Đề cương tham khảo "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"

Chia sẻ: maidung70

Đề cương tham khảo về kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm

Nội dung Text: Đề cương tham khảo "Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm"

ĐỀ CƯƠNG THAM KHẢO
ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN
PHẨM TẠI ……..
SVTH:
MSSV:
LỚP:
LIÊN LẠC: ĐTDĐ:
E-Mail:
Địa chỉ:
TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:
LỜI MỞ ĐẦU: Phần này phải giới thiệu được 4 nội dung cơ bản sau:
+ Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu
+ Mục tiêu nghiên cứu
+ Phương pháp và phạm vi nghiên cứu
+ Giới thiệu kết cấu của khóa luận
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH
GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
(Áp dụng cho doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo Phương pháp kê khai
thường xuyên hay Phương pháp kiểm kê định kỳị tùy theo tình hình thực tế của
đơn vị mà lựa chọn LÝ THUYẾT của 1 trong 2 phương pháp này )
1.1 Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
1.1.1 Khái niệm
1.1.1 Chi phí sản xuất
1.1.2 Giá thành sản phẩm
1.1.2 Phân loại
1.1.2.1 Chi phí sản xuất
1.1.2.2 Giá thành sản phẩm
1.2 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
1.2.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
1.2.1.1 Nội dung: (trong phần này nêu các vấn đề : cách tính giá xuất kho NVL; cách phân bổ chi phí
NVL- nếu có)
1.2.1.2 Tài khoản sử dụng: (giới thiệu tài khoản sử dụng và kết cấu của tài khoản)
1.2.1.3 Chứng từ, sổ sách: (giới thiệu các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan)
1.2.1.4 Nghiệp vụ phát sinh: (có thể nêu một số nghiệp vụ liên quan hoặc trình bày sơ đồ kế toán
nghiệp vụ tập hợp chi phí NVL)
1.2.2 Chi phí nhân công trực tiếp
1.2.2.1 Nội dung: (trong phần này nêu các vấn đề : cách tính tiền lương và các khoản trích theo lương
của công nhân trực tiếp, các khoản chi phí khác được ghi nhận là chi phí nhân công trực tiếp (nếu
có); cách phân bổ chi phí nhân công trực tiếp- nếu có)
1.2.2.2 Tài khoản sử dụng: (giới thiệu tài khoản sử dụng và kết cấu của tài khoản)
1.2.2.3 Chứng từ, sổ sách: (giới thiệu các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan)
1.2.2.4 Nghiệp vụ phát sinh: (có thể nêu một số nghiệp vụ liên quan hoặc trình bày sơ đồ kế toán
nghiệp vụ tập hợp chi phí nhân công trực tiếp)
1.2.3 Chi phí sản xuất chung
1.2.3.1 Nội dung: (trong phần này nêu các vấn đề : cách tập hợp các chi phí sản xuất chung; cách
phân bổ chi phí sản xuất chung)
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng: (giới thiệu tài khoản sử dụng và kết cấu của tài khoản)
1.2.3.3 Chứng từ, sổ sách: (giới thiệu các chứng từ, sổ sách kế toán có liên quan)
1.2.3.4 Nghiệp vụ phát sinh: (có thể nêu một số nghiệp vụ liên quan hoặc trình bày sơ đồ kế toán
nghiệp vụ tập hợp chi phí sản xuất chung)
1.3 Sản phẩm dở dang và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
1.2.1 Khái niệm sản phẩm dở dang
1.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang (trình bày chi tiết đối với phương pháp mà doanh
nghiệp áp dụng; các phương pháp còn lại trình bày nội dung cơ bản)
1.3 Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành:
1.3.1 Nội dung: (trình bày những nội dung liên quan đến giá thành sản xuất như khái niệm; kỳ tính giá
thành;…)
1.3.1 Phương pháp tính giá thành (lựa chọn trình bày chi tiết LÝ THUYẾT của phương pháp mà thực tế
doanh nghiệp đang áp dụng; các LÝ THUYẾT của các phương pháp còn lại chỉ trình bày những nội
dung cơ bản)
1.4 Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
Trang 2
1.4.1 Khái niệm về sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
1.4.2 Phương pháp kế toán sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
1.5 Sơ đồ kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY … (đơn vị thực tập)
2.1 Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån. 
2.2 Chức năng, nhiệm vụ
2.3 Qui trình sản xuất sản phẩm
Đặc điểm của sản phẩm
Tổ chức sản xuất
Quy trình công nghệ
2.4 Cơ cấu tổ chức của công ty
Cơ cấu bộ máy quản lý
Chức năng của các phòng ban
2.5 Tổ chức công tác kế toán
2.5.1 Tổ chức công tác kế toán
Sơ đồ bộ máy kế toán
Chức năng, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán
2.5.2 Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán sử dụng
2.5.3 Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán sử dụng
2.5.4 Chế độ sổ kế toán
Hình thức kế toán áp dụng
Hệ thống sổ kế toán
2.5.5 Hệ thống báo cáo kế toán
Hệ thống báo cáo kế toán quản trị
Hệ thống báo cáo tài chính
2.5.6 Một số chính sách kế toán
+ Niên độ
+ Đơn vị tiền tệ
Trang 3
+ Phương pháp hạch toán hàng tồn kho
+ Phương pháp tính giá hàng tồn kho
+ Phương pháp khấu hao tài sản cố định
+ Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
+ Phương pháp tính giá thành sản phẩm
2.6 Phần mềm kế toán (nếu có): (giới thiệu nhiệm vụ của từng kế toán khi nhập liệu)
CHƯƠNG 3: TÌNH HÌNH THỰC TẾ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH
SẢN PHẨM TẠI …
3.1 Kế toán tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất
3.1.1 Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
Nội dung: (giới thiệu nguyên liệu, vật liệu trực tiếp tại công ty; cách tính giá xuất kho NVL, cách phân
bổ NVL (nếu có))
Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển chứng từ
Tài khoản sử dụng:
Nghiệp vụ phát sinh
Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp
3.1.2 Chi phí nhân công trực tiếp
Nội dung: (giới thiệu nội dung chi phí nhân công trực tiếp tại công ty (không nêu lý thuyết), cách tính
lương và các khoản trích theo lương của công nhân trực tiếp; cách phân bổ chi phí nhân công trực
tiếp)
Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển chứng từ
Tài khoản sử dụng:
Nghiệp vụ phát sinh
Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp
3.1.3 Chi phí sản xuất chung
Nội dung: (giới thiệu nội dung chi phí sản xuất chung tại công ty (không nêu lý thuyết; cách tập hợp
các chi phí sản xuất chung; cách phân bổ chi phí sản xuất chung)
Chứng từ sử dụng, trình tự luân chuyển chứng từ
Tài khoản sử dụng:
Nghiệp vụ phát sinh
Trang 4
Trình tự ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp
3.2 Sản phẩm dở dang và phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
3.2.1 Sản phẩm dở dang tại công ty
3.2.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang
3.3 Giá thành sản phẩm và phương pháp tính giá thành:
3.3.1 Nội dung:
3.3.2 Phương pháp tính giá thành
3.4 Sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng sản xuất
Chương 4: NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ
4.1 Nhận xét:
(Nhận xét về công tác kế toán; kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty; ưu nhược điểm;
…)
4.2 Kiến nghị:
(đưa ra các giải pháp để cải thiện tình hình thực tế)
KẾT LUẬN
Trang 5

Top Download Tài Chính - Ngân Hàng

Xem thêm »

Tài Liệu Tài Chính - Ngân Hàng Mới Xem thêm » Tài Liệu mới cập nhật Xem thêm »

Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản