ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC : KỸ THUẬT XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG

Chia sẻ: Dohuuduan Duan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

1
395
lượt xem
117
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC : KỸ THUẬT XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1-Công tác khôi phục cọc và lên khuôn nền đường đào,nền đường đắp ? 2-Trình tự và nội dung thi công nền đường, các phương pháp thi công nền đường ? 3-Các yêu cầu chung đối với thi công nền đường ? 4-Các biện pháp xử lý nền thiên nhiên trước khi đắp nền đường ? 5-Các nguyên tắc và phương án thi công nền đường đào và nền đường đắp ?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN HỌC : KỸ THUẬT XÂY DỰNG NỀN ĐƯỜNG

  1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC GIAO THOÂNG VAÄN TAÛI –TP HCM KHOA :    COÂNG TRÌNH                                                                     BOÄ  MOÂN : ÑÖÔØNG BOÄ **************** ÑEÀ CÖÔNG OÂN TAÄP MOÂN HOÏC : KYÕ THUAÄT XAÂY DÖÏNG NEÀN ÑÖÔØNG 1-Coâng taùc khoâi phuïc coïc vaø leân khuoân neàn ñöôøng ñaøo,neàn ñöôøng ñaép ? 2-Trình töï vaø noäi dung thi coâng neàn ñöôøng, caùc phöông phaùp thi coâng neàn ñöôøng ? 3-Caùc yeâu caàu chung ñoái vôùi thi coâng neàn ñöôøng ? 4-Caùc bieän phaùp xöû lyù neàn thieân nhieân tröôùc khi ñaép neàn ñöôøng ? 5-Caùc nguyeân taéc vaø phöông aùn thi coâng neàn ñöôøng ñaøo vaø neàn ñöôøng ñaép ? 6-Phaân loaïi ñaát ñaép neàn ñöôøng vaø phaïm vi öùng duïng ? 7-Nguyeân taéc choïn maùy vaø söû duïng maùy thi coâng neàn ñöôøng ? 9-Phaân loaïi, phaïm vi öùng duïng vaø naêng suaát cuûa maùy xôùi trong thi coâng neàn ñöôøng ? 10-Thi coâng neàn ñöôøng baèng maùy ui, may san, maùy ñaøo gaàu thuaän, maùy xuùc chuyeån – Naêng suaát ? 11-Caùc phöông phaùp lu leøn ñaát baèng: lu baùnh cöùng, lu baùnh loáp, lu chaân cöøu ? 12-Caùc thoâng soá lu leøn, sô ñoà lu, höôùng lu vaø trình töï lu ? 13-Ñoä chaët toát nhaát, ñoä chaët yeâu caàu, ñoä chaët thöïc teá(thieân nhieân), ñoä aåm toát nhaát,ñoä aåm thieân nhieân-caùch xaùc ñònh ? 14-Caùc phöông phaùp kieåm tra ñoä chaët ñoä aåm ngoaøi hieän tröôøng: phao Covalev,dao ñai ñoát coàn, caân trong nöôùc, pheåu roùt caùt ? Caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán ñoä chaët cuûa ñaát ? 15-Thí nghieäm ñaàm neùn ñaát baèng coái Proctor tieâu chuaån? 16-Caùc phöông phaùp noå mìn trong xaây döïng neàn ñöôøng ? 17-Caùc nguyeân lyù tính toaùn löôïng thuoác noå trong xaây döïng ñöôøng ? 18-Caùc phöông phaùp gaây noå, caùc ñaëc tính cuûa thuoác noå vaø caùch baûo quaûn ? 19-Phöông phaùp noå mìn loã nhoû, noå haàm, noå vi sai trong xaây döïng ñöôøng neàn ñöôøng ? An toaøn noå phaù ? 20-Taùc duïng noå phaù ñoái vôùi moâi tröôøng ñoàng chaát voâ haïn vaø noå phaù ñoái vôùi moâi tröôøng coù maët töï do ? 21- Coâng taùc kieåm tra vaø nghieäm thu neàn ñöôøng ? 22-Thi coâng coáng troøn ? 23-Ñaëc ñieåm vaø yeâu caàu khi xaây döïng neàn ñöôøng naâng caáp caûi taïo ? 24-Caùc bieän phaùp thi coâng neàn ñöôøng treân neàn ñaát yeáu ? 25-Trình baøy bieän phaùp xöû lyù neàn ñöôøng ñaát yeáu baèng phöông phaùp : neàn ñaép treân coïc, p.p coá keát ñoäng ? 26-Khi naøo thì gia coá taluy neàn ñöôøng vaø caùc giaûi phaùp gia coá ? GV phuï traùch : NGUYEÃN PHÖÔÙC MINH

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản