình thức sở hữu
3. Thành viên
4. Nguyên tắc hoạt động 
• Nguyên tắc trung gian
• Nguyên tắc công khai
• Nguyên tắc đấu giá
II. Hoạt động giao dịch
1. Hệ thống niêm yết chứng khoán 
• Khái niệm
• Các hình thức niêm yết chứng khoán
• Điều kiện niêm yết chứng khoán
• Thủ tục niêm yết
• Những lợi ích và bất lợi khi niêm yết chứng khoán
2. Kỹ thuật giao dịch
• Hệ thống giao dịch thủ công
• Hệ thống giao dịch bán tự động
• Hệ thống giao dịch tự động hoàn toàn
3. Các loại lệnh mua bán chứng khoán
• Các loại lệnh
• Các định chuẩn lệnh
4. Phương thức giao dịch
• Giao dịch đấu giá
• Giao dịch đấu lệnh
III. Hệ thống lưu ký, thanh toán bù trừ
1. Lưu ký chứng khoán
2. Thanh toán bù trừ
3. Đăng ký chứng khoán

Chương 4 : Thị trường chứng khoán phi tập trung
I. Giới thiệu về thị trường chứng khoán phi tập trung
1. Sự hình thành và phát triển
2. Khái niệm và đặc điểm thị trường chứng khoán phi tập trung
3. Tổ chức và quản lý thị trường chứng khoán phi tập trung
II. Những qui định trên thị trường chứng khoán phi tập trung
1. Chứng khoán giao dịch
2. Hệ thống các nhà tạo lập thị trường
3. Cơ chế xác lập giá chứng khoán
III. Giao dịch OTC

Chương 5 : Công ty chứng khoán và công ty quản lý qũy 
I. Công ty chứng khoán
1. Khái niệm và vai trò
2. Mô hình tổ chức
3. Các nghiệp vụ hoạt động 
II. Công ty quản lý quỹ và quỹ đầu tư
1. Công ty quản lý qũy
2. Quỹ đầu tư
• Khái niệm quỹ đầu tư
• Các loại quỹ đầu tư
• Quản trị quỹ đầu tư
• Hoạt động quỹ đầu tư

Chương 6 :  Phân tích và đầu tư chứng khoán 
I. Giới thiệu về phân tích và đầu tư chứng khoán
II. Phân tích chứng khoán
1. Phân tích cơ bản
• Khái niệm
• Nội dung phân tích cơ bản
2. Phân tích kỹ thuật
• Các loại đồ thị
• bChỉ số giá chứng khoán
III. Định giá chứng khoán
1. Trái phiếu
2. Cổ phiếu
IV. Đầu tư chứng khoán
1. Danh mục đầu tư
      2. Quản trị danh mục đầu tư
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản