Đề cương nghiên cứu: Thực trạng môi trường nước và sự phát triển của Thủ Đô Hà Nội

Chia sẻ: hoangquynhkid

Trong những năm gần đây Hà Nội đã và đang đô thị hoá với tốc độ nhanh, điều đó cũng đồng nghĩa với việc môi trường Hà Nội bị ô nhiễm và suy thoái trầm trọng

Nội dung Text: Đề cương nghiên cứu: Thực trạng môi trường nước và sự phát triển của Thủ Đô Hà Nội

Đề cương nghiên cứu
Đề Tài: “ Thực Trạng Môi Trường Nước Và Sự Phát
Triển Bền Vững Của Thủ Đô Hà Nội”
Tóm lược

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục bảng biểu

Danh mục sơ đồ, hình vẽ

Danh mục từ viết tắt

Chương 1:Tổng quan nghiên cứu đề tài
• Tính cấp thiết của đề tài

Trong những năm gần đây Hà Nội đã và đang đô th ị hóa v ới t ốc đ ộ nhanh, đi ều
đó cũng đồng nghĩa vứi môi trường ở Hà Nội bị ô nhi ễm và suy thoái nghiêm
trọng . Trong khi đó nguồn lực đầu tư cho bảo vệ môi trường và trình đ ộ áp
dụng khoa học công nghệ cải thiện và phòng ngừa ô nhiễm môi trường còn hạn
chế, kinh nghiệm quản lí môi trường đô thị còn bất cập , ý thức bảo vệ môi
trường của người dân còn thấp.Đây là vấn đề đặt ra đòi hỏi thành phố Hà Nội
cần xác định những thách thức về ô nhiễm môi trường hiện nay của thành ph ố,
đặc biệt là ô nhiễm môi trường nước .Nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân ,giải
pháp phù hợp nhất để khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi tr ường nước
để đảm bảo phát triển bền vững, thành phố xanh – sạch – đ ẹp xứng đáng là th ủ
đô trung tâm kinh tế - văn hóa - chính trị -x ã hội của cả nước. Với lí do trên
chúng tôi đưa ra vân đề nghiên cứu “Thực trạng ô nhi ễm ngu ồn n ước ở Hà N ội
hiện nay và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển của thủ đô”.

• Xác lập tuyên bố vấn dề trong nghiên cứu đề tài

Đưa ra thực trạng ô nhiêm nguồn nước ở Hà Nội và ảnh hưởng của nó tới sự
phát triển của thành phố.

• Các mục tiêu nghiên cứu

_Tìm hiểu thực trạng nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn n ước ở Hà Nội
_Ảnh hưởng của ô nhiễm nước tới sự phát triển của thành phố

_Đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nước
hiện nay cho thành phố

• Phạm vi nghiên cứu

Thành phố Hà Nội

• Ý nghĩa của nghiên cứu

Đưa ra , cho thấy tầm quan trọng của nước đối với sự sống. T ừ đó, giáo d ục
thêm kiến thức cho mọi người trong việc bảo vệ môi trường ,đặc biệt là môi
trường nước đảm bảo cho việc phát triển bền vững .

• Kết cấu báo cáo

Gồm 4 chương

Chương 2 :Tóm lược một số vấn đề lí luận về chủ đề
“Thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội và ảnh
hưởng đến sự phát triển của thành phố”.
2.1 Một số định nghĩa, khái niệm cơ bản:

Ô nhiễm môi trường là sự xuất hiện của một chất lạ trong môi trường tự nhiên
hoặc làm biến đổi thành phần, tỉ lệ về hàm lượng của các yếu t ố có sẵn ,gây
độc hại cho cơ thể sinh vật và con người nếu như hàm lượng của các chất đó
vượt khỏi giới hạn thích nghi tiềm tàng của cơ thể.

Chất gây ô nhiễm môi trường là chất thải ,rác thải các chất độc hại

Ô nhiễm môi trường nước

2.2 Một số lí thuyết về vấn đề nghiên cứu

_Thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội: Nước là một tài nguyên quý của
con người, mọi hoạt động sản xuất sinh hoạt đều cần dùng đến nước .Chính v ì
vậy mà hàng ngày có một lượng lớn nướcđược tiêu thụ và cũng đồng thời cũng
ngần ấy nước được thải ra môi trường. Hà Nội là một trong những thành ph ố l ớn
nhất của Việt Nam. Lượng nước thải của thành phố thải ra hàng ngày là r ất
lớn , tuy nhiên hệ thống xử lí nước thải của thành phố lại chưa có, c òn các
doanh nghiệp thì chỉ có một số ít doanh nghiệp có h ệ th ống x ử lí , còn l ại h ầu
như là thải trực tiếp ra môi trường từ đó gây ra ô nhiễm môi tr ường nghiêm
trọng, ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống của người dân, ảnh hưởng t ới sản xu ất
cũng như gây mất mĩ quan đô thị.

Nước thải ở Hà Nội chủ yếu được thải vào một số sông, hồ chính như hồ
Tây, hồ Bảy Mẫu, hồ Thủ Lệ, sông Tô Lịch , sông Kim Ngưu…bốc mùi hôi th ối
và rất khó chịu, ảnh hưởng đến sinh hoạt của con người, đặc bi ệt là các cá
nhân sống xung quanh hồ và dọc theo các con sông.Màu n ước đen k ịt, các loài
sinh vật cá tôm không thể nào sống được.Nước thải của thành phố Hà Nội thải
ra hệ thống thoát nước hàng ngày khoảng 500000m3 trong đó có khoảng
100000m3 là nước thải công nghiệp của các sở dịch vụ và bệnh viện.

_Nguyên nhân gây ô nhiễm nước ở thành phố: Có hai nguyên nhân chính :

+Nguyên nhân tự nhiên : do qúa trình phát triển và chết đi của các loài th ưc
động vât có trong nguồn nước hoặc do nước mưa rửa trôi các chất gây ô nhi ễm
từ mặt đất.

+Nguyên nhân nhân tạo : do nước thải sinh hoạt, nước thải ở các khu công
nghiệp và nước thải ở các bệnh viện không qua xử lí mà xả trực tiếp ra sông h ồ.

-Hậu quả:

Hậu quả chung của tình trạng ô nhiễm nước là tỉ lệ người chết do các bệnh liên
quan đến ô nhiễm nước như viêm màng kết, tiêu chảy, ung thư ngày càng tăng lên.
Ngoài ra, tỉ lệ trẻ em tử vong tại các khu vực bị ô nhiễm nguồn nước là rất cao.

-Giải pháp :
+Chiến lược lâu dài là có thể cung cấp những nguồn nước uống an toàn đ ã qua xử
lý và cải thiện hệ thống vệ sinh.

+Chiến lược ngắn hạn là sử dụng những phương pháp xử l ý nước đơn giản tại hộ
gia đình như lọc nước, đun sôi nước bằng lượng nhiệt thừa từ nấu nướng. Ngay cả
việc xây dựng thói quen rửa tay cũng có thể bảo vệ hàng triệu con người.


+Bên cạnh đó, ngoài chiến dịch truyền thông nâng cao nhận th ức, cũng c ần ph ải áp
dụng những quy định nghiêm ngặt hơn đối với vấn đề kiểm soát ô nhiễm, buộc tất c ả
mọi doanh nghiệp - từ quy mô nhỏ đến lớn - phải đáp ứng đ ược những tiêu chu ẩn t ối
thiểu. Xét cho cùng, nước sạch và không khí trong lành là nh ững đi ều thi ết yếu đ ể có
được một cuộc sống khỏe mạnh.

+Điều quan trọng nhất là chính phủ cần đầu tư và xây dựng những d ự án n ước
sạch cũng như các công trình xử lý nước thải để hỗ trợ cho chiến dịch này và thu hút
người dân tham gia.
2.3) Tổng quan tình hình khách thể nghiên cứu ở Việt Nam
2.4)Những nghiên cứu có liên quan
2.5)Mô hình nội dung về vấn đề nghiên cứu đề tài.
Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu và các kết quả phân
tích vấn đề “ Thực trạng ô nhiễm nguồn nước ở Hà Nội và
ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của thành phố”
3.1) Hệ phương pháp nghiên cứu vấn đề
- Khảo sát

- Điều tra

- Phân tich

- Thống kê

3.2)Kết quả trắc nghiệm mô hình nghiên cứu
3.3)Kết quả tổng hợp đánh giá của các chuyên gia
3.4)Kết quả phân tích các dữ liệu thứ cấp


Chương 4 : Các kết luận thảo luận và đề xuất cho vấn đề
“Thực trạng ô nhiễm môi trường nước ở thành phố Hà Nội
và ảnh hưởng của nó tới sự phát triển của thành phố”

4.1)Các kết luận và phát hiện qua nghiên cứu
4.2)Các thảo luận về những vấn đề đặt ra trong nghiên cứu
4.3)Các đề xuất kiến nghị về vấn đề nghiên cứu
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nên đưa ra các ch ương trình hành đ ộng nh ằm
nâng cao nhận thức của người dân, phát động giáo d ục tuyên truyền trong các nhà
trường cho học sinh
- Phối hợp với Thành Đoàn, hội thanh niên tình nguyện c ủa thành ph ố , các tr ường
cao đẳng, đại học tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường, sử dụng ti ết ki ệm và
hợp lí nguồn nước.
4.4)Những hạn chế nghiên cứu và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu
Do thời gian và khả năng có hạn nên bài nghiên cứu có phần ch ưa hoàn chỉnh và chặt
chẽ, mong được sự đóng góp của mọi người.


Tài liệu tham khảo
• Nguyễn Xuân Kính. Con Người Môi Trường Và Văn Hoá, Nxb Khoa học xã hội
• TS. Lê Thành Tài. Sức Khỏe Môi Trường, Nxb Lao động Xã hội

• Nhiều Tác Giả. Luật Bảo Vệ Môi Trường, NXB Hồng Đức

• Ngô Thị Giáng Uyên. Sống Xanh - Những Cảm Nhận Ngắn Về Môi Trường
Và Lối Sống Ở Việt Nam Hiện Nay, Nxb Trẻ

Các phụ lục
Các thành viên nhóm 7:

Vũ Minh Qúy

Hoàng Như Quỳnh

Trần Thái Sơn

Vũ Ngọc Sơn

Trần Thị Thanh Tâm

Hoàng Thanh Quỳnh

Ngô Thị Hồng Thắm

Kiều Thị Thắm

PhươngBiên Bản Họp Nhóm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản