Đề cương ngoại bụng: Sỏi ống mật chủ

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
356
lượt xem
138
download

Đề cương ngoại bụng: Sỏi ống mật chủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình bày các câu hỏi: 1. Biện luận chẩn đoán sỏi ống mật chủ 2. Chẩn đoán phân biệt 3. Biến chứng của sỏi OMC 4. Chỉ định phẫu thuật sỏi OMC 5. CĐ nối mật tiêu hóa 6. Dẫn lưu Kehr: mục đích, chăm sóc và điều kiện rút dẫn lưu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ngoại bụng: Sỏi ống mật chủ

 1. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ Sái èng mËt chñ C©u hái 1. BiÖn luËn chÈn ®o¸n sái èng mËt chñ? 2. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt? 3. BiÕn chøng cña sái OMC? 4. ChØ ®Þnh phÉu thuËt sái OMC? 5. C§ nèi mËt tiªu ho¸ 6. DÉn l−u Kehr: môc ®Ých, ch¨m sãc vµ ®iÒu kiÖn rót dÉn l−u? C©u 1. BiÖn luËn chÈn ®o¸n sái èng mËt chñ: 1. C¬ n¨ng: Tam chøng Scharcot:C¸c triÖu chøng ®au, sèt, vµng da diÔn ra theo tr×nh tù thêi gian, t¸i ®i t¸i l¹i nhiÒu lÇn - §au bông: ®au vïng HSP, ®au lan lªn vai ph¶i hoÆc ra sau l−ng, sau ¨n ®au h¬n(do kÝch thÝch ®−êng mËt co bãp) - Sèt: x¶y ra ®ång thêi hoÆc vµi giê sau c¬n ®au, sèt cao 39-400 kÌm rÐt run vµ v· må h«i - Vµng da vµ niªm m¹c: xuÊt hiÖn muén, lóc ®Çu vµng nhÑ ë cñng m¹c sau vµng ®Ëm 2. Thùc thÓ: - Gan to d−íi bê s−ên, mÒm Ên ®au. - Tói mËt c¨ng to, hÕt ®au hÕt sèt tói mËt nhá l¹i. - §iÓm tói mËt, ®iÓm c¹nh øc ph¶i, vïng t¸ tuþ Ên ®au. - HSP cã ph¶n øng thµnh bông. 3. Toµn th©n: HCNT 4. XN: - XN m¸u: + BC t¨ng, N t¨ng, m¸u l¾ng t¨ng. + Bilirubin t¨ng chñ yÕu lµ trùc tiÕp. + Phosphatase kiÒm t¨ng. + Transaminase t¨ng : SGOT, SGPT t¨ng. + Ure m¸u t¨ng Ng. quang toµn_dhy34 -1-
 2. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ - XN n−íc tiÓu: cã nhiÒu muèi mËt vµ s¾c tè mËt. - XQ: + XQ æ bung kh«ng chuÈn bÞ cã thÓ thÊy bãng gan to, bãng tói mËt to, ®«i khi thÊy h×nh ¶nh c¶n quang cña sái tói mËt. + Chôp ®−êng mËt c¶n quang + Siªu ©m: x¸c ®Þnh kÝch th−íc ®−êng mËt, tói mËt, thµnh ®−êng mËt, kÝch th−íc cña gan ph¶i vµ gan tr¸i. X¸c ®Þnh vÞ trÝ, kÝch th−íc cña sái. H×nh ¶nh sái OMC: h×nh ®Ëm ©m cã bãng c¶n ©m, d·n ®−êng mËt trong gan, ngoµi gan vµ tói mËt. - Soi t¸ trµng qua c¬ Oddi lªn OMC ChÈn ®o¸n sái OMC: - Tam chøng Scharcot. - Tói mËt c¨ng to. - Bilirubin trùc tiÕp t¨ng cao. - Siªu ©m cã h×nh ¶nh sái èng mËt chñ C©u 2. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: 1. C¸c bÖnh cã vµng da: - Viªm gan virus. - U ®Çu tuþ, u bãng Vanter. - K ®−êng mËt. - Viªm tói mËt, nhiÔm trïng ®−êng mËt. 2. C¸c bÖnh kh«ng cã vµng da: - LoÐt hµnh t¸ trµng thñng vµo tuþ - Sái tói mËt. * Viªm gan virus: - §au tøc HSP. - Sèt nhÑ, hÕt sèt xuÊt hiÖn vµng da. - Tói mËt kh«ng to. - Bilirubin gi¸n tiÕp t¨ng cao. - SA: kh«ng cã sái. - C¸c macker VR VG nh− HBsAg(+) K ®−êng mËt vïng èng gan chung Ng. quang toµn_dhy34 -2-
 3. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ * U ®Çu tuþ, u bãng Vanter: - Kh«ng sèt. - Vµng da t¨ng nhÑ theo thêi gian. - Tói mËt c¨ng to. - XQ khung t¸ trµng gi·n réng(u ®Çu tuþ). - SA: u ®Çu tuþ. + VÞ trÝ u. + Bê tuþ kh«ng ®Òu. + Gi·n OMC ®o¹n trong tuþ. + Gi·n èng tuþ + Gi·n ®−êng mËt * K ®−êng mËt: - TC gièng u tuþ - SA: u ®−êng mËt - Cã thÓ thÊy ch¶y m¸u ®−êng mËt do u * Viªm tói mËt: - Ýt khi cã vµng da - DH Murphy(+) - Soi æ bông, siªu ©m: thµnh tói mËt dµy > 0,3cm - XQ: kh«ng cã sái - XQ tói mËt c¶n quang: thuèc ngÊn kh«ng ®Òu ë tói mËt Ng. quang toµn_dhy34 -3-
 4. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ C©u 3. BiÕn chøng cÊp tÝnh cña sái OMC: - ThÊm mËt phóc m¹c. - Viªm phóc m¹c mËt. - Sèc nhiÔm khuÈn ®−êng mËt. - Viªm thËn cÊp do sái ®−êng mËt. Ng. quang toµn_dhy34 -4-
 5. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ - Viªm tuþ cÊp. - Viªm mñ ®−êng mËt vµ apxe ®−êng mËt. - Ch¶y m¸u ®−êng mËt. 1. ThÊm mËt phóc m¹c: - NN: Sái g©y t¾c lµm tói mËt c¨ng to, OMC vµ c¸c èng gan gi·n máng, mËt sÏ thÊm qua thµnh èng mËt vµ tói mËt vµo æ bông. - LS: BÖnh c¶nh t¾c mËt, ®au h¹ s−ên ph¶i lan xuèng HCP vµ lan kh¾p bông, cã ph¶n øng thµnh bông, cã c¶m øng phóc m¹c nhÊt lµ ë nöa bông ph¶i. 2. Viªm phóc m¹c mËt: - NN: tói mËt ho¹i tö, vì hoÆc thñng OMC lµm dÞch mËt + vi khuÈn trµn vµo æ bông g©y nhiÔm trïng nhiÔm ®éc. - LS: Cã HC t¾c mËt + co cøng thµnh bông, c¶m øng phóc m¹c râ. NÕu muén cã ch−íng vµ bÝ trung ®¹i tiÖn. - XT: PhÉu thuËt theo ®−êng tr¾ng gi÷a trªn vµ d−íi rèn lÊy sái nÕu dÔ lÊy+b¬m röa ®−êng mËt. DL ®−êng mËt(DL Kehr OMC hoÆc DL tói mËt), DL æ bông(ë d−íi gan vµ tói cïng Douglas), KS liÒu cao +håi søc tèt sau mæ. 3. Sèc nhiÔm khuÈn ®−êng mËt: - NN vµ c¬ chÕ: + Do néi ®éc tè cÇu vi khuÈn Gram ©m tiÕt ra lipopolysacarid g©y ho¹t ho¸ chuçi ph¶n øng néi t¹i. + Do tæn th−¬ng gan, tæn th−¬ng tói mËt, tæn th−¬ng ®−êng mËt trong vµ ngoµi gan + Gi¶m khèi l−îng tuÇn hoµn, t¨ng tÝnh thÊm thµnh m¹ch, gi¶m søc bãp c¬ tim do nhiÔm ®éc néi ®éc tè. + Sèc ®Æc biÖt nÆng khi: sái+x¸c giun chÕt trong ®−êng mËt, ë bÖnh nh©n ®· mæ nhiÒu lÇn. - LS: + Cã bÖnh c¶nh t¾c mËt. + M¹ch nhanh >100l/ph, HA t©m thu thÊp
 6. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ + Tr−íc mæ: håi søc tèt: thë oxy, bï dÞch vµ ®iÖn gi¶i, theo dâi ALTMTW vµ l−îng n−íc tiÓu. N©ng HA b»ng dopamin nhá giät tÜnh m¹ch 5-10µg/phót/kg. - KS: chèng VK Gram ©m(cephalosporin thÕ hÖ 3). - Sèc nÆng, t¾c mËt râ: dÉn l−u mËt tèi thiÓu qua da ®Ó gi¶m ¸p ®−êng mËt vµ chuÈn bÞ cho mæ. - Sau khi håi søc tèt PT sím. 4. Viªm thËn cÊp do sái ®−êng mËt: - NN vµ c¬ chÕ: + T¾c mËt lµm bilirubin m¸u t¨ng, viÖc ø ®äng muèi mËt vµ acid mËt sÏ lµm tæn th−¬ng c¸c tÕ bµo èng thËn vµ thiÕu m¸u g©y ho¹i tö cÊp èng thËn. + Néi ®éc tè t¸c ®éng lªn c¸c tÕ bµo èng thËn, d−íi t¸c ®éng cña VK lµm vì hång cÇu g©y ®éc tÕ bµo thËn. - LS: + T¾c mËt +thiÓu niÖu hoÆc v« niÖu. + Ure, creatinin m¸u t¨ng cao. + N−íc tiÓu ®Æc nh− n−íc vèi. + Vµng da t¨ng dÇn, sèt dao ®éng, thë nhanh, mª man nãi nh¶m, phï phæi, phï n·o. - XT: Ch¹y thËn nh©n t¹o, dÉn l−u mËt qua da. 5. Viªm mñ ®−êng mËt vµ apxe ®−êng mËt: - NN vµ c¬ chÕ: + ø ®äng mËt +nhiÔm khuÈn g©y viªm mñ ®−êng mËt, n−íc mËt ®en ®ôc, mïi thèi vµ lÉn víi mñ tr¾ng. + Viªm mñ ®−êng mËt sÏ t¹o thµnh c¸c æ ¸p xe nhá n»m r¶i r¸c c¶ 2 thuú gan. - LS: sèt cao, rÐt run, gan to vµ ®au, thÓ tr¹ng suy sôp nhanh. NÕu apxe gan cã thªm rung gan(+), ludlow(+), XQ bãng gan to. ¸p xe ®−êng mËt cã thÓ cã biÕn chøng vì vµo æ bông g©y viªm phóc m¹c, vì lªn mµng phæi g©y HC trµn dÞch mµng phæi, vì vµo mµng tim g©y trµn dÞch mµng ngoµi tim. - XT: §èi ví apxe ®−êng mËt: ®iÒu trÞ néi khoa chuÈn bÞ cho PT: truyÒn dÞch, kh¸ng sinh liÒu cao, gi·n c¬ tr¬n, trî tim. Mæ lÊy sái+b¬m röa ®−êng mËt. Sau mæ: KS, b¬m röa ®−êng mËt b»ng huyÕt thanh mÆn. Ng. quang toµn_dhy34 -6-
 7. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ 6. Ch¶y m¸u ®−êng mËt: - NN: viªm vµ apxe ®−êng mËt g©y loÐt thµnh èng mËt, ph¸ huû nhu m« gan lµm th«ng th−¬ng gi÷a ®−êng mËt vµ m¹ch m¸u(m¸u cã thÓ tõ phÝa ®m gan hoÆc nh¸nh tÜnh m¹ch cöa trong gan hay tõ thµnh tói mËt ch¶y vµo ®−êng mËt hoÆc cã thÓ tõ tÜnh m¹ch trªn gan ch¶y vµo ®−êng mËt) - LS: bÖnh c¶nh sái mËt + ch¶y m¸u ®−êng tiªu ho¸ trªn(chñ yÕu lµ Øa ph©n ®en, cã khi n«n ra m¸u, DH Foldarri (+) ë 25% tr−êng hîp.. CLS: SA - XT: ®iÒu trÞ néi khoa lµ chñ yÕu vµ ®Ó chuÈn bÞ cho PT: truyÒn m¸u, KS, thuèc cÇm m¸u(transamin, vitamin K). C©u 4. C§ phÉu thuËt sái OMC: 1. Nguyªn t¾c ®iÒu trÞ sái OMC: Sái OMC c¬ b¶n lµ ®iÒu trÞ ngo¹i khoa lÊy sái t¹o l−u th«ng vµ dÉn l−u ®−êng mËt nhanh chãng ra ngoµi b»ng DL Kehr. 2. C§ tuyÖt ®èi: sái OMC g©y c¸c bݪn chøng: - ThÊm mËt phóc m¹c g©y viªm phóc m¹c mËt - Viªm ho¹i tö tói mËt. - Ch¶y m¸u ®−êng mËt d÷ déi - Viªm tuþ cÊp do sái. - ¸p xe ®−êng mËt vì hoÆc do¹ vì. 3. Mæ phiªn: C¸c tr−êng hîp kh«ng cã biÕn chøng. 4. Môc ®Ých PT: - LÊy sái vµ dÞ vËt. - B¬m röa ®−êng mËt b»ng HT mÆn Êm. - NÕu sái trong gan th× c¾t tõng thuú gan, nÕu ë bãng Vater dïng dông cô Mirizzi ®Ó g¾p sái hoÆc bãp n¸t ®Èy xuèng t¸ trµng. - DL Kehr. C©u 5. C§ nèi mËt tiªu ho¸: 1. C§ tuyÖt ®èi: Khi cã hÑp mét ®o¹n nµo ®ã ®−êng mËt, hÑp cã thÓ do: - Ung th− èng mËt chñ - Sái OMC g©y chÝt hÑp ®−êng dÉn mËt. - HÑp bãng Vater. Ng. quang toµn_dhy34 -7-
 8. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ - ChÝt hÑp èng gan. - U tuþ chÌn Ðp vµo ®−êng mËt. - U nang OMC. 2. C§ t−¬ng ®èi: - Sái trong gan. - BÖnh nh©n cã tiÒn sö mæ mËt nhiÒu lÇn. - §−êng mËt gi·n ph×nh ë phÝa trªn nh−ng hÑp ë phÝa d−íi mÆc dï c¬ Oddi th«ng nh−ng dÞch mËt vÉn dÔ ø ®äng vµ dÔ t¾c mËt l¹i. 3. −u nh−îc ®iÓm * −u ®iÓm: - Gi¶i quyÕt ®−îc t¾c mËt do c¸c nguyªn nh©n kh«ng ph¶i sái mµ kh«ng thÓ gi¶i quyÕt ®−îc nguyªn nh©n: u ®Çu tuþ, hÑp OMC, u bãng Vater. - Tr¸nh mæ l¹i lÇn n÷a do sái cßn sãt l¹i ®−êng mËt trong vµ ngoµi gan. - Tr¸nh t¸i ph¸t cho nh÷ng tr−êng hîp sái lÇn sau. * Nh−îc ®iÓm: - DÔ bÞ nhiÔm khuÈn do dÞch tiªu ho¸ trµo ng−îc vµo ®−êng mËt. - Giun tõ hçng trµng dÔ chui qua chç nèi lªn ®−êng mËt do ®ã tr−íc mæ ph¶i tÈy giun C©u 5. BiÕn chøng sau mæ sái OMC: 1. BiÕn chøng chung cña phÉu thuËt vïng bông: - NhiÔm khuÈn vÕt mæ. - Apxe æ bông. - Viªm phóc m¹c. - DÝnh ruét g©y t¾c ruét. 2. BiÕn chøng riªng: * Ch¶y m¸u sau mæ: - NN: cÇm m¸u kh«ng kü ®Æc biÖt mæ kÌm theo c¾t bá tói mËt th−êng hay ch¶y m¸u gi−êng tói mËt hoÆc do buéc ®m tói mËt kh«ng ch¾c - BiÓu hiÖn: theo dâi qua èng DL d−íi gan. - XT: ch¶y Ýt tù cÇm, nÕu ch¶y nhiÒu cã biÓu hiÖn mÊt m¸u: m¹ch nhanh, HA tôt, XN sè l−îng HC vµ Hb gi¶m th× mæ l¹i cÇm m¸u. * Rß mËt sau mæ: Ng. quang toµn_dhy34 -8-
 9. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ Cã thÓ rß mËt vµo æ bông g©y viªm phóc m¹c hoÆc mËt rß ch¶y ra ngoµi qua èng DL d−íi gan. NN: - Tôt ch©n Kehr hoÆc kh©u ch©n Kehr kh«ng kü. - NÕu trong PT cã c¾t tói mËt th× dÔ bÞ tuét chØ ë n¬i buéc cæ tói mËt. - Khi phÉu tÝch c¾t nhÇm vµo mét nh¸nh cña ®−êng mËt mµ kh«ng biÕt. - Rß mËt kÐo dµi sau rót Kehr do ®−êng mËt kh«ng l−u th«ng v× cßn sãt sái phÝa d−íi ®−êng mËt, dÞch mËt kh«ng xuèng ®−îc ruét nªn ph¶i trµo qua ch©n èng dÉn l−u hoÆc qua vÕt mæ. - XT: tuú nguyªn nh©n mµ xö trÝ NÕu rß mËt g©y viªm phóc m¹c hoÆc g©y apxe d−íi c¬ hoµnh th× cÇn ph¶i mæ l¹i NÕu rß mËt ra ngoµi theo ®−êng dÉn l−u th× ch−a xÇn ph¶i xö trÝ véi. Nªn ®Æt mét èng cao su nhá vµo ®−êng rß qua ®ã b¬m thuèc c¶n quang ®Ó t×m nguyªn nh©n g©y rß. Kh× rß mËt Ýt mµ bÖnh nh©n chÞu ®ùng ®−îc th× hÑn bÖnh nh©n chê ®îi sau vµi th¸ng ®Õn mæ l¹i. NÕu rß mËt nhiÒu ¶nh h−ëng ®Õn toµn tr¹ng bÖnh nh©n th× cÇn mæ sím kiÓm tra èng mËt chñ nÕu thÊy cã sái vµ dÞ vËt th× ph¶i lÊy hÕt ®Ó l−u th«ng tèt xuèng t¸ trµng. * Sãt sái vµ sái t¸i ph¸t sau mæ Sãt sái: Sãt sái lµ sái mËt bÞ bá sãt do kh«ng ph¸t hiÖn ®−îc hoÆc kh«ng thÓ lÊy hÕt ®−îc trong lóc mæ.Th−êng hay x¶y ra trong mæ cÊp cøu hoÆc trªn nh÷ng bÖnh nh©n cã sái trong gan kh«ng ®−îc lÊy hÕt mét thêi gian sau sái di chuyÓn xuèng èng mËt chñ lµm t¾c OMC cÊp - ChÈn ®o¸n sãt sái: + XQ ®−êng mËt. + SA gan mËt. + Thêi gian ph¸t hiÖn sái trong vßng 6 th¸ng sau mæ. - NN: + NhiÒu sái trong gan. + Sái trong gan cã kÌm theo chÝt hÑp èng gan. + Sái ë tói ph×nh ®¸y OMC hoÆc kÑt ë bãng Vater. + KÝch th−íc OMC hÑp, khã kiÓm tra vµ lÊy sái. Ng. quang toµn_dhy34 -9-
 10. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ + Kh«ng kiÓm tra, ®¸nh gi¸ ®−îc hÖ thèng ®−êng mËt trong mæ(XQ ®−êng mËt trong mæ). Sái t¸i ph¸t: - Sái t¸i ph¸t: lµ tr−êng hîp sái mËt míi ®−îc h×nh thµnh l¹i sau khi ®· lÊy hÕt sái. Thêi gian ph¸t hiÖn sái mËt > 6 th¸ng. - NN: + Th−êng do kh«ng gi¶i quyÕt triÖt ®Ó t×nh tr¹ng ø ®äng mËt vµ nhiÔm khuÈn ®−êng mËt trong lÇn mæ tr−íc. + Do cÊu t¹o gi¶i phÉu ®−êng mËt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc h×nh thµnh sái(chÝt hÑp ®−êng mËt). + Do chØ kh©u cò ë ®−êng mËt. + Giun chui lªn ®−êng mËt(trøng giun, x¸c giun). + Sái t¸i ph¸t ë OMC cã thÓ ®−îc h×nh thµnh t¹i chç ë OMC hoÆc tõ èng gan, tói mËt di chuyÓn xuèng. + Nguyªn nh©n phèi hîp: khi cã sái sãt sÏ g©y nªn ø ®äng vµ mËt l¾ng ®äng sÏ t¹o nªn sái míi. - Dù phßng sái sãt vµ sái t¸i ph¸t: + Mæ cã chuÈn bÞ vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sái tr−íc mæ. + Cã biÖn ph¸p th¨m dß ®−êng mËt trong mæ: chôp XQ ®−êng mËt trong mæ. + Sö dông c¸c dông cô lÊy hÕt sái + T¹o sù l−u th«ng mËt –ruét dù phßng t¾c mËt t¸i ph¸t: nèi mËt ruét, më réng c¬ oddi. - ChÕ ®é ®iÒu trÞ sau mæ: + Lîi mËt, chèng co th¾t ®−êng mËt. + Kh¸ng sinh. + TÈy giun - XT:§èi víi sái sãt ph¸t hiÖn sau mæ: + B¬m rña ®−êng mËt b»ng n−íc muèi sinh lý. + C¸c thuèc tan sái: Piperazil sulfat; §«ng y: kim tiÒn th¶o, actiso, nh©n trÇn. + Mæ l¹i . C©u 6. Môc ®Ých dÉn l−u Kehr: 1. Môc ®Ých: - Gi¶m ¸p lùc ®−êng mËt sau mæ ®Ó chèng s× dß bôc ®−êng mËt sau mæ. Ng. quang toµn_dhy34 - 10 -
 11. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ - MËt cã lèi tho¸t ra ngoµi trong tr−êng hîp chÝt hÑp c¬ Oddi t¹m thêi - B¬m röa ®−êng mËt qua Kehr. - Theo dâi t×nh tr¹ng ®−êng mËt sau mæ: qua kehr b¬m thuèc c¶n quang chôp ®−êng mËt ®¸nh gi¸ xem cßn sãt sái kh«ng, mËt ®· l−u th«ng xuèng t¸ trµng kh«ng. 2. Ch¨m sãc Kehr: - Sè l−îng dÞch qua Kehr: Ngµy ®Çu: 300-400ml Ngµy thø 3: 200-300ml Ngµy thø 5: 100-150ml - Mµu : trong xanh. - Röa Kehr b»ng NaCl 0,9%. 3. Rót Kehr: C§ rót:Rót khi dÉn l−u hÕt t¸c dông th−êng vµo ngµy thø 9-14. * §iÒu kiÖn rót: Ngµy thø 9-10 kÑp thö Kehr 24-48h nÕu: - BÖnh nh©n kh«ng sèt, ¨n uèng kh¸ dÇn, ph©n b×nh th−êng, hÕt vµng da - DÞch mËt l−u th«ng tèt: sau 7-10 ngµy dÞch mËt qua Kehr ≤ 200ml - B¬m röa Kehr thÊy dÞch mËt trong kh«ng cã mñ kh«ng cã sái. - Chôp mËt qua Kehr thuèc l−u th«ng tèt xuèng t¸ trµng. Sái c¶n quang nhiÒu viªn tói mËt Ng. quang toµn_dhy34 - 11 -
 12. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ Chôp ®−êng mËt c¶n quang(b¬m thuèc c¶n quang qua èng soi xuèng t¸ trµng qua c¬ Oddi) Ng. quang toµn_dhy34 - 12 -
 13. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ H×nh ¶nh chôp CT sái tói mËt(c¾t ngang qua tói mËt): Trong tói mËt nhiÒu h×nh t¨ng tû träng H×nh ¶nh chôp MRI sái tói mËt(phim T2): H×nh gi¶m tÝn hiÖu trßn n»m gÇn cæ tói mËt Ng. quang toµn_dhy34 - 13 -
 14. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ H×nh ¶nh siªu ©m sái nhiÒu viªn trong tói mËt: H×nh t¨ng ©m cã bãng c¶n ©m Sái cæ tói mËt Ng. quang toµn_dhy34 - 14 -
 15. §C Ngo¹i bông Sái èng mËt chñ Ng. quang toµn_dhy34 - 15 -
Đồng bộ tài khoản