Đề cương Ngoại tiết niệu: Chấn thương thận kín

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
486
lượt xem
123
download

Đề cương Ngoại tiết niệu: Chấn thương thận kín

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chẩn đoán: Vỡ thận trái trong bao do tai nạn giao thông đã phẫu thuật cắt thận trái ngày thứ 1 Câu hỏi: 1. Biện luận chẩn đoán? 2. Tổn thương giải phẫu bệnh 3. Điều trị chấn thương thận kín? 4. Biến chứng của CTT? 5. Chỉ định cắt thận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương Ngoại tiết niệu: Chấn thương thận kín

  1. §C Ngo¹i tiÕt niÖu ChÊn th−¬ng thËn CHÁN THƯƠNG THẬN KÍN Chẩn đoán: Vỡ thận trái trong bao do tai nạn giao thông đã phẫu thuật cắt thận trái ngày thứ 1 Câu hỏi: 1. Biện luận chẩn đoán? 2. Tổn thương giải phẫu bệnh 3. Điều trị chấn thương thận kín? 4. Biến chứng của CTT? 5. Chỉ định cắt thận. Câu 1. Biện luận chẩn đoán: - Có chấn thương vào vùng mạn sườn thắt lưng trái - Đau vùng mạn sườn thắt lưng trái - Đái ra máu toàn bãi sau chấn thương - Vùng mạn sườn thắt lưng trái căng vồng - XQ thận thường: bờ ngoài cơ thắt lưng chậu trái mờ - UIV: thuốc thoát ra từ nhu mô thận - UPR: hình thuốc nhoè ra ngoài thận - CT: Câu 2. Tổn thương giải phẫu bệnh trong CTTK: 5 loại: - Nứt nhu mô dưới vỏ - Nứt nhu mô dưới vỏ kèm rách vỏ xơ - Rách vỏ xơ, nứt nhu mô thông với đài- bể thận - Dập nát khu trú một phần của thận - Dập nát toàn bộ thân, tổn thương cuống thận Câu 3. Điều trị chấn thương thận kín: 1. Điều trị bảo tồn: - Trường hợp tổn thương nhẹ, đường đứt rách không phức tạp, ổ máu tụ nhỏ có thể tự cầm, mạch HA ổn định, đái ra máu nhạt dần Điều trị: - Chống sốc NG. QUANG TOÀN_DHY34 -1-
  2. §C Ngo¹i tiÕt niÖu ChÊn th−¬ng thËn - Bất động tốt tại giường trên 21 ngày để tránh chảy máu thứ phát và đảm bảo thời gian liền sẹo - Chườm lạnh vùng mạn sườn thắt lưng - Truyền dịch, truyền máu, trợ tim - Chống nhiÔm trùng: kháng sinh, lợi tiểu đông y 2. Điều trị phẫu thuật: CĐ: - Tổn thương nặng: vỡ nát thận, đứt cuống thận, choáng không ổn định, khối máu tụ vùng mạn sườn thắt lưng căng to hoặc ngày một phát triển vượt quá đường trắng giữa - Khi có tổn thương phối hợp với các cơ quan trong ổ bụng: lách, gan, cơ hoành… KT: - Đường mổ: nếu nghi ngờ có tổn thương phối hợp với các cơ quan trong ổ bụng đi theo đường tr¾ng giữa trên và dưới rốn. NÕu kh«ng ®i theo ®−êng s−ên th¾t l−ng - Căn cứ mức độ tổn thương: + Khâu vết rách nhu mô, lấy bỏ máu cục ở hố thận, lau sachhj hố thận và dẫn lưu hố thận + Khâu vết rách nhu mô thận, dẫn lưu bể thận, lau sạch hố thận và dẫn ; ưu hố thận + Cắt bán phần + Cắt toàn bộ thận + Xử trí các tạng tổn thương khác nếu có Câu 4. Biến chứng của CTTK: - Viêm tấy hố thận: sốt cao, đau sưng nề hố thắt lưng có thể tiến triển thành áp xe quanh thận, rò thận - Đau lưng kéo dài do viêm sơ quanh thận - Ứ nước thận do viêm sơ chít quanh niệu quản sau phúc mạc do những khối máu tụ lớn sơ hoá - Xơ teo thận sau chấn thương gây tình trạng cao HA - Những thương tổn động tĩnh mạch thận có thể gây phồng động tĩnh mạch thËn Câu 5. Cắt thận: 1. Chỉ định cắt thận: - Thận mất chức năng NG. QUANG TOÀN_DHY34 -2-
  3. §C Ngo¹i tiÕt niÖu ChÊn th−¬ng thËn - THA ác tính do thận - Ung thư thận - Chấn thương, vết thương thận không có khả năng bảo tồn - Cắt thận sau phẫu thuật ghép thận(Cắt bỏ thận cũ) 2. Tai biến của cắt thận: - Tổn thương các cuống mạch lớn gây chảy máu - Rách phúc mạc, tổn thương các tạng trong ổ bụng, phổi 3. Biến chứng sau cắt thận: - Dò mỏm cụt, niệu quản - Ứ dịch trong hố thận - Nhiễm khuẩn vết mổ, nhiễm khuẩn toàn thân C©u 6. §iÒu trÞ theo tuyÕn 1. TuyÕn tr−íc - BÊt ®éng - Kh¸m xÐt ph¸t hiÖn tæn th−¬ng phèi hîp nÕu cã th× xö trÝ theo thø tù −u tiªn - Chèng sèc: gi¶m ®au, ñ Êm, trî tim Gi¶m ®au: + Kh«ng g©y nghiÖn: profenid + NghiÖn: morphin(khi mµ lo¹i trõ ®−îc lµ kh«ng cã tæn th−¬ng bông th× míi dïng) Trî tim: cafein, coramin, long n·o NÕu kh«ng cã c¸c thuèc th× bÊt ®éng, ñ Êm, ch−êm l¹nh - Kh¸ng sinh sím: v× bt n−íc tiÓu vÉn cã VK, khi CT thËn cã thÓ g©y dß n−íc tiÓu g©y nhiÔm khuÈn 2. TuyÕn sau * CT thËn ®¬n thuÇn: - NhÑ, võa: §iÒu trÞ néi khoa + BÊt ®éng Ýt nhÊt 21 ngµy + TruyÒn dÞch: ®Ó nu«i d−ìng vµ ®Ó röa ®−êng tiÕt niÖu + TruyÒn m¸u + Trî tim + TiÕp tôc dïng kh¸ng sinh + Theo dâi s¸t: NG. QUANG TOÀN_DHY34 -3-
  4. §C Ngo¹i tiÕt niÖu ChÊn th−¬ng thËn . N−íc tiÓu nÕu thÊy ®¸i m¸u kÐo dµi cÇn xem xÐt phÉu thuËt . Theo dâi khèi gå nÕu thÊy cµng lín lªn nÕu v−ît qu¸ ®−êng gi÷a cÇn xem xÐt chØ ®Þnh PT - NÆng: C¸c TH CT nÆng hoÆc nÕu theo dâi th©ý ®¸i m¸u kÐo dµi, khèi gå ngµy cµng ph¸t triÓn th× cÇn chØ ®Þnh PT cµng sím cµng tèt * NÕu cã tæn th−¬ng phèi hîp ®Æc biÖt lµ c¸c t¹ng trong æ bông th× PT tuyÖt ®èi gi¶i quyÕt c¸c tæn th−¬ng trong æ bông vµ xö trÝ tæn th−¬ng thËn Các hình ảnh CT chấn thương thận Thuốc cản quang(tăng tỷ trọng) tụ ở ngoài thận trái và có khí ở dưới da qua vết thương Khối bất thường không đồng nhất sau phúc mạc(chấn thương thận trái) NG. QUANG TOÀN_DHY34 -4-
  5. §C Ngo¹i tiÕt niÖu ChÊn th−¬ng thËn Máu tụ ở ngoại vi thận Thuốc cản quang trào ra ngoài thận trái NG. QUANG TOÀN_DHY34 -5-
  6. §C Ngo¹i tiÕt niÖu ChÊn th−¬ng thËn Thuốc cản quang trào ra khỏi bể thận phải Máu tụ ngoài thận: máu tụ trong bao NG. QUANG TOÀN_DHY34 -6-
  7. §C Ngo¹i tiÕt niÖu ChÊn th−¬ng thËn Vùng giảm tỷ trọng ở cực giữa thận phải, máu tụ ở cạnh phía sau thận trái Chấn thương thận phải NG. QUANG TOÀN_DHY34 -7-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản