Đề cương ôn thi môn: Nhà nước pháp luật

Chia sẻ: Ngoc Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
17
lượt xem
4
download

Đề cương ôn thi môn: Nhà nước pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta xét về cơ cấu bao gồm: Đảng CSVN, Nhà nước, các tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội hoạt động theo một cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng công sản, quản lý của nhà nước nhằm thực hiện quyền lực của nhân dân và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia quyền lực chính trị, nhằm xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi môn: Nhà nước pháp luật

1<br /> <br /> n m HTCT :<br /> Hệ thống chính trị là tổng hợp các lực lượng chính trị bao gồm Đảng Cộng sản, Nhà nước và các tổ<br /> chức chính trị - xã hội hoạt động theo một cơ chế nhất định nhằm bảo đảm quyền lực Nhà nước thuộc về<br /> nhân dân.<br /> ấu<br /> Tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nước ta xét về cơ cấu bao gồm: Đảng CSVN, Nhà nước, các tổ<br /> chức chính trị-xã hội, tổ chức xã hội hoạt động theo một cơ chế nhất định dưới sự lãnh đạo của Đảng công<br /> sản, quản lý của nhà nước nhằm thực hiện quyền lực của nhân dân và các tổ chức chính trị-xã hội tham gia<br /> quyền lực chính trị, nhằm xây dựng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.<br /> III/ ị trí, c ức năng và c c ế vận àn của c c bộ p ận cấu t àn HTCT :<br /> 1 Đảng ộng sản<br /> t am<br /> - Vị trí : Đảng lãnh đạo, đề ra đường lối, chủ trương định hướng hoạt động của hệ thống chính trị.<br /> - Chức năng (vai trò) : Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện cần thiết bảo đảm hệ thống chính trị<br /> giữ vững bản chất của giai cấp công nhân; đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân.<br /> - Phương thức hoạt động :<br /> + Đảng đề ra đường lối, chủ trương về phát triển kinh tế - xã hội; nguyên tắc tổ chức và hoạt động<br /> của bộ máy Nhà nước và những quan hệ chủ yếu trong đời sống xã hội.<br /> + Đảng giới thiệu các đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực, đạo đức để nhân dân lựa chọn,<br /> bầu vào ac1c chức vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước.<br /> + Đảng kiểm tra các cơ quan Nhà nước, thể chế hóa đường lối, chủ trương thành các chính sách<br /> Pháp luật và Nghị quyết của các tổ chức chính trị - xã hội. Thông qua đó, kiểm nhiệm, khắc phục, hoàn<br /> thiện hơn nữa chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp với quy luật của xã hội và lợi ích của nhân dân.<br /> Mặc dù Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị nhưng các tổ chức Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn<br /> khổ Hiến pháp và Pháp luật.<br /> 2/<br /> à nước<br /> - Vị trí : Nhà nước là trung tâm trụ cột của hệ thống chính trị, khi có Nhà nước mới có hệ thống<br /> chính trị.<br /> - Chức năng (vai trò) : Nhà nước là bộ máy trực tiếp thực thi quyền lực chính trị, quản lí nền kinh<br /> tế, văn hóa, xã hội; duy trì trật tự an ninh và quốc phòng; thực thi đường lối, chủ trương của Đảng, ý chí<br /> nguyện vọng của nhân dân. Vì Nhà nước đại diện cho xã hội, thực thi quyền lực công; Nhà nước có một<br /> bộ máy từ Trung ương đến cơ sở; Nhà nước ban hành Luật, dự án kinh tế - xã hội; Nhà nước nắm quyền<br /> tài chính to lớn, ban hành thuế, phát hành tiền, ...; Nhà nước là chủ thể của quan hệ quốc tế, kí các Hiệp<br /> ước quốc tế.<br /> - Phương thức hoạt động :<br /> + Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở của Pháp luật và ban hành cơ chế để phòng ngừa<br /> quan liêu, tham nhũng, lạm quyền, vô trách nhiệm của cán bộ công chức.<br /> + Nhà nước ban hành Pháp luật để bảo vệ quyền con người, quyền công dân; duy trì trật tự an ninh<br /> trong xã hội; xử lí nghiêm minh mọi hành vi vi phạm; định quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.<br /> + Nhà nước có đủ năng lực đầu tư phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần<br /> ngày càng cao của nhân dân.<br /> 3<br /> c tổ c ức c ín trị - xã ộ<br /> - Vị trí : Thay mặt cho các thành viên tham gia quyền lực chính trị.<br /> - Chức năng (vai trò) : Tập hợp ý chí, nguyện vọng của các thành viên, phản biện, đóng góp các<br /> dự thảo, chính sách Pháp luật và giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, cán bộ, đảng viên, công<br /> chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ.<br /> <br /> 2<br /> <br /> - Phương thức hoạt động :<br /> + Tham gia vào quá trình hình thành tổ chức Nhà nước, MTTQ, các tổ chức thành viên; tiến hành<br /> hội nghị hiệp thương; xem xét, lựa chọn, xác định người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND; đề nghị<br /> HĐND bầu Hội thẩm nhân dân tham gia Hội đồng; bổ nhiệm lại kiểm sát viên, thẩm phán, tòa án nhân<br /> dân.<br /> + Tham gia vào quá trình phản biện chính sách Pháp luật hoặc đề nghị Nhà nước điều chỉnh, sửa<br /> đồi các văn bản Pháp luật hiện hành và được mời tham gia kì họp Quốc hội và HĐND, phiên họp Chính<br /> phủ, UBND; phát biểu ý kiến để cơ quan Nhà nước thảo luận quyết định.<br /> + Tham gia vào quá trình giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nhân dân; tham gia Hội đồng<br /> khen thưởng, nâng bậc lương, kỉ luật đối với cán bộ, công chức.<br /> .<br /> ẤP Ơ SỞ<br /> .<br /> n m<br /> t ống c ín trị cấp c sở là: Tổng thể gồm Đảng bộ cơ sở, chính quyền, các tổ chức<br /> chính trị-xã hội hoạt động trong một cơ chế nhất định nhằm thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng,<br /> chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy quyền làm của nhân dân ở cấp cơ sở.<br /> 2.<br /> cấu và p ư ng t ức oạt động của<br /> t ống c ín trị cấp c sở<br /> a.Tổ chức bộ máy<br /> + Đảng bộ cơ sở giữ vị trí hạt nhân lãnh đạo chính quyền, đoàn thể và nhân dân nhằm thực hiện<br /> đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước xây dựng hệ thống chính trị vững<br /> mạnh, trong sạch.<br /> + Chính quyền địa phương giữ vị trí trung tâm, trụ cột của hệ thống chính trị trực tiếp tổ chức, điều<br /> hành, quản lý xã hội đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, Nghị<br /> quyết của Đảng bộ cơ sở và nguyện vọng của nhân dân của địa phương.<br /> + Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội đại diện và thay mặt nhân dân tham gia quản lý<br /> xã hội, quản lý nhà nước ở cơ sở và giám sát hoạt động của chính quyền địa phương trong việc thực hiện<br /> chính sách, pháp luật và phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở.<br /> b. Nguyên tắc hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở<br /> - Đảng bộ cơ sở, Đảng ủy thay mặt đảng bộ cơ sở lãnh đạo toàn diện bằng nghị quyết, định hướng<br /> nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn nhân sự, kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của<br /> HĐND và UBND, kiểm tra chính quyền, cán bộ, công chức thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nướ.<br /> - Chính quyền địa phương (HĐND và UBND), thực thi chính sách pháp luật của Nhà nước theo<br /> thẩm quyền luật định. Trực tiếp điều hành, quản lý xã hội duy trì trật tự, an ninh, ổn định chính trị, tổ<br /> chức thực hiện kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.<br /> - Mặt trận, các đoàn thể nhân dân thay mặt nhân dân tham gia quản lý Nhà nước ở địa phương và<br /> giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, cán bộ, đảng<br /> viên, công chức ở địa phương. Tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của<br /> Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.<br /> 3.<br /> ững nộ dung đổ mớ<br /> t ống c ín trị ở cấp c sở<br /> a. Về cơ cấu tổ chức trong hệ thống chính trị. Khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong<br /> hệ thống chính trị. Trong đó nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân, và đổi mới quản lý, điều<br /> hành hoạt động của UBND.<br /> b. Về đội ngũ cán bộ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có năng lực, phẩm chất và chuyên môn đáp ứng<br /> được yêu cầu của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay. Nâng cao trách nhiệm cán bộ chủ chốt, người<br /> đứng đầu các tổ chức chính trị và tổ chức chính trị-xã hội.<br /> c. Về quan hệ với nhân dân. Xây dựng sự đồng thuận trong nhân dân, đảm bảo công bằng trong xã<br /> hội chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân, phát huy tích cực sáng kiến của nhân dân trong<br /> xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.<br /> Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị :<br /> Một là, cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lí, nhân dân làm chủ.<br /> <br /> 3<br /> <br /> Hai là, cơ chế mệnh lệnh hành chính.<br /> Ba là, cơ chế thể chế (xây dựng, vận hành và hoàn thiện hệ thống các tổ chức của hệ thống chính<br /> trị).<br /> Bốn là, cơ chế tư vấn : giáo dục, thông tin tuyên truyền, cổ động. Mục đích là làm thay đổi nhận<br /> thức để thay đồi hành vi nhân dân theo định hướng chính trị nhất định.<br /> Năm là, cơ chế kiềm soát quyền lực. Hệ thống chính trị nước ta có hai cơ chế kiểm soát quyền lực :<br /> Bên trong Nhà nước như giám sát của Quốc hội, các HĐND, Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước,<br /> Thanh tra nhân dân. Bên ngoài Nhà nước như kiểm tra đảng, giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc và<br /> các đoàn thể nhân dân, dư luận xã hội, các phương tiện truyền thông, quyền khiếu nại tố cáo của nhân<br /> dân.<br /> Các cơ chế vận hành có quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi một loại tổ chức trong hệ thống chính trị<br /> tùy theo chức năng, nhiệm vụ, phương thức tổ chức và hoạt động để sử dụng và kết hợp các cơ chế sao<br /> cho quá trình thực thi quyền lực chính trị có hiệu lực và hiệu quả.<br /> Cơ chế vận hành của hệ thống chính trị cơ sở :<br /> Hệ thống chính trị cơ sở là cấp cuối cùng trong hệ thống chính trị. Ở nước ta, cấp xã gồm : xã,<br /> phường, thị trấn.<br /> Đảng ủy là người thay mặt đảng bộ cơ sở lãnh đạo toàn diện bằng các Nghị quyết, định hướng lựa<br /> chọn các nhiệm vụ trọng tâm, lựa chọn nhân sự và kiểm tra giám sát quá trình triển khai thực hiện của<br /> HĐND, UBND. Mặt khác, HĐND, UBND chủ động đề xuất với Đảng ủy phương hướng, nhiệm vụ cụ<br /> thể về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ đủ năng lực,<br /> phẩm chất giữ các chức vụ của chính quyền. Trong quá trình thực thi quyền lực Nhà nước ở địa phương,<br /> UBND thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy cơ sở.<br /> Thông qua công tác bầu cử, nhân dân (cử tri) bầu ra các đại biểu của HĐND. HĐND bầu ra<br /> UBND, trong đó Chủ tịch và nhiều thành viên khác của UBND là đại biểu HĐND. Chủ tịch UBND<br /> thường xuyên phối hợp làm việc với các hình thức khác nhau để nắm tình hình, thu thập ý kiến của cử tri.<br /> UBND cùng Chủ tịch MTTQ xây dựng quy chế thống nhất và phối hợp hành động nhằm giải<br /> quyết những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kí kết các chương trình hành động phù hợp với chức năng, nhiệm<br /> vụ của MTTQ và các đoàn thể nhân dân.<br /> Ở cơ sở, vai trò của các cộng đồng dân cư rất lớn. Mỗi cộng đồng đều bầu lên cơ quan tự quản<br /> (trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, ...). Trong các làng, thôn, bản, ấp, tổ dân phố, còn có các ban công tác<br /> mặt trận, các chi hội trưởng của các đoàn thể chính trị - xã hội... Tổ chức Đảng ở cơ sở, HĐND, UBND<br /> thường xuyên nắm tình hình các làng, thôn, bản, ấp, tổ dân phố.<br /> <br /> G2<br /> <br /> P<br /> <br /> P<br /> <br /> .<br /> M, ĐẶ<br /> Ầ Đ<br /> P<br /> P<br /> NAM<br /> .<br /> n m n à nước p p quyền xã ộ c ủ ng ĩa là Nhà nước xã hội chủ nghĩa thực sự của dân,<br /> do dân, vì dân; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân; bảo đảm tính tối cao của Hiến pháp, quản lý<br /> xã hội bằng pháp luật nhằm phục vụ lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, do Đảng tiền phong của giai cấp<br /> công nhân lãnh đạo đồng thời chịu trách nhiệm trước nhân dân và sự giám sát của nhân dân.<br /> 2. Đặc trưng của<br /> à nước p p quyền<br /> t am<br /> - Xây dựng nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, trong đó tất cả quyền lực nhà nước thuộc<br /> về nhân dân. Nhà nước phải do nhân dân thành lập, chịu trách nhiệm trước nhân dân và giám sát của nhân<br /> dân. Nhà nước phải thể hiện ý, nguyện vọng chính của nhân dân.<br /> <br /> 4<br /> <br /> - Quyền lực nhà nước là thống nhất nhưng có sự phân công và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước<br /> trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp.<br /> - Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm tính tối cao của<br /> Hiến pháp và pháp luật trong đời sống xã hội.<br /> - Thực hiện và bảo vệ quyền con người; bảo đảm trách nhiệm giữa nhà nước và công dân, thực hành<br /> dân chủ gắn với kỷ cương, phép nước.<br /> - Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước .<br /> - Bảo đảm phản biện xã hội đối với chính sách, pháp luật của nhà nước, giám sát hoạt động đối với<br /> các cơ quan nhà nước, cán bộ công chức trong việc thực hiện quyền lực nhà nước.<br /> - Thực hiện đường lối hòa bình hữu nghị với nhân dân và các nước trên thế giới, trên nguyên tắc tôn<br /> trong độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của nhau; đồng thời cam kết thực hiện công ước quốc tế đã<br /> tham gia, ký kết. phê chuẩn.<br /> 3. êu cầu xây dựng<br /> à nước p p quyền<br /> - Xây dựng Nhà nước thực sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, cơ cấu tổ chức và cơ chế<br /> hoạt động quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân, bảo đảm quyền làm chủ, quyền con người của nhân<br /> dân, tất cả vì hạnh phúc của nhân dân.<br /> - Xây dựng Nhà nước có đủ khả năng điều hành, quản lý kinh tế, quản lý xã hội có hiệu lực, hiệu<br /> quả; đồng thời tiếp thu hợp lý khoa học-kỹ thuật, công nghệ và tinh hoa văn hóa của nhân loại trong việc<br /> hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.<br /> - Xây dựng bộ máy gọn nhẹ, tổ chức chính quy, khoa học, bảo đảm kiểm tra, giám sát và điều hành<br /> hoạt động của xã hội, cũng như hoạt động của bản thân bộ máy nhà nước.<br /> - Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật, giữ vững<br /> kỷ cương, kỷ luật bảo đảm an ninh quốc phòng, bảo vệ chế độ XHCN.<br /> - Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn, toàn<br /> tâm, toàn ý phục vụ nhân dân, loại trừ bệnh quan liêu, tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi, vi phạm quyền lợi<br /> ích của nhân dân.<br /> - Bảo đảm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước.<br /> II. P<br /> Â<br /> P P<br /> Ã<br /> Ủ<br /> ĨA<br /> NAM<br /> . P t uy dân c ủ, bảo đảm quyền làm c ủ của n ân dân<br /> a. Trong xây dựng nhà nước, dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân thể hiện như sau:<br /> - Nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân.<br /> - Nhân dân tham gia công việc quản lý nhà nước.<br /> - Nhân dân tham gia xây dựng, đánh giá chính sách, pháp luật của Nhà nước và chính quyền địa<br /> phương, góp ý kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật phù hợp với thực tiễn.<br /> - Nhân dân có quyền giám sát và chất vấn đại biểu dân cử, hoạt động của cơ quan nhà nước.<br /> - Nhân dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, đề nghị thanh tra, kiểm tra, xử lý những biểu hiện<br /> quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức của cán bộ, công chức.<br /> - Nhân dân có quyền yêu cầu các cơ quan nhà nước công khai, minh bạch, cung cấp thông tin mọi<br /> hoạt động của cơ quan nhà nước theo phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.<br /> b. Trong quản lý xã hội, phát huy dân chủ và quyền làm chủ của nhân dân thể hiện nội dung<br /> sau:<br /> - Phương châm nhà nước nhân dân cùng làm, trên cơ sở tự nguyện và quy định của pháp luật, gắn<br /> lợi ích và đáp ứng nhu cầu của nhân dân.<br /> - Nhân dân tham gia quản lý xã hội thông qua Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên tự<br /> nguyện, tự quản, tự quyết định, giải quyết những vấn đề của xã hội phát sinh trong đời sống cộng đồng.<br /> - Nhân dân tham gia xây dựng môi trường lành mạnh, phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an<br /> ninh trong xã hội.<br /> <br /> 5<br /> <br /> 2. Đẩy mạn xây dựng, oàn t n<br /> t ống p p luật và tổ c ức t ực<br /> n p p luật.<br /> Nhà nước pháp quyền phải có hệ thống pháp luật đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, khả thi về số lượng,<br /> chất lượng, tính ổn định, phản ánh ý chí nguyện vọng của nhân dân<br /> - Xây dựng pháp luật<br /> * Nguyên tắc xây dựng pháp luật: bảo đảm pháp luật phù hợp với thực tế, dân chủ, pháp chế, khoa<br /> học, hiệu quả và tương thích với pháp luật quốc tế.<br /> * Trong lĩnh vực kinh tế: hoàn thiện luật doanh nghiệp, luật đầu tư nước ngoài, luật về tài chính<br /> công, luật thuế; thị trường bất động sản, tài nguyên môi trường.<br /> * Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học- công nghệ.<br /> * Trong lĩnh vực xã hội hoàn thiện pháp luật về tôn giáo, báo chí và chính sách công bằng xã hội,<br /> xóa đói giảm nghèo.<br /> * Trong lĩnh vực trật tự, an ninh quốc phòng, ban hành pháp luật về bảo vệ biên giới, phòng chống<br /> tội phạm, trật tự an toàn giao thông.<br /> * Trong lĩnh vực tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước: điều chỉnh, sửa đổi luật tổ chức<br /> Quốc hội, Chính phủ, Viện kiểm sát, Tòa án, chính quyền địa phương .<br /> -Thực hiện pháp luật<br /> * Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, giải thích, hướng dẫn thực hiện pháp luật trong nhân dân; mở<br /> rộng hoạt động tư vấn pháp lý trong xã hội.<br /> * Đổi mới hoạt động cơ quan tư pháp thực hiện đúng chức năng bảo vệ pháp luật.<br /> * Chấn chỉnh hoạt động luật sư, công chức, giám định, hộ tịch, thi hành án.<br /> 3. ếp tục đổ mớ tổ c ức, oạt động của uốc ộ<br /> Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả chức năng của Quốc hội. Nâng cao năng lực quyền<br /> lập pháp. Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Thực hiện quyền giám<br /> sát tối cao, thi hành luật giám sát của Quốc hội, giám sát ban hành văn bản quy phạm pháp luật, giám sát<br /> việt thực hiện khiếu nại, tố cáo của nhân dân, giám sát tại kỳ họp của Quốc hội, bỏ phiếu tín nhiệm đối<br /> vói người do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.<br /> Hai là, phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực, bản lĩnh nghiệp vụ hoạt động đại biểu quốc<br /> hội.<br /> Ba là, tiếp tục kiện toàn các cơ quan Quốc hội, đổi mới hoạt động các Ủy ban của Quốc hội.<br /> Bốn là, tăng cường mối quan hệ giữa Quốc hội với nhân dân.<br /> Năm là, bảo đảm các điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Quốc hội.<br /> 4. Đẩy mạn cả c c nền àn c ín n à nước<br /> a. Vị trí, vai trò của nền hành chính<br /> * Bộ máy lớn nhất trong hệ thống cơ quan nhà nước, có mối quan hệ chặt chẽ từ trung ương đến địa<br /> phương.<br /> * Trực tiếp tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống, cụ thể hóa và sửa đổi điều<br /> chỉnh, bổ sung hoàn thiện pháp luật.<br /> * Trực tiếp giải quyết, xử lý các công việc liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích và nghĩa vụ của<br /> công dân.<br /> * Bảo đảm trật tự an ninh, an toàn xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chật và tinh thần cho<br /> nhân dân.<br /> b. Nội dung cải cách nền hành chính<br /> Một là, cải cách thể chế hành chính<br /> * Thể chế hoạt động kinh tế, vốn, tiền tệ, thị trường bất động sản, chứng khoán, khoa học công<br /> nghệ, lao động, dịch vụ.<br /> * Thể chế về tổ chức, hoạt động của hệ thống hành chính, các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các<br /> cấp.<br /> * Thể chế về mối quan hệ giữa công dân với Nhà nước liên quan đến quyền, nghĩa vụ công dân.<br /> * Thể chế về thẩm quyền quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản