Đề cương ôn tập môn lịch sử

Chia sẻ: dailoc_03

Tháng 8 năm 1858, Hải quân Pháp đổ bộ tấn công vào cảng Đà Nẵng và sau đó rút vào xâm chiếm Sài Gòn. Tháng 6 năm 1862, vua Tự Đức ký hiệp ước nhượng ba tỉnh miền Đông cho Pháp. Năm 1867, Pháp chiếm nốt ba tỉnh miền Tây kế tiếp để tạo thành một lãnh thổ thuộc địa Cochinchine (Nam kỳ). Sau khi củng cố vị trí vững chắc ở Nam Kỳ, từ năm 1873 đến năm 1886, Pháp xâm chiếm nốt những phần còn lại của Việt Nam qua những cuộc chiến phức tạp ở Bắc Kỳ....

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề cương ôn tập môn lịch sử

http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

ð CƯƠNG ÔN T P MÔN L CH S
----------------- -----------------

I.PH N L CH S VI T NAM
Chương I.Vi t Nam sau chi n tranh th gi i th nh t.
1.Nguyên nhân, chính sách khai thác, bóc l t c a th c dân Pháp trong ñ t khai
thác thu c ñ a l n th hai.
2.Tình hình phân hóa xã h i Vi t Nam sau chi n tranh th gi i th nh t.
3.Nguy n Ái Qu c và vai trò c a Ngư i ñ i v i vi c chu n b v chính tr , tư
tư ng và t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam.
4.Nh ng nét chính v quá trình hình thành ba t ch c c ng s n Vi t nam.Ý
nghĩa l ch s c a s xu t hi n ba t ch c c ng s n.
Chương II.Cu c cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam (1930 – 1945)
5.H i ngh th ng nh t ba t ch c c ng s n thành ð ng c ng s n Vi t Nam. Ý
nghia c a vi c thành l p ð ng c ng s n Vi t Nam. N i dung b n Chính cương v n t t,
sách lư c v n t t.
6.Nguyên nhân bùng n , ý nghĩa l ch s c a phong trào Cách m ng1930 – 1931.
7.Cu c v n ñ ng dân ch 1936 – 1939.
8.H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th VI (11/1939)
9.H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th VIII (5/1941) .
10.S thành l p và ñóng góp c a m t tr n Vi t Minh ñ i v i cách m ng tháng
Tám 1945.
11.N i dung b n ch th “Nh t Pháp b n nhau và hành ñ ng c a chúng ta”.Di n
bi n và ý nghĩa c a cao trào kháng Nh t c u nư c.
12.Cách m ng tháng Tám 1945: Th i cơ, di n bi n, ý nghĩa l ch s
Chương III.Cu c ñ u tranh b o v và xây d ng chính quy n dân ch nhân
dân(1945 – 1946)
13.Nét chính v tình hình nư c ta năm ñ u tiên sau Cách m ng tháng Tám.
14.ð ng và nhân dân ta ñã t ng bư c gi i quy t nh ng khó khăn ñó như th nào
ñ b o v thành qu c a Cách m ng tháng Tám.
Chương IV.Cu c kháng chi n toàn qu c ch ng th c dân Pháp xâm lư c và can
thi p Mĩ (1946 – 1954)
15.N i dung cơ b n c a ñư ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lư c.
16.Chi n d ch Vi t B c Thu ðông 1947.
17.Chi n d ch Biên gi i Thu ðông 1950.
18.Cu c ti n công chi n lư c ðông-xuân 1953-1954.
19.Chi n d ch l ch s ði n Biên Ph 1954.
20.Nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Pháp.
Chương V.Cách m ng xã h i ch nghĩa mi n B c và cách m ng dân t c dân
ch nhân dân mi n Nam, ñ u tranh th ng nh t ñ t nư c (1954-1975)
............................................................................................................................................................... 1
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
21.Phong trào ð ng kh i (1959-1960)
22.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “ Chi n tranh ñ c bi t”
Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng “Chi n tranh ñ c bi t” ñó như th nào?
23.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “ Chi n tranh c c b ”
Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng “Chi n tranh c c b ” ñó như th nào?
24.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “Vi t Nam hóa”chi n
tranh.Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng chi n lư c “Vi t Nam hóa ” chi n tranh ra
sao?
25.Cu c t ng ti n công và n i d y mùa Xuân 1975: Ch trương, k ho ch c a ta,
di n bi n, k t qu , nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s .
26.Nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ c u
nư c.
Chương VI.Công cu c xây d ng và b o v T Qu c xã h i ch nghĩa(1975-1991)
27.Hoàn c nh l ch s , ch trương, ñư ng l i ñ i m i c a ð ng ta và nh ng thành
t u cơ b n c a công cu c ñ i m i c a nư c ta t 1986 ñ n năm 2000

II.PH N L CH S TH GI I
Bài 1.Liên Xô và các nư c ðông Âu sau chi n tranh th gi i th hai.
1.Liên Xô và các nư c ðông Âu xây d ng CNXH (t năm 1945 ñ n n a ñ u
nh ng năm 70), nh ng thành t u và ý nghĩa.
2.Quan h h p tác gi a Liên Xô, các nư c ðông Âu và các nư c XHCN khác.
Bài 2.Các nư c Á –Phi-M La Tinh sau chi n tranh th gi i th hai.
3.Cu c n i chi n 1946 – 1949 Trung Qu c.
4.Nh ng bi n ñ i v kinh t , chính tr , xã h i ðông Nam Á trư c và sau chi n
tranh th gi i th hai
5.Quá trình thành l p, m c tiêu và phát tri n c a Hi p h i các nư c ðông Nam Á
(ASEAN). Cơ h i và thách th c ñ i v i Vi t Nam khi gia nh p t ch c này.
6.Các giai ño n phát tri n và th ng l i c a Cách m ng GPDT Châu Phi t 1945
ñ n nay.
7.Các giai ño n phát tri n và th ng l i c a Cách m ng GPDT M La Tinh t
1945 ñ n nay.
Bài 3.Mĩ, Nh t B n, Tây Âu sau chi n tranh th gi i th hai
8.Tình hình nư c Mĩ sau chi n tranh th gi i th hai ñ n nay.
9.Tình hình Nh t B n t sau chi n tranh th gi i th hai ñ n nay.
Bài 4.Quan h qu c t sau chi n tranh th gi i th hai
10.H i ngh Ianta và vi c hình thành tr t t th gi i m i sau chi n tranh.
11.M c ñích, nguyên t c ho t ñ ng c a t ch c Liên H p Qu c. ðánh giá v vai
trò c a Liên H p Qu c trư c nh ng bi n ñ ng c a tình hình th gi i hi n nay.
12.Nguyên nhân c a chi n tranh l nh và s s p ñ c a “Tr t t hai c c Ian ta”.
Xu th tr t t th gi i m i hình thành
............................................................................................................................................................... 2
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

Bài 5.S phát tr n c a khoa h c kĩ thu t sau chi n tranh th gi i th hai.
13.Ngu n g c, n i dung và nh ng thành t u chính c a cu c cách m ng khoa h c-
kĩ thu t l n th hai.
14.Tác ñ ng c a cu c cách m ng khoa h c - kĩ thu t ñ i v i s phát tri n kinh t
và ñ i s ng con ngư i.
............................................................................................................................................................... 3
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p


PH N G I Ý TR L I
---- ----

A.PH N L CH S VI T NAM
I.GIAI ðO N 1919-1930
Câu 1.Nguyên nhân, chính sách khai thác bóc l t c a th c dân Pháp trong ñ t khai
thác thu c ñ a l n th hai.
a.Nguyên nhân:
-Sau chi n tranh th gi i th nh t (1914-1918)ñ qu c Pháp tuy là nư c th ng
tr n, nhưng n n kinh t b tàn phá n ng n .Các ngành s n xu t công, nông, thương
nghi p và giao thông v n t i gi m sút nghiêm tr ng. Các kho n ñ u tư vào nư c Nga b
m t tr ng, ñ ng phrăng m t giá…
-Cu c kh ng ho ng thi u trong các nư c tư b n sau chi n tranh th gi i th nh t
càng làm cho n n kinh t Pháp g p nhi u khó khăn. Pháp tr thành con n l n trư c h t
là c a M . V th cư ng qu c trong h th ng tư b n ch nghĩa c a Pháp b suy gi m
nghiêm tr ng..Vì v y Pháp c n phát tri n vươn lên ñ kh ng ñ nh l i v th c a mình.
-Sau chi n tranh th gi i th nh t, nhu c u v nguyên li u (cao su), nhiên li u
(than ñá) r t cao, và ñó cũng là ngành thu l i nhu n cao.
b.M c ñích: ð bù ñ p l i nh ng th êt h i to l n do chi n tranh gây ra và nh m
c ng c l i ñ a v kinh t c a Pháp trong h th ng tư b n ch nghĩa.M t m t ñ qu c
Pháp ñ y m nh s n xu t và bóc l t nhân dân lao ñ ng trong nư c, m t khác chúng ñ y
m nh khai thác thu c ñ a, trong ñó có thu c ñ a ðông Dương.
c.N i dung chương trình khai thác:
*V th i gian. Chương trình khai thác thu c ñ a l n th hai c a Pháp ðông
Dương chính th c ñư c tri n khai t sau chi n tranh th gi i l n th nh t và kéo dài cho
ñ n trư c cu c kh ng ho ng kinh t th gi i (1929-1933)
*ð c ñi m. ð c ñi m n i b c nh t so v i ñ t khai thác l n th nh t là trong
chương trình khai thác l n này Pháp ch trương ñ u tư m t cách t, trên qui mô l n và
t c ñ nhanh chưa t ng th y . Ch tính t 1924 ñ n 1929, t ng s v n ñ u tư vào nư c
ta ñã tăng lên g p 6 l n so v i 20 năm trư c chi n tranh.
*N i dung chương trình khai thác. Th c dân Pháp ch trương ñ u tư khai thác
vào trong t t c các ngành, song hai ngành ñư c chú tr ng ñ u tư nhi u nh t ñó là nông
nghi p và công nghi p.
-Trong nông nghi p: Chúng ñ y m nh vi c cư p ño t ru ng ñ t c a nông dân ñ
l p các ñ n ñi n mà ch y u là ñ n ñi n lua và cao su.Năm 1927, v n ñ u tư vào nông
nghi p c a Pháp là 400 tri u Phrăng (g p 10 l n trư c chi n tranh); di n tích tr ng cao
su tăng t 15 ngàn hécta năm 1918 l, lên 120 ngàn hécta năm1930.
-Trong công nghi p: Chúng ñ y m nh vi c khai thác m (ch y u là m than)….
ñ ng th i m thêm m t s xí nghi p công nghi p ch bi n như gi y, g , diêm, rư u,
............................................................................................................................................................... 4
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
xay xát), ho c d ch v ñi n, nư c…..v a nh m t n d ng ngu n nhân công r m t, v a
t n d ng ngu n nguyên li u d i dào ñ ph c v nhu c u t i ch ñ ki m l i nhu n.
*Pháp chú ý khai thác hai ngành này là vì:
+Ch c n b v n ít mà thu l i nhu n cao, thu h i v n nhanh.
+Không làm nh hư ng ñ n s phát tri n c a n n công nghi p chính qu c.
-V thương nghi p: Pháp ñ c chi m th trư ng Vi t Nam, n m ñ c quy n v xu t
nh p kh u b ng cách ñánh thu n ng vào hàng hóa các nư c ngoài, ch y u là c a
Trung Qu c và Nh t B n, còn hàng hóa c a Pháp thì ñư c t do ñưa vào ðông Dương
v i m c thu r t th p.
-V giao thông v n t i: ð u tư m thêm nhi u tuy n ñư ng m i như ñư ng s t,
ñư ng th y, ñư ng b , n i các trung tâm kinh t , các khu v c khai thác nguyên li u, ñ
ph c v cho công cu c khai thác và m c ñích quân s .
-V tài chính:
+Ngân hàng ðông Dương chi ph i toàn b các ho t ñ ng kinh t ðông Dương.
+.Pháp ra s c vơ vét bóc l t nhân dân ta b ng hình th c c truy n ñó là thu , ñ c
b t là thu thân, thu rư u, thu mu i, thu c phi n vô cùng man r .
Tóm l i, chương trình khai thác thu c ñ a l n th hai c a tư b n Pháp có ñi m
m i so v i l n trư c là tăng cư ng ñ u tư v n, k thu t và m r ng s n xu t ñ ki m l i
song v cơ b n v n không thay ñ i: H t s c h n ch s phát tri n công nghi p, ñ c bi t
là công nghi p n ng, nh m c t ch t n n kinh t ðông Dương v i kinh t Pháp và bi n
ðông Dương thành th trư ng ñ c chi m c a tư b n Pháp.

Câu2.Tình hình phân hóa xã h i Vi t Nam sau chi n tranh th gi i th nh t.Thái ñ
chính tr và kh năng cách m ng c a t ng t ng l p, giai c p.
Dư i tác ñ ng c a chương trình khai thác thu c ñ a l n th hai c a Pháp ñã làm
cho xã h i Vi t Nam b phân hóa sâu s c hơn: Bên c nh nh ng giai c p cũ v n còn t n
t i và b phân hóa như ñ a ch phong ki n và nông dân, gi ñây xu t hi n nh ng t ng
l p giai c p m i: Tư s n; Ti u tư s n; giai c p công nhân. M i t ng l p, giai c p có
quy n l i và ñ a v khác nhau, nên cũng có thái ñ chính tr và kh năng cách m ng
khác nhau trong cu c ñ u trnh dân t c và giai c p.
a.Giai c p ñ a ch phong ki n:Là ch d a ch y u c a Pháp,ñư c Pháp dung
dư ng nên ngày càng câu k t ch t ch v i Pháp trong vi c cư p ño t ru ng ñ t, tăng
cư ng bóc l t v kinh t và ñàn áp v chính tr ñ i v i nhân dân. Vì th chúng không có
kh năng cách m ng. Tuy nhiên h là ngư i Vi t Nam, nên cũng có m t b ph n nh
ho c cá nhân có tinh th n yêu nư c và s n sàng tham gia cách m ng khi có ñi u ki n.
b.Giai c p nông dân:Chi m trên 90% dân s , h b ñ qu c và phong ki n bóc
l t n ng n , nên b b n cùng hóa và phá s n trên quy mô l n, h căm thù th c dân và
phong ki n.Vì v y giai c p nông dân vi t Nam là l c lư ng ñông ñ o và hăng haí nh t
c a cách m ng


............................................................................................................................................................... 5
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
c.Giai c p tư s n: Ra ñ i sau chi n tranh th gi i l n th nh t, ch y u là ti u
ch trung gian làm th u khoán, cung c p nguyên v t li u, hay làm ñ i lý hàng hóa cho
Pháp.Do quy n l i kinh t và thái ñ chính tr nên giai c p tư s n Vi t Nam chia làm hai
b ph n:
-B ph n tư s n m i b n: Có quy n l i g n li n v i ñ qu c nên câu k t ch t ch
v i ñ qu c.
-B ph n tư s n dân t c: Có khuynh hư ng làm ăn riêng, kinh doanh ñ c l p,b
Pháp chèn ép nên ít nhi u có tinh th n dân t c, dân ch nhưng y u kém d th a hi p.
d.T ng l p ti u tư s n:Ra ñ i cùng th i gian v i giai c p tư s n, g m nhi u
thành ph n như h c sinh, sinh viên, viên ch c, tri th c, nh ng ngư i làm ngh t do,
buôn bán nh …..thư ng xuyên b b n ñ qu c b c ñãi, khinh r , ñ i s ng b p bênh g p
nhi u khó khăn, d b xô ñ y vào con ñư ng phá s n và th t nghi p.Trong ñó b ph n
tri th c, h c sinh, sinh viên có ñi u ki n ti p xúc v i nh ng trào lưu tư tư ng ti n b t
bên ngoài. Vì th h là l c lư ng hăng hái nh t, thư ng ñi ñ u trong các phong trào,
là l c lư ng quan tr ng c a cách m ng.
g.Giai c p công nhân:Ra ñ i trong ñ t khai thác thu c ñ a l n th nh t, phát
tri n nhanh chóng v s lư ng và ch t lư ng trong ñ t khai thác thu c ñ a l n th hai
(trư c chi n tranh có 10 v n, ñ n năm 1929 có hơn 22 v n)
Ngoài nh ng ñ c ñi m chung c a giai c p công nhân qu c t , như ñ i di n cho
l c lư ng s n xu t ti n b nh t c a xã h i, có h tư tư ng riêng, có ñi u ki n lao ñ ng
và sinh s ng t p trung, có ý th c t ch c và k lu t cao, tinh th n cách m ng tri t ñ
…giai c p công nhân Vi t Nam còn có nh ng ñ c ñi m riêng
- B ba t ng áp b c bóc l t c a ñ qu c, phong ki n và tư s n ngư i Vi t.
- Có quan h t nhiên g n bó v i giai c p nông dân.
- K th a truy n th ng yêu nư c anh hùng, b t khu t c a dân t c.
- Có ñi u ki n ti p thu ch nghĩa Mac-Lê Nin và trào lưu cách m ng th gi i ,
ñ c bi t là Cách m ng tháng Mư i Nga.
Do hoàn c nh ra ñ i, cùng v i nh ng ph m ch t nói trên, giai c p công nhân Vi t
Nam s m tr thành m t l c lư ng xã h i ñ c l p và tiên ti n nh t. Vì v y giai c p công
nhân hoàn toàn có kh năng n m l y ng n c lãnh ñ o cách m ng.

Câu 3.Nguy n Ái Qu c và vai trò c a Ngư i ñ i v i vi c chu n b v chính tr , tư
tư ng và t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam.
1.Vài nét v ti u s : Nguy n Ái Qu c, h i nh tên là Nguy n Sinh Cung, l n lên
ñ i là Nguy n T t Thành. Sinh ngày 19/5/1890 thôn Kim Liên, huy n Nam ðàn, t nh
Ngh An.Ngư i sinh ra trong m t gia ñình nhà nho nghèo yêu nư c, trên quê hương
giàu truy n th ng ñ u tranh cách m ng, l n lên trong c nh nư c nhà b th c dân Pháp
ñô h và xâm lư c. Ngư i có ñi u ki n ti p xúc v i các nhà cách m ng ñương th i, và
s m nh n th y nh ng h n ch trong ch trương c u nư c c a các b c ti n b i, nên
Ngư i quy t ñ nh sang phương Tây tìm ñư ng c u nư c.
............................................................................................................................................................... 6
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

2.Hành trình tìm ñư ng c u nư c(t 1911 ñ n 1920)
-Ngày 5/6/1911,t c ng nhà R ng (Sài Gòn), l y tên là Nguy n Văn Ba, Ngư i
làm ph b p cho chi c tàu v n t i Latusơ Têrơvin (tàu buôn c a Pháp) và b t ñ u cu c
hành trình tìm ñư ng c u nư c.
-T 1911 ñ n 1917, Ngư i ñ n h u kh p các châu l c âu, Phi, M cu i năm 1917
Ngư i tr l i Pháp. Sau nhi u năm bôn ba h i ngo i ñã giúp ngư i nh n rõ ñâu là b n,
ñâu là thù.(Nhân xét quan tr ng ñ u tiên c a Ngư i là:B t lu n ñâu cũng ch có hai
lo i ngư i, ñó là:Thi u s ñi áp b c bóc l t còn ñ i ña s qu n chúng nhân dân lao
ñ ng là nh ng ngư i b áp b c bóc l t.Giai c p công nhân và nhân dân lao ñ ng ñâu
cũng là b n còn ch nghĩa ñ qu c ñâu cũng là thù)
-Năm 1917 Cách m ng tháng Mư i Nga thành công, ñã nh hư ng ñ n ho t ñ ng
c u nư c c a ngư i.
-Năm 1919, ngư i g i ñ n h i ngh Vecxai b n yêu sách 8 ñi m, ñòi quy n t do
dân ch , quy n bình ñ ng và quy n t quy t cho dân t c. ðây là ñòn tr c di n ñ u tiên
giáng vào b n ñ qu c và gây ti ng vang l n ñ i v i nhân dân Vi t Nam, nhân dân
Pháp và nhân dân các thu c ñ a Pháp.
-Tháng 7/1920, Ngư i ñ c “Sơ th o lu n cương v v n ñ dân t c và thu c ñ a”
c a Lê Nin. Lu n cương ñã v ch ra ñư ng l i chi n lư c và sách lư c c a cách m ng
gi i phóng dân t c, ñ ng th i kh ng ñ nh l p trư ng ng h phong trào gi i phóng dân
t c phương ðông c a Qu c tê c ng s n. T ñó ngư i hoàn toàn tin theo Lê Nin, ñ ng
v Qu c t th ba.
-Tháng 12/1920, t i ð i h i ð ng xã h i Pháp h p Tour, Ngư i b phi u tán
thành vi c gia nh p Qu c t ba và tham gia thành l p ð ng c ng s n Pháp. ðây là bư c
ngo c lơn trong cu c ñ i ho t ñ ng c a Ngư i. T m t ngư i Vi t Nam yêu nư c ñã
tr thành ngư i c ng s n qu c t .
Như v y sau nhi u năm bôn ba h i ngo i, Ngư i ñã tìm ra ñư c con ñư ng c u
nư c ñúng ñ n cho dân t c, ñó là con ñư ng k t h p ñ c l p dân t c v i ch nghĩa xã
h i, k t h p tinh th n yêu nư c v i tinh th n qu c t vô s n.
3.Vai trò c a Nguy n Ái Qu c ñ i v i vi c chu n b v chính tr , tư tư ng và
t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam.
a.Quá trình chu n b v chính tr , tư tư ng:
-Năm 1921, Ngư i sáng l p “H i liên hi p các dân t c thu c ñ a” ñ ñoàn k t
các l c lư ng cách m ng ch ng ch nghĩa ñ qu c.
-Năm 1922, H i ra t báo “Ngư i cùng kh ”, ñ v ch tr n chính sách ñàn áp bóc
l t dã man c a ch nghĩa ñ qu c, góp ph n làm th c t nh các dân t c b áp b c ñ ng
lên ñ u tranh t gi i phóng.
-Năm 1923, Ngư i ñi Liên Xô d H i ngh Qu c t nông dân, sau ñó làm vi c
Qu c t c ng s n ….
-Năm 1924, Ngư i d ð i h i l n th V c a Qu c t c ng s n, và ñ c tham lu n
t i ð i h i….
............................................................................................................................................................... 7
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Trong giai ño n này, nh ng ho t ñ ng c a Ngư i ch y u trên m t tr n chính tr
tư tư ng nh m truy n bá ch nghĩa Mác-Lê Nin vào nư c ta. Nh ng tư tư ng mà ngư i
truy n bá s là n n t ng tư tư ng c a ð ng ta sau này. Nh ng tư tư ng ñó là:
-Ch nghĩa tư b n, ch nghĩa ñ qu c là k thù chung c a giai c p vô s n và nhân
dân các nư c thu c ñ a.
-Ch có làm cách m ng ñánh ñ ch nghĩa tư b n, ch nghĩa ñ qu c thì m i có
th gi i phóng giai c p vô s n và nhân dân các nư c thu c ñ a. ðó chính là m i quan h
gi a cách m ng chính qu c vàcách m ng thu c ñ a.
-Xác ñ nh giai c p công nhân và nông dân là l c lư ng nòng c t c a cách m ng.
-Giai c p công nhân có ñ kh năng lãnh ñ o cách m ng thông qua ñ i tiên
phong là ð ng c ng s n ñư c vũ trang b ng h c thuy t Mác-Lê Nin.
b.S chu n b v t ch c:
-Tháng 12/1924, Ngư i t Liên Xô v Qu ng Châu (Trung Qu c) ñ tr c ti p
chu n b v t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai c p vô s n Vi t Nam.
-Khi v ñ n Qu ng Châu, Ngư i ñã ti p xúc v i các nhà cách m ng Vi t Nam
ñang ho t ñ ng ñây. Ngư i ch n m t s thanh niên hăng hái trong t ch c “Tâm tâm
xã” (T ch c c a nh ng ngư i Vi t Nam yêu nư c t i Qu ng Châu), và nh ng thanh
niên hăng hái t trong nư c m i sang theo ti ng g i c a ti ng bom Sa Di n c a Ph m
H ng Thái, ñ thành l p H i Vi t Nam Cách m ng Thanh niên (6/1925) mà nòng c t là
C ng s n ñoàn, t ch c ti n thân c a ð ng.
-T i Qu ng Châu, Nguy n Ái Qu c ñã m nhi u l p hu n luy n ñ ñào t o và
b i dư ng cán b cách m ng. Nh ng bài gi ng c a ngư i ñư c in và xu t b n thành
sách “ðư ng Kách m nh” 1927
-T ngày 3 ñ n 7/2/1930, t i C u Long (Hương c ng Trung Qu c) Nguy n Ái
Qu c ñã tri u t p H i ngh h p nh t các t ch c c ng s n thành ð ng c ng s n Vi t
Nam.
Tóm l i, nh ng ho t ñ ng c a Nguy n Ái Qu c ñã có tác d ng quy t ñ nh trong
vi c chu n b v chính tr , tư tư ng và t ch c cho vi c thành l p chính ð ng c a giai
c p vô s n Vi t Nam.

Câu4.Nh ng nét chính v quá trình hình thành ba t ch c c ng s n Vi t Nam.Ý
nghĩa l ch s c a s xu t hi n ba t ch c c ng s n.
4.1.Hoàn c nh l ch s :
*Th gi i:
-Cách m ng dân t c dân ch Trung Qu c phát tri n m nh, v ph n bi n c a
Tư ng Gi i Thach làm cho công xã Qu ng Châu th t b i ñã ñ l i nhi u bài h c kinh
nghi m cho cách m ng Vi t Nam.
-ð i h i l n th V c a Qu c t C ng s n v i nh ng ngh quy t quan tr ng v
phong trào cách m ng các nư c thu c ñ a.
*Trong nư c:
............................................................................................................................................................... 8
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-T cu i năm 1928 ñ u năm 1929 phong trào dân t c dân ch nư c ta phát tri n
m nh. ð c bi t là phong trào công nông theo khuynh hư ng vô s n, gai c p công nhân
th t s trươngt thành, ñ t ra yêu c u c p thi t là ph i có ð ng c ng s n ñ k p th i lãnh
ñ o phong trào.
-Lúc này H iVi t Nam Cách m ng Thanh niên không còn ñ s c lãnh ñ o nên
trong n i b c a H i di n ra m t cu c ñ u tranh gay g t xung quanh v n ñ thành l p
ð ng. Hoàn c nh ñó d n ñ n s phân hóa c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên và
t ch c Tân Vi t d n ñ n s ra ñ i c a ba t ch c c ng s n trong năm 1929.
4.2. Quá trình thành l p:
ðông Dương c ng s n ñ ng:
-Cu i tháng 3/1929 m t s h i viên tiên ti n c a H i Vi t Nam cách m ng thanh
niên B c kì, trong ñó có Ngô Gia T , Nguy n ð c C nh thành l p chi b c ng s n
ñ u tiên g m 7 ngư i, t i s nhà 5D ph Hàm Long- Hà N i.
-Tháng 5/1929 t i ð i h i l n th nh t c a H i Vi t Nam Cách m ng thanh niên
h p Hương C ng, ñoàn ñ i bi u B c Kì ñưa ra ñ ngh thành l p ð ng c ng s n
nhưng không ñư c ch p nh n, h b ñ i h i v nư c.
-Tháng 6/1929 nhóm trung kiên c ng s n B c Kì ñã h p t i s nhà 312 ph
Khâm Thiêng-Hà N i quy t ñ nh thành l p ðông Dương c ng s n ñ ng, thông qua
tuyên ngôn, ði u l ð ng, báo Búa liêm và ho t ñ ng ch y u B c Kì
An Nam c ng s n ñ ng: S ra ñ i và ho t ñ ng c a ðông Dương c ng s n
ñ ng ñã nh hư ng tích c c ñ n b ph n còn l i c a H i Vi t Nam cách m ng thanh
niên Nam Kì. Tháng 9/1929 s h i viên còn l i c a H i Nam Kì quy t ñ nh thành
l p An Nam c ng s n ñ ng.
ðông Dương c ng s n liên ñoàn: S ra ñ i và ho t ñ ng c a ðông Dương
c ng s n ñ ng và An Nam c ng s n ñ ng ñã ñ y nhanh qúa trình phân hóa c a t ch c
Tân Vi t. Tháng 9/1929 các h i viên tiên ti n c a Tân Vi t quy t ñ nh thành l p ðông
Dương c ng s n liên ñoàn ho t ñ ng ch y u Trung Kì.
4.3Ý nghĩa l ch s c a s xu t hi n ba t ch c c ng s n Vi t Nam.
-ðánh d u s trư ng thành c a giai c p công nhân Vi t Nam.
-Ch ng t xu hư ng cách m ng vô s n ñang phát tri n m nh m nư c ta.
-Là bư c chu n b tr c ti p cho vi c thành l p ð ng c ng s n Vi t Nam.
II.GIAI ðO N 1930-1945
Câu 5.H i ngh th ng nh t ba t ch c c ng s n thành ð ng c ng s n Vi t Nam. Ý
nghĩa c a vi c thành l p ð ng c ng s n Vi t Nam. N i dung c a b n Chính cương
v n t t, sách lư c v n t t.
............................................................................................................................................................... 9
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

5.1/H i ngh thành l p ð ng.
a.Hoàn c nh l ch s :
-Cu i năm 1929, phong trào công nhân và phong trào yêu nư c phát tri n m nh
trong ñó giai c p công nhân th t s tr thành m t l c lư ng tiên phong.
-Năm 1929 nư c ta l n lư c xu t hi n ba t ch c c ng s n ñã thúc ñ y phong
trào cách m ng phát tri n, song c ba t ch c ñ u ho t ñ ng riêng r công kích l n
nhau, tranh giành nh hư ng trong qu n chúng , gây tr ng i l n cho phong trào cách
m ng. Yêu c u c p thi t c a cách m ng Vi t Nam lúc này là ph i có s lãnh ñ o th ng
nh t c a m t chính ñ ng vô s n.
-ðư c s y nhi m c a Qu c t c ng s n, Nguy n Aí Qu c t Xiêm v Hương
C ng (Trung Qu c) ñ triê t p H i ngh thành l p ð ng h p t 3 ñ n ngày 7 tháng 2
năm 1930 t i C u Long (Hương C ng –Trung Qu c).
b.N i dung H i ngh :
-Th ng nh t ba t ch c c ng s n ñ thành l p m t ð ng duy nh t l y tên là ð ng
c ng s n Vi t Nam.
-Thông qua Chính cương v n t t, Sách lư c v n t t, và ñi u l tóm t t c a ð ng
do Nkguy n Ái Qu c so n th o.
-B u ban ch p hành Trung ương lâm th i.
*Ý nghĩa c a H i ngh thành l p ð ng: H i ngh có ý nghĩa và giá tr như m t
ð i h i thành l p ð ng vì ñã thông qua ñư ng l i cho cách m ng Vi t Nam.
c.Ý nghĩa l ch s c a vi c thành l p ð ng.
-ð ng c ng s n Vi t Nam ra ñ i là k t qu t t y u c a cu c ñ u tranh dân t c và
ñ u tranh giai c p trong th i ñ i m i, là s n ph m c a s k t h p gi a ch nghĩa Mác-
Lê Nin v i phong trào công nhân và phong trào yêu nư c Vi t Nam trong nh ng năm
20 c a th kĩ XX.
-ð ng ra ñ i là m t bư c ngo t l ch s vĩ ñ i trong l ch s dân t c Vi t Nam, Vì:
+ð i v i giai c p công nhân: Ch ng t giai c p công nhân Vi t Nam ñã trư ng
thành và ñ s c lãnh ñ o cách m ng.
+ð i v i dân t c: Ch m d t th i kì kh ng ho ng v m t ñư ng l i, và giai c p
lãnh ñ o, t ñây kh ng ñ nh quy n lãnh ñ o tuy t ñ i c a ð ng c ng s n Vi t Nam. T
ñây cách m ng Vi t Nam tr thành m t b ph n khăng khít c a cách m ng thé gi i.
-ð ng ra ñ i là s chu n b t t y u ñ u tiên có tính ch t quy t ñ nh cho nh ng
bư c phát tri n nh y v t v sau c a cách m ng.d.N i dung b n Chính cương v n tăt, Sách lư c v n tăt.
*.ðư ng l i c a Cách m ng Vi t Nam: Cách m ng Vi t Nam ph i tr i qua hai
giai ño n: Trư c h t làm cách m ng tư s n dân quy n và th ñ a cách m ng , sau ñó làm
cách m ng xã h i ch nghĩa. Hai giai ño n cách m ng k ti p nhau không tách r i nhau.
............................................................................................................................................................... 10
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
*.Nhi m v c a cách m ng Vi t Nam.ðánh ñ ách th ng tr c a ñ qu c Pháp,
vua quan phong ki n và tư s n ph n cách m ng (nhi m v dân t c và dân ch )
*. M c tiêu c a cách m ng: Làm cho nư c Vi t nam hoàn toàn ñ c l p, d ng nên
chính ph và quân ñ i công nông, t ch thu s n nghi p c a b n ñ qu c, ñ a ch , tư s n
ph n cách m ng ñem chia cho dân cày.
*Ll c lư ng cách m ng: Công nông là g c c a cách m ng ñ ng th i ph i liên k t
v i Ti u tư s n, tư s n dân t c và trung ti u ñ a ch chưa l rõ ph n cách m ng.
*.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n Vi t Nam ñ i tiên phong c a giai c p
vô s n
*.Quan h qu c t : Cách m ng Vi t Nam là m t b ph n khăng khít c a Cách
m ng th gi i
**Nh n xét:Cương lĩnh chính tr ñ u tiên c a ð ng do Nguy n Ái Qu c so n
th o tuy còn v n t t nhưng là m t cương lĩnh ñúng ñ n và sáng t o nhu n nhuy n v
quan ñi m giai c p, th m ñ m tinh th n dân t c và tinh th n nhân văn. ð c l p dân t c
và t do là tư tư ng c t lõi c a cương lĩnh.

5.2/H i ngh l n th nh t c a Ban ch p hành Trung ương ð ng 10/1930.
a.Hoàn c nh ltri u t p H i ngh .
-V a m i ra ñ i ð ng c ng s n Vi t Nam ñã phát ñ ng ñư c m t cao trào cách
m ng r ng l n, v i ñ nh cao Xô vi t Ngh -T nh.
-ð tăng cư ng s lãnh ñ o c a ð ng ñ i v i phong trào cách m ng ñang dâng
cao. Ban ch p hành Trung ương ð ng ñã tri u t p H i ngh l n th nh t vào 10/1930,
t i Hương C ng (Trung Qu c) do ñ ng chí Tr n Phú ch trì.
b.N i dung H i ngh .
-ð i tên ð ng c ng s n Vi t Nam thành ð ng c ng s n ðông Dương.
-Th o lu n và thông qua Lu n cương chính tr 10/1930 do ð ng chí Tr n Phú
so n th o.
-B u BCH TW chính th c do Tr n Phú làm t ng bí thư.
c.Nh ng ñi m ch y u trong lu n cương chính tr tháng 10/1930.
*.ðư ng l i c a cách m ng: Lúc ñ u làm cách m ng tư s n dân quy n sau khi
th ng l i ti n th ng lên cách m ng xã h i ch nghĩa b qua giai ño n phát tri n tư b n
ch nghĩa
*.Nhi m v c a cách m ng: ðánh ñ phong ki n và ñ qu c.Hai nhi m v ñó
kh ng khít nhau.
*.M c tiêu c a cách m ng: Làm cho ðông Dương hoàn toàn ñ c l p.
*.L c lư ng tham gia: Công nhân và nông dân là g c c a cách m ng.
*.Lãnh ñ o cách m ng: Là ð ng c ng s n ðông Dương.
*.Quan h qu c t .Cách m ng ðông Dương là m t b ph n c a cách m ng th
gi i.


............................................................................................................................................................... 11
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
**Nh n xét: Lu n cương ñã xác ñ nh ñư c nhi u v n ñ thu c v chi n lư c
cách m ng nhưng cũng b c l m t s như c ñi m và h n ch :
-Chưa v ch rõ ñư c mâu thu n ch y u c a xã h i thu c ñ a nên không nêu cao
ñư c v n ñ gi i phóng dân t c lên hàng ñ u, mà còn n ng v ñ u tranh giai c p, v n ñ
ru ng ñ t.
-ðánh giá không ñúng kh năng cách m ng c a các giai c p ngoài công nông như
tư s n, ti u tư s n và m t b ph n giai c p ñ a ch .


Câu 6.Phong trào cách m ng 1930-1931 v i ñ nh cao là Xô Vi t Ngh -Tĩnh.
1.Nguyên nhân bùng n phong trào cách m ng 1930-1931.
-Cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933 làm cho n n kinh t nư c ta tiêu ñi u, xơ
xác ñ i s ng nhân dân lao ñ ng h t s c cơ c c nh t là hai t nh Ngh An và Hà Tĩnh.
-Do chính sách kh ng b tr ng c a th c dân Pháp sau cu c kh i nghĩa Yên Bái.
-ð ng c ng s n Vi t Nam ra ñ i 3/2/1930 v i ñư ng l i cách m ng ñúng ñ n ñã
k p th i lãnh ñ o phong trào.
T ba nguyên nhân trên d n t i s bùng n c a phong trào cách m ng 1930-
1931 nư c ta. Trong ba nguyên nhân ñó thì nguyên nhân ð ng ra ñ i và lãnh ñ o là
nguyên nhân cơ b n và quy t ñ nh nh t
2.Ch trương c a ð ng.
a.Nh n ñ nh k thù: ð qu c Pháp và ñ a ch phong ki n.
b.Nhi m v :Ch ng ñ qu c giành ñ c l p dân t c ch ng phong ki n giành ru ng
ñ t cho dân cày.
c.Hình th c t p h p l c lư ng: Bư c ñ u th c hi n liên minh công nông.
d.Hình th c ñ u tranh: S d ng hình th c ñ u tranh chính tr c a qu n chúng là
ch y u như mít tinh, bi u tình, bãi công, bi u tình có vũ trang, ho t ñ ng bí m t.
3.Di n bi n c a phong trào cách m ng 1930-1931. Chia làm hai th i kì
a.Th i kì t tháng 2 ñ n tháng 5/1930. Phong trào di n ra m nh m trên ph m vi
toàn qu c.
-2/1930:3000 công nhân ñ n ñi n cao su Phú Ri ng (Nam B ) bãi công ñòi tăng
lương gi m gi làm.
-4/1930: Công nhân nhà máy s i Nam ð nh, nhà máy diêm và nhà máy cưa B n
Th y, nhà máy xi măng H i Phòng bãi công.
-Trong n a ñ u năm 30 cùng v i phong trào c a công nhân thì phong trào c a
nông dân cũng di n ra nhi u ñ a phương thu c các t nhThái Bình, Hà Nam, Ngh An,
Hà Tĩnh.ði m m i c a phong trào trong th i kì này là xu t hi n nhi u truy n ñơn, c
ñ búa li m c a ð ng xu t hi n nhi u ñ a phương.
-ð c bi t trong ngày qu c t lao ñ ng1/5/1930 l n ñ u tiên công nông và qu n
chúng kh p t B c chí Nam ñã bi u dương l c lư ng c a mình thông qua các cu c mít
tinh, bi u tình. Sau ngày 1/5 phong trào ti p t c dâng cao.
............................................................................................................................................................... 12
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
b.Th i kì t tháng 5 ñ n tháng 10/ 1930. Phong trào ti p t c phát tri n trên qui
mô c nư c nhưng ñ nh cao là hai t nh Ngh An và Hà Tĩnh.
-Ngày 1/5/1930 (nhân ngày quóc t lao ñ ng).Công nhân nhà máy diêm và nhà
máy cưa B n Th y(Ngh An) cùng hàng v n nông dân các vùng ph c n th xã Vinh
bi u tình gương cao c ñ búa li m ñòi tăng lương gi m gi làm.
-Ngày 1/8/1930 (nhân ngày qu c t ch ng chi n tranh) Phong trào phát tri n lên
m t bư c m i: Công nhân khu công nghi p Vinh-B n th y t ng bãi công, báo hi u
th i kì ñ u tranh quy t li t ñã ñ n…..
-ð nh cao c a phong trào cách m ng là cu c bi u tình ngày 12/9/ 1930 c a 2 v n
nông dân Hưng Nguyên (Ngh An) bi u tình.Th c dân Pháp ñàn áp làm 217 ngư i
ch t;126 ngư i b thương làm cho nhân dân vô cùng căm ph n.
Trong su t thang 9 và tháng 10 nông dân các huy n Thanh Chương, Di n Châu
(Ngh An),Hương Sơn (Hà Tĩnh) ñã kh i nghĩa vũ trang, công nhân khu công nghi p
Vinh-B n th y ti p t c bãi công l n th hai làm cho phong trào tr nên h t s c quy t
li t.
Trư c khí th ñ u tranh c a qu n chúng chính quy n ñ ch nhi u ñ a phương b
tan rã. ñó các ban ch p hành nông h i ñã ñ ng ra qu n lý m i m t ñ i s ng chính tr ,
xã h i theo ki u các xô vi t. L n ñ u tiên nhân dân ta th c s n m chính quy n ñ a
phương.
4.Ý nghĩa l ch s và bài h c kinh nghi m
a.Ý nghĩa l ch s :
-Phong trào cách m ng 1930-1931 mà ñ nh cao là Xô Vi t Ngh Tĩnh là m t s
ki n l ch s tr ng ñ i trong l ch s cách m ng Vi tt Nam, ñã giáng m t ñòn quy t li t
ñ u tiên vào bè lũ ñ qu c và phong ki n tay sai.
-Qua th c ti n phong trào cho th y dư i s lãnh ñ o c a ð ng thì giai c p công
nhân, nông dân ñoàn k t v i các t ng l p nhân dân khác có kh năng l t ñ n n th ng
tr c a ñ qu c và phong ki n tay sai.
-ðó là cu c t ng di n t p ñ u tiên c a nhân dân ta dư i s lãnh ñ o c a ð ng,
chu n b cho s th ng l i c a cách m ng tháng Tám sau này.
b.Bài h c kinh nghi m. Phong trào ñ l i nhi u bài h c kinh nghi m:
-Bài h c v vai trò lãnh ñ o c a ð ng.
-Bài h c v xây d ng kh i liên minh công nông.
-Bài h c v s d ng b o l c cách mang c a qu n chúng ñ giành chính quy n.
-Bài h c v xây d ng chính quy n c a dân, do dân, vì dân.
Chính vì nh ng l trên, phong trào cách m ng 1930-1931 mà ñ nh cao là Xô-
Vi t Ngh -Tĩnh là cu c di n t p ñ u tiên chu n b cho cách m ng tháng tám 1945.

Tham kh o.
Xô Vi t Ngh T nh là hình th c sơ khai c a chính quy n công nông nư c ta.Chính
quy n c a dân do dân vì dân
............................................................................................................................................................... 13
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
1.Xô Vi t Ngh T nh là Chính quy n c a dân do dân vì dân: Vì Xô Vi t Ngh
Tĩnh ñã ñem l i nhi i l i ích căn b n cho nhân dân.
a.V kinh t : Chia l i ru ng ñ t cho nông dân, gi m tô, xóa n , b các th thu vô
lý, t ch c s n xu t.
b.Chính tr : Chính quy n do nhân dân qu n lý, th c hi n các quy n t do dân ch
t do h i h p, t do tham gia các ho t ñ ng ñoàn th …
c.Xã h i: Phát ñ ng phong trào ñ i s ng văn hóa m i, bài tr mê tín d ñoan, xóa
b các t c l l c h u, d y ch qu c ng ….
d.Quân s : M i làng ñ u có ñ i t v vũ trang
2.Xô Vi t Ngh T nh là hình th c nhà nư c sơ khai. Vì Xô Vi t Ngh Tĩnh
chưa l p ñư c b máy chính quyên hoàn ch nh, chưa gi i quy t tri t ñ v n ñ ru ng
ñ t
Nh n xét: Tuy ch t n t i trong th i gian ng n (ñ n gi a năm 1931) nhưng chính
quy n Xô Vi t Ngh Tĩnh ñã t rõ b n ch t cách m ng và tính ưu vi t c a mình. ðó là
chính quy n công nông ñ u tiên nư c ta.Chính quy n c a dân, do dân, vì dân.


Câu 7.Cu c vân ñ ng dân ch 1936-1939.
1.Hoàn c nh l ch s
a.Tình hình th gi i
-Sau cu c kh ng ho ng kinh t 1929-1933, ch nghĩa phát xit xu t hi n và lên
c m quy n ð c,Ý, Nh t, tr thành m i hi m h a l n ñang ñe d a n n hòa bình th
gi i.
-ð i H i l n th VII c a Qu c t c ng s n ch rõ:
+K thù nguy hi m c a nhân nhân th gi i là ch nghĩa phát xít.
+Ch trương thành l p m t trân nhân dân các nư c ñ ch ng ch nghĩa phát xít
- Pháp năm 1936 M t tr n nhân dân th ng c và lên c m quy n.Chính ph m t
tr n nhân dân Pháp ñã thi hành m t s chính sách t do, dân ch thu c ñ a…
bTình hình trong nư c:
-Cu c kh ng ho ng kinh t 1929 1933 và chính sách kh ng b kéo dài c a th c
dân pháp ñã làm cho ñ i s ng nhân dân ðông Dương h t s c ng t ng t, yêu c u c i
thi n ñ i s ng và các quy n t do dân ch ñư c ñ t ra m t cách b c thi t.
-ð ng và l c lương cách m ng ñã ñư c ph c h i.
2.Ch trương c a ð ng: Căn c tình hình th gi i và trong nư c vân d ng
ñư ng l i c a Qu c tê c ng s n, H i ngh Trung ương ð ng ñã ñ ra ch trương m i.
-Xãc ñ nh k thù: K thù c th ch y u trư c m t c a nhân dân ðông Dương
chưa ph i là b n th c dân Pháp nói chung mà là b n th c dân ph n ñ ng thu c ñ a Pháp
-Xác ñ nh nhi m v : Nh m v trư c m t c a nhân dân ðông Dương là ch ng ch
nghĩa phát xit, ch ng chi n tranh ñ qu c, ñòi nh ng quy n t do dân ch , cơm áo và
hòa bình.
............................................................................................................................................................... 14
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Hình th c t p h p l c lư ng: Ch trương thành l p m t tr n nhân dân ph n ñ
ðông Dương (sai ñ i thành m t tr n dân ch ðông Dương 3/1938) ñ t p h p ñông ñ o
m i l c lư ng yêu nư c dân ch ti n b .
-Hình th c và phương pháp ñ u tranh: V n d ng nhi u hình th c ñ u tranh công
khai, h p pháp, n a công khai, ñ u tranh chính tr , ngh trư ng, báo chí……
-L c lư ng tham gia:G m nhi u t ng l p giai c p như công nhân, nông dân, tri
th c, dân nghèo thành th ……
3.Các phong trào tiêu bi u trong phong trào dân ch 1936-1939
a.Phong trào ðông Dương ð i h i (ð i h i ðông Dương) 8/1936
Gi a năm 1936 ñư c tin chính ph M t tr n nhân dân Pháp c m t phái ñoàn
sang ñi u tra tình hình ðông Dương, nhân ñi u ki n ñó ð ng phát ñ ng m t phong trào
ñ u tranh công khai h p pháp, v n ñ ng thành l p y ban trù b nh m thu th p nguy n
v ng c a nhân dân ti n t i ð i h i c a nhân dân ðông Dương.
Phong trào di n ra sôi n i các y ban hành ñ ng n i ti p nhau ra ñ i nhi u ñ a
phương trong c nư c.Qu n chúng sôi n i t ch c các cu c mít tinh, h i h p, di n
thuy t ñ thu th p dân nguy n ñòi chính ph m t tr n nhân dân Pháp th tù chính tr , thi
hành lu t lao ñ ng, c i thi n ñ i s ng nhân dân.
b. Phong trào ñón rư c Gô ða và toàn quyên ðông Dương.
ð u năm 1937 nhân d p ñón phái viên chính ph Pháp là Gô ða và toàn quy n
ðông Dương Brivie, dư i s lãnh ñ o c a ð ng qu n chúng nhân dân nh t là công
nhân và nông dân ñã t ch c bi u dương l c lư ng thông qua các cu c mít tinh, bi u
tình ñưa dân nguy n ñòi c i thi n cu c s ng và ñòi các quyên t do dân ch .
c.Cu c mít tinh ngày 1/5/1938
Nhân ngày qu c t lao ñ ng 1/5/1938 t i qu ng trư ng nhà ñ u x o Hà N i ñã
di n ra m t cu c mit tinh kh ng l v i hai v n rư i ngư i tham gia hô vang các kh u
hi u ñòi t do l p h i ái h u, nghi p ñoàn, thi hành lu t lao ñ ng, ñòi gi m thu , ch ng
phát xít, ch ng chi n tranh ñ qu c, ng h hòa bình
d.ð u tranh trên lĩnh v c báo chí . Nh m gi i thi u ch nghĩa Mác-Lê Nin và
tuyên truy n chính sách c a ð ng nhi u t báo công khai c a ð ng, c a M t tr n , và
c a các ñoàn th ra ñ i như Ti n phong, Dân chúng, Lao ñ ng……
e.ð u tranh trên lĩnh v c ngh trư ng . ð ng l i d ng kh năng h p pháp ñ
ñưa ngư i c a ð ng vào H i ñ ng qu n h t Nam Kì, vi n dân bi u B c Kì ñ ñ u tranh
Cu i năm 1938 chính ph m t tr n nhân dân Pháp ngày càng thiên h u, b n ph n
ñ ng Pháp ðông Dương ngóc ñ u d y ph n công và ñàn áp phong trào cách m ng
nư c ta làm cho phong trào cách m ng thu h p d n ñ n khi chi n tranh th gi i th hai
bùng n thì ch m d t.
4.Ý nghĩa và tác d ng c a phong trào 1936-1939.
-Cu c vân ñ ng dân ch 1936-1939 là m t phong trào dân t c dân ch r ng
l n.Qua ñó ð ng ta ñ y m nh ho t ñ ng tuyên truy n giáo d c râu r ng tư tư ng Mác-


............................................................................................................................................................... 15
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Lê Nin, ñư ng l i chính sách c a ð ng, t p h p ñông ñ o qu n chúng trong m t tr n
dân t c th ng nh t xây d ng ñư c ñ i quân chính tr ñông ñ o.
-Qua phong trào uy tín và nh hư ng c a ð ng ñư c m r ng và ăn sâu trong
qu n chúng, trình ñ chính tr và kh năng công tác c a cán b ñư c nâng lên, t ch c
ð ng ñư c c ng c và phát tr n.
-Phong trào ñã ñ l i nhi u bài h c kinh nghi m như bài h c v s d ng các hình
th c và kh u hi u ñ u tranh, v n ñ ng t ch c qu n chúng ñ u tranh, xây d ng M t tr n
nhân dân th ng nh t.
V i nh ng ý nghĩa ñó phong trào dân ch 1936-1939 ñư c xem là cu c di n t p
l n th hai c a nhân dân Vi t Nam chu n b cho s th ng l i c a Cách m ng tháng
Tám.
5.So v i th kì 1930-1931 nh ng ch trương sách lư c cách m ng c a ð ng
trong th i kì 1936-1939 có gì khác ? Vì sao?
a.Nh n ñ nh k thù:
-1930-1931. ð qu c và phong ki n
-1936-1939. B n ph n ñ ng thu c ñ a Pháp và tay sai c a chúng
b.Nhi m v
-1930-1931: Ch ng ñ qu c giành ñ c l p dân t c, ch ng phong ki n giành ru ng
ñ t cho dân cày.
-1936-1939:Ch ng phát xít, ch ng chi n tranh ñ qu c, b n ph n ñ ng thu c ñ a
ñòi nh ng quy n t do dân ch , cơm áo và hòa bình
c.Hình th c t p h p l c lư ng(M t tr n)
-1930-1931: Bư c ñ u th c hi n liên minh công nông (bư c ñ u Ngh An và
Hà tĩnh)
-1936-1939:M t tr n dân t c th ng nh t ph n ñ ðông Dương sau ñ i thành m t
tr n dân ch ðông Dương.
d.Hình th c và phương pháp ñ u tranh
-1930-1931: ð u tranh chính tr , t bãi công chuy n sang bi u tình qu n chúng
ho c bi u tình có vũ trang, ho t ñ ng bí m t.
-1936-1939: S d ng các hình th c ñ u tranh hòa bình công khai h p pháp…..
e.L c lư ng ñ u tranh
-1930-1931: L c lư ng ch y u là công nông
-1936-1939: L c lư ng ñ u tranh ñông ñ o không phân bi t thành ph n giai c p
Như v y so v i th kì 1930-1931ch trương, sách lư c,và hình th c ñ u tranh
trong th i kì này ñ u có nét khác. S dĩ có s khác nhau như v y là do hoàn c nh l ch
s thay ñ i so v i trư c. ð c bi t, M t tr n nhân Pháp ñ ban hành các chính sách v t
do dân ch và ân xá tù chính tr cho các nư c thu c ñ a. L i d ng cơ h i này ð ng ta
ch trương ñ u tranh ñòi các quy n dân sinh dân ch .

Câu 8.H i ngh Ban ch p hành Trung ương l n th VI (11/1939)
............................................................................................................................................................... 16
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

1.Hoàn c nh tri u t p H i ngh .
a.Th gi i: Tháng 9/1939 chi n tranh th gi i th hai bùng n .
* Châu Âu: Tháng 6/1940 Phát xít ð c t n công Pháp, b n ph n ñ ng Pháp
nhanh chóng ñ u hàng và làm tay sai cho ð c.
* Vi n ðông: Nh t m r ng xâm lư c Trung Qu c và ti n sát biên gi i Vi t
Trung, lăm le nh y vào ðông Dương.
b.Trong nư c.
-Tháng 9/1940, Nh t nh y vào ðông Dương, b n th c dân pháp ñang ñ ng trư c
hai nguy cơ
+M t là, phong trào cách m ng c a nhân dân ðông Dương ñang dâng cao có th
thiêu s ng chúng.
+Hai là,s lăm le ñe d a c a phát xít Nh t, chúng s h t c ng Pháp. ð ñ i phó
l i b n th c dân Pháp th c hi n chính sách hai m t: M t m t chúng th ng tay ñàn áp
các phong trào cách m ng c a nhân dân ta, m t khác chúng th a hi p b t tay câu k t v i
phát xít Nh t ñ cùng bóc l t nhân dân ðông Dương. Còn b n phát xít Nh t m t m t
ép th c dân Pháp ñi t như ng b này ñ n như ng b khác, m t khác l i lôi kéo m t s
ph n t trong ñ a ch và tư s n b t mãn v i Pháp l p chính quy n tay sai ñ ph c v
cho mưu ñ xâm lư c c a chúng.
-ð ng ta ñã trư ng thành, khi th c dân Pháp ñiên cu ng kh ng b , ð ng ta ñã
k p th i ch ñ o cho các l c lư ng cách m ng k p th i rut vào ho t ñ ng bí m t (1938),
chuy n tr ng tâm công tác v nông thôn.
Trư c nh ng chuy n bi n c a tình hình th gi i và trong nư c khi chi n tranh
th gi i th hai n ra, Ban ch p hành Trung ương ð ng c ng s n ðông Dương ñã tri u
t p H i ngh l n th VI (11/1939) ñ chuy n hư ng ch ñ o chi n lư c.
2.N i dung H i ngh .
-Nh n ñ nh k thù: K thù ch y u trư c m t là b n ñ qu c phát xít Pháp Nh t.
-Xác ñ nh nhi m v : ð t nhi m v gi i phóng dân t c lên hàng ñ u và c p bách
c a cách m ng ðông Dương lúc này.
-Kh u hi u ñ u tranh: T m gát kh u hi u “Cách m ng ru ng ñ t”,thay b ng kh u
hi u t ch thu ru ng ñ t c a b n ñ qu c,Vi t gian chia cho dân cày.
-M t tr n: Ch trương thành l p M t trân dân t c th ng nh t ph n ñ ðông
Dương nh m t p h p r ng rãi m i t ng l p giai c p, các dân t c ñông Dương ch mũi
nh n c a cách m ng vào k thù ch y u trư c m t là ch nghĩa ñ qu c phát xit.
-Hình th c và phương pháp ñ u tranh: Dùng b o l c cách m ng t c là ñ u tranh
chính tr v i ñ u tranh vũ trang, kh i nghĩa vũ trang.
3.Ý nghĩa l ch s c a H i ngh TW ð ng l n VI
-H i ngh TW ð ng l n VI (11/1939) ñã ñánh d u s chuy n hư ng ch ñ o
chi n lư c c a ð ng. ðây là s chuy n hư ng ch ñ o chi n lư c ñúng ñ n. ð ng ta ñã
gương cao ng n c gi i phóng dân t c, ñoàn k t ñư c r ng rãi m i t ng l p giai c p,


............................................................................................................................................................... 17
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
dân t c ðông Dương trong m t m t tr n dân t c th ng nh t ñ ñ u tranh ch ng k thù
chung.
-S chuy n hư ng này ñã m ra m t th i kỳ ñ u tranh m i, th i kỳ tr c ti p m
ñư ng ti n t i th ng l i c a cách m ng tháng Tám sau này.


Câu 9.Hoàn c nh l ch s , n i dung, ý nghĩa và t m quan tr ng c a H i ngh TW
ð ng l n th VIII
1.Hoàn c nh l ch s Nguy n Ái Qu c v nư c tri u t p H i ngh Trung ương
ð ng l n VIII
a.Th gi i:
-Sau khi chi m ph n l n các nư c Châu Âu, ð c chu n b t n công Liên Xô.
-Nh t m r ng xâm lư c Trung Qu c và ti n sát biên gi i Vi t Trung
Tình hình th gi i có nhi u chuy n bi n m i.Th gi i hình thành hai trân
tuy n: M t bên là các l c lư ng dân ch do Liên Xô ñ ng ñ u; m t bên là kh i phát xít
do ð c ñ ng ñ u làm cho tính ch t c a cu c chi n tranh thay ñ i.
b.Trong nư c:
-Nhân dân ta ñ u rên xi t dư i hai t ng áp b c bóc l t Pháp- Nh t. Mâu thu n
gi a toàn th dân t c ta v i ñ qu c phát xít Pháp Nh t vô cùng sâu s c.
-Nhân dân ta ngày càng ñư c cách m ng hóa v i nhi u cu c ñ u tranh như kh i
nghĩa B c Sơn, kh i nghĩa Nam Kì…
Trư c tình hình th gi i và trong nư c ngày càng kh n trương, ngày 28/1/1941
Nguy n Ái Qu c v nư c tri u t p H i ngh Trung ương ð ng l nVIII h p t ngày 10
ñ n 19/5/1941 t i P c Bó (Cao B ng)
2.N i dung c a H i ngh Trung ương ð ng l n VIII
a.Nh n ñ nh c a H i ngh : H i ngh nh n ñ nh mâu thu n gi a các dân t c ta
v i ñ qu c phát xít là mâu thu n ch y u nh t, v n m nh dân t c nguy vong không lúc
nào b ng. Vì v y, lúc này nhi m v gi i phóng dân t c là nhi m v b c thi t nh t.
b.Ch trương.
-Xác ñ nh k thù: K thù c a nhân dân ðông Dương lúc này là phát xit Nh t
-Nh m v : Nhi m v b c thi t nh t là gi i phóng cho ñư c các dân t c ðông
Dương khói ách Pháp - Nh t. (ðây là ch trương quan tr ng nh t vì N u không gi i
quy t ñư c v n ñ dân t c gi i phóng, không ñòi ñư c ñ c l p t do cho toàn th dân
t c, thì ch ng nh ng toàn th qu c gia dân t c còn ch u mãi ki p ng a trâu mà quy n
l i c a m t b ph n giai c p ñ n v n năm cũng không ñòi l i ñư c) .
-Kh u hi u ñ u tranh: Ti p t c t m gác kh u hi u cách m ng ru ng ñ t, ch ñ ra
t ch thu ru ng ñ t c a b n ñ qu c, Vi t gian chia cho dân cày.
-Hình th c t p h p l c lư ng: ð phát huy s c m nh dân t c m i nư c ðông
Dương, c n ph i ñ t v n ñ dân t c trong ph m vi m i nư c.Vì v y H i ngh ch
trương m i nư c c n thành l p m t m t tr n dân t c th ng nh t riêng. Ơ Vi t Nam
............................................................................................................................................................... 18
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
thành l p Vi t Nam ñ c l p ñ ng minh (g i t t làVi t Minh), bao g m các t ch c qu n
chúng l y tên là H i c u qu c….
-Hình th c ñ u tranh: ð ra ch trương kh i nghĩa vũ trang coi ñó là nhi m v
c a toàn ð ng toàn quân và toàn dân ta. Chu n b m i ñi u ki n ñ ti n t i kh i nghĩa
vũ trang giành chính quy n. H i ngh còn v ch rõ: Kh i nghĩa vũ trang mu n th ng l i
thì ph i ñư c chu n b chu ñáo và n ra ñúng th i cơ, ph i ñi t kh i nghĩa t ng ph n
ti n t i t ng kh i nghĩa.
3.Ý nghĩa và t m quan tr ng c a H i ngh TW ð ng l n th VIII
a.Ý nghĩa: H i ngh TW ð ng l n VIII có ý nghĩa l ch s to l n-ñã hoàn ch nh
vi c chuy n hư ng ch ñ o chi n lư c cách m ng c a ð ng ñã ñ ra t H i ngh l n VI.
-Kiên nquy t gương cao hơn n a ng n c gi i phóng dân t c, ñ t nhi m v gi i
phóng dân t c lên hàng ñ u và c p thi t hơn bao gi h t.
-Gi i quy t ñúng ñ n gi a hai nhi m v chi n lư c ch ng ñ qu c và phong ki n.
-ð ra phương pháp cách m ng c th
b. T m quan tr ng c a H i ngh :H i ngh TW ð ng l n th VIII có tác d ng
quy t ñ nh ñ i v i th ng l i c a cách m ng tháng tám.

Câu 10.S thành l p và ñóng góp c a m t tr n Vi t Minh ñ i v i cách m ng tháng
tám 1945.
1.S thành l p. Th c hi n Ngh quy t c a H i ngh Trung ương ð ng l n VIII
(5/1941), do Nguy n Ái Qu c tri u t p và ch trì. M t tr n Vi t Minh ñã ñư c thành l p
(19/5/1941) t i Pác Bó – Cao B ng. M t tr n Vi t Minh ra ñ i nh m t p h p m i l c
lư ng yêu nư c c a dân t c ñ xây d ng kh i ñoàn k t toàn dân, làm nhi m v gi i
phóng dân t c.
2.Nh ng nét chính v ho t ñ ng m t tr n Vi t Minh t 5/1941 ñ n 3/1945.
Ho t ñ ng chính c a M t tr n Vi t Minh là xây d ng l c lư ng chính tr , xây
d ng l c lư ng vũ trang, xây d ng căn c ñ a cách m ng, chu n b kh i nghĩa vũ trang
ti n t i cách m ng tháng tám.
a.Xây d ng l c lư ng chính tr : Là xây d ng kh i ñ i ñoàn k t toàn dân.
-M t trân vi t Minh ch trương thành l p các H i c u qu c như công nhân c u
qu c, nông dân c u qu c, thanh niên c u qu c, ph n c u qu c, ph lão c u qu c, nhi
ñ ng c u qu c….
-Cao B ng là nơi thí ñi m xây d ng các H i c u qu c. ð n năm 1942 kh p 9
châu c a t nh Cao B ng ñ u có H i c u qu c.
b.Xây d ng l c lư ng vũ trang.
-B ph n nòng c t ban ñ u là ñ i du kích B c Sơn, ñ n năm 1941 th ng nh t các
ñ i du kích B c Sơn và Vũ Nhai thành c u qu c quân.
-Ngày 22/12/1944 theo ch th c a Ch t ch H Chí Minh t i Cao B ng ,Võ
Nguyên Giáp thành l p ð i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân g m 34 ngư i do
Võ Nguyên Giáp làm ñ i trư ng.
............................................................................................................................................................... 19
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Ngày 15/5/1941 t i H i ngh quân s B c Kỳ ñã th ng nh t ð iVi t Nam tuyên
truy n gi i phóng quân và ñ i C u qu c quân thành Vi t Nam gi i phóng quân.
c.Xây d ng căn cưa ñ a cách m ng.
-Sau kh i nghĩa B c Sơn thành l p căn c B c Sơn-Vũ Nhai.
-Khi Bác m i v nư c thành l p căn c PăcPó-Cao B ng.
-6/1945Khu gi i phóng Vi t B c ñư c thành lâp g m 6 t nh…….
d.Chu n b kh i nghĩa vũ trang ti n t i Cách m ng tháng Tám.
-Ngày 7/5/1944,T ng b Vi t Minh ra ch ch “S a so n kh i nghĩa” và kêu g i
nhân dân “s m vũ khí ñu i thù chung”. Không khí chu n b kh i nghĩa sôi s c.
-Ngày 22/12/1944 ð iVi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân ñư c thành l p.
Hai ngày sau ñ i ñã h ñ n Phay Kh t và Nà Ng n (Cao B ng)
-Ngày 9/3/1945 Nh t ñ o chính Pháp, ti p theo ch th “Nh t Pháp b n nhau và
hành ñ ng c a chúng ta” c a ð ng M t tr n Vi t Minh ra l nh kêu g i ñ ng bào toàn
qu c ñ y m nh cao trào kháng Nh t c u nư c.
Như v y ñ n ñ u năm 1945 m i s chu n b cho cách m ng tháng tám c a M t
tr n Vi t Minh cơ b n ñã hoàn thành, m t b u không khí ti n kh i nghĩa sôi s c kh p c
nư c báo trư c gi hành ñ ng s p t i.
3.ðóng góp c a M t tr n Vi t Minh ñ i v i cách m ng tháng Tám năm 1945
M t tr n Vi t Minh là M t tr n ñoàn k t dân t c, do ð ng ta lãnh ñ o t n t i
trong vòng 10 năm (1941-1951, năm 1951 M t tr nV êt Minh ñã th ng nh t v i M t
tr n Liên Viêt thành l p M t tr n Liên Vi t) ñã có nhi u ñóng góp cho cách m ng Vi t
Nam qua các th i kì l ch s ñ c bi t là ñ i v i Cách m ng tháng Tám.
-M t tr nV êt Minh ñã t p h p m i l c lư ng yêu nư c, xây d ng kh i ñoàn k t
toàn dân.Xây d ng l c lư ng chính tr to l n cho cách m ng th ng l i.
-M t tr n V êt Minh ñã có ñóng góp l n trong vi c xây d ng phát tri n l c lư ng
vũ trang cách m ng, trong vi c ch ñ o phong trào kháng Nh t c u nư c, t o ti n ñ cho
t ng kh i nghĩa tháng Tám năm 1945.
-Tri u t p và ti n hành thành công qu c dân ð i h i Tân Trào 8/1945, huy ñ ng
nhân dân tham gia t ng kh i nghĩa tháng Tám, dư i s lãnh ñ o c a ð ng giành th ng
l i.
-Sau khi cách m ng tháng Tám thành công, M t tr n V êt Minh ti p t c c ng c
kh i ñoàn k t toàn dân, lãnh ñ o nhân dân xây d ng và b o v chính quy n m i., chu n
b cho kháng chi n.

Câu11.N i dung b n ch th “Nh t pháp băn nhau và hành ñ ng c a chúng ta”.
Di n bi n và ý nghĩa c a cao trào kháng Nh t c u nư c.
1.N i dung b n ch th “Nh t pháp băn nhau và hành ñ ng c a chúng ta”.
Ngay trong ñêm 9/3/1945, Nh t ñ o chính Pháp trên toàn c i ðông Dương, thì
Ban Thư ng v Trung ương ð ng ñã h p ñ nh n ñ nh, ñánh giá tình hình v cu c ñ o


............................................................................................................................................................... 20
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
chính Nh t - Pháp, ñ n ngày 12/3/1945 ra b n ch th “Nh t Pháp băn nhau và hành
ñ ng c a chúng ta”.
*N i dung:
-V ch rõ nguyên nhân và h u qu c a cu c ñ o chính.
+Nguyên nhân: Vì mâu thu n gi a Nh t Pháp ngày càng gay g t không th ñ u
hòa ñư c (vì hai tên ñ qu c không th cùng ăn chung m t mi ng m i béo b )
+H u qu : Gây ra m t cu c kh ng ho ng chính tr sâu s c, làm tình th cách
m ng xu t hi n.
-Xác ñ nh k thù:K thù chính duy nh t c a nhân dân ta lúc này là phát xít Nh t
và b n tay sai c a chúng.
-Kh u hi u ñ u tranh:Thay kh u hi u ñánh ñu i ñ qu c phát xít Pháp Nh t b ng
kh u hi u ñánh ñu i Phát xít Nh t.
-Phát ñ ng cao trào kháng Nh t c u nư c, làm ti n ñ cho t ng kh i nghĩa
Tháng Tám.
Ngoài ra, Ch th này cũng v ch rõ: Do tương quan l c lư ng gi a ta và ñ ch
m i ñ a phương không gi ng nhau, cách m ng có th chín mu i các ñ a phương cũng
không ñ u nhau nên nơi nào th y so sánh l c lư ng gi a ta và ñ ch có l i cho cách
m ng thì lãnh ñao qu n chúng ñ ng lên ti n hành nh ng cu c kh i nghĩa t ng ph n,
giành th ng l i t ng b ph n r i ti n t i t ng kh i nghĩa giành chính quy n trong toàn
qu c.
*Ý nghia.Ch th , “Nh t pháp băn nhau và hành ñ ng c a chúng ta”, có giá tr
và ý nghĩa như m t chương trình hành ñ ng, m t l i hi u tri u, m t l i d n d t dân ta
ti n hành m t cao trào kháng Nh t c u nư c, t o cơ s cho s sáng t o c a các ñ a
phương trên cơ s ñư ng l i chung c a ð ng.
2. Di n bi n và ý nghĩa c a cao trào kháng Nh t c u nư c.
Dư i ánh sáng c a Ngh quy t H i ngh Ban thư ng v Trung ương ð ng
(9/3/1945) và b n ch th “Nh t Pháp b n nhau và hành ñ ng c a chúng ta”
(12/3/1945).C nư c d y lên m t cao trào kháng Nh t c u nư c m nh m làm ti n ñ
cho t ng kh i nghĩ tháng Tám.
*T i Qu ng Ngãi. Ngày 11/3/1945, tù chính tr nhà lao Ba Tơ ñã n i d y gi t
gi c cư p ñ n, thành l p chính quy n cách m ng, thành l p ñ i du kích Ba Tơ và căn
c ñ a cách m ng Ba Tơ.
*T i căn c ñ a Vi t B c: ð i Vi t Nam tuyên truy n gi i phóng quân và C u
Qu c quân ñã gi i phóng nhi u vùng r ng l n thu c các t nh Cao Băng, B c C n, L ng
Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên (khu gi i phóng Vi t B c ñư c thành l p).
*T i các ñô th l n Hà N i, H i Phòng, Nam ð nh, Vinh, Hu , ðà N ng, Sài
Gòn..liên ti p n ra nh ng cu c bi u tình ch ng Nh t, lôi cu n hàng tri u ngư i tham
gia................................................................................................................................................................ 21
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
*T i các vùng nông thôn: Phong trào kháng Nh t c u nư c cũng dâng lên m nh
m , tiêu bi u nh t là phong trào “Phá kho thóc c a Nh t gi i quy t n n ñói”,phong trào
ñư c qu n chúng hư ng ng r t ñông ñ o.
Như v y, t i nh ng ngày ñ u tháng 8/1945 cao trào kháng Nh t di n ra ngày
càng sôi s c. Không khí chu n b kh i nghĩa ñã tr nên h t s c kh n trương, qu n
chúng ñã s n sàng, ch ch ch cơ h i là ñ ng lên t ng kh i nghĩa.
3.Ý nghĩa l ch s c a cao trào kháng Nh t c u nư c.
-Cao trào kháng Nh t c u nư c là bư c phát tri n vư t b c c a cách m ng nư c
ta làm ti n ñ cho t ng kh i nghĩa tháng tám th ng l i.
-Cao trào ñã lôi cu n hàng tri u qu n chúng tham gia, rèn luy n cho qu n chúng
nhi u hình th c ñ u tranh phong phú, quy t li t.
-Qua cao trào, l c lư ng cách m ng (bao g m c l c lư ng chính tr và l c lư ng
vũ trang c nông thôn và thành th ) ñã phát tri n vư t b c, trong khi l c lư ng k thù
b suy y u nhanh chóng ñưa t i th i cơ t ng kh i nghĩa tháng Tám chín mu i.
V i nh ng ý nghĩa ñó, cao trào kháng Nh t c u nư c là cu c t p dư c vĩ ñ i ñ
ñưa qu n chúng ti n lên t ng kh i nghĩa giành chính quy n..


Câu 12.Cách m ng tháng tám 1945: Th i cơ, di n bi n, ý nghĩa l ch s và bài h c
kinh nghi m c a cách m ng tháng tám 1945
1.Hoàn c nh l ch s . Cách m ng tháng Tám n ra trong th i cơ chín mu i.
a.Th gi i (Khách quan)Th i cơ thu n l i ñã ñ n
- Châu Âu: Tháng 5/1945 phát xít ð c ñ u hàng quân ñ ng minh không ñi u
ki n.
- Châu Á –Thái Bình Dương: 8/1945 Nh t cũng ñ u hàng vô ñi u ki n.
-Các nư c ñ ng minh chưa k p vào ðông Dương ñ gi i giáp quân ñ i Nh t.
b.Trong nư c (Ch quan)
-Quân Nh t và bè lũ tay sai c a chúng hoang mang ñ n c c ñ , lính Nh t m t h t
tinh th n chi n ñ u.
-L c lư ng cách m ng c a ta l n m nh, nhân dân ñã s n sàng, ð ng ta có s
chu n b chu ñáo trong su t 15 năm.
Như v y cách m ng tháng Tám n ra trong ñi u ki n khách quan và ch quan
hoàn toàn chín mu i. ðó là th i cơ ngàn năm có m t (vì nó r t hi m và r t quí n u b
qua thì th i cơ không bao gi tr l i n a). Nhân th c rõ th i cơ có m t không hai này,
H Chí Minh ñã ch rõ: “ðây là th i cơ ngàn năm có m t cho dân t c ta vùng d y.L n
này dù có ph i thiêu cháy dãy Trư ng Sơn cũng quy t gìành ñ c l p cho ñ t nư c”

2.Nh ng nét chính v di n bi n.
-Ngày 13/8/1945 khi Nh t ñ u hành ñ ng minh ð ng ñã tri u t p H i toàn qu c
Tân Trào (Tuyên Quang). H i ngh quy t ñ nh.
............................................................................................................................................................... 22
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
+Phát ñ ng t ng kh i nghĩa giành chính quy n trong c nư c trư c khi quân
ñ ng minh vào.
+Thành l p y ban kh i nghĩa ra quân l nh s 1 h l nh kh i nghĩa.
-Ngày 16/8/1945 M t tr n Vi t Minh tri u t p ð i h i Qu c dân Tân Trào. ð i
h i quy t ñ nh.
+Tán thành l nh t ng kh i nghĩa c a ð ng.
+Thành l p y ban dân t c gi i phóng do Ch t ch H Chí Minh ñ ng ñ u.
+Qui ñ nh Qu c Kỳ,Qu c ca. ð t tên nư c là Vi t Nam dân ch c ng hòa.
-Chi u ngày 16/8/1945 m t ñơn v quân gi i phóng do Võ Nguyên Giáp ch huy
t Tân Trào ti n v gi i phóng th xã Thái Nguyên m ñ u cho cách m ng tháng tám.
-T 14 ñ n 18/8/1945 có 4 t nh giành ñư c chính quy n: B c Giang, H i Dương,
Hà Tĩnh và Qu ng Nam.
-Giành chính quy n Hà N i: T ngày 15 ñ n 18/8 phong trào chu n b kh i
nghĩa c a qu n chúng ngày càng sôi s c. Ngày 19/8/1945 Hà N i giành ñư c chính
quy n.
-Ngày 23/8 ta giành chính quy n Hu .
-Ngày 25/8 ta giành chính quy n Sài Gòn.
-Ngày 28/8 h u h t các ñ a phương trong c nư c giành ñư c chính quy n.
-Ngày 30/8 vua B o ð i thoái v .
-Ngày 2/9/1945 t i qu ng trư ng Ba Dình ch t ch H Chí Minh thay m t chính
ph lâm th i ñ c Tuyên ngôn ñ c l p khai sinh nư c Vi t Nam dân ch C ng hòa.
Như v y ch trong vòng 15 ngày (t 14/8 ñén 28/8/1945) t ng kh i nghĩa tháng
Tám ñã thành công trong c nư c. L n ñ u tiên trong c nư c chính quy n v tay nhân
dân.
3.Ý nghĩa l ch s c a cách m ngtháng tám.
a.ð i v i dân t c: Cách m ng tháng Tám thành công là .m t bi n c l ch s vĩ
ñ i m ra m t bư c ngo c l n trong l ch s dân t c,vì:
-Phá tan hai xi ng xích nô l c a Pháp- Nh t, l t nhào ch ñ quân ch khai sinh
nư c Vi t Nam dân ch c ng hòa.
-ðưa nư c ta t m t nư c thu c ñ a tr thành m t nư c ñ c l p, nhân dân ta t
thân ph n nô l tr thành ngư i làm ch nư c nhà.
-M ra m t k nguyên m i trong l ch s dân t c: K nguyên ñ c l p t do g n
li n v i ch nghĩa xã h i, gi i phóng dân t c g n li n v i gi i phóng giai c p.
b.ð i v i th gi i:
-Góp ph n ñánh b i ch nghĩa phát xít
-C vũ m nh m tinh th n ñ u tranh c a nhân dân các nư c thu c ñ a và n a
thu c ñ a trên th gi i nh t là Châu Á và châu phi.
4.Bài h c kinh nghi m c a cách m ng tháng Tám............................................................................................................................................................... 23
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-N m v ng ng n c ñ c l p dân t c và ch nghĩa xã h i, ph i bi t gi i quy t
ñúng ñ n hai nhi m v dân t c và dân ch ñưa nhi m v gi i phóng dân t c lên hàng
ñ u.
-Bi t t p h p và t ch c l c lư ng cách m ng v i nòng c t là liên minh công
nông.
-Tri t ñ l i d ng mâu thu n trong hàng ngũ k thù ch a mũi nh n vào k thù
chính trư c m t.
-N m v ng quan ñi m b o l c cách m ng, k t h p ñ u tranh chính tr v i ñ u
tranh vũ trang, ñi t kh i nghĩa t ng ph n ñ n t ng kh i nghĩa.
-Ph i tích c c chu n b và ch p ñúng th i cơ.
5.Nguyên nhân thành công c a cách m ng tháng tám? Nguyên nhân nào có
tính ch t quy t ñ nh?Vì sao?
*.Nguyên nhân khách quan. Hoàn c nh qu c t vô cùng thu n l i ñó là H ng
quân Liên Xô và phe D ng mimh ñã ñánh b i phát xít Nh t, k thù c a ta ñã g c ngã.
ðó là cơ h i ñ nhân dân ta vùng lên giành chính quy n.
*,Nguyên nhân ch quan:
-Dân t c ta giàu truy n th ng yêu nư c và ñ u tranh ch ng gi c ngo i xâm.
-S lãnh ñ o sáng su t tài tình c a ð ng ñ ng ñ u là ch t ch H Chí Minh v i
ñư ng l i ñúng ñ n sáng t o.
-ðã xây d ng ñư c kh i liên minh công nông v ng ch c, t p h p ñư c các l c
lư ng yêu nư c trong m t tr n th ng nh t.
-ð ng ta ñã có quá trình chu n b chu ñáo cho th ng l i c a cách m ng tháng tám
trong su t 15 năm v i ba cu c di n t p 1930-1931;1936-1939;1939-1945
**Nguyên nhân quan tr ng và mang tính quy t ñ nh nh t là nguyên nhân ch
quan b i vì: N u qu n chúng nhân dân không s n sàng ñ ng lên, n u ð ng không sáng
su t tài tình nh n ñ nh ñúng th i cơ thì th i cơ s qua ñi.Vì th nguyên nhân ch quan
mang tính ch t quy t ñ nh còn nguyên nhân khách quan ch là s h tr là th i cơ ñ
ð ng sáng su t phát ñ ng qu n chúng nhân dân ñ ng lên giành chính quy n trong th i
gian ng n.

Câu 13.Nét chính v tình hình nư c ta năm ñ u tiên sau cách m ng tháng tám.
1.Thu n l i:
-Sau chi n tranh th gi i th hai so sánh l c lư ng cách m ng và ph n cách m ng
thay ñ i có l i cho ta.
+Phong trào gi i phóng dân t c trên th gi i phát tri n m nh m .
+H th ng các nư c xã h i ch nghĩa hình thành.Ch nghĩa xã h i t m t nư c là
Liên Xô ñang trong quá trinh hình thành h th ng th gi i.
+H th ng các nư c tư b n ch nghĩa (tr M ) ña suy y u nhi u............................................................................................................................................................... 24
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Có s lãnh ñ o sáng su t tài tình c a ñ ng, ñ ng ñ u là ch t ch H Chí Minh
-Ta ñã giành ñư c chính quy n, nhân dân ta làm ch và quy t tâm b o v thành
qu c a cách m ng tháng tám..
2.Nh ng khó khăn: V a m i ra ñ i nư c ta ñ ng trư c muôn vàn nh ng khó
khăn tư ng ch ng như không th vư t qua, ñó là:
a.Gi c ngo i xâm và n i ph n:
*Gi c ngo i xâm:Sau cách m ng tháng tám thì quân ñ i các nư c quân ñ ng
minh l n lư c kéo vào nư c ta v i âm mưu là bao vây và can thi p cách m ng nư c ta:
-T vĩ tuy n 16 tr ra 20 v n quânTư ng kéo vào v i âm mưu th tiêu chính
quy n cách m ng.
-T vĩ tuy n 16 tr vào có hơn m t v n quân Anh chúng ñã dung túng và giúp ñ
cho Pháp quay tr l i xâm lư c Nam B .
-Lúc này trên nư c ta còn hơn 6 v n quân Nh t ñang ch gi i giáp trong ñó có
m t b ph n giúp Pháp m r ng ph m vi chi m ñóng Nam B .
-Th c dân Plháp mu n khôi ph c l i n n th ng tr cũ, ñã xâm lư c nư c ta
Nam B .
*N i ph n:Các l c lư ng ph n cách m ng c hai mi n ñ u ngóc ñ u d y ho t
ñ ng ch ng phá cách m ng như cư p bóc, gi t ngư i, tuyên truy n kích ñ ng, làm tay
sai cho Pháp…
b.Khó khăn v kinh tê, tài chính:
-Kinh t nghèo nàn l c h u, b chi n tranh tàn phá n ng n , thiên tai, lũ l t n n
ñói ñang ñe d a nghiêm tr ng.
-Ngân sách nhà nư c tr ng r ng, l m phát gia tăng, giá c ñ t ñ ….
c.Khó khăn v chính tr , xã h i.
-Chính quy n còn non tr , l c lư ng m ng, thi u kinh nghi m qu n lí
-Hơn 90% dân s mù ch , các t n n xã h i như rư u chè, c b c, nghi n hút kha
ph bi n.
Do nh ng khó khăn trên làm cho cách m ng nư c ta ñang ñ ng trư c nh ng
th thách h t s c hi m nghèo, tr c ti p ñe d a s t n vong c a chính quy n cách m ng.
v n m nh T Qu c như “Nghìn cân treo s i tóc”

Câu 14.Nh ng ch trương và biên pháp c a ð ng nh m gi i quy t nh ng khó khăn
ñ b o v thành qu cách m ng tháng Tám.
1.Xây d ng chính quy n. Nhiêm v trung tâm là ph i xây d ng và c ng c
chính quy n dân ch nhân dân.
-Ngày 6/1/1946 t ch c t ng tuy n c b u Qu c h i. Hơn 90% c tri ñi b u và
b u ñư c 333 ñ i bi u vào Qu c h i.
-Ngày 2/3/1946 Qu c h i h p phiên h p ñ u tiên, b u ban d th o Hi n pháp và
b u chính ph chính th c do Ch t ch H Chí Minh ñ ng ñ u


............................................................................................................................................................... 25
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Sau b u c Qu c h i là b u c H i ñ nh nhân dân các c p ñ c ng c chính
quy n ñ a phương.
*Ý nghĩa c a cu c t ng tuy n c b u Qu c h i và b u c H i ñ ng nhân dân
các c p
-Phá tan âm mưu chia r và l t ñ c a k thù.
-C ng c kh i ñoàn k t toàn dân, khơi d y tinh th n yêu nư c, ý th c làm ch
tinh th n trách nhi m c a m i công dân ñ i v i ñ t nư c.
2.Gi i quy t khó khăn v n n ñói, n n d t, v tài chính
a.N n ñói:
-Trư c m t th c hi n như ng cơm x áo, th c hi n hũ g o ti t ki m, ngày ñ ng
tâm
-V lâu dài ph i ñ y m nh tăng gia s n xu t
Ch trong th i gian ng n n n ñói ñư c ñ y lùi
b.N n d t:
-M các l p h c bình dân , kêu g i nhân dân tham gia xóa n n mù ch .
-Ngày 8/9/1945 ch t ch H Chí Minh ký s c l nh thành l p cơ quan bình dân
h cv
ð n tháng 3 / 1946, riêng B c B và B c Trung B có 3 v n l p h c và 81 v n
h c viên.
c.Gi i quy t khó khăn v tài chính.
-Kêu g i tinh th n t nguyên ñóng góp c a nhân dân, thông qua qu ñ c l p và
tu n l vàng. Thu ñư c 370 Kg vàng và 20 tri u ñ ng
-Phát hành ti n Vi t Nam, ngày 23/11/1946 chính th c lưu hành ti n Vi t Nam
trên c nư c
3.Ch ng gi c ngoai xâm và n i ph n
3.1.Ch ng gi c ngo i xâm. Di n ra qua hai th i kì.Trư c và sau 6/3/1946
a.Trư c 6/3/1946:
*Ch trương:Hòa v i quân Tư ng mi n B c ñ t p trung l c lư ng ch ng Pháp
mi n Nam
*Bi n pháp:
-ð i v i quân Tư ng Mi n B c:Hòa ho n tránh xung ñ t, giao thi p thân thi n,
nhân như ng cho chúng m t s quy n l i v kinh t và chính tr như nh n cung c p
lương th c th c ph m, nh n tiêu ti n m t giá c a chúng, như ng cho tay sai c a Tư ng
70 gh trong Qu c h i và 4 gh trong chính ph không qua b u c .
Tác d ng:Làm th t b i âm mưu c a Tư ng, ñ ng th i vô hi u hóa các ho t ñ ng
ch ng phá c a b n tay sai c a Tư ng, ta có ñi u ki n t p trung l c lư ng ch ng Pháp
mi n Nam
-ð i v i quân Pháp Mi n Nam: Kiên quy t ch ng b n th c dân Pháp quay tr
l i xâm lư c.Nhân dân Nam B ñã anh d ng ch ng Pháp b ng m i th vũ khí có s n và
b ng m i hình th c.ð ng bào c nư c hư ng v Mi n Nam ru t th t.
............................................................................................................................................................... 26
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

b.Sau ngày 6/3/1946
*Ch trương: Hòa v i Pháp ñ ñu i nhanh quân Tư ng, tranh th th i gian ñ
chu n b kháng chi n lâu dài.
*Bi n pháp: Ký Hi p ñ nh sơ bô ngày 6/3/1946 và t m ư c 14/9/1946
Hi p ñ nh sơ b (6/3/1946)
*Hoàn c nh l ch s :
-ð i v i Pháp: Sau khi chi m ñóng m t s nơi Nam B thì th c dân Pháp
chu n b ñưa quân ra B c ñ thôn tính toàn b nư c ta. Song chúng khó th c hi n ñư c
vì g p nhi u khó khăn gi a bình ñ nh và l n chi m:
+Chưa bình ñ nh xong Nam B .
+N u l n chi m ra Mi n B c thì g p ph i hai khó khăn: M t là g p ph i l c
lư ng kháng chi n c a ta; hai là ph i ñ ng ñ v i 20 v n quân Tư ng , nên Pháp mu n
thương lư ng ñ thay quân Tư ng Mi n B c.
-ð i v i quân Tư ng: C n v nư c ñ ñ i phó v i cách m ng Trung Qu c
Tình hình trên Pháp -Tư ng ñã b t tay câu k t v i nhau chúng ñã ký hi p ư c
Hoa-Pháp 28/2/1946. ðây là m t âm mưu thâm ñ c c a k thù ñ t cách m ng nư c ta
trư c hai con ñư ng ph i ch m t:
+M t là c m vũ khí ñ ng lên ch ng Pháp khi chúng v a ñ n Mi n B c.
+Ho c là ch ñ ng ñàm phán v i Pháp ñ g t nhanh 20 v n quân Tư ng v nư c
và tranh th th i gian ñ chu n b l c lư ng ch ng Pháp sau này.
Sau khi nh n ñ nh ñánh giá tình hình ta chon gi pháp hòa v i Pháp b ng vi c ký
Hi p ñ nh sơ b ngày 6/3/1946
*N i dung:
-Chính ph Pháp công nh n nư c ta là m t qu c gia t do n m trong kh i liên
hi p Pháp
-Ta ñ ng ý cho 15000 quân Pháp ra Mi n B c thay cho quân Tư ng và rút d n
trong th i h n 5 năm.
-Hai bên ng ng b n Nam B ñ ñàm phán Pari.
Vi c ký Hi p ñ nh Sơ b ta ñã lo i ñư c m t k thù nguy hi m tránh ñư c m t cu c
chi n ñ u b t l i cho ta, ta có thêm th i gian hòa bình ñ chu n b cho kháng chi n lâu
dài.
T m ư c 14/9/1946. Sau Hi p ñ nh sơ b , ta th hi n thi n chí hòa bình còn
Pháp v n c tình trì ho n vi c thi hành và v n tăng cư ng nh ng hành ñ ng khiêu khích
làm cho cu c ñàm phán Phông tennơblô không thành, quan h Vi t Pháp tr nên căng
th ng có nguy cơ x y ra chi n tranh.
Trư c tình hình ñó, ñ kéo dài thêm th i gian hòa ho n chu n b cho kháng chi n
lâu dài. Ch t ch H Chí Minh ký ti p v i Pháp b n T m ư c 14/9 ti p t c nhân như ng
cho chúng m t s quy n l i.(ðây là gi i h n cu i cùng c a s nhân như ng)
*Tác d ng c a vi c ký Hi p ñ nh sơ b 6/3 và t m ư c 14/9
-ð p tan ý ñ c a Pháp trong vi c câu k t v i Tư ng ñ ch ng l i ta.
............................................................................................................................................................... 27
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-ð y nhanh ñư c 20 v n quân Tư ng và tay sai v nư c, thoát ñư c th bao vây
c a k thù.
-Có thêm th i gian ñ c ng c l c lư ng chu n b kháng chi n lâu dài.
3.2.ð i v i n i ph n: Kiên quy t v ch tr n b m t bán dân h i nư c c a chúng,
tr ng tr các t ch c ph n cách m ng và tay sai c a Tư ng. Chính ph ra s c l nh gi i
tán t ch c ð i Vi t qu c gia xã h i ñ ng và ð i vi t qu c dân ñ ng…….
3.3 Nh n xét và ý nghĩa c a nh ng gi i pháp trên ñ i v i cu c kháng chi n
ch ng Pháp.
-Là nh ng ch trương sáng su t và tài tình, m m d o v sách lư c nhưng c ng
r n v nguyên t c, bi t l i d ng mâu thu n trong hàng ngũ c a k thù không cho chúng
có ñi u ki n t p trung l c lư ng ch ng phá ta….
-ðưa nư c ta vư t qua m i khó khăn và thoát kh i tình th hi m nghèo Nghìn
cân treo s i tóc s n sàng bư c vào cu c chi n ñ u lâu dài v i pháp.


Câu 15.N i dung cơ b n c a ñư ng l i kháng chi n ch ng th c dân Pháp xâm lư c
1.S hình thành ñư ng l i kháng chi n.
Ngay t ñ u cu c kháng chi n, ð ng ta mà ñ ng ñ u là ch tich H Chí Mimh ñã
v ch ra ñư ng l i kháng chi n ñ ch ñ o m i m t kháng chi n c a quân và dân ta.
ðư ng l i ñó ñư c xu t phát t nh ng văn ki n chính sau ñây:
-L i kêu g i toàn qu c kháng chi n c a ch t ch H Chí Minh (19/12/1946)
-B n ch th Toàn dân kháng chi n c a Ban thư ng v trung ương ð ng
(22/12/1946).
-Tác ph m Kháng chi n nh t ñ nh th ng l i c a Trư ng Chinh 1947.
T nh ng văn kiên y d n d n hình thành ñư ng l i kháng chi n c a ta. ðư ng
l i ñó là: Kháng chi n toàn dân, toàn di n, trư ng kì, và t l c cánh sinh. ðư ng l i
này ñã th hi n tính ch t c a cu c kháng chi n c a nhân ta là:
-Cu c kháng c a ta là m t cu c chi n tranh cách m ng chính nghĩa, ch ng l i
m t cu c ch n tranh phi nghĩa c a th c dân Pháp.
-Cu c kháng chi n c a nhân dân ta nh m m c ñích: Giành ñ c l p và th ng nh t
T Qu c, b o v chính quy n dân ch nhân dân.
-Trong cu c kháng chi n này, dân t c vi t Nam v a ñ u tranh ñ t c u mình,
v a ñ u tranh cho hòa bình th gi i.Cu c kháng chi n ch ng Pháp c a nhân dân Vi t
Nam do ñó còn là m t cu c chi n tranh ti n b vì t do, ñ c l p, vì dân ch hòa bình.

2.N i dung cơ b n c a ñư ng l i kháng chi n.
*Kháng chi n toàn dân: Là toàn dân kháng chi n, toàn dân ñánh gi c không phân
bi t già tr , trai gái, m i ngư i dân là m t chi n sĩ, m i làng xã là m t pháo ñài. S dĩ
như v y là vì:Cách m ng là s nghi p c a qu n chúng, vì l i ích toàn dân nên ph i do
toàn dân ti n hành
............................................................................................................................................................... 28
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
*Kháng chi n toàn diên: Là kháng chi n trên t t c các m t:Quân s , chính tr ,
kinh t , văn hóa, ngo i giao…..Vì th c ti n gi c Pháp không nh ng ñánh ta v quân s
mà con phá ta c v kinh t , chính tr , văn hóa…Cho nên ta không nh ng kháng chi n
ch ng Pháp trên m t tr n quân s mà ph i kháng chi n toàn di n trên t t c các m t.
ð ng th i kháng chi n toàn di n còn ñ phát huy s c m nh t ng h p c a toàn dân.
*Kháng chi n trư ng kỳ (nghĩa là ñánh lâu dài): ðây là m t ch trương vô cùng
sáng su t c a ð ng ta, v n d ng m t cách sáng t o ch nghĩa Mác- Lê Nin vào hoàn
c nh nư c ta.Ta y u ñ ch m nh nên ph i ñánh lâu dài ñ chuy n hóa l c lư ng.
*T l c cánh sinh: Ch y u là d a vào s c mình là chính (s c m nh c a nhân
dân) không trông ch l i vào bên ngoài, ñ ng th i ph i tranh th s vi n tr c a qu c
t . Mu n ñánh lâu dài thì ph i d a vào s c mình là chính.
*ý nghĩa và tác d ng c a ñư ng l i kháng chi n ch ng Pháp
-Toàn b ñư ng l i kháng chi n th m nhu n tư tư ng chi n tranh mhân dân sâu
s c. Nó ch ng t cu c kháng chi n c a ta là chính nghĩa, nên ñư c nhân dân ng h .
-ðư ng l i kháng chi n có tác d ng d ng viên, d n d t nhân dân ta ti n hành
cu c kháng chi n dư i s lãnh ñ o c a ñ ng và Ch t ch H Chí Minh, dù ph i tr i qua
nhi u hy sinh gian kh nhưng nh t ñ nh s giành th ng l i.

Câu 16.Chi n dich Vi t B c Thu-ðông 1947
1.Hoàn c nh l ch s .
-Khi ta rút kh i các ñô thi thì th c dân Pháp ñã m r ng ñư c ñ a bàn chi m
ñóng (chi m thêm m t s thành ph và ki m soát ñư c m t s ñư ng giao thông quan
tr ng) nhưng chúng v n không th c hi n ñư c âm mưu ñánh nhanh th ng nhanh, mà
chi n tranh v n kéo dài.
-Chi n tranh càng kéo dài thì Pháp càng g p nhi u khó khăn v quân s , kinh t ,
tài chính, chính tr , xã h i….
Tháng 3/1947 Pháp c Bôlaec sang làm cao y ðông Dương thay cho
ð cgiănglơ.Th c dân Pháp chu n b m cu c t n công qui mô l n lên Vi t B c.
2.Âm mưu c a ñ ch.
-Phá tan cơ quan ñ u não kháng chi n c a ta
-Tiêu di t ph n l n b ñ i ch l c.
-Khóa ch t biên gi i Vi t Trung nh m ngăn ch n s liên l c gi a ta v i qu c t .
-Dùng th ng l i v quân s ñ thúc ñ y s thành l p chính quy n bù nhìn trên
toàn qu c và nhanh chóng k t thúc chi n tranh.
3.Ch trương c a ta. Ngày 15/10/1947 Ban thư ng v TW ð ng ra ch th “
“Ph i phá tan cu c t n công mùa ðông c a gi c Pháp”.
4.Tóm t t di n bi n.
a.Các cu c t n công c a gi c Pháp lên Vi t B c.
Ngày 7/10/1947 Pháp huy ñ ng12000 quân t n công lên Vi t B c theo 3 hư ng.


............................................................................................................................................................... 29
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Cánh quân dù:Sáng ngày 7/10/1947 Pháp cho b ph n quân nh y dù nh y
xu ng B c C n, Ch M i,Ch ð n.
-Cánh quân b : Cùng ngày 7/10/1947 m t binh ñoàn b binh L ng Sơn theo
ñư ng s 4 ti n lên Cao B ng; m t b ph n khác theo ñư ng s 3 vòng xu ng B c C n
t o thành g ng kìm th nh t k p ch t Vi t B c phía ðông và phía B c.
-Cánh quân th y: Ngày 9/10/1947 binh ñoàn h n h p t Hà N i ngư c sông
H ng, sông Lô ti n lên Tuyên Quang,Chiêm Hóa t o thành g ng kìm th hai bao vây
Vi t B c t phía Tây. Chúng d ñ nh hai g ng kìm s g p nhau và khép ch t ðài Th
(ðông B c Chiêm Hóa)
b.Quân ta chi n ñ u b o v căn c ñ a Vi t B c.
-T i B c C n.Quân ñ ch v a nh y dù xu ng ñã b ta bao vây tiêu di t.
- m t tr n ñư ng s 4 (cánh quân b ).Quân ta ñánh ph c kích nhi u tr n, ñ c
bi t là tr n ñèo Bông Lau (30/10/1947), phá h y 27 xe b t 240 tên.
-Trên sông Lô Chiêm Hóa.Ta ph c kích t i ðoan Hùng, Khoan B , Khe Lau b n
chìm nhi u tàu chi n c a ñ ch.
Ph i h p v i chi n trư ng Vi t B c quân và dân c nư c ph i h p chi n ñ u phá
tan âm mưu c a ñ ch. ð n ngày 19/12/1947quân Pháp rút kh i Vi t B c.
5.K t qu và ý nghiã l ch s
a.K t qu :
-Lo i kh i vòng chi n ñ u 6000 tên ñ ch, 16 máy bay, 11 tàu chi n và ca nô…
-Căn c ñ a Vi t B c ñư c gi v ng, cơ quan ñ u não kháng chi n ñư c b o v
an toàn, b ñ i ta trư ng thành.
b.Ý nghĩa l ch s .
-Là cu c ph n công l n ñ u tiên c a ta có ý nhĩa chi n lư c quan tr ng trong năm
ñ u toàn qu c kháng chi n.
-Làm th t b i hoàn toàn âm mưu ñánh nhanh th ng nhanh c a chúng bu c chún
ph i chuy n sang ñánh lâu dài.
-Ch ng minh s ñúng ñ n c a ñư ng l i kháng chi n lâu dài c a ð ng và s
v ng ch c c a căn c ñ a Vi t B c.
-Là m c kh i ñ u c a s thay ñ i v tương l c lương có l i cho ta.

Câu 17. Chi n d ch Biên Gi i Thu-ñông 1950
1. Hoàn c nh trư c khi ta m chi n d ch
a.Trong nư c:
*Ta.Sau chi n th ng Vi t B c ta giành ñư c nhi u th ng l i.
-Chính quy n cách m ng ngày càng ñư c c ng c t TW ñ n ñ a phương.
-Chi n tranh du kích phát tri n m nh vùng sau lưng ñ ch.
-L c lư ng cách m ng ñư c phát tri n, h u phương ñư c xây d ng v ng ch c.
*Phía Pháp:Ngày càng sa l y và g p nhi u khó khăn
b.Tình hình th gi i: Có nhi u chuy n bi n có l i cho ta song b t l i cho Pháp.
............................................................................................................................................................... 30
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Ngày 1/10/1949 Cách m ng Trung Qu c thành công, nư c c ng hòa nhân dân
Trung Hoa ra ñ i…..
-T tháng 1/1950, Liên Xô,Trung Qu c và các nư c XHCN l n lư c công nh n
và ñ t quan h ngo i giao v i ta.
-Cu c kháng chi n c a nhân dân lào và Campuchia có bư c phát tri n m i.
-Phong trào ph n ñ i chi n tranh Vi t Nam c a nhân dân Pháp và nhân th gi i
dâng cao.
2.Âm mưu c a Pháp: ð ng trư c tình hình trên, nh s giúp s c c a M th c
dân Pháp thông qua k ho ch Rơve nh m:
-Khóa ch t biên gi i Vi t Trung b ng cách tăng cư ng h th ng phòng ng trên
ñư ng s 4.
-Thi t l p hành lang ðông Tây ñ c t ñ t s liên l c gi a Vi t B c v i Liên khu
III và liên khu IV.
V i hai h th ng phòng ng trên th c dân Pháp chu n b m cu c t n công qui
mô l n lên Vi t B c l n hai.
3.Ch trương và s chu n b c a ta:
a.Ch trương. Ch ñ ng m chi n dich Biên Gi i nh m:
-Tiêu di t sinh l c ñ ch
-Khai thông biên gi i Vi t Trung
-C ng c và m r ngcăn c ñ a Vi tB c
b.S chu n b c a ta. Th c hi n kh u hi u “T t c cho chi n d ch toàn th ng”
*S c ngư i: 121 7000 dân công v i 1 716 000 ngày công
*S c c a: 4000 t n lương th c, súng ñ n
4.Tóm t t di n bi n.
-Sáng ngày 16/9/1950 ta t p trung l c lư ng t n công c m c ñi m ðông Khê
ñ n ngày 18/9 ta hoàn toàn tiêu di t c m c ñi m ðông Khê ñ y ñ ch vào tình th nguy
kh n: Cao B ng b cô l p, Th t Khê b uy hi p, h th ng phòng ng trên ñư ng s 4 b
c t làm ñôi.
-M t ðông Khê ñ ch ph i cho quân rút kh i Cao B ng b ng m t cu c hành quân
kép.
+Cho m t cánh quân t Th t Khê lên ñánh chi m l i ðông Khê và ñón cánh quân
Cao B ng v .
+M t cánh quân khác ñánh lên Thái Nguyên ñ thu hút l c lư ng c a ta ñ ng
th i c u nguy cho ñ ng b n c a chúng Biên Gi i.
-ðoán ñư c ý ñ c a ñ ch ta b trí quân mai ph c, kiên nh n ch ñ i ñánh quân
ti p vi n.Sau 8 ngày chi n ñ u (t ngày 1/10 ñ n 8/10/1950) ta ñã tiêu di t g n hai
binh ñoàn c a ñ ch làm s p ñ hoàn toàn k ho ch rút quân c a chúng.
-T ngày 10 ñ n 22/10/1950 ñ ch h t ho ng rút kh i các c ñi m còn l i trên
ñư ng s 4. Chi n d ch k t thúc th ng l i.
5.K t qu và ý nghĩa l ch s .
............................................................................................................................................................... 31
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

a.K t qu :
-Lo i kh i vòng chi n ñ u 8300 tên ñ ch, thu và phá h y 3000 t n vũ khí và
phương ti n chi n tranh.
-Khai thông biên gi i Vi t Trung dài 750 Km
-Ch c th ng hành lang ðông Tây.
-Căn c ñ a Vi t B c ñư c gi v ng
b.Ý nghĩa.
-Là th t b i l n c a ñ ch c v quân s l n chính tr , ñ ch b ñ y vào th phòng
ng b ñ ng.
-ðánh d u bư c chuy n bi n quan tr ng trong c c di n chi n trư ng.Ta b t ñ u
giành quy n ch ñ ng chi n lư c trên chi n trư ng chính.

Câu 18.Cu c ti n công chi n lư c ðông Xuân 1953 -1954.
1.K ho ch quân s NaVa.
a.Hoàn c nh ra ñ i. Sau 8 năm ti n hành cu c kháng chi n.
-L c lư ng kháng chi n c a ta ngày càng l n m nh và trư ng thành.
-Pháp sa l y và suy y u nghiêm tr ng:
+Liên t c b th t b i s quân thi t h i lên ñ n 39.000 tên, vùng chi m ñóng b thu
h p, mâu thu n gi a t p trung và phân tán ngày càng sâu s c.
+Chi phí cho chi n tranh ngày càng cao làm cho n n kinh t tài chính ki t qu .
+Tình hình chính tr xã h i b t n, chính ph l p lên ñ xu ng nhi u l n.
Trư c tình hình ñó ñ c u vãn tình th th c dân Pháp tranh th thêm vi n tr c a
M , t p trung m i c g ng ñ y m nh chi n tranh hòng tìm ra m t l i thoát “trong th ng
l i”. Ngày 7/5/1953, v i s th a thu n c a M , Pháp c tư ng NaVa sang ðông Dương
làm t ng ch huy quân vi n chinh Pháp. K ho ch quân s NaVa ra ñ i.
b.M c ñích: Nh m xoay chuy n tình th c a cu c chi n tranh, t c là chuy n t
b i thành th ng. Chúng hy v ng trong vòng 18 tháng s k t thúc chi n tranh.
c.N i dung. Chia làm hai bư c
*.Bư c 1. (Thu ðông 53 và Xuân 54): Gi th phòng ng chi n lư c chi n
trư ng Mi n B c, th c hi n ti n công chi n lư c mi n Nam, m r ng ng y quân và xây
d ng l c lư ng cơ ñ ng m nh.
*.Bư c hai (T Thu ðông 54):Chuy n l c lư ng ra chi n trư ng mi n B c th c
hi n ti n công chi n lư c giành l y th ng l i quân s quy t ñ nh bu c ta ph i ñàm phán
theo nh ng ñi u có l i cho chúng.
e.Tri n khai th c hi n.
-Tăng quân vi n chinh lên ñ n 12 ti u ñoàn, tăng cư ng b t lính và phát tri n
quân ng y, chuy n quân t các chi n trư ng khác t p trung v ñ ng b ng B c B lên
ñ n 84 ti u ñoàn.
-M nhi u cu c hành quân càn quét ñ phá ho i vùng t do c a ta.


............................................................................................................................................................... 32
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Tóm l i: K hoach quân s NaVa là k ho ch chi n lư c có quy mô r ng l n, th
hi n s c g ng l n nh t và cũng là cu i cùng c a th c dân Pháp có s ng h và giúp
ñ to l n c a M trong cu c chi n tranh xâm lư c ðông Dương. K ho ch này ra ñ i
trong hoàn c nh b ñ ng, trong th thua nên nó ch a ñ ng ñ y mâu thu n và n y sinh
m m m ng th t b i ngay t ñ u. Vì v y s th t b i là không h tránh kh i.
2.Cu c ti n công chi n lư c ðông Xuân 1953 -1954.
a.Ch trương c a ta: T p trung l c lư ng m nh ng cu c ti n công vào nh ng
hư ng quan tr ng v m t chi n lư c mà ñ ch tương ñ i y u, nh m tiêu di t m t b ph n
sinh l c ñ ch, gi i phóng ñ t ñai, ñ ng th i bu c chúng ph i b ñ ng phân tán l c lư ng
ñ i phó v i ta nh ng ñ a bàn xung y u mà chúng không th b , t o ñi u ki n thu n l i
ñ ta tiêu di tchúng.
*Phương châm tác chi n c a ta là: “Tích c c , ch ñ ng, cơ ñ ng linh ho t, ñánh
ăn ch c, ti n ăn ch c,ch c th ng thì ñánh cho kì th ng không ch c th ng thì kiên quy t
không ñánh.
b.Các cu c ti n công chi n lư c c a ta trong ðông Xuân 53-54.
Trong ðông xuân 53-54, th c hi n ch trương chi n lư c c a ð ng ta ch ñ ng
m hàng lo t các chi n d ch t n công ñ ch trên nhi u hư ng, trên kh p chi n trư ng
ðông Dương như Tây B c, Thư ng Lào, Thư ng Lào, Trung Lào và B c Tây Nguyên,
bu c chúng ph i phân tán l c lư ng thành 5 nơi: ð ng b ng B c B , ði n Biên Ph ,Sê
Nô, Plây cu, Luông pha băng.
-Gi a tháng 11/1953, ta ti n công Tây B c gi i phóng Lai Châu, uy hi p ði n
Biên Ph , Na va ph i ñi u quân tăng cư ng cho ði n Biên Ph bi n ði n Biên Ph
mthành nơi t p trung quân th hai c a ñ ch.
-ð u tháng 12/1953 liên quân Vi t Lào t n công Trung Lào, gi i phóng t nh Thà
Kh t, bao vây uy hi p Sê Nô. Na Va ph i tăng cư ng quân cho Sê Nô bi n Sê nô thành
nơi t p trung quân th ba c a ñ ch
-ð u tháng 2/1954, quân ta t n công ñ ch B c Tây Nguyên gi i phóng t nh
Kom Tum, uy hi p Plâycu. Na Va l i ph i ñi u quân tăng cư ng cho Plâycu bi n
Plâycu thành nơi t p trung quân th tư c a ñ ch.
-Cũng ñ u năm 1954, liên quân Vi t Lào ti n công ñ ch Thư ng Lào gi i
phóng t nh Phong-xa-lì uy hi p Luông-Pha-băng. Na Va v i vã ñi u quân tăng cư ng
cho Luông-Pha-băng bi n nơi ñây thành nơi t p trung quân th năm c a ñ ch.
Tóm l i.Trong ðông Xuân 53-54, quân và dân ta ñã ch ñông t n công ñ ch trên
m i hư ng chi n lư c khác nhau. Qua ñó ta tiêu di t nhi u sinh l c ñich gi i phóng
nhi u vùng ñ t ñai r ng l n ñ ng th i bu c chúng ph i phân tán kh i quân cơ ñ ng
ñ ng b ng B c B thành năm ñi m ñóng quân:ð ng b ng B c B , ði n Biên Ph , Sê
nô, Plây cu, Luông –pha- băng làm cho k ho ch Na Va bư c ñ u b pha s n, t o th i
cơ thu n l i mñ m tr n quy t chiên chi n lư c ði n Biên Ph .

Câu 19. Chi n d ch l ch s ðiên Biên Ph 1954.
............................................................................................................................................................... 33
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p

1Âm mưu c a Pháp M trong vi c chi m ñóng xây d ng t p ñoàn c ñi m
ðiên Biên Ph .
-Trong tình th k ho ch Na Va bư c ñ u b phá s n, Pháp và M t p trung xây
d ng ðiên Biên Ph thành m t m t t p ñoàn c ñi m m nh, m t “Pháo ñài không th
công phá”, nh m thu hút l c lư ng c a ta vào ñây ñ tiêu di t: ði n Biên Ph tr thành
khâu chính, là trung tâm ñi m c a k ho ch quân s Na Va.
-Pháp ñã b trí ði n Biên Ph thành m t h th ng phòng ng kiên c g m 49 c
ñi m, hai sân bay, ñư c chia thành ba phân khu:
+Phân khu B c: G m 3 c ñi m Him Lam, ð c L p, B n Kéo án ng phía B c
+Phân khu trung tâm: ðây là trung tâm ñ u não c a ði n Biên Ph . ñây có s
ch huy ñ ch và sân bay Mư ng Thanh.
+Phân khu Nam:N m phía Nam ði n Bi n Ph có tr n ñ a pháo và sân bay
H ng Cúm.
-L c lư ng c a ñ ch ñây có 16.200 ñ các loai. binh ch ng và phương ti n
chi n tranh hi n ñ i.
V i cách b trí như v y nên c Pháp l n M ñi u cho r ng ði n Biên Ph là “M t
pháo ñài b t kh xâm ph m”; là “m t con Nhím kh ng l vùng r ng núi Tây B c”;
nên chúng s n sàng giao chi n v i ta ði n Biên Ph .
2Ch trương và s chu n b c a ta:
a.Ch trương.Tháng 12/1953 ð ng ta ch n ði n Biên Ph làm ñi m quy t chi n
chi n lư c gi a ta và Pháp.
*Phương châm tác chi n c a ta là. ðánh ch c ti n ch c
b.Công tác chu n b .Quân dân ta ñã chu n b tích c c v i tinh th n “T t c cho
tuy n tuy n, t t c ñ chi n th ng”, ta ñã huy ñ ng 261464 lư c dân công v n chuy n
hàng ngàn t n lương th c, vũ khí , làm hang ngàn Km ñư ng ñ v n chuy n, ñào hàng
trăm Km ñư ng h m ôm ch t l y ði n Biên Ph .
3.Tóm t t di n bi n. Chi n d ch di n ra t 13/3 ñ n 7/5/1954 chia làm 3 ñ t
-ð t 1: (13/3/1954 - 17/3/1954) Quân ta ti n công tiêu di t c m c ñi m Him
Lam và toàn b phân khu B c, di t 2000 tên phá h y 26 máy bay.
-ð t 2: (T 30/3 - 26/4/1954)Quân ta ñ ng lo t t n công vào các cao ñi m phía
ñông khu trung tâm Mư ng Thanh. Cu c chi n ñ u di n ra vô cùng ác li t nh t là trên
các qu ñ i A1 C1.Trong ñ t 2 ta ñã khép ch t vòng vây khu trung tâm Mư ng Thanh
c t ñ t con ñư ng ti p t b ng hàng không, ñ ch lâm vào tình th vô cùng nhuy kh n
-ð t 3: (T 1/5-7/5/1954).Quân ta ñ ng lo t ti n công vào khu trung tâm Mư ng
Thanh và khu H ng Cúm. Chi u ngày 7/5 quân ta ñánh vào s ch huy ñ ch. ð n 17h30
ngày 7/5/1954 lá c quy t chi n quy t th ng bay trên nóc h m ðơ Cát. Tư ng ðơ Cat
và toàn b B tham mưu c a ñ ch ra hàng. Chi n d ch toàn th ng.
4.K t qu và ý nghĩa.
a.K t qu .


............................................................................................................................................................... 34
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Ta lo i kh i vòng chi n ñ u 16.200 tên, b n rơi và phá h y 62 máy bay và thu
nhi u phương ti n chi n tranh…
-ð p ta hoàn toàn k h ch Na va và m i mưu ñ chi n lư c c a Pháp M .
b.Ý nghĩa l ch s .
*Trong nư c:
-ðây là chi n th ng oanh li t nh t c a quân và dân ta trong cu c kháng chi n
ch ng Pháp và b n can thi p M .
-Th hi n cao ñ truy n th ng yêu nư c, tinh th n quy t chi n quy t th ng, ch
nghĩa anh hùng cách m ng c a quân và dân ta.
-Góp ph n quy t ñ nh vào th ng l i c a H i ngh Giơne ve.
*Th gi i:
-C vũ m nh m phong trào gi i phóng dân t c trên th gi i
-Góp ph n làm lung lay và tan rã h th ng thu c ñ a c a ch nghĩa th c dân.
-Ch ng minh m t chân lý c a th i ñ i: “Trong ñi u ki n th gi i ngày nay m t
dân t c dù ñ t không r ng, ngư i không ñông, n u quy t tâm chi n ñ u vì ñ c l p t
do, có ñư ng l i quân s chính tr ñúng ñ n, ñư c qu c t ng h thì hoàn toàn có kh
năng ñánh b i m i th l c ñ qu c hung b o”.

Câu 20.Nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Pháp.
1.Nguyên nhân th ng l i.
-Nh có s lãnh ñ o sáng su t và tài tình c a ð ng ñ ng ñ u là Ch T ch H Chí
Minh v i ñư ng l i quân s , chính tr ngo i giao ñúng ñ n, ñó là: K t h p ñ c l p dân
t c v i ch nghĩa xã h i, th c hi n ñư ng l i kháng chi n toàn dân, toàn di n trư ng kỳ
và t l c cánh sinh.
-Nhân dân ta có truy n th ng yêu nư c ch ng gi c ngo i xâm.
-Nh toàn ð ng, toàn quân và toàn dân ta ñoàn k t m t lòng quy t tâm chi n ñ u
vì ñ c l p t do cho T Qu c.
-Nh xây d ng ñư c h u phương v ng ch c ñã huy ñ ng cao nh t s c ngư i ,
s c c a cho cu c kháng chi n.
-Nh tinh th n ñoàn k t chi n ñ u c a ba nư c ðông Dương, s giúp ñ c a Liên
Xô, Trung Qu c và các nư c xã h i ch nghĩa, s ñ ng tình ng h c a nhân dân ti n
b trên th gi i.
2.Ý nghĩa l ch s :
a.ð i v i dân t c
-Bu c Pháp ph i th a nh n ñ c l p ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th
c a Vi tNam. Ch m d t ách th ng tr c a Pháp g n m t th k : Bu c Pháp ph i rút
quân v nư c.
-M ra m t k nguyên m i trong l ch s dân t c: ð c l p t do và ñi lên ch
nghĩa xã h i.


............................................................................................................................................................... 35
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Mi n B c ñư c hoàn toàn gi i phóng, thành qu cách m ng tháng tám ñư c b o
v , t o ñi u ki n ñ mi n B c ñi lên ch nghĩa xã h i.
b. ð i v i th gi i.
-Giáng m t ñòn m nh m vào ch nghĩa th c dân ki u cũ, vào tham v ng xâm
lư c và nô d ch c a ch nghĩa ñ qu c, góp ph n làm tan rã h th ng thu c ñ a c a
chúng.
-C vũ m nh m phong trào gi i phóng dân t c trên th gi i.
-ð p tan âm mưu c a ñ qu c M mu n thay chân Pháp ñ c chi m ðông Dương
ñ ngăn ch n phong trào gi i phóng dân t c và nh hư ng c a ch nghĩa xã h i vùng
ðông Nam Á.
-Ch ng minh m t chân lý c a th i ñ i: “Trong ñi u ki n th gi i ngày nay m t
dân t c dù ñ t không r ng, ngư i không ñông, n u quy t tâm chi n ñ u vì ñ c l p t
do, có ñư ng l i quân s chính tr ñúng ñ n, ñư c qu c t ng h thì hoàn toàn có kh
năng ñánh b i m i th l c ñ qu c hung b o”.


Câu 21.Phong trào ð ng kh i (1959-1960)
1.Nguyên nhân.
-Do ñ qu c m ñã chà ñ p tr ng tr n m t cách thô b o lên ñ c l p ch quy n
c a dân t c ta.
+T 1957-1959 M - Di m ñã tăng cư ng chính sách kh ng b , v i các chính
sách “t c ng”, “ di t c ng” ñ ñàn áp cách m ng mi n Nam.
+ð c bi t tháng 5/1959 chúng cho ra ñ i b lu t phát xit 10-59 lê máy chém ñi
kh p mi n Nam ñã gi t h i hàng lo t nh ng ngư i vô t i
-Trên cơ s phân tích tình hình mi n Nam dư i ch ñ M -Di m, H i ngh trung
ương ð ng l n th 15 (2/1959) ðã xác ñ nh con ñư ng phát tri n cơ b n c a cách m ng
mi n Nam là: Kh i nghĩa giành chính quy n v tay nhân dân b ng l c lư ng chính tr
c a qu n chúng là ch y u, k t h p v i ñ u tranh vũ trang ñ ñánh ñ ách th ng tr c a
M -Di m.
Chính sách kh ng b tàn b o ñó ñã bu c nhân dân mi n Nam ph i ñ ng lên
ñ u tranh m t m t m t còn v i chúng.
2.Di n bi n.
-Phong trào ñư c b t ñ u t nh ng cu c n i d y l t t ng ñ a phương như:
Cu c n i d y c a nhân dân B c Ái (Ninh Thuân), Vĩnh Th nh (Bình ð nh), Trà B ng
(Qu ng Ngãi) r i phong trào lan r ng kh p mi n Nam thành cao trào cách m ng v i
cu c “ð ng Kh i”, tiêu bi u B n Tre.
-Ngày 17/1/1960 dư i s lãnh ñ o c a t nh y B n Tre nhân dân các xã ð nh
Th y, Phư c Hi p, Bình Khánh thu c huy n Mõ Cày t nh B n Tre v i g y g c, giáo
mác, súng ng các lo i ñã n i d y ñ ng lo t ñánh ñ n b t, di t ác ôn, gi i tán chính
quy n ñ ch thành l p chính quy n cách m ng. Cu c n i d y lan nhanh toàn huy n Mõ
............................................................................................................................................................... 36
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
Cày và t nh B n Tre. T B n Tre phong trào “ð ng kh i” như nư c v b lan kh p
Nam B , Tây Nguyên, và m t s t nh mi n Trung Trung b .
3.K t qu và ý nghĩa l ch s
a.K t qu :
-Phong trào ñã phá v t ng m ng l n b máy cai tr c a ñ ch nhi u vùng nông
thôn, trên cơ s ñó chính quy n nhân dân ñư cthành l p.
-T phong trào M t tr n dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam ra ñ i
(20/12/1960) ñ i di n cho nhân dân mi n Nam.
-Làm phá s n chi n lư c chi n tranh m t phía c a M .
b.Ý nghĩa l ch s .
-Phong trào “ð ng Kh i” ñã giáng m t ñòn n ng n vào chính sách th c dân ki u
m ic aM mi n Nam, làm lung lay t n g c chính quy n Ngô ðình Di m.
-Th ng l i c a phong trào “ð ng Kh i” ñã ñánh d u bư c nh y v t c a cách
m ng mi n Nam. Chuy n cách m ng t th gi gìn l c lư ng sang th ti n công


Câu 22. Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “ Chi n tranh ñ c
bi t”.Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng “Chi n tranh ñ c bi t” ñó như th nào?
1.Chi n lư c“ Chi n tranh ñ c bi t” c a M -Ng y mi n Nam Vi t Nam.
1.1/Hoàn c nh l ch s :
-Sau phong trào “ð ng Kh i”, cách m ng mi n Nam phát tri n m nh m .
-Trên th gi i phong trào gi i phóng dân t c phát tr n m nh m ñang ñe d a h
th ng thu c ñ a c a ch nghĩa ñ qu c.
ð c u vãn tình th , ñ qu c M dư i th i t ng th ng Kennedy ñã chuy n
sang th c hi n chi n lư c chi n tranh ñ c bi t mi n Nam t 1961-1965.
* Chi n tranh ñ c bi t là hình th c chi n tranh xâm lư c th cdân ki u m i c a
M ñư c ti n hành b ng quân ñ i tay sai là ch y u do c v n m ch huy d a vào vũ
khí trang b và phương ti n chi n tranh c a M .
1.2/Âm mưu và th ño n.
*Âm mưu: Chi n tranh ñ c bi t là hình th c chi n tranh xâm lư c th c dân ki u
m i c a M v i âm mưu cơ b n là “dùng ngư i Vi t ñánh ngư i vi t”.ðây là âm mưu
vô cùng thâm ñ c c a lo i hình chi n tranh xâm lư c th c dân ki u m i c a M .
*Th ño n (Bi n pháp th c hi n)
-M th c hi n chi n tranh ñ c bi t b ng l c lư ng chính là ng y quân v i vũ khí
và s ch huy c a M .
-M tăng nhanh vi n tr quân s cho Ngô ðình Di m chúng ñưa vào mi n Nam
ngày càng l n s c v n quân s và l c lư ng h tr chi n ñ u.s li u…….
-ð ki m soát nhân dân và cô l pl c lư ng cách m ng mi n Nam M ng y ráo
ri t d n dân l p p chi n lư c chúng d ñ nh d n 10 tri u dân vào 16000 p.


............................................................................................................................................................... 37
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-S d ng ph bi n các chi n thu t chi n tranh m i như “tr c thăng v n”, “thi t
xa v n”
-Ti n hành nh ng cu c hành quân càn quét ñ tiêu di t l c lư ng cách m ng.
-Ti n hành phong t a biên gi i, vùng bi n nh m ngăn ch n s chi vi n t bên
ngoài vào mi n Nam
2.Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng “Chi n tranh ñ c bi t”
2.1/Xây d ng và c ng c l c lương:
-Ngày 20/12/1960, M t trân dân t c gi i phóng mi n Nam Vi t Nam ñư c thành
l p.
-2/1961, các l c lư ng vũ trang cách m ng th ng nh t thành quân gi i phóng
mi n Nam Vi tNam.
-1/1961,Trung ương c c mi n Nam ñư c thành l p thay cho x y Nam b cũ
2.2/Phương pháp và hình th c ñ u tranh:
-K t h p ñ u tranh chính tr v i ñ u tranh vũ trang.
-S d ng ba th quân (B ñ i ch l c, b ñ i ñ a phương, dân quân du kích), ti n
công ñ ch trên ba vùng chi n lư c (r ng núi, ñ ng b ng và ñô th ), b ng ba mũi giáp
công (Chính tr , quân s và binh v n)
2.3/Nh ng th ng l i quan tr ng.
*Trên m t tr n ch ng phá bình ñ nh (phong trào phá p chi n lư c)Cu c ñ u
tranh dai d ng, quy t li t gi a vi c l p và phá p chi n lư c. ð n cu i năm 64 ñ u năm
65 t ng m ng l n p chi n lư c b phá tr thành làng chi n ñ u .
*Trên m t tr n chính tr : Phong trào di n ra m nh m h u kh p các ñô th l n
như ðà N ng , Hu ,Sài Gòn
-Ngày 8/5/1963 hai v n tăng ni ph t t Hu bi u tình.
-Ngày 11/6/1963, t i Sài Gòn hòa thư ng Thích Qu ng ð c t thiêu.
-Ngày 16/6/1963, 70 v n quàn chúng Sài Gòn bi u tình.
-Ngày 1/11/1963 m tôlr ch c cu c ñ o chính l t ñ Ngô ðình Di m.
*Trên m t tr n quân s
-Năm 1962 ñánh b i nhi u cu c hành quân càn quét c a ñ ch vào chi n khu D
(mi n ðông Nam B ), U Minh, Tây Ninh…
-Ngày 2/1/1963 ta giành th ng l i l n trong tr n p B c (huy n Cai L y t nh Mĩ
Tho) tiêu di t 450 tên ñ ch.
-Trong ðông Xuân 64-65 ta giành th ng lơi trong tr n Bình Giã,tiêu di t 1700 tên
th a th ng ta liên t c giành nhi u th ng l i như An Lão (Bình ð nh), Ba Gia (Qu ng
Ngãi), ð ng Xoài (Biên Hòa).
ð n gi a 1965, ba ch d a ch y u c a chi n tranh ñ c bi t b lung lay t n g c,
chi n lư c “ Chi n tranh ñ c bi t” b phá s n.
2.4/Ý nghĩa.
-Cách m ng mi n Nam luôn tư th ch ñ ng.


............................................................................................................................................................... 38
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Làm th t b i âm mưu c a M trong vi c dùng mi n Nam ñ th c hi n thí ñi m
m t lo i hình chi n trang m i ñ ñàn áp cách m ng th gi i

Câu 23.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “ Chi n tranh c c b ”
Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng “Chi n tranh c c b ” ñó như th nào?
1.Chi n lư c“ Chi n tranh C c b ” c a M -Ng y mi n Nam Vi t Nam.
1.1/Hoàn c nh l ch s :ð u năm 1965 ñ ng tư c nguy cơ th t b i hoàn toàn c a
chi n lư c Chi n tranh ñ c bi t.ð qu c M dư i th i t ng th ng Johnson ñã chuy n
sang th c hi n chi n lư c “Chi n tranh C c b ” mi n Nam ñ ng th i gây chi n tranh
phá ho i mi n B c.
*Chi n tranh C c b là m t hình th c chi n tranh xâm lư c th c dân ki u m i
ñư c ti n hành b ng quân vi n chinh M , quân chư h u và quân ng y trong ñó quân
M gi vai trò quan tr ng, cùng v i vũ khí và phương ti n chi n tranh c a M .
1.2/Âm mưu và th ño n.
*Âm mưu: ð y m nh chi n tranh xâm lư c, ñàn áp và bình ñ nh cho ñư c mi n
Nam, phá ho i mi n B c ñ ng th i c u nguy cho quân ng y.
*Th ño n:
- t ñưa quân vi n chinh M , quân chư h u cùng v i vũ khí và phương ti n
chi n tranh hi n ñai vào mi n Nam.
-Chúng cho xây d ng nhi u căn c quân s l n như ðà N ng, Chu Lai, Cam
Ranh, Vũng Tàu, Tân Sơn Nh t.
-V a vào mi n Nam chúng m ngay nh ng cu c hành quân tìm di t, ñ u tiên
ñánh vào căn c V n Tư ng (Qu ng Ngãi). Sau ñó th c hi n nhi u cu c ph n công
chi n lư c trong hai mùa khô 65-66 và 66-67.
-ð h tr cho chi n lư c Chi n tranh C c b mi n Nam M còn dùng không
quân và h i quân b n phá mi n B c nh m phá ho i ti m l c kinh t , qu c phòng , phá
ho i công cu c xây d ng ch nghĩa xã h i mi n B c.
2.Cu c chi n ñ u c a quân và dân ta ch ng “Chi n tranh C c b ”.
2.1/Chi n th ng V n Tư ng (8/1965).
-M sáng ngày 8//8/1965 M huy ñ ng m t l c lư ng l n g m 900 tên cùng ví
vũ khí hi n ñ i, m cu c hành quân vào căn c Van Tư ng.
-Sau m t ngày chi n ñ u ta ñã ñ y lùi ñư c cu c hành quân c a ñ ch, tiêu di t
g n 900 tên ñ ch, b n cháy 22 xe, 13 máy bay.
*Ý nghĩa: Chi n th ng V n Tư ng ch ng t quân dân mi n Nam hoàn toàn có ñũ
kh năng ñương ñ u và ñánh b i quân vi n chinh M .

2.2Chi n th ng trong mùa khô 65-66.
-Trong mùa khô 65-66 v i l c lư ng 720.000 tên, M m cu c ph n công chi n
lư c qui mô l n l n th nh t v i 450 cu c hành quân vào hai hư ng chính là ñ ng
b ng Liên khu V và mi n ðông Nam B hòng b gãy xương s ng Vi t c ng
............................................................................................................................................................... 39
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Quân và dân ta ñã ñ p tan cu c ph n công l n th nh t c a ñ ch lo i kh i vòng
chi n ñ u 67.000 tên.
2.3Chi n th ng trong mùa khô 66-67.
-Trong mùa khô 66-67 v i l c lư ng 980.000 tên, M m cu c ph n công chi n
lư c qui mô l n l n th hai v i 895 cu c hành quân vào hư ng chính là mi n ðông
Nam B v i ý ñ là tiêu di t quân ch l c và cơ quan ñ u não c a ta.
-Quân và dân ta ñã ñ p tan cu c ph n công l n th hai c a ñ ch lo i kh i vòng
chi n ñ u 175.000 tên.
*Ý nghĩa:V i chi n th ng trong hai mùa khô làm cho g ng kìm tìm di t c a ñ ch
b b gãy hoàn toàn. Góp ph n làm phá s n chi n lư c Chi n tranh C c b , là ñi u ki n
ñ quân dân mi n Nam n i d y t t M u Thân 1968.
2.4/Cu c ti n công và n i d y ñ ng lo t t t M u Thân 1968.
*Hoàn c nh:
-Bư c vào mùa Xuân 1968, so sánh l c lư ng gi a ta và ñ ch thay ñ i có l i cho
ta sau hai mùa khô (1965-1966) và (1966-1967) làm cho tinh th n chi n ñ u c a binh
lính M gi m sút.
-Năm 68 l i là năm b u c t ng th ng M , có th trong n i b gi i c m quy n
M n y sinh nhi u mâu thu n mà ta có th l i d ng.
Ta ch trương m cu c t ng ti n công và n i d y trên toàn mi n Nam, tr ng
tâm là các ñô th .
*Di n bi n k t qu : Cu c ti n công và n i d y ñ ng lo t năm 68 ñư c m ñ u
b ng cu c t p kích chi n lư c ngay trong ñêm 30 r ng nhày 31/1/1968 (ñêm giao th a
t t M u Thân).Ta ti n công vào h u h t các ñô th mi n Nam và di n ra qua ba ñ t…..
-Trong ñ t 1 ta ñã lo i kh i vòng chi n ñ u 150.000 tên ñ ch, phá h y m t kh i
lư ng l n xe và phương ti n chi n tranh.
*Ý nghĩa: Làm lung lay ý chí xâm lư c c a quân vi n chinh M , bu c chúng ph i
tuyên b “Phi M hóa” chi n tranh, t c là th a nh n s th t b i c a Chi n tranh C c
b , ch m d t không ñi u ki n chi n tranh phá ho i mi n B c, ch p nh n ng i vào bàn
ñàm phán Pa ri ñ bàn v vi c ch m d t chi n tranh l p l i hòa bình Vi t Nam.

Câu 24.Âm mưu và th ño n c a Mĩ-ng y, trong chi n lư c “ Vi t Nam hóa” chi n
tranh.Quân và dân ta ñã chi n ñ u ch ng chi n lư c “Vi t Nam hóa ” ñó như th
nào?
1.Chi n lư c“ Vi t Nam hóa” chi n tranh c a M .
1.1/Hoàn c nh l ch s . Do b th t b i n ng n trong chi n tranh c c b mi n
Nam và chi n tranh phá ho i mi n B c. ð qu c M dư i th i t ng th ng Ních Xơn
chuyy n sang th c hi n chi n lư c “Vi t Nam hóa” chi n tranh.
* Vi t Nam hóa chi n tranh là hình th c chi n tranh xâm lư c th c dân ki u
m i c a M , ñư c ti n hành b ng quân ñ i tay sai là ch y u, có s h tr c a m t l c


............................................................................................................................................................... 40
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
lư ng chi n ñ u M ’, do c v n M ch huy cùng v i vũ khí và phương ti n chi n
ttranh c a M .
1.2/Âm mưu và th ño n:
a.Âm mưu:
-Ti p t c th c hi n chính sách dùng “ngư i vi t tr ngư i Vi t”, t n d ng tri t ñ
xương máu c a ngư i Vi Nam ñ gi m xương máu c a ngư i M trên chi n
trư ng.Thay màu da trên xác ch t.
-Xoa di u dư lu n c a nhân dân M và nhân dân th gi i ñ ti p t c cu c chi n
tranh xâm lư c.
b.Th ño n:
-Rút d n quân vi n chinh M và quân các nư c thân M kh i mi n Nam. Tăng
cư ng xây d ng và vi n tr cho quân ng y ñ quân ng y có th t ñ ng v ng và t
gánh vác l y chi n tranh.
-Tăng cư ng ñ u tư v n, kĩ thu t phát tri n kinh t mi n Nam, v a ñ l a b p v a
ñ bóc l t nhi u hơn ñ gi m gánh n ng cho M .
-M r ng chi n tranh phá ho i mi n B c l n th hai, tăng cư ng, m r ng chi n
tranh xâm lư c Lào Cam pu chia, mà l c lư ng xung kích là l c lư ng ng y quân (dùng
ngư i ðông Dương ñánh ngư i ðông Dương)
- Dùng th ño n ngo i giao b t tay câu k t v i các nư c xã h i ch nghĩa ñ gây
s c ép và cô l p V êt Nam trên trư ng qu c t .
2.Quân dân mi n Nam ñánh b i chi n lư c Vi t Nam hóa chi n tranh.
2.1. Trên m t trân chính tr .
-6/6/1969 Chính ph cách m ng lâm th i C ng hòa mi n Nam Vi t Nam ra ñ i,
ñư c nhân dân trong nư c và th gi i ng h
-4/1970 H i ngh c p cao ba nư c ðông dương ñư c tri u t p th hi n s ñoàn
k t chi n ñ u c a ba nư c trong ch ng k thù chung.
- Phong trào ñ u tranh c a các t ng l p nhân dân, h c sinh, sinh viên ngày càng
phát tri n m nh m ñ c bi t Hu ðà N ng, Sài Gòn.
2.2.Trên m t tr n quân s .
-Năm 70 ph i h p v i quân dân Cam Pu Chia ñ p tan cu c hành quân xâm lư c
Cam Pu Chia c a 10 v n M ng y Sài Gòn, ta ñã lo i kh i vòng chi n ñ u 17.000 tên,
gi i phóng m t vùng r ng l n lãnh th Cam pu Chia.
-Năm 1971 cùng v i quân dân Lào ñ p tan cu c hành quân chi m gi ñư ng 9
Nam Lào, lo i kh i vòng chi n 22.000 quân M -Ng y. B o v ñư c hành lang chi n
lư c c a ba nư c ðông Dương.
-ð u năm 1972 ta ch ñ ng m cu c ti n công chi n lư c ñánh vào quân M -
Ng y trên kh p mi n Nam, b t ñ u t ngày 30/3/1972, ta ñánh vào 3 hư ng chính là
Qu ng Tr , Tây Nguyên và ðông Nam B . Sau g n 3 tháng (30/3-6/1972) ta ñã ch c
th ng 3 phòng tuy n quan tr ng c a ñ ch. ð y chi n lư c Vi t Nam hóa ñ ng trư c
nguy cơ b phá s n
............................................................................................................................................................... 41
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
*Ý nghĩa.
-Giáng m t ñòn n ng n vào quân ng y và qu c sách bình ñ nh c a chi n lư c
Vi t Nam hóa, t o ra bư c ngo c cho cu c kháng chi n ch ng M .
-Bu c M ph i tuyên b M hóa tr l i cu c chi n tranh t c là th a nh n s th t
b i c a chi n lư c Vi t Nam hóa chi n tranh

Câu 25.Cu c t ng ti n công và n i d y mùa Xuân 1975: Ch trương, k ho ch c a
ta, di n bi n, k t qu , nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s .
1.Ch trương, k ho ch.
1.1.Hoàn c nh. Sau Hi p ñ nh Pa ri tình hình so sánh l c lư ng mi n Nam
thay ñ i có l i cho cách m ng.
*ð ch: Suy y u nghiêm tr ng
-Quân M và quân ð ng minh rút h t v nư c làm cho chính quy n và quân ñ i
Sài Gòn, b cô l p và m t ch d a.
-Vi n tr c a M cho chính quy n Sài Gòn ngày càng gi m d n.
-Vùng chi m ñóng b thu h p d n.
*Ta: Hơn h n ñich c v th và l c.
-Có cơ s pháp lý qu c t là Hi p ñ nh Pa ri
-Mi n B c là h u phương v ng ch c.
- mi n Nam: L c lư ng cách m ng trư ng thành, vùng gi i phóng ñư c m
r ng.
1.2.Ch trương. Trư c th i cơ chi n lư c m i, B chính tr quy t ñ nh ñ ra k
ho ch gi i phóng hoàn toàn mi n Nam trong 2 năm 1975-1976.
1.3.K ho ch .
-Năm 1975 s tranh th th i cơ, b t ng t n công trên qui mô l n kh p mi n Nam
tao ñi u ki n ñ năm 1976 gi i phóng hoàn toàn mi n Nam.
-B chính tr còn d ki n: N u th i cơ ñ n ñ u ho c cu i năm 1975 thì l p t c
gi i phóng hoàn toàn mi n Nam trong năm 1975.
-Trong khi B chính tr ñang h p thì ngày 6/1/1975 quân dân mi n Nam gi i
phong hoàn toàn t nh Phư c Long quân ñich không còn kh năng ñánh chi m l i căn c
ñi u ñó ch ng t chúng suy y u ñi nhi u. Tình hình ñó B chính tr quy t ñ nh gi i
phóng hoàn toàn mi n Nam trong năm 1975.
2.Di n bi n
2.1.Chi n dich Tây Nguyên. (T ngày 4/3 ñ n ngày 24/3/1975)
*V trí chi n lư c c a Tây Nguyên. Là ñ a bàn chi n lư c quan tr ng:
-Tây nguên ñư c xem như ngôi nhà chung c a ba nư c ðông Dương
-T Tây Nguyên có th t a xu ng các t nh ven bi n mi n Trung, và Nam B .
-Khu v c và m c tiêu t n công l n c a ta là Tây Nguyên v i tr n ñánh m màn
then ch t là Buôn Ma Thu t, vì l c lư ng c a ñ ch ñây tương ñ i y u.
*Di n bi n
............................................................................................................................................................... 42
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-ð u tháng 3/1975 ta ñánh nghi binh Pleyku, Kom Tum, ñ ng th i bí m t bao
vây Buôn Ma Thu t.
-10/3/1975, ta b t ng t n công Buôn Ma Thu t và giành th ng l i nhanh chóng.
-14/3/1975, ñ ch rút ch y kh i Tây Nguyên, trên ñư ng rút ch y chúng b quân ta
truy kích tiêu di t
-Ngày 24/3/1975 chi n d ch k t thúc ta gi i phóng hoàn toàn Tây Nguyên.
* Ý nghĩa: Chi n d ch Tây Nguyên ñã m ra quá trình s p ñ hoàn toàn c a ng y
quân, ng y quy n. ðưa cu c kháng chi n ch ng M chuy n sang m t th i kỳ m i.
2.2Chi n dich Hu ðà N ng (21/3 - 29/31975)
-Sau th ng l i Tây Nguyên B chính tr h quy t tâm gi i phóng hoàn toàn
mi n Nam trư c mùa mưa 1975. Mu n v y ph i nhanh chóng gi i phóng toàn b mi n
Trung. Trong ñó Hu và ðà N ng mang tính ch t quy t ñ nh.
-Ngày 19/3/1975 ta gi i phóng hoàn toàn t nh Qu ng Tr , chi m ñèo H i Vân và
cô l p Hu
-25/3/1975 quân ta ti n vào c ñô Hu , ñ n ngày 26/3 ta gi i phóng thành ph
Hu và toàn b t nh Th a Thiên. Cùng th i gian này ta gi i phóng Tam Kỳ, Qu ng
Ngãi, Chu Lai t o th uy hi p ðà N ng t phía Nam.
-Sáng ngày 29/3/1975 ta t n công ðà N ng ñ n 3h chi u cùng ngày chi m ñư c
thành ph , ðà N ng hoàn toàn gi i phóng
*Ý nghĩa: Chi n th ng Hu ðà N ng ñã gây nên tâm lí tuy t v ng c a ng y quân
ñưa cu c t ng ti n công và n i d y c a quân và dân ta ti n lên m t bư c m i v i s c
m nh áp ñ o.
2.3.Chi n d ch H Chí Minh L ch s
-Ngày 9/4/1975, quân ta t n công Xuân L c-m t căn c phòng th tr ng y u b o
v Sài Gòn t phía ðông.
-Ngày 16/4/1975 ta phá v tuy n phòng th c a ñ ch Phan Rang.
-Ngày 21/4/1975 quân ñ ch Xuân L c tháo ch y, b ñ i ta áp sát Sài Gòn.
-Ngày 18/4/1975 t ng th ng M ra l nh di t n h t ngư i M kh i Sài Gòn.
-17h ngày 26/4/1975 ta n súng m ñ u chi n d chH Chí Minh, năm cánh quân
c a ta cùng lúcti n vào trung tâm Sài Gòn.
-ðêm 28 r ng ngày 29/4/1975 t t c các cánh quân c a ta ñư c l nh t ng công
kích vào trung tâm thành ph ñánh chi m các cơ quan ñ u não c a chính quy n Sài gòn
như Dinh ñ c l p, sân bay Tân Sơn Nh t, B t ng tham mưu ng y, b tư l nh c nh sát
ng y, ðài phát thanh…….
-10h, ngày 30/4/1975, xe tăng c a ta ti n th ng vào Dinh ñ c l p b t s ng toàn b
ng y quy n trung ương. Dương Văn Minh tuyên b ñ u hàng không ñi u ki n.
-11h 30 ngày30/4/1975 c cách m ng tung bay trên nóc ph t ng th ng ng y.
Thành ph Sài Gòn hoàn toàn gi i phóng. Chi n d ch H Chí Minh L ch s toàn th ng
2.4.K t qu , Ý nghĩa l ch s , Nguyên nhân th ng l i.
*K t qu
............................................................................................................................................................... 43
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Ta: Cu c ti n công và n i d y mùa xuân năm1975 giành th ng l i ta ñã lo i kh i
vòng chi n ñ u hơn 1 tri u quân ch l c ng y, ñ p tan hoàn toàn b máy ng y quy n t
Trung ương ñ n cơ s .Gi i phóng ,hoàn toàn mi n Nam th ng nh t nư c nhà.
-ð ch: Là th t b i cay ñ ng nh t trong l ch s nư c M .
*Ý nghĩa l ch s
-Chi n d ch H Chí Minh là th ng l i to l n nh t, oanh li t nh t c a nhân dân
V êt Nam trong 21 năm kháng chi n ch ng M c u nư c.
-ðây là th ng l i vĩ ñ i nh t trong l ch s 4000 năm c a dân t c.
-M ra m t k nguyên m i trong l ch s dân t c, k nguyên c nư c hòa bình,
ñ c l p, th ng nh t và ñi lên Ch nghĩa xã h i.
-Làm ñ o l n chi n lư c toàn c u c a M , t o ñi u ki n thu n l i cho phong trào
cách m ng th gi i phát tri n. ð c bi t là t o ñi u ki n thu n l i cho cách m ng Cam
Pu Chia và cách m ng Lào ti n lên gi i phóng hoàn toàn ñ t nư c trong năm 1975.
*Nguyên nhân th ng l i.
-S lãnh ñ o tài tình, sáng su t c a ð ng. Th hi n rõ ñư ng l i quân s ñúng
ñ n………
-Phát huy ñư c s c m nh ñoàn k t toàn dân.Tiêu bi u là s ñoàn k t c a quân
dân hai mi n Nam B c.
-S ñoàn k t chi n ñ u c a ba nư c ðông Dương. S giúp ñ to l n c a Liên
Xô-Trung Qu c và ban bè ti n b th gi i.


Câu 26.Nguyên nhân th ng l i và ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ
c u nư c.
1.Nguyên nhân th ng l i
-Nh có s lãnh ñ o sang su t tài tình c a ð ng v i ñư ng l i chính tr , quân s
ñ c l p, t ch , ñúng ñ n sáng t o. ðó là ñư ng l i ti n hành ñ ng th i Cách m ng xã
h i ch nghĩa mi n B c và Cách m ng dân t c dân ch nhân dân mi n Nam.
-Nhân dân ta có truy n th ng yêu nư c n ng nàn. Trong cu c kháng chi n ch ng
M c u nư c do ð ng ta lãnh ñ o, truy n th ng ñó ñư c phát huy cao ñ và nhân lên
g p b i…
-Mi n B c xã h i ch nghĩa ñư c b o v v ng ch c, ñư c xây d ng c ng c và
không ng ng tăng lên v ti m l c kinh t qu c phòng, b o ñ m th c hi n nghĩa v h u
phương l n ñ i v i tuy n tuy n…..
-Tình ñoàn k t g n bó gi a nhân dân ba nư c ðông Dương trong cu c ñ u tranh
ch ng m t k thù chung ñã t o nên s c m nh to l n cho l c lư ng chung c a cách
m ng ba nư c và cho t ng nư c ðông Dương.
-S ñ ng tình ng h , giúp ñ to l n c a các l c lư ng cách m ng, hòa bình dân
ch trên th gi i. Nh t là Liên Xô Trung Qu c và các nư c xã h i ch nghĩa anh em.


............................................................................................................................................................... 44
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
*Trong nh ng nguyên nhân trên thì s lãnh ñ o c a ð ng v i ñư ng l i chính tr ,
quân s ñ c l p, t ch , ñung ñ n sáng t o….là nguyên nhân quan tr ng nh t.
Vì: ð ng lãnh ñ o là nguyên nhân bao trùm, chi ph i các nguyên nhân
khác….N u không có ð ng lãnh ñ o thì s không có s c m nh t ng h p c a dân t c,
không th k t h p ñư c s c m nh dân t c v i s c m nh th i ñ i. S lãnh ñ o c a ð ng
là m t nhân t quy t ñ nh cho m i th ng l i c a cách m ng Vi t Nam.
2.Ý nghĩa l ch s c a cu c kháng chi n ch ng Mĩ c u nư c.
2.1/ð i v i dân t c.
-Là th ng l i vĩ ñ i nh t trong l ch s d ng nư c và gi nư c c a dân t c dân
t c: K t thúc 21 năm kháng chi n ch ng M và 30 năm chi n tranh gi i phóng dân t c,
b o v T qu c t sau cách m ng tháng Tám 1945.
-Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M ñã ch m d t vĩnh vi n ách th ng tr
c a ch nghĩa ñ qu c nư c ta hơn m t th k . Trên cơ s ñó hoàn thành cu c cách
m ng dân t c dân ch nhân dân trong c nư c, th c hi n th ng nh t nư c nhà.
-Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M ñã m ra m t k nguyên m i trong
l ch s dân t c-K nguyên ñ t nư c ñ c l p, th ng nh t , ñi lên Ch nghĩa xã h i.
2.2/ð i v i th gi i:
-Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M ñã ñ p tan cu c ph n kích l n nh t
c a các l c lư ng ph n cách m ng sau chi n tranh th gi i th hai.
-Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M ñã phá v phòng tuy n quan tr ng
ngăn ch n ch nghĩa c ng s n ðông Nam Á c a ñ qu c M , góp ph n làm ñ o l n
chi n lư c toàn c u ph n cách m ng c a chúng.
-Th ng l i c a cu c kháng chi n ch ng M ñã tăng cư ng liên minh chi n ñ u
gi a ba dân t c ðông Dương, tăng cư ng l c lư ng cách m ng th gi i, là ngu n c vũ
ñ ng viên to l n ñ i v i phong trào cách m ng th gi i, các dân t c ñang ñ u tranh
ch ng ch nghĩa ñ qu c.


Câu 27.Hoàn c nh l ch s ; ch trương; ñư ng l i ñ i m i c a ð ng và nh ng
thành t u cơ bàn c a công cu c ñ i m i c a nư c ta t năm 1986 ñ n năm 1990.
1.Hoàn c nh l ch s (nguyên nhân, s c n thiêt) ti n hành công cu c ñ i m i
ñ t nư c.
-Tr i qua 10 năm th c hi n hai k hoach 5 năm xây d ng Ch nghĩa xã h i
(1976-1980 và 1981-1985), nhân dân ta ñã ñ t ñư c nh ng thành t u và ti n b ñáng k
trong lĩnh v kinh t - xã h i và trong cu c ñ u tranh b o v T qu c. ð ng th i, chúng
ta cũng g p không ít khó khăn và y u kém, ch y u là do sai l m khuy t ñi m gây nên,
d n ñ n kh ng ho ng kinh t - xã h i. Hoàn c nh ñó ñòi h i ð ng ta ph i ñ i m i.
2.Ch trương, quan ñi m, ñư ng l i, n i dung ñ i m i.
2.1/Ch trương:Ch trương,quan ñi m, ñư ng l i, n i dung ñ i m i ñ t nư c
c a ð ng ñư c ñ ra l n ñ u tiên t i ð i h i toàn qu c l n th VI (12/1986).Sau ñó
............................................................................................................................................................... 45
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
ñư c ñi u ch nh, b sung, phát tri n t i ð i h i VII (6/1991), ð i h i VIII (6/1996), ð i
h i IX (4/2001).
2.2/Quan ñi m ñ i m i: ð i m i ñ t nư c không ph i là thay ñ i m c tiêu c a
Ch nghĩa xã h i, mà làm cho m c tiêu y ñư c th c hi n có hi u qu b ng nh ng quan
ñi m ñúng ñ n v Ch nghĩa xã h i, nh ng hình th c bư c ñi và bi n pháp thích h p.
2.3/ðư ng l i. ð i m i ph i toàn di n, ñ ng b , t kinh t , chính tr ñ n t ch c,
tư tư ng, văn hóa nhưng tr ng tâm là ñ i m i kinh t .
2.4/N i dung ñ i m i.
*ð i m i kinh t :
-Khơi d y m i ti m năng, ñ ng viên và t o ñi u ki n cho m i ngư i phát huy ý
chí t l c, t cư ng, c n ki m ra s c làm giàu cho mình và cho ñ t nư c.
-Xoa b cơ ch qu n lí kinh t theo ki u t p trung bao c p, hình thành cơ ch th
trư ng có s qu n lí c a nhà nư c. Th c hi n k ho ch kinh t theo phương th c h ch
toán kinh doanh.
-Th c hi n chính sách m c a và h p tác kinh t qu c t .
*ð i m i v chính tr :
-Xây d ng nhà nư c xã h i ch nghĩa, nhà nư c c a dân, do dân và vì dân.
-Nh n m nh quan ñi m “l y dân làm g c”, coi dân ch v a là m c tiêu, v a là
ñ ng l c c a công cu c ñ i m i nư c ta.
-ð i m i là n i dung là phương th c ho t ñ ng c a nhà nư c và các ñoàn th
qu n chúng theo phương châm “Dân bi t, dân bàn, dân làm, dân ki m tra”.
3.Thành t u và ưu ñi m cu vi c th c hi n k ho ch 5 năm (1986-1990)
(Thành t u và ưu ñi m bư c ñ u c a công cu c ñ i m i nư c ta).
*ðư ng l i ñ i m i c a ð ng ñư c nhân dân hư ng ng r ng rãi, nhanh chóng
ñi vào cu c s ng và ñ t ñư c nh ng thành t u bư c ñ u rr t quan tr ng, ch y u là
trong vi c th c hi n nh ng m c c a “Ba chương trình kinh t ”
-V lương th c-th c ph m: T ch thi u ăn, năm 1988 ta ph i nh p hơn 45 v n
t n g o. ð n năm 1990 ñã không nh ng vươn lên ñáp ñư c nhu c u trong nư c mà còn
có d tr và xu t kh u, góp ph n quan tr ng n ñ nh ñ i s ng nhân dân. S n xu t lương
th c năm1988 ñ t 19,5 tri u t n vư t năm 1987 là 2 tri u t n; ñ n năm 1989 ñ t 21,4
tri u t n.
-V hàng hóa th trư ng: Nh t là hàng tiêu dùng d i dào, ña d ng và lưu thông
tương ñ i thu n l i, trong ñó ngu n hàng s n xu t trong nư c tăng hơn trư c, có ti n b
v ch t lư ng và m u mã. Các cơ ls s n xu t g n ch t v i th trư ng, ph n bao c p c a
nhà nư c gi m ñáng k .
-Kinh t ñ i ngo i phát trik n nhanh và m r ng hơn trư c v quy mô, hình th c,
ñã góp ph n quan tr ng vào vi c th c hi n m c tiêu kinh t - xã h i. Trong k ho ch 5
năm này, nhi u m t hàng có giá tr như g o, ñ u thô….Năm 1989, ta xu t kh u 1,5 tri u
t n g o (ñ ng hàng th ba sau Thái Lan và M ).Nh p kh u c a ta gi m ñáng k .


............................................................................................................................................................... 46
http://ebook.here.vn - T i mi n phí eBook, ð thi, Tài li u h c t p
-Thành t u quan tr ng khác là ta ñã ki m ch ñư c m t bư c l m phát. C th
n u ch s tăng bình quân hàng tháng trên th trư ng năm 1986 là 20%, năm 1987 là
10%, năm 1988 là 14%, năm 1989 là 2,5%, ñ n năm 1989 là 4,4%.
-Th ng l i cơ b n có ý nghĩa chi n lư c lâu dài là ch trương ñ i m i c a ð ng
ñã th t s phát huy quy n làm ch kinh t c a nhân dân, ñã khơi d y ti m năng và s c
m nh sáng t o c a qu n chúng ñ phát tri n s n xu t, t o thêm vi c làm cho ngư i lao
ñ ng và tăng nthêm s n ph m xã h i.
Tóm l i , nh ng thành t u và ưu ñi m trong bư c ñ u th c hi n ñư ng l i ñ i
m i (1986-1990) là r t quan tr ng, ch ng t ñư ng l i ñ i m i c a ð ng là ñúng ñ n,
bư c ñi c a công cu c ñ i m i v cơ b n là phù h p.

---------------oo0oo---------------
Chúc các em ôn t p tôt và ñ t ñư c k t qu cao trong mùa thi s p ñ n.
............................................................................................................................................................... 47

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản