Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

Chia sẻ: Thiet Tran | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

2
1.675
lượt xem
518
download

Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo - Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn tiếng anh

 1. «n tËp tiÕng anh 9 A- THEORY THE PRESENT PERFECT TENSE 1-Form a. Affirmative: I, you, we, they + have + PP / He, she, it + has +PP Note: PP = past participle (quá khứ phân từ) ( =V-ed: V có quy tắc, =V3: V bất quy tắc) b. Negative: I, you, we, the + have not (haven’t) + PP / He, she, it + has not ( hasn’t) + PP c. Interrogative: Have + I, you, we, they + P.P .... ? / Has + he, she, it + P.P .... ? 2-Use a. Một hành động bắt đầu trong quá khứ nhưng còn tiếp tục đến hiện tại hoặc tương lai. Thường đi với: since (từ khi); for (được bao lâu). Ex1: She has lived here since 1987 Ex2: They have swum for 1 hour b. Một hành động xảy ra trong quá khứ, không xác định rõ thơi gian. Thường đi với: already, ever... ( before), never... (before), not, yet, several times, many times... Ex1: She’s been to Japan several times. Ex2: I have never worked in that company before. c. Một hành động vừa mới xảy ra. Thường đi với: lately, just, recently, in recent weeks/ months / years .... Ex1: My uncle has just come back form Americ Ex2: They have done the assignment in recent weeks. THE SIMPLE PAST TENSE 1-Form a. Affirmative S + V-ed/ V2 (V có quy tắc: V+ “ed”;V bất quy tắc; lấy cột thứ 2 trong bảng động từ bất quy tắc) b. Negative S + did not (didn’t) + bare-infinitive c. Interrogative. Did + S + bare-infinitive .... ? Note: The simple past form of ‘to be’ * Affirmative: You, we, they + were ; / I, he, she, it + was * Negative You, we, they + were not (weren’t )/ I, he, she, it + was not (wasn’t) * Interrogative Were + you, we, they .... ? / Was + he, she, it..... ? 2-Use a. Một hành động đã hoàn tất tại một thời điểm nào đó trong quá khứ. Thường đi với: yesterday, last... ( last week, last year....), ....... ago (3 days ago, .... ), in 1999, in 1987.... Ex1: She was here yesterday. Ex2: They didn’t learn Chinese 3 year ago. b. Một thói quen ở quá khứ. Ex1: They often went fishing when they lived in the country. Ex2: Jack always got up at 3:00 am last year. c. Một hành động đã hoàn tất trong một khoảng thời gian xác định trong quá khứ ( from ... to......) Ex: From 1981 to 1983, my older brother worked as a journalist PASSIVE VOICE 1- Active into Passive rule: Active: S + V+ O Passive: S +to be + PP +( by +O) §éng tõ chÝnh cña c©u chñ ®éng ë th× nµo th× tobe ph¶i chia ë th× ®ã Note: - Động từ ở câu chủ động ở thì (tense) hay thể (form) nào thì “be” ở câu bị động ở thì hay thể đó. - Khi ta không xem người thực hiện hành động (does) là quan trọng, thì “ by object” có thể bỏ đi.
 2. ( eg. S = personal pronoun: he, she, they, we, .... people; no-one.. ) a.The simple present She cleans the floor everyday. ( S + V / Vs / es... ) Passive: The floor is cleaned everyday. (S + am/is/are/ +PP...) b.The present continous. Mr.Baker is repairing the car Passive: the car is being repaired by Mr Baker. ( S + am/ is/ are + being + PP...) c.The present perfect Someone has stolen the bicycles ( S+ has/have + P.P...) Passive: The bicycles have been stolen ( S+ has/have + been + PP...) d.The simple past Where did they find the drugs ? ( S + V2/ V-ed) Passive: where were the drugs found ? ( S+ was/ were + PP.....) e.The past continuous They were preparing luch when I came there yesterday (S+was/were + V-ing .... ) Passive: Luch was being prepared when I came there yesterday.( S+ was/ were + being + PP.....) f. The past perfect She had written almost ten pages by 3:00 pm. ( S+ had + PP...) Passive: Almost ten pages had been written by 3:00 p.m (S+ had been + PP.....) g. Will/ would, shall/ should, can/ could, may/might must, have to, be going to, used to, ........ Active: S+ will/would, shall/ should... + bare-infinitive + object Passive: S + will/would, shall/shoul.... + be + past participle (+ by object). Ex: Police will destroy these drugs. Passive: the drugs will be destroyed by police. 2-Special cases a. Active: s1+ verb1( say/believe/think....) (that) +S2+verb2... Passive: Cách 1: It + be + PP (verb1) + s2 + verb2 .... Cách 2: S2+ be+ PP (verb1) + to- infinitive (verb2)... Ex: People say that he is crazy. Passive: It said that he is crazy He is said to be crazy. b. Negatives Ex1: No-one has cleaned the floor lately. Passive: The floor hasn’t been cleaned lately Ex2: We didn’t do anything about it. Passive: Nothing was done about it. c. Who + V + object ...... ? Passive: - By whom..... ? - Who...... by ? Ex: Who wrote this novel ? Passive: - By whom was this novel written ? - Who was this novel written by ? d. It + be + adjective + to-infinitive + sth Passive: It + be + adjective + for sth + to be + PP Ex: It is important to finish this exercise. It is important for this exercise to be finished e. Bare-infinitive + object Passive: Let + object + be + PP S + be + allowed / advised/asked/ supposed/ .... + to infinitive Ex1: Please open the door -> Let the door be opened Ex2: Turn on the light -> You are supposed to turn on the light. f. Causative form ( thức mệnh lệnh) Active: - She + have + sb+ bare-infinitive + st. / - S + get + sb + to- infinitive + sth Passive: - S + have + sth + PP. / - S + get + sth + PP Ex1: She has had someone repaint the car./ She has had the car repainted Ex2: They got me to do the housework./ They got the housework done.
 3. RELATIVE CLAUSE Mệnh đề quan hệ/ mệnh đề tính từ là mệnh đề phụ trong câu (không thể đứng riêng một mình). Nó bắt đầu bằng: a. relative pronouns (đại từ quan hệ) : WHO, WHOM, WHICH, WHOSE, THAT. b relative adverbs (trạng từ liên hệ) : WHERE, WHEN, WHY. Ex1: A man who dares to do it dares to do anything. Ex2: We talked to the man who was from Beijing. 1-WHO * Thay cho danh từ, đại từ chỉ người, có chức năng của một chủ từ/ tân ngữ. Ex1: The man has met your boss.He come from Italy. subject → The man who comes from Italy has met your boss relative clause Ex2: We have met the girl. She studies in the shool. → We have met the girl who studies in the school. relative clause 2-WHOM * Thay cho danh từ/ đại từ chỉ người, có chức năng của một tân ngữ. Ex1: We like the man. You talked to him yesterday. object We like the man whom you talked to yesterday relative clause Ex2: Is that the man ?. You have been waiting for him. object Is that the man whom you have been waiting for ? relative clause 3-WHOSE * Thay thế cho sở hữu cách (possessive cases) * Xuất hiện trong hai cấu trúc. - .... noun/ pronoun + whose + noun + verb - ..... noun/ pronoun whose + noun + subject + verb Ex1: The girl looks disappoited. Her examination result its so bad. The girl whose examination result is so bad looks disappointed. Ex2: That is the girl. I took her hat by mistake yesterday. That is the girl whose hat I took by mistake yesterday. 4-WHICH * Thay thế cho danh từ, đại từ chỉ vật / sự vật/ sự việc. * Có thể làm chủ từ hoặc tân ngữ. Ex1: She show me the table. It was made by her father. She shows me the table which was made by her father. Ex2: Do you like this car ? Mr. Tan bought it last month. Do you like this car, which Mr.Tan bought last month ? Note: “Which” có thể được sử dụng để thay thế cho một mệnh đề đứng trước nó (= and this/ and that) Ex: Tom is so lazy, and this makes Mrs. Green worried. Tom is so lazy, which makes Mrs. Green worried. 5-WHERE * Thay cho trạng từ, cụm trạng ngữ chỉ nơi chốn (place) (eg.here, there, in that place.... ) * Thường xuất hiện trong cấu trúc: ...... noun/ pronoun ( = a place) + where + subject + verb ...... Ex: We visit the hospital. We were born there/in that hospital We visit the hospital where we were born. 6-WHEN * Thay cho trạng từ, cum từ chỉ thời gian (time) (on that day, in the year...) * Thường xuất hiện trong cấu trúc : ...... noun / pronoun (= time ) + when + subject + verb ...... Ex: She will never forget the day. She first met him on that day She will never forget the day when she first met him CONDITIONAL SENTENCES 1-Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai (Điều kiện loại I) If clause : simple present, Main clause : will/shall/can/may + bare-infinitive Ex1: If it rain, we won’t go for a picnic Ex2: Our natural resources will disappear if we do not conserve them Notes: - Ta có thể sử dụng mệnh lệnh ở mệnh đề chính. Ex: If you drink, don’t drive
 4. - Ta có thể sử dụng “should” ở mệnh đề điều kiện để tỏ ý nghi ngờ. Ex: If he should call, tell him I will ring back. - Dạng rút gọn ở mệnh đề điều kiện (if possible, if necessary, if so................) Ex: If necessary, I will help you. -Ta có thể sử dụng dạng mệnh lệnh để thay cho mệnh đề chỉ điều kiện. Trong trường hợp này, giữa hai mệnh đề thường có các liên từ như sau: and, or, else, otherwise. 2-Điều kiện không xảy ra ở hiện tại (ĐK II) (present unreal condition ) Main clause: would/could/might + bare-infinitive, If clause: simple past Ex1: If she had wings, she would fly to an island Ex2: He would build more houses if he were a king. Note: - ‘If I were you/I were in your position.................’được sử dụng để khuyên nhủ. Ex: If I were you, I would accept the invitation ( = You should accept the invitation ). GERUND The gerund is used as a subject, a complement, an object of a verb or an object of a preposition (danh động từ được sử dụng như một chủ ngữ, bổ túc từ, túc từ của một động từ, hay túc từ của một giới từ)..... Ex1: Seeing is believing ( S= gerund) Ex2: Her hobby is listening to music ( complement = gerund) Ex3: They have finished doing exercises ( object = gerund) Ex4: We are font of playing football (Object of an preposition = gerund) Note: Danh động từ theo sau các động từ như: to enjoy, to mind, to avoid, to finish, to practise, to suggest, to postpone, to delay, to imagine, can’t help/stand... Lưu ý cách sử dụng của các động từ : • Forget + to-infinitive : quên (sẽ/ phải) làm gì Forget + ing : quên đã làm việc gì. Ex1: She forgets being taken to the zoo by her father when she was six Ex2: Don’t forget to shut the door before leaving. • Remember + to-infinitive : nhớ ( sẽ/ phải) làm gì; Remember + V-ing : nhớ đã làm gì Ex1: They always remember going to cinema together. Ex2: They remember to have a test on Wendnesday. • Stop + to-infinitive : dừng ( một việc) lại để làm gì; Stop + V- ing : dừng làm một việc gì. Ex1: This moring , I saw Mr.Pike in the street, so I stopped to greet him Ex2: The teacher asked us to stop talking • Need + to- infinitive: cần làm gì ( active); Need + V-ing: cần được ( passive) Ex1: We need to repair the car. Ex2: The car needs repairing. - Lưu ý cấu trúc: S + spend + time + V-ing .... = It + take + s.b + time + to-inf CLAUSE OF REASON +Mệnh đề chỉ lý do là mệnh đề phụ bắt đầu bằng các liên từ chỉ lý do như BECAUSE, AS, SINCE. Ba chữ này đều có nghĩa vì, bởi vì nhưng cách dùng khác nhau. Ví dụ: a) Because - Because he was sleepy, he went to bed. – He went to bed because he was sleepy. Mệnh đề phụ có chữ because có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề chính. Tuy nhiên phải chú ý nếu mệnh đề phụ đi trước phải có dấu phảy (,) ngăn cách nó với mênh đề chính b) As - As she was free, she came to see me. Vì cô ấy rảnh rỗi, cô ấy đến thăm tôi. c) Since - Since he doesn’t like music, he never goes to the concert Vì anh ấy không thích nhạc, anh ấy không bao giờ đi xem hoà nhạc. Mệnh đề since và as luôn đứng trước mệnh đề chính. b) So/ As Long As - As long as ( So long as) you’re not busy. Can you help me ? Vì bạn không bận rộn, bạn có thể giúp tôi ? + Ngoài các liên từ phụ thuộc ( Subordinating Conjuctions) như Because, Since, As, As long as, ... chúng ta còn một liên t ừ kết hợp ( Co- ordinating conjuctions) FOR chỉ lý do. * Liên từ kết hợp là liên từ nối hai mệnh đề độc lập (independent clauses) và không dùng ở đầu câu. Ví dụ: - I phoned her, for I wanted to tell her about her exam.
 5. Tôi gọi điện cho cô ấy vì tôi muốn nói với cô ấy về kỳ thi của cô ấy. + Mệnh đề chỉ lý do còn có thể đổi ra cụm từ chỉ lý do ( phrases of reason) với because of hoặc due to. Ví dụ: - Because the weather was cold, we stayed home. → Because of the cold weather, we stayed home. → Due to the cold weather, we stayed home. Vì thời tiết lạnh, chúng tôi ở nhà. Because và Because of Because và Because of đều có nghĩa là bởi vì nhưng chúng được dùng với cẩu trúc khác nhau. a ) Because là một liên từ (Conjunction), theo sau nó là một mệnh đề (Clause). Ví dụ: - Because the traffic was heavy, we were late for the meeting. S V Vì xe cộ đông đúc, chúng tôi đến buổi họp trễ. b) Because of là nhóm giới từ ( Prepositional phrase), theo sau nó là một cụm danh từ ( noun phrase) Ví dụ: - Because of the heavy traffic, we were late for the meeting. B-PRACTICE Conditional Sentences (VIẾT LẠI CÂU) 1. You got into so much trouble because you didn’t listen to me. → If______________________________________________________________________ 2. There are so many bugs in the room because there isn’t a screen on the window. → If______________________________________________________________________ 3. He is busy right now. So, he can’t help them. → If______________________________________________________________________ 4. I can’t make all of my own meals because I am not good at cooking. → If______________________________________________________________________ 5. I’m not you, so I can’t tell him the truth. → If I_____________________________________________________________________ 6. She came, so he wasn’t disappointed. → If______________________________________________________________________ 7. He is not a good student. He didn’t study for the test yesterday. → If______________________________________________________________________ 8. I didn’t eat breakfast several hours ago, so I am hungry now. → If______________________________________________________________________ 9. Mai is sick because she didn’t follow the doctor’s orders. → If______________________________________________________________________ 10. He is tired this morning because he didn’t go to bed early last night. → If______________________________________________________________________ 11. They don’t behave themselves so their parents are not happy about that. → If______________________________________________________________________ 12. She didn’t say sorry so he was angry. → If______________________________________________________________________ 13. I am not a rich businessman and I can’t afford to buy an expensive car. → If______________________________________________________________________ 14. It rained last night so I didn’t go to the barbecue. → If______________________________________________________________________ 15. My parents do not allow me to go, so I have to stay at home. → If______________________________________________________________________ 16. She doesn’t pay attention to her cooking so the food is horrible. → If______________________________________________________________________ 17. The weather was very nice so we didn’t go camping. → If______________________________________________________________________ 18. The computer broke down and I had to stop my work. → If______________________________________________________________________ 19. She loves him so she forgives him easily. → If______________________________________________________________________ 20. He was angry so I didn’t say anything. → If______________________________________________________________________ II) TRẮC NGHIỆM 21. If I ……….a lot of money now, I …………..a new car. a. have /will buy b. have / would buy c. had/ will buy d. had/ would buy. 22. If I ……………you, I …………….do that.
 6. a. am/ will b. were /would c. were/ will d. had been/ would. 23. If I were offered the job, I think I ………. it. a. take b. will take c. would take d. would have taken. 24. I would be very surprised if he…………….. a. refuses b. refused c. had refused d. would refuse. 25. Many people would be out of work if that factory………..down. a. closes b. had closed c. closed d. would close. 26. 6. If she sold her car, she ………… much money. a. gets b. would get c. will get d. would have got. 27. They would be disappointed if we……………. a. hadn’t come b. wouldn’t come c. don’t come d. didn’t come. 28. Would John be angry if I ……. ……his bicycle without asking? a. take b. took c. had taken d. would take. 29. She ……….terrible upset if I lost this ring. a. will be b. would be c. were d. had been. 30. If someone…………in here with a gun, I would be very frightened. a. would walk b. walks c. had walked d. walked. 31. What would happen if you ……………..to work tomorrow? a. don’t go b. didn’t go c. won’t go d. wouldn’t go. 32. We ‘ll get wet if we ………….out. a. go b. did go c. went d. had gone. 33. If I go shopping, I ………some food. a. buy b. will buy c. would buy d. would have bought. 34. If I find it, I ………you. a. will tell b. would tell c. had told d. told. 35. What would you do if you……………a million dollars? a. would win b. win c. had won d. won. 36. They ‘d be hurt if I ………………. a. don’t go b. didn’t go c. hadn’t gone d. wouldn’t go. 37. If we took the 6: 30 train, we…………too early. a. would have arrived b. arrived c. will arrived d. would arrive. 38. If I had known you were in hospital, I …………to see you. a. will go b. would go c. went d. would have gone. 39. If I …………., I would have said hello. a. had seen b. see c. saw d. would see. 40. I…………..out if I hadn’t been so tired. a. will go b. went c. would have gone d. would go. 41. If I ………..a camera, I would have taken some pictures. a. have b. had c. would have d. had had. 42. You won’t pass the examination……………you study more. a. as long as b. unless c. if d. whether. 43. If only I …………you wanted to invest money in business. a. had known b. knew c. have known d. know. 44. If I were to leave my country , I ……………disappointed. a. probably be b. would have been c. will be d. would be. 45. If he hadn’t wasted too much time, he…………….in his examination. a. would fail b. wouldn’t fail c. wouldn’t have failed. d. won’t fail. 46. If I had taken that English course, I ………..much progress. a. had made b. would have made c. made d. would make. 47. If I were in your place, I ……….a trip to England. a. will make b. had made c. made. d. would make. 48. If I ………….. you , I’d save some of your lottery winning. a. be b. were c. am d. was 49. If the car ……….. larger, we would have bought it. a. had been b. have been c. has been d. been 50. If I had enough money, I ……… abroad to improve my English. a. will go b. should go c. would go d. should have go to 51. If it …….. convenient, let’s go out for a drink tonight.
 7. a. be b. was c. were d. is 52. If you ……. time, please write to me. a. have b. have had c. had d. has 53. If you had the chance, ………… you go finishing? a. did b. would c. may d. do 54. Trees won’t grow ……….. there is enough water. a. if b. when c. unless d. as 55. If you ………. to my advice in the first place, you wouldn’t be in this mess right now. a. listen b. had listened c. will listen d. listened 56. I wish I …….. you some money for your rent, but I’m broke myself. a. can lend b. could lend c. would lend d. will lend 57. If someone ……… into the store, smile and say, “ May I help you?” a. comes b. came c. would come d. could lend 58. If you stay up late the previous night, you ………. sleepy the next morning. a. feel b. to feel c. feels d. will feel 59. If Peter ……, Sarah will be sad because she wants to meet him very much a. comes b. do not come c. does not come d. will come 60. If his teeth still …….., he will have to go to the dentist’s again. a. hurt b. hurts c. to hurt c. will hurt 61. If you…………Tom , tell him I have a message for him. a. will meet b. would meet c. meet d. met 62. If you …………too hot during the night , turn down the central heating. a. will feel b. felt c. feeld. feels. 63. If you …………with your dictionary, I ‘d like to borrow it. a. finish b. finished c. will finish d. are finishing. 64. If I lived nearer the centre , I …………always late. a. wouldn’t be b. can be c. won’t be d. will be. 65. What would Lan do if she …………..the Miss world. a. would be b. were c. will be d. is. 66. If I ………….her , I would have said “ hello” a. has seen b. have seen c. saw d. had seen. 67. If she had read the passage more slowly , the candidate…………. a. understood. b. would have understood c. will understood d. would understand. 68. If it……………, they will not go out. a. rains b. rained c. rain d. raining. 69. James will not complete the work if she is …………..rarely enough. a. tell b. telling c. tells d. told. 70. Betty will not go to the party unless John ……………….too. a. go b. went c. going d. goes 71. Miss An does not want to go on the trip if nobody…………..with her. a. go b. goes c. went d. going. 72. If you ………….to go shopping, please go with your aunt this weekend. a. wants b. want c. wanting d. wanted. 73. Mr. Smith has to work on weekends if his manager………….him to. a. tell b. telling c. told d. tells. 74. Unless they ……………her to work hard, she would not. a. encourage b. encourage c. encourages d. encouraging. 75. If I ……….a king, I would give money to the poor . a. is b. are c. am d. were. 76. If we had left this country , we would have………….to Australia. a. emigrated b. emigrates c. emigrate d. emigrating. 77. If I had to the party last night, I …………her. a. will have met. b. would meet c. would have met d. will meet. 78. Unless the pupils pay attention, the teacher …………….be angry. a. would b. may c. will d. might. 79. Please do not go out if it………………. a. rain b. rains c. rained d. raining. 80. If you …………me with this exercise, I will do the same for you one day. a. helped b. would help c. help d. will help. 81. If you listen to music, you can’t ……………your study. a. concentrate on b. interested in c. care about d. read about. 82. ……………you study harder, you won’t pass the final exam. a. unless b. if c. if not d. without.
 8. 83. If the weather………….fine, we will go on a picnic. a. is b. were c. would be d. will be. 84. If he………………….harder, the results will be better. a. worked b. works c. has worked d. will work. 85. If Americans ate fewer foods with sugar and salt, their general health...better a. be b. will be c. is d. would be. 86. If she hadn’t overslept, she ………..late for the interview. a. wouldn’t be b. wouldn’t have been c. hadn’t been d. would have been 87. I’d have told you if I …………..the book. a. had seen b. would have seen c. saw d. see. 88. If we had known your new address, we…………..to see you. a. came b. would have come c. would come d. will come. 89. If I found a wallet in the street, I ………….take it to police. a. will b. should c. would d. shall 90. I ………….that coat if I were you. a. wouldn’t buy b. didn’t buy c. don’t buy d. won’t buy. Passive and Active voice 91. A group of students have met their friend at the railway station. 92. They didn’t allow Tom to take these books home. 93. The teacher won’t correct exercises tomorrow. 94. How many trees did they cut down to build that fence? 95. This well-known library attracts many people. 96. All students attended the meeting. 97. People say that he is intelligent. 98. He can’t repair my bike. 99. Mary has operated Tom since 10 o’clock. 100. This is the second time they have written to us about this. 101. Mr. Smith has taught us French for 2 years. 102. They didn’t look after the children properly. 103. Nobody swept this street last week. 104. People drink a great deal of tea in England. 105. People speak English all over the world. 106. Tom was writing 2 poems. 107. She often takes her dog for a walk. 108. How many lessons are you going to learn next month? 109. She didn’t introduce me to her mother. 110. Someone had invented electric lights before I was born. 111. Farmers usually milk cows twice a day. 112. He likes people to call him “sir”. 113. People know that Japan produces a wide range of cars. 114. Our teacher used to bid us talk in class. 115. Don’t let other see you. 116. Workers were digging a large hole in the ground. 117. Before they took exams they had revised their lessons. 118. The car knocked a woman down in the street. 119. When he came home his father was reading a newspaper. 120. Cows were eating grass on the meadow. 121. My cousin will meet you at the station. 122. She is running her own company. 123. Visitors must leave umbrellas and raincoats in the cloakroom. 124. My mother used to make us clean the house. RELATIVE CLAUSE COMBINE THESE SENTENCES BY USING RELATIVE PRONOUN 1. Chinese people have a very special kind of soup. This kind of soup is made from shark’s fin. 2. A lot of fish died everyday. They live in the polluted sea. 3. We have a new teacher. I really like her. 4. Many people get sick or die every year. These people eat puffer fish, a very poisonous species. 5. She ‘ll tell you the story. That story will surprise you. 6. The Nile is the home of a great variety of fish. The Nile is in Egypt. 7. Yesterday, I visited Tri Nguyen aquarium. It has various species of fish. 8. The movie Harry Potter is coming soon. I’m longing to see it. 9. Then he was caught in the mouth of a while shark.It is one of the most dangerous sea creatures. 10. The most beautiful park is opposite my house. It has a lot of big trees. 11. The girl was injured in the accident . She is now in hospital.
 9. 12.A man anwered the phone. He told me you were away. 13.A waitress served us. She was very impolite and impatient. 14.A building was destroyed in the fire. It has now been rebuilt. 15.Some people were arrested . They have now been released. 16.. A bus goes to the airport. It runs every half an hour. 17.Petr is studying French and German. He has been abroad. 18.You’ve all met Michael Wood. He is visiting us for a couple of days. 19.We are moving to Manchester.Manchester is the north west. 20.I’ll stay with Adrian. His brother is one of my closet friends. 21.John Bridge is one of my oldest friends. He has just gone to live in Canada. 22.The Earth is a planet. It can support life. 23.The book is about the girl. She runs away from home. 24.A dictionary is a book. It gives you the meaning of words. 25.The man was very kind. I talk to him yesterday. 26.She is the woman . I told you about her. 27.The man works in the hospital. I told you about him. 28.The picture was very beautiful. She was looking at it. 29.I’ll give you the address. You should write to it. 30.The movie is very fantastic. They are talking about it. Liên từ và Giới từ Chọn từ/ cụm từ thích hợp (ứng với A, B, C hoặc D) để hoàn thành câu sau: 1. _____it was raining heavily he went out without a raincoat. A. In spite B. In spite of C. However D. Although 2. ______of the committee, I’d like to thank you for your generous donation. A. According B. On behalf C. Together D. In addition 3. _____he wasn’t feeling very well, Mr Graham went to visit his aunt as usual. A. Although B. However C. Therefore D. Still 4.______he had no money for a bus, he had to walk all the way home. A. For B. Thus C. So D. As 5. _____to an accident in the High Street, traffic is moving very slowly on the London Road. A. Through B. Owing C. Because D. Since 6. Of course I’m a Christian______I expect everyone who works here to be a Christian too. A. since B. then C. and D. but 7. The ______the disaster was engine failure, not human error. A. reason by B. reason on C. reason why D. reason for 8. We have to start early ______we won’t be late. A. so that B. that C. because D. because of 9. She came in quietly______not to wake the baby. A. as if B. so as C. such as D. if so 10. He was offered the job______his qualifications were poor.
 10. A. despite B. in spite of C. even though D. Whereas SO..THAT ,SUCH...THAT, ENOUGH ,TOO I find the word that has its underlined part pronounced differently from the other three in each question 1 A character B church C armchair D kitchen 2 A chemistry B kitchen C watch D catch 3 A watching B matches C machine D kitchen 4 A switch B stomach C match D catch 5 A mach ine B warship C parachute D attach 6 A . invited B. arrived C. mentioned D. loved II Choose the correct word or phrase to complete each sentence 7 It’s .......a nice day ..........we should do something A either – or B such – that C so –that D neither – nor 8 The engineer was .........friendly that everybody liked him A very B such C so D too 9 It was so long lesson that we couldn’t finish it in one day A B C D 10 John has so few news from his parents that he was worried A B C D 11 She was such good student that she won a scholarship A B C D 12 The weather was so bad that we couldn’t go swimming A The weather was not enough good to go swimming B the weather was not good enough for going swimming C The weather was not good enough for us to go swimming D The weather was not so good that we could go swimming 13 It was... .an interesting book that he couldn’t put it down A very B quite C so D such 14 The day was so....that we decided to take a picnic lunch to the beach A clear and warmly B clearly and warmly C clearly and warm D clear and warm 15 The sofa was big enough as to seat four people comfortably A B C D 16 She spoke French well enough for being a translator A B C D 17 He had so many homework that he could not go to the movies A B C D 18 The explanation he had given was so confusing as I could not understand it A B C D 19 The day was so cod that we stayed indoors A It was such cold a day that we stayed indoors B It was such a cold a day that we stayed indoors C It was a cold day so that we stayed indoors D It was such a cod day that we stayed indoors III Rewrite the following sentences using the words provided 20 you practice English a lot .You’ll learn fast The more.......................................................................................................... 21 Mai is good .She can pass the examination Mai is good enough.......................................................................................... 22 I own a very small house I wish................................................................................................................. 23 She was lazy. She didn’t pass the examination If ................................................................................... ....................................... 24 The tooth is very decayed .It can not be kept The tooth is too.............................................................................................................. 25 The wind was strong . It blew my hat off my head The wind ......................................................................................................................... DAP AN DE SO 1 1 1A 2A 3C 4 B/k / 5 D /k/ 6A 7B 8C 9A so -such 10 A so little 11B 12 C 13 D 14 D 15 B 16 C 17 B 18 B 19D 20Th e mo r e yo u pr ac t i c e en g l i sh , t h e f ast er yo u ’ l l l ear n 21 Ma i i s g o o d en o u g h t o pa ss t h e ex a mi n 22 I w i sh I o w n ed a v er y b i g h o u se 23 i f sh e h a d n ’ t been l a z y , sh e w o u l d h a v e pa ssed t h e ex a mi n 24 t h e t o o t h i s t o o d ec a y ed t o be k ept 25 t h e w i n d w a s so st r o n g t h a t it b l ew my h a t o f f my h H a v e so a d j no u n : c o q u a n h i e u.......
 11. SO..THAT ,SUCH...THAT, ENOUGH ,TOO I find the word that has its underlined part pronounced differently from the other three in each question 1 A character B church C armchair D kitchen 2 A chemistry B kitchen C watch D catch 3 A watching B matches C machine D kitchen 4 A switch B stomach C match D catch 5 A mach ine B warship C parachute D attach 6 A . invited B. arrived C. mentioned D. loved II Choose the correct word or phrase to complete each sentence 7 It’s .......a nice day ..........we should do something A either – or B such – that C so –that D neither – nor 8 The engineer was .........friendly that everybody liked him A very B such C so D too 9 It was so long lesson that we couldn’t finish it in one day A B C D 10 John has so few news from his parents that he was worried A B C D 11 She was such good student that she won a scholarship A B C D 12 The weather was so bad that we couldn’t go swimming A The weather was not enough good to go swimming B the weather was not good enough for going swimming C The weather was not good enough for us to go swimming D The weather was not so good that we could go swimming 13 It was... .an interesting book that he couldn’t put it down A very B quite C so D such 14 The day was so....that we decided to take a picnic lunch to the beach A clear and warmly B clearly and warmly C clearly and warm D clear and warm 15 The sofa was big enough as to seat four people comfortably A B C D 16 She spoke French well enough for being a translator A B C D 17 He had so many homework that he could not go to the movies A B C D 18 The explanation he had given was so confusing as I could not understand it A B C D 19 The day was so cod that we stayed indoors A It was such cold a day that we stayed indoors B It was such a cold a day that we stayed indoors C It was a cold day so that we stayed indoors D It was such a cod day that we stayed indoors III Rewrite the following sentences using the words provided 20 you practice English a lot .You’ll learn fast The more.......................................................................................................... 21 Mai is good .She can pass the examination Mai is good enough.......................................................................................... 22 I own a very small house I wish................................................................................................................. 23 She was lazy. She didn’t pass the examination If ................................................................................... ....................................... 24 The tooth is very decayed .It can not be kept The tooth is too.............................................................................................................. 25 The wind was strong . It blew my hat off my head The wind ......................................................................................................................... DAP AN DE SO 1 1 1A 2A 3C 4 B/k / 5 D /k/ 6A 7B 8C 9A so -such 10 A so little 11B 12 C 13 D 14 D 15 B 16 C 17 B 18 B 19D 20Th e mo r e yo u pr ac t i c e en g l i sh , t h e f ast er yo u ’ l l l ear n 21 Ma i i s g o o d en o u g h t o pa ss t h e ex a mi n 22 I w i sh I o w n ed a v er y b i g h o u se 23 i f sh e h a d n ’ t been l a z y , sh e w o u l d h a v e pa ssed t h e ex a mi n 24 t h e t o o t h i s t o o d ec a y ed t o be k ept 25 t h e w i n d w a s so st r o n g t h a t it b l ew my h a t o f f my h H a v e so a d j no u n : c o q u a n h i e u.......
 12. RELATIVE CLAUSE Ngay day 31 – 3 -2010 I COMPLETE EACH SENT ENCE USING WHO, WHOM, WHICH , WHERE,THAT , WHOSE , WHEN 1 We’’ll soon gather at the village ...... .................the festival is taking place 2 Do you know the name of the tourist................... came and talk about New Year in Canada? 3 I’m looking for a book .....tells about traditional festival of Asian peoples 4 I couldn’t go to the show ...........was held in Ha noi last summer 5 This is the photo of the hero ................our teacher talk about in the lecture 6 My brother has told me about the festival ............... is held in Hue city every two years 7 I recently visited school .........I used to study five years ago 8 I couldn’t understand the dance ...........I saw at the festival last spring 9 I’m really interested in the present ...........you gave me on my birthday 10 have you seen the photos ......................I took at the ca mp last week 11Last week we went to Hue ...........is the ancient capital of Viet Nam 12 The woman ............lives next door to us is the weather caster on the local TV station 13 The shoes.................. I bought were made in Italy 14 What is the na me of the lady ..........was wearing the gold dress 15 Ha long Bay .......consists of hundreds of beautiful islands, is the world’s heritage 16 The cat ............tail is long doesn’t belong to me 17 Show me the place .......the ship sank 18 Jack London ............wrote “the Call of the Wild” , is a famous American writer 19 This is the house ...........he used to live 20 Next summer holiday , our family will go to Da Lat .................. my sister is living II COMBINE THE FOLLOWING SENTENCES BY USING WHO , WHOM, WHICH , WHERE OR WHOSE 1 Last month I went to Hai phong . My uncle is working there Last month ........................................................................................................................ 2 I read about the child .his life was saved by his pet dog I ........................................................................................................................................... 3 look at the girl .she is wearing a white dress Look ................................................................................................................................... 4 That is the picture of his town . He grew up at that town That............................................................................. ................................................. 5 Mr quang will be here soon . He will be able to help us Mr ........................................................................................................................................... 6 The blue whale is considered the largest animal that has ever lived .it can grow to 100 feet and 150 tons The ..................................................................................................................................................................... 7 Nhung has some tests . Her health hasn’t been good recently Nhung............................................................................................................................................................. 8 Viet is one of my closest friends . I have known him for five years Viet............................................................................................................................................... 9 the storm caused a lot of damage. Nobody had been expecting the storm The .................................................................................................................................................. 10 Dr, Fields predicted another earthquake . He lectured at the Brow ning Hall last night Dr............................................................................................................................................................. III Correct the mistake 1 I enjoyed the book that you told me to read it 2 Phong st ill remembers the man who he taught him to play the guitar when he was a boy 3 I don’t like to spend time with the people which lose their tempers easily 4 She sits next to a person who his name is Ahmed 5 We don’t forget the typhoon which it swept through our village five years ago 6 One of the people which I admire most is my aunt 7 Football is the only sport in which I am interested in it 8 Mr . Ba has some good advice for anyone they want to learn a second language 9 Uncle Ho was born in Lang Sen that is a small village in Nam Dan, Nghe An
 13. RELATIVE CLAUSE-TAG QUESTIONS –CONDITIONAL SENTENCES-PRESENT PERFECT –PAST SIMPLE I find the word that has its underlined part pronounced differently from the other three in each question 1 A convinced B called C formed D controlled 2 A parked B hop ed C wicked D packed 3 A wanted B fear ed C explained D grilled 4 A passed B talked C stopped D dialed 5 A missed B washed C hoped D removed 6 A brushed B needed C wasted D fainted 7 A helped B borrowed C dismiss ed D booked II Choose the correct word or phrase to complete each sentence 8 They last visited me five years ago A They haven’t visited me during five years B They have last visited me since five years ago C They visited me for the last time in five years D They haven’t visited me for five years 9 While formerly a member of the sports club , Mr .Teeters ..........tennis there regularly A is used to playing B was used to playing C used to play D used to playing 10 I’m sorry I missed your birthday party , I really wish ........... A will come B came C would come D had come 11 I’ll get home at about seven , and I’ll give you a ring then A I’ll give you a ring when I get home at about seven B I’ll give you a ring when I’ll get home at about seven C I’ll give you a ring and then I get home at about seven D I’ll give you a ring after I’ll get home at about seven 12 ..........New York City is America’s largest city it is not the capital of New York State , Albany is A Despite B Although C Because of D In spite of 13 It’s a pity you missed the party . If you ...........you ..........my friend from Ha Noi A had come – would meet B came – would meet C come – will meet D had come – would have met 14 All right , Johnny, it’s time you .........to bed A went B would go C will be going D going to go 15 Ivan ........hasn’t repaired his bicycle tire A yet B soon C still D already 16 I’m no used to .............early A get up B be getting up C the getting up D getting up 17 ....evidence of water on Mars , for years the dark lines visible on the planet were referred to as canals A Even though B Although C Although there is no D And even though is no 18 One of the most popular movies ever made is Gone with the wind,......... A besides looking at the American Civil War B look towards the American Civil War C which gave an overview of the American D at the American Civil War 19 Ralph Ellison , .........., is thought to be one of the greatest novelists of our time A who write the novel The Invisible Man B writing the novel The Invisible Man C for writing the novel The Invisible Man D who wrote the novel The Invisible Man 20 ............is your own business A Whose you look for B Who you work for C Who for you work D You work for whom 21 The Canterbury Tales,..............., have often been interpreted into plays and films A who are written by Geoffrey Chaucer B that are written by Geoffrey Chaucer C written by Geoffrey Chaucer D which written by Geoffrey Chaucer 22 I haven’t seen her since we left school A The last time I saw her was when we left school B I last saw her when we left school C The last time I saw her was when we were at school D All are correct 23 When British people go abroad , it takes them several days to get used to .....on the right - hand side of the road A drive B driven C driving D drove 24 I’m having a lovely time in Brighton . I wish you ......here with me A had been B were C would be D are 25 If we ( have ) some tools , we ( be) able to repair the motorbike , but we haven’t got any with us A have – will be B had -would be C have- shall be D had – shall be 26 He regretted not inviting her to his birthday party A He wished to invite her to his birthday party B He wished he invited her to his birthday party C He wished he would have invited her to his birthday party D He wished he had invited her to his birthday party 27 He ...here since he was born in 1920 A lived B had lived C has been living D lives 28 He has never been successful , .............? A hasn’t he B has he C doesn’t he D does he 29 Let’s go for a walk , ...........we? A will B do C shall D must 30 This is the first time I .....the experiment on plant breeding A have done B do C would do D did 31 Find the mistake : I have always wanted to visit Paris , that is the capital of France A B C D 32 Have you ever met the student is standing over there? A B C D
 14. Although – Even though _in spite of – despite Tuesday, April 5, 2010 I Rewrite the following sentences using the words provided: 1 Mai’s family was glad to go to Britain.The trip was expensive - Although.................................................................................................................. 2 The readers must have library cards. They want to borrow books -The readers who ................................................................................................................... 3 The books are for reference.They are on the stacks near the librarian -The books which ............................................................................................................... 4 It was an excellent show.We all enjoyed it -It was ................................................................................................................................................ 5 They had been lost in the mountains for three days ,but they looked strong and heavy. -Even........................................................................................................................................... 6 Although the play received good notices,not many people went to see it _Despite................................................................................................................................. .7 Although Christopher was the stronger of two ,his attacker soon overpowered him -Despite his............................................................................................................................... 8 Although the team played well ..,they lost - Despite........................................................................................................................... 9 While I strongly disapprove of your behaviour,I will help you this time -Despite .......................................................................................................................... 10 Although he was not guilty , they executed him - In spite of......................................................................................................................................... 11 Although both his legs were broken in the crash ,he managed to get out of the car before it -Despite his..................................................................................................................................... 12 He couldn’t drive because of the fog - The fog prevented.......................................................................................................................... 13 Although his leg was broken he managed to get out of the car - In spite................................................................................................................................. 14 Although he had a good salary , he was unhappy in his job In spite..................................................................................................................... II Choose the best answer: 1 .......It was Ms Johnson’s birthday ,her employees sent her a gift A But B Even though C Since D While 2.I couldn’t find the address....... telephone number in this directory A or B although C but D even though 3 ..............Ms Brown is on the phone now , could you wait for a minute ? A Although B During C Before D Because 4 ......Ms Brain was the only one who was familiar with the town, she drove the car A Although B Since C But D Therefore 5 The weather turned out to be very good , ..........was more than we could expect A what B that C which D it 6 We talk for hours of things and friends ..........we remembered in the old school A which B that C who D whom 7 Jane showed us the hospital ...........she was born A which B in that c in which D from which 8 “ Tsunami’’ is a Japanese word . This word means “harbor wave” A “Tsunami’ is a Japanese word which it means ‘harbor wave” B “Tsuna mi” is a Japanese word it means “harbor wave” C “Tsunami” is a Japanese word which means “harbor wave” D “Tsunami” means “harbor wave” is a Japanese word 9 The plants may develop differently . The pants live on that island A The plants live on that island may develop differently B the plants that live on that island may develop differently C The plants which lives on that island may develop differently D The plants that live on that island may develop different 10 Etna is an active volcano .The volcano is on the island of Sicily A Etna, which is on the island of Sicily , is an active volcano B Etna which is on the island of Sicily , is an active volcano C Etna , which is on the island of Sicily is an active volcano D Etna , which is on the island of Sicily , is active volcano 11 We enjoy learning English ............we find it very difficult A so B moreover C and D but 12 He got wet ...........forgetting his umbrella ( A because B because of C and D but
 15. Wish and Conditional sentences I Choose the best answer 1 If he is careful , he ......get good marks ( A must B will C could D would ) 2 He wishes he.......an engineer ( A were B will be C is D would be ) 3 They wish they ...........a new house ( A had B have C will have D would have 4 I wish you ............it again (A don’t do B won’t do C didn’t do D wouldn’t do 5 He wishes he ................English well ( A can B could C should D will) 6 If you want to attend the course , you ...........pass the examination ( A has to B have to C had to D could ) 7 If you want to ............your English ,we can help you ( A improve B improved C improving D improvement) 8 The result will be better if he .............harder ( A work B works C worked D will work ) 9 Where would you go if you...... a car ? ( A having B have C had D to have ) 10 I wish you .....here tomorrow ( A would come B come C will come D came ) 11 Unless you understand , I ........explain it again to you ( A will B am C would D was ) 12 She wishes they ........here next time ( A don’t come B didn’t come C won’t come D wouldn’t come ) 13 If I............a bird , I would be a dove ( A are B was C were D am ) 14 Unless you.......so much , you might be more popular ( A don’t explain B didn’t explain C explain D explained) 15 How ...you .....if you were in my position? ( A do/feel B did / feel C would / feel D will / feel) II Choose the best sentences 1 He doesn’t help his mum with housework A I wish he helps his mum with housework B I wish he does help his mum with housework C I wish he helped his mum with housework D I wish he would help his mum with housework 2 I can’t give you a ride because I don’t have a motorbike A If I had a motorbike , I could give you a ride B If I have a motorbike , I could give you a ride C If I had a motorbike , I will give you a ride D If I have a motorbike , I can give you a ride 3 What a pity ! You aren’t here with us now A I wish you aren’t here with us now B I wish you weren’t here with us now C I wish you were here with us now D I wish you would be here with us now 4 I’m not rich, so I can’t buy that house A If I am rich , I could buy that house B If I were rich , I can buy that house C If I were rich , I will buy that house D if I were rich ,I could buy that house 5 My friends often go on a camping trip without me A I wish my friends go on a camping trip without me B I wish my friends went on a camping trip without me C I wish my friends go on a camping trip with me D I wish my friends went on a camping trip with me 6 Hurry up or we’ll be for the concert A If we don’t hurry , we won’t be later for the concert B if we didn’t hurry , we’ll be later for the concert C If we don’t hurry , we’ll be later for the concert Dif we don’t hurry , we’ll be later for the concert 7 I’d like my father to give up smoking A I wish my father gives up smoking B I wish my father gave up smoking C I wish my father will give up smoking D I wish my father can give up smoking 8 He must go now A He wishes he won’t go now B he wishes he doesn’t go now C He wishes he didn’t have to go now D he wishes he hadn’t to go now 9 I can’t do this test because it is very difficult A If the test were difficult , I could do it B if the test weren’t difficult , I could do it C If the test weren’t difficult , I couldn’t do it D Unless the test were difficult , I couldn’t do it 10 This shirt is too small for me to wear A If this shirt weren’t small , I couldn’t wear it B If this shirt isn’t small , I can’t wear it C If this shirt is small, I can’t wear it D If this shirt weren’t small , I could wear it 11 She doesn’t go to China with us A We wish she goes to China with us B We wish she did went to China with us C We wish she went to China with us D We wish she can go to China with us 1
 16. Thursday, April 15th 2010 TEST 45 - ENGLISH 9 Name..................................................Class 9 I Find one word whose underlined part is pronounced differently from others: 1 A who B where C how D house 2 A my B baby C sp y D cry 3 A bad B hat C hate D had 4 A flood B typhoon C groom D balloon II Choose the best answer 1 Tet is the holiday.....celebrated in Lunar New Year (A. which is B what is C which was D what was 2 Nguyen Du was the writer ..........wrote “Kieu” ( A who B whom C whose D that) 3 They have to go to school , .........it is raining hard ( A though B because C and D when ) 4 We are very hungry ..............we can’t eat anything ( A although B and C but D so ) 5 Tornadoes are .............storm which pass overland below a thunderstorm ( A funned - shaped B circle-shaped C tropical D snow ) 6 The bicycle ............was painted red is mine ( A who B whose C which D whom ) 7 It is very nice ..........you to say so ! ( A in B on C of D at ) 8 Hue will have temperatures ............ 23 C and 27 C ( A in B on C at D between ) III Choose the best sentences: 1 The girl has just gone out .Do you know her? A Do you know the girl whose has just gone out? B Do you know the girl whom has just gone out ? C Do you know the girl which has just gone out? D Do you know the girl who has just gone out ? 2 The book is interesting . It was bought last night A The book which was bought last night is interesting B The book is interesting which was bought last night C The book which was bought last night is interested D the book which bought last night is interestingly 3 The test was very difficult . We could do it A We could do the test although it was very difficult B We could do the test although it were very difficult C We could do the t est although it was difficulty D We could do the test although it is very difficult 4 He got wet . He forgot his umbrella A He got wet because of he forgot his umbrella B He got wet because he forgot his umbrella C He got wet and he forgot his umbrella D He got wet but he forgot his umbrella IV Find one mistake in the four underlined parts of each sentence : 1 The film is about a boy which lost all money in the fire A B C D 2 Jane enjoyed to have Vietnamese food when she was in Hanoi A BC D 3 They did not stayed at home last weekend A B C D 4 Viet Nam , that is in south-east Asia , exports rice A B C D V Choose the suitable words to complete the passage When a tropical storm reaches 120 kilometers per hour , it is called a hurricane in North and South ..(1 )..., a ..(2)...in Australia , and a typhoon in Asia . The word ‘typhoon’ comes from..(3) ..., tai means ‘big’ and feng means ‘wind’ , so ‘typhoon’ means ‘...(4)...’ 1 A Viet Nam B England C Japan D America 2 A storm B cyclone C thunderstorm D earthquake 3 A Australia B Italia C Laos D China 4 A big wind B volcano C tidal wave D tornado THE END

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản