Đề cương polime

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
458
lượt xem
124
download

Đề cương polime

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

polime là những hợp chất có phân tử khối rất lớn do nhiều đơn vị cơ sở ( gọi là mắt xích) liên kết với nhau tạo nên......... Tên của polime được cấu tạo bằng cách ghép tù poli...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương polime

 1. Baøi 13 ÑAÏI CÖÔNG VEÀ POLIME
 2. I.Khaùi nieäm, phaân loaïi 1. Khaùi nieäm Polime laø nhöõng hôïp chaát coù phaân töû khoái raát lôùn do nhieàu ñôn vò cô sôû ( goïi laø maét xích) lieân keát vôùi nhau taïo neân Thí duï Polietylen CH2 CH2 n Nilon - 6 NH[CH2]5 CO n Heä soá n goïi laø heä soá polime hoùa hay ñoä polime hoùa Caùc phaân töû CH2=CH2 , H2N[CH2]5COOH taïo polime goïi laø monome.
 3. 2. Teân goïi: teân cuûa polime ñöôïc caáu taïo baèng caùch gheùp töø poli tröôùc teân monome.Neáu teân cuûa monome goàm 2 cuïm töø trôû leân ñöôïc ñaët trong daáu ngoaëc ñôn. Ví duï CHCl n : poli (vinyl clorua) CH2 Moät soá polime coù teân rieâng( teân thoâng thöôøng) Ví duï : Nilon - 6 NH[CH2]5 CO n ( C6H10O5)n : xenlulozô : teflon CF2 CF2 n
 4. 2. Phaân loaïi -Theo nguoàn goác : Polime toång hôïp : polietilen … Polime thieân nhieân : tinh boät… Polime nhaân taïo hay baùn toång hôïp : tô visco … - Theo phöông phaùp toång hôïp : Polime truøng hôïp : polipropilen… Polime truøng ngöng : nilon – 6,6 …
 5. II. Ñaëc ñieåm caáu truùc - Maïch khoâng phaân nhaùnh : amilozô … - Maïch phaân nhaùnh : amilopectin, glicozen … - Maïch maïng khoâng gian : cao su löu hoùa …
 6. III. Tính chaát vaät lí Polime laø nhöõng chaát raén, khoâng bay hôi, khoâng coù nhieät ñoäâ noùng chaûy xaùc ñònh. Ña soá polime khoâng tan trong dung moâi thoâng thöôøng Nhieàu polime coù tính deûo, moät soá coù tính ñaøn hoài, moät soá coù theå keùo thaønh sôïi dai , beàn. Coù polime trong suoát maø khoâng gioøn. Nhieàu polime coù tính caùch ñieän, caùch nhieät hoaëc baùn daãn.
 7. III. Tính chaát hoùa hoïc 1. Phaûn öùng phaân caùch maïch polime Phaûn öùng thuûy phaân : polime coù nhoùm chöùa trong maïch deã bò thuûy phaân Ví duï : tinh boät, xenlulozô, poliamit, polipeptit Phaûn öùng giaûi truøng hôïp ( phaûn öùng depolime hoùa) : polime truøng hôïp bò nhieät phaân Ví duï 3000C CH CH2 CH CH2 C6H5 n C6H5 polistiren stiren
 8. 2. Phaûn öùng giöõ nguyeân maïch polime Nhöõng polime coù lieân keát ñoâi trong maïch hoaëc nhoùm chöùc ngoaïi maïch coù theå tham gia caùc phaûn öùng ñaëc tröng cuûa lieân keát ñoâi vaø cuûa nhoùm chöùc ñoù. Ví duï + nHCl CH2 C CH2 CH2 n Cl CH3 CH2 C CH2 CH2 poliisopren n CH3 poliisopren hidroclo hoùa
 9. 2. Phaûn öùng taêng maïch polime Khi coù ñieàu kieän thích hôïp, caùc maïch polime coù theå noái vôùi nhau thaønh maïch daøi hôn hoaëc thaønh maïng löôùi. Ví duï OH OH t0 + nH2O + CH2 CH2 CH2 OH n CH2 CH2OH n CH2 n OH Trong coâng ngheä, phaûn öùng noái caùc maïch polime vôùi nhau taïo thaønh maïng khoâng gian ñöôïc goïi laø phaûn öùng khaâu maïch polime
 10. V. Phöông phaùp ñieàu cheá 1. Phaûn öùng truøng hôïp Truøng hôïp laø quaù trình keát hôïp nhieàu phaân töû nhoû (monome) gioáng nhau hay töông töï nhau thaønh phaân töû lôùn (polime) Ñieàu kieän caàn veà caáu taïo cuûa monome tham gia phaûn öùng truøng hôïp laø trong phaân töû phaûi coù lieân keát boäi hoaëc voøng keùm beàn coù theå môû ra. Monome CH2 = CH2 ,CH2 = CHC6H5 , CH2= CHCl CH2 CH2 , N O O H
 11. xt, t0, p CH2 CH CH2 CH Cl n Cl Vinyl clorua poli(vinyl clorua)
 12. 2. Phaûn öùng truøng ngöng Truøng ngöng laø quaù trình keát hôïp nhieàu phaân töû nhoû (monome) gioáng nhau thaønh phaân töû lôùn (polime) ñoàng thôøi giaûi phoùng nhöõng phaân töû nhoû khaùc. Ñieàu kieän caàn veà caáu taïo cuûa monome tham gia phaûn öùng truøng ngöng laø trong phaân töû phaûi ít nhaát hai nhoùm chöùc coù khaû naêng phaûn öùng Monnome HOOCC6H4COOH; HO - CH2 - CH2 - OH t0 n HOOC - C6H4 – COOH + n HO - CH2 - CH2 - OH axit terephtalic etylen glicol + 2n H2O CO C6H4 CO OCH2 O n poli(etylen terephtalat)
 13. VI. ÖÙng duïng
 14. 1. Cho caùc polime: polietien, xenlulozô, polipeptit, tinh boät, nilon - 6, nilon - 6,6, polibutañien. Daõy caùc polime toång hôïp laø A. polietien, xenlulozô, nilon - 6, nilon - 6,6. B. polietien, polibutañien, nilon - 6, nilon - 6,6. C. polietien, tinh boät, nilon - 6, nilon - 6,6. D. polietien, nilon - 6,6 , xenlulozô.
 15. 2. Polime naøo sau ñaây ñöôïc toång hôïp baèng phaûn öùng truøng hôïp ? A. Poli(vinyl clorua) B. Polisaccarit. C. Protein. D. Nilon - 6,6 .
 16. 3. Chaát khoâng coù khaû naêng tham gia phaûn öùng truøng hôïp laø : A. stiren. B. toluen. C. propen. D. isopren. 4. Chaát khoâng coù khaû naêng tham gia phaûn öùng truøng ngöng laø : A. glyxin. B. axit terephtaric. C. axit axetic. D. etylen glycol.
Đồng bộ tài khoản