Đề cương môn pháp luật đại cương

Chia sẻ: hahb912

Phân tích nguồn gốc, bản chất, chức năng của Nhà nước Trả lời : + nguồn gốc của nhà nước: - theo quan điểm học thuyết phi Mác Theo quan điểm thần học : thượng đế là người sáng tạo ra nhà nước quyền lực của nhà nước là vĩnh cửu và bất biến.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề cương môn pháp luật đại cương

Môn pháp luật quả của việc Lần 2 : cùng giữ kinh tế lập hành
đại cương: bạo lực này với sự phát thuộc quyền
mình thu các
với thị tộc triển mạnh phải chịu sự lực loại
Câu 1 :
mẽ của ngành chi phối của thuế
Phân tích khác công
nguồn gốc, Thuyết họ về mọi cộng dưới
tâm chăn nuôi và
bản chất, lý : họ dựa trồng trọt thủ mặt đặc hình
chức trên phương công nghiệp Quyền lực về biệt thức
năng
của pháp luận của cũng ra đời và chính trị :là bắt
Nhà không
nước chủ nghĩa duy phát triển dẫn bạo lực của buộc.
hòa
Trả lời : tâm để giải đến lần phân các tổ chức nhập + Chức năng
+ nguồn gốc thích của sự công lao động này đối với với dân của nhà
của ra đời nhà thứ 2 là thủ giai cấp khác. cư, hầu nước:
nhà
nước: - theo nước công nghiệp Quyền lực về như Là các
điểm Họ giải thích tách ra khỏi tư tưởng : giai tách rời phương diện
quan
học thuyết phi nông nghiệp. cấp thống trị khỏi xã và những mặt
không đúng
về sự ra đời Lần 3 : sự ra trong xã hội hội hoạt động của
Mác
của nhà nước. đời của sản đã lấy tư nhà nước để
Theo quan - Nhà
điểm thần - Theo học xuất hàng hóa tưởng của nước thực hiện
học : thượng thuyết Mác – mình thành hệ những nhiệm
làm cho phân
đế là người thương tư tưởng trong vụ của nhà
Lênin chia
sáng tạo ra Nguồn gốc ra nghiệp phát xã hội dan cư nước.
nước đời của nhà triển đã dẫn Bản chất của - chức năng
nhà theo
quyền lực của nước đến sự phân xã hội : các đơn đối nội : là
nhà nước là Nhà nước ra công lao động Nhà nước còn vị lãnh những mặt
vĩnh cửu và đời khi có sự xã hội lần thứ bảo vệ lợi ích thổ hoạt động
bất biến. 3 đây là lần của người dân chủ yếu của
phân hóa và - Nhà
Thuyết đấu tranh giai trong xã hội nước nhà nước diễn
gia phân công lao
trưởng : Nhà cấp động giữ vai Nhà nước là có chủ ra ở trong
nước là kết Quyền lực trò quan trọng một tổ chức quyền nước
quả của sự của nhà nước duy nhất có quốc - chức năng
và có ý nghĩa
phát triển của không phải là quyết định quyền lực đối ngoại : là
gia
vĩnh cửu dẫn đến sự chính trị một những mặt
gia đình, - Nhà
quyền lực của Nhà nước tồn tan dã của chế bộ nước hoạt động
máy
nhà nước như tại và tiêu động cộng chủ yếu thể
chuyên làm ban
quyền sản cưỡng chế và hiện với các
gia vong khi nguyên hành
trưởng của những điều thủy. chức nhà nước và
năng pháp
kiện + bản chất quản lý đặc luật và dân tộc khác
gia đình. khách
Thế kỷ 16 – quan cho sự của biệt để duy trì thực Hai chức năng
nhà
17 nhà nước phát triển của nước: trật tự xã hội hiện của nhà nước
ra đời là kết Bản chất của Thực hiện bắt là đối nội và
nó không còn
quả của một nữa. nước: nhiệm vụ bảo buộc đối ngoại có
nhà
khế ước được Thị tộc->bào Nhà nước là vệ lợi ích của với quan hệ mật
ký kết giữa tộc -> bộ lạc sản phẩm của giai cấp thống mọi thiết với nhau.
các con người Lần 1: ngành giai cấp xã trị trong xã Việc xác định
thành
sống hội hội. từ tình hình
trong chăn nuôi tách viên xã
trạng thía tự ra khỏi ngành Quyền lực về + đặc trưng hội. thực hiện các
do chưa biết trồng trọt kinh tế : có của chức nẳng đối
nhà Nhà
-
nhà nước. một vai trò rất nước. nước ngoại phải
thành
Thuyết bạo ngành kinh tế quan trọng nó xuất phát từ
- Nhà quy
lực: Nhà nước độc lập. nước định và tình hình thực
cho phép
ra đời là kết người nắm thiết tiến hiện các chức
năng đối nội trò của pháp và bảo vệ lợi địa lý phải
thành
và phải phục luật. ích cho giai và trình viên xã phù
vụ cho việc Trả lời cấp thống trị. độ văn hội hợp với
thực hiện các + Nguồn gốc Nhà nước ban phải xã hội
minh,
chức năng đối của pháp luật: đương
hành ra pháp văn hóa tuân
nội. đồng thời Trong xã hội luật và đảm của dân đại.
theo.
việc thực cộng sản bảo cho pháp tộc + Vai trò của
- Tính
hiện các chức nguyên thủy luật được pháp luật:
- pháp quy
năng đối nội thực hiện. Cả luật phạm:
không có pháp - pháp
lại có tác luật nhưng lại 2 đều là sản luật là
mang pl là
dụng trở lại tồn tại những phẩm của cơ sở
tính khuôn
với việc thực quy tắc ứng cuộc đấu mở: mẫu đc để
hiện các chức xử sự chung tranh giai cấp. sẵn thiết
xác
đố i thống nhất. đó +bản chất định cụ lập
năng sang
ngoại. So với là những tập của tiếp thu thể, k củng
Pháp
các chức năng luật: những trừu cố và
quán và các tín
đối ngoại thì điều tôn giáo. tượng,
- pháp thành tăng
các chức năng điều luật tựu của quyền
Trong chung
đối nội giữ kiện lịch sử nền lực nhà
mang chung.
vai trò quyết mới cuộc đấu nước
tính văn Nói lên
định. Bởi vì tranh giai cấp giới
giai mình, - pháp
việc thực thể cấp hạn mà luật là
không văn
hiện các chức điều hòa được phương
- pháp hóa,phá nhà
năng đối nội thì cần thiết luật p luật, nước tiện để
là việc giải phải có một mang pháp lý quy nhà
quyết mối loại phạm của định để nước
tính xã
quan hệ bên mới để thiết hội mọi quản lý
nhân
Thực lập cho xã hội loại để người kinh tế,
trong. - pháp
hiện các chức một trật tự, luật có thể quản lý
làm
đố i một loại xử sự xã hội
năng mang giàu
ngoại là việc phạm thể tự do
tính dân cho - pháp
giải quyết hiện cho ý chí tộc: nó luật
mình trong
mối quan hệ của giai cấp được + đặc trưng khuôn góp
thống trị đó là của khổ. phần
bên ngoài. xây pháp
Giải quyết phạm dựng luật. tạo
quy Tính ý
-
mối quan hệ pháp luật: tập dựng
trên - tính trí: pl là
nền quyền hiện những
bên trong bao quán pháp,
giờ cũng giữ tiền lệ pháp tảng lực: do tượng quan
văn bản quy hệ mới
vai trò quan dân nhà ý trí k
trọng quyết phạm tộc, nó nước phải là
pháp
định đối với luật phản kết
ban Câu 3:
việc giải Như vậy, quả phạm
ánh hành và Quy
quyết các mối pháp luật ra được đảm của sự pháp luật là
quan hệ bên đời cùng với bảo tự phát
phong gì ? phân tích
nước, tục tập thực cấu trúc của
ngoài. nhà hay
pháp luật là hiện cảm phạm
quán, quy
công cụ sắc đặc luật
Câu 2: nên tính. pháp
bén để thực điểm (lấy ví dụ
Phân tích mang - Tính xã
nguồn gốc, hiện quyền lịch sử, tính bắt hội: minh họa)
bản chất, vai lực nhà nước, điều buộc Trả lời :
pháp
duy trì địa vị kiện mọi luật
+ quy phạm đơn giản pháp luật, vì và phức tạp. pháp được áp dưới hình
pháp luật : là hoặc phức tạp phụ thuộc vào dụng, ta cso thức văn bản
chính đây là
quy tắc chung giả định xác quy tắc xử sự phương thức thể có chế tài nhằm thay đổi
do nhà nước định và giả thể hiện ý chí thể hiện nội hình phạt, chế cơ chế điều
ban hành hoặc định xác định nhà nước mà tài khôi phục chỉnh
dung ra có hai pháp
thừa nhận và tương đối, mọi người hệ thống phân luật luật và có
pháp
đảm bảo thực giả định trừu phải thi hành loại, .. Vì hoặc chế tài hiệu lực bắt
hiện, thể hiện tượng…sở dĩ khi xuất hiện phần quy định đơn giản, chế buộc.
ý chí và lợi ích có nhiều loại những điều là bộ phận tài phức tạp. Văn bản quy
của nhân dân giả định như kiện mà phần trung tâm của Ví dụ trên bộ phạm pháp
động, vậy vì đời giả định đặt phạm phận này : “bị luật là một
lao quy
nhằm điều sống thực tế pháp luật nên phạt cảnh hình thức thể
ra.
chỉnh quan hệ rất phong phú Với ví dụ trên cách phân loại cáo, cải tạo hiện của các
xã hội. và phức tạp. thì bộ phận này có thể áp quyết định
không giam
phạm Nhưng để quy định “ tuy dụng để phân giữ đến hai pháp luật do
Quy
pháp luật xã đảm bảo tính có điều kiện loại hoặc cơ quan nhà
quy năm
hội là một quy xác định chặt mà không cứu phạm phạt tù từ ba nước hoặc
pháp
phạm chẽ của pháp luật tháng đến hai người
pháp giúp” có hàm nói có
luật luật thì giả ý là phải cứu thẩm quyền
chung. năm”
phạm định dù phù người bị nạn. - Chế tài :
Quy ban hành theo
pháp luật luôn hợp loại nào Có nhiều các Chế tài là bộ trình tự và với
Câu 4 :
gắn liền với thì cũng phải loại phận của quy Văn bản quy tên gọi nhất
phân
nhà nước. phần phạm phạm pháp định trực tiếp
có tính xác quy pháp
phạm định tới mức định, mỗi các luật chỉ ra luật là gì ? làm thay đổi
Quy
luật có thể được phân loại cần những biện trình bày hệ hệ thống quy
pháp
được áp dụng phù hợp với dựa vào một pháp tác động thống phạm
các pháp
nhiều lần tính chất của chuẩn mà nhà nước văn bản quy luật nhằm
tiêu
cuộc loại giả định nhất định. sẽ áp dụng phạm pháp điều chỉnh
trong
sống có tính Phụ thuộc vào đối với chủ luật ở nước một loại quan
đó.
chất bắt buộc. VD : “Người vai trò của thể ta hiện nay. hệ xã hội
không
+ Cấu trúc thấy thực hiện Trả lời: nhất định.
nào chúng trong
của quy phạm người điều chỉnh các hoặc thực + Văn bản + Hệ thống
khác
pháp luật: quan hệ xã hiện phạm các quy phạm
trong tình không quy
- Bộ phận giả trạng hội chúng ta mệnh pháp luật: pháp luật ở
nguy đúng
định: đây là hiểm đến tính có quy định lệnh của nhà Là một loại nước ta hiện
bộ phận của mạng , tuy có điều chỉnh nước đã nêu văn bản pháp nay :
quy phạm quy điều kiện mà bảo vệ quy phần luật. Văn bản a) Văn bản
trong
định địa điểm cứu định định quy định của luật luật: là
không pháp
thời gian chủ giúp, dẫn đến phụ phạm được hiểu là văn bản
nghĩa, quy
thể, các hoàn hậu quả thuộc pháp luật; một loại văn
vào quay
cảnh, người đó chết mức độ xác Có nhiều loại bản pháp luật. phạm
tình
huống có thể ” ( Điều 102 – định của quy chế tài : Tùy Văn bản pháp pháp luật
xảy ra trong Bộ luật hình tắc hanh vi ta theo mức độ luật được do QH cơ
thực tế mà sự năm 1999) có quy định xác định ta có hiểu là quyết quan cao
nếu tồn tại là bộ phận xác định quy chế tài xác định do cơ nhất của
chúng thì phải giả thiết của định tùy nghi, định chế tài quyền
quan nhà
động quy phạm tùy thuộc vào định nước hoặc lực nhà
hành xác
theo quy tắc - Quy định : tính phức tạp tương đối, người nước ban

mà quy phạm là bộ phận của nó mà chế tài lựa thẩm quyền hành theo
đặt ra. Các trung tâm của người ta quy chọn, theo tính trình tự
ban hành
loại giả định phạm định đơn giản chất các biện được thể hiện thủ tục
quy
chỉ thị dân tối thực phẩm đòi Quyền của
và hình bên tham gia
thức của thủ quan hệ pháp hỏi người đó chủ thể là khả
cao.
đươc quy tướng luật đó đều mắc năng yêu cầu
- Văn không
định bản mang những bệnh truyền cơ quan nhà
chính
phủ quyền nhiễm. nước có thẩm
trong lien và
hiến quyết tịch, nghĩa vụ pháp Đối với tổ quyền
- áp
định, lý được quy chức, muốn dụng biện
pháp: thông
Hiến chỉ thị, tư nghị phạm trở thành chủ pháp cưỡng
pháp
pháp, bộ quyết luật nói trên thể của quan chế đối với
thông
luật, tư của lien tịch quy định. hệ pháp luật bên kia để họ
Nghị Bộ Nghị + Thành phần về kinh tế đòi thực hiện
-
quyết trưởng, quyết của quan hệ hỏi tổ chức đó nghĩa vụ trong
thủ hội pháp luật: phải được trường hợp
b) Các văn
bản dưới trưởng đồng Là : Chủ thành lập một quyền của
luật: cơ quan thể của quan cách hợp pháp mình bị chủ
nhân
bản hệ pháp luật và có tài sản thể bên kia vi
Văn ngang dân các
dưới luật là bộ cấp Nội để phạm.
riêng VD:
những văn nghị Quyết dung của quan hưởng quyền như ví dụ
-
-
bản quyết định, hệ pháp luật trên, nếu bên
quy và làm nghĩa
phạm pháp của hội chỉ thị vụ về tài sản vay không trả
Khách
luật do các đồng của ủy thể của quan trong quan hệ tiền đúng hạn,
cơ quan nhà thẩm hệ pháp luật pháp luật về người cho vay
ban
nước Người là cá kinh tế. có thể yêu
ban phán nhân
nhân có thể là - Bao gồm cầu tòa án
hành theo tòa án dân các
trình tự thủ cấp quyền giải quyết.
nhân công dân và
tục và hình dân tối nước ta hoặc nghĩa vụ của Nghĩa vụ
thức được cũng có thể là chủ thể : pháp lý là sự
cao; Câu 5:
luật quyết hệ người nước Quyền của bắt buộc phải
pháp Quan
định, pháp luật là ngoài đang cư chủ thể là khả có những xử
quy đinh.
chỉ thị, trú ở nước ta được sự nhất định
- pháp gì ? Phân tích năng
lệnh và thành phần muốn trở động do quy phạm
thông hành
nghị tư của của quan hệ thành chủ thể pháp luật quy
trong khuôn
quyết luật của quan hệ khổ do quy định.
Chánh pháp
của ủy (Lấy ví dụ luật. phạm Sự bắt buộc
án toàn pháp pháp
minh họa) Trong một số luật xác định phải có xử sự
ban án nhân
dân tối Trả lời quan hệ pháp trước. bắt buộc
nhân
+ Quan hệ luật, còn đòi Quyền của nhằm thục
dân cao và
thường Viện pháp luật : hỏi một chủ thể là khả hiện quyền
vụ trưởng Là hình thức người trở năng yêu cầu cua chủ thể
quốc viện pháp lý của thành chủ thể bên kia thực bên kia
hội. kiểm các quan hệ phải là người hiện nghĩa vụ Trong trường
- lệnh và xã hội. Hình có trình độ của họ hợp này chủ
sát
nghị thức pháp lý quyền thể
nhân văn hóa, VD: không
quyết, dân tối này xuất hiện của chủ thể thực hiện
chuyên môn
nghị trên cơ sở nhất định,… bên kia trả nghĩa vụ pháp
cao và
định viện điều chỉnh VD: Muốn trở tiền lý,nhà nước
đúng
của trưởng của quy phạm thành chủ thể ngày giờ theo đảm bảo
viện pháp luật đối của quan hệ quy định của bằng sự
chính
phủ; kiểm với quan hệ lao động trong hợp đồng cho cưỡng chế.
quyết xã hội tương việc sản xuất, VD : một công
sát vay.
định, ứng và các dịch vụ về
nhân dân nào đó
đến ngã tư bao gồm các hình thức cố ý vì họ được và vi phạm
câu 6 :
gặp đèn đỏ phạm dấu hiệu : hoặc vô ý, pháp luật coi pháp luật. Chỉ
Vi
mà vẫn qua pháp luật là động cơ, mục là chưa có
hành vi trái khi có vi
đường thì bị pháp luật hậu đích vi phạm năng lực hành phạm
gì ? Phân tích pháp
công an phạt – cấu quả, quan hệ luật mới áp
thành có ý nghĩa vô vi trong lĩnh
nghĩa vụ pháp của vi phạm nhân quả, thời vực pháp luật dụng
cùng quan trách
luật địa trọng để định tương ứng… nhiệm pháp
lý trong pháp gian,
trường hợp (Lấy ví dụ điểm, phương tội danh trong người điên , lý.
này là phải minh họa) tiện vi phạm. luật hình sự tâm thần,… - Cơ sở pháp
dừng lại Trả lời: - Yếu tố thứ 2 nhưng đối với được lý của việc
Cũng
phạm : là khách thể nhiều loại truy cứu trách
không sang +Vi coi là không
nếu pháp luật : là của vi phạm có năng lực nhiệm pháp lý
ngang hành vi hành
vẫn luật. là quyết định
sang hình vi trái pháp chính thì nó hành vi.
ngang thì sẽ bị pháp luật xâm Khách thể của do cơ quan
không quan
xử lý hành hại các quan vi phạm là trọng lắm. nước
Câu 7 : nhà
hệ xã hội quan hệ xã - Yếu tố thứ 4 hoặc người có
chính. Trình bày
- Khách thể được hội bị xâm là chủ thể của niệm, thẩm quyền
pháp khái
của quan hệ luật bảo vệ hại, tính chất vi phạm pháp đặc điểm và ban hành trên
pháp luật là dó các chủ thể của khách thể luật. Chủ thể các loại trách cơ sở xem xét,
cái mà các chủ có năng lực là một tiêu chí của vi phạm nhiệm pháp giải quyết vụ
thể của quan hành vi thực quan trọng đẻ pháp luật phải việc vi phạm
lý.
hệ đó hướng hiện một cách xác định mức có năng lực Trả lời: đã có hiệu lực
tới để tác cố ý hoặc vô độ nguy hiểm +khái niệm: pháp luật.
hành vi. Đó có
động. ý gây hậu quả của hành vi. thể là cơ trách nhiệm - Các biện
Các chủ thể thiệt hại cho quan, tổ chức pháp lý là một
VD hành vi pháp trách
trong quan hệ xã hội. xâm phạm an hoặc cá nhân. loại quan hệ nhiệm pháp lý
luật VD : một em ninh quốc gia Đã là cơ quan pháp luật đặc là một loại
pháp
bé 6 tuổi hoặc hoặc tổ chức thì biệt giữa nhà biện
thông qua tính pháp
hành vi của một người mạng nước (thông cưỡng chế
con luôn có năng
mình hướng điên đốt cháy người lực hành vi qua các cơ nhà nước đặc
nguy
tới các đối người hiểm nhiều nhưng chủ quan có thẩm
nhà thù : mang tính
tượng vật hơn hành vi thể cá nhân thì quyền) với chất trừng
khác thì đó là
chất, gây rối trật tự điều chủ thể vi phạt hoặc
tinh hành vi trái quan
thần, hoặc luật, công cộng. trọng là phải phạm khôi phục lại
pháp pháp
thục hiện các nhưng không - Yếu tố thứ 3 xác định họ có luật, trong đó những quyền
chính trị như phải là vi là mặt chủ năng lực hành bên vi phạm và lợi ích bị
ứng cử bầu phạm quan của vi pháp luật phải xâm hại và
pháp vi hay không.
cử,… luật vì thiếu phạm Nếu là trẻ em chịu đồng thời
pháp gánh
Đối tượng mà yếu tố năng luật. Mặt chủ dưới 14 tuổi những hậu được áp dụng
lực quan gồm các quả bất lợi, chỉ trên cơ sở
hình vi các trách thì không
chủ thể trong nhiệm pháp dấu hiệu thể được coi là những biện những quyết
quan hệ pháp hiện trạng chủ thể vi pháp cưỡng định của cơ
lý.
luật thường +cấu thái tâm lý của phạm chế nhà nước hoặc
thành hành quan
hướng tới để của vi phạm chủ thể, khía chính và tội được quy định người có
tác động có pháp luật: cạnh phạm. Dưới ở chế tài các thẩm quyền.
bên
thé là lợi ích - Yếu tố thứ trong của vi 16 tuổi nói quy định pháp + Phân loại:
vật chất, giá nhất: là mặt phạm đó là luật. có 4 loại trách
chúng không
trị tinh thần các dấu hiệu được coi là + Đặc điểm: nhiệm pháp
khách quan
hoặc lợi ích của vi phạm lỗi của vi chủ thể vi - Cơ sở thực lý:
chính trị. luật. phạm thể phạm kỷ luật tế của trách
pháp Trách
Yếu tố này hiện dưới lao động bởi nhiệm pháp lý nhiệm pháp lý
hình sự là loại khi họ vi là nguyên tắc triển phạm pháp đồng bộ
phát pháp
trách nhiệm phạm nội quy, hoạt động của luật. nhất là
ngày càng trong đó các
quy chế của các tổ chức thiện, tội phạm. biện pháp cơ
pháp lý hoàn
nghiêm khắc nội bộ cơ chính trị - xã làm cơ sở để bản như tăng
Không tách
nhất do Tòa hội và các thiết lập trật rời công tác cường sự lãnh
quan.
đoàn thể quần luật pháp chế với đạo của Đảng
án nhân danh pháp
Nhà nước áp củng cố và đối với công
Câu 8: chúng. văn hóa : trình
dụng đối với Pháp chế xã tắc cường độ văn hóa nói tác pháp chế,
Nguyên tăng
những người hội chủ xử sự của pháp chế xã đẩy mạnh
chung và trình
hội chủ nghĩa. độ pháp lý nói
có hành vi nghĩa là gì ? công dân công tác xây
phạm tội Pháp chế xã Bảo đảm riêng của viên dựng và hoàn
Trình bày
được quy định những hội chủ nghĩa thống chức thiện hệ
yêu tính nhà
trong Bộ luật cầu cơ bản có quan hệ nhất của pháp nước, thống
nhân pháp
hình sự. và vấn đề mật thiết với chế trên quy viên các tổ luật xã hội
tăng cường chế độ dân chức xã hội và chủ nghĩa tăng
Trách mô toàn
nhiệm pháp lý pháp chế xã chủ xã hội quốc : thực cường công
công dân có
hội chủ chủ nghĩa hiện tốt yêu ảnh hưởng tác tổ chức
hành chính là
loại -> pháp chế cầu này là rất lớn tới quá thực hiện và
trách nghĩa.
nhiệm pháp lý Trả lời xã hội chủ điều kiện trình củng cố áp dụng pháp
do cơ quan + Pháp chế xã nghĩa là một quan trọng để pháp chế xã luật, tăng
quản lý nhà hội chủ chế độ đặc thiết lập một hội chủ nghĩa. cường kiểm
nước áp dụng biệt của cuộc trật tự kỷ Trình độ văn công tác kiểm
nghĩa :
đối với mọi Pháp chế xã sống chính trị cương trong hóa của công tra giám sát,
chủ thể khi hội chủ nghĩa xã hội, tổ đó cơ quan xử lý nghiêm
chungs càng
họ vi phạm là một trong chức xã hội, cấp dưới phải minh những
cao thì pháp
pháp luật hành những nội và mọi công phục tùng cơ chế càng hành vi vi
dân phải tôn quan cấp trên. được củng cố phạm
chính. dung quan pháp
trọng của học trọng và thực Các cơ quan vưng mạnh. luật.
Trách
nhiệm pháp lý thuyết Mác – hiện pháp luật xây dựng pháp Vì vậy, phải Tăng cường
dân sự là loại một luật, cơ quan gắn công tắc sự lãnh đạo
Lenin và nhà cách
trách nhiệm nước và pháp nghiêm chỉnh, tổ chức thực pháp chế với của Đảng đối
luật. Vì vậy, triệt để và hiện và bảo việc nâng cao với công tác
pháp lý do Tòa
án áp dụng cứu vệ pháp luật trình độ văn pháp chế
nghiên chính xác
đối với mọi các vấn đề về + những yêu phải hoạt Là biện pháp
hóa nói chung
chủ thế khi nhà nước và cầu cơ bản động một các cơ bản bao
và văn hóa
họ vi phạm pháp luật xã pháp chế xã tích cực, chủ pháp lý nói trùm xuyên
pháp luật dân hội chủ nghĩa hội chủ nghĩa: động và có riêng của các suốt trong quá
sự. không thể tách Tôn trọng tối hiệu quả : viên chức nhà trình củng cố
rời vấn đề cao của Hiến một nước, cường
Trách trong nhân tăng
nhiệm pháp lý pháp chế xã pháp và luật : những viên các tổ pháp chế xã
yêu
kỷ luật là loại hội chủ nghĩa. đó là yêu cầu cầu của pháp chức xã hội và hội chủ nghĩa,
trách nhiệm Pháp chế xã có ý nghĩa đặc chế xã hội sự lãnh đạo
công dân.
pháp lý do thủ hội chủ nghĩa biệt chủ nghĩa là + Tăng cường của Đảng thể
quan
trưởng các cơ là nguyên tắc trọng nhằm phải có những pháp chế xã hiện trước
tổ chức và bảo đảm tính biện hội chủ nghĩa: hết ở việc
quan, xí pháp
nghiệp,… áp hoạt động của thống nhất Để củng cố Đảng đề ra
nhanh chóng
dụng đối với bộ máy nhà của hệ thống và hữu hiệu và tăng cường chiến lược
cán bộ, công nước xã hội pháp luật xã để xử lý pháp chế xã phát triển kinh
nhân viên của chủ nghĩa hội chủ nghĩa, hội chủ nghĩa tế - xã hội.
nghiêm minh
cơ quan xí Pháp chế xã tạo điều kiện và kịp thời các phải áp dụng Đẩy mạnh
nghiệp mình hội chủ nghĩa cho hệ thống nhiều biện
hành vi vi công tác xây
dựng và hoàn Đây là biện ví dụ minh pháp luật xã tội phạm bao Người phạm
thiện hệ gồm họa) hội chủ nghĩa. gồm : lỗi, tội tuy thấy
pháp
thống nhiều mặt : Trả lời + các yếu tố mục đích, va trước được
pháp
luật xã hội Đẩy mạnh + Tội phạm : cấu thành tội động cơ hành vi của
chủ nghĩa. điều 8 bộ luật phạm: gồm phạm tội. Bất mình có thể
công tác
Pháp luật xã cứu hình sự nước mặt cư tội phạm gây nguy hại
nghiên khách
hội chủ nghĩa khoa học pháp Cộng hòa xã chủ cụ thể nào cho xã hội
quan,
là tiền đề của hội chủ nghĩa quan, chủ thể, cũng phải là nhưng
lý cho
pháp chế xã Đẩy mạnh Việt Nam năm khách thể. hành vi được rằng hậu quả
hội chủ nghĩa. 1999 có hiệu - mặt khách thực hiện một đó sẽ không
công tác thông
Muốn lực thi hành từ quan của tội cách có lỗi. xảy ra hoặc
tăng tin, tuyên
cường pháp truyền và giáo phạm Lỗi có hai có thể ngăn
ngày 01/- là
chế xã hội dục pháp luật những biểu loại lỗi : lỗi ngừa được.
7/2000 đã
chủ nghĩa và trọng định nghĩa tội hiện của tội cố ý hoặc lỗi Người phạm
Chú
quản lý xã hội phạm như phạm diễn ra tội không thấy
công tác đào vô ý.
bằng tạo đội ngũ hoặc tồn tại Cố ý phạm được hành vi
pháp sau:
luật thì phải cán bộ pháp lý Tội phạm là bên ngoài thế tội là phạm của mình có
có một hệ có đủ trình độ giới tội thể gây ra
hành vi nguy khách trong
thống kịp thời phẩm chất hiểm cho xã quan. Những những trường nguy hại cho
thể chế hóa chính trị và hội, được quy dấu hiệu hợp sau: xã hội, mặc
chủ khả năng công định trong bộ thuộc về Người phạm dù có thể thấy
các
trương, chính tác để sắp luật hình sự tội nhận thức trước và có
khách quan
đường xếp vào các do người có của tội phạm được hành vi thể thấy hậu
sách
lối của Đảng. cơ quan làm trách nhiệm, gồm những của mình là quả đó.
Thường năng lực hình nguy hại cho - Khách thể
công tác pháp hành vi nguy
tiến luật. sự thực hiện hiểm cho xã xã hội, thấy của tội phạm
xuyên
Tăng cường một cách cố ý hội : tính trái được hậu quả là quan hệ xã
hành rà soát,
hệ thống hóa kiểm tra, giám hoặc vô ý, pháp luật của của hành vi đó hội được luật
pháp luật để sát xử lý xâm hại đến hành vi, hậu hình sự bảo
và mong
phát hiện và chế độ chính quả muốn vệ và bị tội
nghiêm minh nguy cho
loại bỏ những những hành vi trị chế độ hiểm cho xã phạm
hành vi đó gây
quy định pháp vi phạm pháp kinh tế nền hội, mối quan xảy ra. thiệt hại hoặc
luật trùng lặp luật là biện văn hóa quốc hệ của tội Người phạm đe dọa gây
Kịp thời thể nhằm phạm còn có tội nhận thức thiệt hại ở
pháp phòng, an ninh
chế đảm bảo cho trật tự an toàn các dâu hiệu được hành vi mức độ đáng
hóa
đường lối, luật xã hội quyền của mình là kể.
pháp khác nhau
chính sách của được thực lợi ích hợp như: phương hiềm - Chủ thể của
nguy
Đảng thành hiện nghiêm pháp của Tổ tiện, công cụ cho xã hội, tội phạm là
pháp luật. chỉnh, mọi quốc xâm hại tội phạm, thấy trước con người cụ
Có kế hoạch người đều mạng, phương pháp hậu quả của thể đã thực
tính
xây dựng pháp đẳng sức khỏi danh thủ đoạn, thời hiện hành vi
bình hành vi đó, tuy
luật phù hợp trước dự, địa hiểm
pháp nhân gian, không mong nguy
với mỗi giai luật. phẩm, tự do, điểm, thực muốn những cho xã hội
đoạn cụ tài sản, các hiện phạm vẫn có ý thức được luật
thể… quyền lợi ích tội. để mặc nó hình sự quy
Câu 9 :
Tăng cường Tội phạm là hợp pháp của - Mặt chủ xảy ra. định là tội
công tác tổ quan của tội Vô ý phạm tội phạm, có năng
gì ? phân tích công dân, xâm
chức thực các yếu tố hại những phạm là phạm tội lực
là trách
hiện pháp luật cấu thành tội lĩnh vực khác những diễn trong những nhiệm hình sự
trong đời sống phạm (Lấy của trật tự biến tâm lý trường hợp và đạt độ tuổi
bên trong của theo quy định
sau:
của luật hình +Hình phạt : dụng cho một Tịch thu tài người trình khởi tố,
đã
sự là biện pháp loại tội phạm sản điều tra, xét
thành niên.
Năng lực chịu cưỡng chế và được tuyên Phạt tiền, khi xử và thi hành
trách nhiệm là nước độc lập với không áp dụng án hình sự.
nhà Câu 11:
khả nghiêm khắc mỗi tội phạm là hình phạt Đố i tượng:
năng Trình bày
nhận thức và nhất được tòa án chỉ có niệm, đối tượng
chính khái
điều khiển quy định trong thể tuyên án Trục xuất, khi đối tượng, chính của luật
hành vi của luật hình sự độc lập một không áp dụng phương pháp tố tụng hình
người phạm phạt là hình phạt điều chỉnh sự là các quan
do tòa án nhân hình
tội. tuổi chịu của luật tố hệ xã hội phát
danh nhà chính. chính
trách nhiệm nước áp dụng Cảnh cáo Việc xử lý tụng sinh từ việc
hình
hình sự : đối với người Phạt tiền người chưa sự ? phân khởi tố truy
Người từ 14 thực hiện tội Cải tạo không tố, xét sử và
thành niên tích các giai
tuổi đến 16 phạm giam giữ phạm tội chủ đoạn tố tụng
theo thi hành án
tuổi thì phải một trình tự Trục xuất yếu là giáo hình sự. hình sự:
chịu biệt, Tù có thời dục giúp đỡ Trả lời Phương pháp
trách riêng
nhiệm hình sự nhằm trừng trị hạn người đó sửa + khái niệm, điều chỉnh :
với những tội cải tạo giáo chữa sai lầm đối tượng Thực hiện
Tù chung thân
rất dục người Tử hình triển phương pháp quyền của nhà
nghiêm lành
trọng do cố ý phạm tội và mạnh và trở điều chỉnh nước đối với
- Các hình
hoặc tội đặc ngăn ngừa tội phạt bổ sung : của luật tố những người
thành công
biệt nghiêm phạm. là hình phạt tụng hình sự: tham gia tố
dân có ích cho
trọng người + các loại không được xã hội. Vì niệm tụng các cơ
Khái
từ 16 tuổi trở hình phạt : tuyên độc lập vậy, tống tụng quan nhà nước
khi
lên chịu trách Hệ thống hình mà chỉ có thể người chưa hình sự là toàn các tổ chức xã
nhiệm hình sự phạt là tổng bộ hoạt động hội có liên
tuyên kèm thành niên
với mọi loại thể các hình theo hình phạt phạm tội thì của các cơ quan đến việc
tội phạm phạt do nhà chính. Đối với chủ yếu áp quan tiến hành đấu tranh
Vậy : một nước quy định mỗi loại tội dụng những tố tụng, chống tội
hành vi được trong luật hình phạm tòa án biện pháp giáo người tiến phạm và thi
coi là phạm sự và được có thể tuyên dục hành tố tụng
phòng hành án
tội phải có sắp xếp theo một hoặc ngừa, gia đình và người tham Thực hiện sự
đầy đủ 4 yếu một trình tự nhiều nhà trường và gia tố tụng phối hợp và
hình
tố trên. Khi đã nhất định tùy phạt bổ sung xã hội có trách chế ước giữa
các cá nhân,
được coi là thuộc và mức nếu điều luật nhiệm cơ quan nhà các cơ quan
tích
tội phạm thì độ về tội phạm cực tham gia nước và tổ tiến hành tố
nghiêm
phải chịu khắc của mỗi có quy định vào việc thực chức xã hội, tụng. Mỗi cơ
trách nhiệm hình phạt. các hình phạt hiện những góp phần vào thực
quan
hình sự quy Điều 21 Bộ biện pháp này. giải quyết vụ hiện tốt chức
này.
định. luật hình sự Cấm đảm xử án hình sự của
Không năng
phân chia hệ nhiệm chức phạt tù chung theo quy định mình, cơ quan
thống vụ, cấm hành thân hoặc tử của bộ luật này có quyền
Câu 10: hình
Hình phạt là phạt thành hai nghề hoặc người hình sự. phát hiện, sửa
hình
làm công việc chưa Luật tố tụng chữa, yêu cầu
gì ? trình bày nhóm: Hình thành
hệ thống các phạt chính và nhất định niên phạm tội. hình sự là sửa chữa
loại Hình phạt bổ Cấm cư trú Nếu phạt tù tổng thể các những
hình vi
phạt được Quản chế có thời hạn thì phạm phạm
sung. quy pháp
định Tước một số mức án nhẹ pháp luật điều luật của
quy - Các hình
trong tại Bộ phạt chính: là quyền công hơn mức an chỉnh các quan những cơ
luật hình sự. hình phạt cơ áp dụng với hệ xã hội phát
dân quan khác.
Trả lời: bản được áp inh trong quá
thu thập thông chuyển lực pháp luật cùng của tố thủ tục tố
+ Các giai sát
đoạn tố tụng các chứng cứ bị kháng cáo tụng hình sự tụng
sang. Sau khi trong
hình sự : nhằm xác định nhận hồ sơ hoặc nhằm thi hành điều tra truy
kháng
-Khởi tố vụ sự việc phạm vụ án, thẩm nghị. các bản án, và tố, xét xử
Giai
án hình sự là tội và con được đoạn này có quyết định có hoặc có sai
phán
giai đoạn đầu người phạm phân công chủ nhiệm vụ hiệu lực pháp phạm nghiêm
của hoạt động tội làm cơ sở tọa phiên tòa kiểm tra lại luật của tòa trọng trong
tố tụng hình cho việc truy phải nghiên tính hợp pháp, việc áp dụng
án.
sự, các cơ tố và xử lý tội cứu hồ sơ, tính có căn cứ bộ luật hình
Công an
quan có thẩm phạm.Ke biên giải quyết các của bản án sơ huyện , chính sự.
quyền thu giữ tài sản khiếu nại, yêu thẩm, sửa quyền, - Tái thẩm là
xác
định sự việc và tạo điều cầu của chữa những phường, thị thủ tục đặc
xảy ra có hay kiện cần thiết những người sai lầm mà có trấn hoặc cơ biệt áp dụng
không có dấu tham gia tố thể tòa án sơ quan tổ chức đối với bản
khác theo pháp
hiệu của tội luật để đảm tụng, tiến thẩm mắc nơi người bị án hoặc quyết
phạm để ra bảo việc bồi phải. kết án cư trú định của tòa
hành các công Giai
quyết định thường thiệt việc khác cần đoạn này là hoặc làm việc án đã có hiệu
khởi tố hay hại sau khi thiết cho việc giai đoạn độc có nhiệm vụ lực pháp luật
không khởi tố bản án có mở phiên tòa lập trong tố nhưng bị
thi hành án
vụ án hình sự. hiệu lực pháp và phải đưa ra tụng hình sự. hoặc quyết nghị,
kháng
có dấu hiệu luật. một trong các định của tòa khi phát hiện
Tòa án phúc
của tội phạm điều quyết định sau thẩm những
Trong có án, báo cáo tình
hoặc dựa vào kiện đặc biệt quyền quyết tiết mới có
: cho chánh án
sự tố giác của có thể bắt Đưa vụ án ra định: thể thay đổi
tòa án đã ra
quần chúng người : bắt bị xét xử Giữ nguyên quyết định thi cơ bản nội
nhân dân để ra can, bị cáo để Trả lại hồ sơ bản án sơ dung bản án
hành án
quyết định tạm giam, bắt để điều tra bổ thẩm - Giám đốc hoặc quyết
khởi tố. người trong Sửa bàn án sơ thẩm : xem định của tòa
sung
Có thể bắt trường hợp Tạm đình chỉ thẩm xét lại bản án án không biết
xong mới khởi khẩn cấp, bắt hoặc đình chỉ Hủy bản án hoặc quyết khi ra quyết
tố đối với người phạm vụ án sơ thẩm và định có hiệu định đó
những tội tội quả tang Phiên tòa sơ đình chỉ vụ án lực pháp luật Viện trưởng
nghiêm trọng. hoặc đang bị thẩm được Thời hạn trong việc xét viện kiểm sát
Cơ quan điều tiến hành qua kháng cáo của xử vụ án. Căn nhân dân tối
truy nã
Thời các bước : bị cáo và cứ kháng nghị
tra trong quân gian cao, chánh án
đội khởi tố điều tra tối đa mạc đương sự là là : việc điều
khai tòa án nhân
vụ án hình sự với cấp 15 ngày kể từ tra xét hỏi ở dân tối cao có
phiên tòa, xét
với tội phạm huyện là 8 hỏi, phiên tòa bị quyền kháng
tranh ngày tuyên án
thuộc quyền cấp luận, nghị án và thời hạn phiến diện, nghị tất cả
tháng,
xét xử của tòa tỉnh là 12 nghị không đầy đủ, các bản án.
và tuyên án. kháng
án quân sự. - Giai đoạn của viện kết luận của
tháng, tòa án
- Điều tra :là nhân dân cấp xét xử phúc kiểm sát cung bản án hoặc Câu 12 :
giai đoạn thứ thẩm : cấp 15 ngày, quyết định hệ
cao là 16 Quan
2 của tố tụng Phúc thẩm là viện kiểm sát luật
tháng. không phù pháp
hình sự, cơ - Xét xử sơ việc tòa án cấp trên là 30 hợp với tình dân sự là gì ?
quan điều tra thẩm : giai cấp trên trực tiết Phân tích cơ
ngày. Sau đó khách
được sử dụng đoạn này bắt tiếp xét lại bản án có quan của vụ cấu của quan
mọi biện pháp đầu từ ngày những bản án hiệu lực. hệ pháp luật
án.
mà luật tố tòa án nhận hoặc quyết sự dân sự (lấy ví
- Thi hành án Có vi
tụng hình sự được hồ sơ định sơ thẩm hình sự là giai phạm nghiêm dụ minh họa)
quy định để do viện kiểm chưa có hiệu đoạn cuối trọng Trả lời:
trong
+ Quan hệ hệ pháp luật mình xác lập pháp luật một hệ đó chủ thể như tự bảo
pháp luật dân dân sự. quyền cách độc lập. của quyền và vệ, áp dụng

sự :là quan hệ nghĩa vụ dân Hộ gia đình và chủ thể nghĩa các biện pháp
Tuy nhiên dó
xã hội được tính chất đặc sự theo pháp tổ chức hợp vụ. động
tác
các quy phạm điểm và nội luật là năng Quyền dân sự
tác xã là hai khác….
dân sự điều dung của các lực hành vi chủ thể hạn là cách xử sự Nghĩa vụ dân
chỉnh trong đó loại qaun hệ dân sự cá chế chủ thể được sự là cách xử
phép
xã hội mỗi đặc biệt trong của người có sự bắt buộc
các bên tham nhân.
gia độc lập về chủ thể nói quan hệ pháp quyền năng. của người có
Pháp nhân là
tổ chức và tài trên chỉ có thể khái niệm chỉ luật dân sự. Trong những nghĩa vụ. Các
sản, có những tổ Sự tồn tại quan hệ pháp cách xử sự
bình tham gia vào
đẳng về địa vị những quan chức như luật dân sự cũng rất khác
khách quan
pháp lý quyền hệ pháp luật doanh nghiệp, của kinh tế hộ khác nhau nhau tùy theo
và nghĩa vụ dân sự nhất gia đình tổ quyền dân sự từng quan hệ
công ty, nông
các bền được định có một lâm trường, hợp tác quy của các chủ pháp luật dân
nhà nước bảo số quan hệ hợp tác xã, cá định sự tồn thể có nội sự cụ thể.
đảm pháp luật dân tổ chức xã hội tại của hai
thông dung khác VD : có quy
qua các biện sự chủ thể chỉ chủ thể này nhau. Chủ thể định rằng hợp
… tham gia
pháp cưỡng vào quan hệ trong quan hệ quyền đồng dân sự
có cá nhân có
chế. hoặc là pháp pháp luật dân sự. được ký kết
dân trong các quan
+ Cơ cấu của nhân hoặc hộ sự với tư cách Nhưng chúng hệ pháp luật theo nguyên
quan hệ pháp gia đình hoặc là những chủ dân sự có thể tắc tự
không tham
luật dân sự: tổ hợp tác. thể độc lập, gia một cách có quyền năng nguyện,
quan hệ pháp riêng biệt. rộng rãi vào đó cụ thể :
Cá nhân là không trái
luật dân sự có chủ thể phổ Một tổ chức các quan hệ quyền pháp luật, và

ba bộ phận biên của quan được dân sự nên chiếm hữu sử đạo đức xã
công
cấu thành là hệ pháp luật nhận là pháp được gọi là dụng, định hội, đây là
chủ thể, dân sự bao nhân phải có những chủ đoạt những nghĩa vụ do
khách thể và gồm : công đầy đủ điều thể hạn chế, vật thuộc sở luật pháp quy
nội dung. dân Việt Nam, kiện sau: chủ thể đặc hữu của mình định cho tất
- Chủ thể của người nước Được cơ quan biệt. cả các chủ
trong khuôn
quan hệ pháp ngoài , người nhà nước có - Khách thể khổ mà pháp thể khi giao
luật dân sự là không có quốc thẩm quyền của quan hệ luật quy định kết hợp đồng
những người tịch sống ở pháp luật dân thỏa mãn nhu dân sự, nghĩa
cho phép
Việt lập, sự là hành vi cầu sản xuất vụ của họ đối
tham gia vào Nam. thành
quan hệ pháp Nhưng để trở đăng ký hoặc chủ thể thực với nhà nước
và tiêu dùng.
luật dân sự thành chủ thể công nhận. hiện Có quyền yêu đối với xã hội
các
mang quyền quan hệ pháp Có cơ cấu tổ quyền cầu người
và nói chung.
và nghĩa vụ luật dân sự cá chức chặt nghĩa vụ dân thực
khác
trong quan hệ nhân phải có chẽ. sự. hiện hoặc Câu 13:
đó. Người nói năng lực pháp Có tài sản độc - Nội dung thực Quyền sở
không
ở đây bao luật nghĩa vụ lập với cá của quan hệ hiện những hữu là gì ?
gồm cá nhân dân sự - khả nhân, tổ chức pháp luật dân hành vi nhất Trình bày nội
pháp nhân, hộ năng trở thành khác và chịu sự: định. dung quyền
gia đình và tổ người trách nhiệm Mọi quan hệ Khi các quyền sở hữu và các
tham
hợp tác trong bằng tài sản pháp luật đều dân sự bị vi hình thức sở
gia vào các
đó hộ gia đình quan hệ pháp là mối quan phạm chủ thể hữu được
đó.
và tổ hợp tác luật dân sự. hệ pháp lý có quyền sử quy định tại
Nhân danh
là chủ thể đặc Khả năng của giữa các chủ dụng các biện Bộ luật hình
mình tham gia
biệt của quan cá nhân bằng các quan hệ thể tham gia pháp bảo vệ sự ( lấy ví dụ
hành vi cảu mà pháp luật minh họa)
vào các quan
Trả lời thể khác có Nhà nước có Bộ luật hình với quy định
thông quan
+ Quyền sở đủ 3 quyền thẩm quyền giao dịch dân sự : pháp luật.
hữu : quyền Dựa vào các sự, tài sản bị - sở hữu toàn - sở hữu tập
trên.
sở hữu là một Quyền sở hữu căn cứ, cơ sở đánh rơi, bị bỏ dân : là sở thể : là sở hữu
phạm trù gồm là tổng thể khác của pháp hữu đối với của hợp tác xã
quên,…
tổng hợp các một hệ thống luật Quyền sử những tài sản hoặc các hình
phạm phạm Chiếm hữu dụng: mà Nhà nước thức kinh tế
quy quy là
pháp luật điều pháp luật do bất hợp pháp quyền chủ sở là đại diện tập thể ổn
chỉnh những nhà nước ban hữu khai thái chủ sở hữu. định khác do
không có
quan hệ vế sở hành để điều những điều dụng, phủ cá nhân, hộ
công Chính
hữu đối với chỉnh các quan kiện trên hoa lợi tức từ thống nhất gia đình cùng
các quan hệ hệ xã hội phát Chiếm hữu tài sản. Người quản lý và góp vốn, góp
vật chất trong hợp không phải là bảo đảm sử sức hợp tác
sinh trong không
xã hội việc chiếm pháp là chiếm chủ sở hữu dụng sản xuất, kinh
đúng
Quan hệ sở hữu, sử dụng hữu không có cũng có quyền mục doanh nhằm
đích,
hữu là mối và định đoạt cơ sở pháp sử dụng tài hiệu quả và thực hiện
quan hệ giữa các tư liệu luật chiếm sản trong các tiết kiệm các mục đích
người với sản xuất và tư hữu hợp pháp trường hợp tài sản thuộc chung được
người về một liệu tiêu dùng. gồm được chủ sở sở hữu toàn quy định trong
Bao
tài sản nào đó. + Nội dung quyền chiếm hữu chuyền điều lệ.
dân.
quyền sở hữu, quyền quyền hoặc - sở hữu của - Sở hữu tư
Khách quan :
quan hệ sở hữu : có hai định đoạt tài người tổ chức chính nhân : là sở
cho
hữu là hệ loại chiếm sản của chủ khác hoặc từ trị, tổ chức hữu của cá
thống các quy hữu : chiếm sở hữu theo bỏ quyền sở chính trị - xã nhân đối với
phạm hữu hợp pháp quy định của hữu đó. hội : là sở hữu tài sản hợp
pháp
luật do nhà và chiếm hữu pháp luật Quyền định của cả tổ của
pháp
nước đặt ra hợp Quyền chiếm đoạt: là quyền chức đó nhằm mình. Sở hữu
không
nhằm điều hữu là quyền của chủ sở thực hiện tư nhân bao
pháp
chỉnh các quan - Chiếm hữu kiểm hữu chuyển mục gồm sở hữu
soát đích
hệ xã hội hợp pháp có hoặc làm chủ quyền sở hữu cá thể, sở hữu
chung quy
trong lĩnh vực cơ sở pháp 1 vật nào đó tài sản của định tiều chủ, sở
trong
chiếm hữu, sử luật: của chủ sở điều lệ. Theo hữu tư bản tư
mình cho
dụng và định Làm chủ sở hữu, biểu người quy định tại
khác nhân, theo quy
đoạt tài sản hữu: tài sản hiện ở chỗ : hoặc Điều 215 Bộ định tại các
cho
trong phạm vi trong thực tế người luật dân sự thì Điều 220, 221
mang tên khác
luật định. người đó, có vật đang nằm hoặc từ bỏ tài sản thuộc Bộ luật dân
Như vậy hợp đồng mua sự quyền sở hữu sở hữu của tổ sự. Tài sản
trong
quyền sở hữu bán trao tặng chiếm giữ của chức chính trị, hợp
đó pháp
gồm Thừa kế là ai đó hoặc họ Chủ sở hữu tổ chức chính thuộc sở hữu
bao
quyền chiếm quyền dịch kiểm có quyền tự trị - xã hội là tư nhân không
đăng
hữu, quyền sử chuyển quyền soát làm chủ tài sản được bị hạn chế về
mình bán, trao
dụng, quyền sở hữu tài sản và chi phối đổi, tặng, cho, hình thành từ số lượng, giá
định đoạt tài của người đã vật theo ý nguồn đóng trị.
cho, cho vay,
sản của chủ chết từ bỏ hoặc gốp của các - sở hữu của
cho mình VD:
sở hữu theo người chiếm hữu thực hiện các tổ chức xã
còn thành viên, tài
quy định của sống của người hình thức định sản được hội, tổ chức
luật. được chủ sở đoạt khác. tặng xã hội – nghề
pháp Thông qua 1 cho
Chủ sở hữu quyết định, hữu ủy quyền Các hình thức chung và từ nghiệp : là sở
có thể là mệnh lệnh quản lý tài sở hữu được nguồn hữu của cả tổ
các
người, phân của cơ quan sản, được quy định trong khác phù hợp chức đó nhằm
nhân và chủ giao tài sản thực hiện
mục hữu chung là Người lập di Giao nghĩa vụ 2/3 một suất
đích mình cho
chung của các tài sản chung. người chúc là người thừa kế trong được
khác chia
sau khi chết. phạm vi tài theo pháp luật.
thành viên mà thông qua
được quy định việc lập di sản
Câu 14 : Di chúc có
trong điều lệ. Thừa kế là gì hiệu lực pháp chúc để định Có quyền chỉ Câu 15:
Tài sản thuộc luật từ thời đoạt khối tài định người Thừa kế là gì
? Phân tích
sở hữu của tổ những nội điểm mở thừa sản của mình giữ di chúc, ? Phân tích
chức xã hội, kế. Di chúc những người quản lý những nội
dung chính cho
tổ chức xã hội của thừa kế muốn được người di sản và
khác dung chính
– nghề nghiệp coi là hợp người của thừa kế
theo di chúc sau khi mình phân
được quy định được pháp phải có chết với ý chí chia tài sản
quy theo pháp
tại Điều 224 định tại Bộ đủ các điều hoàn toàn tự Có quyền sủa luật được
Bộ luật dân luật dân sự kiện sau đây: nguyện. chữa, quy định tại
thay
sự. (lấy ví dụ Người lập di Người lập di đổi, bổ sung, Bộ luật dân
- sở hữu hỗn minh họa) chúc phải có chúc phải đạt thay đổi di sự (lấy ví dụ
hợp : là sở Trả lời : năng lực hành những độ tuổi minh họa)
chúc
hữu đối với + Thừa kế : về khả năng Người được Trả lời
vi
tài sản do các Theo quy định Người lập di hưởng thừa + Thừa kế :
làm hành vi thì
chủ sở hữu tại bộ luật chúc phải thể di chúc mới có kế theo di Theo quy định
thuộc dan sự, thừa hiện được ý hiệu lực pháp chúc: Nếu là tại bộ luật
các
phần kế là việc chí tự nguyện luật. Người dan sự, thừa
thành cá nhân thì
kinh tế khác chuyển dịch Nội dung di lập di chúc chỉ phải tồn tại kế là việc
nhau góp vốn tài sản của chúc phải hợp có thể là công vào thời điểm chuyển dịch
để sản xuất, người đã chết dân và phải có thừa kế, chết tài sản của
pháp
cho người còn Hình thức di tài sản thuộc trước và chết người đã chết
kinh doanh thu
lợi nhuận. sống, tài sản chúc phải tuân quyền sở hữu cho người còn
cùng không
Điều để lại được theo pháp luật hoặc quyền được hưởng. sống, tài sản
Theo
227 Bộ luật gọi là di sản. Di chúc bằng sở hữu hợp Nếu là tổ để lại được
dân sự, tài sản Thừa kế theo văn bản phải pháp của mình chức thì cũng gọi là di sản.
được di chúc là việc có chứng thực Người lập di phải tồn tại Thừa kế theo
hình
từ chuyển dịch xác nhận chúc có những thời di chúc là việc
thành trong
nguồn vốn tài sản thừa Di chúc bằng quyền sua : điểm mở thừa chuyển dịch
góp của các kế của người miệng : chỉ Chỉ định kế và phân tài sản thừa
chủ sở hữu đã chết cho được lập khi người thừa kế chia tài sản kế của người
lợi nhuận thu người người lập di ( điều 651- Những người đã chết cho
còn
được từ hoạt sống theo sự của bộ luật được hưởng người
chúc đang còn
động sản định đoạt của dân sự ) và có thừa kế không sống theo sự
trong tình
xuất. người đó khu trạng quyền truất phụ thuộc vào định đoạt của
nguy
- sở hữu còn sống. kịch, quyền hưởng nội dung di người đó khu
nguy
chung : là sở + Những nội hiểm đến tính di sản của gồm: còn sống.
chúc
hữu của nhiều mạng và phải người được mẹ, vợ, + Những nội
dung chính
chủ sở hữu của thừa kế có hai người thừa kế. chồng, con dung chính
đối với tài chứng quyền chưa của thừa kế
theo di chúc làm Có thành
sản. Sở hữu được quy định thực. Sau ba định niên hoặc đã theo pháp luật
phân
tại Bộ luật nếu khối tài sản được quy định
chung bao tháng thành niên
gồm sở hữu dân sự : người từng nhưng không tại Bộ luật
đó cho
Di chúc là sự không chết thì người có khái niệm dân sự
chung theo
phần và sở thể hiện ý chí bản di chúc đó quyền Là việc để
Có hành vi và lao
hữu của cá nhan không có hiệu dành một khối động, những lại tài sản của
chung
hợp nhất. Tài nhằm chuyển lực tài sản để thờ người ấy người chết
sản thuộc sở tài sản của được hưởng những
cúng cho
người thừa kế hiệu lực pháp phần di sản khoản thuận thề của hợp
theo khác
phải luật. mà cha hoặc thứ tự sau : đồng dân sự.
không nhau mà trong
Pháp luật thừa mẹ của cháu Tiền chi phí đó có một Một tổ chưc
theo di chúc,
kế nước ta được hưởng hoặc các bên có tư cách
mà theo quy mai táng cho
định của pháp những (nếu người chết, nhằm đáp ứng pháp lý phải
chia còn
luật về thừa người thuộc sống) nếu tiền cấp nhu cầu sinh có đủ các điều
kế. diện thừa kế cháu cũng bị dưỡng hoạt, kiện sau đây.
còn tiêu
Theo quy định theo luật làm chết trước thiếu, tiền trợ Có tài sản
dùng.
Điều 678 Bộ người để lại cấp cho người + Chủ thể của riêng, tự chịu
3 hàng sau:
luật dân sự thì - Hàng thứ di sản, thì sống nương hợp đồng dân trách nhiệm
việc thừa kế nhất : vợ, chắt được nhờ, tiền công sự :theo pháp bằng tài sản
theo luật áp chồng, bố, hưởng phần lao động, tiền luật dân sự thì của mình,
dụng trong các mẹ(đẻ nuôi), di sản mà bồi thường chủ thể của tham gia vào
trường hợp con(đẻ, nuôi) người thiệt hại, tiền hợp đồng dân các quan hệ
cha
- Hàng thứ 2 : hoặc mẹ của thuế, tiền sự có thể là cá pháp luật một
sau:
ông, bà( nội, chắt được phạt, các món hoặc cách độc lập
Không có di nhân
ngoại), anh hưởng nếu nợ Nhà nước,
chúc pháp nhân. Khi tham gia
chị em ruột còn sống các món nợ ký kết hợp
Di chúc không - cá nhân :
hợp pháp của người Theo hướng của công dân, Cá nhân từ 18 đồng dân sự,
Những người chết. dẫn của hội tuổi trở lên, có các bên phải
pháp nhân, chi
thừa kế theo - Hàng thứ thẩm phí cho việc đầy đủ năng thủ
đông tuân
di chúc đều 3 :các anh chị bảo quản di lực hành vi tắc
phán tòa án nguyên
chết trước em ruột của nhân dân tối sản. được hoàn toàn tự
phép
hoặc chết bố, mẹ tham gia tất nguyện.
cao thì cháu,
thời người chết, chắt trở thành cả các hợp
cùng Không bên
điểm với các con của người thừa kế đồng dân sự nào ép buộc
Câu 16 :
người lập di anh chị em thế vị của Hợp đồng và tự mình bên nào trong
ruột của ông, bà, cụ dân sự là gì ? chịu việc ký kết và
chúc, không trách
còn ai vào thời người chết phải còn sống Phân tích chủ nhiệm về trong quá trình
điểm mở thừa Thừa kế thế vào thời điểm đề, việc thực thực hiện hợp
hình
kế. vị ông, bà, cụ thức, nội hiện hợp đồng.
: theo
Những người nguyên tắc thì của họ chết. dung ký kết đồng đó + Hình thức
được chỉ định người thừa kế Trường hợp hợp đồng Cá nhân từ đủ ký kết hợp
là người thừa phải là người cháu chắt sinh dân sự 15 tuổi đến 18 đồng dân sự:
kế theo di còn sống vào Trả lời tuổi, được ký Các bên có thể
ra khi ông bà
chúc mà họ thời điểm mở cụ chết nhưng + Hợp đồng kết các hợp ký hợp đồng
thừa kế, dân sự : là sự đồng nếu tự
không có đã thành thai theo các hình
quyền hưởng những pháp trước khi ông, thỏa thuận thức dưới
mình có tài
di sản hoặc tự luật về thừa bà, cụ chết thì giữa các bên sản để thực đây:
họ từ chối kế của nước cũng được coi về việc xác hiện hợp - Hình thức
quyền hưởng là thừa kế thế lập, thay đổi đồng đó miệng : Các
ta còn quy
di sản định trường vị của ông, bà, chấm dứt Cá nhân dưới điều khoản
Phần di sản hợp cụ của họ quyền 16 tuổi tham của hợp đồng

không được Khi con của Trước khi nghĩa vụ dân gia các hợp được thỏa
định đoạt người để lại chia phần di sự mua, bán, đồng có giá trị thuận bằng
di sản chết sản thừa kế thuê, mượn, nhỏ phục vụ miệng.
trong di chúc Sau
phần đi sản trước người những người tặng, cho, làm nhu cầu tối khi các bên đã
liên quan đến để lại di sản được thừa kế một việc thiểu của thống nhất
phần của di thì cháu của phải hoặc không với nhau về
thanh mình.
người những làm một việc, nội dung của
chúc không có đó toán - các pháp
được hưởng hay các thỏa nhân là chủ hợp đồng
bằng miệng, hiện hợp thức để thực các vụ án dân Lập hồ sơ
các bên sẽ bắt đồng. hiện. Bên có sự là quan hệ thuộc
Câu 17: trách
đầu thực hiện + Nội dung ký nghĩa vụ có giữa tòa án và nhiệm của
Trình bày
hợp đồng. kết hợp đồng thể lựa chọn niệm, dân sự. Quan thẩm
khái phán
- Hình thức dân sự : các dễ dàng, đối tượng, hệ giữa viện được phân
viết : khi ký Bao gồm các phù hợp với phương pháp kiểm soát với giải
công
hợp đồng, các điều khoản mình để thực điều chỉnh những người quyết vụ án.
thỏa hiện hợp của luật tố tham gia tố Để lập hồ sơ
bên mà các bên ký
thuận kết. các điều đồng. Ngoài tụng dân sự tụng chỉ phát vụ án thẩm

thống nhất về khoản ra, Luật đã và trình tự sinh ở những phán có thể
đó
nội dung chi được chia làm quy định về thủ tục giải vụ án viện tiến hành các
tiết của hợp ba loại chủ một nghĩa vụ quyết vụ án kiểm sát tham biện pháp
đồng, sau đó yếu: nào đó những dân sự gia điều tra vụ điều tra sau:
lập văn bản - Điều khoản các bên có thể Trả lời: Lập lời khai
án.
viết tay hoặc cơ bản : gồm thỏa thuận + Khái niệm : Phương của đương sự,
+
các thỏa thuận khác với quy là ngành luật điều người
đáng máy. Các pháp làm
bên cần phải cần thiết phải định đó, tuy chỉnh : quyền chứng về
trong pháp
có trong hợp luật trong hệ uy và cưỡng những vấn đề
ký tên mình nhiên không
hoặc đại diện đồng mà nếu được ảnh thống chế, quyền uy cần thiết
pháp
hợp pháp ký thiếu nó thì hưởng đến lợi luật của nước và hòa giải Yêu cầu cơ
hợp đồng ích chung của cộng hòa xã + Thủ tục quan nhà nước
tên vào văn
bản đã lập không được xã hội. hội chủ nghĩa giải quyết vụ tổ chức xã hội
- Hình thức ký kết VD : Khi ký kết việt nam, bao án dân sự : hữu quan
văn bản có đối tượng, giá hợp đồng, các gồm hệ thống - Khởi kiện và hoặc công dân
chứng nhận : trị của hợp bên cần phải phạm khởi tố vụ án cấp
quy cung
đối với những đồng,.. thỏa thuận pháp luật điều dân sự: bằng chứng
hợp đồng mà - Điều khoản từng điều chỉnh các quan Khởi kiện, có ý nghĩa cho
pháp luật quy khoản của hệ giữa tòa khởi tố vụ án việc giải
thông
định phải có thường : loại hợp đồng để án, viện kiểm là giai đoạn quyết vụ án
chứng nhận điều khoản sát với những đầu của tố Xem xét tại
cùng nhau
của cơ quan này đã được thống nhất về người tụng dân sự chỗ
tham
chứng quy định trong nội dung của gia tố tụng thông qua việc Trưng cầu
công
Nhà nước như các văn bản hợp đồng. Các khởi kiện giám định
phát sinh trong
hợp đồng mua pháp luật. Các khởi tố phát Yêu cầu cơ
bên không quá trình tòa
bán nhà ở, bên có thể được án giải quyết sinh vụ án dân
dùng quan chuyên
buộc các bên thỏa thuận quyên lực, địa vụ án dân sự. sự tại tòa án. môn định giá
phải đến cơ hoặc không vị xã hội, … + Đối tượng : Quyền khởi hoặc lập hội
thỏa thuận, để ép bên kia là những quan kiện vụ án đồng định giá
quan công
chứng để nhưng bắt ký kết hợp hệ xã hội giữa dân sự thuộc tài sản có
chứng thực. buộc phải đồng. tòa án, viện về cá nhân tranh chấp
Các
Các bên của thực hiện. VD điều khoản kiểm sát với - Hòa giải vụ
pháp nhan
hợp đồng có : những nghĩa những người hoặc chủ thể án:là một thủ
mà các bên
thể tự mình vụ cụ thể của thỏa thuận tham gia tố khác có quyền tục tố tụng
trực tiếp ký phải phù hợp tụng phát sinh lợi bị xâm dân sự. Trong
bên thuê nhà.
kết và thực - Điều khoản với phong tục phạm quá trình giải
trong quá trình
hiện hợp tùy nghi : Đối tập quán, pháp tòa án giải Quyền khởi quyết vụ án
đồng hoặc ủy với một nghĩa luật, đảm bảo quyết vụ án tố vụ án dân tòa án tiến
quyền vụ các bên có lợi ích riêng dân sự. các sự thuộc về hành hòa giải
cho
người thể thỏa và lợi ích quan hệ phát viện kiểm sát để
khác giúp
thay mặt mình thuận hai hay chung của xã sinh phổ biến - Lập hồ sơ đương sự
ký kết và thực nhiều hội. nhất ở tất cả vụ án : thỏa thuận
cách
với nhau về Khi giải quyết những căn cứ đồng xét xử hiện điều kiện
phát
việc giải lại vụ án theo thảo luận và được những kết
sau hôn
quyết vụ án thủ tục phúc Việc điều tra ra quyết định tình tiết quan được quy
trừ những thẩm tòa án không đầy đủ Hội đồng xét trọng làm thay định tại luật
việc sau: phúc thẩm có Kết luận xử giám đốc đổi nội dung hôn nhân và
Hủy việc kết quyền trong bản án thẩm vụ án
có gia đình.
Giữ nguyên quyết định quyền : các bản án, Trả lời :
hôn trái pháp
luật bản án, quyết Giữ nguyên quyết định đã + khái niệm:
không phù
bồi định hợp với bản án, quyết có hiệu lực Luật hôn nhân
Đòi
thường thiệt Sửa bản án, những định đã có pháp luật bị
tình và gia đình là
hại tài sản quyết định tiết hiệu lực pháp kháng nghị khi luật
khách ngành
của nhà nước Hủy bản án quan của vụ luật có một trong hệ
trong
Những việc quyết định để Giữ nguyên những căn cứ thống
án pháp
phát sinh từ xét xử lại Có vi phạm bản án quyết luật tổng hợp
sau:
giao dịch trái Tạm đình chỉ nghiêm trọng định mới phát hiện các quy phạm
đúng
pháp luật hoặc đình chỉ thủ tục tố pháp luật của được tình tiết luật
pháp
Những việc việc giải tụng tòa án cấp trọng nhằm điều
quan
xác định công quyết vụ án Có sai lầm dưới đã bị của vụ án mà chỉnh các quan
dân mất tích Bản án, quyết nghiêm trọng hủy bỏ hoặc đương sự hệ hôn nhân
hoặc đã chết định việc áp dụng bị sửa không thể biết và gia đình về
phúc
Những việc thẩm là chung pháp luật Sửa bản án, đã xác định nhân than và
khiếu nại về thẩm có hiệu quyết định đã được lời khai tài sản
Chánh án tòa
danh sách cử lực thi hành có hiệu lực của người làm + Đối tượng :
án nhân dân
tối cao, Viện pháp luật chứng kết Quan hệ hôn
tri ngay
- Phiên tòa sơ Thủ tục giám trưởng viện Hủy bản án, luận giám nhân và gia
thẩm : đốc thẩm kiểm sát nhân quyết định đã định hoặc lời đình, quan hệ
Thủ tục bắt - Thủ tục tái dân tối cao có có hiệu lực dịch của nhân thân và
đầu phiên tòa thẩm: là thủ quyền kháng pháp luật để người phiên tài sản.
Thủ tục xét tục đặc biệt nghị đối với xét xử sơ dịch rõ rang phương
+
hỏi tại phiên của tố tụng bản án quyết thẩm hoặc không đúng sự điều
pháp
dân sự trong định của tòa phúc thẩm thật hoặc đã chỉnh : Là
tòa
Tranh luận tại án các cấp. Hủy bản án, có sự giả mạo những
đó tòa án có cách
thẩm quyền quyết định đã bằng chứng thức, biện
phiên tòa Phó chánh án
Nghị án và xét lại vụ án có hiệu lực thẩm phán hội
tòa án nhân pháp mà các
mà bản án dân tối cao, pháp luật và thẩm nhân dân phạm
tuyên án quy
- Thủ tục hoặc quyết đình chỉ việc kiểm sát viên pháp luật hôn
Phiên tòa giám
phúc thẩm : là định đã có đốc thẩm giải quyết vụ cố tình làm sai nhân gia đình
thủ tục tố hiệu lực pháp không được lệch hồ sơ vụ tác động lên
án
tụng dân sự luật bị kháng mở công khai. án hoặc tình các quan hệ xã
- Thi hành án
nghị vì phát Tại phiên tòa dân sự : là thủ tiết kết luận. hội thuộc đối
trong đó có tòa
án cấp trên xét hiện có vi một tục của tố tượng điều
thành
lại vụ án mà phạm viên của Hội tụng dân sự, chỉnh của nó,
pháp Câu 18 :
bản án hoặc luật trong quá đồng xét xử phù hợp ý chí
trong đó tòa án Trình bày
quyết định giải trình bày nội thẩm niệm, của nhà nước
trình có khái
chưa có hiệu quyết vụ án dung cụ án quyền xét lại đối tượng, Thỏa thuận,
lực pháp luật Các bản án nội vụ án mà bản phương pháp cưỡng chế
dung
của tòa án cấp quyết định nghị án hoặc quyết điều chỉnh giáo dục.
kháng
dưới bị kháng của tòa án đã kiểm sát viên định đã có của luật hôn + những điều
có hiệu lực bị hiệu lực pháp kiện kết hôn
cáo kháng trình bày ý nhân và gia
nghị kháng nghị khi kiến luật bị kháng được theo quy
kháng đình. Phân
có một trong nghị. Hội nghị vì mới những định của Luật
tích
trực hệ, cấp dưỡng về vụ trên thị chịu lập
hôn nhân và trách doanh
những người con cái. Nếu trường nhằm nhiệm về toàn nghiệp tư
gia đình.
Kết hôn là khác có họ việc kết hôn mục đích sinh bộ các hoạt nhân nếu có
việc nam và tròn phạm vi trái pháp luật lợi. động đủ các điều
kinh
nữ lấy nhau ba đời, cha có các dấu + Khái niệm của kiện luật định
doanh
vợ mẹ nuôi và hiệu cấu và đặc điểm mình giới hạn
thành . Quá trình
chồng tội của vi tài sản do thành lập đăng
theo con nuôi). thành doanh
quy định của Việc kết hôn phạm thì còn nghiệp doanh nghiệp
nhà ký kinh doanh
luật. phải được ủy bị truy cứu nước: quản lý. giải thể thay
pháp
Quan hệ vợ trách nhiệm Doanh nghiệp Doanh nghiệp thế phá sản
ban nhân dân
chồng được cơ sở nơi hình sự. nhà nước là tổ nhà nước có doanh nghiệp
xác lập dựa thường chức kinh tế quyền nâng tư nhân tiến
trú
trên sự tự của một trong do nhà nước nhất định đối hành theo một
Câu 19 :
nguyện của hai người kết đầu tư vốn, với tài sản trình tự nhất
Doanh
nam nữ được nghiệp do nhà nước thuộc thẩm định theo luật
hôn công và
pháp luật thừa nhận. Việc thành lập và quyền quản lý định.
kinh doanh là
nhận. kết hôn giữa quản lý và của mình.
gì ? Trình bày Trong các
Các điều kiện công dân Việt niệm, nhằm mục Doanh nghiệp hoạt động
khái
của nam và Nam với nhau đặc điểm hoạt có nghĩa vụ
đích kinh doanh,
nữ : tuổi của ở nước ngoài của động sử dụng có chủ
doanh kinh doanh
nam từ 20 trở do cơ quan nghiệp nhà hoặc hiệu quả bảo nghiệp tư
doanh
lên, tuổi của đại diện nước hoạt động
và toàn và phát nhân hành
nữ từ 18 tuổi ngoại doanh nghiệp công ích thực triển vốn dó động
giao nhân
trở lên có sự của nước ta ở tư nhân. hiện mục tiêu nước
nhà danh doanh
tự nguyện của nước Trả lời kinh tế xã hội nghiệp.
ngoài giao.
nhận. nước + Khái niệm Nhưng, khác
hai bên khi công + Doanh nhà
kết hôn, tuân Việc kết hôn nghiệp là một và đặc điểm với các loại
giao.
thủ giữa công dân tổ chức kinh Đặc điểm: của
nguyên doanh hình doanh
tắc một vợ Việt Nam với tế có tên gọi quyền của các nghiệp tư nghiệp khác
một chồng. người nước riêng tài sản doanh nghiệp doanh nghiệp
nhân:
Không mắc riêng, có trụ nhà nước sử Doanh nghiệp tư nhân không
ngoài có quy
một số bệnh định riêng. sở giao dịch dụng và quản tư nhân là đơn có tài sản
theo luật định Hủy hôn trái ổn định được lý tài sản vị kinh doanh riêng tách ra
như tâm thần luật. được có số vốn lơn khỏi tài sản
pháp đăng ký kinh nhà
hoa liễu, sida Nếu hôn nhân nước cấp phát hơn hoặc của chủ doanh
doanh theo
(Điều 7 Luật được thực quy định của là một vấn đề bằng vốn nghiệp. Chủ
hiện vi phạm luật lý luận và pháp định do doanh nghiệp
hôn nhân và pháp
các quy định nhằm mục thực tiễn hết một cá nhân là nguyên đơn,
gia đình và
Pháp lệnh về của pháp luật đích thực hiện sức phức tạp, làm chủ và tự bị đơn trước
quan hệ hôn các hoạt động liên quan đến chịu tòa án và chịu
thì theo đúng trách
trình tự luật quyền nhiệm bằng trách nhiệm
nhân – gia kinh doanh. các
đình của công hôn nhân sẽ năng xuất phát toàn bộ tài vô hạn bằng
+ Kinh doanh
dân Việt Nam không được là việc thực từ sở hữu nhà sản của mình toàn bộ tài
với người nhà nước thừa hiện số 1 các nước về mọi hoạt sản của mình
trong
nước ngoài), nhận, tòa án đoạn chế độ xã hội động của cho những nợ
công
sẽ giải quyết của quá trình chủ nghĩa, có doanh nghiệp. nần của doanh
không có quan
hệ nhân thân các vấn đề đầu tư sản khả Đặc điểm: nghiệp. Doanh
năng
thuộc mà luật xuất đến nơi hưởng mọi công dân nghiệp tư
pháp lý khác các
cấm(những phát inh như tiêu thụ sản quyền và chịu Việt Nam đủ nhân không
người vấn đề phân phẩm hoặc các nghĩa vụ 18 tuổi đều có phải là pháp
cùng
dòng máu về chia tài sản, cung ứng dịch dân sự, tự quyền thành
Việt động có lợi sát hợp tác xã công ty vì thế Một số tổ
nhân kinh doanh
ích kinh tế và có quyền hợp vốn với phụ thuộc vào chức kinh tế
Nam
tự mới được
chung ngang nhau nhau cùng nhan thân các
nguyện cùng biểu hình thành độc
Câu 20 : trong kinh doanh thành viên, do
góp vốn góp quyết. với một mục đó công ty đối lập với các
Doanh
nghiệp sức lập ra Tự chịu trách nhân thường
và đích chung, thành viên
theo quy định nhiệm và cùng công ty là một không có tư sáng lập ra nó.
kinh doanh là
của pháp luật có lợi: tự chịu hình thức tổ Công ty đối
gì ? Trình bày cách pháp
niệm, để phát huy trách nhiệm chức kinh tế vốn có tài sản
khái nhân. Các
đặc điểm sức mạnh của về kết quả do hai hoặc công ty đối riêng có cơ
của hợp tác tập thể và nhiều cá thể nhân thường quan đại diện
kinh doanh
từng xã viên dịch vụ tự thành lập với gặp là các
xã và công ty. riêng trong
Trả lời : nhằm quyết định và tắc công ty được quan hệ với
giúp nguyên
thực phân phối thu cùng góp vốn, lập theo dân những bên thứ
+ Doanh nhau
nghiệp là một hiện có hiệu nhập cùng hương luật, công ty 3 chịu trách
tổ chức kinh quả hơn các Chia lãi đảm lợi và phân hợp danh và nhiệm bằng
tế có tên gọi hoạt động sản bảo kết hợp chia rủi ro. công ty hợp tài sản riêng
riêng tài sản xuất lợi ích xã hội Đặc điểm: vốn đơn giải. của mình…
kinh
riêng, có trụ doanh, dịch vụ và sự phát trong lịch sử Luật Việt Các thành viên
sở giao dịch và cải thiện triển của hợp phát triển của nam hiện hành chỉ chịu trách
ổn định được đời sống góp nền kinh tế ghi nhận sự nhiệm trong
tác xã sau khi
phần hàng hóa, xuất tồn tại của phạm vi vốn
đăng ký kinh phát làm song
triển kinh tế nghĩa vụ nộp hiện nhiều công ty đối
doanh theo đã góp vào
quy định của xã hội của đất thuế, hình thức công nhân dưới hai thành lập công
luật nước. Hợp tác xã và ty với hình dạng: nhóm
pháp ty.
nhằm mục Đặc điểm : triển thức
phát khác kinh doanh và
đích thực hiện Tự nguyện cộng đồng: xã tổ hợp tác.
nhau. Có hai
các hoạt động gia nhập và ra hình thức công Khác với công
viên phát huy
khỏi hợp tác tinh thần tập ty đối nhân,
kinh doanh. ty đó là công
xã : mọi công thể, nâng cao ty đối nhân và công ty đối
+ Kinh doanh
là việc thực dân Việt Nam ý thức trong công ty đối vốn là loại
hiện số 1 các đủ điều kiện việc phát triển vốn. hình mà sự
đoạn theo quy định hợp tác xã và quen biết tín
công Trong công ty
của quá trình của luật này, cộng đối nhân, yếu nhiệm giữa
trong
đầu tư sản tán thành điều đồng xã hội tố “hợp sức các thành viên
xuất đến nơi lệ hợp tác xã hợp tác giữa ”của các thành không là yếu
tiêu thụ sản đều có thể trở các hợp tác xã tố quyết định
viên là quan
phẩm hoặc với nhau ở trọng. mà phần vốn
thành xã viên Các
cung ứng dịch hợp tác xã, xã trong nước và góp và sự
thành viên do
vụ trên thị viên có quyền nước có sự quen phân chia lời
ngoài
trường nhằm ra khỏi hợp theo quy định biết tín nhiệm lãi tương ứng
mục đích sinh của pháp luật. nên liên kết với vốn góp
tác xã theo quy
lợi. định của điều +Khái niệm, trờ thành một
kinh doanh
+khái niệm, lệ hợp tác xã đặc điểm của với nhau liên đặc điểm đặc
đặc điểm của Quản lý dân đới chịu trách trưng. Sự tồn
công ty:
hợp tác xã: chủ và bình niệm: nhiệm vô hạn tại của công
Khái
Khái niệm : đẳng xã viên với về các hoạt ty không phụ
khác
hợp tác xã là hợp tác xã có doanh nghiệp động thuộc vào sự
kinh
tổ chức kinh quyền tham tư nhân khi của thay đổi nhân
doanh
tế do những gia, quản lý, mà hai hoặc công ty. Sự thân của các
người kiểm tra, giám nhiều tồn tại của
lao nhà thành viên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản