Đề cương nghiên cứu khoa học "Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế"

Chia sẻ: 123 456 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

7
6.212
lượt xem
769
download

Đề cương nghiên cứu khoa học "Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Làm rõ vai trò của nguồn vốn nói chung và nguồn vốn ngoại tệ nói riêng trong nền kinh tế thị trường và đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM ). Vai trò thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại trong quá trình thực hiện giao lưu thương mại quốc tế. Đánh giá thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. Đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương nghiên cứu khoa học "Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế"

  1. Phần mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xu thế toàn cầu hoá về kinh tế, cùng với chính sách mở cửa hội nhập quốc tế và khu vực, các hoạt động kinh tế đối ngoại nói chung và hoạt động giao lưu thương mại của nước ta với các nước trên thế giới trong những năm gần đây đã ngày càng mở rộng và phát triển. Thực tiền cho thấy, hoạt động thương mại quốc tế ngày càng có vị trí quyết định trong quá trình tích luỹ ngoại tệ, tạo cơ sở quan trọng để xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh quốc tế hiện nay với những cạnh tranh thương mại gay gắt, để có khả năng chủ động hơn trong tiến trình hội nhập và khẳng định mình trên trường quốc tế thì vấn đề vốn, đặc biệt là nguồn vốn ngoại tệ đang trở thành một vấn đề vô cùng quan trọng đối với Việt nam chúng ta trong sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Là một Ngân hàng thương mại Nhà nước lớn ở Việt nam, với mạng lưới hoạt động rộng khắp trên toàn quốc, từ khi ra đời cho đến nay Ngân hàng Công thương Việt nam (NHCTVN) đã thực hiện hoạt động kinh doanh đa năng và có hiệu quả trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. Đặc biệt là hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) đã phát triển mạnh cả về bề rộng lẫn chiều sâu, nhờ đó doanh số thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động này năm sau thường cao hơn năm trước. Tuy nhiên, trong điều kiện mới của nền kinh tế đất nước và để tiến mạnh trong hoạt động kinh doanh thì NHCTVN cần phải tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thanh toán quốc tế để tạo điều kiện thu hút nhanh chóng và có hiệu quả nguồn ngoại tệ nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế mà cụ thể là nhu cầu vốn về ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu. Vì vậy, nghiên cứu tìm ra các giải pháp tăng cường khả năng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế đang đặt ra cho các nhà khoa học và các nhà quản lý phải tập trung nghiên cứu, giải đáp và cũng là một yêu cầu cần thiết cấp bách hiện nay. Chính vì lẽ đó, tôi đã chọn : “Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Làm rõ vai trò của nguồn vốn nói chung và nguồn vốn ngoại tệ nói riêng trong nền kinh tế thị trường và đối với hoạt động của Ngân hàng thương mại (NHTM ). Vai trò thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại trong quá trình thực hiện giao lưu thương mại quốc tế. - Đánh giá thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. - Đề xuất các giải pháp tăng cường thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế cho nền kinh tế nói chung và đối với NHCT VN nói riêng. - Có những kiến nghị nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã nêu ở trên 1
  2. 3. Giả thuyết khoa học Nghiên cứu đề tài này tôi giả định rằng: Hiện nay, mặc dù các nghiệp vụ thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCTVN đã đạt được nhiều kết quả đáng kể song thực tế vẫn còn nhiều hạn chế làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của NHCTVN đối với hoạt động xuất nhập khẩu. 4. khách thể, đối tượng và nghiệm thể nghiên cứu - Đối tượng: Nghiên cứu các giải pháp thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. - Khách thể: Hệ thống NHCTVN - Nghiệm thể: Các phòng, ban chức năng tại trụ sở chính NHCTVN và các chi nhánh 5. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ vai trò của nguồn vốn nói chung và vốn ngoại tệ nói riêng đối với nền kinh tế thị trường và đối với hoạt động của NHTM. - Khái quát một số phương tiện và phương thức TTQT hiện nay đang áp dụng trong hoạt động thương mại quốc tế. - Phân tích thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCTVN để đưa ra những đánh giá về ưu nhược điểm, xác định các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến luồng chu chuyển ngoại tệ giữa Việt nam với các nước. - Đề xuất một số giải pháp mang tính thực tiễn để phát triển các nghiệp vụ thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHTM nói chung và NHCTVN nói riêng. - Đưa ra một số kiến nghị liên quan đến thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động TTQT tại NHTM nói chung và NHCTVN nói riêng. 6. Phương pháp nghiên cứu - Trên cơ sở lý luận của triết học, sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử kết hợp với đương lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước - Phương pháp tổng quát là phân tích, tổng hợp và đánh giá dựa trên những lý luận cơ bản về vốn, về hoạt động thanh toán quốc tế gắn với thực tiễn hoạt động của NHTM và NHCTVN. - Phương pháp thống kê so sánh và khái quát hoá vấn đề cần nghiên cứu phân tích. 7. Giới hạn, Phạm vi nghiên cứu: Các nghiệp vụ liên quan đến thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN kể từ khi bắt đầu hoạt động cho đến nay. 8. Những đóng góp khoa học của đề tài. 2
  3. - Hệ thống hoá những lý luận cơ bản về vai trò của nguồn vốn(bao gồm cả vốn ngoại tệ) và TTQT đối với nền kinh tế cũng như đối với sự hoạt động của NHTM. - Khái quát nội dung các phương thức thanh toán đang áp dụng trong giao dịch thương mại quốc tế hiện nay để thấy được vai trò thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động TTQT của NHTM nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu về nguồn vốn trong sự nghiệp phát triển kinh tế ở Việt nam hiện nay. - Phân tích thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động TTQT tại NHCTVN. Đánh giá một cách toàn diện các mặt ưu và nhược điểm, xác định những nguyên nhân cơ bản làm hạn chế kết quả thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động này tại NHCTVN. - Đề xuất một số giải pháp tăng cường thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại các NHTM nói chung và NHCT VN nói riêng. - Đưa ra kiến nghị cụ thể nhằm thực hiện tốt những giải pháp đã nêu. 9. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tham khảo, luận văn đựoc kết cấu thành ba chương: Chương I: Thanh toán quốc tế – một hoạt động thu hut vốn ngoại tệ của ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế. Chương II: Thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Việt nam Chương III: Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. tóm tắt nội dung luận văn 3
  4. Chương I: Thanh toán quốc tế – một hoạt động thu hút vốn ngoại tệ của ngân hàng thương mại và vai trò của nó trong nền kinh tế. 1.1 Tổng quan về vốn và các kênh thu hút vốn ngoại tệ 1.1.1 Vai trò của vốn đối với nền kinh tế. 1.1.2 Vai trò của vốn đối với hoạt động của các Ngân hàng thương mại 1.1.3 Các kênh thu hút vốn ngoại tệ chủ yếu ở nước ta hiện nay. 1.2 Giao lưu thương mại quốc tế và sự ra đời nghiệp vụ thanh toán quốc của Ngân hàng thương mại. 1.2.1 Phương tiện thanh toán quốc tế thời kỳ tiền tệ chưa phát triển. 1.2.2 Sự phát triển của thương mại quốc tế đòi hỏi sự ra đời nghiệp vụ TTQT của Ngân hàng thương mại. 1.3 Vai trò của Thanh toán quốc tế 1.3.1 Khái niệm thanh toán quốc tế 1.3.2 Thanh toán quốc tế đối với nền kinh tế 1.3.3 Thanh toán quốc tế – hoạt động thu hút vốn ngoại tệ của Ngân hàng thương mại 1.4 Các phương tiện và phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu hiện nay 1.4.1 Các phương tiện thanh toán quốc tế. 1.4.2 Các phương thức thanh toán quốc tế chủ yếu hiện nay Chương II: Thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Việt nam 2.1 Khái quát về sự ra đời và quá trình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công thương Việt nam. 2.2 Mối quan hệ giữa Hôi sở chính NHCTVN với các chi nhánh trong quá trình thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế. 2.2.1 Quyền và trách nhiệm của Trụ sở chính. 2.2.2 Quyền và trách nhiệm của chi nhánh. 2.3 Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN 4
  5. 2.3.1 Các hình thức truyền nhận thông tin sử dụng trong giao dịch thanh toán quốc tế tại NHCTVN hiện nay. 2.3.2 Các quy trình nghiệp vụ liên quan đến đến thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN 2.4 Đánh giá thực trạng thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. 2.4.1 Một số kết quả đạt được và nguyên nhân. 2.4.2 Một số kết quả đạt được và nguyên nhân Chương III: Một số giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. 3.1 Chiến lược phát triển của NHCT VN đến năm 2010. 3.1.1 Nghị quyết đại hội Đảng lần thứ IX – cơ sở xây dựng chiến lược phát triển NHCTVN trong thời gian tới. 3.1.2 Mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược chủ yếu của NHCT VN 3.2 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh đối ngoại của NHCTVN trong thời gian tới. 3.3 Một số giải pháp cơ bản đẩy mạnh thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. 3.3.1 Các nhân tố tác động ảnh hưởng đến các kênh thu hút vốn ngoại tệ vào Việt nam hiện nay. 3.3.2 Các giải pháp nhằm thu hút vốn ngoại tệ từ hoạt động thanh toán quốc tế tại NHCT VN. 3.4 Một số kiến nghị với nhà nước Kết luận 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản