Đề cương thực tập sản xuất

Chia sẻ: Nguyen Thuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
514
lượt xem
74
download

Đề cương thực tập sản xuất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong của một nhân viên. - Làm quen môi trường thực tế. - So sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế thực tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thực tập sản xuất

  1. Đề cương thực tập sản xuất TRƯỜNG CĐ CỘNG ĐỒNG BR – VT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA KINH TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP SẢN XUẤT Chuyên ngành: Kế toán I. Mục đích, yêu cầu 1. Mục đích: - Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tác phong của một nhân viên. - Làm quen môi trường thực tế. - So sánh giữa lý thuyết đã học và thực tế thực tập. 2. Yêu cầu: - Chấp hành nội quy của đơn vị, cơ sở thực tập. - Khiêm tốn học hỏi - Khắc phục khó khăn, tìm hiểu thực tế - Viết báo báo thực tập - Thời gian thực tập và viết báo cáo: + Hệ Cao đẳng: 4 tuần + Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: 6 tuần - Địa điểm thực tập: Tại các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp. - Hình thức đánh giá: Chấm điểm báo cáo thực tập. II. Nội dung Chương I: Giới thiệu về cơ sở thực tập 1. Quá trình hình thành và phát triển 2. Nhiệm vụ và quy mô sản xuất. 3. Giới thiệu tổ chức bộ máy quản lý 4. Giới thiệu tổ chức bộ máy kế toán. 5. Chế độ kế toán cơ sở đang áp dụng Trang 1
  2. Đề cương thực tập sản xuất Chương II: Phần tìm hiểu thực tế tại cơ sở thực tập A. Tìm hiểu chung : • Các chứng từ ban đầu. • Các sổ sách áp dụng - Sổ sách chi tiết - Sổ tổng hợp - Bảng, biễu mẫu - Trình tự ghi chép ................................................. B. Sinh viên có thể lựa chọn 1 trong các phần hành kế toán cụ thể theo gợi ý sau: PHẦN A: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1. Nội dung kế toán vốn bằng tiền. 2. Kế toán tiền mặt tại quỹ. 2.1 Chứng từ ban đầu . 2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Phương pháp hạch toán 2.5 Sổ kế toán 3. Kế toán tiền gửi ngân hàng 3.1 Chứng từ ban đầu 3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ. 3.3 Tài khoản sử dụng 3.4 Phương pháp hạch toán 3.5 Sổ kế toán 4. Kế toán tiền đang chuyển. 4.1 Chứng từ ban đầu 4.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 4.3 Tài khoản sử dụng Trang 2
  3. Đề cương thực tập sản xuất 4.4 Phương pháp hạch toán 4.5 Sổ kế toán PHẦN B: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU,CÔNG CỤ DỤNG CỤ 1. Nội dung kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ. 2. Phân loại và đánh gía nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ 2.1 Phân loại 2.2 Đánh giá 3. Kế toán các nghiệp vụ nhập, xuất nguyên vật liệu 3.1 Chứng từ ban đầu 3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 3.3 Tài khoản sử dụng 3.4 Phương pháp hạch toán 3.5 Sổ kế toán 4. Kế toán các nghiệp vụ nhập, xuất công cụ dụng cụ. 4.1 Chứng từ ban đầu 4.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 4.3 Tài khoản sử dụng 4.4 Phương pháp hạch toán 4.5 Sổ kế toán PHẦN C: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 1. Nội dung tài sản cố định 2. Đánh giá tài sản cố định 3. Kế toán các nghiệp vụ tăng, giảm của tài sản cố định 3.1 Chứng từ ban đầu 3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 3.3 Tài khoản sử dụng 3.4 Phương pháp hạch toán 3.5 Sổ kế toán 4. Kế toán khấu hao tài sản cố định 4.1 Nội dung Trang 3
  4. Đề cương thực tập sản xuất 4.2 Phương pháp khấu hao tài sản cố định 4.3 Chứng từ ban đầu 4.4 Trình tự luân chuyển chứng từ 4.5 Tài khoản sử dụng 4.6 Phương pháp hạch toán 4.7 Sổ kế toán 5. Kế toán sửa chữa tài sản cố định 5.1 Nội dung 5.2 Chứng từ ban đầu 5.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 5.4 Tài khoản sử dụng 5.5 Phương pháp hạch toán 5.6 Sổ kế toán PHẦN D: KẾ TOÁN LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 1. Kế toán lao động tiền lương 1.1 Nội dung 1.2 Chứng từ ban đầu 1.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 1.4 Tài khoản sử dụng 1.5 Phương pháp hạch toán 1.6 Sổ kế toán 2. Kế toán các khoản trích theo lương 2.1 Nội dung 2.2 Chứng từ ban đầu 2.3 Trình tự luân chuyển chứng từ 2.4 Tài khoản sử dụng 2.5 Phương pháp hạch toán 2.6 Sổ kế toán PHẦN E: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM 1. Nội dung tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm Trang 4
  5. Đề cương thực tập sản xuất 1.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 1.2 Phương pháp hạch toán chi phí 1.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 2.1 Chứng từ ban đầu 2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Phương pháp hạch toán 2.5 Sổ kế toán PHẦN F: KẾ TOÁN THÀNH PHẨM VÀ TIÊU THỤ THÀNH PHẨM 1. Nội dung kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm 2. Kế toán thành phẩm 2.1 Chứng từ ban đầu 2.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Phương pháp hạch toán 2.5 Sổ kế toán 3. Kế toán quá trình tiêu thụ thành phẩm 3.1 Chứng từ ban đầu 3.2 Trình tự luân chuyển chứng từ 3.3 Tài khoản sử dụng 3.4 Phương pháp hạch toán 3.5 Sổ kế toán PHẦN G: KẾ TOÁN HÀNG HOÁ 1. Nội dung kế toán hàng hoá 2. Kế toán quá trình mua hàng hoá 2.1 Chứng từ ban đầu 2.2 Trình luân chuyển chứng từ 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Phương pháp hạch toán Trang 5
  6. Đề cương thực tập sản xuất 2.5 Sổ kế toán 3. Kế toán quá trình bán hàng hoá 3.1 Chứng từ ban đầu 3.2 Trình luân chuyển chứng từ 3.3 Tài khoản sử dụng 3.4 Phương pháp hạch toán 3.5 Sổ kế toán PHẦN H: KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 1. Nội dung kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận 2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 2.1 Chứng từ ban đầu 2.2 Trình luân chuyển chứng từ 2.3 Tài khoản sử dụng 2.4 Phương pháp hạch toán 2.5 Sổ kế toán 3. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 3.1 Chứng từ ban đầu 3.2 Trình luân chuyển chứng từ 3.3 Tài khoản sử dụng 3.4 Phương pháp hạch toán 3.5 Sổ kế toán 4. Kế toán giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp 4.1 Chứng từ ban đầu 4.2 Trình luân chuyển chứng từ 4.3 Tài khoản sử dụng 4.4 Phương pháp hạch toán 4.5 Sổ kế toán 5. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính, chi phí hoạt động tài chính 5.1 Chứng từ ban đầu Trang 6
  7. Đề cương thực tập sản xuất 5.2 Trình luân chuyển chứng từ 5.3 Tài khoản sử dụng 5.4 Phương pháp hạch toán 5.5 Sổ kế toán 6. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác 6.1 Chứng từ ban đầu 6.2 Trình luân chuyển chứng từ 6.3 Tài khoản sử dụng 6.4 Phương pháp hạch toán 6.5 Sổ kế toán 7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 7.1 Chứng từ ban đầu 7.2 Trình luân chuyển chứng từ 7.3 Tài khoản sử dụng 7.4 Phương pháp hạch toán 7.5 Sổ kế toán 8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh 8.1 Chứng từ ban đầu 8.2 Trình luân chuyển chứng từ 8.3 Tài khoản sử dụng 8.4 Phương pháp hạch toán 8.5 Sổ kế toán 9. Kế toán phân phối lợi nhuận 9.1 Chứng từ ban đầu 9.2 Trình luân chuyển chứng từ 9.3 Tài khoản sử dụng 9.4 Phương pháp hạch toán 9.5 Sổ kế toán ………….. Chương III: Nhận xét và kiến nghị Trang 7
  8. Đề cương thực tập sản xuất 1. Nhận xét và kiến nghị (phần đề tài sinh viên chọn) 2. Nhận xét và kiến nghị khác. III. Hướng dẫn thực hiện - Sinh viên phải xây dựng đề cương chi tiết theo hướng dẫn của giảng viên. - Hoàn thành báo cáo và nộp cho giảng viên hướng dẫn trước ngày 05/06/2009. - Giảng viên hướng dẫn có trách nhiệm quản lý và hướng dẫn sinh viên hoàn thành tốt nội dung theo đề cương thực tập. - Quy định chung về trình bày báo cáo thực tập. + Luận văn được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, sạch sẽ và không được tẩy xoá, có đánh số trang ở giữa cuối trang giấy. + Báo cáo được đóng cuốn trước khi nộp. + Báo cáo in một mặt trên giấy trắng khổ A4, số trang tối thiểu: 30 trang không kể phụ lục. + Sử dụng Font chữ: Times New Roman, cở chữ 13, trừ trang bìa: BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT, CỠ CHỮ 22. + Mật độ chữ bình thường không được nén hoặc kéo dãn khoảng cách giữa các chữ. + Giãn dòng đặt ở chế độ 1.5 lines, lề trên: 2 cm, lề dưới: 2 cm, lề phải: 2 cm, lề trái: 3 cm. KHOA KINH TẾ Trang 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản