ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN MÁY ĐIỆN

Chia sẻ: Nguyen Dinh Vinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
229
lượt xem
78
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN MÁY ĐIỆN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Trình bày cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy biến áp? Câu 2: Phương pháp xác định tổ nối dây của máy biến áp? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 3: Nêu những điều kiện để các máy biến áp có thể làm việc song song? Hãy giải thích. Câu 4: Nêu các phương trình cơ bản và mạch điện thay thế của máy biến áp?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC PHẦN MÁY ĐIỆN

  1. §Ò c¬ng «n tËp häc phÇn m¸y ®iÖn PhÇn lý thuyÕt C©u 1: Tr×nh bµy cÊu t¹o vµ nguyªn lý lµm viÖc cña  m¸y biÕn ¸p? C©u 2: Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tæ nèi d©y cña m¸y biÕn  ¸p? Cho vÝ dô minh ho¹. C©u 3: Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó c¸c m¸y biÕn ¸p cã  thÓ lµm viÖc song song? H∙y gi¶i thÝch. C©u 4: Nªu c¸c ph¬ng tr×nh c¬ b¶n vµ m¹ch ®iÖn thay  thÕ cña m¸y biÕn ¸p? C©u 5: Nguyªn t¾c thùc hiÖn d©y quÊn phÇn øng cña  m¸y ®iÖn quay? C©u 6: Tr×nh bµy søc tõ ®éng cña d©y quÊn phÇn c¶m  tËp trung m¸y ®iÖn quay? C©u 7: Ph©n lo¹i, kÕt cÊu vµ c«ng dông cña m¸y ®iÖn  kh«ng ®ång bé? C©u 8: Quan hÖ ®iÖn tõ cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé  lµm viÖc khi r«to ®øng yªn? C©u 9: Quan hÖ ®iÖn tõ cña m¸y ®iÖn kh«ng ®ång bé  lµm viÖc khi r«to quay? C©u 10: ChÕ ®é lµm viÖc, gi¶n ®å n¨ng lîng vµ ®å  thÞ vÐct¬ cña m¸y ®iÖn K§B ë chÕ ®é ®éng c¬ ®iÖn? C©u 11: ChÕ ®é lµm viÖc, gi¶n ®å n¨ng lîng vµ ®å  thÞ vÐct¬ cña m¸y ®iÖn K§B ë chÕ ®é m¸y ph¸t ®iÖn? C©u 12: ChÕ ®é lµm viÖc, gi¶n ®å n¨ng lîng vµ ®å  thÞ vÐct¬ cña m¸y ®iÖn K§B ë chÕ ®é h∙m? C©u 13: Nªu hiÖu øng mÆt ngoµi, m¹ch ®iÖn thay thÕ  ë d©y  quÊn  r«to lång  sãc  r∙nh s©u  trong  m¸y ®iÖn  K§B? C©u 14: Nªu hiÖu øng mÆt ngoµi, m¹ch ®iÖn thay thÕ  ë d©y quÊn r«to hai lång sãc trong m¸y ®iÖn K§B? C©u 15: Ph¬ng ph¸p më m¸y vµ c¸c lo¹i ®éng c¬ ®iÖn  kh«ng ®ång bé mét pha? C©u 16: Ph©n lo¹i, kÕt cÊu vµ c¸c trÞ sè ®Þnh møc  cña m¸y ®iÖn ®ång bé? C©u  17: Tr×nh  bµy  hÖ kÝch  tõ trong  m¸y  ®iÖn ®ång  bé?
  2. C©u 18: Tõ trêng cña d©y quÊn kÝch thÝch trong m¸y  ®iÖn ®ång bé? C©u 19: Tõ trêng cña phÇn øng trong m¸y ®iÖn ®ång  bé? C©u 20: Quan hÖ ®iÖn tõ vµ gi¶n ®å n¨ng lîng trong  m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé? C©u 21: Quan hÖ ®iÖn tõ vµ gi¶n ®å n¨ng lîng trong  ®éng c¬ ®iÖn ®ång bé? C©u   22:  ¶nh   hëng   cña   t¶i   kh«ng   ®èi   xøng   víi   m¸y  ph¸t ®iÖn ®ång bé? C©u  23: Ph¬ng ph¸p  hoµ  ®ång bé  kiÓu ¸nh  s¸ng  khi  ghÐp m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé vµo lµm viÖc song song  víi líi ®iÖn? C©u 24: Ph¬ng ph¸p hoµ ®ång bé kiÓu ®iÖn tõ vµ ph­ ¬ng ph¸p tù ®ång bé khi ghÐp m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé  vµo lµm viÖc song song víi líi ®iÖn? C©u   25:   C¸ch   ®iÒu   chØnh   c«ng   suÊt   ph¶n   kh¸ng   cña  m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé? C©u 26: Ph¬ng ph¸p më m¸y ®éng c¬ ®iÖn ®ång bé theo  ph¬ng ph¸p kh«ng ®ång bé? C©u 27: Tr×nh bµy cÊu t¹o, c«ng dông vµ chÕ ®é lµm  viÖc cña m¸y bï ®ång bé? C©u  28: Tr×nh  bµy  c¸c ¶nh  hëng cña  ng¾n  m¹ch ®ét  nhiªn ®Õn b¶n th©n m¸y ®iÖn ®ång bé vµ ®èi víi hÖ  thèng ®iÖn lùc? C©u  29: Nªu cÊu t¹o, c«ng dông vµ c¸c trÞ sè ®Þnh  møc cña m¸y ®iÖn mét chiÒu? C©u 30: Tr×nh bµy ph¶n øng phÇn øng trong m¸y ®iÖn  mét chiÒu khi cã t¶i? C©u 31: Nªu tõ trêng cùc tõ phô trong m¸y ®iÖn mét  chiÒu? C©u 32: Nªu tõ trêng cña d©y quÊn bï trong m¸y ®iÖn  mét chiÒu? C©u 33: Nªu søc ®iÖn ®éng c¶m øng, m«men ®iÖn tõ vµ  c«ng suÊt cña m¸y ®iÖn mét chiÒu? C©u 34: Qu¸ tr×nh n¨ng lîng vµ ph¬ng tr×nh c©n b»ng  trong m¸y ®iÖn mét chiÒu?
  3. C©u 35: Qu¸ tr×nh  ®æi chiÒu vµ c¸c d¹ng ®æi chiÒu  trong m¸y ®iÖn mét chiÒu? C©u 36: Nguyªn nh©n sinh ra tia löa ®iÖn vµ c¸c ph­ ¬ng   ph¸p   c¶i   thiÖn   ®æi   chiÒu   trong   m¸y   ®iÖn   mét  chiÒu? C©u 37: Nªu ®iÒu kiÖn, ph©n phèi vµ chuyÓn t¶i c¸c  m¸y ph¸t ®iÖn mét chiÒu lµm viÖc song song? C©u 38: Nªu kÕt cÊu vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng  c¬ ®iÖn ba pha cã vµnh gãp (SRAGHE ­ RICTE)?  C©u 40: Nªu kÕt cÊu vµ nguyªn lý lµm viÖc cña ®éng  c¬ ®iÖn nèi tiÕp mét pha cã vµnh gãp? PhÇn bµi tËp C©u 1: VÏ s¬ ®å nguyªn lý vµ ®å thÞ vÐct¬ cña m¸y  biÕn ¸p cã tæ nèi d©y sau: a. Tæ nèi d©y Δ/Y ­ 11 b. Tæ nèi d©y Δ/ Δ  ­ 10 c. Tæ nèi d©y Δ/ Δ ­ 4 d. Tæ nèi d©y Y /Y ­ 4 C©u 2: Cho mét m¸y biÕn ¸p cã dung lîng ®Þnh møc S®m  = 20000 kva, U1  = 126,8 kv, U2  = 11kv, f = 50 Hz,  diÖn tÝch tiÕt diÖn lâi thÐp S = 3595 cm2, mËt ®é  tõ th«ng B = 1,35 T. TÝnh sè vßng d©y cña d©y quÊn  s¬ cÊp vµ thø cÊp. C©u 3: Mét m¸y biÕn ¸p mét pha cã dung lîng 5 kva  cã   hai   d©y   quÊn   s¬   cÊp   vµ   hai   d©y   quÊn   thø   cÊp  gièng nhau. §iÖn ¸p ®Þnh cña mçi d©y quÊn s¬ cÊp lµ  1100 v vµ cña mçi d©y quÊn thø cÊp lµ 110 v. Thay  ®æi c¸ch nèi c¸c d©y quÊn víi nhau sÏ cã c¸c tØ sè  biÕn  ®æi  ®iÖn ¸p  kh¸c nhau.  Víi  mçi c¸ch  nèi  h∙y  tÝnh c¸c dßng ®iÖn ®Þnh møc s¬ vµ thø cÊp. C©u 4: Mét m¸y biÕn ¸p ba pha Y/Y­12 cã c¸c sè liÖu  sau   ®©y:   S®m  =   180   kva,   U1/U2  =   6000/400   v,   dßng  ®iÖn kh«ng t¶i i0% = 6,4; tæn hao kh«ng t¶i P0  = 1000 w, ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch un% = 5,5; tæn hao ng¾n  m¹ch Pn = 4000 w. Gi¶ thö r1 = r2’  , x1 = x2’. H∙y vÏ  m¹ch ®iÖn thay thÕ cña MBA vµ tÝnh c¸c thµnh phÇn  cña ®iÖn ¸p ng¾n m¹ch.
  4. C© u 5: Cho ba m ¸y bi n  ¸p  l  vi c  song  song  víi   Õ µm Ö c¸c sè li u  sau: Ö M ¸y S®m  U1®m (kv) U2®m  Un(%) Tæ nèi  (kva) (kv) d©y I 1000 35 6,3 6,25 Y/Δ­11 II 1800 35 6,3 6,6 Y/Δ­11 III 2400 35 6,3 7 Y/Δ­11 TÝnh: a.T¶i cña m¸y biÕn ¸p khi t¶i chung lµ 4500 kva b.T¶i lín nhÊt cã thÓ cung cÊp cho hé dïng ®iÖn  víi   ®iÒu   kiÖn   kh«ng   mét   m¸y   biÕn   ¸p   nµo   bÞ  qu¸ t¶i c.Gi¶ thö m¸y I ®îc phÐp qu¸ t¶i 20%, th× t¶i  chung cña c¸c m¸y lµ bao nhiªu? C©u 6: D©y quÊn ba pha cña m¸y ®iÖn xoay chiÒu cã  c¸c sè liÖu sau: Z = 24, 2p = 2. vÏ h×nh sao s®® vµ  gi¶n ®å khai triÓn cña: a.D©y quÊn ®ång t©m b.D©y quÊn ®ång khu«n C©u   7:   lâi   thÐp   phÇn   øng   cña   mét   m¸y   ®iÖn   xoay  chiÒu 4 cùc cã 36 r∙nh. H∙y vÏ gi¶n ®å khai triÓn  khi quÊn d©y thµnh d©y quÊn xÕp ba pha hai líp bíc  ng¾n β = 7/9, mçi pha cã hai nh¸nh  song song. C©u 8: Mét m¸y ®iÖn mét chiÒu cã S = G = Znt =16, p  = 2.  Hái nÕu chän m  ≤ 2 th× cã thÓ quÊn theo lo¹i  d©y quÊn nµo? Khi ®Êy h∙y t×m c¸c bíc d©y quÊn y,  y, yg, a vµ vÏ h×nh sao s®® vµ gi¶n ®å khai triÓn. C©u 9: Cho mét m¸y ph¸t ®iÖn ba pha 6000 kw; 6300  v;   3000   vg/ph;   f   =   50   Hz;   cosφ  =   0,8;   ®êng   kÝnh  trong cña stato D = 0,7 m; chiÒu dµi stato l= 1,35  m; Btb = 0,489 T; Z = 36; y = 13; w = 24. H∙y tÝnh  søc ®iÖn ®éng pha cña m¸y. C©u 10: Cho mét m¸y ph¸t ®iÖn ba pha tèc ®é quay n  = 75 vg/ph, d©y quÊn mét líp dßng ®iÖn ®i qua mçi  phÇn tö I = 230 A (trÞ sè hiÖu dông), sè r∙nh phÇn  tÜnh Z = 480, trong mçi r∙nh cã 8 thanh dÉn, tÇn sè  f = 50 Hz. TÝnh:
  5. a. B i  ® é ªn  cña c¸c sãng ® i u hoµ st  bËc 1, 3, 5  Ò ® cña m çi  phÇn tö  kh i       i = Im b. Biªn ®é cña c¸c st® bËc 1, 3, 5 cña d©y quÊn  mçi pha. C©u 11: Mét ®éng c¬ ®iÖn K§B ba pha ®Êu Y, 380 v,  50 Hz, n®m = 1440 vg/ph. Víi c¸c tham sè nh sau: r1  = 0,2  Ω,  r2’  = 0,25  Ω,  x1  = 1  Ω,  x2’  = 0,95  Ω,  xm  = 40  Ω, bá qua rm . TÝnh sè ®«i cùc, tèc ®é ®ång bé, hÖ  sè trît ®Þnh møc. VÏ m¹ch ®iÖn thay thÕ h×nh T vµ  c¨n cø vµo ®ã tÝnh ra trÞ sè cña c¸c dßng ®iÖn I1,  I0, vµ I2’ C©u   12:   Mét   ®éng   c¬   ®iÖn   K§B   tiªu   thô   n¨ng  lîng  ®iÖn lµ 60 kw, tæng tæn hao trªn stato lµ 1kw, hÖ  sè trît s = 0,03. TÝnh c«ng suÊt c¬ vµ tæn hao ®ång  cña r«to. C©u 13: Mét ®éng c¬ ®iÖn K§B ba pha 6 cùc, ®iÖn ¸p  ®Þnh møc lµ 380 v ®Êu Y, tÇn sè 50 Hz, c«ng suÊt  ®Þnh møc lµ 28 kw, tèc ®é ®Þnh møc lµ 980 vg/ph,  lóc t¶i ®Þnh møc cosφ  = 0,88, tæn hao ®ång vµ s¾t  stato lµ 2,2 kw, tæn hao c¬ lµ 1,1 kw. TÝnh hÖ sè  trît,   tæn   hao   ®ång   r«to,   hiÖu   suÊt,   dßng   ®iÖn  stato, vµ tÇn sè dßng ®iÖn r«to khi t¶i ®Þnh møc. C©u 14: Mét ®éng c¬ ®iÖn K§B ba pha r«to lång sãc  cã: P®m  = 20 kw, U1  = 380 v, ®Êu Y,η  = 88%, cosφ  =  0,84, n®m  = 970 vg/ph.  BiÕt r»ng Ik/ I®m  = 4.5; Mk/  M®m = 1.2; Mmax/ M®m = 1,8. TÝnh: a.I®m , Ik ,s®m b.M®m , Mk , Mmax vµ tæng tæn hao trong ®éng c¬khi  lµm viÖc ®Þnh møc. C©u 15: Cho mét ®éng c¬ ®iÖn K§B r«to d©y quÊn p =  2,   f   =   50   Hz,   r2  =   0,02  Ω,   n   =   1485   vg/ph.   NÕu  m«men   t¶i   kh«ng   ®æi,   muèn   cã   n   =   1050   vg/ph   th×  ph¶i thªm ®iÖn trë phô vµo r«to lµ bao nhiªu? NÕu  thay ®æi ®iÖn ¸p ®Æt vµo d©y quÊn stato ®Ó cã ®îc  tèc  ®é trªn  (kh«ng  cã ®iÖn  trë  phô vµo  r«to)  th×  ph¶i ®Æt vµo stato mét ®iÖn ¸p lµ bao nhiªu? C©u  16:  Cho  mét  ®éng   c¬  K§B  ba   pha   bèn   cùc   P®m  =  10kw,   U®m  =   380/220   v,   Y/Δ,   cã   c¸c   tham   sè:   r1 
  6. = 0,355 Ω, r2’ = 0,38 Ω, rm = 1,92 Ω, x1 = 1,1 Ω, x2’  = 1,2 Ω, xm = 30 Ω. H∙y x¸c ®Þnh: a.Tèc ®é ®éng c¬ khi tiªu thô tõ líi ®iÖn 8 kw  víi cosφ = 0,75 (®éng c¬ ®Êu Y). b. C«ng suÊt vµ m«men trªn trôc ®éng c¬ (cho pc¬  + pf = 233 w) c.Tèc ®é míi cña ®éng c¬ khi cho thªm mét ®iÖn  trë phô rf = 1,5 Ω vµo m¹ch cña r«to C©u 17: Cho mét m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé cùc låi 8750  kva, 11 kv, nèi Y cã xd = 17Ω, xq = 9Ω, r = 0, lµm  viÖc ë t¶i ®Þnh møc víi cosφ = 0,8. H∙y tÝnh: a.TrÞ sè cña xd, xq trong hÖ ®¬n vÞ t¬ng ®èi. b.Søc   ®iÖn   ®éng   E0  vµ   gãc  θ  øng   víi   t¶i   ®Þnh  møc. c.C«ng suÊt ®iÖn tõ cña m¸y lóc ®ã. C©u 18:  Cho hai m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé nèi Y hoµn  toµn gièng nhau vµ cã x®b = 4,5Ω lµm viÖc song song.  T¶i chung ë ®iÖn ¸p 13,2 kv lµ 26000kw, hÖ sè c«ng  suÊt cosφ  = 0,866,  ®îc ph©n ®Òu cho hai m¸y. NÕu  thay  ®æi  kÝch tõ  ®Ó ph©n  phèi l¹i  c«ng  suÊt ph¶n  kh¸ng sao cho hÖ sè c«ng suÊt cña mét m¸y cosφ1  =  1th×  lóc  ®ã hÖ sè c«ng  suÊt  cosφ2  cña m¸y  kia lµ  bao nhiªu? TÝnh E vµ θ cña mçi m¸y trong trêng hîp  ®ã. C©u 19: Cho m¸y ph¸t ®iÖn ®ång bé ba pha S®m  = 35  kva, U®m = 400/230 v, Y/Δ, x®b* =1,2, lµm viÖc trong  hÖ   thèng   ®iÖn   víi   t¶i   c¶m   ®Þnh   møc   cosφ®m  =   0,8;  dßng ®iÖn kÝch tõ It®m = 25 A. H∙y x¸c ®Þnh: a.Søc ®iÖn ®éng E0 vµ gãc ψ  b.Dßng ®iÖn kÝch tõ ®Ó m¸y cã cosφ = 0,9 khi P =  const. c.Cosφ  vµ c«ng suÊt ph¶n kh¸ng Q khi dßng kÝch  tõ It = 30 A C©u 20: Tæng c«ng suÊt t¸c dông cña mét nhµ m¸y P1  = 527kw, cosφ1  = 0,7 ®Ó kÐo thªm mét t¶i ®éng lùc  cã c«ng suÊt P2  = 150 kw nhµ m¸y sö dông thªm mét  ®éng c¬ ®ång bé. Hái c«ng suÊt S®b cña ®éng c¬ ®ång  bé ®ã lµ bao nhiªu kva ®Ó kÐo ®îc t¶i ®éng lùc trªn 
  7. vµ   n© ng  cosφ  cña   nhµ   m ¸y  l   0,   Cho  bi t   hi u  ªn 9? Õ Ö suÊt cña ® éng c¬  ® ång bé η  = 0, . 87 C© u 21: M ét ® éng  c¬  ® i n  kÝch  thÝch  song  song  cã  Ö c¸c   sè   li u   sau:   P®m  =   550   kw,   U®m  =   600v,   I®m  =  Ö 1000A,   p   =   3,   n®m  =   500   vg/ph.  Dßng   ®iÖn   kÝch   tõ  It  =   19   A,   phô   t¶i   ®êng   A=   270   A/cm.   §êng   kÝnh  ngoµi phÇn øng D = 92 cm. D©y quÊn xÕp phøc t¹p víi  m   =   2.  §iÖn   ¸p   gi¸ng   trªn   phÇn   øng   IR  =   40     v.  TÝnh: a.Søc  tõ ®éng  phÇn  øng khi  chæi ®iÖn  n»m  trªn  ®êng trung tÝnh h×nh häc b.TÝnh tõ th«ng Φ cña m¸y c.TÝnh Fd vµ Fq khi xª dÞch chæi ®iÖn 100 gãc ®é  ®iÖn khái ®êng trung tÝnh h×nh häc C©u 22: Mét ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu kÝch thÝch song  song cã c¸c sè liÖu sau: P®m  = 96 kw, U®m  = 440 v,  I®m  = 255A, It  = 5A, n®m  = 500 vg/ph, R  = 0,078  Ω.  H∙y t×m: a.M«men ®Þnh møc ë ®Çu trôc M2  b.M«men ®iÖn tõ khi dßng ®iÖn ®Þnh møc  c.Tèc ®é quay lóc kh«ng t¶i lý tëng ( I = 0 ) C©u 23: Mét m¸y ph¸t ®iÖn khÝch thÝch ngoµi cã U®m =  220V, n®m  = 1000 vg/ph. BiÕt r»ng ë tèc ®é n = 750  vg/ph th× søc ®iÖn ®éng lóc kh«ng t¶i E0    = 176 v.  Hái søc ®iÖn ®éng vµ dßng phÇn øng lóc t¶i ®Þnh møc  cña m¸y lµ bao nhiªu, biÕt r»ng ®iÖn trë phÇn øng  R = 0,4 Ω  C©u   24:   TÝnh   sè   vßng   d©y   cña   cùc   tõ   phô   cña   m¸y  ph¸t ®iÖn mét chiÒu ®Ó cã ®æi chiÒu ®êng th¼ng. Cho  N = 834, I = 50 A, a = p = 1, ws = 3, D = 24,5 cm, n  = 1460 vg/ph, λ = 8,5 * 10­6 H/m, l δ = l®c = 8 cm,  δ f  = 3 mm, k δ f = 1,3. C©u 25: Hai m¸y ph¸t ®iÖn khÝch thÝch song song cã  c¸c sè liÖu sau: M¸y P®m ( kw ) n ( vg/ph  U0 ( v ) U®m( v ) ) I 20 1000 230 210 II 15 1200 240 210
  8. G i  thö  quan hÖ U = f(I)  l  ®êng th¼ ng. TÝnh: ¶ µ a.C«ng suÊt cña  m çi m ¸y kh i t¶ i  t ng l  20 kw  æ µ vµ ® i n ¸p l  ® ã Ö óc  ? b.T¶i t ng lí  nhÊt víi  ® i u ki n kh«ng m ¸y nµo  æ n Ò Ö bÞ qu¸ t¶ i ? C© u 26: Cho ® éng c¬  ® i n kÝch thÝch  song song P®m =  Ö 17kw, U®m = 220v, n®m = 1150 vg/ph, R = 0,1 Ω  , M®t =  12 kG.m . H∙y x¸c ®Þnh: a.C«ng suÊt ®iÖn tõ P®t vµ dßng ®iÖn I b.§iÖn trë ®iÒu chØnh R®c m¾c trªn m¹ch phÇn øng  ®Ó   ®éng   c¬   quay   víi   tèc   ®é   500   vg/ph   khi  m«men t¶i kh«ng ®æi (bá qua ph¶n øng cña phÇn  øng)  
Đồng bộ tài khoản