ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGÀNH: KẾ TOÁN MÔN ...

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
1.697
lượt xem
180
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGÀNH: KẾ TOÁN MÔN ...

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trường Đại học Tiền Giang...Kế toán tổng hợp tăng giảm vật liệu. IV.Kế toán công cụ dụng cụ. Bài tập. Chương 3: Kế toán tiền lương. I. Các hình thức tiền lương ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGÀNH: KẾ TOÁN MÔN ...

  1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ÐẠI HỌC TIỀN GIANG Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Tho, ngày tháng năm 2007 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGÀNH: KẾ TOÁN MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (20 tiết) Chương 1: Tổng quan về kế toán I. Định nghĩa II. Đối tượng kế toán 1) Phân loại tài sản theo kết cấu 2) Phân loại theo nguồn hình thành III. Các phương pháp kế toán Chương 2: Bảng cân đối kế toán - Báo cáo kết quả kinh doanh I. Bảng cân đối kế toán 1) Khái niệm 2) Kết cấu II. Báo cáo kết quả kinh doanh 1) Khái niệm 2) Kết cấu Chương 3: Tài khoản – Ghi sổ kép I. Tài khoản 1) Kết cấu và nội dung 2) Phân loại II. Ghi sổ kép 1) Khái niệm 2) Các loại định khoản. Chương 4: Tính giá các đối tượng kế toán I. Các yếu tố liên quan đến việc tính giá II. Phương pháp tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu Bài tập Chương 5: Kế toán các quá trình kinh doanh chủ yếu I. Kế toán quá trình cung cấp 1) Tài khoản sử dụng 2) Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh II. Kế toán quá trình sản xuất Bài tập HIỆU TRƯỞNG
  2. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ÐẠI HỌC TIỀN GIANG Ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc Mỹ Tho, ngày tháng năm 2007 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG NGÀNH: KẾ TOÁN MÔN: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (50 tiết) Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền I. Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền II. Kế toán tiền mặt tại quỹ III. Kế toán tiền gởi ngân hàng IV.Kế toán tiền đang chuyển V. Kế toán các khoản ứng trước Chương 2: Kế toán vật liệu, công cụ dụng cụ I. Phân loại và tính giá vật liệu II. Kế toán tổng hợp các trường hợp nhập, xuất vật liệu III. Kế toán tổng hợp tăng giảm vật liệu IV.Kế toán công cụ dụng cụ Bài tập Chương 3: Kế toán tiền lương I. Các hình thức tiền lương II. Kế toán các khoản phải trả nhân viên III. Kế toán các khoản trích theo lương Chương 4: Kế toán tài sản cố định I. Những vấn đề chung về TSCĐ II. Phân loại TSCĐ và đối tượng hạch toán III. Kế toán các trường hợp tăng giảm TSCĐ hữu hình IV.Kế toán các trường hợp tăng giảm TSCĐ vô hình Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm I. Phương pháp tập hợp và phân bổ các loại chi phí sản phẩm II. Tổng hợp chi phí sản xuất – đánh giá sản phẩm dở dang III. Phương pháp tính giá thành Chương 6: Kế toán tiêu thụ thành phẩm I. Những vấn đề chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm II. Kế toán nhập xuất kho thành phẩm III. Kế toán doanh thu bán thành phẩm VI.Kế toán giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp và xác định kết quả kinh doanh. Chương 7: Kế toán thương mại I. Đặc điểm kinh doanh trong thương mại và nguyên tắc hạch toán
  3. II. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ mua hàng 1) Chứng từ và thủ tục nhập hàng 2) Định khoản 3) Sơ đồ kế toán tổng hợp III. Kế toán tổng hợp nghiệp vụ bán buôn hàng hoá 1) Chứng từ và thủ tục nhập hàng 2) Định khoản 3) Sơ đồ kế toán tổng hợp Chương 8: Kế toán hoạt động kinh doanh dịch vụ I. Đặc điểm kinh doanh dịch vụ và nguyên tắc hạch toán 1) Đặc điểm kinh doanh dịch vụ 2) Nguyên tắc hạch toán II. Kế toán chi phí sản xuất, và tính giá thành dịch vụ hoàn thành 1) Kế toán chi phí NVL trực tiếp 2) Kế toán chi phí nhân công trực tiếp 3) Kế toán chi phí sản xuất chung III. Kế toán doanh thu của hoạt động kinh doanh dịch vụ HIỆU TRƯỞNG Đã ký
Đồng bộ tài khoản