ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Chia sẻ: Nguyenhoanglong Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

0
661
lượt xem
216
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một nguyên tử trung hòa điện khi nguyên tử có: a.Số lượng proton lớn hơn số lượng electron b.Số lượng proton nhỏ hơn số lượng electron c.Số lượng proton bằng số lượng electron d.Cả ba câu đều sai 2.Một nguyên tử khi không cân bằng điện thì trở thành ion: a.Ion dương khi số lượng proton nhỏ hơn số lượng electron b.Ion âm khi số lượng proton nhỏ hơn số lượng electron c.Câu a và b đều đúng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 1/50
 2. I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Học sinh, sinh viên chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu sau: 1. Một nguyên tử trung hòa điện khi nguyên tử có: a. Số lượng proton lớn hơn số lượng electron b. Số lượng proton nhỏ hơn số lượng electron c. Số lượng proton bằng số lượng electron d. Cả ba câu đều sai 2. Một nguyên tử khi không cân bằng điện thì trở thành ion: a. Ion dương khi số lượng proton nhỏ hơn số lượng electron b. Ion âm khi số lượng proton nhỏ hơn số lượng electron c. Câu a và b đều đúng d. 3. Các hạt mang điện tương tác nhau: a. Các hạt trái dấu đẩy nhau b. Các hạt cùng dấu đẩy nhau c. Các hạt trái dấu hút nhau d. Chỉ có câu a sai 4. Electron là hạt: a. Không mang điện tích b. Mang điện tích dương c. Mang điện tích âm d. Chỉ có câu a sai 5. Proton là hạt: a. Mang điện tích dương b. Mang điện tích âm c. Không mang điện tích d. Chỉ có câu a đúng 6. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là UAB: a. UAB = VA - VB b. UAB = VB - VA c. Câu a đúng b sai d. Câu a sai b đúng 7. Điện trở là một linh kiện: a. Tích cực b. Thụ động c. Dùng để tăng dòng điện d. Khuếch đại điện áp 8. Điện trở dây dẫn: a. Tỷ lệ thuận với tiết diện của dây b. Tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây c. Không phụ thuộc tiết diện của dây d. Bằng tiết diện của dây 9. Biểu thức của định luật Ohm cho đoạn mạch là: U a. U = I .R b. R= I U I c. I= d. U= R R 10. Điện trở quang là một linh kiện: a. Thay đổi trị số khi tăng nhiệt độ b. Thay đổi trị số khi giảm nhiệt độ c. Thay đổi trị số khi giảm điện áp d. Cả 3 câu đều sai 11. LDR (Light Dependent Resistor) là loại linh kiện có: a. Trị số dòng điện luôn luôn tăng b. Trị số điện áp luôn luôn giảm c. Trị số điện trở thay đổi phụ thuộc ánh sáng chiếu vào nó d. Trị số điện trở thay đổi phụ thuộc điện áp đặt vào nó 12. Nhiệt trở là điện trở có trị số: 2/50
 3. a. Luôn luôn tăng theo nhiệt độ b. Luôn luôn giảm theo nhiệt độ 13. Nhiệt trở âm NTC (Negative Temperature Coefficient) là nhiệt trở có trị số điện trở: a. Tăng khi nhiệt độ tăng b. Giảm khi nhiệt độ giảm c. Tăng khi nhiệt độ giảm d. Không đổi khi nhiệt độ thay đổi 14. Nhiệt trở dương PTC (Positive Temperature Coefficient) là nhiệt trở có trị số điện trở: a. Không đổi khi nhiệt độ thay đổi b. Giảm khi nhiệt độ tăng c. Tăng khi nhiệt độ giảm d. Tăng khi nhiệt độ tăng 15. Hai điện trở R1, R2 ghép nối tiếp, điện trở tương đương của chúng: 1 1 a. R1 + R2 b. + R1 R2 R1 + R2 c. d. Cả 3 câu đều sai R1 .R2 16. Hai điện trở R1, R2 ghép song song, điện trở tương đương của chúng: 1 1 a. R1 + R2 b. + R1 R2 R1 + R2 c. d. Cả 3 câu đều sai R1 .R2 17. Điện trở R1=100K, R2=2K2 ghép nối tiếp, điện trở tương đương của chúng: a. 220K b. 202K c. 102K2 d. Cả 3 câu đều sai 18. Điện trở tương đương của hai điện trở mắc song song R1=R2=100K: a. 100K b. 200K c. 50K d. Cả 3 câu đều sai 19. Điện trở tương đương của ba điện trở mắc song song với R1=R2=R3=3K3 là: a. 3K3 b. 330Ω c. 110Ω d. 1100Ω 20. Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: a. Số tương ứng với màu b. Sai số c. Số số 0 thêm vào d. Nhiệt độ 21. Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ tư chỉ: a. Sai số b. Số tương ứng với màu c. Điện áp chịu đựng d. Cả 3 câu đều sai 22. Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ hai chỉ: a. Sai số b. Nhiệt độ c. Số số 0 thêm vào d. Số tương ứng với màu 23. Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ tư chỉ: a. Số số 0 thêm vào b. Sai số c. Điện áp chịu đựng được d. Số tương ứng với màu 24. Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: a. Sai số b. Số tương ứng với màu c. Số số 0 thêm vào d. Cả 3 câu đều sai 25. Với điện trở ba vòng màu thì vòng thứ hai chỉ: a. Số số 0 thêm vào b. Sai số c. Điện áp chịu đựng được d. Số tương ứng với màu 26. Với điện trở 4 vòng màu thì vòng thứ ba chỉ: 3/50
 4. a. Nhiệt độ b. Dòng điện cực đại c. Sai số d. Số số 0 thêm vào 27. Với điện trở 5 vòng màu thì vòng thứ năm chỉ: a. Số số 0 thêm vào b. Số tương ứng với màu c. Sai số d. Nhiệt độ 28. Điện trở ba vòng màu: đỏ-đỏ-đỏ, giá trị điện trở là: a. 2200Ω b. 220Ω c. 222Ω d. Cả 3 câu đều sai 29. Điện trở 4 vòng màu: lục-lam-cam-vàng nhũ, giá trị điện trở là: a. 560Ω b. 56K c. 5K6 d. Cả 3 câu đều sai 30. Điện trở 5 vòng màu: nâu-đen-đen-đen-nâu, giá trị điện trở là: a. 100Ω b. 1000Ω c. 10Ω d. Cả 3 câu đều sai 31. Điện trở 4 vòng màu: cam-cam-cam-bạc, giá trị điện trở là: a. 330Ω b. 330K c. 3K3 d. Cả 3 câu đều sai 32. Một đoạn mạch điện có hai điện trở R1 và R2 ghép song song thì: a. Nếu R1>R2 thì I1>I2 (I1, I2 là dòng qua R1, R2) b. Nếu R1I2 c. Nếu R1>R2 thì U1>U2 (U1, U2 là hiệu điện thế giữa hai đầu R1, R2) d. Nếu R1
 5. c. Giảm dần( U, I cùng giảm) d. Cả ba câu đều sai 40. Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc song song là: 1 1 a. + b. C1 +C2 C1 C 2 c. C1 x C2 d. Cả ba câu đều sai 41. Điện dung tương đương của hai tụ C1, C2 mắc nối tiếp là: 1 1 a. C1 +C2 b. + C1 C 2 C1 + C 2 C1 .C 2 c. d. C1 .C 2 C1 + C 2 42. Tụ điện liên lạc truyền tín hiệu do: a. Điện môi dẫn điện b. Dung kháng của tụ lớn c. Điện dung của tụ nhỏ d. Cả ba câu đều sai 43. Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của tụ điện được gọi là: a. Cảm kháng b. Dung kháng c. Điện trở thuần d. Tổng trở 44. Đơn vị của dung kháng là: a. F b. Ω c. H d. mA 45. Dung kháng là đại lượng: a. Không phụ thuộc điện dung của tụ b. Bằng điện dung của tụ c. Tỷ lệ thuận với điện dung của tụ d. Tỷ lệ nghịch với điện dung của tụ 46. Cho hai tụ điện giống nhau ghép nối tiếp. Sức cản tín hiệu xoay chiều của mạch ghép nối tiếp so với sức cản tín hiệu xoay chiều của mỗi tụ: a. Lớn hơn b. Nhỏ hơn c. Bằng nhau d. Cả ba câu đều sai 47. Cho hai tụ điện giống nhau ghép song song. Sức cản tín hiệu xoay chiều của mạch ghép song song so với sức cản tín hiệu xoay chiều của mỗi tụ: a. Lớn hơn b. Bằng nhau c. Nhỏ hơn d. Cả ba câu đều sai 48. Điện dung của tụ là đại lượng: a. Tỷ lệ thuận với tiết diện của bản tụ b. Tỷ lệ nghịch với tiết diện của bản tụ c. Bằng tiết diện của bản tụ d. Không phụ thuộc tiết diện của bản tụ 49. Tụ điện có điện dung C1=100pF, C2=47pF ghép song song. Điện dung tương đương của chúng là: a. 32pF b. 0,03pF c. 147pF d. 73,5pF 50. Điện dung tương đương của hai tụ mắc nối tiếp với C1=C2=1000pF: a. 1000pF b. 2000pF c. 1500pF d. 500pF 51. Tụ ceramic( tụ gốm) là loại tụ: a. Có phân cực tính b. Không phân cực tính( ứng dụng trong mạch cao tần và âm tần kích thức bé) c. Câu a và b đều đúng d. Câu a và b đều sai 52. Tụ hóa( tụ điện giải) là loại tụ:( dùng trong mạch lọc, xung trong dòng DC) a. Có phân cực tính b. Không phân cực tính c. Có trị số luôn thay đổi d. Cả ba câu đều sai( chỉ có tụ hóa và tụ 5/50
 6. tantan là phân cực tính) 53. Tụ điện là một linh kiện có lớp điện môi: a. Luôn là giấy b. Luôn là mica c. Luôn là không khí d. Cả ba câu đều sai 54. Trên thân tụ ceramic có ghi .01. Giá trị điện dung của tụ là: a. 0,1µF b. 0,01pF c. 0,01µF d. 0,01F 55. Trên thân tụ điện có ghi 222 thì trị số điện dung của tụ là: a. 222F b. 222pF c. 2200pF( 22x 10^2Pf) d. Cả ba câu đều sai 56. Điện dung của tụ điện là đại lượng: a. Tỷ lệ thuận với khoảng cách giữa hai bản tụ b. Tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa hai bản tụ c. Tỷ lệ nghịch với bề dày của lớp điện môi d. Chỉ có câu a sai 57. Cuộn cảm là một linh kiện: a. Có tần số luôn thay đổi b. Có tần số không thay đổi c. Có dòng điện bằng không d. Thụ động 58. Hệ số tự cảm của cuộn dây: a. Không phụ thuộc vào số vòng dây quấn b. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn c. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn d. Luôn bằng 10H (Henry) 59. Đơn vị của hệ số tự cảm là: a. F b. m c. Ω d. H 60. Đại lượng đặc trưng cho khả năng cản trở dòng xoay chiều của cuộn cảm được gọi là: a. Cảm kháng b. Dung kháng c. Hệ số tự cảm d. Điện trở thuần 61. Đơn vị của cảm kháng là: a. Ω b. m c. A d. H 62. Cảm kháng là đại lượng: a. Tỷ lệ nghịch với hệ số tự cảm b. Tỷ lệ thuận với hệ số tự cảm c. Không phụ thuộc hệ số tự cảm d. Bằng hệ số tự cảm 63. Trong quá trình nạp điện thì hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm: a. Giảm dần b. Tăng dần c. Không đổi d. Cả ba câu đều sai 64. Máy biến thế là máy: a. Chỉ làm tăng điện thế b. Chỉ làm giảm điện thế c. Có điện thế không đổi d. Cả ba câu đều sai 65. Máy tăng thế là máy có số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp: a. Lớn hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp b. Nhỏ hơn số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp c. Bằng số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp d. Cả ba câu đều sai 66. Điện áp lấy ra ở cuộn thứ cấp của biến thế: a. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp 6/50
 7. b. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp c. Không phụ thuộc số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp d. Bằng số vòng dây quấn ở cuộn sơ cấp 67. Dòng điện chạy trên cuộn thứ cấp của biến thế: a. Tỷ lệ thuận với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp b. Tỷ lệ nghịch với số vòng dây quấn ở cuộn thứ cấp c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 68. Bán dẫn thuần là bán dẫn: a. Duy nhất không pha bán dẫn khác vào b. Có pha thêm bán dẫn khác vết c. Tinh khiết d. Chỉ có câu b sai 69. Bán dẫn tạp chất là bán dẫn: a. Thuần b. Có pha thêm bán dẫn khác vào c. Tinh khiết d. Chỉ có câu b đúng 70. Chất bán dẫn là chất: a. Luôn cho dòng điện chạy qua b. Luôn cách điện c. Câu a và b đúng d. Cả ba câu đều sai 71. Si là chất: a. Bán dẫn b. Dẫn điện c. Cách điện d. Cả ba câu đều sai 72. Ge là chất: a. Dẫn điện b. Cách điện c. Bán dẫn d. Cả ba câu đều sai 73. Khi pha thêm một ít phốt pho vào tinh thể bán dẫn Si ta được: a. Bán dẫn loại P b. Bán dẫn loại N c. Bán dẫn thuần d. Bán dẫn tinh khiết 74. Khi pha thêm một ít Bo vào tinh thể bán dẫn Si ta được: a. Bán dẫn loại N b. Bán dẫn loại P c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 75. Khi pha thêm một lượng rất ít Indium (In) vào chất bán dẫn Si ta được: a. Bán dẫn loại N b. Bán dẫn loại P c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 76. Điện tử và lỗ trống là hạt tải: a. Cùng mang điện tích âm b. Cùng mang điện tích dương c. Câu a và b đều đúng d. Cả ba câu đều sai 77. Bán dẫn loại N là: a. Bán dẫn thuần b. Bán dẫn có hạt tải đa số là điện tử, hạt tải thiểu số là lỗ trống c. Bán dẫn có hạt tải thiểu số là điện tử, hạt tải đa số là lỗ trống d. Chất luôn luôn cách điện 78. Bán dẫn loại P là: a. Bán dẫn có hạt tải đa số là lỗ trống, hạt tải thiểu số là điện tử b. Bán dẫn có hạt tải thiểu số là lỗ trống, hạt tải đa số là điện tử c. Bán dẫn tinh khiết d. Chất luôn luôn cách điện 79. Diode bán dẫn có cấu tạo gồm: a. Một mối nối P-N b. Hai mối nối P-N 7/50
 8. c. Ba mối nối P-N d. Cả ba câu đều sai 80. Cực A của diode bán dẫn là: a. Anod b. Catod c. Cực dương của diode d. Chỉ có câu b sai 81. Khi phân cực thuận diode ta có: a. VA < VK b. VA = VK c. VA > VK d. Cả ba câu đều sai 82. Diode bán dẫn có điện thế VA < VK thì diode được: a. Phân cực thuận b. Không phân cực c. Phân cực nghịch d. Cả ba câu đều sai 83. Diode bán dẫn là một linh kiện: a. Thụ động b. Tích cực c. Khuếch đại dòng điện d. Khuếch đại điện áp 84. Diode bán dẫn có điện thế VA > VK thì diode được: a. Phân cực thuận b. Phân cực nghịch c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 85. Khi phân cực thuận diode có dòng điện chạy theo chiều: a. Từ A về K b. Từ K về A c. Câu a và b đều đúng d. Câu a và b đều sai 86. Khi phân cực nghịch diode có dòng điện rỉ chạy theo chiều: a. Từ K về A b. Từ A về K c. Câu a và b đều đúng d. Câu a và b đều sai 87. Diode Zener dùng để ổn áp ta phải: a. Phân cực thuận diode b. Không phân cực c. Phân cực nghịch diode d. Cả ba câu đều sai 88. Diode Zener chỉ ổn áp được mức điện áp: a. 5V b. 12V c. 6V d. Cả ba câu đều sai 89. Diode Varicap là diode: a. Biến dung b. Zener c. Photodiode d. LED 90. Diode trong UJT có nền N thì cực E tương ứng là: a. Cực K b. Cực A c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 91. Diode có điện trở thuận bằng điện trở nghịch = 0Ω thì: a. Diode tốt b. Diode bị nối tắt c. Diode bị đứt d. Cả ba câu đều sai 92. Diode cảm quang là diode: a. Phát sáng b. Cảm nhận ánh sáng c. Varicap d. Zener 93. Diode Zener dùng để: a. Phát quang b. Tách sóng c. Ổn áp d. Cả ba câu đều sai 94. Diode trong UJT có mấy tiếp giáp: a. 1 tiếp giáp b. 2 tiếp giáp c. 3 tiếp giáp d. 4 tiếp giáp 95. LED 7 đoạn gồm: 8/50
 9. a. 7 LED ghép anod chung b. 7 LED ghép catod chung c. 7 LED ghép song song d. Câu a và b đúng 96. LED là diode: a. Chỉ phát ra ánh sáng màu trắng b. Chỉ phát ra ánh sáng màu đỏ c. Chỉ phát ra ánh sáng màu xanh d. Cả ba câu đều sai 97. Mạch chỉnh lưu bán kỳ với điện AC có tần số 50Hz thì tần số dợn sóng ngõ ra là: a. 50Hz b. 25Hz c. 100Hz d. 75Hz 98. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ với điện AC có tần số 50Hz thì tần số dợn sóng ngõ ra là: a. 50Hz b. 100Hz c. 25Hz d. 75Hz 99. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng cầu diode, trong đó sử dụng: a. 2 diode để chỉnh lưu b. 1 diode để chỉnh lưu c. 3 diode để chỉnh lưu d. 4 diode để chỉnh lưu 100. Khi LED 7 đoạn hiển thị số 6 thì: a. Tất cả 7 LED đều sáng b. Tất cả 7 LED đều sáng trừ LED g tắt c. 6 LED sáng, 1 LED b tắt d. Cả ba câu đều sai 101. Khi LED 7 đoạn hiển thị chữ E thì: a. Tất cả 7 LED đều sáng b. 6 LED sáng, 1 LED tắt c. 5 LED sáng, 2 LED b và c tắt d. Cả ba câu đều sai 102. Mạch chỉnh lưu là mạch: a. Khuếch đại dòng điện b. Khuếch đại điện áp c. Câu a và b đúng d. Câu a và b sai 103. BJT có cấu tạo gồm: a. Một mối nối P-N b. Hai mối nối P-N c. Ba mối nối P-N d. Bốn mối nối P-N 104. Khi transistor PNP dẫn, đa số electron sẽ đổ: a. Từ C đến E b. Từ E đến C c. Câu a và b đều đúng d. Cả ba câu đều sai 105. Khi transistor NPN dẫn, đa số electron sẽ đổ: a. Từ C đến E b. Từ E đến C c. Câu a và b đều đúng d. Cả ba câu đều sai 106. Điều kiện để transistor NPN dẫn là: a. VB>VE>VC b. VC>VB>VE c. VC>VE>VB d. VE>VB>VC 107. Transistor mắc kiểu cực phát chung được gọi là mắc kiểu: a. CC b. CE c. CB d. Cả ba câu đều đúng 108. Transistor mắc kiểu cực nền chung được gọi là mắc kiểu: a. CC b. CB c. CE d. Cả ba câu đều sai 109. Transistor mắc kiểu cực thu chung được gọi là mắc kiểu: a. CC b. CB c. CE d. CS 110. Khi transistor mắc kiểu CE thì tín hiệu ngõ ra so với tín hiệu ngõ vào là: a. Cùng pha b. Đảo pha c. Câu a và b đều đúng d. Câu a và b đều sai 9/50
 10. 111. Khi transistor mắc kiểu CB thì tín hiệu ngõ ra so với tín hiệu ngõ vào là: a. Cùng pha b. Đảo pha c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 112. Khi transistor mắc kiểu CC thì tín hiệu ngõ ra so với tín hiệu ngõ vào là: a. Đảo pha b. Cùng pha c. Câu a và b đều đúng d. Câu a và b đều sai 113. Các kiểu ráp cơ bản của BJT là: a. CE, CB, CC b. E chung, B chung, C chung c. D chung, S chung, G chung d. Chỉ có câu C sai 114. Hiệu điện thế giữa cực nền và cực phát của BJT gọi là: a. VBC b. VCE c. VBE d. VDS 115. Hiệu điện thế giữa cực thu và cực phát của BJT gọi là: a. VBE b. VCE c. VBC d. Cả ba câu đều sai 116. Khi BJT dẫn bão hòa ta có: a. UBE lớn b. Dòng IC lớn c. UBE = 0V d. Chỉ có câu c sai 117. Khi transistor dẫn điện có dòng: a. IC>IB>IE b. IE>IC>IB c. IE=IB=IC d. Cả ba câu đều đúng 118. Tọa độ điểm phân cực Q của BJT là: a. IB, IC, VBE b. VGS, ID, VDS c. IC, ID, VCE d. IB, IC, VCE 119. Tọa độ điểm phân cực của BJT: a. IB tăng, IC tăng, VCE tăng b. IB tăng, IC tăng, VCE giảm c. IB giảm, IC giảm, VCE giảm d. IB giảm, IC tăngVCE giảm 120. Đường tải tĩnh trên đặc tuyến ngõ ra của BJT là: a. Quỹ tích của điểm phân cực Q b. Đường cong c. Đường tròn d. Cả ba câu đều sai 121. Khi transistor làm việc ở vùng khuếch đại tuyến tính ta có: a. IC = βI E b. I B = βI C I c. IC = βI B d. IC = B β 122. Khi BJT dẫn điện thì: a. Mối nối P-N giữa B và E được phân cực thuận b. Mối nối P-N giữa B và C được phân cực nghịch c. Câu a và b đều đúng d. Cả ba câu đều sai 123. Mạch tương đương dùng tham số hydrid của BJT có: a. hie là tổng trở vào b. hfe là hệ số khuếch đại dòng c. hre là tổng trở ra d. Chỉ có câu c sai 124. JFET là linh kiện có ba chân: a. B, C, E b. D, S, G c. A, K, G d. E, B1, B2 125. Tọa độ điểm phân cực Q của JFET là: a. IB, IC, VCE b. IB, IC, VBE c. VGS, ID, VDS d. IA, ID, VDS 10/50
 11. 126. Trên đặc tuyến chuyển của JFET kênh N ta thấy: a. VGS càng âm thì ID càng lớn b. VGS = 0V thì ID = 0A c. VGS càng âm thì ID càng nhỏ d. VGS = 0V thì ID < 0 127. Theo họ đặc tuyến ngõ ra của JFET kênh N ta có: a. ID đạt giá trị bão hòa cao nhất ứng với VGS = 0V b. ID đạt giá trị bão hòa cao nhất ứng với VGS = -1V c. ID đạt giá trị bão hòa cao nhất ứng với VGS = -2V d. ID giảm khi VDS tăng 128. Đường tải tĩnh trên đặc tuyến ngõ ra của JFET có dạng: a. Đường tròn b. Đường cong c. Đường thẳng d. Cả ba câu đều sai 129. MOSFET loại tăng kênh N có cấu tạo khác MOSFET loại hiếm kênh N: a. Có sẵn kênh N b. Không có sẵn kênh N c. Có sẵn kênh P d. Không có sẵn kênh P 130. MOSFET loại tăng kênh P có cấu tạo khác MOSFET loại hiếm kênh P: a. Có sẵn kênh P b. Không có sẵn kênh P c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 131. MOSFET loại hiếm kênh P có cấu tạo khác MOSFET loại tăng kênh P: a. Có sẵn kênh P b. Không có sẵn kênh P c. Có sẵn kênh N d. Không có sẵn kênh N 132. MOSFET loại hiếm kênh N có cấu tạo khác MOSFET loại tăng kênh N: a. Không có sẵn kênh N b. Có sẵn kênh N c. Câu a sai, b đúng d. Câu a đúng, b sai 133. Hiệu điện thế giữa cực thoát và cực nguồn của MOSFET gọi là: a. VGS b. VBE c. VCE d. VDS 134. UJT là: a. Transistor lưỡng nối b. Transistor hiệu ứng trường c. Transistor đơn nối d. Quang transistor 135. Điện trở giữa B1 và B2 của UJT: a. 40Ω ÷ 1K b. 1K ÷ 30K c. 30K ÷ 300K d. 300K trở lên 136. SCR là một linh kiện có: a. Vùng điện trở âm b. Vùng điện áp luôn âm c. Đặc tuyến giống diode d. Cả ba câu đều sai 137. Để làm tắt được SCR khi đã dẫn, ta phải: a. Ngắt dòng IA b. Chỉ cho VGK = 0 c. Ngắt dòng IG d. Cả ba câu đều sai 138. Thyristor là một linh kiện có ba chân: a. D, S, G b. B, C, E c. A, K, G d. E, B1, B2 139. SCR có điện áp VAK>0 thì trong SCR có: a. 3 mối nối P-N được phân cực thuận b. 3 mối nối P-N được phân cực nghịch c. 1 mối nối P-N được phân cực thuận và 2 mối nối P-N được phân cực nghịch d. Cả ba câu đều sai 140. SCR có điện áp VAK
 12. d. Cả ba câu đều sai 141. DIAC là một linh kiện: a. Chỉ dẫn điện theo một chiều b. Dẫn điện cả hai chiều c. Không dẫn điện d. Cả ba câu đều sai 142. TRIAC là một linh kiện: a. Thụ động b. Có vùng điện trở âm c. Câu a đúng, b sai d. Câu a sai, b đúng 143. Mạch ổn áp là mạch có trị số điện áp ngõ ra: a. Không đổi b. Luôn tăng c. Luôn giảm d. Cả ba câu đều sai 144. Mạch ổn dòng là mạch có trị số dòng điện qua tải: a. Luôn tăng b. Luôn giảm c. Không đổi d. Cả ba câu đều sai 145. Nguồn cấp điện luôn là: a. Nguồn dòng b. Nguồn áp c. Câu a và b đúng d. Câu a và b sai 146. Mạch ổn áp luôn có điện áp ngõ ra: a. Bằng điện áp ngõ vào b. Gấp ba lần điện áp ngõ vào c. Gấp 5 lần điện áp ngõ vào d. Cả ba câu đều sai 147. Mạch khuếch đại hạng A là mạch khuếch đại: a. Toàn sóng b. Một bán kỳ c. Một nửa bán kỳ d. Cả ba câu đều sai KHUECH DAI THUAT TOAN 1. Phaùt bieåu naøo ñuùng veà op_amp löôõng cöïc vaø op_amp BiFET a.Op_amp löôõng cöïc coù doøng phaân cöïc lôùn hôn so vôùi op_amp BiFET* b.Op_amp löôõng cöïc coù doøng phaân cöïc nhoû hôn so vôùi op_amp BiFET c.Op_amp löôõng cöïc coù doøng phaân cöïc baèng doøng phaân cöïc op_amp BiFET d.Op_amp löôõng vaø op_amp BiFET coù doøng phaân cöïc baèng 0 2. IC ñoùng goùi ñöôïc kyù hieäu DIP(Dual Inline Package) coù ñaëc ñieåm: a.Coù ba chaân thaúng haøng b.Coù hai haøng chaân * c.Coù moät haøng chaân d.Coù 4 haøng chaân 3. IC ñoùng goùi kyù hieäu SO (Surface mount package) coù ñaëc ñieåm a.Coù hai haøng chaân b.Coù 4 haøng chaân c.Duøng ñeå gaén leân beà maët in* d.Coù moät haøng chaân 4. IC ñoùng goùi ñöôïc kyù hieäu SIP(Single Inline Package) coù ñaëc ñieåm: a.Coù ba chaân thaúng haøng b.Coù hai haøng chaân c.Coù moät haøng chaân* d.Coù 4 haøng chaân 5. Treân thaân Op_amp coù ghi TL081C thì “COMMERCE” a.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp thöông maïi* b.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp coâng nghieäp c.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp quaân söï d.Khoâng coù thoâng tin ñeå xaùc ñònh caáp söû duïng 12/50
 13. 6. Treân thaân Op_amp coù ghi TL081I thì INDUSTRY a.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp thöông maïi b.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp coâng nghieäp* c.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp quaân söï d.Khoâng coù thoâng tin ñeå xaùc ñònh caáp söû duïng 7. Treân thaân Op_amp coù ghi TL081M thì “MILITARY” a.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp thöông maïi b.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp coâng nghieäp c.IC ñöôïc saûn xuaát cho caáp quaân söï* d.Khoâng coù thoâng tin ñeå xaùc ñònh caáp söû duïng 8. Cho IC nhö hình veõ 111:IC ñöôïc ñoùng goùi daïng: a.DIP 14 b.SIP 14 c.SIP 8 d.DIP 8* hình 111 9. Cho IC nhö hình veõ 112:IC ñöôïc ñoùng goùi daïng: a.DIP 16* b.SIP 8 c.SIP 16 d.DIP 8 hình 112 10. Cho IC nhö hình veõ 113:IC ñöôïc ñoùng goùi daïng: a.DIP 10 b.SIP 14 c.SIP 20 d.DIP 20* hình 113 11. Cho IC nhö hình veõ 114:IC ñöôïc ñoùng goùi daïng: a.DIP 16 b.SIP 24 c.DIP 24* d.DIP 20 hình 114 12. Cho IC nhö hình veõ:IC ñöôïc ñoùng goùi daïng: a.DIP 14* b.DIP7 c.SIP 14 d.SIP 7 hình 115 13. Cho IC nhö hình:IC ñöôïc ñoùng goùi daïng: 13/50
 14. a.DIP 9 b.SIP 9* c.SIP 8 d.DIP 8 hình 116 14. Caùc maïch khueách ñaïi transistor thoâng thöôøng coù caùc tuï ñieän ñeå a.Ngaên caùc doøng phaân cöïc DC* b.Ngaên caùc doøng phaân cöïc AC c.Tín hieäu ra chæ coù daïng DC d.Tín hieäu ra lôùn hôn tín hieäu vaøo 15. Phaùt bieåu naøo SAI veà maïch khueách ñaïi vi sai a.Khoâng coù caùc tuï ñieän b.Nhöõng ñieän aùp troâi DC seõ bò trieät c.Söû duïng hai transistor d.Caáu taïo maïch ñôn giaûn* 16. Cho moät maïch khueách ñaïi coù ñoä lôïi aùp A v vaø ñoä lôïi doøng Ai thì ñoä lôïi coâng suaát ñöôïc tính a. AP = Ai + Av b. AP = Ai . Av * c. AP = Ai - Av d. AP = Ai / Av 17. Ñaùp öùng taàn soá cuûa moät maïch khueách ñaïi laø a.Moâ taû ñoä lôïi thay ñoåi khi taàn soá tín hieäu vaøo thay ñoåi* b.Moâ taû ñoä lôïi thay ñoåi khi taàn soá tín hieäu ra thay ñoåi c.Moâ taû coâng suaát thay ñoåi khi taàn soá tín hieäu vaøo thay ñoåi d. Moâ taû coâng suaát thay ñoåi khi taàn soá tín hieäu ra thay ñoåi 18. Maïch KÑ vi sai coù CMRR ñöôïc tính theo ñoä lôïi vi sai Avd vaø ñoä lôïi caùch chung Avcm laø: a.CMRR = Avcm/Avd b.CMRR = Avd/Avcm c.CMRR = 20log(Avcm/Avd) d.CMRR = 20log(Avd/Avcm)* 19. Maïch KÑ laø maïch : a. taêng ñieän aùp b. Caû 3 caâu ñuùng * c. taêng doøng ñieän d. taêng coâng suaát 20. Maïch KÑ söû duïng trong : a. heä thoáng aâm thanh (audio) b. caùc boä thu radio vaø TV c. Caû 3 caâu ñuùng * d. thieát bò ño löôøng 21. Maïch KÑ coù caùc loaïi sau : a. KÑ taàn soá voâ tuyeán (RF) b. KÑ aâm taàn (AF) c. KÑ audio d. Caû 3 caâu ñuùng * 22. Maïch KÑ coù caùc loaïi ñoä lôïi sau : a. ñieän aùp b. doøng ñieän c. coâng suaát d. Caû 3 caâu ñuùng * 23. Ñoä lôïi aùp Av : a. Vout/ Vin * b. Iout / Iin c. Pout / Pin d. Caû 3 caâu ñuùng 24. Ñoä lôïi doøng AI : a. Vout/ Vin b. Iout / Iin * c. Pout / Pin d. Caû 3 caâu ñuùng 25. Ñoä lôïi coâng suaát Ap : a. Vout/ Vin b. Iout / Iin c. Pout / Pin * d. Caû 3 caâu ñuùng 14/50
 15. 26. Ñoä lôïi coâng suaát Ap : a. Vout * Iout/ Vin * Iin b. Av * Ai c. Pout / Pin d. Caû 3 caâu ñuùng * 27. Ñoä lôïi aùp Av tính theo decibel (dB) laø : a. 20lg(Vout/ Vin) * b. 20lg(Iout / Iin) c. 10lg(Pout / Pin) d. 10lg(Vout/ Vin) 28. Ñoä lôïi coâng suaát Ap tính theo decibel (dB) laø : a. 20lg(Vout/ Vin) b. 20lg(Iout / Iin) c. 10lg(Pout / Pin) * d. 10lg(Vout/ Vin) 29. Ñoä lôïi doøng Ai tính theo decibel (dB) laø : a. 20lg(Vout/ Vin) b. 20lg(Iout / Iin) * c. 10lg(Pout / Pin) d. 10lg(Vout/ Vin) 30. Toång trôû vaøo Zin laø : a. Vin / Iin * b. Vout / Iin c. Vin / Iout d. Vout/ Vin 31. Trong maïch KÑ Op-amp ôû khoaûng taàn soá 10Hz ñeán 1MHz thì : a. Ñoä lôïi giaûm khi taàn soá taêng * b. Ñoä lôïi giaûm khi taàn soá giaûm c. Ñoä lôïi taêng khi taàn soá taêng d. Caû 3 caâu ñeàu sai 32. BW -3dB laø : a. daõi taàn soá maø ñoä lôïi lôùn hôn 0.707 ñoä lôïi giöõa daûi * b. daõi taàn soá maø ñoä lôïi nhoû hôn 0.707 ñoä lôïi giöõa daûi c. daõi taàn soá maø ñoä lôïi lôùn hôn 0.707 ñoä lôïi ñôn vò d. daõi taàn soá maø ñoä lôïi nhoû hôn 0.707 ñoä lôïi ñôn vò 33. BW ñoä lôïi ñôn vò laø : a. daõi taàn soá maø ñoä lôïi lôùn hôn 1 * b. daõi taàn soá maø ñoä lôïi nhoû hôn 1 c. daõi taàn soá maø ñoä lôïi lôùn hôn 0.707 ñoä lôïi ñôn vò d. daõi taàn soá maø ñoä lôïi nhoû hôn 0.707 ñoä lôïi ñôn vò 34. Ñoái vôùi Op- amp Ñoä lôïi giaûm : a. 40 dB / decade b. 20 dB / decade * c. 60 dB / decade d. 10 dB / decade 35. Cho maïch nhö hình 2-6. Ñoä lôïi aùp laø: Hình 2-6 a. 15.8 b. 73.24 * c. 2.38 d. 350.7 36. Cho maïch nhö hình 2-6. Ñoä lôïi doøng laø : a. 15.8 b. 350.7 * 15/50
 16. c. 2.38 d. 73.24 37. Cho maïch nhö hình 2-6. Ñoä lôïi coâng suaát laø : a. 73.24 b. 25680 * c. 15.8 d. 350.7 38. Cho maïch nhö hình 2-6. Toång trôû vaøo laø : a. 350.7K b. 15.8 K * c. 2.38K d. 73.24K 39. Cho maïch nhö hình 2-6. Toång trôû ra laø : a. 350.7K b. 2.38 K * c. 15.8K d. 73.24K 40. Cho maïch nhö hình 2-6. Ñoä lôïi aùp theo dB laø : a. 37.3 * b. 73.24 c. 73.3 d. 7.33 41. Cho maïch nhö hình 2-6. Ñoä lôïi doøng theo dB laø : a. 37.3 b. 73.24 c. 73.3 d. 50.9 * 42. Cho maïch nhö hình 2-6. Ñoä lôïi coâng suaát theo dB laø : a. 50.9 b. 73.24 c. 73.3 d. 44.1 * 43. Maïch KÑVS seõ : a. KÑ tín hieäu ñoàng pha b. Trieät tín hieäu ñoàng pha * c. Trieät tín hieäu ngöôïc pha d. caû 3 caâu sai 44. Op-amp coù nghóa laø : a. KÑ thuaät toaùn * b. KÑ tuyeán tính c. KÑ vi sai d. KÑ pheùp toaùn 45. Maïch KÑ Op-amp seõ coù : a. Toång trôû ra raát thaáp b. ñoä lôïi vi sai raát cao c. tæ soá trieät caùch chung raát cao d. caû 3 caâu duùng * 46. Op-amp seõ coù caùc ñaëc tính chính : a. Toång trôû ra raát cao b. Toång trôû vaøo raát thaáp c. ngoõ vaøo ñaûo cuøng ñieän aùp ngoõ vaøo khoâng ñaûo* d. caû 3 caâu duùng 47. Op-amp coù caùc loaïi chính : a. löôõng cöïc b. ngoõ vaøo FET c. BIFET d. caû 3 caâu duùng * 48. Op-amp coù nguoàn caáp ñieän trong khoaûng : a. +/- 3 ñeán +/- 20V * b. +/- 9 ñeán +/- 12V c. +/- 12 ñeán +/- 30V d. caû 3 caâu duùng 49. Op-amp coù nguoàn caáp ñieän +/-15V coù Vsat nhoû hôn 1V. Ñieän aùp ra ñænh – ñænh cöïc ñaïi : a. 28V * b. 30V c. 15V d. 14V 50. Hoài tieáp laø : a. laáy moät phaàn naêng löôïng ngoõ ra ñöa veà ngoõ vaøo * b. laáy moät phaàn naêng löôïng ngoõ vaøo ñöa veà ngoõ ra c. laáy naêng löôïng ngoõ ra ñöa veà ngoõ vaøo d. laáy naêng löôïng ngoõ vaøo ñöa veà ngoõ ra 51. Hoài tieáp döông coù : a. tín hieäu hoài tieáp ñoàng pha vôùi tín hieäu vaøo * b. tín hieäu hoài tieáp ngöôïc pha vôùi tín hieäu vaøo c. tín hieäu hoài tieáp leäch pha vôùi tín hieäu vaøo d. tín hieäu hoài tieáp ñöôïc tröø vôùi tín hieäu vaøo 52. Hoài tieáp aâm coù : 16/50
 17. a. tín hieäu hoài tieáp ñoàng pha vôùi tín hieäu vaøo b. tín hieäu hoài tieáp ngöôïc pha vôùi tín hieäu vaøo * c. tín hieäu hoài tieáp leäch pha vôùi tín hieäu vaøo d. tín hieäu hoài tieáp ñöôïc coäng theâm tín hieäu vaøo 53. Hoài tieáp döông coù khuynh höôùng : a. taêng ñoä meùo trong maïch KÑ b. giaûm BW hieäu duïng c. laøm maïch deã bò dao ñoäng d. caû 3 caâu ñuùng * 54. Hoài tieáp aâm coù : a. ñoä lôïi KÑ bò giaûm b. ñoä meùo giaûm c. BW taêng d. caû 3 caâu ñuùng * 55. Ñoä lôïi voøng hôû laø : a. ñoä lôïi khoâng coù hoài tieáp * b. ñoä lôïi khi coù hoài tieáp c. ñoä lôïi hoài tieáp d. caû 3 caâu sai 56. Ñoä lôïi voøng kín laø : a. ñoä lôïi khoâng coù hoài tieáp b. ñoä lôïi khi coù hoài tieáp * c. ñoä lôïi Avol d. caû 3 caâu ñuùng 57. Moät Op-amp coù heä soá hoài tieáp 0.1. Avol = 200000. Tính ñoä lôïi : a. 9.9995 * b. 9.9990 c. 99.990 d. 99.995 58. Moät Op-amp coù heä soá hoài tieáp 0.1. Avol = 100000. Tính ñoä lôïi : a. 9.9990 * b. 9.9995 c. 99.990 d. 99.995 59. Moät Op-amp coù heä soá hoài tieáp 0.1. Avol = 200000, Zin = 4M. Tính toång trôû vaøo hieäu duïng : a. 80G * b. 0.0025 c. 4M d. caû 3 caâu sai 60. Moät Opamp coù heä soá hoài tieáp 0.1. Avol = 200000, Zout = 50. Tính toång trôû ra hieäu duïng : a. 0.0025 * b. 80G c. 50 d. caû 3 caâu sai 61. Opamp LM741C coù Avol : a. 200000 b. 200 V/mV c. 100lg2 dB d. caû 3 caâu ñuùng * 62. Opamp TL081C coù : a. Zin = 1012 b. Avol = 200 V/mV c. CMRR = 86dB d. caû 3 caâu ñuùng * 63. BW ñoä lôïi ñôn vò cuûa Op-amp LM741C laø : a. 1 MHz * b. 2 MHz c. 3 MHz d. 4 MHz 64. BW ñoä lôïi ñôn vò cuûa Op-amp TL081C laø : a. 1 MHz b. 2 MHz c. 3 MHz * d. 4 MHz 65. Op-amp TL081C coù ngoõ ra chaân soá : a. 4 b. 5 c. 6 * d. 7 66. BW vaø Zin cuûa maïch KÑ ñaûo töông öùng laø : a. BW ñoä lôïi ñôn vò / ( Avf +1 ) vaø Ri * b. BW ñoä lôïi ñôn vò / Avf vaø Ri c. BW ñoä lôïi ñôn vò / ( Avf +1 ) vaø voâ cuøng d. BW ñoä lôïi ñôn vò / Avf vaø voâ cuøng 67. Haõy cho bieát caùc öùng duïng naøo laø phaïm vi IC tuyeán tính, keát luaän naøo SAI: a. Caùc maïch khueách ñaïi. b. Caùc coång logic (NOR, OR,…) * c. Boä oån aùp. 17/50
 18. d. Boä so saùnh. 68. Treân thaân linh kieän moät Op-amp coù thoâng tin TL081C, JG9902 cho ta bieát: a. Op-amp naøy saûn xuaát theo caáp coâng nghieäp, tuaàn thöù 2 naêm 1999. b. Op-amp naøy saûn xuaát theo caáp coâng nghieäp, tuaàn thöù 2 naêm 1990. c. Op-amp naøy saûn xuaát theo caáp thöông maïi, tuaàn thöù 2 naêm 1999. * d. Op-amp naøy saûn xuaát theo caáp thöông maïi, tuaàn thöù 2 naêm 1990. 69. Maïch khueách ñaïi duøng op-amp laø maïch: a. Taêng bieân ñoä vaø taêng taàn soá ngoõ ra so vôùi bieân ñoä vaø taàn soá ngoõ vaøo. b. Taêng taàn soá ngoõ ra so vôùi taàn soá ngoõ vaøo. c. Taêng bieân ñoä ñieän aùp ra so vôùi bieân ñoä ñieän aùp vaøo. * d. Taêng doøng ñieän ngoõ ra so vôùi ngoõ vaøo. 70. Kyù hieäu linh kieän hình 2.1 laø: a. Kyù hieäu Diode b. Kyù hieäu maïch khueách ñaïi vi sai. c. Kyù hieäu maïch khueách ñaïi. * d. Kyù hieäu khueách ñaïi Op-amp (hay khueách ñaïi thuaät toaùn) Hình 2.1 71. Ñoä lôïi maïch khueách ñaïi ñieän aùp laø: a. Vin/Vout b. Vout/Vin * c. Iout/Iin d. Iin/Iout 72. Xeùt maïch khueách ñaïi ñieän aùp bieát V in= 100mV, Vout= 2V; haõy cho bieát ñoä lôïi aùp laø: a. 20 mV b. 0.05 c. 26,02 dB. * d. 200mV 73. Xeùt maïch khueách ñaïi doøng ñieän bieát I in= 100mA, Iout= 1A; haõy cho bieát ñoä lôïi doøng laø: a. 10 mA b. 10 * c. 10 dB. d. 0.1 74. Xeùt maïch khueách ñaïi coâng suaát bieát Pout= 20mW, Pin= 1mW, haõy cho bieát ñoä lôïi coâng suaát laø: a. 20 mW b. 13,01dB * c. 13,01 laàn d. 20dB 75. Moät maïch khueách ñaïi coâng suaát coù ñoä lôïi doøng laø 2 vaø ñoä lôïi aùp laø 15. Haõy cho bieát maïch naøy coù ñoä lôïi coâng suaát laø: a. 30mW b. 7.5 c. 7.5mW d. 30 * 76. Moät boä khueách ñaïi anten baùn ôû chôï coù thoâng soá A v= 60dB. Tín hieäu töø anten xuoáng vaøo boä khueách ñaïi coù bieân ñoä ñieän aùp, Vin= 1mV, haõy cho bieát bieân ñoä ñieän aùp ngoõ ra boä khueách ñaïi laø: a. 60 mV b. 1000 mV * c. 3mV d. 60 dB. 77. Giaù trò toång trôû vaøo cuûa maïch khueách ñaïi: a. Raát nhoû hôn so noäi trôû nguoàn. b. Baèng noäi trôû nguoàn. c. Raát lôùn hôn so noäi trôû nguoàn. * d. Phuï thuoäc vaøo giaù trò ñieän trôû taûi cuûa maïch khueách ñaïi 78. Ñaëc tính toång trôû ngoõ vaøo maïch khueách ñaïi laø: a. Phuï thuoäc vaøo giaù trò ñieän trôû taûi cuûa maïch khueách ñaïi b. Toång trôû vaøo phoái hôïp vôùi toång trôû nguoàn ñeå truyeàn coâng suaát cöïc ñaïi.* c. Phuï thuoäc vaøo toaøn boä caùc linh kieän trong maïch. d. Luoân luoân laø moät haèng soá. 79. Ñaëc tính toång trôû ngoõ vaøo maïch khueách ñaïi laø: 18/50
 19. a. Phuï thuoäc vaøo giaù trò ñieän trôû taûi cuûa maïch khueách ñaïi b. Phuï thuoäc vaøo toaøn boä caùc linh kieän trong maïch. c. Toång trôû vaøo raát lôùn hôn toång trôû nguoàn ñeå maïch khoâng laáy taûi nguoàn.* d. Luoân luoân laø moät haèng soá. 80. Giaù trò toång trôû ra cuûa maïch khueách ñaïi: a. Phuï thuoäc vaøo giaù trò toång trôû nguoàn b. Baèng giaù trò toång trôû taûi c. Raát lôùn hôn so giaù trò toång trôû taûi. d. Raát nhoû hôn so giaù trò toång trôû taûi. * 81. Ñaëc tính toång trôû ngoõ ra maïch khueách ñaïi laø: a. Phuï thuoäc vaøo giaù trò toång trôû nguoàn cuûa maïch khueách ñaïi b. Toång trôû ra raát nhoû so vôùi toång trôû taûi ñeå coâng suaát ngoõ ra lôùn nhaát. * c. Phuï thuoäc vaøo toaøn boä caùc linh kieän trong maïch. d. Luoân luoân laø moät haèng soá. 82. Baêng thoâng ñoä lôïi ñôn vò, nghóa laø: a. Cho bieát daûi taàn soá maø ñoä lôïi raát lôùn. b. Cho bieát daûi taàn soá maø ñoä lôïi lôùn hôn 1. * c. Cho bieát daûi taàn soá maø coâng suaát cöïc ñaïi d. Cho bieát daûi taàn soá maø coâng suaát giaûm ñi phaân nöõa. 83. Baêng thoâng -3dB, nghóa laø: a. Ñoä lôùn aùp nhoû hôn 0.707 ñoä lôïi daûi giöõa. b. Ñoä lôùn aùp baèng 0.5 ñoä lôïi daûi giöõa. c. Ñoä lôùn aùp baèng 2 ñoä lôïi daûi giöõa. d. Ñoä lôïi aùp lôùn hôn 0.707 ñoä lôïi daûi giöõa. * 84. Baêng thoâng -3dB, coøn ñöôïc goïi laø: a. Ñieåm coù coâng suaát cöïc ñaïi b. Ñieåm coù coâng suaát raát nhoû. c. Ñieåm coù coâng suaát laø haèng soá. d. Ñieåm nöõa coâng suaát * 85. Ñaùp öùng taàn soá laø bieåu ñoà cho bieát: a. Ñoä lôïi thay ñoåi theo taàn soá tín hieäu ra. b. Ñoä lôïi thay ñoåi theo taàn soá tín hieäu vaøo. * c. Ñoä lôïi thay ñoåi theo doøng ñieän tín hieäu vaøo d. Ñoä lôïi thay ñoåi theo doøng ñieän tín hieäu ra. 86. Ñaùp öùng taàn soá laø bieåu ñoà trong ñoù: a. Truïc hoaønh laø ñaïi löôïng bieåu dieãn theo thôøi gian, truïc tung bieåu dieãn ñoä lôïi aùp. b. Truïc hoaønh laø ñaïi löôïng bieåu dieãn theo ñoä lôïi aùp, truïc tung bieåu dieãn taàn soá. c. Truïc hoaønh laø ñaïi löôïng bieåu dieãn theo taàn soá, truïc tung bieåu dieãn ñoä lôïi aùp. * d. Truïc hoaønh laø ñaïi löôïng bieåu dieãn theo ñoä lôïi aùp, truïc tung bieåu dieãn thôøi gian. 87. Maïch khueách ñaïi vi sai cô baûn laø maïch goàm 2 transistor gheùp chung vôùi nhau theo kieåu: a. Cöïc E chung, nhöng 2 transistor khaùc nhau nhö: C1815 vaø D468,… b. Cöïc E chung, nhöng 2 trasistor gioáng nhau nhö: C1815 * c. Cöïc C chung, nhöng 2 trasistor gioáng nhau d. Cöïc C chung, nhöng 2 trasistor khaùc nhau. 88. Maïch khueách ñaïi vi sai laø maïch vôùi nguoàn caáp ñieän laø: a. Nguoàn döông (+Vcc) thuaàn tuyù. b. Nguoàn aâm (-VEE) thuaàn tuyù. c. Nguoàn löôõng cöïc (+Vcc, -VEE) * d. Nguoàn ñieän xoay chieàu. 19/50
 20. 89. Trong maïch khueách ñaïi vi sai, neáu ngoõ vaøo vaø ra khoâng ôû ñieän theá OV thì ta phaûi: a. Maéc theâm tuï Cin ôû ngoõ vaøo ñeå ngaên doøng DC chaûy töø maïch veà nguoàn. b. Maéc theâm tuï Cout ôû ngoõ ra ñeå ngaên doøng DC chaûy töø maïch vaøo taûi. c. Maéc theâm tuï C in vaø Cout ôû ngoõ vaøo-ra ñeå ngaên doøng DC chaûy töø maïch veà nguoàn vaø taûi. * d. Maéc theâm baát kyø linh kieän thuï ñoäng naøo ôû ngoõ vaøo. 90. Coâng duïng maïch khueách ñaïi vi sai: a. Baát cöù nhieãu xuaát hieän ôû ngoõ vaøo seõ ñöôïc khueách ñaïi ôû ngoõ ra. b. Laøm giaûm tính phöùc taïp cuûa maïch so vôùi maïch khueách ñaïi ñôn thuaàn duøng 1 trasistor. c. Taêng heä soá maïch khueách ñaïi 2 laàn so vôùi maïch khueách ñaïi ñôn thuaàn duøng 1 trasistor. d. Trieät tieâu hieän töôïng troâi DC xuaát hieän ôû ngoõ ra. * 91. Coâng duïng maïch khueách ñaïi vi sai: a. Troâi DC xuaát hieän baèng nhau caû hai phía maïch khueách ñaïi ñöôïc taêng cöôøng ôû ngoõ ra. b. Trieät tieâu baát cöù nhieãu xuaát hieän ôû ngoõ ra. * c. Taêng heä soá maïch khueách ñaïi 2 laàn so vôùi maïch khueách ñaïi ñôn thuaàn duøng 1 trasistor. d. Laøm giaûm tính phöùc taïp cuûa maïch so vôùi maïch khueách ñaïi ñôn thuaàn duøng 1 trasistor. 92. Trong maïch khueách ñaïi vi sai, tæ soá trieät caùch chung (CMRR) laø: a. Laø moät haèng soá (khoaûng 200). b. Laø soá raát nhoû c. Tæ soá giöõa ñoä lôïi moät ngoõ vaøo vôùi ñoä lôïi caùch chung. * d. Tæ soá giöõa ñoä lôïi ngoõ vaøo vôùi ñoä lôïi caùch chung. 93. Trong maïch khueách ñaïi vi sai, tæ soá trieät caùch chung laø: a. Laø moät haèng soá (khoaûng 200). b. Laø soá raát nhoû c. 20log(ñoä lôïi moät ngoõ vaøo/ñoä lôïi caùch chung). * d. 20log(ñoä lôïi caùch chung /ñoä lôïi moät ngoõ vaøo). 94. Trong maïch khueách ñaïi vi sai, neáu ñieän aùp phaân cöïc Base cuûa moãi transistor khaùc nhau seõ: a. Laøm cho hieäu ñieän aùp hai ngoõ ra khoâng ñoåi. b. Khoâng aûnh höôûng tính chaát ngoõ ra cuûa maïch. c. Khoâng laøm meùo daïng tín hieäu ngoõ ra so vôùi ngoõ vaøo. d. Xuaát hieän ñieän aùp Offset ra. * 95. Trong maïch khueách ñaïi vi sai, neáu ñieän aùp phaân cöïc Base cuûa moãi transistor khaùc nhau seõ: a. Khoâng laøm meùo daïng tín hieäu ngoõ ra so vôùi ngoõ vaøo. b. Khoâng aûnh höôûng tính chaát ngoõ ra cuûa maïch. c. Xuaát hieän doøng Offset vaøo. * d. Hieäu ñieän aùp hai ngoõ ra laø khoâng ñoåi. 96. Khuyeát ñieåm maïch khueách ñaïi vi sai laø: a. Khoâng öùng duïng trong maïch taêng aâm. b. Laøm troâi ñieän aùp DC. c. Laøm giaûm khaû naêng choáng nhieãu. d. Maïch phöùc taïp * 97. Haõy cho bieát phaùt bieåu naøo laø SAI: a. Maïch khueách ñaïi vi sai coù hai ngoõ vaøo vaø hai ngoõ ra. b. Maïch khueách ñaïi vi sai giaûm troâi ñieän aùp DC. c. Maïch khueách ñaïi vi sai laøm taêng khaû naêng choáng nhieãu. d. Maïch khueách ñaïi vi sai coù caáu truùc ñôn giaûn * 20/50
Đồng bộ tài khoản