Đề cương ôn thi môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam

Chia sẻ: chaosq10

1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (học toàn bộ chương 1) - Hoàn cảnh quốc tế và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX - Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 2. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) - Chủ trương đấu tranh trong những năm 1930-1935: + Hoàn cảnh lịch sử ; Luận cương chính trị 10/1930 + Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng - Chủ trương đấu tranh từ năm 1939-1945: + Hoàn cảnh lịch sử và nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến...

Nội dung Text: Đề cương ôn thi môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam

Đề Cương Đường lối ĐCS Việt Nam cho K8
-wWw.EbookSo1.Com

Đề cương ôn thi môn đường lối đảng cộng sản Việt Nam
Dành cho các bạn k8 ĐH-CNTT-TT Thái Nguyên
Sư u tầm bởi Nguyễn Thịnh Chiến-wWw.EbookSo1.Com
Chúc các bạn ôn thi tốt nhé!
=============================================== =====


NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐCSVN (HỆ: ĐHCQ)
1. Hoàn cảnh lịch sử ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam (học

toàn bộ chương 1)
- Hoàn cảnh quốc tế và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ
XX
- Hội nghị thành lập Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên c ủa
Đảng
2. Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945)
Chủ trương đấu tranh trong những năm 1930-1935:
-

+ Hoàn cảnh lịch sử ; Luận cương chính trị 10/1930
+ Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng và phong trào cách mạng
Chủ trương đấu tranh từ năm 1939-1945:
-

+ Hoàn cảnh lịch sử và nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo
chiến lược của Đảng, ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến
lược
+ Chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền: Phát
động cao trào kháng Nhật cứu nước, đẩy mạnh khởi nghĩa từng
phần; chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa.
Đề Cương Đường lối ĐCS Việt Nam cho K8
-wWw.EbookSo1.Com

+ Kết quả, ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
của cuộc Cách mạng tháng Tám
3. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế Qu ốc

Mỹ xâm lược (1945- 1975) (học toàn bộ chương 3)
Hoàn cảnh lịch sử
-
- Đường lối xây dựng và bảo vệ chính quyền và kháng chiến
chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954)
Kết quả ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
-

của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)
-

Kết quả ý nghĩa, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm
-

của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, cứu nước
4. Đường lối CNH, HĐH thời kỳ đổi mới (1986-nay)

- Quá trình đổi mới tư duy về CNH
- Mục tiêu, quan điểm CNH, HĐH
Nội dung và định hướng CNH, HĐH gắn với phát triển kinh tế
-

tri thức
Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân thực hiện đường lối
-

CNH, HĐH
5. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng
XHCN
- Sự hình thành tư duy của Đảng về KTTT thời kỳ đổi mới
- Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng
XHCN ở nước ta
+ Mục tiêu và quan điểm cơ bản
+ Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế th ị trường
định hướng XHCN
Đề Cương Đường lối ĐCS Việt Nam cho K8
-wWw.EbookSo1.Com

Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân thực hiện đường lối
-

dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.
6. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới

Khái niệm hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa
-
Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị
-

- Mục tiêu, quan điểm và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
thời kỳ đổi mới
- Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân
7. Đường lối xây dựng, phát triển văn hóa và giải quyết các
vấn đề xã hội thời kỳ đổi mới
Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa trong thời kỳ đổi mới:
-

+ Quá trình đổi mới tư duy về xây dựng và phát triển nền văn hóa
+ Quan điểm chỉ đạo và chủ trương về xây dựng, phát triển nền văn
hóa
+ Đánh giá việc thực hiện đường lối
Quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
-

thời kỳ đổi mới:
+ Quá trình đổi mới và phát triển nhận thức về giải các vấn đề xã
hội
+ Quan điểm về giải quyết các vấn đề xã hội
+ Chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội
+ Đánh giá việc thực hiện đường lối
8. Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi
mới
- Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối đối ngoại, hội
nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới
- Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế:
+ Mục tiêu, nhiệm vụ và tư tưởng chỉ đạo
Đề Cương Đường lối ĐCS Việt Nam cho K8
-wWw.EbookSo1.Com

+ Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đôi ngoại,
hội nhập kinh tế quốc tế.
- Thành tựu, ý nghĩa, hạn chế, nguyên nhân
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản