Đề cương ôn thi môn lịch sử - Phần lịch sử thế giới

Chia sẻ: quangdat

Đề cương ôn thi môn lịch sử - Phần lịch sử thế giới

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Chủ đề liên quan:

 

Nội dung Text: Đề cương ôn thi môn lịch sử - Phần lịch sử thế giới

PhÇn I: LÞch sö thÕ giíi.

A . Liªn X« vµ c¸c níc §«ng ¢u sau
chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.

C©u 1: Liªn X« x©y dùng CNXH trong hoµn c¶nh nµo? Tõ n¨m 1945 ®Õn
1970 trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë Liªn X« gi÷a thµnh tùu vµ sai lÇm mÆt
nµo lµ chñ yÕu? Chøng minh? ý nghÜa lÞch sö?
a. Hoµn c¶nh Liªn X« khi tiÕn hµnh c«ng cuéc x©y dùng CNXH.
* ThuËn lîi:
- Lµ níc chiÕn th¾ng trong cuéc chiÕn tranh chèng ph¸t xÝt, uy tÝn chÝnh trÞ
vµ ®Þa vÞ quèc tÕ n©ng cao, c¸c níc ®Õ quèc thõa nhËn Liªn X«.
- Phong trµo gi¶i phãng d©n téc trªn thÕ giíi ph¸t triÓn lµm cho chñ nghÜa ®Õ
quèc suy yÕu.
* Khã kh¨n:
- ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai kÕt thóc nh©n d©n Liªn X« ph¶i g¸nh chÞu nh÷ng
hy sinh vµ tæn thÊt to lín: 27 triÖu ngêi chÕt, 1710 thµnh phè vµ h¬n 70.000
lµng m¹c bÞ
ph¸ huû, 32.000 xÝ nghiÖp bÞ tµn ph¸.
- C¸c níc ®Õ quèc tiÕn hµnh bao v©y kinh tÕ, g©y cuéc chiÕn tranh l¹nh vµ ra
søc ch¹y ®ua vò trang chuÈn bÞ chiÕn tranh tæng lùc tiªu diÖt Liªn X« vµ c¸c n-
íc XHCN. Trong bèi c¶nh ®ã nh©n d©n Liªn X« tù lùc, tù cêng b¾t tay vµo x©y
dùng CNXH nh»m n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, cñng cè quèc phßng, chuÈn bÞ
chèng l¹i ©m mu cña chñ nghÜa ®Õ quèc vµ nh»m gióp ®ì phong trµo c¸ch m¹ng
thÕ giíi.
b. Tõ 1945 ®Õn 1975 trong c«ng cuéc x©y dùng CNXH ë Liªn X« gi÷a thµnh tùu
vµ sai lÇm th× thµnh tùu lµ chñ yÕu.
* Kinh tÕ: Hoµn thµnh kÕ ho¹ch 5 n¨m kh«i phôc kinh tÕ trong thêi gian 4
n¨m 3 th¸ng.
- C«ng nghiÖp:
+ N¨m 1950 tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng 73% so míc tr íc chiÕn tranh.
+ N¨m 1972 so 1922 s¶n lîng c«ng nghiÖp t¨ng 321%,thu nhËp quèc d©n t¨ng
112 lÇn.
+ Trong nh÷ng n¨m 50, 60 nöa ®Çu n¨m 70 Liªn X« lµ cêng quèc c«ng nghiÖp


NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 1
Quangduylc@yahoo.com.vn
®øng thø hai trªn thÕ giíi (sau Mü) chiÕm 20% tæng s¶n lîng c«ng nghiÖp thÕ
giíi. Trong 25 n¨m (1951- 1975) møc t¨ng tr ëng c«ng nghiÖp hµng n¨m 9,6%
- N«ng nghiÖp : Mét sè ngµnh n«ng nghiÖp vît møc tr íc chiÕn tranh.
* Khoa häc kü thuËt:
- N¨m 1949 chÕ t¹o thµnh c«ng bom nguyªn tö, ph¸ vì thÕ ®éc quyÒn nguyªn
tö cña Mü.
- N¨m 1957 lµ níc ®Çu tiªn phãng thµnh c«ng vÖ tinh nh©n t¹o cña tr¸i ®Êt.
- N¨m 1961 phãng con tµu vò trô ®a nhµ du hµnh vò trô Gagagin bay vßng
quanh
tr¸i ®Êt më ®Çu kû nguyªn chinh phôc vò trô cña loµi ngêi.
c. ý nghÜa lÞch sö :
- ThÓ hiÖn tinh thÇn u viÖt cña CNXH ë mäi lÜnh vùc x©y dùng kinh tÕ, lùc l-
îng quèc phßng, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n, ñng hé phong trµo c¸ch m¹ng thÕ
giíi. (tuy cã m¾c mét sè sai lÇm thiÕu sãt).
- Liªn X« ®· ®¹t ®îc thÕ c©n b»ng chiÕn lîc vÒ qu©n sù, søc m¹nh vò khÝ h¹t
nh©n víi c¸c níc ®Õ quèc ®· lµm ®¶o lén toµn bé chiÕn lîc cña Mü vµ c¸c níc
®ång minh cña Mü.


C©u 2: ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i vµ vÞ trÝ quèc tÕ cña Liªn X« sau chiÕn tranh thÕ
giíi thø hai (1945) nh thÕ nµo? H·y nªu mét vµi dÉn chøng cô thÓ vÒ sù gióp ®ì
cña Liªn X« ®èi víi ViÖt Nam tõ 1945 ®Õn 1991? ý nghÜa cña sù gióp ®ì ®ã ®èi
víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña nh©n d©n ta?
a. ChÝnh s¸ch ®èi ngo¹i:
- Trªn c¬ së nh÷ng thµnh tùu ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc kü thuËt Liªn X« lu«n
lu«n qu¸n triÖt chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh, gióp ®ì c¸c níc XHCN anh em vÒ
vËt chÊt vµ tinh thÇn.
- Lu«n ñng hé sù nghiÖp ®Êu tranh v× ®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé x·
héi, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c níc ¸, Phi vµ Mülatinh.
- Lu«n ®i ®Çu vµ ®Êu tranh kh«ng mÖt mái cho nÒn hoµ b×nh vµ an ninh
thÕ giíi.
- Kiªn quyÕt chèng l¹i c¸c chÝnh s¸ch g©y chiÕn, x©m lîc cña chñ nghÜa ®Õ
quèc vµ c¸c thÕ lùc ph¶n ®éng quèc tÕ.
b. VÞ trÝ quèc tÕ cña Liªn X«:
- Lµ níc tham gia s¸ng lËp vµ lµ uû viªn Héi ®ång B¶o an Liªn hîp quèc, ®· cã
nhiÒu s¸ng kiÕn b¶o vÖ hoµ b×nhthÕ giíi.NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 2
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Liªn X« lµ níc XHCN lín nhÊt, hïng m¹nh nhÊt. Víi tiÒm lùc kinh tÕ, quèc
phßng cña m×nh, víi chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i hoµ b×nh tÝch cùc, Liªn X« lµ chç dùa
cho c¸ch m¹ng thÕ giíi, lµ thµnh tr× cña hoµ b×nh thÕ giíi.
c. DÉn chøng vÒ sù gióp ®ì cña Liªn X«.
VÝ dô: Liªn X« gióp ®ì ta x©y dùng bÖnh viÖn H÷u nghÞ Hµ Néi, cÇu Th¨ng
Long, nhµ m¸y thuû ®iÖn Hoµ B×nh, ®oµ t¹o c¸n bé, gióp ®ì chuyªn gia vµ kü
thuËt..
ý nghÜa: Nhê cã sù gióp ®ì nµy, nh©n d©n ta ®· ®¸nh b¹i ®îc chñ nghÜa ®Õ
quèc, giµnh ®éc lËp d©n téc, hµn g¾n vÕt th ¬ng chiÕn tranh vµ tiÕn lªn x©y
dùng chñ nghÜa x· héi. Ngµy nay, nh÷ng c«ng tr×nh trªn vÉn tiÕp tôc ph¸t huy
t¸c dông trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.


C©u 3: C¸c níc §«ng ¢u x©y dùng CNXH trong hoµn c¶nh nµo? Thµnh tùu? ý
nghÜa?
a. Hoµn c¶nh:
- C¬ së vËt chÊt kü thuËt l¹c h©u (trõ TiÖp Kh¾c, CHDC §øc).
- C¸c níc ®Õ quèc tiÕn hµnh bao v©y kinh tÕ vµ can thiÖp, ph¸ ho¹i vÒ
chÝnh trÞ.
- Trong c¸c thÕ lùc chèng CNXH vÉn tån t¹i vµ ra søc chèng ph¸ (TS, ®Þa chñ,
lùc lîng t«n gi¸o). Tuy vËy víi sù hËu thuÉn cña Liªn X«, c«ng cuéc x©y dùng
CNXH cña nh©n d©n §«ng ¢u ®¹t ®îc thµnh tùu ®¸ng kÓ.
b. Thµnh tùu:
- Anbani: Tr íc chiÕn tranh nghÌo, chËm ph¸t triÓn nhÊt Ch©u ¢u. §Õn gi÷a
nh÷ng n¨m 1970 ®· x©y dùng ®îc nÒn c«ng nghiÖp víi hµng tr¨m xÝ nghiÖp
ngµnh ®iÖn c¬ khÝ, luyÖn kim, hoµn thµnh ®iÖn khÝ ho¸ trong c¶ níc. S¶n
xuÊt n«ng nghiÖp tho¶ m·n nhu cÇu l¬ng thùc cña nh©n d©n.
- Ba Lan: N¨m 1983 s¶n xuÊt c«ng nghiÖp t¨ng 20 lÇn so n¨m 1970. N«ng
nghiÖp t¨ng gÊp ®«i.GÇn nöa nh©n d©n Ba Lan sèng trong nh÷ng ng«i nhµ míi
x©y dùng díi chÝnh quyÒn cña nh©n d©n.
- Bungari:Tæng s¶n phÈm c«ng nghiÖp n¨m 1975 t¨ng 55 lÇn so n¨m 1939. N«ng
th«n hoµn toµn ®iÖn khÝ ho¸.
- Hungari, CHDC §øc, TiÖp Kh¾c.
c. ý nghÜa:
- Lµm biÕn ®æi c¨n b¶n ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi cña mçi níc.
- Gãp phÇn t¨ng cêng tiÒm lùc vµ vÞ thÕ cña hÖ thèng XHCN trªn thÕ giíi.NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 3
Quangduylc@yahoo.com.vn
C©u 4: Mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a Liªn X«, c¸c níc §«ng ¢u vµ c¸c níc XHCN
kh¸c?
a. Quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ: Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ (SEV).
* Hoµn c¶nh thµnh lËp :
- C¸c níc §«ng ¢u x©y dùng CNXH cÇn tæ chøc quèc tÕ ®Èy m¹nh hîp t¸c, gióp
®ì lÉn nhau vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc- kü thuËt gi÷a Liªn X« vµ c¸c níc
§«ng ¢u.
- C¸c níc ®Õ quèc thi hµnh chÝnh s¸ch cÊm vËn vµ bao v©y kinh tÕ ®èi víi
c¸c
níc XHCN, cÇn hîp t¸c ®Ó t¨ng søc m¹nh ®èi phã.
- 8-1-1949 Héi ®ång t¬ng trî kinh tÕ thµnh lËp gåm c¸c thµnh viªn: Liªn X«, c¸c n-
íc §«ng ¢u, sau më réng CHDC §øc, M«ng Cæ, CuBa, ViÖt Nam.
* Môc tiªu ho¹t ®éng:
- Phèi hîp c¸c níc XHCN trong c¸c kÕ ho¹ch kinh tÕ dµi h¹n, ph©n c«ng s¶n xuÊt
theo híng chuyªn ngµnh trong ph¹m vi c¸c níc XHCN, ®Èy m¹nh mua b¸n vµ trao
®æi hµnh ho¸, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp,n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, khoa
häc - kü thuËt.
* T¸c dông:
- Gióp ®ì, thóc ®Èy c¸c níc XHCN ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ, t¹o ra c¬ së vËt chÊt kü
thuËt ®Èy m¹nh c«ng cuéc x©y dùng CNXH, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Nöa
®Çu n¨m 1970 c¸c níc trong khèi SEV s¶n xuÊt ®îc:3,5% s¶n phÈm c«ng nghiÖp
thÕ giíi, nhÞp ®é t¨ng trung b×nh hµng n¨m 10%.
- H¹n chÕ “khÐp kÝn cöa” kh«ng hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang
ngµy t¨ng.b. Quan hÖ hîp t¸c vÒ qu©n sù chÝnh trÞ: Tæ chøc liªn minh phßng thñ
Vacsava.
* Hoµn c¶nh thµnh lËp:
- N¨m 1955 c¸c níc thµnh viªn khèi qu©n sù B¾c §¹i T©y D ¬ng (NATO) ®· ®a T©y
§øc gia nhËp khèi qu©n sù NATO,biÕn T©y §øc thµnh mét lùc lîng xung kÝch
chèng Liªn X«,CHDC §øc vµ c¸c níc XHCN. Lµm cho hoµ b×nh vµ an ninh thÕ
giíi cña c¸c níc Ch©u ¢u bÞ uy hiÕp nghiªm träng.
- Tr íc t×nh h×nh ®ã níc XHCN ë §«ng ¢u ®· tæ chøc Héi nghÞ ë Vacsava ký kÕt
“HiÖp íc h÷u nghÞ,hîp t¸c vµ t¬ng trî” Vacsava vµo ngµy 14/5/1955.
* Môc ®Ých:

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 4
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Nh»m gi÷ g×n an ninh cña c¸c níc thµnh viªn, duy tr× hoµ b×nh ë Ch©u ¢u vµ
cñng cè h¬n n÷a t×nh h÷u nghÞ, hîp t¸c vµ t¬ng trî gi÷a c¸c níc thµnh viªn
XHCN.
- C¸c níc thµnh viªn tho¶ thuËn trong tr êng hîp mét hay nhiÒu níc tham gia
hiÖp íc bÞ tÊn c«ng qu©n sù, an ninh ®Êt níc bÞ uy hiÕp. C¸c níc tham gia hiÖp
íc cã nhiÖm vô gióp ®ì níc bÞ tÊn c«ng b»ng mäi ph¬ng tiÖn cã thÓ cã, dïng lùc
lîng vò trang.
- QuyÕt ®Þnh thµnh lËp Bé chØ huy c¸c lùc lîng vò trang chung, cö nguyªn so¸i.
Liªn X« K«nhÐp lµm Tæng t lÖnh lùc lîng vò trang chung cña khèi Vacsava.
* TÝnh chÊt: Lµ mét liªn minh phßng thñ vÒ qu©n sù- chÝnh trÞ cña Liªn X« vµ
c¸c níc §«ng ¢u nh»m chèng l¹i ©m mu g©y chiÕn x©m lîc cña khèi qu©n sù
NATO do ®Õ quèc Mü cÇm ®Çu.
* Vai trß:
- Trë thµnh mét ®èi träng víi khèi qu©n sù NATO, gi÷ g×n hoµ b×nh ë Ch©u ¢u
vµ gi÷ v÷ng nÒn ®éc lËp, an ninh cña c¸c níc XHCN §«ng ¢u.
- Gãp phÇn thóc ®Èy thèng nhÊt trang bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ vµ t¨ng cêng søc m¹nh
lùc lîng vò trang cña c¸c níc. H×nh thµnh chiÕn lîc c©n b»ng vÒ søc m¹nh qu©n
sù gi÷a c¸c níc XHCN víi c¸c níc ®Õ quèc chñ nghÜa vµo ®Çu nh÷ng n¨m 1970.
- N¨m 1991 sau sù biÕn ®éng chÝnh trÞ to lín ë §«ng ¢u vµ sau viÖc tho¶ thuËn
chÊm døt “ChiÕn tranh l¹nh ” gi÷a nh÷ng ngêi ®øng ®Çu hai níc X« - Mü tæ
chøc Vacsava kh«ng cßn thÝch hîp víi t×nh h×nh míi vµ tuyªn bè gi¶i t¸n.
c. C¸c mèi quan hÖ gi÷a Liªn X«, c¸c níc §«ng ¢u vµ c¸c níc XHCN.
* Liªn X« - Trung Quèc:
- 2/1950 X«- Trung ký kÕt “HiÖp íc h÷u nghÞ liªn minh t¬ng trî X«- Trung” nh»m
chèng mäi ©m mu tÊn c«ng x©m lîc CN§Q bªn ngoµi, Liªn X« gióp Trung Quèc
chuyªn gia, kü thuËt ®Ó kh«i phôc vµ ph¸t triÓ kinh tÕ.
- N¨m 1960 t×nh h×nh X«- Trung c¨ng th¼ng, ®èi ®Çu. §Õn n¨m 1969 xung ®ét vò
trang gi÷a qu©n ®éi hai níc ®· næ ra ë biªn giíi X« - Trung.
- N¨m 1989 X« -Trung b×nh th êng ho¸ quan hÖ.
* Liªn X« - §«ng ¢u (Anbani).
- Tõ nh÷ng n¨m 1960 trë ®I quan hÖ Liªn X« - Anbani trë nªn c¨ng th¼ng, ®èi
®Çu hai bªn c¾t ®øt mèi quan hÖ Anbani rót khái HiÖp íc Vacsava vµ SEV.
- N¨m 1991 Liªn X« - Anbani b×nh th êng ho¸ quan hÖ trë l¹i.
* Liªn X« - TriÒu Tiªn, Cu Ba, ViÖt Nam:
- C¸c níc trªn ®· nhËn sù gióp ®ì ®¾c lùc cña Liªn X« vµ c¸c níc XHCN kh¸c gãp
phÇn quan träng ®Ó nh©n ®©n c¸c níc ®¸nh b¹i CN§Q, CNTD cò vµ míi giµnh

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 5
Quangduylc@yahoo.com.vn
®éc lËp d©n téc vµ tiÕn lªn x©y dùng CNXH. Mèi quan hÖ Trung Quèc, ViÖt
Nam tõ n¨m 1992 trë l¹i ®©y cøng b×nh th êng ho¸ trë l¹i.B. C¸c níc ¸, Phi, Mü La Tinh
sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.

C©u 1: Tr×nh bµy nguyªn nh©n, diÔn biÕn cuéc néi chiÕn c¸ch m¹ng 1946 -1949
ë Trung Quèc?
a. Nguyªn nh©n:
* Lùc lîng c¸ch m¹ng Trung Quèc:
- Sau chiÕn tranh qu©n chñ lùc ®· lín m¹nh vµ ph¸t triÓn lªn 120 v¹n ngêi, d©n
qu©n 200 v¹n ngêi vïng gi¶i phãng gåm 19 khu c¨n cø chiÕm gÇn 1/4 ®Êt ®ai, 1/3
d©n sè c¶ níc.


- §îc sù gióp ®ì cña Liªn X« ®· chuyÓn giao vïng §«ng B¾c (TQ) vïng c«ng nghiÖp
cã vÞ trÝ chiÕn lîc quan träng cho §¶ng céng s¶n vµ chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng
qu¶n lý,
gióp toµn bé vò khÝ, ®· tíc ®îc cña h¬n 1 triÖu qu©n Quan §«ng NhËt B¶n cho
qu©n gi¶i phãng Trung Quèc.
* Lùc lîng ph¶n c¸ch m¹ng:
- TËp ®oµn ph¶n c¸ch m¹ng T ëng Giíi Th¹ch ©m mu vµ ph¸t ®éng cuéc néi chiÕn
nh»m tiªu diÖt §¶ng céng s¶n vµ phong trµo c¸ch m¹ng thÕ giíi.
- C©u kÕt víi Mü vµ dùa vµo sù gióp ®ì cña Mü thùc hiÖn mu ®å cña m×nh.
- Mü gióp T ëng ph¸t ®éng néi chiÕn víi ©m mu biÕn Trung Quèc thµnh thuéc
®Þa kiÓu míi. Ngµy 20-7-1946 T ëng huy ®éng toµn bé lùc lîng qu©n ®éi chÝnh
quy tÊn c«ng vµo c¸c vïng gi¶i ®Õn ®©y cuéc néi chiÕn chÝnh thøc b¾t ®Çu.
b. DiÔn biÕn: Gåm 2 giai ®o¹n:
* Giai ®o¹n phßng ngù tÝch cùc (7-1946 ®Õn 6- 1947)
- Thùc hiÖn phßng ngù tÝch cùc, kh«ng gi÷ ®Êt ®ai mµ chñ yÕu tiªu diÖt
®Þch , x©y dùng lùc lîng m×nh.
- KÕt qu¶ tiªu diÖt:1.112.000 qu©n chñ lùc Quèc d©n ®¶ng vµ lùc lîng c¸ch m¹ng
lªn 2 triÖu ngêi.
* Giai ®o¹n ph¶n c«ng (6-1947 ®Õn 10-1949)
- 6/1947 ph¶n c«ng tiÕn qu©n vµo gi¶i phãng c¸c vïng do Quèc d©n ®¶ng
thèng trÞ.

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 6
Quangduylc@yahoo.com.vn
- 9/1948 ®Õn 1/1949 më 3 chiÕn dÞch ( Liªu ThÈm, Hoµi H¶i, B×nh T©n)
- 4/1949 ®Õn 10/1949 truy kÝch tµn d ®Þch lµm trung t©m thèng trÞ cña tËp
®oµn T ëng ®îc gi¶i phãng, nÒn thèng trÞ cña T ëng Giíi Th¹ch sôp ®æ.
- 1/10/1949 N íc céng hoµ nh©n d©n Trung Hoa tuyªn bè chÝnh thøc thµnh lËp.
§¸nh dÊu c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ Trung Quèc ®· hoµn thµnh.
c. ý nghÜa:
- Th¾ng lîi kÕt thóc h¬n 100 n¨m n« dÞch vµ thèng trÞ cña ®Õ quèc,phong
kiÕn, t s¶n m¹i b¶n ®a nh©n d©n Trung Quèc bíc vµo kû nguyªn míi: Kû nguyªn
®éc lËp tù do vµ tiÕn lªn CNXH trong lÞch sö Trung Quèc.
- T¨ng cêng lùc lîng x· héi chñ nghÜa trªn ph¹m vi thÕ giíi.
- Cã ¶nh hëng s©u s¾c ®Õn sù ph¸t triÓn cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc
Ch©u ¸, ®Æc biÖt lµ §«ng Nam ¸.


C©u 2: Tr×nh bµy tãm t¾t c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn cña c¸ch m¹ng Lµo tõ 1945-
1975?
a. Kh¸i qu¸t:
- Thuéc b¸n ®¶o §«ng D ¬ng.
- Cã quan hÖ l©u ®êi víi ViÖt Nam.
- Tõng lµ thuéc ®Þa cña Ph¸p, NhËt.
b. Nh÷ng giai ®o¹n ph¸t triÓn:
* Giai ®o¹n tõ 1945-1954: Lîi dông thêi c¬ NhËt ®Çu hµng §ång minh, ngµy
23/8/1945 nh©n d©n Lµo næi dËy thµnh lËp chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng ë nhiÒu
n¬i.
- Ngµy 12/10/1945 nh©n d©n thñ ®« Viªng Ch¨n khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn,
chÝnh phñ Lµo ra m¾t quèc d©n tuyªn bè nÒn ®éc lËp cña Lµo.
- Ngµy 3-1946 Thùc d©n Ph¸p quay trë l¹i x©m lîc , ®îc sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng
S¶n §«ng D ¬ng vµ sù gióp ®ì cña qu©n t×nh nguyÖn ViÖt Nam, nh©n d©n Lµo
®øng lªn kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p x©m lîc.
- Tõ 1947 c¸c chiÕn khu Trung Lµo,Th îng Lµo, §«ng B¾c Lµo thµnh lËp.
- Ngµy 20-1-1949 qu©n gi¶i phãng nh©n d©n Lµo chÝnh thøc ®îc thµnh lËp do
Cayxán Ph«mvih¼n chØ huy.
- Ngµy 13-8-1950 MÆt trËn Lµo tù do vµ ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn Lµo thµnh lËp
do hoµng th©n Xuphanuv«ng ®øng ®Çu.
- N¨m1953-1954 phèi hîp víi qu©n t×nh nguyÖn ViÖt Nam më nhiÒu chiÕn
dÞch vµ giµnh th¾ng lîi to lín (chiÕn dÞch Th îng Lµo, H¹ Lµo 1953).Gãp phÇn
quan träng vµo viÖc ®¸nh b¹i chñ nghÜa thùc d©n Ph¸p, buéc Ph¸p ph¶i ký

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 7
Quangduylc@yahoo.com.vn
HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ (21-7-1954). ChÊm døt chiÕn tranh, lËp l¹i hoµ b×nh ë §«ng
D ¬ng, c«ng nhËn nÒn ®éc lËp,chñ quyÒn, thèng nhÊt vµ toµn vÑn l·nh thæ cña
Lµo.
* Giai ®o¹n 1954-1975:
- Ngay khi ®¸nh b¹i Ph¸p ®Õ quèc Mü t×m c¸ch h¾t c¼ng Ph¸p vµ ph¸t ®éng
cuéc chiÕn tranh x©m lîc kiÓu míi nh»m biÕn Lµo trë thµnh thuéc ®i¹ kiÓu míi
cña Mü.
- Th«ng qua viÖn trî kinh tÕ, qu©n sù, ®Õ quèc Mü ®· dùng lªn chÝnh quyÒn,
qu©n ®éi tay sai vµ n¾m quyÒn chi phèi mäi mÆt ë Lµo.
- Tõ gi÷a 1955 Mü ®iÒu khiÓn qu©n ®éi tay sai Viªng Ch¨n tÊn c«ng 2 tØnh cña
lùc lîng c¸ch m¹ng Lµo ë SÇm N a, Phong xa lú,cµn quÐt ®µn ¸p lùc lîng kh¸ng
chiÕn cò.
- D íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng nh©n d©n c¸ch m¹ng Lµo(22-3-1955) qu©n d©n Lµo
®¸nh b¹i ®îc c¸c cuéc tÊn c«ng qu©n sù cña ®Þch gi¶i phãng thªm nhiÒu vïng
réng lín ë Th îngLµo, H¹ Lµo,Trung Lµo.
- N¨m 1964 Mü sö dông kh«ng qu©n nÐm bom cïng cè vÊn vµ lÝnh ®¸nh thuª
sang tham chiÕn ë Lµo. Cuéc chiÕn tranh x©m lîc cña Mü ë Lµo chuyÓn sang
h×nh th¸i “ChiÕn tranh ®Æc biÖt” vµ “ChiÕn tranh t¨ng cêng” cña Mü.
- N¨m 1969 Mü liªn tiÕp mÐm bom, më nhiÒu cuéc hµnh qu©n lín nh»m ®¸nh
chiÕm vïng gi¶i phãng,tiªu diÖt lùc lîng c¸ch m¹ng.
- Qu©n d©n Lµo tõng bíc ®¸nh b¹i c¸c kÕ ho¹ch leo thang chiÕn tranh cña Mü,
buéc Mü ph¶i ký HiÖp ®Þnh Viªng Ch¨n (21-3-1973) lËp l¹i hµo b×nh, thùc hiÖn
hoµ hîp d©n téc Lµo.
- N¨m 1973-1975 Lµo hoµn thµnh cuéc c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ trong c¶ níc.
- §Õn 2-12-1975 N íc céng hoµ d©n chñ nh©n d©nLµo chÝnh thøc ®îc thµnh lËp.
C¸ch m¹ng Lµo bíc sang thêi kú míi- x©y dùng chÕ ®é d©n chñ nh©n d©n tiÕn
lªn theo ®Þnh híng XHCN.


C©u3: Nªu nh÷nh sù kiÖn lÞch sö tiªu biÓu thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt chiÕn ®Êu
gi÷a hai d©n téc ViÖt Nam vµ Lµo trong thêi kú chèng Ph¸p vµ chèng Mü (1954-
1975)?
C¸ch m¹ng ViÖt Nam vµ c¸ch m¹ng Lµo cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau:
* Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p (1945-1954):
- Th¸ng 3-1951 Liªn minh ViÖt - Miªn - Lµo ®îc thµnh lËp nªu cao tinh thÇn
®oµn kÕt chiÕn ®Êu chèng Ph¸p cña nh©n d©n ba níc §«ng D ¬ng.NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 8
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Th¸ng 4-1953 bé ®éi ViÖt Nam phèi hîp víi bé ®éi PathÐt Lµo më chiÕn dÞch
Th îng Lµo, gi¶i phãng tØnh Xiªng Kho¶ng vµ tØnh Phong Xa Lú. C¨n cø kh¸ng
chiÕn ®îc më réng vµ nèi liÒn víi T©y B¾c ViÖt Nam.
- Th¸ng 12-1953 phèi hîp víi bé ®éi PathÐt Lµo, bé ®éi ViÖt Nam më chiÕn dÞch
Trung Lµo, gi¶i phãng thÞ x· Thµ KhÑt vµ toµn bé tØnh Kh¨m Muén, uy hiÕp
Sªn«.
- Nh÷ng th¾ng lîi cña qu©n d©n ViÖt Nam - Lµo trong giai ®o¹n cuèi cña cuéc
kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p ®· buéc Ph¸p ph¶i ký HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ (21-1-1954),
c«ng nhËn c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña ba níc §«ng D ¬ng.
* Trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü (1954-1975):
- Sau khi Mü gióp bän tay sai lµm ®¶o chÝnh, xo¸ bá nÒn trung lËp ë
Campuchia, ba níc ViÖt Nam - Lµo - Campuchia häp Héi nghÞ cÊp cao (24-
25/4/1970) ®Ó biÓu thÞ quyÕt t©m ®oµn kÕt chiÕn ®Êu chèng Mü.
- Nöa ®Çu n¨m 1970 qu©n t×nh nguyÖn ViÖt Nam ë Lµo cïng qu©n d©n Lµo
®Ëp tan cuéc hµnh qu©n lÊn chiÕm C¸nh ®ång Chum - Xiªng Kho¶ng, gi¶i
phãng mét vïng réng lín ë Nam Lµo.
- Th¸ng 2 vµ 3-1971 qu©n d©n ViÖt Nam phèi hîp víi qu©n d©n Lµo ®Ëp tan
cuéc hµnh qu©n “Lam S¬n 719” nh»m chiÕm gi÷ ®êng 9- Nam Lµo cña 4,5 v¹n
qu©n nguþ Sµi Gßn, gi÷ v÷ng hµnh lang chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng §«ng D ¬ng .
- Th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam buéc Mü ph¶i ký HiÖp ®Þnh Pari (27-1-
1973), sau ®ã Mü ph¶i ký HiÖp ®Þnh Viªng Ch¨n víi Lµo (21-2-1973). ChiÕn
th¾ng 30-4-1975 cña ViÖt Nam ®· cæ vò vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho cuéc kh¸ng chiÕn
chèng Mü ë Lµo giµnh th¾ng lîi hoµn toµn, níc Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n
Lµo ra ®êi (2-12-1975).
- T×nh ®oµn kÕt, phèi hîp chiÕn ®Êu gi÷a hai d©n téc ViÖt Nam - Lµo ®· trë
thµnh yÕu tè thóc ®Èy sù ph¸t triÓn vµ th¾ng lîi cña cuéc kh¸ng chiÕn ë mçi n-
íc.


C©u 4: §«ng Nam ¸ bao gåm nh÷ng níc nµo? Tõ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai
§«ng Nam ¸ cã nh÷ng biÕn ®æi g× to lín? BiÕn ®æi nµo lµ to lín nhÊt?
a. §«ng Nam ¸ ngµy nay bao gåm 11 níc: ViÖt Nam, Lµo, Campuchia, Mianma,
Th¸i Lan, Malayxia, In®«nªxia, Philippin, Brun©y, Xinggapo, §«ng Timo.
- Lµ khu vùc cã vÞ trÝ chiÕn lîc quan träng n»m trong môc tiªu bµnh tr -
íng cña c¸c níc ®Õ quèc vµ thÕ lùc ph¶n ®éng.
- Tr íc chiÕn tranh thÕ giíi thø hai c¸c níc nµy ®Òu lµ thuéc ®Þa, nöa thuéc ®Þa
vµ thÞ tr êng cña c¸c níc t b¶n ph ¬ng t©y.

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 9
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay §«ng Nam ¸ cã nhiÒu biÕn ®æi to
lín.
b. Nh÷ng biÕn ®æi to lín :
- BiÕn ®æi to lín thø nhÊt: Cho ®Õn nay, c¸c níc §«ng Nam ¸ ®Òu giµnh ®éc
lËp.
§©y lµ biÕn ®æi to lín nhÊt lµ v×:
+ Lµ biÕn ®æi th©n phËn tõ c¸c níc thuéc ®Þa, nöa thuéc ®Þa vµ lÖ thuéc trë
thµnh nh÷ng níc ®éc lËp.
+ Nhê cã biÕn ®æi ®ã, c¸c níc §«ng Nam ¸ míi cã nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó x©y
dùng
vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, x· héi cña m×nh ngµy cµng phån vinh.
- BiÕn ®æi to lín thø hai: Tõ khi giµnh ®éc lËp d©n téc, c¸c níc §«ng Nam ¸ ®Òu
ra søc x©y dùng kinh tÕ - x· héi vµ ®¹t nhiÒu thµnh tÝch lín (®Æc biÖt
Xinggapo lµ níc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhÊt trong c¸c níc §«ng Nam ¸ vµ ®îc
xÕp vµo hµng c¸c níc ®ang ph¸t triÓn trªn thÕ giíi)
-BiÕn ®æi to lín thø ba: §Õn th¸ng 7-1997, c¸c níc §«ng Nam ¸ ®Òu ra nhËp.HiÖp
héi c¸c níc §«ng Nam ¸, gäi t¾t lµ ASEAN. §ã lµ mét tæ chøc Liªn minh chÝnh trÞ
- kinh tÕ cña khu vùc §«ng Nam ¸ nh»m môc ®Ých x©y dùng mèi quan hÖ hoµ
b×nh, h÷u nghÞ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c níc trong khu vùc.


C©u 5: Theo anh (chÞ) trong nh÷ng biÕn ®æi ë khu vùc §«ng Nam ¸ tõ sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai ®Õn nay, th× biÕn ®æi nµo lµ quan träng nhÊt? V× sao?
- BiÕn ®æi quan träng nhÊt lµ c¸c níc §«ng Nam ¸ ®Òu ra nhËp HiÖp héi c¸c níc
§«ng Nam ¸. V× tr íc ®©y c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸ tõ ®èi ®Çu víi ba níc
§«ng D ¬ng chuyÓn sang ®èi tho¹i vµ hßa nhËp, hiÖn nay ®Òu lµ thµnh viªn cña
HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN). §©y lµ mét tæ chøc liªn minh chÝnh trÞ -
kinh tÕ - v¨n hãa nh»m x©y dùng nh÷ng mèi quan hÖ hßa b×nh, hîp t¸c vµ ph¸t
triÓn gi÷a c¸c níc trong khu vùc §«ng Nam ¸.


C©u 6: H·y tr×nh bµy sù thµnh lËp vµ ph¸t triÓn cña Tæ chøc ASEAN vµ quan
hÖ ViÖt Nam ASEAN?
a. Lý do thµnh lËp:
- Sau khi giµnh ®éc lËp, nhiÒu níc §«ng Nam ¸ cã dù ®Þnh thµnh lËp tæ chøc
khu vùc nh»m t¹o nªn sù hîp t¸c cïng ph¸t triÓn trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, khoa
häc- kü thuËt, v¨n ho¸, h¹n chÕ sù ¶nh hëng cña c¸c níc lín ®ang t×m mäi c¸ch
nh»m biÕn §«ng Nam ¸ thµnh “s©n sau” cña hä.

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 10
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Th¸ng 8-1967, t¹i B¨ng Cèc (Th¸i Lan) HiÖp héi c¸c níc §«ng Nam ¸ (ASEAN) ®îc
thµnh lËp gåm 5 níc: In®«nªxia, Malaixia, Xinggapo, Th¸i Lan, Philippin ®Õn
th¸ng 1-1984 thªm Brun©y.
- C¬ quan l·nh ®¹o cña ASEAN lµ Héi nghÞ ngo¹i tr ëng ®îc tæ chøc lÇn lît hµng
n¨m ë thñ ®« c¸c níc thµnh viªn. Uû ban th êng trùc cña ASEAN ®¶m nhiÖm c¸c
c«ng viÖc gi÷a hai nhiÖm kú cña Héi nghÞ ngo¹i tr ëng, ngoµi ra cßn cã c¸c uû
viªn ban th êng trùc, phô tr¸ch nh÷ng ngµnh cô thÓ víi sù tham gia cña c¸c
chuyªn gia c¸c níc thµnh viªn.
b. Ho¹t ®éng cña ASEAN tr¶i qua hai giai ®o¹n chÝnh:
- Tõ n¨m 1967-1975: ASEAN cßn lµ tæ chøc khu vùc non yÕu, ch¬ng tr×nh hîp t¸c
gi÷a c¸c níc thµnh viªn cßn rêi r¹c.
- Tõ 1976 ®Õn nay: §îc b¾t ®Çu b»ng Héi nghÞ cÊp cao thø nhÊt (häp ë Ba Li-
In®«nªxia - 2/1976) më ra thêi kú ph¸t triÓn míi trong lÞch sö c¸c níc ASEAN.
- Nh÷ng n¨m 1976-1978: ASEAN nhÊn m¹nh hîp t¸c kinh tÕ gi÷a c¸c níc thµnh
viªn vµ h×nh thµnh c¬ cÊu tæ chøc chÆt chÏ h¬n.
c. Qu¸ tr×nh thµnh lËp:
- Tõ n¨m 1979 do vÊn ®Ò Campuchia, quan hÖ gi÷a ASEAN víi ba níc §«ng D ¬ng
lµ “®èi ®Çu”. Tõ cuèi thËp niªn 1980 khi vÊn ®Ò Campuchia ®îc gi¶i quyÕt, mèi
quan hÖ ®ã chuyÓn tõ “®èi ®Çu sang ®èi tho¹i” më ra kh¶ n¨ng míi trong quan
hÖ hîp t¸c trªn c¸c lÜnh vùc ë khu vùc §«ng Nam ¸.Gi÷a c¸c níc ASEAN víi ViÖt
Nam, Lµo, Campuchia ®· diÔn ra nhiÒu cuéc tiÕp xóc, trao ®æi vµ hîp kinh tÕ,
v¨n ho¸, khoa häc. §©y còng lµ thêi kú kinh tÕ ASEAN t¨ng tr ëng m¹nh.
- Ngµy 28-7-1995 ViÖt Nam gia nhËp ASEAN.
- Ngµy 23-7-1997 ASEAN kÕt n¹p thªm Lµo, Mianma.
- Ngµy 30-4-1999 Campuchia lµ thµnh viªn thø 10 cña tæ chøc nµy. ASEAN ®· ®¹t
®îc nh÷ng thµnh tùu to lín vµ tèc ®é t¨ng tr ëng kinh tÕ cao, t¹o nªn nh÷ng biÕn
®æi s©u s¾c trong ®êi sèng kinh tÕ - x· héi c¸c níc thµnh viªn. MÆc dÇu cã
nh÷ng bíc th¨ng trÇm, vai trß quèc tÕ ASEAN ngµy cµng t¨ng.
d. Quan hÖ ViÖt Nam- ASEAN:
- Quan hÖ ViÖt Nam- ASEAN diÔn biÕn phøc t¹p, cã lóc hoµ dÞu, cã lóc c¨ng
th¼ng, tuú theo t×nh h×nh quèc tÕ vµ khu vùc, nhÊt lµ tuú theo biÕn ®éng cña
t×nh h×nh Campuchia.
- Tõ khi vÊn ®Ò Campuchia ®i vµo xu thÕ hoµ gi¶i vµ hoµ hîp d©n téc, ViÖt
Nam thi hµnh chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i “Muèn lµm b¹n víi tÊt c¶ c¸c níc”, quan hÖ
ASEAN- ViÖt Nam ngµy cµng c¶i thiÖn. ChÝnh phñ ViÖt Nam nhiÒu lÇn cö ®¹iNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 11
Quangduylc@yahoo.com.vn
diÖn sang th¨m nhiÒu níc ASEAN, nh»m ®i tíi mét quan ®iÓm thèng nhÊt, ®Ó
x©y dùng mét khu vùc §«ng Nam ¸ hoµ b×nh, h÷u nghÞ , hîp t¸c vµ ph¸t triÓn.
- Th¸ng 7-1992 ViÖt Nam tham gia HiÖp íc Bali vµ ®Õn th¸ng 7-1995, chÝnh thøc
gia nhËp ASEAN, ®¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn míi trong viÖc t¨ng cêng hîp t¸c ë khu
vùc v× mét §«ng Nam ¸ hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn.
e. C¬ héi vµ th¸ch thøc ViÖt Nam khi ra nhËp tæ chøc ASEAN:
- Thêi c¬: ViÖt Nam cã ®iÒu kiÖn rót ng¾n kho¶ng c¸ch vÒ c¬ së vËt chÊt, kü
thuËt so víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi.
- Th¸ch thøc: DÔ bÞ hoµ tan, nÒn kinh tÕ gÆp nhiÒu khã kh¨n v× ®iÒu kiÖn kü
thuËt.
- Th¸i ®é: B×nh tÜnh, kh«ng bá lì thêi c¬. CÇn ra søc häc tËp, n¾m v÷ng KHKT.


C©u 7: H·y tr×nh bµy qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë
Ch©u Phi tõ n¨m 1945 ®Õn nay?
Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, phong trµo gi¶i phãng d©n téc bïng næ
m¹nh mÏ ë Ch©u Phi vµ Ch©u Phi trë thµnh “Lôc ®Þa míi trçi dËy” trong cuéc
®Êu tranh chèng chñ nghÜa ®Õ quèc, chñ nghÜa thùc d©n. Qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn vµ th¾ng lîi cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë Ch©u Phi qua c¸c giai
®o¹n sau:
* Giai ®o¹n 1945-1954: Phong trµo ®Êu tranh bïng næ sím nhÊt ë B¾c Phi víi
th¾ng lîi më ®Çu lµ cuéc chÝnh biÕn c¸ch m¹ng cña sÜ quan vµ binh lÝnh yªu
níc Ai CËp. Ngµy 3-7-1952 lËt ®æ chÕ ®é qu©n chñ vµ nÒn thèng trÞ cña thùc
d©n Anh, thµnh lËp níc Céng hoµ Ai CËp 18-6-1953.
* Giai ®o¹n 1954-1960: ChiÕn th¾ng §iÖn Biªn Phñ n¨m 1954 cña ViÖt Nam ®·
lµm rung chuyÓn hÖ thèng thuéc ®Þa cña Ph¸p ë T©y Phi vµ B¾c Phi, më ®Çu
b»ng cuéc ®Êu tranh vò trang cña nh©n d©n Angiªri 11-1954. NhiÒu quèc gia ®-
îc ®éc lËp: Tuyniri(1965), Marèc(1956), Ghinª(1957). §Õn n¨m 1960 hÇu hÕt c¸c n-
íc B¾c Phi vµ T©y Phi ®Òu giµnh ®îc ®éc lËp.
* Giai ®o¹n 1960-1975: N¨m 1960 cã 17 níc Ch©u Phi giµnh ®îc ®éc lËp, ®îc lÞch
sö ghi nhËn lµ “N¨m Ch©u Phi”. Nh÷ng th¾ng lîi cã ý nghÜa to lín vµ ¶nh hëng
s©u
réng lµ th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng Angiªri(1962), £ti«pia(1974), M«d¨mbÝch(1975),
®Æc biÖt lµ th¾ng lîi cña c¸ch m¹ng ¡ngg«la dÉn ®Õn sù ra ®êi cña níc Céng
hoµ ¡ngg«la(1975), ®¸nh dÊu sù sôp ®æ vÒ c¬ b¶n cña chñ nghÜa thùc d©n cò
cïng hÖ thèng thuéc ®Þa cña nã ë Ch©u Phi.NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 12
Quangduylc@yahoo.com.vn
* Giai ®o¹n 1975 ®Õn nay: §©y lµ giai ®o¹n hoµn thµnh ®Êu tranh ®¸nh ®æ nÒn
thèng trÞ thùc d©n cò ®Ó giµnh l¹i ®éc lËp d©n téc víi sù ra ®êi cña níc Céng
hoµ Nammibia(3- 1991). TiÕp ®ã lµ cuéc bÇu cö ®a chñng téc ë Nam Phi (4-1994)
víi th¾ng lîi cña c¸c lùc lîng yªu níc tiÕn bé mµ ®¹i diÖn lµ §¹i héi d©n téc Phi
(ANC). Sù kiÖn nµy chÊm døt ¸ch thèng trÞ trong vßng ba thÕ kû cña chñ
nghÜa ph©n biÖt chñng téc Ap¸cthai ë lôc ®Þa nµy.


C©u 8: Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn vµ th¾ng lîi cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë
Mülatinh?
Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, cao trµo ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc næ ra
s«i næi ë hÇu kh¾p c¸c níc khu vùc Mülatinh, vµ Mülatinh trë thµnh "§¹i lôc nói
löa". Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc ë khu vùc
Mülatinh tõ n¨m 1945 ®Õn nay tr¶i qua 3 giai ®o¹n:
*Tõ n¨m 1945-1959: Cao trµo c¸ch m¹ng næ ra hÇu kh¾p c¸c níc Mülatinh díi
h×nh thøc: b·i c«ng cña c«ng nh©n ë Chilª, næi dËy cña n«ng d©n ë Pªru, £cua®o,
Mªhic«, Braxin , Vªnªzuªla....khëi nghÜa vò trang ë Panama, B«livia, vµ ®Êu
tranh nghÞ viÖn ë Goatªmala, Vªnªzuªla.
* Tõ n¨m 1959-1980: C¸ch m¹ng Cuba th¾ng lîi (1959) ®¸nh dÊu bíc ®Çu ph¸t
triÓn míi cña phong trµo gi¶i phãng d©n téc, cæ vò cuéc ®Êu tranh cña c¸c níc
Mülatinh. TiÕp ®ã phong trµo ®Êu tranh vò trang bïng næ ë nhiÒu n-
íc...Mülatinh trë thµnh "Lôc ®Þa bïng ch¸y". D íi nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh
kh¸c nhau, c¸c níc Mülatinh lÇn lît lËt ®æ c¸c chÝnh quyÒn ph¶n ®éng tay sai
cña MÜ, thµnh lËp c¸c chÝnh phñ d©n téc d©n chñ, qua ®ã giµnh ®éc lËp chñ
quyÒn cña d©n téc.
* Tõ cuèi thËp niªn 1980 ®Õn nay: Lîi dông quan hÖ Liªn X« vµ MÜ thay ®æi,
®Æc biÖt nh÷ng biÕn ®éng ë Liªn X« vµ §«ng ¢u, MÜ ph¶n kÝch chèng l¹i phong
trµo c¸ch m¹ng ë
khu vùc MÜ la tinh, can thiÖp vò trang vµo Grªna®a(1983), Panama(1990) uy
hiÕp c¸ch m¹ng Nicanagoa, t×m c¸ch lËt ®æ chÕ ®é x· héi chñ nghÜa ë Cuba
b»ng c¸ch bao v©y, c¾m vËn kinh tÕ, c« lËp vµ tÊn c«ng vÒ chÝnh trÞ.
- Sau khi kh«i phôc ®îc nÒn ®éc lËp chñ quyÒn, c¸c níc MÜlatinh bíc vµo thêi
kú x©y dùng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. ChÝnh phñ c¸c níc ®· tiÕn hµnh mét
sè c¶i c¸ch kinh tÕ, x· héi ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh ®Êt níc. Bíc vµo thËp niªn
1990 mét sè níc MÜlatinh ®· trë thµnh nh÷ng " níc c«ng nghiÖp míi"
( Achentina, Braxin, Mªhic«). Bé mÆt c¸c níc MÜlatinh, ®Æc biÖt lµ nh÷ng trung
t©m kinh tÕ, th ¬ng m¹i ®· thay ®æi vÒ c¨n b¶n.

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 13
Quangduylc@yahoo.com.vn
c. MÜ, NhËt B¶n, T©y ©u sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.

C©u1: Sù ph¸t triÓn kinh tÕ , khoa häc-kü thuËt cña MÜ sau chiÕn tranh thÕ
giíi thø hai vµ nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã?Nguyªn nh©n nµo lµ quan
träng?V× sao?
a. Sù ph¸t triÓn kinh tÕ vµ khoa häc-kü thuËt cña MÜ:
* Kinh tÕ:
- Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai nÕn kinh tÕ MÜ ph¸t triÓn nh¶y vät.
- Trong khi c¸c níc §ång minh Ch©u ¢u bÞ tµn ph¸ v× chiÕn tranh, MÜ víi lý do
kh«ng chÞu ¶nh hëng cña chiÕn tranh, cã nguån tµi nguyªn phong phó, tr×nh
®é khao häc-kü thuËt tiªn tiÕn nªn cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ, khoa häc-
kü thuËt.
- C«ng nghiÖp: S¶n lîng c«ng nghiÖp trung b×nh hµng n¨m t¨ng 24% chiÕm h¬n
nöa s¶n lîng c«ng nghiÖp toµn thÕ giíi(56,1% n¨m 1948)
- N«ng nghiÖp: S¶n lîng n«ng nghiÖp t¨ng 27% so víi tr íc chiÕn tranh, s¶n lîng
n¨m 1949 gÊp 2 lÇn s¶n lîng cña 5 níc céng l¹i ( Anh, Ph¸p, §øc, Italia, NhËt)
- Tµi chÝnh: N¾m 3/4 tr÷ lîng vµng trªn toµn thÕ giíi. Lµ níc chñ nî thÕ giíi.
- H¬n 50% tµu bÌ ®i l¹i trªn biÓn.
- Trong kho¶ng hai thËp niªn ®Çu sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai MÜ trë
thµnh trung t©m kinh tÕ - tµi chÝnh duy nhÊt cña thÕ giíi.
* Khoa häc-kü thuËt:
- Thu hót nhiÒu nhµ khoa häc lçi l¹c trªn thÕ giíi.V× MÜ cã ®iÒu kiÖn hßa
b×nh,kh«ng bÞ chiÕn tranh tµn ph¸,thuËn lîi cho c¸c nhµ khoa häc nghiªn cøu.
- Lµ níc ®i ®Çu trong viÖc tiÕn hµnh cuéc c¸ch m¹ng khoa häc-kü thuËt lÇn hai.
§¹t nhiÒu thµnh tùu: c«ng cô s¶n xuÊt míi, nguån n¨ng lîng míi, cuéc c¸ch m¹ng
xanh trong n«ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, khoa häc vò trô, s¶n xuÊt vò khÝ
hiÖn ®¹i.....
b. Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ MÜ:
Së dÜ MÜ cã bíc ph¶t triÓn kinh tÕ nhanh chãng nh vËy lµ do:
- Dùa vµo thµnh tùu c¸ch m¹ng khoa häc-kü thuËt (MÜ lµ níc khëi ®Çu cuéc
c¸ch m¹ng khoa häc-kü thuËt lÇn thø hai, ®i ®Çu trong s¶n xuÊt m¸y tÝnh,n¨ng
lîng nguyªn tö....cã
nhiÒu nhµ khoa häc lçi l¹c trªn thÕ giíi ®· sang MÜ), MÜ ®· ®iÒu chØnh hîp lý
c¬ cÊu s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt, n©ng cao n¨ng xuÊt lao ®éng,h¹ gi¸ thµnh
s¶n phÈm.....

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 14
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Nhê tr×nh ®é qu¶n lý trong s¶n xuÊt vµ tËp trung t b¶n cao (C¸c c«ng ty ®éc
quyÒn MÜ lµ nh÷ng c«ng ty khæng lå, tËp trung hµng chôc v¹n c«ng nh©n, cã
doanh thu hµng chôc ®« la, v¬n ra khèng chÕ, lòng ®o¹n c¸c ngµnh s¶n xuÊt
trªn ph¹m vi toµn thÕ giíi)
- Nhê qu©n sù hãa nÒn kinh tÕ ®Ó bu«n b¸n vò khÝ thu nhiÒu lîi nhuËn trong
chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, MÜ thu ®îc lîi nhuËn 144 tØ ®«la. NÒn c«ng
nghiÖp chiÕn tranh cña MÜ thu h¬n 50% tæng lîi nhuËn hµng n¨m.
- Ngoµi ra cã c¸c ®iÒu kiÖn vÒ: Tµi nguyªn phong phó, nh©n c«ng dåi dµo,®Êt
níc kh«ng bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ còng lµ nh÷ng nguyªn nh©n lµm cho nÒn
kinh tÕ MÜ ph¸t triÓn nhanh chãng vµ thuËn lîi h¬n c¸c níc kh¸c.
- Sù nhËy bÐn trong ®iÒu hµnh qu¶n lý cña giíi l·nh ®¹o MÜ.
c. Nguyªn nh©n nµo lµ quan träng? V× sao?
MÜ biÕt dùa vµo thµnh tùu c¸ch m¹ng khoa häc-kü thuËt. Cho nªn MÜ ®· ®iÒu
chØnh l¹i hîp lý c¬ cÊu s¶n xuÊt, c¶i tiÕn kü thuËt vµ n©ng cao n¨ng xuÊt lao
®éng, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nhê ®ã mµ nÒn kinh tÕ MÜ ph¸t triÓn nhanh
chãng, ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cña nh©n d©n MÜ cã nhiÒu thay ®æi.


C©u 2: §iÒu g× chøng tá r»ng tõ nh÷ng n¨m 60 cña thÕ kû XX trë ®i kinh tÕ
NhËt B¶n ph¸t triÓn thÇn kú? Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn ®ã? Nguyªn nh©n
nµo lµ quan träng? C¸c níc ®ang ph¸t triÓn nªn häc hái NhËt B¶n ë ®iÓm nµo?
a. Sù ph¸t triÓn "ThÇn kú" cña nÒn kinh tÕ NhËt B¶n.
- Lµ níc chiÕn b¹i mÊt hÕt thuéc ®Þa vµ sau chiÕn tranh bÞ MÜ chiÕm ®ãng
theo chÕ ®é qu©n qu¶n, nÒn kinh tÕ bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ.
- Tõ n¨m 1945 ®Õn 1950 kinh tÕ MÜ ph¸t triÓn chËm ch¹p vµ phô thuéc chÆt
chÏ vµo kinh tÕ MÜ.
- Tõ n¨m 1950 nÒn kinh tÕ NhËt ph¸t triÓn nhanh, ®Æc biÖt tõ khi MÜ ph¸t
®éng chiÕn tranh x©m lîc TriÒu Tiªn (6-1950)
- Bíc sang nh÷ng n¨m 60 khi MÜ g©y ra cuéc chiÕn tranh x©m lîc ViÖt Nam th×
nÒn kinh tÕ NhËt B¶n cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn ®Ó ®uæi kÞp vµ vît c¸c níc T©y
¢u v¬n lªn ®øng thø hai (sau MÜ) trong thÕ giíi t b¶n chñ nghÜa.
- Tõ nh÷ng n¨m 1970 trë ®i NhËt B¶n trë thµnh 1 trong 3 trung t©m kinh tÕ tµi
chÝnh cña thÕ giíi. Dù tr÷ vµng vµ ngo¹i tÖ cña NhËt B¶n ®· vît qua MÜ. Hµng
hãa NhËt B¶n len lái, c¹nh tranh kh¾p c¸c thÞ tr êng thÕ giíi ( «t«, ®iÖn tö.)._
+ Tæng s¶n phÈm quèc d©n n¨m 1950 ®¹t : 20 tû ®«la b»ng 1/3 cña Anh, 1/2 cña
Ph¸p, 1/17 cña MÜ. §Õn n¨m 1968 vît qua c¸c níc T©y ¢u ®øng thø hai thÕ giíi sau
MÜ víi 183 tû ®«la. N¨m 1973 NhËt B¶n ®¹t 402 tû ®«la. Trong kho¶ng h¬n 20

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 15
Quangduylc@yahoo.com.vn
n¨m (1950-1973) tæng s¶n phÈm quèc d©n t¨ng 20 lÇn vµ ®Õn n¨m 1989 ®¹t tíi
2828,3 tû ®«la.
- Thu nhËp b×nh qu©n trªn ®Çu ngêi n¨m 1990 ®¹t 23.796 ®«la ®øng thø hai trªn
thÕ giíi sau Thôy SÜ.
+ Trong c«ng nghiÖp: gi¸ trÞ s¶n lîng n¨m 1950 b»ng 4,1 tû ®«la ®Õn n¨m 1969
®¹t 56,4 tû ®«la, ®øng ®Çu thÕ giíi vÒ s¶n lîng tµu biÓn ,thÐp, xe m¸y.
+ N«ng nghiÖp : NhËt B¶n ph¸t triÓn theo híng th©m cach c¬ giíi hãa, thñy lîi
hãa, hãa häc hãa...
b. Nguyªn nh©n cña sù ph¸t triÓn : Kinh tÕ NhËt B¶n cã bíc ph¸t triÓn " Nh¶y
vät" lµ nhê:
- NhËt B¶n biÕt lîi dông vèn cña níc ngoµi hiÖu qu¶ nhÊt trong viÖc ®Çu t vµo
nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp then chèt nh : c¬ khÝ, luyÖn kim, hãa chÊt, ®iÖn tö.
Gi¶m g¸nh nÆng chi phÝ qu©n sù (do MÜ g¸nh v¸c) do vËy cã ®iÒu kiÖn tËp
trung ®Çu t ph¸t triÓn kinh tÕ.
- §iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi vµ sù ph¸t triÓn cña khoa häc-kü thuËt thÕ giíi
NhËt B¶n tËn dông ®îc nh÷ng thµnh tùu ®ã mét c¸ch cã hiÖu qu¶ trong viÖc
t¨ng n¨ng suÊt, c¶i tiÕn kü thuËt, h¹ gi¸ thµnh hµng hãa.
- BiÕt luån l¸ch x©m nhËp vµo thÞ tr êng thÕ giíi. Cuéc chiÕn tranh TriÒu Tiªn
vµ ViÖt Nam lµ hai ngän giã thÇn thæi vµo nÒn kinh tÕ NhËt B¶n.
- NhËt ®· tiÕn hµnh nhiÒu c¶i c¸ch d©n chñ: C¶i c¸ch ruéng ®Êt, xãa bá nh÷ng
tµn tÝch phong kiÕn, ®iÒu ®ã t¸c dông thóc ®Èy kinh tÕ ph¸t triÓn.
- NhËt ph¸t huy truyÒn thèng "Tù lùc tù cêng" vµ con ngêi NhËt B¶n v¬n lªn x©y
dùng ®Êt níc trong nh÷ng hoµn c¶nh hÕt søc khã kh¨n, hÕt søc coi träng ph¸t
triÓn khoa häc-kü thuËt vµ nÒn gi¸o dôc quèc d©n. §©y nh©n tè quyÕt ®Þnh
cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña NhËt B¶n.
c. Nguyªn nh©n quan träng ®ã lµ NhËt B¶n ®· biÕt lîi dông nh÷ng thµnh tùu
khoa häc - kü thuËt ®Ó t¨ng n¨ng suÊt, c¶i tiÕn kü thuËt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n
phÈm.
- C¸c níc ®ang ph¸t triÓn (ViÖt Nam) nªn häc hái NhËt B¶n ë ®iÓm nµo: 1,2,3,5.


C©u3: Trong c¸c nguyªn nh©n ph¸t triÓn kinh tÕ NhËt B¶n vµ kinh tÕ Mü tõ
sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, cã mét nguyªn nh©n chung. H·y tr×nh bµy vµ
ph©n tÝch nguyªn nh©n ®ã?
Trong c¸c nguyªn nh©n ph¸t triÓn kinh tÕ cña MÜ vµ NhËt B¶n sau chiÕn
tranh thÕ giíi thø hai, cã mét nguyªn nh©n chung lµ: BiÕt tËn dông thµnh qu¶
cuéc c¸ch m¹ng khoa häc- kü thuËt lÇn thø hai.

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 16
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Ph©n tÝch: Lµm thay ®æi c¸c nh©n tè s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt, c¶i tiÕn kü
thuËt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong mét thêi gian ng¾n t¹o ra mét khèi lîng
hµng hãa khæng lå.


d. Quan hÖ quèc tÕ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai.


C©u1: Héi nghÞ cÊp cao Ianta diÔn ra trong bèi c¶nh lÞch sö nh thÕ nµo? Néi
dung chÝnh cña Héi nghÞ?
a. Bèi c¶nh lÞch sö:
- §Çu n¨m 1945 côc diÖn chiÕn tranh thÕ giíi thø hai bíc vµo giai ®o¹n chãt,
nhiÒu m©u thuÉn, tranh chÊp trong néi bé phe ®ång minh chèng ph¸t xÝt næi
lªn gay g¾t trong ®ã næi lªn 3 vÊn ®Ò cÇn gi¶i quyÕt:
+ KÕt thóc nhanh chãng chiÕn tranh ë Ch©u ¢u, Ch©u ¸ - Th¸i B×nh D ¬ng.
+ Tæ chøc l¹i trËt tù thÕ giíi míi sau chiÕn tranh.
+ Ph©n chia khu vùc ®ãng qu©n theo chÕ ®é qu©n qu¶n ë c¸c níc ph¸t xÝt
chiÕn b¹i vµ ph¹m vi ¶nh hëng cña c¸c níc tham gia chiÕn tranh chèng ph¸t xÝt.
- Trong bèi c¶nh ®ã tõ ngµy 4 ®Õn 12/2/1945 Héi nghÞ cÊp cao 3 cêng quèc t¨ng
cêng gåm: Liªn X«, MÜ, Anh ®· häp ë Ianta.
b. Néi dung cña Héi nghÞ :
- Héi nghÞ diÔn ra gay go, quyÕt liÖt v× thùc chÊt lµ cuéc chiÕn tranh giµnh
vµ ph©n chia thµnh qu¶ th¾ng lîi chiÕn tranh gi÷a c¸c lùc lîng tham chiÕn, cã
liªn quan mËt thiÕt tíi hßa b×nh, an ninh vµ trËt tù thÕ giíi sau nµy. Cuèi cïng
®i ®Ðn nh÷ng quyÕt ®Þnh:
- Héi nghÞ thèng nhÊt lµ tiªu diÖt tËn gèc chñ nghÜa ph¸t xÝt vµ chñ nghÜa
qu©n phiÖt NhËt. §Ó nhanh chãng kÕt thóc chiÕn tranh, Liªn X« sÏ tham chiÕn
chèng NhËt sau khi chiÕn tranh ®· kÕt thóc ë Ch©u ¢u.
- Ba cêng quèc thèng nhÊt thµnh lËp tæ chøc Liªn hîp quèc dùa trªn nÒn t¶ng
vµ nguyªn t¾c c¬ b¶n lµ nhÊt trÝ gi÷a 5 cêng quèc Liªn X«, MÜ, Anh, Ph¸p,
Trung Quèc ®Ó gi÷ g×n hßa b×nh, an ninh vµ trËt tù thÕ giíi sau chiÕn tranh.
- Héi nghÞ ®i ®Õn tháa thuËn viÖc ®ãng qu©n t¹i c¸c níc nh»m gi¶i gi¸p qu©n
®éi ph¸t xÝt vµ ph©n chia ph¹m vi ¶nh hëng ë Ch©u ¢u vµ Ch©u ¸.
Nh÷ng quyÕt ®Þnh cña Héi nghÞ cÊp cao Ianta th¸ng 2-1945 ®· trë thµnh
nh÷ng khu«n khæ cña trËt tù thÕ giíi míi tõng bíc ®îc thiÕt lËp trong n¨m
1945-1947 sau khi chiÕn tranh kÕt thóc, th êng ®îc gäi lµ " TrËt tù hai cùc Ianta"
(ChØ MÜ vµ Liªn X« ph©n chia nhau ph¹m vi ¶nh hëng trªn c¬ së tháa thuËn
Ianta) MÜ vµ Liªn X« t¹o thÕ c©n b»ng.

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 17
Quangduylc@yahoo.com.vn
C©u2: Hoµn c¶nh ra ®êi, môc ®Ých,nguyªn t¾c ho¹t ®éng vµ c¬ quan chÝnh cña
Liªn hîp quèc? C¸c tæ chøc cña LHQ t¹i ViÖt Nam?§¸nh gi¸ vÒ vai trß cña Liªn
hîp quèc tr íc nh÷ng biÕn ®éng cña t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay?
a. Liªn Hîp Quèc:
* Hoµn c¶nh ra ®êi:
- §Çu n¨m 1945 chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ®i vµo giai ®o¹n chãt. ViÖc nhanh
chãng kÕt thóc chiÕn tranh vµ tæ chøc thÕ giíi míi sau chiÕn tranh næi lªn gay
g¾t. T¹i héi nghÞ Ianta(2- 1945), c¸c nhµ l·nh ®¹o c¸c níc Liªn X«, MÜ, Anh ®·
thèng nhÊt thµnh lËp mét tæ chøc mang tªn lµ Liªn Hîp Quèc ®Ó gi÷ g×n hßa
b×nh, an ninh thÕ giíi.
- Tõ ngµy 25-4 ®Õn 26-6-1945 Héi nghÞ ®¹i biÓu cña 50 níc häp t¹i Sanphranxc«
(Mü) ®Ó th«ng qua HiÕn ch¬ng Liªn Hîp Quèc vµ thµnh lËp tæ chøc Liªn Hîp
Quèc.
* Môc ®Ých:
- Duy tr× hßa b×nh vµ an ninh thÕ giíi.
- Thóc ®Èy quan hÖ, h÷u nghÞ vµ hîp t¸c gi÷a c¸c níc trªn c¬ së t«n träng quyÒn
d©n téc tù quyÕt vµ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c quèc gia.
* Nguyªn t¾c ho¹t ®éng:
- T«n träng quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c quèc gia vµ quyÒn tù quyÕt cña c¸c d©n
téc.
- T«n träng toµn vÑn l·nh thæ vµ ®éc lËp chÝnh trÞ cña tÊt c¶ c¸c níc.
- Gi¶i quyÕt tranh chÊp quèc tÕ b»ng ph¬ng ph¸p hßa b×nh.
- Nguyªn t¾c nhÊt trÝ gi÷a 5 cêng quèc: Liªn X«, Mü, Anh, Ph¸p, TrungQuèc.
- LHQ kh«ng can thiÖp vµo c«ng viÖc néi bé cña bÊt cø níc nµo.
* C¸c c¬ quan chÝnh:
- §¹i héi ®ång: Héi nghÞ cña tÊt c¶ c¸c níc thµnh viªn, mçi n¨m häp mét lÇn.
- Héi ®ång b¶o an:
+ Lµ c¬ quan chÝnh trÞ quan träng nhÊt vµ ho¹t ®éng th êng xuyªn cña LHQ,
chÞu tr¸ch nhiÖm chÝnh vÒ duy tr× hßa b×nh vµ an ninh quèc tÕ.
+ Mäi nghÞ quyÕt cña Héi ®ång b¶o an chØ ®îc th«ng qua khi cã sù nhÊt trÝ
cña 5 ñy viªn th êng trùc lµ: Liªn X«, Mü, Anh ,Ph¸p, Trung Quèc.
- Ban th ký: Lµ c¬ quan chÝnh cña LHQ, ®øng ®Çu cã tæng th ký do §¹i héi ®ång
bÇu ra nhiÖm kú 5 n¨m (HiÖn nay Tæng th ký lµ Kofi Anna- Gana). Ngoµi ra
LHQ cã hµng tr¨m tæ chøc chuyªn m«n kh¸c nh : Héi ®ång kinh tÕ vµ x· héi, Tßa
¸n quèc tÕ...

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 18
Quangduylc@yahoo.com.vn
b. ë ViÖt Nam cã c¸c tæ chøc chuyªn m«n cña LHQ ®ang ho¹t ®éng tÝch cùc lµ :
PAM -------------> Ch¬ng tr×nh l¬ng thùc.
UNICEF -------------> Quü nhi ®ång.
FAO -------------> Tæ chøc n«ng nghiÖp vµ l¬ng thùc.
UNESCO -------------> Tæ chøc v¨n hãa vµ gi¸o dôc.
WHO -------------> Tæ chøc y tÕ thÕ giíi.
IMF -------------> Quü tiÒn tÖ quèc tÕ.
UNPA -------------> Quü d©n sè.
I LO -------------> Tæ chøc lao ®éng quèc tÕ.
I CAO -------------> C¬ quan hµng kh«ng quèc tÕ.
IMO -------------> C¬ quan hµng h¶i quèc tÕ.
c.Vai trß :
- Lµ tæ chøc quèc tÕ lín nhÊt gi÷ vai trß quan träng trong viÖc gi÷ g×n hßa
b×nh, an ninh thÕ giíi, thóc ®Èy gi¶i quyÕt c¸c m©u thuÉn , tranh chÊp xung
®ét, ph¸t triÓn c¸c mèi quan hÖ giao lu hîp t¸c.
- H¹n chÕ: ThiÕu c«ng b»ng, d©n chñ, mét sè níc vi ph¹m tr¾ng trîn HiÕn ch¬ng
LHQ.


C©u3: V× sao sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai Mü thùc hiÖn chiÕn tranh l¹nh?
Cuéc chiÕn tranh l¹nh diÔn ra nh thÕ nµo?
a. Hoµn c¶nh lÞch sö :
- Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, phong trµo c¸ch m¹ng ë c¸c níc chiÕn b¹i vµ
c¸c níc chiÕn th¾ng ®Òu ph¸t triÓn m¹nh mÏ.
- C¸c níc §«ng ¢u vµ Liªn X« hîp thµnh hÖ thèng XHCN ngµy cµng hïng m¹nh,
¶nh hëng cña XHCN ngµy cµng to lín.
- Phong trµo gi¶i phãng d©n téc sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai ph¸t triÓn
m¹nh mÏ.
- Vµo th¸ng 3-1947 Tæng thèng Mü T¬ruman chÝnh thøc ph¸t ®éng "ChiÕn tranh
l¹nh". Trong bµi diÔn v¨n ®äc tr íc Quèc héi Mü, «ng ta cho r»ng:Sau chiÕn tranh
thÕ giíi thø hai, " Chñ nghÜa céng s¶n ®ang ®e däa thÕ giíi tù do" vµ " Nga X«
®ang bµnh tr íng thuéc ®Þa ë Ch©u ¢u", Mü vµ ph ¬ng T©y ph¶i liªn kÕt ®Ó
chèng l¹i sù "®e däa" ®ã.
b. Môc tiªu: Nh»m chèng l¹i Liªn X« vµ c¸c níc XHCN, chèng phong trµo gi¶i
phãng d©n téc nh»m ®i ®Õn thùc hiÖn chiÕn lîc toµn cÇu ph¶n c¸ch m¹ng cña
Mü.
c. BiÖn ph¸p:

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 19
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Mü vµ c¸c níc ph¬ng T©y ra søc ch¹y ®ua vò trang víi kho¶n chi tiªu qu©n sù
khæng lå, chuÈn bÞ ph¸t ®éng "chiÕn tranh tæng lùc" chèng Liªn X« vµ c¸c níc
XHCN.
- MÆt kh¸c Mü ph¸t ®éng hµng chôc cuéc chiÕn tranh lín nhá díi nhiÒu h×nh
thøc kh¸c nhau nh»m chèng l¹i c¸ch m¹ng thÕ giíi: chèng c¸c níc §«ng D ¬ng 1954-
1975, can
thiÖp vò trang vµo Grªna®a-1983, Panama- 1990, sö dông Ixraen trong viÖc g©y
chiÕn tranh Trung §«ng- 1948.
- Mü cho x©y dùng khèi qu©n sù vµ c¨n cø qu©n sù kh¾p n¬i trªn thÕ giíi nh»m
bao v©y Liªn X« vµ c¸c níc XHCN: NATO ( ë Ch©u ¢u),SEANTO ( §«ng Nam ¸),
ANZUS (Nam Th¸i B×nh D ¬ng), CENTO (Trung CËn §«ng), Liªn minh qu©n sù
Mü – NhËt, Liªn minh qu©n sù T©y b¸n cÇu vµ x©y dùng hµng ngµn c¨n cø qu©n
sù h¶i, lôc, kh«ng qu©n trªn kh¾p thÕ giíi.
- Ngoµi ra Mü cßn bao v©y, cÊm vËn vÒ kinh tÕ, c« lËp vÒ chÝnh trÞ vµ ho¹t
®éng ph¸ ho¹i: ®¶o chÝnh, lËt ®æ, chiÕn tranh t©m lý...g©y t×nh tr¹ng ®èi ®Çu,
lu«n lu«n c¨ng th¼ng víi c¸c níc XHCN, Mü ®· ¸p dông"ChÝnh s¸ch bªn miÖng hè
chiÕn tranh", ®èi ®Çu gi÷a hai khèi NATO vµ VACXAVA...... lµm cho c¸c mèi
quan hÖ quèc tÕ lu«n lu«n phøc t¹p, gay g¾t.phÇn II: lÞch sö viÖt nam ( tõ 1919 -
nay)
A. Giai ®o¹n 1919 ®Õn 1929

C©u 1: Sù chuyÓn biÕn vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ - x· héi ViÖt Nam sau CTTG 1?
a. Ch¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø hai cña TD Ph¸p vµ ¶nh hëng cña
nã ®èi víi kinh tÕ - x· héi ViÖt Nam.
* Nguyªn nh©n:
- §Q Ph¸p tuy lµ níc th¾ng trËn nh ng bíc ra khái chiÕn tranh víi nh÷ng ®¶o lén
lín vÒ kinh tÕ. NÒn KT bÞ chiÕn tranh tµn ph¸ nÆng nÒ-->kiÖt quÖ, c¸c ngµnh
CN, N2, TN bÞ ph¸ huû nÆng nÒ. ë vïng B¾c vµ §«ng B¾c níc Ph¸p nhiÒu thµnh
phè, lµng m¹c bÞ triÖt h¹, sè lín nhµ m¸y, ®êng s¾t, cÇu cèng bÞ ph¸ huû...NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 20
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Ph¸p nî níc ngoµi víi con sè khæng lå (MÜ riªng 1918 : 170 tØ Fr¨ng-->1920: 300
tØ Fr¨ng) thÞ tr êng ®Çu t bªn ngoµi cña Ph¸p (Nga thÞ tr êng lín nhÊt) bÞ tan
vì-->mÊt tr¾ng. §ång Fr¨ng ph¸ gi¸ cïng t¸c ®éng cña khñng ho¶ng thiÕu trong
c¸c níc TB cµng g©y khã kh¨n cho Ph¸p .
* Môc ®Ých:
T×nh h×nh khiÕn cho Ph¸p cÊp thiÕt ph¶i bï ®¾p, hµn g¾n vÕt th ¬ng chiÕn
tranh, kh«i phôc l¹i ®Þa vÞ KT cña Ph¸p trong TGTB. Do ®ã g/c TS Ph¸p mét
mÆt ra søc t¨ng cêng bãc lét nh©n d©n L§ trong níc mÆt kh¸c ®Èy m¹nh bãc lét
nh©n d©n thuéc ®Þa ®Æc biÖt §«ng D ¬ng lµ thuéc ®Þa ®îc Ph¸p chó träng nhÊt
trong c«ng cuéc khai th¸c
* Néi dung cña ch¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø 2
- Ch¬ng tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn thø 2 ë VN cña Ph¸p so víi lÇn 1 cã quy
m« lín h¬n vµ tèc ®é nhanh h¬n. ®Ó ®¹t ®îc m/® khai th¸c nhiÒu h¬n kho TNTN,
nh©n c«ng dåi dµo rÎ m¹t, ®Ó n¾m chÆt thÞ tr êng VN Ph¸p t¨ng vèn ®Çu t vµo
VN. Trong 6 n¨m (1924 - 1929) vèn ®Çu t t¨ng gÊp 6 lÇn so víi 20 n¨m tr íc ®ã chñ
yÕu vèn cña t nh©n.Tr íc chiÕn tranh vèn ®Çu t kho¶ng 6 tû Fr¨ng trong ®ã cã
kho¶ng 1 nöa lµ cña TB t nh©n (1929 riªng TB t nh©n 3-->4 tû Fr¨ng)
- Träng t©m cña ch¬ng tr×nh khai th¸c lµ tËp trung vµo 2 ngµnh : N2 (®ån ®iÒn)
vµ CN (khai má)
+ N«ng nghiÖp: §Èy m¹nh cíp R§ ®Ó lËp ®ån ®iÒn chñ yÕu ®ån ®iÒn cao su, 1/4
S canh t¸c n»m trong tay chñ ®ån ®iÒn bÞ Ph¸p chiÕm.
N¨m 1927 vèn ®Çu t vµo N2 lµ 400 triÖu Fr¨ng gÊp 10 so víi tr íc chiÕn tranh. S
trång cao su tõ 15000 ha (1918)-->120.000ha (1930). S¶n lîng cao su tõ 200 tÊn
(1913)
-->10.000 tÊn (1929) chñ yÕu xuÊt c¶ng sang Ph¸p, lîi nhuËn t¨ng gÊp 10 lÇn.
NhiÒu c«ng ty cao su ra ®êi: C/ty cao su ®Êt ®á, C/ty cao su Mis¬lanh, C/ty trång
trät c©y nhiÖt ®íi...
Khi ®ã N2 VN vÉn lµ ®éc canh. s/x nhá, l¹c hËu, S trång c©y CN vµ trång c©y
kh¸c chiÕm 25%, tû lÖ cao su so víi lóa lµ 1/80.TS vµ ®Þa chñ VN cã tham gia nh -
ng quy m« nhá míi cã 300 ha ®ån ®iÒn
+ C«ng nghiÖp: Ph¸p chó träng khai má nhÊt lµ má than- ->Ph¸p ®éc quyÒn
trong khai má. 1919 cã 706 giÊy phÐp xin khai má 1929 cã 17.685 1 sè TS VN
còng tham gia nh ng kh«ng nhiÒu. Vèn ®Çu t t¨ng 1924-->1928: 18,7 triÖu ®Õn
184,4 triÖu- ->1930 cã 1/4 S cña §«ng D ¬ng ®îc th¨m dß khai th¸c. C/ty má cò ®îc
t¨ng vèn, c/ty míi ®îc thµnh lËp. S, s¶n lîng, c«ng nh©n má t¨ng nhanh 1919-->
1929 t¨ng >23000 ngêi. L§ thñ c«ng --> n¨ng suÊt thÊp.

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 21
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ Bªn c¹nh viÖc khai má, N2 PH¸p cßn më 1 sè nhµ m¸y, XNCB n«ng s¶n vµ thùc
phÈm nh : Nhµ m¸y sîi HP,dÖt Nam §Þnh, r îu HN...Ph¸p kh«ng chó träng kü
nghÖ nÆng mµ chØ chó träng vµo CN nhÑ ®Ó kh«ng c¹nh tranh ®îc víi TB Ph¸p
- Th ¬ng nghiÖp: Do mÊt thÞ tr êng ë Nga, Ph¸p t¨ng cêng ®éc chiÕm thi tr êng
b»ng c¸ch ®¸nh thuÕ nÆng hµng níc ngoµi nhËp vµo VN (TQ, NB).Tr íc chiÕn
tranh Ph¸p nhËp VN 37% tæng sè hµng-->sau CTTG1 t¨ng vät lªn 62% víi gi¸ thuÕ
u ®·i, gi¸ c¶ ®¾t h¬n 3-->4 lÇn. Ph¸p t×m mäi c¸ch ®éc quyÒn xuÊt, nhËp khÈu ë
VN (thu mua k/s vµ n«ng s¶n) sang Ph¸p, cung cÊp 7/4 cao su cho Ph¸p hµng
nhËp chñ yÕu hµng tiªu dïng. Bu«n b¸n néi ®Þa do c/ty Ph¸p qu¶n lý.
- GTVT: §Çu t vµ ph¸t triÓn thªm hÖ thèng ®êng s¾t, bé, biÓn (XD 4 c¶ng: HP,
CÈm Ph¶, Cöa ¤ng, BÕn Thuû) tuyÕn ®êng s¾t §«ng D ¬ng nh»m m/® phôc vô
®¾c lùc cho khai th¸c vµ chuyªn chë nguyªn vËt liÖu còng nh lu th«ng hµng ho¸
trong néi ®Þa víi níc ngoµi vµ ®µn ¸p cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n ta.
- Tµi chÝnh: Ng©n hµng ®«ng D ¬ng ®éc quyÒn vµ ph¸t hµnh giÊy b¹c, cho vay l·i
trªn c¶ 3 miÒn. Ph ¬ng thøc vay lµ Ph¸p cho ®/c vay råi ®/c cho n«ng d©n vay víi
gi¸ ®¾t c¾t cæ (40%).
Tõ 1919 --> 1930 ng©n s¸ch t¨ng 27 triÖu ®Õn 38 triÖu Fr¨ng (3 lÇn), ng©n s¸ch
cña tõng xø t¨ng 2-->3 lÇn, mçi ngêi d©n TB ®ãng thuÕ 6-->7 ®ång/n¨m. Ph¸p ®Æt
thªm ng¹ch thuÕ : thuÕ trùc thu (thuÕ ®inh) vµ thuÕ gian thu (m«n bµi, chî) -->
KT VN thay ®æi: QHSXTB du nhËp vµo víi møc ®é nhÊt ®Þnh (më má thuª c«ng
nh©n) bªn c¹nh vÉn duy tr× QHSXPK. KTVN cã ph¸t triÓn h¬n tr íc nh ng quÌ
quÆt, l¹c hËu vµ phô thuéc vµo KT Ph¸p. KTVN kh«ng ph¸t triÓn ®éc lËp ,
kh«ng cã ®/k ph¸t triÓn ®éc lËp lªn TBCN mµ trë thµnh thuéc ®Þa, nöa PK víi
nÒn KT lÖ thuéc vµ tån t¹i PTSXTBCN díi h×nh th¸i thùc d©n
b. ChÝnh s¸ch vÒ chÝnh trÞ - v¨n ho¸, g/d
* ChÝnh trÞ:
- Chuyªn chÕ triÖt ®Ó, ngêi Ph¸p n¾m mäi quyÒn hµnh vua quan nhµ NguyÔn
chØ lµ bï nh×n. Nh©n d©n kh«ng cã quyÒn TDDC v× mäi hµnh ®éng y/n ®Òu bÞ
chóng th¼ng tay ®µn ¸p, khñng bè.
- ChÝnh s¸ch "chia ®Ó trÞ" (3 miÒn víi 3 c/®é CT - XH kh¸c nhau), chia rÏ d©n
téc, t«n gi¸o.
* VH - GD: N« dÞch, ngu d©n phôc vô cho c«ng cuéc khai th¸c bãc lét. Cø 1000
lµng cã tíi 1500 ®¹i lý b¸n lÎ r îu vµ thuèc phiÖn. 1000 lµng cã 10 tr êng häc ®îc
më. Mçi n¨m chóng tiªu thô 23-->24 triÖu lÝt r îu cho 12 triÖu ngêi d©n b¶n xø.
XuÊt b¶n b¸o chÝ ®Ó tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch "Khai ho¸" cña Ph¸p, t©m lý tù ti
d/t, khuyÕn khÝch c¸c ho¹t ®éng mª tÝn dÞ ®oan. Lîi dông bé m¸y cêng hµo ®/p

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 22
Quangduylc@yahoo.com.vn
®Ó cñng cè quyÒn vµ sù thèng trÞ. Më réng c¸c c¬ quan "ViÖn d©n biÓu" ë B/kú,
T/kú, "Héi ®ång qu¶n h¹t" ë N/kú ®Ó cho 1 sè ®/c, TSVN tham gia vµ l«i kÐo hä
®i theo, ®µo t¹o tay sai vµ ngêi thõa hµnh cho Ph¸p ë c¸c cÊp. -->BiÕn níc ta
thµnh mét níc thuéc ®Þa nöa phong kiÕn.
c. Sù ph©n ho¸ x· héi VN sau CTTG 1 vµ th¸i ®é chÝnh trÞ vµ kh¶ n¨ng CM cña
c¸c g/c
* Sù ph©n ho¸ XHVN
- C/s khai th¸c cña TDP ®· ®Ó l¹i 1 hËu qu¶ rÊt lín víi XHVN: XH bÞ ph©n ho¸
s©u s¾c, nh÷ng g/c cò vÉn tån t¹i nh ng biÕn ®æi vµ XH thªm g/c, tÇng líp míi (g/
c CN - KTT§ 1, g/c TS VN, TTS - KTT§2) víi nh÷ng ®Þa vÞ KT - XH kh¸c nhau- -
>mqh giai cÊp thay ®æi. Tr íc ®ã XHVN chØ cã 2 g/c cò (®/c PK, n«ng d©n) th×
g.c ®/c n¾m quyÒn ®éc t«n cßn n«ng d©n lµ g/c bÞ trÞ. Tõ khi Ph¸p x©m lîc víi
cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn 1,2 sau CTTG 1 th× 2g/c cò cã sù ph©n ho¸ kh¸
nhanh vµ s©u s¾c trong qu¸ tr×nh ®Èy m¹nh khai th¸c. C¸c tÇng líp, g/c míi cã
®Þa vÞ vµ quyÒn lîi kh¸c nhau nªn cã th¸i ®é chÝnh trÞ vµ kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng
kh¸c nhau trong cuéc ®Êu tranh DT vµ g/c ®ang ph¸t triÓn
* Th¸i ®é CT vµ kh¶ n¨ng c¸ch m¹ng cña c¸c g/c
- G/c ®Þa chñ phong kiÕn: Lµ chç dùa cho §Q, c©u kÕt chÆt chÏ víi §Q ®Ó t¨ng
cêng chiÕm ®o¹t ruéng ®Êt, ®Èy m¹nh bãc lét KT vµ t¨ng cêng ®µn ¸p vÒ chÝnh
trÞ ®èi víi n«ng d©n. Ph©n ho¸ thµnh 2 bé phËn : ®¹i ®/c vµ ®/c võa , nhá. Tuy
nhiªn ®/c võa, nhá cã tinh thÇn y/n, tham gia c¸c phong trµo y/n khi cã ®iÒu
kiÖn
- G/c t s¶n: TÇng líp TS h×nh thµnh tõ trong qóa tr×nh khai th¸c thuéc ®Þa lÇn
1 sau CTTG 1 trë thµnh g/c TS do t¸c ®éng cña KTT§ 2. Hä phÇn ®«ng lµ tiÓu
chñ ®øng trung gian lµm thÇu kho¸n, cung cÊp nguyªn vËt liÖu hay ®¹i lý hµng
ho¸ cho TB Ph¸p. Mét sè ngêi cã vèn ®øng ra kinh doanh riªng -->nhµ TS : B¹ch
Th¸i Bëi, NguyÔn H÷u Thu...
Sau CTTG 1 xuÊt hiÖn thªm 1 sè c/ty nh Tiªn Long th ¬ng ®oµn (HuÕ), H ng hiÖp
x· héi (HN)...còng câ nhµ TS bá vèn vµo ngµnh khai má (B¹ch Th¸i Bëi), trång
c©y nhiÖt ®íi (Lª Ph¸t VÜnh)...
Ngay khi míi ra ®êi g/c TSVN bÞ TS Ph¸p chÌn Ðp, k×m h·m nªn sè lîng Ýt, thÕ
lùc KT yÕu nªn kh«ng c¹nh tranh næi víi TS Ph¸p. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
ph©n ho¸ thµnh 2 bé phËn:
+ TS m¹i b¶n: cã quyÒn lîi g¾n liÒn víi §Q, c©u kÕt chÆt chÏ víi §Q.
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 23
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ TSDT: cã khuynh híng kinh doanh riªng, ®éc lËp, Ýt nhiÒu cã tinh thÇn DT,
DC chèng §Q, PK, nh ng th¸i ®é kh«ng kiÖn ®Þnh, dÔ tho¶ hiÖp cã t tëng c¶i l-
¬ng khi §Q m¹nh
- TiÓu t s¶n: Bao gåm nh÷ng ngêi bu«n nhá, viªn chøc, HS, SV. Sau CTTG 1 tÇng
líp TSS ph¸t triÓn vÒ sè lîng, trë thµnh g/c TSS. Hä bÞ TS chÌn Ðp b¹c ®·i nªn ®/s
bÊp bªnh, dÔ bÞ x« ®Èy vµo con ®êng ph¸ s¶n vµ thÊt nghiÖp. Bé phËn trÝ
thøc, s/v, h/s cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi c¸c trµo lu v¨n ho¸ tiÕn bé bªn ngoµi nªn
cã tinh thÇn h¨ng h¸i c¸ch m¹ng vµ lµ 1 L2 quan träng trong c¸ch m¹ng §TC ë níc
ta
- Giai cÊp n«ng d©n: ChiÕm tíi 90% sè d©n bÞ §Q, PK ¸p bøc bãc lét nÆng nÒ
b»ng c¸c thñ ®o¹n su cao thuÕ nÆng, bÞ cíp ®o¹t ruéng ®Êt. Hä bÞ bÇn cïng ho¸,
ph¸ s¶n hµng lo¹t kh«ng lèi tho¸t-->ph©n ho¸: 1 ssã Ýt trë thµnh c«ng nh©n ®i
lµm trong c¸c nhµ m¸y, xÝ nghiÖp, hÇm má, ®ån ®iÒn,®¹i ®a sè ®«ng cã cuéc
sèng tèi t¨m cña t¸ ®iÒn. Hä m©u thuÉn s©u s¾c víi ®/c pk vµ lµ L2 h¨ng h¸i vµ
®«ng ®¶o nhÊt cña CM
- Giai cÊp c«ng nh©n: Ra ®êi ngay trong cuéc KTT§ 1 vµ ph¸t triÓn m¹nh c¶ vÒ
sè lîng, chÊt lîng trong cuéc KTT§ 2 (10 v¹n tr íc c/tr t¨ng 22 v¹n n¨m 1929) phÇn
lín tËp trung trong c¸c trung t©m KT cña Ph¸p
Ngoµi ®Æ ®iÓm chung cña CNQT : ®¹i diÖn cho L2SX tiÕn bé nhÊt cña XH,
®iÒu kiÖn L§ vµ sinh sèng tËp trung, cã tinh thÇn kû luËt cao...G/c CNVN coa
®Æ ®iÓm riªng:
+ BÞ 3 tÇng ¸p bøc bãc lét cña §Q, PK, TSVN
+ Cã quan hÖ mËt thiÕt g¾n bã víi g/c n«ng d©n
+ KÕ thõa truyÒn thèng yªu níc, anh hïng bÊt khuÊt cña d©n téc
+ Võa míi ra ®êi ®· tiÕp thu ngay ¶nh hëng m¹nh mÏ cña PTCMTG vµ CN M¸c-
Lªnin
Do hoµn c¶nh vµ ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh, g/c CNVN sím trë thµnh 1 L2
chÝnh trÞ ®éc lËp thèng nhÊt, tù gi¸c trong c¶ níc ®Ó trªn c¬ së ®ã nhanh
chãng v¬n lªn n¾m quyÒn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng níc ta


C©u 2: T×nh h×nh thÕ giíi sau CTTG 1 ¶nh hëng tíi CMVN ntn?
- CM Th¸ng 10 Nga thµnh c«ng lÇn ®Çu tiªn c«ng nh©n, n«ng d©n n¾m chÝnh
quyÒn vµ x©y dùng chÕ ®é XHCN --> déi vµo VN vµ cã t¸c ®éng thóc ®©y CMVN
chuyÓn sang 1 thêi kú míi: ®i theo khuynh híng con ®êng CM Th¸ng 10 Nga -
CMVSNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 24
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Phong trµo GPDT ë c¸c níc ph¬ng §«ng vµ PTCN ë c¸c níc TB ph¬ng T©y cã sù
g¾n bã mËt thiÕt víi nhau trong cuéc ®©ó tranh chèng kÎ thï chung lµ CN§Q--
>VN cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi c«ng nh©n Ph¸p
- PTCMTG ph¸t triÓn lan réng tõ ¢u sang ¸, tõ MÜ sang Phi g/c v« s¶n c¸c níc ®·
bíc lªn vò ®µi chÝnh trÞ vµ tËp hîp nhau l¹i ®Ó thµnh lËp nh÷ng tæ chøc riªng
cña m×nh ®øng trªn lËp tr êng cña QTVS. Th¸ng 2/1919 §Ö tam quèc tÕ (QTCS) ®-
îc thµnh lËp ë Matxc¬va ®¸nh dÊu mét giai ®o¹n míi trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
cña PTCMTG. ®©y lµ tæ chøc quèc tÕ duy nhÊt quan t©m ®Õn vÊn ®Ò d©n téc
vµ thuéc ®Þa nªn ¶nh hëng rÊt lín
®Õn c«ng cuéc ®Êu tranh GPDT cña nh©n d©n VN, cho sù h×nh thµnh vµ ph¸t
triÓn g/c v« s¶n ë VN
- S ra ®êi cña c¸c §CS Ph¸p (1920)vµ Trung Quèc (1921) cµng t¹o ®iÒu kiÖn
thuËn lîi cho viÖc truyÒn b¸ t tëng M¸c - Lªnin vµo VN, t¸c ®éng m¹nh ®Õn viÖc
thµnh lËp §CSVN
--> Nh vËy chØ cã CMVS míi gi¶i phãng ®îc nh©n d©n VN khái ¸p bøc bãc lét
cña TD Ph¸p vµ phong kiÕn.


C©u 3 : NÐt chÝnh vÒ cuéc hµnh tr×nh t×m ®êng cøu níc cña l·nh tô N¸Q vµ vai
trß cña Ngêi ®èi víi viÖc chuÈn bÞ vÒ chÝnh trÞ, t tëng vµ tæ chøc cho viÖc
thµnh lËp chÝnh ®¶ng VS cña g/c VSVN? C«ng lao to lín ®Çu tiªn cña N¸Q lµ g×?
a. Hµnh tr×nh t×m ®êng cøu níc
* S¬ qua vÒ tiÓu sö cña N¸Q
* NÐt chÝnh cña cuéc hµnh tr×nh t×m ®êng cøu níc (1911- 1930)
- 5/6/1911 Ngêi ra ®i tõ bÕn c¶ng Nhµ Rång (SG - TP HCM) ngêi lÊy tªn míi lµ
V¨n Ba lµm phô bÕp cho tµu vËn t¶i Latus¬ - T¬rªvin sang Ph¸p cËp bÕn c¶ng
Macx©y ngµy 6/7/1911. Trªn ®êng ®i Ngêi ghÐ qua c¶ng C«l«mb«, Pox¸it (Ai cËp)
- N¨m 1912: Ngêi tiÕp tôc lµm thuª cho 1 tµu kh¸c ®Õn tõ Ph¸p sang TBN, B§N,
Tuynidi, Angiªri, Ghinª xÝch ®¹o, C«ngg«. Cuèi 1912 Ngêi ®i MÜ vµ cuèi 1913 tõ
MÜ trë vÒ Anh, sau ®ã sang Ph¸p. Ngêi nhËn râ b¹n, thï sau nh÷ng n¨m b«n ba
qua nhiÒu níc TBCN vµ thuéc ®Þa.
- 11/1917 CMT10 Nga thµnh c«ng ®· ¶nh hëng quyÕt ®Þnh ®Õn xu híng ho¹t
®éng cña Ngêi
- Tõ n¨m 1919 - 1923 ë Ph¸p:
+ 18/6/1919 T¹i Héi nghÞ Vecxai Ngêi ®· ®a b¶n yªu s¸ch ®ßi quyÒn tù do d©n
chñ, quyÒn b×nh ®¼ng vµ quyÒn tù quyÕt cña d©n téc VNNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 25
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ 7/1920 Ngêi ®äc s¬ th¶o ®Ò c¬ng vÒ vÊn ®Ò d©n téc vµ thuéc ®Þa cña
Lªnin.Kh¼ng ®Þnh lËp tr êng kiªn quyÕt ñng hé phong trµo gi¶i phãng d©n téc
ë cac sníc ph¬ng §«ng cña QTCS. NguyÔn ¸ Quèc hoµn toµn tin theo Lªnin døt
kho¸t ®øng vÒ QT 3
+ 12/1920 T¹i §H lÇn thø XVII I cña §XH Ph¸p, Ngêi ®· bá phiÕu t¸n thµnh QT 3 vµ
lËp ra §CS Ph¸p --> trë thµnh ngêi CS VN ®Çu tiªn ®¸nh dÊu bíc ngoÆt trong
ho¹t ®éng cña N¸Q, tõ chñ nghÜa y/n ®Õn chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ ®i theo con
®êng CMVS. Sù kiÖn ®ã còng ®¸nh dÊu bíc më ®êng gi¶i quyÕt cuéc khñng
ho¶ng vÒ ®êng lèi gi¶i phãng d©n téc VN.
+ N¨m 1921 tham gia s¸ng lËp Héi liªn hiÖp thuéc ®Þa, xuÊt b¶n b¸o Ngêi cïng
khæ (1922) vµ viÕt nhiÒu bµi cho c¸c b¸o: Nh©n ®¹o, §êi sèng c«ng nh©n...®Æ
biÖt lµ t¸c phÈm B¶n ¸n chÕ ®é TD Ph¸p. MÆc dï bÞ nhµ cÇm quyÒn t×m mäi
c¸ch ng¨n chÆn, cÊm ®o¸n, c¸c s¸ch b¸o vÉn ®îc bÝ mËt chuyÓn vÒ VN. Nh©n
d©n ta (TTS trÝ thøc tiÕn bé) nhõ ®äc s¸ch b¸o hiÓu râ h¬n b¶n chÊt cña CN§Q
nãi chung vµ CNTD Ph¸p nãi riªng, hiÓu ®îc CMT 10 Nga vµ híng vÒ CN M¸c -
Lªnin


- Tõ n¨m 1923 ®Õn cuèi n¨m 1924 ë Liªn X«:
+ 6/1923 dù Héi nghÞ Quèc tÕ n«ng d©n vµ ®îc bÇu vµo BCH, §¹i héi V cña
QTCS (1924)
+ ViÕt bµi cho c¸c b¸o: Sù thËt, t¹p chÝ Th tÝn quèc tÕ...nghiªn cøu, häc tËp vµ
lµm viÖc ë QTCS
- Tõ cuèi n¨m 1924 ®Õn ®Çu n¨m 1930 ho¹t ®éng chñ yÕu ë Trung Quèc:
+ TiÕp xóc víi nh÷ng ngêi VN yªu níc, thµnh lËp tæ chøc Céng s¶n ®oµn, s¸ng
lËp HVNCMTN (6/1925) ®ång thêi më c¸c líp huÊn luyÖn ®µo t¹o c¸n bé c¸ch
m¹ng. Ra b¸o Thanh niªn, xuÊt b¶n t¸c phÈm §êng c¸ch mÖnh (1927)
+ Cuèi n¨m 1929 tõ Xiªm (Th¸i Lan) vÒ H ¬ng C¶ng - Trung Quèc triÖu tËp vµ
chñ tr× Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng ®Çu n¨m 1930...
b. Vai trß cña NguyÔn ¸i Quèc ®èi víi viÖc chuÈn bÞ vÒ chÝnh trÞ, t tëng vµ tæ
chøc cho viÖc thµnh lËp chÝnh ®¶ng VS ë VN
* ChuÈn bÞ vÒ chÝnh trÞ - t tëng:
- 1921 N¸Q cïng víi 1 sè nhµ yªu níc cña c¸c níc thuéc ®Þa Ph¸p s¸ng lËp "Héi liªn
hiÖp c¸c thuéc ®Þa Ph¸p" ®Ó tuyªn truyÒn, tËp hîp lùc lîng chèng CN§Q
- 1922 Ra b¸o Le Pari (Ngêi cïng khæ) ®Ó v¹ch trÇn chÝnh s¸ch ®µn ¸p bãc lét d·
man cña CN§Q, gãp phÇn thøc tØnh c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc ®øng lªn ®Êu tranh tù
gi¶i phãng

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 26
Quangduylc@yahoo.com.vn
- 1923 Ngêi ®i Liªn X« dù Héi nghÞ QTND sau ®ã lµm viÖc ë QTCS, viÕt nhiÒu
bµi cho b¸o Sù thËt, vµ t¹p chÝ Th tÝn quèc tÕ
- 1924 Ngêi dù vµ ®äc tham luËn t¹i §HQTCS lÇn thø V. N¸Q tr×nh bµy quan
®iÓm lËp tr êng cña m×nh vÒ vÞ trÝ chiÕn lîc cña c¸ch m¹ng ë c¸c níc thuéc
®Þa, vÒ mqh gi÷a PTCN ë c¸c níc §Q víi PTCM ë c¸c níc thuéc ®Þa, vÒ vai trß vµ
søc m¹nh to lín cña g/c c«ng nh©n ë c¸c níc thuéc ®Þa.
--> C¸c ho¹t ®éng trong thêi gian nµy cña Ngêi chñ yÕu lµ trªn mÆt trËn t tëng,
chÝnh trÞ b»ng c«ng t¸c tuyªn truyÒn (viÕt nhiÒu bµi b¸o cho b¸o "Nh©n ®¹o", "§/
s c«ng nh©n", "B¶n ¸n chÕ ®é TD Ph¸p" ®ßn tÊn c«ng quyÕt liÖt vµo CNTD
Ph¸p). Ngêi dèc søc truyÒn b¸ CN M¸c - Lªnin vµo níc ta. Tuy trong thêi gian nµy
cha thµnh lËp chÝnh ®¶ng cña g/c VS ë VN nh ng nh÷ng t tëng cña Ngêi sÏ lµ
nÒn t¶ng t tëng cña §¶ng sau nµy.
Nh÷ng t tëng ®ã lµ:
+ CNTB, CN§Q lµ kÎ thï chung cña g/c VS ë chÝnh quèc vµ nh©n d©n c¸c thuéc
®Þa chØ cã nh÷ng cuéc c¸ch m¹ng ®¸nh ®æ CN§Q th× míi gi¶i phãng ®îc g/c VS
vµ nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa. §ã lµ mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a c¸ch m¹ng chÝnh
quèc víi c¸ch m¹ng thuéc ®Þa
+ X¸c ®Þnh g/c c«ng nh©n vµ n«ng d©n lµ L2 nßng cèt cña c¸ch m¹ng
+ G/c c«ng nh©n cã ®ñ kh¶ n¨ng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng, th«ng qua ®éi tiªn phong
cña m×nh lµ §¶ng ®îc vò trang b»ng häc thuyÕt M¸c - Lªnin
* VÒ tæ chøc
- 11/1924 N¸Q tõ Liªn X« vÒ tíi Qu¶ng Ch©u - Trung Quèc. Ngêi ®· tiÕp xóc víi c¸c
nhµ c¸ch m¹ng VN ®ang ho¹t ®éng ë ®©y. Ngêi chän 1 sè thanh niªn h¨ng h¸i
trong tæ chøc T©m t©m x· vµ nhiÒu ngêi kh¸c trong níc më c¸c líp huÊn luyÖn
chÝnh trÞ ®Ó ®µo t¹o thµnh c¸cn bé c¸ch m¹ng råi ®a vÒ níc ho¹t ®éng
- 6/1925 Ngêi s¸ng lËp "HVNCMTN" tæ chøc tiÒn th©n cña §¶ng trong ®ã cã h¹t
nh©n lµ céng s¶n ®oµn...
=> Nh÷ng ho¹t ®éng trªn cña NguyÔn ¸i Quèc ®· cã t¸c dông quyÕt ®Þnh trong
viÖc chuÈn bÞ vÒ chÝnh trÞ, t tëng vµ tæ chøc cho viÖc thµnh lËp chÝnh ®¶ng
cña g/c VS ë VN
c. C«ng lao to lín ®Çu tiªn lµ:
T×m ra con ®êng cøu níc ®óng ®¾n, më ®êng gi¶i quyÕt cuéc khñng ho¶ng ®-
êng lèi gi¶i phãng d©n téc VN.


C©u 4: Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù ra ®êi cña g/c c«ng nh©n VN vµ qu¸ tr×nh ph¸t
triÓn tõ "tù ph¸t " ®Õn "tù gi¸c" cña g/c ®ã?

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 27
Quangduylc@yahoo.com.vn
a. Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ sù ra ®êi cña g/c c«ng nh©n VN
- Ra ®êi ngay trong c«ng cuéc khai th¸c thuéc ®Þa lÇn 1 vµ ph¸t triÓn m¹nh c¶
vÒ sè lîng , chÊt lîng trong cué KTT§ lÇn 2 (tõ 10 v¹n tr íc chiÕn tranh t¨ng 22 v¹n
n¨m 1929) phÇn lín tËp trung trong c¸c trung t©m kinh tÕ cña Ph¸p
- Ngoµi ®Æc ®iÓm chung cña g/c CNQT (®¹i diÖn cho L2 SX tiÕn bé nhÊt x· héi,
®iÒu kiÖn L§ vµ sinh ho¹t tËp trung, tÝnh kû luËt cao...) g/c CNVN cã ®Æc
®iÓm riªng:
+ BÞ 3 tÇng ¸p bøc bãc lét cña §Q, PK, TS ViÖt
+ Cã quan hÖ tù nhiªn g¾n bo víi g/c n«ng d©n
+ KÕ thõa truyÒn thèng yªu níc, anh hïng bÊt khuÊt cña d©n téc
+ Võa míi ra ®êi ®· tiÕp thu ngay ¶nh hëng m¹nh mÏ PTCMTG vµ chñ nghÜa
M¸c - Lªnin
- Do ®/s vËt chÊt tinh thÇn cña g/c CNVN hÕt søc thÊp kÐm vµ khæ cùc
- Hoµn c¶nh vµ ®Æc ®iÓm riªng cña m×nh g/c CNVN sím trë thµnh mét L2
chÝnh trÞ ®éc lËp, thèng nhÊt, tù gi¸c trong c¶ níc ®Ó trªn c¬ së ®ã nhanh
chãng v¬n lªn n¾m quyÒn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng níc ta.
b. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña PTCNVN
* 1919 - 1925
- PTCN thêi kú nµy chÞu ¶nh hëng cña phong trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n vµ
thuû thñ Trung Quèc vµ Ph¸p. Ngoµi ra cßn chÞu ¶nh hëng cña cuéc CM th¸ng
10 Nga c¸c c¸c cuéc ®Êu tranh d©n chñ
- Cã 25 cuéc ®Êu tranh riªng rÏ vµ quy m« t¬ng ®èi lín nh ng môc tiªu ®Êu tranh
cßn nÆng vÒ kinh tÕ cha cã sù phèi hîp gi÷a nhiÒu n¬i, míi chØ cã mét trong
c¸c L2 tham gia phong trµo d©n téc, d©n chñ cßn tÝnh chÊt tù ph¸t
- C¸c cuéc ®Êu tranh:
+ 1922 cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n viªn chøc c¸c së c«ng th ¬ng cña t nh©n ë
B¾c Kú ®ßi nghØ ngµy chñ nhËt cã l¬ng. cïng n¨m ®ã cã cuéc b·i c«ng cña thù
nhuém ë Chî Lín
+ 1924 cã nhiÒu cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n nhµ m¸y dÖt. r îu, xay g¹o ë Nam
§inh, H¶i D ¬ng, HN...
+ Næi bËt lµ cuéc b·i c«ng cña thî m¸y xëng Ba Son (8/1925) do C«ng héi ®á l·nh
®¹o (thµnh lËp 1920) ng¨n c¶n tµu chiÕn Ph¸p chë lÝnh sang tham gia ®µn ¸p
phong trµo ®Êu tranh c¸ch m¹ng cña nh©n d©n vµ thuû thñ TQ. Cuéc b·i c«ng
®¸nh dÊu bíc tiÕn míi cña PTCN, t tëng c¸ch m¹ng th¸ng 10 ®· th©m nhËp vµo g/
c CN vµ b¾t ®Çu biÕn thµnh hµnh ®éng cã ý thøcNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 28
Quangduylc@yahoo.com.vn
- §©y lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ sang "tù gi¸c" cña c«nh nh©n níc ta, ph¸t triÓn
nhanh vÒ sè lîng, tr ëng thµnh vÒ chÊt lîng
* 1926 - 1929:
- Hoµn c¶nh: PTCN ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh ®i vµo thèng nhÊt, ®©y lµ thêi
kú phong trµo chÞu ¶nh hëng cña kh¸ nhiÒu yÕu tè
+ ThÕ giíi: CMDTDC ë TQ ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm
vÒ sù thÊt b¹i cña C«ng x· Qu¶ng Ch©u n¨m 1927. §H V cña QTCS víi nh÷ng
nghÞ quyÕt quan träng vÒ PTCM ë c¸c níc thuéc ®Þa
+ Trong níc:
. HVNCM TN vµ TVCM§ ®· ®Èy m¹nh ho¹t ®éng trong PTCN: më líp huÊn luyÖn
c¸n bé, ra b¸o "Thanh niªn"
. N¸Q viÕt cuèn "§êng k¸ch mÖnh" v¹ch ra nh÷ng ph¬ng híng c¬ b¶n vÒ chiÕn l-
îc vµ s¸ch lîc cña CMGPDTVN
. Phong trµo "VS ho¸" ®· truyÒn b¸ CN M¸c - Lªnin vµo PTCN --> th«ng qua ®ã cã
t¸c ®éng ®Õn sù gi¸c ngé chÝnh trÞ cña g/c c«ng nh©n t¹o ®iÒu kiÖn cho phong
trµo ®Êu tranh cña c«ng nh©n ph¸t triÓn m¹nh mÏ h¬n
- DiÔn biÕn phong trµo ®Êu tranh:
+ 1926 - 1928: Liªn tiÕp næ ra nhiÒu cuéc b·i c«ng lín, lín nhÊt lµ cuéc b·i c«ng
cña 1000 c«ng nh©n nhµ m¸y sîi Nam §Þnh, 500 c«ng nh©n ®ån ®iÒn cao su Cam
Tiªm, ®ån ®iÒn cao su Phó RiÒng...
+ 1928 - 1929: Phong trµo ®· mang tÝnh thèng nhÊt trong toµn quèc, cã 40 cuéc
®Êu tranh næ ra tõ B¾c - Nam: nhµ m¸y xi m¨ng, nhµ m¸y sîi HP, Nam §inh, nhµ
m¸y xe löa Trµng Thi...
- §Æc ®iÓm:
+ PTCN trong thêi gian nµy næ ra liªn tôc, réng kh¾p c¸c cuéc ®Êu tranh ®ã ®·
mang t/c chÝnh trÞ, vît ra ngoµi ph¹m vi mét xëng, bíc ®Çu liªn kÕt ®îc nhiÒu
ngµnh, nhiÒu ®Þa ph¬ng. NhiÒu nhµ m¸y, xÝ nghiÖp thµnh lËp ®îc C«ng héi
®á ®Æc biÖt c«ng héi Nam Kú ®· b¾t liªn l¹c víi Tæng liªn ®oµn lao ®éng Ph¸p
+ C¸c cuéc ®Êu tranh ®· cã sù phèi hîp vµ l·nh ®¹o kh¸ chÆt chÏ, khÈu hiÖu ®Êu
tranh ®îc n©ng lªn dÇn: ®ßi t¨ng l¬ng, thùc hiÖn chÕ ®é ngµy lµm 8 giê...C¸c
cuéc ®Êu tranh ®· mang tÝnh chÝnh trÞ, sù chuyÓn biÕn ®ã chøng tá tr×nh ®é
gi¸c ngé cña c«ng nh©n n©ng cao lªn râ rÖt tuy cha ®Òu kh¾p
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 29
Quangduylc@yahoo.com.vn
c. Vai trß cña HVNCMT N vµ sù xuÊt hiÖn 3 tæ chøc CS ®èi víi sù ph¸t triÓn cña
PTCN
- Ho¹t ®éng cña HVNCMTN vµ TVCM§ ®· cã t¸c dông thóc ®Èy PTCN ph¸t triÓn
tõ "tù ph¸t" lªn "tù gi¸c" : më líp huÊn luyÖn c¸n bé nh»m truyÒn b¸ CN M¸c -
Lªnin, ra b¸o "Thanh niªn", phong trµo "VS ho¸"...PTCN tõ n¨m 1928 ph¸t triÓn c¶
vÒ sè lîng vµ chÊt lîng
- Sù xuÊt hiÖn cña 3 tæ chøc CS lµ mét biÓu hiÖn tr ëng thµnh cña g/c CN. G/c
c«ng nh©n ®ang trë thµnh mét L2 chÝnh trÞ ®éc lËp ngµy cµng lín m¹nh ®i
®Çu trªn trËn tuyÕn ®©ó tranh chèng §Q vµ PK tay sai ë níc ta. §©y chÝnh lµ b-
íc chuÈn bÞ trùc tiÕp cho sù thµnh lËp §CS §«ng D ¬ng.


C©u 5: Nh÷ng nÐt chÝnh vÒ qóa tr×nh h×nh thµnh ba tæ chøc céng s¶n ë VN vµ
ý nghÜa cña qóa tr×nh thµnh lËp ®ã?
a. Hoµn c¶nh lÞch sö
* ThÕ giíi:
- CMDTDC ë Trung Quèc ph¸t triÓn m¹nh mÏ víi nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm vÒ
sù thÊt b¹i cña c«ng x· Qu¶ng Ch©u n¨m 1927
- §H V cña QTCS víi nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng vÒ PTCM ë c¸c níc thuéc
®Þa.
* Trong níc:
- Vµo nh÷ng n¨m 1928 - 1929 PT§T cña c«ng nh©n ph¸t triÓn m¹nh mÏ trªn quy
m« réng lín, g/c c«ng nh©n ®· tr ëng thµnh
- Héi VNCMTN kh«ng ®ñ søc ®Ó l·nh ®¹o, yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i thµnh lËp
§CS ®Ó l·nh ®¹o nh©n d©n chèng ®Õ quèc, phong kiÕn
b. Qu¸ tr×nh thµnh lËp
* §«ng D ¬ng céng s¶n ®¶ng
- Hoµn c¶nh thÕ giíi vµ trong níc ®· t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi nh÷ng phµn tö tiªn
tiÕn trong lùc lîng c¸ch m¹ng níc ta. Cuèi 3/1929 1 sè thanh niªn tiªn tiÕn cña
HVNCM TN ë B¾c Kú ®· thµnh lËp Chi bé CS ®Çu tiªn gåm 7 ngêi (Ng« Gia Tù,
NguyÔn §øc C¶nh, TrÞnh §×nh Cöu, TrÇn V¨n Cung,
§ç Ngäc Du, NguyÔn Tu©n, D ¬ng H¹c §Ýnh) ë HN tÝch cù chuÈn bÞ tiÕn hµnh
thµnh lËp 1 §CS thay thÕ cho HVNCMT N
- T¹i §H lÇn thø 1 cña HVNCMTN häp ë H ¬ng C¶ng (5/1929) ®¹i biÓu thanh niªn
B¾c Kú ®a ra ®Ò nghÞ thµnh lËp §CS nh ng kh«ng ®îc chÊp nhËn ®oµn rót
khái Héi nghÞ vÒ níc råi kªu gäi CN, ND, c¸c tÇng líp nh©n d©n CM níc ta ñng
hé chñ tr ¬ng thµnh lËp §CS

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 30
Quangduylc@yahoo.com.vn
- 6/1919 ®¹i biÓu c¸c tæ chøc c¬ së ®¶ng ë B¾c Kú häp ®¹i héi quyÕt ®Þnh thµnh
lËp §«ng D ¬ng CS§ th«ng qua tuyªn ng«n, ®iÒu lÖ cña ®¶ng, ra b¸o Bóa liÒm
lµm c¬ quan ng«n luËn
- ViÖc thµnh lËp §«ng D ¬ng CS§ cã ý nghÜa to lín ®¸nh dÊu sù th¾ng lîi cña
quan ®iÓm VS ®èi víi quan ®iÓm TS trong tæ chøc thanh niªn. §¸p øng kÞp thêi
yªu cÇu cña CM, ®îc quÇn chóng nh©n d©n ñng hé, uy tÝn vµ tæ chøc cña §¶ng
ph¸t triÓn m¹nh mÏ nhÊt ë B¾c Kú vµ B¾c Trung Kú.
* An Nam céng s¶n ®¶ng : 7/1929 tr íc t×nh h×nh trªn Tæng bé Thanh niªn quyÕt
®Þnh c¶i tæ bé phËn cßn l¹i thµnh ANCS§
* §«ng D ¬ng CSL§: Sù ra ®êi cña §«ng D ¬ng CS§ vµ ANCS§ ®· t¸c ®oäng m¹nh mÏ
®Õn sù ph©n ho¸ cña TVCM§. 9/1929 TVCM§ tù c¶i tæ thµnh §«ng D ¬ng CSL§
--> Nh vËy cha ®Çy 4 th¸ng (6-->9/1929) ®· cã 3 tæ chøc §CS ë VN lÇn lît tuyªn bè
thµnh lËp
c. ý nghÜa sù xuÊt hiÖn 3 tæ chøc céng s¶n
- Lµ s¶n phÈm tÊt yÕu cña lÞch sö ®¸p øng nhu cÇu cÊp thiÕt cña CMVN
- §¸nh dÊu sù tr ëng thµnh cña g/c CNVN ®ang chuyÓn tõ "g/c tù m×nh" sang "g/c
cho m×nh"
- Lµ bíc chuÈn bÞ trùc tiÕp cho viÖc thµnh lËp §CS §«ng D ¬ng
B. Giai ®o¹n 1930 ®Õn 1945

C©u 6: Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng céng s¶n ViÖt Nam (lý do, néi dung, ý nghÜa,
nguyªn nh©n thµnh c«ng)? C¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn (2/1930) vµ LuËn c¬ng
chÝnh trÞ (10/1930)? So s¸nh ®iÓm gièng nhau vµ kh¸c nhau? T¹i sao C¬ng lÜnh
chÝnh trÞ ®Çu tiªn mang tÝnh khoa häc ®óng ®¾n vµ s¸ng t¹o?
ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §CS?
a. Héi nghÞ thµnh lËp §¶ng (3/2/1930)
* Lý do


NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 31
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Cuèi n¨m 1929 PTCN ph¸t triÓn m¹nh, ý thøc g/c, chÝnh trÞ râ rÖt. Phong trµo
yªu níc cñ nhiÒu tÇng líp XH kh¸c rÊt s«i næi ®· kÕt thµnh 1 lµn sãng DT, DC
m¹nh mÏ kh¾p c¶ níc trong ®ã g/c CN thùc sù trë thµnh L2 tiªn phong
- Ba tæ chøc CS ë VN ra ®êi lóc bÊy giê lµ xu thÕ tÊt yÕu cña CMVN ®· tæ chøc
vµ l·nh ®¹o nhiÒu cuéc ®Êu tranh ë níc ta. Nh ng 3 tæ chøc CS l¹i ho¹t ®éng riªng
rÏ, c«ng kÝch lÉn nhau, ¶nh hëng kh«ng tèt ®Õn phong trµo
--> Thùc tiÔn CMVN ®· ®Æt ra 1 yªu cÇu cÊp thiÕt lµ ph¶i cã sù l·nh ®¹o thèng
nhÊt cña 1 chÝnh ®¶ng duy nhÊt cña g/c CMVN
* Néi dung cña Héi nghÞ
- N¨m 1929 ®îc sù uû nhiÖm cña QTCS, N¸Q tõ Xiªm vÒ H ¬ng C¶ng triÖu tËp Héi
nghÞ ®¹i biÓu cña 3 tæ chøc CS häp vµo 3/2/1930 ë Cöu Long gÇn H ¬ng C¶ng.
T¹i HN Ngêi ph©n tÝch t×nh h×nh thÕ giíi vµ trong níc, phª ph¸n nh÷ng hµnh
®éng thiÕu thèng nhÊt võa qua vµ ®Ò nghÞ thèng nhÊt thµnh 1 chÝnh ®¶ng
duy nhÊt
- Héi nghÞ nhÊt trÝ
+ Bá mäi thµnh kiÕn, thµnh thËt hîp t¸c
+ Thèng nhÊt thµnh 1 §¶ng duy nhÊt - §CSVN
+ Th«ng qua ChÝnh c¬ng v¾n t¾t, S¸ch lîc v¾n t¾t, §iÒu lÖ v¾n t¾t do l·nh tô
NguyÔn ¸i Quèc khëi th¶o vµ Lêi kªu gäi nh©n dÞp thµnh lËp §¶ng (C¬ng lÜnh
chÝnh trÞ ®Çu tiªn)
* ý nghÜa héi nghÞ: H«Þ nghÞ cã ý nghÜa nh mét ®¹i héi thµnh lËp §¶ng v×
th«ng qua ®îc ®êng lèi cho c¸ch m¹ng VN tuy cßn s¬ lîc
* Nguyªn nh©n thµnh c«ng cña HN:
- Gi÷a ®¹i biÓu c¸c tæ chøc CS kh«ng cã m©u thuÉn vÒ ý thøc hÖ, ®Òu cã xu h-
íng v« s¶n, ®Òu tu©n theo ®iÒu lÖ cña QTCS
- §¸p øng ®óng yªu cÇu cña thùc tiÔn c¸ch m¹ng lóc ®ã
- Do sù quan t©m cña QTCS vµ uy tÝn cña l·nh tô NguyÔn ¸i Quèc
b. C¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn (2/1930) vµ LuËn c¬ng chÝnh trÞ (10/1930)


Néi dung so C¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn LuËn c¬ng chÝnh trÞ
s¸nh
TÝnh chÊt Hai giai ®o¹n: CMTSDQ tiÕn Hai giai ®o¹n: CMTSDQ tiÕn lªn
c¸ch m¹ng lªn CMXHCN CMXHCN bá qua giai ®o¹n
TBCN
NhiÖm vô - Chèng §Q vµ tay sai giµnh - Chèng PK giµnh ruéng ®Êt
c¸ch m¹ng §LDT (NV hµng ®Çu) cho d©n cµy

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 32
Quangduylc@yahoo.com.vn
TSDQ - Thu R§ cña §Q, PK tay sai - Chèng §Q vµ tay sai giµnh
chia cho d©n cµy nghÌo, lµm §LDT
CMR§ cho n«ng d©n (chèng -->Hai NV quan hÖ kh¨ng khÝt
PK)
Lùc lîng c¸ch CN, ND, TTS, lîi dông hay Ýt C«ng nh©n, n«ng d©n
m¹ng nhÊt lµ trung lËp víi TSDT, ®/
c võa vµ nhá
Nh©n tè Sù l·nh ®¹o cña §CSVN (chÝnh Sù l·nh ®¹o cña §CS §«ng D ¬ng
quyÕt ®Þnh ®¶ng VS kiÓu míi) (chÝn ®¶ng VS kiÓu míi)
th¾ng lîi c¸ch
m¹ng
Quan hÖ víi CMVN lµ mét bé phËn kh¨ng CMVN cã quan hÖ mËt thiÕt
CMTG khÝt
* C¨n cø vµo ®©u ®Ó kh¼ng ®Þnh C¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®Çu tiªn cña ®¶ng lµ
®óng ®¾n, s¸ng t¹o
- TÝnh khoa häc, ®óng ®¾n:
+ ND C¬ng lÜnh ®óng víi quan ®iÓm cña CN M¸c - Lªnin vµ thùc tiÔn VN
+ §¶ng ta ®· thÊu suèt con ®êng ph¸t triÓn tÊt yÕu cña CMVN. Con ®êng kÕt
hîp vµ gi¬ng cao ngän cê §LDT vµ CNXH
--> §êng lèi nµy ®a CMVN ®i tõ th¾ng lîi nµy ®Õn th¾ng lîi kh¸c
- TÝnh s¸ng t¹o:
+ Quan ®iÓm cña CN M¸c - Lªnin ®îc NAQ vËn dông s¸ng t¹o vµo hoµn c¶nh VN
+ C¬ng lÜnh kÕt hîp ®óng ®¾n vÊn ®Ò d©n téc vµ g/c trong ®ã §LDT lµ t tëng
chñ yÕu
+ Lùc lîng CM c¬ng lÜnh thÓ hiÖn vÊn ®Ò ®oµn kÕt d©n téc réng r·i ®Ó ®¸nh
®uæi kÎ thï
-->RÊt ®óng víi hoµn c¶nh 1 níc thuéc ®Þa nh VN
* So s¸nh ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a C¬ng lÜnh chÝnh trÞ ®µu tiªn víi LuËn
c¬ng chÝnh trÞ
- Gièng nhau:
+ §Òu dùa trªn sù vËn dông cña CN M¸c - Lªnin vµo h/c cô thÓ cña VN ®Ó ®Ò ra
®êng lèi CMVN
+ ®Òu nãi râ t/c cña CMVN trong thêi ®¹i míi: Lµm CMTSDQ sau th¾ng lîi ®i lªn
CNXH
+ ChØ râ nhiÖm vô chèng §Q, PK vµ thùc hiÖn §LDT, ngêi cµy cã ruéngNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 33
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ L·nh ®¹o CM lµ §CS - §¶ng cña g/c CN vµ lÊy CN M¸c - Lªnin lµm nÒn t¶ng t t-
ëng
®¶ng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh lµ ®iÒu kiÖn cèt yÕu ®¶m b¶o th¾ng lîi cña
CM
+ C¶ hai v¨n kiÖn ®Òu nªu râ ph¶i tËp hîp, tæ chøc quÇn chóng ®Êu tranh tiÕn
lªn lËt ®æ g/c thèng trÞ ®Ó giµnh chÝnh quyÒn
+ §Òu ®Ò cËp ®Õn vÊn ®Ò ®oµn kÕt quèc tÕ coi CMVN lµ bé phËn cña CMTG,
®oµn kÕt víi VS c¸c d©n téc thuéc ®Þa nhÊt lµ VS Ph¸p
- Kh¸c nhau: MÆt h¹n chÕ cña LuËn c¬ng chÝnh lµ c¸i kh¸c víi C¬ng lÜnh.
c. ý nghÜa lÞch sö cña viÖc thµnh lËp §¶ng
- §CSVN (10/1930 §CS §«ng D ¬ng) ra ®êi lµ kÕt qu¶ tÊt yÕu ®Êu tranh cña d©n
ttäc vµ g/c ë VN trong thêi ®¹i míi. §¶ng lµ s¶n phÈm cña sù kÕt hîp gi÷a 3
nh©n tè : PTCN, PT yªu níc, CN M¸c - Lªnin
- ViÖc thµnh lËp §¶ng lµ mét bíc ngoÆt vÜ ®¹i trong lÞch sö CMVN
+ §èi víi LSDT: ChÊm døt t×nh tr¹ng khñng ho¶ng vÒ ®êng lèi, vÒ g/c l·nh ®¹o
CM
+ §èi ví LS g/c CN: Chøng tá sù tr ëng thµnh vµ ®ñ søc l·nh ®¹o CM cña g/c CNVN
+ Kh¼ng ®Þnh quyÒn l·nh ®¹o tuyÖt ®èi cña g/c CN mµ ®éi tiªn phong cña nã lµ
§CS §«ng D ¬ng
+ CMVN thùc sù trë thµnh mét bé phËn kh¨ng khÝt cña CMTG
- §CSVN (§CS §«ng D ¬ng) ra ®êi lµ 1 sù chuÈn bÞ tÊt yÕu ®Çu tiªn cã tÝnh
quyÕt ®Þnh cho nh÷ng bíc ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ sau cña DTVN


C©u 7: Nguyªn nh©n, diÔn biÕn, ý nghÜa vµ bµi häc kinh nghiÖm cña phng
trµo CM (1930 - 1931) víi ®Ønh cao lµ X« ViÕt - NghÖ TÜnh
a. Nguyªn nh©n
- VÒ kinh tÕ
- X· héi
- ChÝnh trÞ
--> §©y chÝnh lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn bïng næ cña PTCM 1930 - 1931
b. DiÔn biÕn
* Tõ 2-->4/1930: Phong trµo næ ra ë c¶ 3 kú
- 2/1930 cuéc b·i c«ng cña h¬n 3000 c«ng nh©n ®ån ®iÒn cao su Phó RiÒng ë
Nam Kú ®ßi t¨ng l¬ng, gi¶m giê lµm, chèng ®¸nh ®Ëp cóp ph¹t
- Cuéc b·i c«ng cña 4000 c«ng nh©n nhµ m¸y sù Nam §Þnh....
- Phong trµo diÔn ra ë Hµ Nam, TB, NghÖ An...

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 34
Quangduylc@yahoo.com.vn
--> Ph¸o hiÖu më ®Çu cña PTCM níc ta díi sù l·nh ®¹o cña §CS, m¹nh nhÊt ë B¾c
Kú v× n¬i ®©y cã sè lîng CN tËp trung ®«ng h¬n,cã chi bé CS ra ®êi sím h¬n l·nh
®¹o. H×nh thøc ®Êu tranh cßn thÊp chñ yªó ®ßi c¸c quyÒn lîi KT
* Tõ 5-->8/1930: Phong trµo ph¸t triÓn ngµy cµng cao
- 1/5/1930 c«ng n«ng vµ d©n chóng §«ng D ¬ng díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng tá râ dÊu
hiÖu ®oµn kÕt VSTG vµ biÓu d¬ng L2. Tõ TP- ->NT, trªn c¶ 3 miÒn ®· xuÊt hiÖn
cê §¶ng, truyÒn ®¬n, mÝt tinh, biÓu t×nh...
- Cuéc ®Êu tranh cña c«ng nh©n ®· næ ra trong c¸c xÝ nghiÖp....
- N«ng d©n c¸c tØnh TB, H ng Yªn, Hµ Nam, NghÖ An...
- NghÖ - TÜnh lµ n¬i phong trµo ph¸t triÓn m¹nh nhÊt. V× sao?
+ 1/5/1930 díi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé CS tØnh NghÖ An c«ng nh©n nhµ m¸y diªm
ca Vinh - BÕn Thuû cïng hµng ngh×n n«ng d©n c¸c vïng l©n cËn thÞ x· Vinh
biÓu t×nh, thÞ uy phÊt cao cê ®á bóa liÒm, gi¬ng cao khÈu hiÖu ®ßi t¨ng l¬ng,
gi¶m giê lµm...
+ Cïng ngµy cã 3000 c«ng nh©n huyÖn Thanh Ch¬ng biÓu t×nh ph¸ ®ån ®iÒn Ký
ViÖn tÞch thu ruéng ®Êt chia cho n«ng d©n. TDP ®µn ¸p lµm 18 ngêi chÕt...
+ 1/8/1930 bïng næ cuéc b·i c«ng cña toµn thÓ c«ng nh©n khu c«ng nghiÖp Vinh -
BÕn Thuû nh©n ngµy quèc tÕ chiÕn tranh ®Õ quèc, ®¸nh dÊu mét thêi kú míi,
thêi kú ®Êu tranh quyÕt liÖt ®· ®Õn
+ Cïng víi ®Êu tranh cña CN cßn cã PT§T cña ND NghÖ An, Hµ TÜnh diÔn ra
víi quy m« lín, díi h×nh thøc biÓu t×nh cã vò trang ®ßi gi¶m thuÕ th©n, gi¶m
t«, bá thuÕ chî thuÕ ®ß. PTCM cña quÇn chóng lan réng kh¾p huyÖn trong hai
tØnh
--> Nh vËy tõ 5-->8/1930 phong trµo ngµy cµng d©ng cao hon, trung t©m phong
trµo giê ®©y ®· chuyÓn vÒ miÒn Trung, mét m¶nh ®Êt vèn cã truyÒn thèng
®Êu tranh bÊt khuÊt, kiªn cêng. H×nh thøc ®Êu tranh kh«ng chØ dõng l¹i ë
kinh tÕ mµ ®· tiÕn lªn ®Êu tranh chÝnh trÞ mang tÝnh g/c râ rÖt
* Tõ 9/1930 trë ®i
- §Ønh cao cña phong trµo (30 - 31) ë NghÖ - TÜnh lµ cuéc biÓu t×nh ngµy
12/9/1930 ë H ng Nguyªn cña 2 v¹n ngêi ®Ó hëng øng cuéc ®Êu tranh cña n«ng
d©n c¸c huyÖn vµ cuéc b·i c«ng cña c«ng nh©n Vinh - BÕn Thuû ph¶n ®èi c/s
khñng bè cña bän thùc d©n vµ tay sai...NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 35
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Tõ 9-->10/1930 c¸c huyÖn Thanh Ch ¬ng, DiÔn Ch©u (NghÖ An) H ¬ng S¬n (Hµ
TÜnh)...n«ng d©n ®· vò trang khëi nghÜa. C«ng nh©n Vinh - BÕn Thuû b·i c«ng
lÇn thø 3 trong 2 th¸ng ®Ó ñng hé phong trµo n«ng d©n
- Tõ cuéc biÓu t×nh 12/9 ë H ng Nguyªn phong trµo ®Êu tranh cña qcnd lªn rÊt
m¹nh mÏ khiÕn cho bé m¸y thèng trÞ cña ®Õ quèc, p/k ë n«ng th«n NghÖ - TÜnh
bÞ tan r·. C¸c ban
chÊp hµnh n«ng héi do c¸c chi bé §¶ng l·nh ®¹o ®øng lªn qu¶n lý mäi mÆt ®êi
sèng chÝnh trÞ, x· héi ë n«ng th«n theo kiÓu X« ViÕt
=>Nh vËy th¸ng 9 trë ®i phong trµo d©ng lªn ®Ønh cao tiÕn tíi KNVT, KN cíp
chÝnh quyÒn tiªu biÓu nhÊt lµ lËp ra chÝnh quyÒn X« ViÕt - NghÖ TÜnh
* D íi chÝnh quyÒn X« ViÕt - NghÖ TÜnh quÇn chóng nh©n d©n ®îc hëng nh÷ng
quyÒn lîi sau:
- VÒ kinh tÕ
- VÒ chÝnh trÞ
- VÒ V¨n ho¸ - x· héi
- VÒ qu©n sù
=>X« ViÕt - NghÖ TÜnh duy tr× ®îc 4,5 th¸ng th× bÞ thùc d©n Ph¸p vµ tay sai
®µn ¸p. Tuy nhiªn chÝnh quyÒn X« ViÕt - NghÖ TÜnh tá râ b¶n chÊt c¸ch m¹ng
vµ tÝnh u viÖt cña nã. ChÝnh quyÒn ®· thùc hiÖn nhiÖm vô theo h×nh thøc X«
ViÕt ®©y thùc sù lµ mét chÝnh quyÒn do d©n, v× d©n.
c. ý nghÜa lÞch sö cña PTCM 30 - 31
- PTCM 30 - 31 ®Ønh cao lµ X« ViÕt - NghÖ TÜnh lµ mét sù kiÖn lÞch sö träng
®¹i trong LSCM níc ta. KÕ tôc ®îc truyÒn thèng anh hïng bÊt khuÊt cña d©n
téc, l¹i ®î t tëng cña CN M¸c - Lªnin soi ®êng, nh©n d©n L§ níc ta díi sù l·nh ®¹o
cña §CS §«ng D ¬ng ®· vïng lªn víi khÝ thÕ tÊn c«ng c¸ch m¹ng cha tõng thÊy,
gi¸ng mét ®ßn quyÕt liÖt vµo bÌ lò §Q vµ PK tay sai
- Phong trµo cho thÊy díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng g/c CN vµ ND ®oµn kÕt víi c¸c
t©ng flíp nh©n d©n kh¸c cã kh¶ n¨ng lËt ®æ nÒn thèng trÞ cña §Q vµ PK ®Ó
x©y dùng mét c/s míi
- Phong trµo ®· ®Ó l¹i nh÷ng bµi häc quý b¸u cho CMVN vÒ sau
- §©y lµ cuéc diÔn tËp ®Çu tiªn cña nh©n d©n ta díi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng chuÈn
bÞ cho th¾ng lîi cña CMT8/1945.
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 36
Quangduylc@yahoo.com.vn
C©u 8: Nguyªn nh©n vµ chñ tr ¬ng, diÔn biÕn,ý nghÜa lÞch sö cña cuéc vËn
®éng d©n chñ 1936 - 1939?
a. Nguyªn nh©n (hoµn c¶nh lÞch sö) vµ chñ tr ¬ng cña §¶ng
* ThÕ giíi:
- Cuéc khñng ho¶ng KTTG (29 - 33) ®· t¸c ®éng m¹nh ®Õn c¸c níc TBCN ®· lµm
cho m©u thuÉn vèn cã trong lµng c¸c níc TB cµng trë nªn gay g¾t vµ phong trµo
®Êu tranh cña quÇn chóng d©ng lªn m¹nh mÏ.G/c TS ë nhiÒu níc
(§øc,Italia,NhËt) t×m lèi tho¸t thiÕt lËp chÕ ®é PX, mét chÕ ®é tµn b¹o nhÊt, s«
vanh nhÊt cña bän TBTC ®· trë thµnh mét nguy c¬ lín ®e do¹ hoµ b×nh vµ an
ninh thÕ giíi
- §HQTCS lÇn thø VII (7/1935) häp Matxc¬va x¸c ®Þnh kÎ thï nguy hiÓm nhÊt
cña nh©n d©n thÕ giíi lµ CNPX ®Ò ra chñ tr ¬ng thµnh lËp MTND chèng CNPX
vµ nguy c¬ chiÕn tranh
- N¨m 1936 MTND Ph¸p do §CS Ph¸p lµm nßng cèt th¾ng cö vµo nghÞ viÖn vµ
cÇm quyÒn ®· ban bè nh÷ng chÝnh s¸ch TD, DC ¸p dông phÇn nµo cho c¸c níc
thuéc ®Þa
-->Nh÷ng yÕu tè kh¸ch quan trªn ®©y th«ng qua nh÷ng nç lùc chñ quan cña
§¶ng lµ c¬ së thµnh lËp MTDC §«ng D ¬ng
* Trong níc
- CPMTND Ph¸p ®· ban bè nh÷ng chÝnh s¸ch TDDC ¸p dông phÇn nµo cho c¸c n-
íc thuéc ®Þa, mét sè tï chÝnh trÞ ë VN ®îc th¶ ra ®· nhanh chãng t×m c¸ch ho¹t
®éng trë l¹i
- HËu qu¶ cña cuéc khñng ho¶ng KTTG (29 - 33) ®· t¸c ®éng s©u s¾c ®Õn tÊt c¶
c¸c tÇng líp nh©n d©n trong khi ®ã bän cÇm quyÒn ph¶n ®éng §«ng D ¬ng vÉn
tiÕp tôc thi hµnh chÝnh s¸ch bãc lét, v¬ vÐt vµ khñng bè ®µn ¸p PT§T cña nh©n
d©n
* Chñ tr ¬ng cña §¶ng
- C¨n cø t×nh h×nh vµ tiÕp thu ®êng lèi cña QTCS §¶ng nhËn ®Þnh:
+ KÎ thï tr íc m¾t cña nh©n d©n §«ng D ¬ng lóc nµy lµ bän thùc d©n ph¶n ®éng
Ph¸p cïng bÌ lò tay sai kh«ng chÞu thi hµnh ë c¸c thuéc ®Þa chÝnh s¸ch cña
MTND Ph¸p
+ NhËn ®Þnh nguy c¬ CNPX NhËt ®ang ®e do¹ HB, an ninh ë §«ng Nam ¸
+ QuyÕt ®Þnh t¹m g¸c khÈu hiÖu "®¸nh ®æ §Q Ph¸p, §«ng D ¬ng hoµn toµn ®éc
lËp", "TÞch thu R§ cña ®/c chia cho d©n cµy"
+ NhiÖm vô tr íc m¾t cña nh©n d©n §«ng D ¬ng lµ chèng PX, chèng chiÕn tranh
§Q, chèng bä ph¶n ®éng thuéc ®Þa vµ tay sai, ®ßi TDDC, c¬m ¸o, hoµ b×nh

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 37
Quangduylc@yahoo.com.vn
- ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô trªn 7/1936 §¶ng chñ tr ¬ng thµnh lËp MTNDP § §«ng
D ¬ng sau ®æi tªn thµnh MTDC §«ng D ¬ng (3/1938) nh»m tËp hîp mäi L2 DC tiÕn
bé ®Êu tranh chèng CNPX vµ bän ph¶n ®éng thuéc ®Þa Ph¸p giµnh TD, DC, c¶i
thiÖn d©n sinh vµ b¶o vÖ HBTG
- H×nh thøc ®Êu tranh vµ ph¬ng ph¸p ®/tr trong thêi kú 36 - 39 lµ ®Êu tranh hîp
ph¸p vµ nöa hîp ph¸p, c«ng khai vµ nöa c«ng khai ®Èy m¹nh c«ng t¸c tuyªn
truyÒn tæ chøc gi¸o dôc quÇn chóng vµ më réng phong trµo ®Êu tranh cña
quÇn chóng
b. DiÔn biÕn phong trµo.
- Më ®Çu lµ cuéc ®/tr s«i næi cña quÇn chóng mang tªn phong trµo §«ng D ¬ng
®¹i héi
+ Gi÷a 1936 CP Ph¸p cö 1 ph¸i ®oµn ®¹i biÓu sang §«ng D ¬ng ®iÒu tra t×nh h×nh
nh©n c¬ héi nµy §¶ng ph¸t ®éng quÇn chóng viÕt th , kiÕn nghÞ, ®¬n thØnh
cÇu, lÊy ch÷ ký cña nhiÒu ngêi göi ®Õn cho ®oµn. ND ®¬n tè c¸o téi ¸c cña bän
TDP ë §«ng D ¬ng ®ßi quyÒn TDDC
+ C¸c uû ban hµnh ®éng nèi tiÕp nhau ra ®êi trong c¸c níc, quÇn chóng tæ chøc
c¸c cuéc mÝt tinh, héi häp, diÔn thuyÕt ®Ó thu thËp d©n nguyÖn ®a yªu s¸ch
®ßi CPP ph¶i th¶ tï chÝnh trÞ, thi hµnh luËt L§ ngµy lµm 8 giê, c¶i thiÖn ®êi
sèng nh©n d©n
- DÇu 1937 nh©n dÞp ®ãn ph¸i viªn cña CPP vµ toµn quyÒn míi xø §«ng D ¬ng L2
quÇn chóng ®Êu tranh m¹nh mÏ qua c¸c cuéc mÝt tinh, biÓu t×nh, ®a d©n
nguyÖn...lùc lîng ®«ng ®¶o nhÊt lµ c«ng nh©n vµ n«ng d©n. Phong trµo ph¸t
triÓn liªn tôc diÔn ra kh¾p n¬i. Ngoµi yªu s¸ch chung mçi g/c, tÇng líp cßn cã
yªu s¸ch riªng: CN ®ßi t¨ng l¬ng, tù do lËp nghiÖp ®oµn...ND ®ßi chia l¹i R§ c«ng,
chèng su cao, thuÕ nÆng...
- Phong trµo ®Êu tranh cña quÇn chóng díi c¸c h×nh thøc b·i c«ng, biÓu t×nh,
b·i kho¸, mÝt tinh ®· næ ra m¹nh mÏ ë c¸c thµnh phè, khu má, ®ån ®iÒn...
+ Cuéc tæng b·i c«ng cña 2 v¹n c«ng nh©n C/ty than Hßn Gai (11/1936) ®ßi t¨ng
25% vµ chñ ph¶i nh îng bé
+ 1/5/1938 tai qu¶ng tr êng §Êu X¶o - HN ®· diÔn ra cuéc mÝt tinh khæng lå cña
2,5 v¹n ngêi ®ßi TD lËp héi ¸i h÷u, nghiÖp ®oµn, thi hµnh luËt L§ ®ßi gi¶m
thuÕ...
- §Êu tranh trªn lÜnh vùc b¸o chÝ nhiÒu tê b¸o c«ng khai cña §¶ng, MTDC §«ng
D ¬ng cña c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng ra ®êi nh : b¸o TiÒn Phong, D©n chóng,
L§...Mét sè s¸ch chÝnh trÞ giíi thiÖu CN M¸c - Lªnin vµ ®îc lu hµnh réng r·i.NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 38
Quangduylc@yahoo.com.vn
- ®Êu tranh nghÞ tr êng: §¶ng cßn lîi dông kh¶ n¨ng hîp ph¸p ®Ó tham gia tranh
cö ®a ngêi cña §¶ng, MTDC§ D vµo Héi ®ång qu¶n h¹t Nam Kú, c¸c ViÖn d©n
biÓu B¾c Kú...nh»m më réng tuyªn truyÒn gi¸o dôc quÇn chóng v¹ch trÇn
chÝnh s¸ch ph¶n ®éng cña THP, ®Êu tranh cho quyÒn lîi cña quÇn chóng
--> Cuèi 1938 phong trµo thu hÑp dÇn v× CPP vÒ hu-->bän TDP ë §«ng D ¬ng
tiÕn hµnh khñng bè c¸ch m¹ng-->1939 phong trµo chÊm døt h¼n
c. ý nghÜa vµ t¸c dông
- Cuéc vËn ®éng DC 1936 - 1939 thùc sù lµ mét cao trµo DT vµ DC réng lín.
Trong khi l·nh ®¹o phong trµo quÇn chóng
+ Tr×nh ®é chÝnh trÞ vµ c«ng t¸c cña c¸n bé, ®¶ng viªn ®· ®îc n©ng cao mét bíc
râ rÖt
+ Uy tÝn vµ ¶nh hëng cña §¶ng ®îc më réng vµ ¨n s©u trong quÇn chóng
+ T¹o ®iÒu kiÖn cho t tëng M¸c - Lªnin còng nh ®êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ
QTCS ®îc phæ biÕn, tuyªn truyÒn vµ gi¸o dôc s©u réng trong quÇn chóng.
+ §¶ng ®îc rÌn luyÖn trong c«ng t¸c l·nh ®¹o vµ tr ëng thµnh vÒ chØ ®¹o s¸ch lîc
- Cuéc vËn ®éng DC cã t¸c dông trong viÖc ®éng viªn, gi¸o dôc tæ chøc vµ l·nh
®¹o quÇn chóng ®Êu tranh ®ång thêi ®Ëp tan nh÷ng luËn ®iÖu tuyªn truyÒn
xuyªn t¹c víi nh÷ng hµnh ®éng ph¸ ho¹i cña bän T¬rètkÝt vµ bän ph¶n ®éng
- Qua cuéc ®Êu tranh ®ßi TD, DC, c¶i thiÖn ®/s nh©n d©n, ®éi qu©n chÝnh trÞ
quÇn chóng gåm hµng triÖu ngêi thµnh thÞ, n«ng th«n ®îc ®¶ng tËp hîp, x©y
dùng, gi¸o dôc ®ång thêi còng båi dìng ®îc mét ®éi ngò c¸n bé CM ®«ng ®¶o dµy
d¹n trong ®Êu tranh, cã kinh nghiÖm
=> Cuéc vËn ®éng d©n chñ 1936 - 1939 lµ mét cuéc diÔn tËp thø hai cña CMT8


C©u 9: Héi nghÞ TW§ lÇn thø VI (11/39) víi viÖc thµnh lËp MÆt trËn d©n téc
thèng nhÊt ph¶n ®Õ §«ng D ¬ng? Héi nghÞ TW§ lÇn thø 8 (5/41) víi viÖc thµnh
lËp MÆt trËn ViÖt Minh?
a. Héi nghÞ TW§ lÇn thø VI vµ viÖc thµnh lËp MTDTTNP§ §«ng D ¬ng(11/39)
* Hoµn c¶nh ra ®êi
- ThÕ giíi:
+ CTTG 2 bïng næ (9/1939) ë Ch©u ¢u qu©n ®éi PX §øc kÐo vµo níc Ph¸p, bän
ph¶n ®éng Ph¸p hoµn toµn ®Çu hµng lµm tay sai cho PX §øc (6/1940)
+ ViÔn §«ng PX NhËt ®Èy m¹nh x©m lîc TQ vµ tiÕn s¸t biªn giíi ViÖt - Trung
- Trong níc
+ Bän TDP ®øng tr íc 2 nguy c¬ lín:
. Mét ngän löa CMGPDT cña nh©n d©n ta sím muén còng bïng næ

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 39
Quangduylc@yahoo.com.vn
. Hai lµ sù ®e do¹ cña PX NhËt sÏ hÊt c¼ng chóng
+ §Ó ®èi phã l¹i t×nh h×nh ®ã Ph¸p ®·:
. §µn ¸p PTCM cña nh©n d©n ta thi hµnh chÝnh s¸ch "KT chØ huy"-->m©u
thuÉn gi÷a nh©n d©n ta víi TDP vµ tay sai cµng gay g¾t
. Tho¶ hiÖp víi PX NhËt
+ §¶ng ®· c¶nh c¸o bän TDP vÒ nguy c¬ x©m lîc cña PX NhËt ®ßi Ph¸p më réng
quyÒn TDDC, c¶i thiÖn ®/s cho nh©n d©n vµ cïng nh©n d©n §«ng D ¬ng chèng
NhËt. Nh ng chóng ®· ®iÒn cuång khñng bè (9/39 cã 1051 vô b¾t bí, kh¸m xÐt ë
B¾c Kú) §CS §«ng D ¬ng ®· kÞp thêi rót vµo ho¹t ®éng bÝ mËt (1938) ph¸t triÓn
c¬ së ë n«ng th«n chuÈn bÞ cao trµo c¸ch m¹ng míi
* Néi dung cña Héi nghÞ TW§ lÇn thø VI (11/1939)
- X¸c ®Þnh kÎ thï chñ yÕu tr íc m¾t lµ CN§QPX
- §Æt NV GPDT lªn hµng ®Çu vµ cÊp b¸ch nhÊt cña CM §«ng D ¬ng
- T¹m rót khÈu hiÖu "CMR§" thay b»ng khÈu hiÖu "chèng ®Þa t« cao, chèng
cho vay nÆng l·i, tÞch thu R§ cña bän TD, §Q vµ bän ®/c tay sai ®ªm chia cho
d©n cµy nghÌo" khÈu hiÖu thµnh lËp "CQ X« ViÕt c«ng n«ng" thay b»ng khÈu
hiÖu" CPCHDC §«ng D ¬ng"
- §Ó thùc hiÖn nh÷ng vÊn ®Ò trªn Héi nghÞ chñ tr ¬ng thµnh lËp MTDTTNP§
§«ng D ¬ng nh»m ®oµn kÕt réng r·i c¸c tÇng líp, g/c, c¸c d©n téc §«ng D ¬ng chÜa
mòi nhän cña c¸ch m¹ng vµo kÎ thï chñ yÕu tr íc m¾t lµ CN§Q, PX. Héi nghÞ cßn
kh¼ng ®Þnh CM sím bïng næ
* Ph©n tÝch néi dung chuyÓn híng chØ ®¹o chiÕn lîc
- Trong LuËn c¬ng chÝnh trÞ 1930 cña §¶ng ®Ò ra 2 NV chiÕn lîc ®¸nh ®æ §Q
vµ PK. Hai NV nµy cã liªn hÖ kh¨ng khÝt víi nhau
- T×nh h×nh trong giai ®o¹n 1939 - 1941 cã nh÷ng biÕn chuyÓn míi §¶ng ®· kÞp
thêi chuyÓn híng chØ ®¹o chiÕn lîc tËp trung mòi nhän vµo kÎ thï chñ yÕu, tr íc
m¾t lµ CN§Q, PX, ®Æt NV GPDT lªn hµng ®Çu do ®ã t¹m rót khÈu hiÖu"CMR§"
(g¸c NV ®¸nh ®æ PK) thay khÈu hiÖu "CQXV c«ng n«ng" b»ng "CPCHDC §«ng D -
¬ng" ®Ó ®oµn kÕt réng r·i mäi tÇng líp, g/c, d©n téc §«ng D ¬ng
* ý nghÜa cña sù chuyÓn híng thµnh lËp MTDTTNP§ §«ng D ¬ng
- §©y lµ sù chuyÓn híng chØ ®¹o chiÕn lîc ®óng ®¾n. §¶ng ta gi¬ng cao ngän cê
GPDT, ®oµn kÕt ®îc réng r·i mäi tÇng líp, g/c vµ d©n téc §«ng D ¬ng trong
MTDTTNP§ ®Ó ®Êu tranh chèng kÎ thï chung
- Sù chuyÓn híng nµy ®· më ra mét thêi kú ®Êu tranh míi, thêi kú trùc tiÕp
chuÈn bÞ më ®êng tíi th¾ng lîi cña CMT8 sau nµy
b. Héi nghÞ TW§ lÇn thø VII I (5/41) víi viÖc thµnh lËp MTVM

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 40
Quangduylc@yahoo.com.vn
* Hoµn c¶nh
- ThÕ giíi:
+ CTTG 2 bíc sang n¨m thø ba, 6/1941 PX §øc tÊn c«ng Liªn X« cuéc chiÕn tranh
¸i quèc vÜ ®¹i cña nh©n d©n LX b¾t ®Çu. TÝnh chÊt chiÕn tranh thay ®æi, trªn
thÕ giíi h×nh thµnh hai trËn tuyÕn: mét bªn lµ c¸c L2 DC do LX ®øng ®Çu vµ
mét bªn lµ khèi PX §øc, Italia, NhËt. Cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n lµ mét bé
phËn cuéc ®Êu tranh cña c¸c L2 dan chñ
+ ë mÆt trËn Ch©u ¸, NhËt chuÈn bÞ chiÕn tranh TBD
- Trong níc : NhËt - Ph¸p ®ang bãc lét, nh©n d©n ta chÞu hai tÇng ¸p bøc bãc lét
* Héi nghÞ TW§ lÇn thø VII I (5/41) ®·:
- NhËn ®Þnh:
+ M©u thuÉn gi÷a c¸c d©n téc §«ng D ¬ng víi §QPX x©m lîc trë thµnh m©u thuÉn
chñ yÕu nhÊt, vËn mÖnh d©n téc nguy vong kh«ng lóc nµo b»ng. V× vËy lóc
nµy nhiÖm vô c¸ch m¹ng GPDT lµ NV bøc thiÕt, kÎ thï chÝnh tr íc m¾t cña §QPX
Ph¸p - NhËt
- Chñ tr ¬ng:
+ TiÕp tôc t¹m g¸c khÈu hiÖu "TÞch thu R§ cña ®/c chia cho d©n cµy" chØ ®a ra
khÈu hiÖu"TÞch thu R§ cña §Q, viÖt gian chia cho d©n cµy"
+ §Ó tËp hîp L2 chèng kÎ thï Héi nghÞ chñ tr ¬ng thµnh lËp MTVN§L§M (MTVM)
bao gåm c¸c tæ chøc quÇn chóng lÊy tªn lµ Héi cøu quèc nh»m "liªn kÕt hÕt
th¶y ®ång bµo yªu níc, kh«ng biÖt giµu nghÌo, giµ trÎ, g¸i trai, kh«ng ph©n biÖt
t«n gi¸o vµ xu híng chÝnh trÞ, ®Æng cïng nhau mu cuéc d©n téc GP vµ sinh tån"
- QuyÕt ®Þnh xóc tiÕn chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn tíi vò trang khëi
nghÜa
* Chñ tr ¬ng quan träng nhÊt lµ chñ tr ¬ng thø 1: V× "NÕu kh«ng gi¶i quyÕt ®îc
vÊn ®Ò d©n téc gi¶i phãng, kh«ng ®ßi ®îc ®éc lËp tù do cho toµn thÓ d©n téc,
th× ch¼ng nh÷ng toµn thÓ quèc gia d©n téc cßn chÞu m·i kiÕp ngùa tr©u, mµ
quyÒn lîi cña bé phËn g/c ®Õn v¹n n¨m còng kh«ng ®ßi l¹i ®îc"
* ý nghÜa
Nh÷ng chñ tr ¬ng trªn ®©y cña Héi nghÞ TW§ lÇn thø VII I ®· hoµn chØnh sù
chuyÓn híng chØ ®¹o chiÕn lîc ®· ®îc ®Ò ra tõ Héi nghÞ VI. Nã cã t¸c dông
quyÕt ®Þnh trong viÖc vËn ®éng toµn §¶ng, toµn d©n ta tÝch cùc chuÈn bÞ
tiÕn tíi CMT8
c. NÐt chÝnh vÒ sù ho¹t ®éng cña MTVM(6/41-->3/45)
* X©y dùng lùc lîngNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 41
Quangduylc@yahoo.com.vn
- ë c¨n cø B¾c S¬n - Vò Nhai: Thèng nhÊt c¸c ®éi du kÝch thµnh Cøu quèc qu©n
vµ ph¸t triÓn chiÕn tranh du kÝch trong 8 th¸ng (7/41-->2/42) sau ®ã ph©n t¸n
nhá ®Ó g©y c¬ së trong quÇn chóng t¹i c¸c tØnh Th¸i Nguyªn, Tuyªn Quang, L¹ng
S¬n
- ë c¨n cø Cao B»ng: CB lµ n¬i tiÕn hµnh x©y dùng c¸c Héi cøu quèc tr íc nhÊt
trongc¶ níc. §Õn 1942 kh¾p 9 ch©u ®Òu cã Héi cøu quèc, Uû ban VM tØnh CB
vµ Uû ban VM tØnh Cao - B¾c - L¹ng ®· ®îc thµnh lËp. N¨m 1943 ®· cã 19 ban
xung phong "Nam tiÕn" ®Ó ph¸t triÓn L2 CM xuèng c¸c tØnh miÒn xu«i
- ë c¸c n¬i kh¸c: §¶ng tranh thñ tËp hîp réng r·i c¸c tÇng líp nh©n d©n vµo mÆt
trËn cøu níc n¨m 1943 ®a ra b¶n "§Ò c¬ng v¨n ho¸" vµ vËn ®éng thµnh lËp Héi
v¨n ho¸ cøu quèc VN (cuèi 1940 §¶ng DCVN ®øng trong MTVM (6/44)
- §¶ng chñ tr ¬ng t¨ng cêng c«ng t¸c vËn ®éng binh lÝnh ngêi ViÖt trong qu©n
®éi Ph¸p vµ nh÷ng ngo¹i kiÒu ë §«ng D ¬ng chèng PX
- B¸o chÝ cña §¶ng vµ cña MTVM (Cê gi¶i phãng, cøu quèc, VN§L..) ph¸t triÓn
phong phó ®· gãp phÇn quan träng vµo viÖc tuyªn truyÒn ®êng lèi chÝnh s¸ch
cña §¶ng ®Êu tranh chèng thñ ®o¹n chÝnh trÞ, v¨n ho¸ cña ®Þch, thu hót ®«ng
®¶o quÇn chóng vµo hµng ngò c¸ch m¹ng
* TiÕn lªn ®Êu tranh vò trang
- 7/5/1941 Tæng bé VM ra "ChØ thÞ vÒ söa so¹n khëi nghÜa"
- Theo chØ thÞ cña B¸c Hå ngµy 22/12/1944 §VNTTGPQ ®îc thµnh lËp. Hai ngµy
sau ®éi ®· h¹ ®ån Phay Kh¾t vµ Nµ NgÇn. QuÇn chóng phÊn khëi qu©n ®Þch
hoang mang lo sî
- L2VT vµ chÝnh trÞ ph¸t triÓn m¹nh vµ hç trî cho nhau. Do ®ã chÝnh quyÒn
nh©n d©n ®îc thµnh lËp suèt mét vïng réng lín tõ bê s«ng L« ®Õn quèc lé sè 3,
phÝa Nam ®Õn tØnh lÞ Th¸i Nguyªn vµ VÜnh Yªn
- 5/1945 s¸t nhËp hai ®éi CQQ vµ VNTTGPQ thµnh VNGPQ
- T×nh h×nh thêi cuéc rÊt khÈn tr ¬ng l·nh tô HCM ®· göi th cho ®ång bµo toµn
quèc nªu râ "Phe x©m lîc gÇn ®Õn ngµy bÞ tiªu diÖt. C¬ héi cho d©n téc ta gi¶i
phãng chØ ë trong mét n¨m hoÆc n¨m r ìi n÷a. Thêi gian rÊt gÊp. Ta ph¶i lµm
nhanh"
=> Nh÷ng ho¹t ®éng trªn cïng c¸c ho¹t ®éng chuÈn bÞ toµn diÖn kh¸c ®· lµm cho
thÕ vµ lùc cña c¸ch m¹ng ngµy mét v÷ng ch¾c
* Vai trß cña MTVM
- §èi víi CMT8: MTVM ®· tËp hîp mäi L2 yªu níc ®Ó x©y dùng khèi ®oµn kÕt
toµn d©n, XD L2 chÝnh trÞ cho CM th¾ng lîi. MTVM cã c«ng lín trong viÖc ph¸tNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 42
Quangduylc@yahoo.com.vn
triÓn L2 VTCM trong viÖc triÖu tËp vµ tiÕn hµnh thµnh c«ng Quèc d©n §¹i héi
- T©n Trµo
(16 ->17/8/45) huy ®éng nh©n d©n tham gia TKN th¸ng 8/45. D íi sù l·nh ®¹o cña
§¶ng giµnh ®îc th¾ng lîi. Trong nh÷ng ngµy TKN l¸ cê ®á sao vµng n¨m c¸nh cña
MTVM (lÇn ®Çu tiªn xuÊt hiÖn trong K/n Nam Kú) tung bay trong c¶ níc vµ trë
thµnh quèc kú cña níc VNDCCH ®îc QH kho¸ I th«ng qua
- Sau CMT8 th¾ng lîi: MTVM tiÕp tôc cñng cè khèi ®oµn kÕt toµn d©n trong
mÆt trËn, l·nh ®¹o nh©n d©n x©y dùng vµ b¶o vÖ chÝnh quyÒn míi, chuÈn bÞ
cuéc k/c
- Trong nh÷ng n¨m tõ 1945 - 1951 cña cuéc k/c chèng TDP, MTVM ®· cïng víi Héi
Liªn ViÖt tËp hîp mäi L2 cña nh©n d©n tiÕn hµnh cuéc ®Êu tranh tr êng kú
gian khæ vµ tÊt th¾ng
- Ngµy 3/3/1951 MTVM ®· thèng nhÊt víi Héi Liªn ViÖt thµnh MT Liªn ViÖt lµm
cho khèi ®oµn kÕt d©n téc cµng thªm cñng cè. VM ®· hoµn thµnh nhiÖm vô, vai
trß LS cña m×nh vµ ®ãng gãp to lín trong viÖc XD khèi ®oµn kÕt d©n téc, b¶o
vÖ tæ quèc XHCN ngµy nay.


C©u10: Cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc vµ khëi nghÜa tõng phÇn (3-->8/45)
a. Hoµn c¶nh lÞch sö cña cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc
- Tõ sau HNTW§ lÇn thø 8 (5/41), MTVM ph¸t triÓn m¹nh, c¸c ®éi CQQ, VNTTGPQ
ra ®êi. §Çu n¨m 1945 CTTG 2 s¾p kÕt thóc, phe PX ®øng tr íc nguy c¬ thÊt b¹i
gÇn kÒ
- §ªm 9/3/45 NhËt ®¶o chÝnh Ph¸p ®Ó ®éc chiÕm §«ng D ¬ng nh»m r¶nh tay ®èi
phã víi qu©n §ång minh. Sù kiÖn nµy ®· thóc ®Èy CM §«ng D ¬ng bíc sang thêi
kú míi - thêi kú tiÒn khëi nghÜa
- Tr íc t×nh h×nh ®ã TVTW§ häp Héi nghÞ më réng (9/3/45) ®Ó ®Ò ra chñ tr ¬ng
míi: ChØ thÞ "NhËt - Ph¸p b¾n nhau vµ hµnh ®éng cña chóng ta" ngµy 12/3/1945
vµ ph¸t ®éng cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc
- Néi dung c¬ b¶n cña chØ thÞ lµ:
+ V¹ch râ nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cuéc ®¶o chÝnh cña NhËt
+ X¸c ®Þnh kÎ thï chÝnh duy nhÊt cña nh©n d©n ta lóc nµy lµ NhËt cïng bän tay
sai cña Ph¸p
+ Kªu gäi quÇn chóng ®øng lªn kh¸ng NhËt cøu níc h×nh thµnh 1 cao trµo thËt
m¹nh mÏ lµm tiÒn ®Ò cho cuéc TKN vµ s½n sµng chuyÓn sang h×nh thøc TKN
khi thêi c¬ ®ÕnNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 43
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ Ph¸t ®éng quÇn chóng næi dËy ®Êu tranh díi nhiÒu h×nh thøc kÓ c¶ h×nh
thøc KNVT cíp chÝnh quyÒn.
+ Thay ®æi mäi h×nh thøc ho¹t ®éng, mäi h×nh thøc ®Êu tranh cho phï hîp víi
thêi kú tiÒn khëi nghÜa, ®em khÈu hiÖu "®¸nh ®uæi PX NhËt" thay cho khÈu
hiÖu"®¸nh ®uæi Ph¸p - NhËt" tr íc ®©y vµ ®Ò ra khÈu hiÖu "Thµnh lËp chÝnh
quyÒn c¸ch m¹ng cña nh©n nh©n d©n"
Ngoµi ra chØ thÞ còng chØ râ: Do t¬ng quan L2 gi÷a ta vµ ®Þch ë mçi n¬i
kh«ng gièng nhau, CM cã thÓ chÝn muåi ë c¸c ®Þa ph¬ng kh«ng ®Òu nhau nªn
n¬i nµo thÊy so s¸nh L2 gi÷a ta vµ ®Þch cã lîi cho CM th× l·nh ®¹o quÇn chóng
®øng lªn tiÕn hµnh nh÷ng cuéc k/n tõng phÇn giµnh th¾ng lîi tõng bé phËn råi
tiÕn tíi TKN giµnh c/q trong toµn quèc
=> ChØ thÞ cã gi¸ trÞ vµ ý nghÜa nh 1 ch¬ng tr×nh hµnh ®éng, 1 lêi hiÖu triÖu,
1 ngän cê dÉn d¾t d©n ta tiÕn hµnh mét cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc trong thêi
gian tíi t¹o ®iÒu kiÖn cho sù s¸ng t¹o cña c¸c ®Þa ph ¬ng trªn c¬ së ®êng lèi
chung cña §¶ng
b. Sù ph¸t triÓn cña cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc
- Cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc diÔn ra víi quy m« lín vµ nhiÒu h×nh thøc ®Êu
tranh phong phó, quyÕt liÖt, thÝch øng víi thêi kú tiÒn khëi nghÜa
- Phong trµo ®Êu tranh vò trang vµ khëi nghÜa tõng phÇn liªn tôc diÔn ra
chÝnh quyÒn nh©n d©n ®îc thµnh lËp ë nhiÒu ®Þa ph¬ng c¨n cø ®Þa Cao - B¾c
- L¹ng, Ba T¬
- Héi nghÞ qu©n sù B¾c Kú (4/45) quyÕt ®Þnh thèng nhÊt c¸c lùc lîng vò trang,
b¸n vò trang, x©y dùng c¨n cø ®Þa kh¸ng NhËt...
- Th¸ng 6/1945 Khu gi¶i phãng ViÖt B¾c ra ®êi, Uû ban l©m thêi khu gi¶i phãng
thùc hiÖn 10 chÝnh s¸ch cña ViÖt Minh, Khu gi¶i phãng trë thµnh c¨n cø ®Þa
chÝnh cña c¶ níc vµ lµ h×nh ¶nh thu nhá cña níc VN míi
- Phong trµo ph¸ kho thãc cña NhËt ®Ó gi¶i quyÕt n¹n ®ãi ®· ®¸p øng ®îc yªu
cÇu bøc thiÕt cña quÇn chóng, thu hót hµng triÖu ngêi tham gia, b¸o tr íc giê
hµnh ®éng quyÕt ®Þnh s¾p tíi.
c. ý nghÜa cña cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc
- Qua cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc L2 chÝnh trÞ, VT ®îc cñng cè, ph¸t triÓn vît
bËc, kÎ thï hoang mang, suy yÕu
- Cao trµo kh¸ng NhËt cøu níc ®· tËp dît cho quÇn chóng ®Êu tranh, s½n sµng
khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn khi thêi c¬ ®Õn.
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 44
Quangduylc@yahoo.com.vn
C©u 11: C¸ch m¹ng th¸ng T¸m : nguyªn nh©n, diÔn biÕn, ý nghÜa lÞch sö, nguyªn
nh©n th¾ng lîi vµ bµi häc kinh nghiÖm. Sù ra ®êi cña níc VNDCCH vµ ý nghÜa
lÞch sö cña nã?
a. Thêi c¬ TKN th¸ng 8/1945
CM muèn thµnh c«ng ngoµi viÖc chuÈn bÞ chu ®¸o cÇn cã thêi c¬. Thêi c¬ thÓ
hiÖn sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn nh÷ng ®iÒu kiÖn bªn trong vµ bªn ngoµi trong
®ã ®iÒu kiÖn bªn trong gi÷ vai trß quan träng. Thêi c¬ bïng næ vµ ®a ®Õn
th¾ng lîi cña cuéc CM ®îc t¹o nªn do t×nh thÕ c¸ch m¹ng ®· chÝn muåi khi cã 3
®iÒu kiÖn sau:
- Khi kÎ thï ®· suy yÕu vµ kh«ng thÓ thèng trÞ nh cò ®îc n÷a
- Khi quÇn chóng bÞ thèng trÞ kh«ng cam chÞu bÞ thèng trÞ nh cò n÷a
- §éi tiªn phong cña CM (§¶ng) ®· s½n sµng l·nh ®¹o c¸ch m¹ng
-->Khi cã thêi c¬ mµ muèn ®a c¸ch m¹ng ®Õn th¾ng lîi cÇn ph¶i nhËn thøc
®óng thêi c¬ vµ kiªn quyÕt hµnh ®éng c¸ch m¹ng
b. CMT8 næ ra trong ®iÒu kiÖn thêi c¬ chÝn muåi (nguyªn nh©n)
* Kh¸ch quan:
- CTTG 2 ®· ®i ®Õn ngµy cuèi. ë Ch©u ¢u PX §øc bÞ tiªu diÖt hoµn toµn vµ ph¶i
®Çu hµng ®ång minh kh«ng ®iÒu kiÖn (5/1945). Ch©u ¸ qu©n phiÖt NhËt còng
tuyªn bè ®Çu hµng ®ång minh kh«ng ®iÒu kiÖn (18/5/1945). Lµ ®iÒu kiÖn kh¸ch
quan v« cïng quan träng ®èi víi viÖc t¹o thêi c¬ bïng næ CMT8
* Chñ quan:
- Qu©n NhËt ë §«ng D ¬ng bÞ tª liÖt CP bï nh×n TrÇn Träng Kim hoang mang
giao ®éng cùc ®é.
- QuÇn chóng CM ®îc tr¶i qua 2 phong trµo CM 30 - 31, 36 - 39 ®Æc biÖt lµ cao
trµo kh¸ng NhËt cøu níc.
- §¶ng triÖu tËp HNTQ cña §¶ng (13-->15/8/1945) ë T©n Trµo quyÕt ®Þnh ph¸t
®éng TKN trong c¶ níc, giµnh lÊy cq tr íc khi qu©n ®ång minh kÐo vµo ®ång
thêi thµnh lËp UBKN vµ ra qu©n lÖnh sè 1 kªu gäi toµn d©n k/n
- §HQD ë T©n Trµo (16-->18/8/1945) gåm ®¹i biÓu c¶ ba xø thuéc ®ñ c¸c ban
ngµnh ®oµn thÓ...§H t¸n thµnh quyÕt ®Þnh TKN, th«ng qua 10 c/s cña MTVM
lËp UBDTGPVN (CPLT sau nµy) do HCM ®øng ®Çu, quy ®Þnh quèc kú, quèc
ca...
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 45
Quangduylc@yahoo.com.vn
c. Tãm t¾t diÔn biÕn
- ChiÒu 16/8 qu©n gi¶i phãng tiÕn vÒ gi¶i phãng thÞ x· Th¸i Nguyªn më ®Çu
cho cuéc TKN giµnh cq trong c¶ níc
- Giµnh cq ë thñ ®« Hµ Néi
+ 15/8 lÖnh k/n vÒ tíi thñ ®«, §TT cña VM tæ chøc diÔn thuyÕt c«ng khai ë c¸c
r¹p h¸t..
+ 16/8 truyÒn ®¬n, biÓu ng÷ kªu gäi k/n xuÊt hiÖnkh¾p mäi n¬i. CQ bï nh×n vµ
bän th©n NhËt lung lay gèc rÔ, kh©m sai Phan KÕ To¹i tõ chøc
+ ChiÒu 17/8 bï nh×n NhËt tæ chøc mét cuéc mÝt tinh t¹i nhµ h¸t lín ñng hé CP
bï nh×n TrÇn Träng Kim, ®¶ng bé HN cña §CS §«ng D ¬ng ®· biÕn cuéc mÝt tinh
lín cña tay sai th©n NhËt thµnh cuéc mÝt tinh, biÓu t×nh, tuÇn hµnh qua c¸c
phè, cã cê ®á sao vµng dÉn ®Çu võa cæ ®éng ch¬ng tr×nh VM...
+ 19/8 c¶ Thñ ®« trµn ngËp khÝ thÕ CM. Cuéc mÝt tinh cña ®ång bµo thñ ®« do
MTVM tæ chøc ®· nhanh chãng thµnh cuéc biÓu t×nh, chia ra ...
- Giµnh chÝnh quyÒn trong c¶ níc
+ Tõ 14-->18/8 nhiÒu x·, huyÖn c¸c tØnh tõ B¾c vµo Nam ®· nèi nhau chíp thêi
c¬ næi d¹y giµnh cq. Bèn tØnh gianh cq sím nhÊt lµ: B¾c Giang, H¶i D ¬ng, Hµ
TÜnh, Qu¶ng Nam.
+ 23/8 k/n giµnh th¾ng lîi ë HuÕ. ( thñ phñ cña CQPK TW tËp quyÒn)
+ 25/8 k/n giµnh th¾ng lîi ë Sµi Gßn dinh luü cuèi cïng cña CNTD cò
+ C¸c n¬i kh¸c cßn l¹i cña Nam Bé kÓ c¶ C«n §¶o ®Õn 28/8/1945 cq vÒ tay nh©n
d©n
-->ChØ trong vßng 15 ngµy (14-->28/8/1945) TKN CMT8 ®· thµnh c«ng trong c¶ n-
íc. Ngµy 2/9/1945 CTHCM thay mÆt CPLT ®äc "TN§L" tuyªn bè víi toµn thÓ quèc
d©n vµ thÕ giíi níc VNDCCH ra ®êi.
d. TÝnh chÊt, ý nghÜa lÞch sö, nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ BHKN cña CMT8/45
* TÝnh chÊt: Cuéc CMDTDCND lµm hai NV chiÕn lîc DT vµ DC ®¸nh ®æ bä ®/q
Ph¸p, qu©n phiÖt NhËt lËt ®æ C§PK - GPDT. Hoµn thµnh NV c¬ b¶n nhÊt cña
CMDTDCND ®Ó tiÕp tôc tiÕn lªn hoµn thµnh nh÷ng NV kh¸c cña CM
* ý nghÜa lÞch sö
- §èi víi trong níc: Lµ sù kiÖn vÜ ®¹i trong LSVN
+ Xo¸ bá C§TD, PK ®a níc ta tõ níc thuéc ®Þa-->níc §LTD
+ §a d©n ta tõ ngêi d©n n« lÖ -->lµm chñ níc nhµ
+ §a §¶ng ta tõ ho¹t ®éng bÝ mËt, bÊt hîp ph¸p-->®¶ng cÇm quyÒn
+ Më ra kû nguyªn cña LSDT: kû nguyªn §LDT g¾n víi CNXHNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 46
Quangduylc@yahoo.com.vn
- §èi víi thÕ giíi: Cæ vò m¹nh mÏ PT§TGPDT cña nh©n d©n thuéc ®Þa vµ phô
thuéc gãp phÇn ®¸nh b¹i CNPX
* Nguyªn nh©n th¾ng lîi
- Chñ quan
+ TruyÒn thèng yªu níc, kiªn cêng bÊt khuÊt cña d©n téc ta
+ Sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng ®øng ®Çu lµ CTHCM
. §¶ng thùc hiÖn ®îc liªn minh c«ng n«ng v÷ng ch¾c lµm nßng cèt ®oµn kÕt d©n
téc trong MTDTTN...
- Kh¸ch quan: Cã ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi (LX vµ §ång minh ®¸nh b¹i PX
NhËt)
* Bµi häc kinh nghiÖm
- KÕt hîp ®óng ®¾n s¸ng t¹o 2 NV: chèng §Q vµ PK
- §¸nh gi¸ ®óng, biÕt tËp hîp tæ chøc lùc lîng, g/c CM
- BiÕt kh¬i dËy tinh thÇn ®Êu tranh cña mäi tÇng líp nh©n d©n-->ph©n ho¸ c«
lËp kÎ thï
- VËn dông s¸ng t¹o b¹o lùc CM vµ KNVT
- Chíp thêi c¬ ph¸t ®éng k/n giµnh chÝnh quyÒn
* B¶n "TN§L" khai sinh ra níc VNDCCD (2/9/45)
- ND:
+ TN v¹ch râ quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c d©n téc
+ Tè c¸o téi ¸c cña P - N. Tuyªn ng«n nhÊn m¹nh téi ¸c cña Ph¸p v× chóng thèng
trÞ níc ta h¬n 80 n¨m vµ ®ang cã ©m mu trë l¹i x©m lîc níc ta mét lÇn n÷a
+ TN kh¼ng ®Þnh chñ quyÒn cña níc ta c¶ vÒ hai ph¬ng diÖn "ph¸p lý cóng nh
vÒ thùc tÕ"."Níc VN cã quyÒn hëng TDDL vµ sù thËt ®· trë thµnh mét níc
TDDL"
+ Cuèi cïng TNK§ lßng quyÕt t©m b¶o vÖ chñ quyÒn cña nh©n d©n ta.


e. Ph©n tÝch vµ chøng minh sù l·nh ®¹o kÞp thêi, s¸ng t¹o cña §CS §«ng D ¬ng vµ
cña l·nh tô HCM trong CMT8?
* Sù kÞp thêi cña §¶ng trong viÖc chíp thêi c¬ thÓ hiÖn ë ®iÓm sau
- Thêi c¬:
+ PhÝa kÎ thï:
. NhËt ®Çu hµng ®ång minh kh«ng ®iÒu kiÖn
. Bän NhËt - tay sai ë § D hoang mang
. Qu©n §M cha kÞp kÐo vµo § D-->Ph¸p cha kÞp næi dËy
+ PhÝa q/c CM ®· s½n sµng næi dËy giµnh c/q

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 47
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ PhÝa ®éi tiªn phong CM: §CS§ D ®· chuÈn bÞ ®Çy ®ñ s½n sµng
-->Thêi c¬ giµnh chÝnh quyÒn ®· hoµn toµn chÝn muåi
- QuyÕt ®Þnh kÞp thêi cña ®¶ng: HNTQ cña §¶ng vµ §HQD - T©n Trµo vµ th
göi ®ång bµo c¶ níc cña CTHCM
* L·nh ®¹o s¸ng t¹o cña §¶ng trong KN:
- Nªu c¸c sk cña TKN trong toµn quèc
- Trªn c¬ së ph©n tÝch sù l¹nh ®¹o s¸ng t¹o cña ®¶ng trong sö dông khÐo lÐo 2
L2 chÝnh trÞ vµ vò trang ®Ó giµnh chÝnh quyÒn.


C. Giai ®o¹n 1945 - 1954

C©u12: Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ vµ x©y dùng chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n
(1945 - 1946)
1. NÐt chÝnh vÒ t×nh h×nh níc ta n¨m ®Çu sau CMT8/45
a. Khã kh¨n
* Do ®Õ quèc bao v©y vµ can thiÖp
- MB: 20 v¹n qu©n T ëng. ¢m mu?
Hµnh ®éng: + Chóng ra søc quÊy nhiÔu ph¸ ph¸ch CM
+ G©y søc Ðp vÒ chÝnh trÞ víi CP ta
+ KÐo theo bän tay sai "ViÖt quèc" vµ "ViÖt c¸ch" ph¸ CM do Hång
Khanh, T êng Tam vµ NguyÔn H¶i ThÇn cÇm ®Çu...
- MN: Anh dän ®êng cho Ph¸p trë l¹i x©m lîc §«ng D ¬ng, c¸c lùc lîng ph¶n ®éng
chèng ph¸ c¸ch m¹ng ngãc ®Çu dËy
- 6 v¹n qu©n NhËt ®ang chí gi¶i gi¸p...
* Kinh tÕ - tµi chÝnh
* V¨n ho¸ - x· héi
* ChÝnh quyÒn c¸ch m¹ng cßn non trÎ
* Lùc lîng vò trang nh©n d©n non yÕu
-->Nh÷ng khã kh¨n ngµy cµng lín trùc tiÕp ®e do¹ sù tån vong cña c/q CM trong
®ã nguy hiÓm nhÊt kÎ thï trong vµ ngoµi níc-->vËn mÖnh tæ quèc"ngµn c©n
treo sîi tãc"
b. ThuËn lîi
- Nh©n d©n L§ ®îc hëng quyÒn lµm chñ-->phÊn khëi g¾n bã víi chÕ ®é míi
- PTCMTG ph¸t triÓn m¹nh
- HÖ thèng XHCN ®ang h×nh thµnh


NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 48
Quangduylc@yahoo.com.vn
Ngoµi ra cßn cã nh÷ng thuËn lîi kh¸c: nh©n d©n ta cã truyÒn thèng yªu níc, cÇn
cï..
§CS §«ng D ¬ng do CTHCM ®øng ®Çu cã uy tÝn trong nh©n d©n, cã kinh
nghiÖm trong ®Êu tranh c¸ch m¹ng.
2. Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ chÝnh quyÒn, cñng cè vµ gi÷ v÷ng chÝnh quyÒn
c¸ch m¹ng trong nh÷ng n¨m ®Çu sau CMT8.
a. Tr íc ngµy 6/3/1946
* Cñng cè chÝnh quyÒn. V× sao ph¶i cñng cè chÝnh quyÒn?
- 6/1/1946 Tæng tuyÓn cö bÇu QH th¨ng lîi (333 ®¹i biÓu)
- 2/3/1946 QH häp phiªn ®Çu tiªn t¹i Hµ Néi. Néi dung?
- TiÕp ®ã bÇu cö H§ND, lËp uû ban hµnh hcÝnh c¸c cÊp
-->Bé m¸y chÝnh quyÒn §CN bíc ®Çu cñng cè kiÖn toµn. B¶n chÊt chÝnh
quyÒn cña ta thµnh lËp sau CMT8 lµ chÝnh quyÒn cña d©n, do d©n vµ v× d©n.
- ý nghÜa cña chÝnh quyÒn DCND: Lµ ®ßn gi¸ng m¹nh vµo ©m mu chia rÏ, lËt
®æ vµ x©m lîc cña ®Õ quèc vµ tay sai; n©ng cao uy tÝn cña níc VNDCCH trªn tr -
êng quèc tÕ kh¬i dËy vµ ph¸t huy tinh thÇn yªu níc, ý thøc lµm chñ vµ nghÜa
vô cña mçi ngêi...
* DiÖt giÆc ®ãi: V× sao ph¶i diÖt giÆc ®ãi?
- BiÖn ph¸p:
+ ®¶ng kªu gäi nh êng c¬m sÎ ¸o theo g¬ng cña B¸c Hå "cø 10 ngµy nhÞn ¨n mét
b÷a, mçi th¸ng 3 b÷a, ®em g¹o ®ã (mçi b÷a 1 b¬) ®Ó cøu d©n nghÌo" ®ång bµo c¶
níc ®Òu cã hò g¹o tiÕt kiÖm vµ kh«ng dïng g¹o, ng« ®Ó nÊu r îu...
+ T¨ng gia s¶n xuÊt, thi ®ua s¶n xuÊt, tiÕt kiÖm...
+ Chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n, gi¶m t«, bá thuÕ v« lÝ...
- KÕt qu¶: N¹n ®ãi ®îc ®Èy lïi
* DiÖt giÆc dèt:
- Më líp b×nh d©n häc vô ®Ó xo¸ n¹n mï ch÷, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ cho nh©n
d©n lao ®éng vµ nhiÖm vô cÊp b¸ch cña CP nªu lªn trong phiªn häp ®Çu tiªn
(9/3/45)
- Më tr êng líp, ®æi míi néi dung vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc
* Tµi chÝnh:
- Kªu gäi ®ãng gãp cña nh©n d©n (20 tr b¹c vµ 370 kg vµng)
- Ph¸t hµnh tiÒn VN vµ lu hµnh vµo 23/1/46
-->ý nghÜa chÝnh trÞ: æn ®Þnh t×nh h×nh KT - XH, nh©n d©n tin tëng, quyÕt
t©m b¶o vÖ chÕ ®é míi, thÓ hiÖn tÝnh u viÖt cña chÕ ®é míi.NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 49
Quangduylc@yahoo.com.vn
* Chñ tr ¬ng vµ biÖn ph¸p cña §¶ng, CP vµ CTHCM nh»m ®èi phã víi qu©n TGT
vµ tay sai tõ sau TMT8 thµnh c«ng ®Õn tr íc ngµy 6/3/46?
- Tõ 2/9/45 ®Õn 6/3/46 ®¶ng vµ CP ®Ò ra chñ tr ¬ng hoµ ho·n víi T ëng tr¸nh xung
®ét cïng mét lóc ®èi phã víi kÎ thï nh»m tËp trung L2 ®Ó ®¸nh Ph¸p ®ang x©m l-
îc ë MN
- BiÖn ph¸p:
+ BiÓu d¬ng lùc lîng tæ chøc quÇn chóng mÝt tinh, biÓu t×nh..
+ NhËn nh îng:
. Cho ViÖt Quèc, ViÖt C¸ch mét sè ghÕ trong Quèc héi vµ CP (70 ghÕ) ..
. Cung cÊp LTTP, nhËn tiªu tiÒn "Quan kim vµ Quèc tÖ "...
+ Kiªn quyÕt trõng trÞ bän ph¶n c¸ch m¹ng khi cã ®ñ b»ng chøng
b. Tõ ngµy 6/3/46 (hoµn c¶nh vµ néi dung cña H§ S¬ bé)
* Hoµn c¶nh:
- Ph¸p muèn ®a qu©n ra miÒn B¾c ®Î th«n tÝnh c¶ níc ta. Nh ng víi L2 hiÖn cã
(3,5 v¹n) trong khi cha b×nh ®Þnh xong Nam Bé, nÕu ®a qu©n ra miÒn B¾c
chóng thÊy kh«ng thÓ ®¹t ®îc môc ®Ých vµ sÏ vÊp ph¶i L2 k/c m¹nh g¸p béi cña
nh©n d©n VN. Sù cã mÆt cña qu©n T ëng ë MB còng lµ mét trë ng¹i cho Ph¸p khi
chóng ®a qu©n ra B¾c. Buéc chóng dïng thñ ®o¹n chÝnh trÞ : ®iÒu ®×nh víi CP
TGT ®Ó ®îc thay thÕ qu©n T ëng chiÕm ®ãng ë MBVN
- TGT vµ ®Õ quèc MÜ thÊy cÇn tËp trung L2 ®èi phã víi PTCM cña nh©n d©n
TQ do §CS l·nh ®¹o-->T ëng vµ Ph¸p tho¶ hiÖp víi nhau ®i ®Õn ký kÕt HiÖp íc
Hoa - Ph¸p (28/2/46)..buéc nh©n d©n VN ph¶i lùa chän mét trong hai con ®êng:
cÇm vò khÝ chèng l¹i TDP ngay khi chóng ®a qu©n ra B¾c hoÆc lµ chñ ®éng
®µm ph¸n víi Ph¸p...
* Néi dung HiÖp ®Þnh S¬ bé
- ChÝnh Phñ Ph¸p c«ng nhËn níc VNDCCH lµ mét quèc gia TD, cã chÝnh phñ,
nghÞ viÖn, qu©n ®éi tµi chÝnh riªng n»m trong khèi Liªn HiÖp Ph¸p
- CPVN tho¶ thuËn cho 15000 qu©n Ph¸p vµo MN thay qu©n ®éi T ëng lµm
nhiÖm vô gi¶i gi¸p qu©n ®éi NhËt sè qu©n nµy rót dÇn trong thêi h¹n 5 n¨m
- Hai bªn thùc hiÖn ngõng b¾n ngay ë Nam Bé t¹o kh«ng khÝ thuËn lîi cho viÖc
më cuéc ®µm ph¸n chÝnh thøc ë Pari
* ý nghÜaNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 50
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Qu©n TGT kh«ng cßn lý do g× ®Ó ë l¹i ph¶i nhanh chãng rót vÒ níc. Bän ph¶n
CM ®éi lèt VNQD § vµ VNCM§MH mÊt chç dùa phÇn lín còng bá ch¹y theo quan
thÇy cña chóng. NDVN ®· lo¹i trõ ®îc mét kÎ thï nguy hiÓm tr¸nh ®îc mét cuéc
chiÕn tranh bÊt lîi cho ta v× ph¶i chèng l¹i mét lóc nhiÒu kÎ thï
- Tranh thñ thêi gian hoµ b×nh hÕt søc cÇn thiÕt ®Ó cñng cè chÝnh quyÒn, XD
lùc lîng vò tranh chuÈn bÞ chiÕn ®Êu sau nµy, ë phÝa Nam còng tranh thñ
ngõng b¾n ®Ó XD lùc lîng k/c
- VÒ mÆt ph¸p lý CP Ph¸p ®· thõa nhËn VN lµ mét quèc gia tù do
- ViÖc ký H§ S¬ bé thÓ hiÖn sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng ®· biÕt t¹m thêi hoµ
ho·n víi mét kÎ thï, ®Ó lo¹i b¬t mét kÎ thï kh¸c, tranh thñ thêi gian HB ®Ó chuÈn
bÞ cho cuéc k/c l©u dµi vÒ sau ®a níc nhµ tho¸t khái t×nh thÕ nguy hiÓm "ngµn
c©n treo sîi tãc" mét c¸ch lîi nhÊt.
c. Cuéc ®Êu tranh ngo¹i giao trong n¨m ®Çu sau CMT8 ®Ó b¶o vÖ §LDT vµ
chÝnh quyÒn c¸ch m¹ng.


C©u 13: V× sao ®¶ng vµ nh©n d©n ta chñ ®éng ph¸t ®éng toµn quèc kh¸ng
chiÕn chèng Ph¸p? Néi dung c¬ b¶n ®êng ®êng lèi kh¸ng chiÕn?
* Lý do §¶ng vµ CP ph¸t ®éng TQKC
- T×nh h×nh níc ta sau T¹m íc 14/9/46
+ Ta: kiªn tr× ®Êu tranh chÝnh trÞ hoµ b×nh vµ tÝch cùc chu©ne bÞ lùc lîng.
10/46 QH th«ng qua HiÕn ph¸p ®Çu tiªn- ->ý nghÜa?
+ §Þch t¨ng cêng khiªu khÝch. 10/11/46 giµnh quyÒn thu thuÕ víi ta ë HP- -
>27/11/46 chiÕm HP. T¹i Hn vµo 17/12 Ph¸p b¾n ®¹i b¸c vµo khu phè Hµng Bón--
>Nh©n d©n ta ph¶i cÇm vò khÝ b¶o vÖ §LTD
- Chñ tr ¬ng cña ®¶ng vµ ChÝnh phñ
+ 18-19/12/46 HNBTVTW§ quyÕt ®Þnh ph¸t ®éng toµn quèc kh¸ng chiÕn
+ 20 giê 19/12/46 HCT ra lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn
+ 22/12/46 BTVTW§ ra chØ thÞ "Toµn d©n kh¸ng chiÕn" ND?
+ 1927 xuÊt b¶n t¸c phÈm "K/c nhÊt ®Þnh th¾ng lîi" cña ®/c Tr êng Chinh. ND c¬
b¶n cña t¸c phÈm?
--> §êng lèi kh¸ng chiÕn: toµn d©n, toµn diÖn, l©u dµi vµ tù lùc c¸nh sinh. ý
nghÜa?
- §êng lèi nµy thÓ hiÖn tÝnh chÊt cña cuéc k/c cña nh©n d©n ta
+ Cuéc k/c cña ta lµ mét cuéc chiÕn tranh c¸ch m¹ng chÝnh nghÜa chèng l¹i mét
cuéc chiÕn tranh phi nghÜa cña CNTDNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 51
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ Nh»m môc ®Ých giµnh §LDT vµ thèng nhÊt tæ quèc, b¶o vÖ chÝnh quyÒn
nh©n d©n
+ NDVN ®Êu tranh ®Ó tù cøu m×nh võa ®Êu tranh cho hoµ b×nh thÕ giíi. Cuéc
k/c cñaVN do ®ã lµ mét cuéc chiÕn tranh tiÕn bé v× TDDL, v× DC vµ HB
* Néi dung c¬ b¶n cña ®êng lèi k/c...
- Toµn d©n...
- Toµn diªn...
- L©u dµi...
- Tù lùc c¸nh sinh...


C©u 14: ChiÕn dÞch ViÖt B¾c thu ®«ng n¨m 1947, Biªn giíi thu ®«ng n¨m 1950:
bèi c¶nh lÞch sö, ©m mu cña ®Þch, chñ tr ¬ng cña ta, diÔn biÕn, kÕt qu¶, ý
nghÜa?
a. ChiÕn dich ViÖt B¾c thu - ®«ng 1947
* Hoµn c¶nh lÞch sö:
- Sau khi Ph¸p rót khái ®« thÞ chóng ®¸nh chiÕm thªm mét sè thµnh phè, thÞ
trÊn vµ kiÓm so¸t mét sè ®êng giao th«ng quan träng....
- Th¸ng 3/47 §¸c gi¨ng li ¬ triÖu håi vÒ níc cö B«l¸ec sang lµm cao uû Ph¸p ë §«ng
D ¬ng tiÕp tôc nu«i ¶o tëng khuÊt phôc nh©n d©n ta b»ng vò lùc.
* ¢¢ mu cña TDP
- TDP muèn kÕt thóc chiÕn tranh b»ng c¸ch :
+ VÒ chÝnh trÞ mÆc c¶ víi B¶o §¹i chuÈn bÞ thµnh lËp chÝnh phñ bï nh×n
trung ¬ng
+ VÓ qu©n sù chuÈn bÞ tÊn c«ng lªn VB, ®Ó tiªu diÖt chñ lùc cña ta vµ c¬ quan
®Çu n·o cña cuéc k/c
+ Kho¸ chÆt biªn giíi ViÖt - Trung, ng¨n chÆn liªn l¹c gi÷a ta víi quèc tÕ


* Chñ tr ¬ng ®èi phã cña ta
Ngµy15/10/47 TVT ¦§ ra chØ thÞ "ph¸ tan cuéc tÊn c«ng mïa ®«ng cña giÆc Ph¸p"
ph©n tÝch chç m¹nh, chç yÕu cña ®Þch ®ång thêi v¹ch râ ph ¬ng híng hµnh
®éng cô thÓ cña qu©n vµ d©n ta
* DiÔn biÕn
- TDP huy ®éng 12000 qu©n, hµng tr¨m tµu chiÕn ca n«, hÇu hÕt m¸y bay chóng
cã ë ®«ng D ¬ng
- 7/10/47 ®Þch cho 1200 qu©n dï xuèng B¾c C¹n, Chî Míi, Chî §ån...NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 52
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Bíc ®Çu ®Þch thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch chóng rªu rao th¾ng lîi, chóng ®Þnh
®¸nh bÊt ngê nh ng chóng ®· bÊt ngê bÞ ta ®¸nh tr¶ quyÕt liÖt...
- Hai gäng k×m bÞ bÎ g·y ®Þch rót lui, trªn ®êng rót lui ®Þch bÞ ta phôc kÝch,
truy kÝch kh¾p n¬i...
* KÕt qu¶ vµ ý nghÜa
- Ta tiªu diÖt vµ ph¸ huû nhiÒu PTCT
- Tinh thÇn binh lÝnh Ph¸p hoang mang, d luËn nh©n d©n Ph¸p phÉn lé
- C¨n cø ®Þa VB ®îc gi÷ v÷ng c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ níc an toµn,
qu©n ®éi ta tr ëng thµnh
- ¢m mu muèn kÕt thóc chiÕn tranh nhanh chãng cña ®Þch bÞ thÊt b¹i hoµn
toµn, lùc lîng so s¸nh gi÷a ta vµ ®Þch b¾t ®Çu thay ®æi theo chiÒu híng cã lîi
cho ta.
b. ChiÕn dÞch Biªn giíi thu - ®«ng 1950
* Bèi c¶nh lÞch sö
- ThÕ giíi:
+ Trong lóc qu©n d©n ta ®ang ®Èy m¹nh k/c vµ giµnh th¾ng lîi trªn c¸c lÜnh
vùc th× t×nh h×nh thÕ giíi cã nh÷ng chuyÓn biÕn quan träng
+ 1/10/49 CMTQ thµnh c«ng níc CH§CNTH ra ®êi t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
cuéc k/c cña ta.
+ 1/1950 c¸c níc XHCN lÇn lît c«ng nhËn vµ ®Æt quan hÖ ngo¹i giao víi ta gãp
phÇn n©ng cao uy tÝn vµ ®Þa vÞ cña ta trªn tr êng quèc tÕ...
+ Sù ph¸t triÓn cña CM Lµo vµ CPC
+ Phong trµo ®Êu tranh cña nh©n Ph¸p vµ cac thuéc ®Þa Ph¸p
-Trong níc
+ Lîi dông khã kh¨n cña Ph¸p ®Õ quèc MÜ ngµy cµng can thiÖp s©u vµo chiÕn
tranh §«ng D ¬ng.
+ Nhê sù gióp søc cña MÜ th«ng qua kÕ ho¹ch R¬ve Ph¸p thùc hiÖn ©m mu
kho¸ chÆt biªn giíi Viªt - trung b»ng c¸ch t¨ng cêng hÖ thèng phßng ngù trªn ®-
êng sè 4, lËp hµnh lang §«ng - T©y ®Ó c¾t liªn l¹c gi÷a VB vµ LK II I, IV. Víi hai
hÖ thèng phßng ngù trªn Ph¸p ®Þnh tÊn c«ng lªn VB lÇn thø hai.
-->¶nh hëng chung: thuËn lîi lín nh ng còng cã khã kh¨n míi...
* ý ®å cña ®Þch khi thùc hiÖn ©m mu nµy
- Nh»m ng¨n chÆn PTCM trµn xuèng §NA
- C« lËp c¨n cø ®Þa ViÖt B¾c
- Tiªu diÖt c¬ quan ®Çun·o k/c , mét phÇn bé ®éi chñ lùc cña ta hßng lµm cho ta
khuþ xuèng kh«ng v¬n lªn ®îc

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 53
Quangduylc@yahoo.com.vn
* Môc ®Ých vµ chuÈn bÞ cña ta
- ®¶ng , CP vµ Bé tæng t lªnh quyÕt ®Þnh më chiÕn dÞch Biªn giíi víi 3 môc
®Ých
+ Tiªu diÖt mét bé phËn quan träng sinh lùc ®Þch
+ Khai th«ng biªn giíi V - T ®Ó më ®êng liªn l¹c quèc tÕ cña ta víi c¸c níc XHCN
+ Cñng cè vµ më réng c¨n cø ®Þa VB
- Víi khÈu hiÖu "TÊt c¶ cho chiÕn dÞch toµn th¾ng" ta huy ®éng 121.700 d©n
c«ng thuéc c¸c d©n téc VB, vËn chuyÓn 4000 tÊn LTTP, vò khÝ, b¶o ®¶m ®ñ
dïng cho 3 v¹n qu©n
* DiÔn biÕn
- §¸nh ®iÓm:
+ S¸ng sím 16/9/1950 qu©n ta næ sóng ®¸nh côm cø ®iÓm §«ng Khª. V× sao?
-->HÖ thèng phßng ngù trªn ®êng sè 4 bÞ c¾t lµm ®«i. ThÊt Khª bÞ uy hiÕp, CB
bÞ c« lËp thÕ phßng thñ ®êng sè 4 bÞ lung lay
+ MÊt §«ng Khª ®Þch rót khái CB b¨ng mét cuéc hµnh qu©n kÐp...
- DiÖt qu©n tiÕp viÖn....
- Truy kÝch:....
- T¹i c¸c chiÕn tr êng kh¸c trong c¶ níc qu©n d©n ta thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng,
kiÕm chÕ ®Þch kh«ng cho chóng tiÕp viÖn cho mÆt trËn Biªn giíi.
* KÕt qu¶ vµ ý nghÜa
- KÕt qu¶:
+Ta tiªu diÖt ®îc nhiÒu sinh lùc ®Þch cïng víi nhiÒu PTCT
+ Gi¶i phãng vïng ®Êt réng lín...
+ Chäc thñng hµnh lang §«ng - T©y-->thÕ bao v©y cña ®Þch c¶ trong lÉn ngoµi
VB bÞ ph¸ vì
- ý nghÜa:
+ ThÊt b¹i lín cña ®Þch c¶ vÒ qu©n sù lÉn chÝnh trÞ bÞ ®Èy vµo thÕ bÞ ®éng
cµng thªm lóng tóng nhiÒu mÆt
+ §¸nh dÊu sù chuyÓn biÕn côc diÖn chiÕn tranh ta giµnh ®îc quyÒn chñ ®éng
chiÕn lîc trªn chiÕn tr êng chÝnh B¾c Bé.
c. T¹i sao l¹i kh¼ng ®Þnh tõ chiÕn th¾ng VB thu - ®«ng 1947 ®Õn chiÕn th¾ng
Biªn giíi thu - ®«ng 1950 lµ mét bíc ph¸t triªn cña cuéc kh¸ng chiÕn?


ChiÕn th¾ng ViÖt B¾c 1947 ChiÕn th¾ng Biªn giíi 1950
- §Þch tÊn c«ng, ta ph¶n c«ng l¹i th¾ng - Ta chñ ®éng tÊn c«ng ®Þch
lîi - Ta ®¸nh c«ng kiªn kÕt hîp vËn ®éng

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 54
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Ta ®¸nh kiÓu du kÝch ng¾n ngµy dµi ngµy
- Ta ®¸nh b¹i hoµn toµn chiÕn lîc ®¸nh - Ta giµnh ®îc quyÒn chñ ®éng vÒ
nhanh th¾ng nhanh cña ®Þch buéc chiÕn lîc trªn chiÕn tr êng chÝnh B¾c
chóng ph¶i chuyÓn sang ®¸nh l©u dµi Bé ®Þch bÞ ®Èy vµo thÕ bÞ ®éng ®èi
víi ta phã


--> Tõ ®ã cã thÓ kh¼ng ®Þnh tõ chiÕn th¾ng VB 1947 ®Õn chiÕn th¾ng Biªn
giíi 1950 lµ mét bíc ph¸t triÓn cña cuéc kh¸ng chiÕn.


C©u 15: Cuéc tiÕn c«ng chiÕn lîc §«ng Xu©n 1953 - 1954 vµ chiÕn dÞch lÞch sö
§BP
a. KÕ ho¹ch Nava vµ chiÕn lîc cña ta trong §«ng Xu©n 1953 - 1954
* KÕ ho¹ch Nava
- Hoµn c¶nh ra ®êi
+ Khã kh¨n cña Ph¸p : KT - TC, CT - XH,... khã kh¨n lín nhÊt vÒ qu©n sù nªn Ph¸p
kh«ng cã lùc lîng c¬ ®éng m¹nh..
+ ý ®å cña Ph¸p...
+ ©m mu cña MÜ...
- Néi dung: Trong 18 th¸ng tr¶i qua 2 bíc
+ Bíc 1 thu ®«ng 1953 vµ xu©n 1954....
+ Bíc 2 thu ®«ng 1954....
- Môc ®Ých: chuyÓn b¹i thµnh th¾ng
- BiÖn ph¸p thùc hiÖn:
+ T¨ng qu©n lªn 48 v¹n cho qu©n viÔn chinh 12 tiÓu ®oµn rót tõ Ph¸p, B¾c phi,
TriÒu Tiªn..
+ TËp trung 44 tiÓu ®oµn c¬ ®éng ë b¾c Bé trong tæng sè 84 tiÓu ®oµn §«ng D -
¬ng
+ Cµn quýet vïng t¹m chiÕm, uy hiÕp vïng tù do cña ta...
* Chñ tr ¬ng chiÕn lîc vµ nh÷ng th¾ng lîi ®Çu tiªn cña ta
- Chñ tr ¬ng chiÕn lîc: TËp trung lùc lîng tÊn c«ng vµo nh÷ng híng quan träng
mµ ®Þch t¬ng ®èi yÕu ®Ó tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, gi¶i phãng ®Êt ®ai, chñ
®éng ph©n t¸n lùc lîng ®Þch t¹o ®iÒu kiÖn tiªu diÖt chóng
- Ph ¬ng ch©m: TÝch cùc chñ ®éng, c¬ ®éng linh ho¹t, ®¸nh ¨n ch¾c, tiÕn ¨n
ch¾c, ch¾c th¾ng th× ®¸nh cho k× th¾ng, kh«ng ch¾c th¾ng th× kiªn quyÕt
kh«ng ®¸nh.
- Nh÷ng th¾ng lîi ®Çu tiªn cña ta:

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 55
Quangduylc@yahoo.com.vn
+ 11/4953 ®Þch véi nh¶y dï xuèng §BP.12/1953 qu©n ta tÊn c«ng vµ gi¶i phãng
Lai Ch©u bao v©y §BP ®Þch véi ®iÒu qu©n t¨ng cêng cho §BP -->trë thanh n¬i
tËp trung binh lùc thø 2 cña ®Þch
+ 12/1953 phèi hîp víi bé ®éi PathÐt Lµo ta tiÕn c«ng ®Þch ë Trung Lµo...-->tËp
trung qu©n thø 3
+ §Çu n¨m 1954 ta më chiÕn dÞch T©y Nguyªn gi¶i phãng...--->tËp trung qu©n
thø 4
+ Ta më chiÕn dÞch Th îng Lµo...--->tËp trung qu©n thø 5
--->Nh vËy qu©n ta chñ ®éng tiÕn c«ng ®Þch trªn mäi híng chiÕn lîc kh¸c nhau,
tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch, gi¶i phãng nhiÒu vïng ®Êt réng lín, ph©n t¸n cao
®é binh lùc ®Þch lµm cho kÕ ho¹ch Nava bíc ®Çu bÞ ph¸ s¶n t¹o thêi c¬ më trËn
quyÕt chiÕn ë §BP.
b. ChiÕn dÞch lÞch sö §BP
* ¢m mu cña ®Þch
- Trong qu¸ tr×nh triÓn khai kÕ ho¹ch Nava Ph¸p - MÜ ®¸nh gi¸ §BP lµ mét ®Þa
bµn chiÕn lîc quan träng bËc nhÊt §«ng D ¬ng, cã thÓ trë thµnh c¨n cí lôc qu©n
vµ kh«ng qu©n lîi h¹i trong ©m mu x©m lîc §«ng D ¬ng vµo §NA
- Trong t×nh thÕ kÕ ho¹ch Nava bÞ ph¸ s¶n Ph¸p - MÜ x©y dùng §BP thµnh
"ph¸o ®µi kh«ng thÓ c«ng ph¸" biÕn §BP thµnh trung t©m cña kÕ ho¹ch Nava
nh»m thu hót chñ lùc ta vµo ®©y ®Ó tiªu diÖt. Lùc lîng cña ®Þch rÊt m¹nh gåm
16200 tªn ®ñ c¸c binh chñng vµ PTCT hiÖn ®¹i ®îc bè chÝ thµnh mét hÖ thèng
phßng ngù m¹nh gåm 49 cø ®iÓm chia lµm 3 ph©n khu
* Chñ tr ¬ng vµ chuÈn bÞ cña ta
- Ta chän §BP lµm trËn quyÕt chiÕn chiÕn lîc v×: §BP lµ trung t©m cña kÕ
ho¹ch Nava, ®¸nh th¾ng ®Þch ë §BP lµ ®Ëp tan kÕ ho¹ch Nava më ra bíc ngoÆt
míi cña cuéc k/c
- Víi khÈu hiÖu: "TÊt c¶ cho tiÒn tuyÕn tÊt c¶ ®Ó ®¸nh giÆc ë §BP" ta huy
®éng 261.465 d©n c«ng, vËn chuyÓn hµng v¹n tÊn LTTP, vò khÝ.. ®µo hÇm hµo,
kÐo ph¸o vµo vÞ trÝ. phôc vô chiÕn dÞch. Bé ®éi ta tõ c¸c n¬i gÊp rót hµnh
qu©n vÒ th¾t chÆt vßng v©y §BP.
* DiÔn biÕn: qua 3 ®ît
- §ît 1: 13-->17/3/1954....
- §ît 2: 30/3-->26/4/1954...
- §ît 3: 1/5-->7/5/1954....
* KÕt qu¶: Sau 56 ngµy ®ªm chiÕn ®Êu qu©n d©n ta tiªu diÖt toµn bé ®Þch ë
tËp ®oµn cí ®iÓm §BP: 16200 tªn, b¾n r¬i vµ ph¸ huû 62 m¸y bay thu toµn bé vò

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 56
Quangduylc@yahoo.com.vn
khÝ, c¬ së vËt chÊt - kü thuËt. ®Ëp tan kÕ ho¹ch Nava vµ mäi mu ®å cña Ph¸p -

* ý nghÜa
- §BP lµ chiÕn th¾ng oanh liÖt nhÊt cña qu©n vµ d©n ta trong cuéc k/c chèng
TDP x©m lîc vµ can thiÖp MÜ
- §· lµm ph¸ s¶n hoµn toµn kÕ ho¹ch Nava t¹o c¬ së ®Ó ®i ®Õn ký kÕt H§
Gi¬nev¬ vÒ viÖc chÊm døt chiÕn tranh vµ lËp l¹i HB ë §«ng D ¬ng, ®ång thêi lµ
thÊt b¹i ®Çu tiªn cña MÜ trong ©m mu x©m lîc §«ng D ¬ng
- §· cæ vò m¹nh mÏ PTGPDT trªn TG. §BP trë thµnh biÓu tîng ý chÝ c¸ch m¹ng
cña c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc vµ cña tµon thÓ loµi ngêi tiÕn bé
- Chøng minh ch©n lý: Trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi ngµy nay mét d©n téc dï nhá,
khi ®· ®oµn kÕt ®øng lªn theo ®êng lèi ®óng ®¾n kiªn quyÕt chiÕn ®Êu cho §L
vµ HB th× sÏ chiÕn th¾ng qu©n x©m lîc cña bän ®Õ quèc thùc d©n hung h·n
nhÊt.


C©u 16: ®Êu tranh ngo¹i giao: HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ 1954 vÒ viÖc chÊm døt
chiÕn tranh lËp l¹i hoµ b×nh ë §«ng D ¬ng vµ H§ Pari vÒ chÊm døt chiÕn tranh
vµ lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam


Néi dung H§ Gi¬nev¬ H§ Pari
- LX vµ c¸c níc XHCN ngµy cµng lín m¹nh
trë thµnh chç dùa cho PTCMTG. PTGPDT
ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh mÏ...
H/c¶nh lÞch
- Tõ 1953 ta giµnh ®îc nh÷ng th¾ng lîi lín

trªn mÆt trËn qu©n sù, chÝnh trÞ nªn
(t/giíi, tr/n íc)
§¶ng ta chñ tr ¬ng më réng ®Êu tranh
ngo¹i giao. TDP ®ang sa lÇy ë §«ng D -
¬ng.....
- 1/1954 Héi nghÞ ngo¹i tr ëng LX, MÜ,
Anh, Ph¸p häp ë BÐclin ®· tho¶ thuËn
DiÔn biÕn héi triÖu tËp HNQT ë Gi¬nev¬ ®Ó gi¶i quyÕt
nghÞ vÊn ®Ò lËp l¹i hoµ b×nh ë §«ng D ¬ng
- 26/4/1954 ...
- 8/5/1954....
Néi dung - C¸c níc tham dù HN cam kÕt t«n träng
c¸c quyÒn d©n téc c¬ b¶n cña ba níc §«ng

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 57
Quangduylc@yahoo.com.vn
D ¬ng...
- §Ó chÊm døt chiÕn tranh lËp alÞ HB ë
VN hai bªn ngõng b¾n, tËp kÕt, chuyÓn
qu©n vµ chuyÓn giao khu vùc lÊy vÜ
tuyÕn 17 0 lµm giíi tuyÕn qu©n sù t¹m
thêi....
- VN sÏ tiÕn hµnh tæng tuyÓn cö tù do...
- Tr¸ch nhiÖm thi hµnh H§ thuéc vÒ
nh÷ng ngêi ký kÕt H§ vµ nh÷ng ngêi kÕ
tiÕp nhiÖm vô cña nã
- V¨n b¶n ph¸p lý quèc tÕ ghi nhËn quyÒn
d©n téc c¬ b¶n cña nh©n d©n c¸c níc §«ng
D ¬ng ®îc c¸c cêng quèc cam kÕt t«n träng
ý nghi·
- H§ Gi¬nev¬ víi chiÕn th¾ng §BP ®·
chÊm døt chiÕn tranh x©m lîc cña TDP
cã MÜ gióp søc ë VN. MBVN ......


C©u 17: Nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa lÞch sö cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng
TDP víi cuéc kh¸ng chiÕn chèng MÜ cøu níc


Néi dung Cuéc k/c chèng TDP Cuéc k/c chèng MÜ cøu níc
- §óng ®¾n s¸ng t¹o - §óng d¾n s¸ng t¹o, ®éc lËp tù
chñ
- §êng lèi chÝnh trÞ - §êng lèi chÝnh trÞ
+ Tõ CMDTDCND tiÕn lªn + TiÕn hµnh CMDTDCND ë
CMXHCN MN, CMXHCN ë MB
+ T¸c dông: ®éng viªn ®Õn + T¸c dông: KÕt hîp søc m¹nh
§êng lèi c¸ch
møc cao nhÊt søc m¹nh toµn d©n téc víi søc m¹nh thêi ®¹i
m¹ng
d©n c¶ níc kÕt hîp víi
PTCMTG
- §êng lèi qu©n sù: Toµn d©n,
- §êng lèi qu©n sù: Toµn d©n, toµn diÖn, l©u dµi , dùa vµo
toµn diÖn, l©u dµi vµ tù lùc søc m×nh lÇ chÝnh ®ång thêi
c¸nh sinh tranh thñ sù ñng hé quèc tÕ
TruyÒn thèng Toµn §¶ng toµn d©n, toµn Toµn §¶ng toµn d©n, toµn
d©n téc qu©n ®oµn kÕt mét lßng qu©n ®oµn kÕt mét lßng

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 58
Quangduylc@yahoo.com.vn
quyÕt t©m chiÕn ®Êu v× quyÕt t©m chiÕn ®Êu v×
§LTD nªu cao truyÒn thèng §LTD nªu cao truyÒn thèng
yªu níc, CN anh hïng CM yªu níc, CN anh hïng CM
XD hËu ph ¬ng v÷ng ch¾c vÒ HËu ph¬ng MB ®îc b¶o vÖ
mäi mÆt, ®éng viªn ®îc cao v÷ng ch¾c,®îc XD cñng cè ®¸p
nhÊt søc ngêi, søc cña chÝnh øng ngµy cµng lín yªu cÇu chi
HËu ph¬ng
trÞ tinh thÇn cho tiÒn viÖn cho MN. Lµ nh©n tè th -
tuyÕn. Lµ nh©n tè th êng êng xuyªn quyÕt ®Þnh th¾ng
xuyªn quyÕt ®Þnh th¾ng lîi lîi
- T×nh ®oµn kÕt chiÕn ®Êu - T×nh ®oµn kÕt liªn minh
cña nh©n d©n 3 níc §«ng D - chiÕn ®Êu cña nh©n d©n 3 n-
¬ng íc §«ng D ¬ng trong mét chiÕn
- Sù gióp ®ì to lín cña c¸c níc lîc chung, mét chiÕn tr êng
Nguyªn nh©n XHCN chung
kh¸ch quan - Sù ®ång t×nh ñng hé cña -Sù gióp ®ì to lín cã hiÖu qu¶
nh©n d©n tiÕn bé trªn thÕ cña c¸c níc XHCN
giíi trong ®ã cã nh©n d©n - Sù ®ång t×nh ñng hé cña
Ph¸p. nh©n d©n tiÕn bé trªn thÕ
giíi trong ®ã nh©n d©n MÜ.
D. Giai ®o¹n 1954 - 1975

C©u 18: So s¸nh nh÷ng hµnh ®éng vi ph¹m HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ cña MÜ - DiÖm
víi n«i dung cña hiÖp ®Þnh ®Ó lµm râ sù ph¸ ho¹i cã hÖ thèng cña chóng.


VÊn ®Ò so Néi dung hiÖp ®inh Ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh
s¸nh
Giíi tuyÕn VÜ tuyÕn 17 lµ giíi tuyÕn T¸ch phÇn l·nh thæ cña Vn tõ
qu©n sù qu©n sù t¹m thêi, hoµn toµn vÜ tuyÕn 17 trë vµo ®Ó lËp
kh«ng thÓ coi lµ ranh giíi vÒ quèc gia riªng biÖt
chÝnh trÞ, l·nh thæ
BiÖn ph¸p CÊm ®a qqu©n ®éi, nh©n viªn MÜ ®a cè vÊn vµo, trùc tiÕp
ng¨n ngõa qu©n sù, vò khÝ níc ngoµi vµo huÊn luyÖn qu©n nguþ qua
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 59
Quangduylc@yahoo.com.vn
chiÕn tranh 3 níc §«ng D ¬ng. C¸c níc ngoµi viÖn trî qu©n sù ®a vò khÝ,
kh«ng ®¹t c¨n cø qu©n sù ë 3 n- PTCT vµo biÕn MNVN thµnh
íc §«ng D ¬ng , kh«ng ®îc gia c¨n cø qu©n sù cña MÜ. LËp
nhËp c¸c khèi liªn minh qu©n khèi SEATO ®Æt MN díi sù b¶o
sù trî cña khèi nµy
TuyÓn cö - 7/1955 hiÖp th ¬ng tæng DiÖm tõ chèi hiÖp th ¬ng víi
thèng nhÊt tuyÓn cö chÝnh phñ VNDCCH, tæ chøc
®Êt níc - 7/1956 tæng tuyÓn cö ®Ó bÇu cö riªng rÏ bÇu " Quèc héi
thèng nhÊt ®Êt níc díi sù gi¸m lËp hiÕn" (3/1956)
s¸t cña mét uû ban quèc tÕ
Tr¸ch nhiÖm Thuéc vÒ nh÷ng ngêi ký HiÖp Diªm tuyªn bè"Chóng ta kh«ng
thi hµnh ®Þnh vµ nh÷ng ngêi kÕ tôc ký HiÖp ®Þnh, vÒ bÊt cø ph-
hiÖp ®Þnh nhiÖm vô cña hä ¬ng diÖn nµo chóng ta còng
kh«ng bÞ rµng buéc bëi hiÖp
®Þnh ®ã"
VÊn ®Ò kh¸c Kh«ng ®îc ph©n biÖt ®èi xö, Tr¶ thï ngêi kh¸ng chiÕn cò,
tr¶ thï nh÷ng ngêi céng t¸c víi tµn s¸t nh÷ng ngêi yªu níc
mét trong hai bªn trong thêi
gian chiÕn tranh


C©u 19: Phong trµo §ång Khëi (1959 - 1960): Nguyªn nh©n, diÔn biÕn, ý nghÜa?
a. Hoµn c¶nh lÞch sö (nguyªn nh©n)
- Tõ n¨m 1957 - 1959 MÜ - DiÖm t¨ng cêng khñng bè c¸ch m¹ng, tiÕn hµnh c¸c
chiÕn dÞch "tè c«ng, diÖt céng", luËt 10/59...lùc lîng c¸ch m¹ng bÞ tæn thÊt
nÆng nÒ. ChÝnh s¸ch tµn b¹o ®· buéc nh©n d©n miÒn Nam ph¶i vïng lªn ®Êu
tranh mét mÊt mét cßn víi chóng. CMMN mÆc dï gÆp khã kh¨n tÈn thÊt nh ng
lùc lîng c¸ch m¹ng vÉn ®îc duy tr× vµ ph¸t triÓn
- §Çu n¨m HNTW§ lÇn thø 15 x¸c ®Þnh cin ®êng c¸ch m¹ng b¹o lùc, híng dÉn
®ång bµo miÒn Nam tiÕn lªn kÕt hîp lùc lîng chÝnh trÞ víi b¹o lùc vâ trang,
®Êu tranh chÝnh trÞ víi ®Êu tranh vò trang giµnh chÝnh quyÒn
b. DiÔn biÕn
- Cã nghÞ quyÕt cña ®¶ng soi s¸ng phong trµo næi dËy cña quÇn chóng tõ chç
lÎ tÎ ë tõng ®Þa ph¬ng nh cuéc næi dËy ë B¾c ¸i (1/1959), Trµ Bång (8/1959) ë
Qu¶ng Ng·i ®· lan réng kh¾p MN thµnh cao trµo c¸ch m¹ng víi cuéc "§ång Khëi"
më ®Çu b»ng cuéc næi dËy ë BÕn Tre.


NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 60
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Ngµy 17/1/1960 díi sù l·nh ®¹o cña TØnh uû BÕn Tre nh©n d©n c¸c x· §Þnh
Thuû, Ph íc HiÖp, B×nh Kh¸nh thuéc huyÖn Mâ Cµy víi gËy géc, gi¸o m¸c, sóng
èng c¸c lo¹i ®ång lo¹t næi dËy ®¸nh ®ån bèt, diÖt ¸c «n gi¶i t¸n chÝnh quyÒn
®Þch. Cuéc næi dËy lan nhanh toµn huyÖn Má Cµy vµ tØnh BÕn Tre. Qu©n k/n
ph¸ vì tõng m¶ng bé m¸y cai trÞ vµ hÖ thèng k×m kÑp cña ®Þch ë th«n x·. Uû
ban nh©n d©n tù qu¶n ®îc thµnh lËp lùc lîng vò trang nh©n d©n h×nh thµnh.
- Tõ BÕn tre phong trµo "§ång Khëi" nh níc vì bê lan réng kh¾p NBé, T©y
Nguyªn vµ mét sè tØnh miÒn Trung Trung Bé.
- C¸ch m¹ng ®· lµm chñ 600 trong tæng sè 1282 x· ë NB trong cã 116 x· hoµn toµn
gi¶i phãng....
c. ý nghÜa
- Gi¸ng mét ®ßn nÆng nÒ vµo chÝnh s¸ch thùc d©n míi cña MÜ, lµm lung lay
tËn gèc chÕ ®é tay sai Ng« §×nh DiÖm
- §¸nh dÊu bíc ph¸t triÓn nh¶y vät cña CMMN chuyÓn tõ thÕ gi÷ g×n lùc lîng
sang thÕ tiÕn c«ng. Ngµy 20/12/1960 MÆt trËn d©n téc gi¶i phãng miÒn Nam
VN ®îc thµnh lËp
C©u 20: Kh¸i niÖm, ©m mu, thñ ®o¹n vµ cuéc chiÕn ®Êu cña qu©n d©n miÒn
Nam chèng cuéc "chiÕn tranh ®Æc biÖt, chiÕn tranh côc bé vµ ViÖt Nam ho¸
chiÕn tranh" cña MÜ - nguþ?


Néi dung ChiÕn lîc CT§B ChiÕn lîc CTCB ChiÕn lîc VN ho¸
Lµ HTCTXLTDK M Lµ HTCTXLTDK M cña Lµ HTCTXLTDK M
cña MÜ ®îc tiÕn MÜ ®îc tiÕn hµnh b»ng cña MÜ ®îc tiÕn
hµnh b»ng qu©n qu©n MÜ (cè vÊn, tham hµnh b»ng qu©n
nguþ(chñ yÕu), cè chiÕn, sè lîng t¨ng), ch nguþ(chñ yÕu),
Kh¸i niÖm vÊn qu©n sù MÜ, vò hÇu, qu©n nguþ(chñ qu©n MÜ(cè vÊn,
khÝ, PTCT hiÖn ®¹i yÕu), vò khÝ, PTCT tham chiÕn, sè l-
hiÖn ®¹i îng gi¶m), ®« la,
vò khÝ, PTCT
hiÖn ®¹i
- Chèng CMVN rót - Tiªu diÖt qu©n gi¶i Dïng qu©n nguþ
kinh nghiÖm ®µn ¸p phãng thay cho qu©n
CMTG - B×nh ®Þnh miÒn Nam MÜ, kÐo dµi vµ
¢m mu
- Dïng ngêi ViÖt ®Èy m¹nh chiÕn
Nam ®¸nh ngêi VN tranh x©m lîc
miÒn Nam

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 61
Quangduylc@yahoo.com.vn
- ®Ò ra kÕ ho¹ch MÜ më cuéc hµnh qu©n - T¨ng viÖn trî
Xtal©y- taylo b×nh "t×m diÖt" mang tªn "¸nh qu©n sù, gióp
®Þnh MN trong s¸ng sao" vµ hai cuéc qu©n ®éi tay sai
vßng 18 th¸ng: t¨ng ph¶n c«ng chiÕn lîc t¨ng sè lîng vµ
cêng lùc lîng vµ kh¶ trong hai mïa kh« 65 - trang bÞ hiÖn ®¹i
n¨ng c¬ ®éng cña 66, 66 - 67 ®Ó cã thÓ tù ®øng
qu©n nguþ trong c¸c v÷ng tù g¸nh v¸c
cuéc hµnh qu©n tiªu lÊy chiÕn tranh
diÖt qu©n gi¶i - T¨ng viÖn trî
phãng, tiÕn hµnh kinh tÕ, vèn kü
dån d©n lËp Êp thuËt....
"Êp chiÕn lîc"->quèc
s¸ch, x¬ng sèng cña
Thñ ®o¹n
CT§B
- §Çu 1964 dïng kÕ
ho¹ch Gi«nx¬n-
M¸cnamara ®Èy
m¹nh CT§B nh»m
b×nh ®Þnh cã träng
®iÓm MN trong
vßng 2 n¨m
- ¸p dông chiÕn
thuËt "trùc th¨ng
vËn, thiÕt xa vËn"
- TiÕn hµnh c¸c ho¹t
®éng ph¸ ho¹i MB
Th¾ng lîi - ThuËn lîi? - Trªn mÆt trËn qu©n sù - MÆt trËn chÝnh
cña qu©n -Trªn mÆt trËn + ChiÕn th¾ng V¹n T êng trÞ - ngo¹i giao
d©n miÒn chèng ph¸ b×nh 18/8/1965 + ChÝnh phñ
Nam ®Þnh + ChiÕn th¾ng hai mïa CMLTCH M N V N
+ N«ng th«n diÔn ra kh« 65 - 66, 66 - 67 6/6/1969
dai d¼ng, gi»ng co, + Cuéc tæng tiÕn c«ng + Héi nghÞ cÊp
ph¸ vì m¶ng lín Êp vµ næi dËy tÕt MËu cao 3 níc §«ng D -
chiÕn lîc Th©n 1968 ¬ng
+ §« thÞ: HuÕ, SG, - MÆt trËn chÝnh trÞ - 24-->24/4/1970
§µ N½ng... ngo¹i giao biÓu thÞ quyÕt

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 62
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Trªn mÆt trËn + N«ng th«n nh©n d©n t©m cña nh©n
qu©n sù... ®Êu tranh ph¸ v÷ng tõng d©n 3 níc ®oµn
m¶ng lín Êp chiÕn lîc kÕt chiÕn ®Êu
+ §Êu tranh ë c¸c ®« thÞ chèng MÜ
ph¸t triÓn m¹nh mÏ - MÆt trËn qu©n
+ Vïng gi¶i phãng më sù
réng, uy tÝn + 4-->6/1970 ®Ëp
MTDTGPMN n©ng cao. tan cuéc hµnh
§îc41 níc, 12 tæ chøc qu©n x©m lîc CPC
quèc tÕ vµ 5 tæ chøc cã cña 10 v¹n qu©n
tÝnh chÊt khu vùc lªn MÜ - nguþ SG.
tiÕng ñng hé KQ?
+ §«ng Xu©n 69 -
70 C¸nh §ång
Chum Xiªng
Kho¶ng, Viªn Ch¨n
+ 2-->3/71 ®Ëp tan
cuéc hµnh qu©n
chiÕm gi÷ §êng 9-
Nam Lµo cña
4,5v¹n
Qu©n MÜ - nguþ
mang tªn Lam S¬n
- 719. KQ?


C©u21: Cuéc tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy mïa xu©n 1975: Chñ tr ¬ng, kÕ ho¹ch
cña ta, diÔn biÕn, kÕt qu¶, nguyªn nh©n th¾ng lîi vµ ý nghÜa lÞch sö.
a. Chñ tr ¬ng
- Héi nghÞ Bé chÝnh trÞ më réng tõ ngµy 18/12/1974 ®Õn 8/1/1975 ®Ò ra kÕ
ho¹ch gi¶i phãng miÒn Nam trong hai n¨m (75 - 76)
- Trung ¬ng cßn dù kiÕn: NÕu thêi c¬ ®Õn th× gi¶i phãng miÒn Nam trong n¨m
1975. NhÊn m¹nh sù cÇn thiÕt ph¶i tranh thñ thêi c¬, ph¶i ®¸nh th¾ng nhanh
®Ó ®ì thiÖt h¹i vÒ ngêi vµ cña cho nh©n d©n, gi÷ g×n tèt c¬ së kinh tÕ, c«ng
tr×nh v¨n ho¸...gi¶m bít sù tµn ph¸ cña chiÕn tranh.
b. DiÕn biÕn (3 chiÕn dÞch)
* ChiÕn dÞch T©y Nguyªn

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 63
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Ta ®¸nh nghi binh vµo Pl©ycu, KonTum råi b× mËt bao v©y Bu«n Ma Thuét.
Ngµy 10/3/75 víi lùc lîng m¹nh h¬n ta bÊt ngê tÊn c«ng thÞ x· Bu«n Ma Thuét.
§Þch tæ chøc ph¶n c«ng nh ng ®Òu bÞ ®¸nh tan.
- TuyÕn phßng thñ T©y Nguyªn cña ®Þch bÞ rung chuyÓn. Ngµy 14/3/75 ®Þch
rót ch¹y....
* ChiÕn dÞch HuÕ - §µ N½ng
* CHiÕn dÞch Hå ChÝ Minh
c. ý nghÜa
- §©y lµ th¾ng lîi vÜ ®¹i nhÊt trong lÞch sö 4000 n¨m cña d©n téc, xo¸ bá toµn bé
hÖ thèng nguþ qu©n, nguþ quyÒn cña ®Þch, gi¶i phãng hoµn toµn MN, hoµn
thµnh CMDTDCND trong c¶ níc, më ra mét kû nguyªn míi cña d©n téc: kû
nguyªn ®éc lËp, thèng nhÊt vµ ®i lªn cNXH
- §©y lµ th¾ng lîi cã tÝnh chÊt thêi ®¹i lµm ph¸ s¶n häc thuyÕt Nix¬n.....
d. Nguyªn nh©n th¾ng lîi
- TruyÒn thèng yªu níc ®îc phts huy t¹o nªn søc m¹nh cña dan téc
- Sù l·nh ®¹o cña §¶ng ®øng ®Çu lµ CTHCM víi ®êng lèi chÝnh trÞ, qu©n sù
®óng ®¾n...
* Sù l·nh ®¹o tµi t×nh cña ®¶ng trong cuéc tæng tiÕn c«ng vµ næi dËy
- Ph©n tÝch ®óng thêi c¬ ®Ò ra kÕ ho¹ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, chíp ®óng thêi c¬
- ChØ ®¹o t¸c chiÕn tµi giái: §¸nh Bu«n Ma Thuét vÞ trÝ then chèt, hiÓm yÕu
trong tuyÕn phßng thñ cña ®Þch ë T©y Nguyªn, bÝ mËt bÊt ngê, linh ho¹t c¸ch
®¸nh trong tõng chiÕn dÞch
+ §¸nh Bu«n Ma Thuét víi ph¬ng ch©m t¸o b¹o, thäc s©u
+ ChiÕn dÞch HCM bao v©y c« lËp chia c¾t ®Þch, diÖt ®Þch ë vßng ngoµi råi
tiÕn vµo SG tiªu diÖt c¸c c¬ quan ®Çu n·o cña ®Þch
- Phèi hîp tµi t×nh tiÕn c«ng vµ næi dËy chiÕn tr êng chÝnh víi chiÕn tr êng
phô.
E. Giai ®o¹n 1975 - 1991
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 64
Quangduylc@yahoo.com.vn
I. C«ng cuéc x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc x· héi chñ nghÜa (1975 - 1991)
1. ViÖc hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt Nhµ níc vµ ý nghÜa lÞch sö
a. Hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt Nhµ níc
- Héi nghÞ HiÖp th ¬ng gi÷a ®¹i biÓu 2 miÒn Nam - B¾c häp tõ 15-->21/11/1975
t¹i SG nhÊt trÝ víi chñ tr ¬ng cña §¶ng lµ hoµn thµnh thèngnhÊt ®Êt níc vÒ
mÆt nhµ níc
- 25/4/1976 tæng tuyÓn cö bÇu cö quèc héi chung trong c¶ níc...
- Häp QH cuèi 6/1976 t¹i HN quyÕt ®Þnh " LÊy tªn níc CHXHCNVN, thñ ®« HN,
quèc kú lµ cê ®á sao vµng n¨m c¸nh, quèc ca lµ tiÕn qu©n ca, ®æi tªn TPSG
thµnh TPHCM. BÇu c¸c c¬ quan, chøc vô cao nhÊt cña nhµ níc VNTN: T«n §øc
Th¾ng lµm CTN, Tr êng Chinh lµm CTUBTVQH, Ph¹m V¨n §ång lµ Thñ tíng CP"
- BÇu uû ban HP vµ HP ®îc QH th«ng qua ngµy 18/12/1980
b. ý nghÜa lÞch sö
- Hoµn thµnh thèng nhÊt ®Êt níc vÒ mÆt nhµ níc, lµ yªu cÇu tÊt yÕu kh¸ch
quan cña sù ph¸t triÓn d©n téc, lµ ý chÝ thèng nhÊt tæ quèc....
- §· thÓ chÕ ho¸ thèng nhÊt l·nh thæ vµ t¹o c¬ së ph¸p lý ®Ó hoµn thµnh thèng
nhÊt ®Êt níc...
2. Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ toµn vÑn l·nh thæ tæ quèc tiÕp sau ®¹i th¾ng mïa
xu©n 1975. KÕt qu¶, ý nghÜa lÞch sö.
a. Cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ toµn vÑn l·nh thæ
- Chèng l¹i nh÷ng ho¹t ®éng khiªu khÝch vò trang vµ cuéc chiÕn tranh lÊn
chiÕm däc theo biªn giíi T©y Nam cña tËp ®oµn P«n Pèt - Iªng Xari - Khiªu x¨m
Ph«n vµ däc biªn giíi phÝ b¾c cña qu©n TQ
- 3/5/1975 qu©n P«n Pèt ®æ bé chiÕm ®¶o Phó Quèc, x©m ph¹m l·nh thæ cña ta
däc theo biªn giíi tõ Hµ Tiªn ®Õn T©y Ninh- ->10/5/1975 ®¸nh chiÕm ®¶o Thæ
Chu
- 22/12/1978 tËp ®oµn P«n Pèt më cuéc tiÕn c«ng quy m« lín víi ý ®å chiÕm thÞ
x· T©y Ninh më ®êng tiÕn c«ng níc ta. Thùc hiÖn quyÒn tù vÖ chÝnh ®¸ng
qu©n d©n ta ph¶n c«ng tiªu diÖt hoµn toµn c¸nh qu©n x©m lîc kÐo vµo ®Êt níc
ta...
- 17/2/1979 Trung Quèc cho qu©n ®éi tiÕn c«ng níc ta däc biªn giíi phÝa B¾c tõ
Mãng C¸i ®Õn Phong Thæ h¬n 1400 km. ®Ó b¶o vÖ tõng tÊc ®Êt cña tæ quèc
qu©n d©n ta ®· ®øng lªn chiÕn ®Êu ....
b. KÕt qu¶ vµ ý nghÜa lÞch söNguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 65
Quangduylc@yahoo.com.vn
- Cuéc chiÕn ®Êu chèng l¹i cuéc chiÕn tranh x©m lîc biªn giíi T©y Nam cña tËp
®oµn P«n Pèt kÕt thóc nhanh chãng, tËp ®oµn qu©n x©m lîc bÞ quÐt s¹ch khái
níc ta, ®¹i bé phËn lùc lîng cña chóng bÞ tan r·. Th¾ng lîi cña qu©n d©n ta t¹o
thêi c¬ thuËn lîi cho c¸ch m¹ng Campuchia giµnh th¾ng lîi
- Cuéc chiÕn ®Êu chèng chiÕn tranh x©m lîc biªn giíi phÝa B¾c cña TQ kÕt
thóc sau mét th¸ng...
- Cuéc xung ®ét biªn giíi T©y Nam vµ phÝ B¾c kÕt thóc ®· ®a l¹i hoµ b×nh b¶o
®¶m sù toµn vÑn l·nh thæ cña tæ quèc, kh«i phôc t×nh c¶m l¸ng giÒng th©n
thiÕt vèn cã tõ l©u gi÷a VN - CPC víi tinh thÇn "KhÐp l¹i qu¸ khø, më híng t¬ng
lai"
II. ViÖt Nam trªn con ®êng ®i lªn CNXH (1976 - 1991)
1. §êng lèi ®æi míi x©y dùng ®Êt níc trong thêi kú qu¸ ®é
* §H toµn quèc cña §¶ng lÇn thø VI (12/1986) ®Ò ra ®êng lèi ®æi míi: ®æi míi
kinh tÕ ®i ®«i víi ®æi míi chÝnh trÞ, träng t©m lµ ®æi míi kinh tÕ
- §æi míi kinh tÕ:
+ X©y dùng nÒn KT hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, ®Þnh híng XHCN vËn ®éng
theo c¬ chÕ thÞ tr êng c¸c thµnh phÇn kinh tÕ...
+ N©ng cao nhËn thøc vÒ CNXH khoa häc tr íc tiªn vÒ ®Æc ®iÓm thêi kú qu¸ ®é
lªn CNXH ë níc ta lµ c¶ mét thêi kú lÞch sö l©u dµi...
+ NhiÖm vô, môc tiªu cña chÆng ®êng ®Çu tiªn lµ æn ®Þnh t×nh h×nh kinh tÕ -
x· héi tiÕp tôc x©y dùng nh÷ng tiÒn ®Ò cÇn thiÕt cho viÖc ®Èy m¹nh CNH
trong chÆng ®êng tiÕp
theo "tríc m¾t trong k/h 5 n¨m (1986 - 1990) ph¶i tËp trung søc ngêi. søc cña
thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô, môc tiªu..."
- §æi míi vÒ chÝnh trÞ:
+ D©n chñ ho¸ x· héi víi quan ®iÓm "lÊy d©n lµm gèc"
+ §æi míi néi dung ph¬ng thøc ho¹t ®éng cña c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng theo ph-
¬ng ch©m "d©n biÕt, d©n bµn, d©n lµm, d©n kiÓm tra" coi ®ã lµ nÒ nÕp hµng
ngµy cña x· héi míi...
2. Thµnh tùu vµ h¹n chÕ trong bíc ®Çu thùc hiÖn ®êng lèi ®æi míi (1986 - 1991)
a. Thµnh tùu
- Kinh tÕ: L ¬ng thùc - thùc phÈm tõ chç thiÕu ¨n triÒn miªn ®Õn n¨m 1990 ®·
®¸p øng nhu cÇu trong níc...
- Hµng ho¸ trªn thÞ tr êng ®a d¹ng (hµng tiªu dïng)...
- KT ®èi ngo¹i ph¸t triÓn m¹nh, më réng quy m« lín...
- Gi¶m ®îc tû lÖ l¹m ph¸t..

NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 66
Quangduylc@yahoo.com.vn
--> §æi míi cña §¶ng lµ ®óng, bíc ®i cña c«ng cuéc ®æi míi lµ phï hîp
b. H¹n chÕ : §Êt níc chc tho¸t khái khñng ho¶ng kinh tÕ - x· héi, c«ng cuéc ®æi
míi cßn nhiÒu h¹n chÕ, nhiÒu vÊn ®Ò vÒ kinh tÕ x· héi nãng báng vÉn cha ®îc
gi¶i quyÕt.
The End


Tµi liÖu chØ mang tÝnh chÊt tham kh¶o cho k× thi n¨m nay!


Chóc c¸c b¹n lµm bµi tèt còng nh ®¹t ®îc kÕt qu¶ tèt trong k× thi!
NguyÔn Quang Duy - Mobile: 0974.833190 - Email: 67
Quangduylc@yahoo.com.vn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản