ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Chia sẻ: Hoangthi Tham | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
638
lượt xem
202
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ số tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh (MIRR), chỉ số lợi nhuận PI (hay lợi ích - chi phí).Dự toán vốn với các dự án có vòng đời khác nhau (phương pháp chuỗi thay thế và phương pháp dòng tiền đều tương đương)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHUYÊN BAN: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP MÔN CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (5 ĐVHT) (Kèm theo Quyết định số 1407/ĐHKT/QĐ-ĐTĐH ngày 06/12/2007) PHẦN I: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP II (3 ĐVHT) 1. Quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro • Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên 2. Phân tích báo cáo tài chính • Các hệ số giá trị thị trường P/E, M/B • Xác định các hệ số giá trị thị trường gia tăng MVA và giá trị kinh tế gia tăng EVA 3. Định giá công ty • Xác định dòng tiền tự do • Mô hình xác định gía trị công ty dựa trên dòng tiền tự do 4. Chi phí vốn • Mô hình định giá tài sản vốn CAPM và ứng dụng • Hệ số beta, beta của danh mục đầu tư 5. Dự toán vốn đầu tư • Hệ số tỷ suất hoàn vốn nội bộ điều chỉnh (MIRR), chỉ số lợi nhuận PI (hay lợi ích - chi phí) • Dự toán vốn với các dự án có vòng đời khác nhau (phương pháp chuỗi thay thế và phương pháp dòng tiền đều tương đương) 6. Cơ cấu vốn và giá trị doanh nghiệp • Trường hợp không tính đến thuế • Giá trị của doanh nghiệp khi tính đến thuế và sử dụng đòn bẩy tài chính 7. Thuê tài chính • Thuê hoạt động và thuê tài chính 1
  2. • Ra quyết định thuê mua tài sản Tài liệu tham khảo: 1. Nguyễn Hải Sản: Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, 1999 2. Trần Ngọc Thơ: Tài chính doanh nghiệp hiện đại, NXB Thống kê, 2003 3. Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp – Khoa Kinh tế, 2004 4.Brealey, Myers, Macus: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 2001 5. Ross, Westerfield, Jordan: Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill Irwin, 2003 6. Higgins: Phân tích tài chính doanh nghiệp ( Nguyễn Tấn Bình biên dịch), NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2002 7. Nguyễn Hải Sản: Bài tập Quản trị tài chính doanh nghiệp, NXB Trẻ, 1999 8. Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào: Quản trị tài chính doanh nghiệp- Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm, Bài tập đáp án, NXB Tài chính, 2006 9. Nguyễn Minh Kiều: Tài chính doanh nghiệp, NXB Thống kê, 2006 PHẦN II: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH (2 ĐVHT) A. Lý thuyết 1. Các phương pháp tính giá vật liệu xuất kho, ưu, nhược điểm của từng phương pháp. 2. Các phương pháp hạch toán chi tiết vật liệu, ưu, nhược điểm của từng phương pháp. 3. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKTX (TK sử dụng, phương pháp hạch toán). 4. Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp KKĐK (TK sử dụng, phương pháp hạch toán). 5. Các phương pháp phân bổ giá trị CCDC và phương pháp hạch toán. 6. Hạch toán tình hình biến động TSCĐ. 7. Hạch toán khấu hao TSCĐ. 8. Hạch toán sửa chữa và nâng cấp TSCĐ. 9. Hạch toán TSCĐ đi thuê và cho thuê (cả hai trường hợp cho thuê tài chính và cho thuê hoạt động). 10. Tiền lương và nhiệm vụ hạch toán tiền lương. 2
  3. 11. Hạch toán tổng hợp tiền lương: lương cho các bộ phận, trích lương phép của CNSX (TK sử dụng và phương pháp hạch toán). 12. Hạch toán các khoản trích theo lương: BHXH, BHYT, KFCĐ (TK sử dụng và phương pháp hạch toán ). 13. Đối tượng, phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm. 14. Các phương phấp xác định giá trị sản phẩm dở dang (theo sản lượng ước tính tương đương, theo 50% chi phí chế biến, theo chi phí NVL trực tiếp, theo chi phí trực tiếp). 15. Các phương pháp tính giá thành sản phẩm (theo phương pháp trực tiếp, theo phương pháp hệ số, theo phương pháp tỷ lệ, theo phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ, theo phương pháp phân bước, theo phương pháp ĐĐH). 16. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất theo phương pháp KKTX và KKĐK. 17. Thành phẩm và hạch toán thành phẩm (khái niệm thành phẩm, TK sử dụng và phương pháp hạch toán thành phẩm theo cả hai phương pháp KKTX và KKĐK). 18. Tiêu thụ và hạch toán tiêu thụ thành phẩm theo các phương pháp (trực tiếp, theo hợp đồng, qua đại lý, bán hàng trả góp) theo cả 2 phương pháp KKTX và KKĐK. 19. Kế toán chiết khấu thanh toán, giảm giá hàng bán và doanh thu hàng bán bị trả lại (khái niệm, điều kiện vận dụng, TK sử dụng và phương pháp hạch toán). 20. Hạch toán chi phí bán hàng. 21. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 22. Ý nghĩa, nhiệm vụ và yêu cầu quản lý vốn bằng tiền. 23. Hạch toán các loại tiền (tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển). 24. Hạch toán các nghiệp vụ thanh toán (khái niệm, nhiệm vụ hạch toán): quan hệ thanh toán với người cung cấp, người mua, nhà nước. 25. Hạch toán tiền vay: ngắn hạn, dài hạn (TK sử dụng và phương pháp hạch toán). 26. Hạch toán các nghiệp vụ đầu tư tài chính: vào công ty con, chứng khoán, liên doanh, liên kết, đầu tư khác. 27. Hạch toán kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp: hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác. 28. TK sử dụng và phương thức phân phối kết quả hoạt động kinh doanh. 29. Hạch toán nguồn vốn chủ sở hữu: nguồn vốn kinh doanh, chênh lệch đánh giá lại tài sản, các quỹ của doanh nghiệp, vốn đầu tư XDCB, 30. Nội dung và phương pháp lập “Bảng cân đối kế toán”. 3
  4. 31. Nội dung và phương pháp lập “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh”. B. Bài tập 1. Tăng, giảm, sửa chữa và khấu hao TSCĐ. 2. Hạch toán NVL và CCDC theo 2 phương pháp KKTX và KKĐK. 3. Tính giá thành sản phẩm theo các phương pháp: giản đơn, hệ số, tỷ lệ, phân bước. 4. Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh theo cả 2 phương pháp KKTX và KKĐK. 5. Hạch toán các hoạt động đầu tư: vào công ty con, chứng khoán, liên doanh,liên kết, cho vay, cho thuê, đầu tư bất động sản. 6. Hạch toán thu nhập và phân phối thu nhập. 7. Bài tập tổng hợp và lập các báo cáo tài chính. Tài liệu tham khảo 1. Nguyễn Văn Công – Lý thuyết và thực hành Kế toán tài chính- NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2006. 2. Phan Đức Dũng – Bài tập và bài giải Kế toán tài chính – NXB Thống kê - 2006. 3. Đặng Thị Loan–Hạch toán Kế toán trong các doanh nghiệp–NXB Tài chính– 2006. 4. Bài tập Hạch toán Kế toán trong các doanh nghiệp - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2006. 5. Ngân hàng câu hỏi lý thuyết và bài tập Kế toán tài chính - NXB Đại học Kinh tế Quốc dân – 2007. 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản