ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

Chia sẻ: hoangphuong_ctm

Câu 1: Chuẩn là gì ? a. Chuẩn là mặt, đường hoặc điểm của chi tiết dùng để xác định các vị trí khác trên chi tiết. b. Chuẩn là nơi kẹp chặt của chi tiết khi gia công. c. Chuẩn là nơi để kiểm tra kích thước khi gia công. d. Cả a, c điều đúng. e. Tất cả điều sai. Câu 2 : Giữa chuẩn thiết kế và chuẩn chế tạo có gì khác nhau ? a. Giống nhau hoàn toàn c.Có thể giống nhau hoặc khác nhau tuỳ trường hợp. b. Khác nhau hoàn toàn d. Tất cả điều đúng. e. Tất cả điều sai...

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI NÂNG BẬC CÔNG NHÂN KỸ THUẬT NĂM 2004

ÑEÀ  CÖÔNG OÂN THI NAÂNG BAÄC COÂNG 
NHAÂN KYÕ THUAÄT
NAÊM 2004
***
I/. PHAÀN LYÙ THUYEÁT:
Caâu 1: Chuaån laø gì ?
a.Chuaån laø maët, ñöôøng hoaëc ñieåm cuûa chi 
tieát duøng ñeå xaùc ñònh caùc vò trí khaùc 
treân chi tieát.
b.Chuaån laø nôi keïp chaët cuûa chi tieát khi 
gia coâng.
c.Chuaån laø nôi ñeå kieåm tra kích thöôùc khi 
gia coâng.
d.Caû a, c ñieàu ñuùng.
e.Taát caû ñieàu sai.
Caâu 2 : Giöõa chuaån thieát keá vaø chuaån cheá 
taïo coù gì khaùc nhau ?
a. Gioáng nhau hoaøn toaønc.Coù theå gioáng 
nhau hoaëc khaùc nhau tuyø 
tröôøng hôïp.
b. Khaùc nhau hoaøn toaøn d. Taát caû ñieàu 
ñuùng.
e. Taát caû ñieàu sai
Caâu 3: Chuaån ñònh vò coù maáy loaïi ?
a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
e. Soá lieäu khaùc 
Caâu 4:Coù maáy nguyeân taéc choïn chuaån thoâ ?
a. 2 c. 3
b. 4 d. 5
e. Soá lieäu khaùc
Caâu 5: Ñoà gaù coù taùc duïng gì ?
a.Gaù laép nhanh khi gia coâng, taêng naêng 
suaát
b.Ñaûm baûo ñoä chính xaùc quy ñònh
c.Oån ñònh kích thöôùc gia coâng 
d.Xaùc ñònh vò trí töông ñoái giöõa dao vaø 
vaät gia coâng
e.Taát caû ñieàu ñuùng
Caâu 6 :löôïng dö gia coâng laø gì ?
a. Lôùp kim loaïi seõ caét boû ñi khi gia coâng 
b.Laø söï sai leäch kích thöôùc vaø sau khi gia 
coâng
c.Phaàn kim loaïi chöøa ñeå ñaûm baûo chaát 
löôïng gia coâng
d.Caû a,b,c ñeàu ñuùng
e.Taát caû ñieàu sai
Caâu 7 :Cheá ñoä caét goït khi gia coâng goàm nhöõng 
yeáu toá naøo ?
a.Chieàu saâu caét, löôïng chaïy dao vaø vaän 
toác caét
b. Chieàu saâu caét, vaät toác caét vaø vaät 
lieäu gia coâng
c.Chieàu saâu caét, vaän toác caét vaø vaät 
lieäu dao
d.Chieàu saâu caét, vaän toác caét vaø ñöôøng 
kính vaät gia coâng 
e.Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 8 : Cheá ñoä caét aûnh höôûng ñeán nhöõng yeáu 
toá naøo khi gia coâng?
a.Naêng suaát gia coâng 
b. Chaát löôïng beà maët saûn phaåm
c. Ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc cuûa saûn phaåm
d. Tuoåi thoï dao, khaû naêng laøm vieäc vaø 
tuoåi thoï cuûa maùy
e. Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 9 : Keát caáu dao tieän coù taát caû bao nhieâu 
goùc ?
a. 2 c. 5
b. 6 d. 8
e. 10
Caâu 10 : Khi maøi dao ngöôøi ta thöôøng bo troøn 
nheï muõi dao coù taùc duïng gì ?
a. Taêng ñoä boùng chi tieát gia coâng e. 
Taát caû ñeàu ñuùng 
b. Taêng ñoä beàn, traùnh meû muõi dao
c.Taêng ñoä chính xaùc khi gia coâng
d.Taêng ñoä saéc cuûa dao, giaûm löïc caét
Caâu 11: Yeâu caàu tính chaát cô baûn vaät lieäu 
laøm dao tieän laø :
a. Tính cöùng nguoäi c. Tính deûo dai
b. Tính cöùng noùng  d. Caû a,b,c ñeàu 
ñuùng
e. Caû a,b,c ñeàu sai
Caâu 12 : Loå taâm treân truïc coù taùc duïng gì ?
a.Taïo chuaån thoáng nhaát trong suoát quaù 
trình gia coâng
b.Taïo chuaån giaû trong quaù trình gia coâng
c.Baét buoäc phaûi coù khi tieän truïc
d.Laøm chuaån maøi sau khi tieän ñoái vôùi 
truïc yeâu caàu chính xaùc
e.Caû a, b, d ñeàu ñuùng
Caâu 13 : Anh chò haõy trình baøy caùc nguyeân taéc 
ñeå ñaûm baûo an toaøn vaø naêng suaát khi vaän 
haønh maùy tieän.(vieát ngaén goïn, moãi yù phaûi 
gaïch ñaàu doøng)Caâu 14  Söï khaùc nhau giöõa quy trình coâng ngheä vaø
   :
nguyeân coâng laø:
f. Khaùc nhau hoaøn toaøn
g. Gioáng nhau hoaøn toaøn
h. Nguyeân coâng laø moät phaàn cuûa quy trình coâng
ngheä
i. Coâng ngheä laø moät phaàn cuûa nguyeân coâng
j. Taát caû ñieàu sai.
Caâu 15  Coâng thöùc tính tæ soá truyeàn giöõa hai caëp
   :
baùnh raêng ñuùng laø :
+ Z1, D1, n1 laø: Soá raêng, ñöôøng kính, soá voøng
quay baùnh I
+ Z2, D2, n2 laø: Soá raêng, ñöôøng kính, soá voøng
quay baùnh II
Z1 D1 n1 Z1 D2 n2
a. i = = = c. i = = =
Z 2 D2 n 2 Z 2 D1 n1
Z1 D2 n1 Z1 D1 n2
b. i = = = d. i = = =
Z 2 D1 n2 Z 2 D2 n1
e. Taát caû ñieàu sai
Caâu 16  Theá naøo laø chieàu saâu caét (t)?
   :
a. Lôùp kim loaïi caét ñi ñeå taïo saûn phaåm hoaøn
chænh b. Khoaûng tieán dao vuoâng goùc
vôùi truïc chi tieát cuûa moät lôùp caét c. Beà daøy
phoi thoaùt ra sau moãi lôùp caét
d. Laø söï cheânh leäch kích thöôùc giöõa phoâi vaø chi
tieát hoaøn chænh
e. Caû b, c ñeàu ñuùng
Caâu17  Theá naøo laø böôùc tieán dao khi tieän (s)?
   :
a. Khoaûng tieán dao doïc truïc chi tieát sau moät
voøng quay chi tieát b. Toác ñoä chaïy dao doïc truïc chi
tieát tính theo (mm/phuùt ) c. Khaû naêng caét
nhanh lôùn nhaát cuûa maùy
d. Caû a, b, ñeàu ñuùng
e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng
Caâu 18  Theá naøo laø vaän toác caét (v) ?
   :
f. Laø toác ñoä dòch chuyeån cuûa muõi dao so vôùi
toác ñoä voøng chi tieát
g. Laø vaãn toác giöõa löôõi caét vaø ñieåm caét treân
chi tieát (m/phuùt )
h. Laø vaän toác quay lôùn nhaát cuûa maùy
(voøng/phuùt )
i. Caû a,b ñeàu ñuùng
j. Taát caû ñeàu sai
Caâu 19  Tính naêng gia coâng dao tieän theùp gioù vaø dao
   :
tieän hôïp kim
a.Gioáng nhau hoaøn toaøn
b.Khaùc nhau hoaøn toaøn
c.Vaän toác caét hôïp kim cao hôn theùp gioù
d.Tuyø thuoäc vaøo vaät lieäu gia coâng choïn dao vaø
cheá ñoä caét phuø hôïp
e.Taát caû ñeàu sai
Caâu 20  Quy taéc choïn chuaån aûnh höôûng ñeán chi tieát
   :
gia coâng theá naøo?
c. Khoâng aûnh höôûng
d. Aûnh höôûng hoaøn toaøn
c. Aûnh höôûng ñeán kích thöôùc gia coâng
d. Aûnh höôûng ñeán ñoä boùng chi tieát
e. Taát caû ñeàu sai
Caâu 21  Löôïng dö gia coâng tinh cho pheùp nhoû nhaát
   :
laø:
a. 0.2r c. 0.7r
b. 0.5r d. 0.9r
e. Taát caû ñeàu sai
Caâu 22  Cho sô ñoà nhö hình veõ:
   :
51
Þ268
60
21
18


30
39

15 Truï chính
c

M 55 K
Þ154 72

n =1460 voøg/phuù
n t
60
Toác ñoä quay cuûa truïc chính nhìn theo K (voøng/phuùt )
laø:
e. 12.72 voøng/phuùt c. 13.09 voøng/phuùt
f. 14.31 voøng/phuùt d. 18.48 voøng/phuùt
e. 17.63 voøng/phuùt
Caâu 23  Cheá ñoä caét aûnh höôûng ñeán chaát löôïng gia
   :
coâng theá naøo ?
a. Naêng suaát gia coâng
b. Chaát löông beà maët saûn phaåm
c. Ñoä chính xaùc ñaït ñöôïc cuûa saûn phaåm
d. Tuoåi thoï dao, khaû naêng laøm vieäc vaø tuoåi thoï
maùy
e. Taát caû ñeàu ñuùng
Caâu 24  Coù maáy quy taéc choïn chuaån tinh ?
   :
a. 2 c. 4
b. 3 d. 5
e. Soá lieäu khaùc
Caâu25 : Yeâu caàu vaät lieäu laøm dao coù tính chaát cô
baûn naøo ?
a. Tính cöùng noùng c. Tính cöùng nguoäi
b. Tính deûo dai d. Caû a, b, c ñeàu
ñuùng
e. Caû a, b, c ñeàu sai
Caâu 26 : Khi tieän ren kyù hieäu nhö sau :
Daïng sai hoûng  Khaéc phuïc
   1. Böôùc ren sai A. Boâi trôn, maøi laïi
dao, giaûm t,v
2. Ren chöa nhoïn B. Gaù laïi dao kieåm tra
baèng döôõng
3. Ren khoâng ñuùng goùc C. Ñieàu chænh laïi theo
baûng
4. Ren bò ñoã D. Ñeå löôïng dö, sau khi tieän ren
xeùn laïi maët ñaàu
5. Voøng ren ñaàu thöû khoâng vaøo E. Maøi laïi dao, gaù
dao ñuùng taâm, maøi goùc
muõi dao bôùt
6. Ren khoâng boùng F. Chænh laïi du xích khi aên saâu
* Söï keát hôïp ñuùng laø :
a. 1­C ; 2­A ; 3­B ; 4­E ; 5­D ; 6­F
b. 1­C ; 2­F ; 3­E ; 4­B ; 5­D ; 6­A
c. 1­F ; 2­C ; 3­B ; 4­A ; 5­E ; 6­D
d. 1­A ; 2­B ; 3­C ; 4­D ; 5­E ; 6­F
e. 1­F ; 2­E ; 3­D ; 4­C ; 5­B ; 6­A
Caâu 27 : Khi choïn vaät lieäu dao ta döïa vaøo yeáu toá
naøo ?
a. Vaät lieäu gia coâng c. Ñoä boùng beà
maët
b. Naêng suaát gia coâng d. Ñoä phöùc taïp
chi tieát
e. Caû a, b, c ñeàu ñuùng
Caâu 28 : Vaät lieäu laøm dao coù nhöõng nhoùm vaø tính
chaát sau :
   Nhoùm 1 : P9 ; P12 A. Tieän vôùi naêng
suaát trung bình
    2 : P9K15 ; P9þ2K10 B. Tieän vaät lieäu
cöùng söùc beàn cao
    3 : TK   C. Tieän vôùi naêng suaát cao, vaät
lieäu cöùng, deûo
    4 : BK D. Tieän gang vaø kim loaïi maøu

    5 : TTK E. Tieän theùp
* Keát hôïp ñuùng giöõa nhoùm vaät lieäu vaø 
tính chaát laø :
a. 1­A ; 2­B ; 3­C ; 4­D ; 5­E
b. 1­E ; 2­D ; 3­C ; 4­B ; 5­A
c. 1­B ; 2­C ; 3­D ; 4­E ; 5­A
d. 1­C ; 2­D ; 3­E ; 4­A ; 5­B
e. 1­A ; 2­C ; 3­E ; 4­D ; 5­B
Caâu 29 : Khi tieän truïc loã taâm ñöôïc gia coâng coù taùc
duïng :
a. Chæ khoan khi tieän truïc daøi
b. Khoan sau khi tieän ñeå laøm chuaån maøi
c. Ñöôïc khoan treân taát caû caùc loai truïc
d. Taïo chuaån thoáng nhaát trong suoát quaù trình gia
coâng
e. Taát caû ñeàu sai
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản