Đề cương trắc địa công trình

Chia sẻ: thanhhoai1979_gmail

Tài liệu tham khảo Đề cương trắc địa công trình

Nội dung Text: Đề cương trắc địa công trình

Đề cương trắc ngang củ a các bộ +chỉ đo c ạnh, b. Cách bố trí: +ss do chuyển pháp đo cao từ
địa công trình phận công trình , không đo góc, áp +Đặt máy kinh vĩ giữa.
dịchDD o
Ch ương 1: đông thời bố trí dụng cho các tại B(định tâm + quay máy
1. Khái niệm bố các điểm và mặt công trình đặc cân máy), ngắm mβ " ngắm mia A, đọc
trí công trình: phẳng theo độ biệt yêu cầu độ A đo hai lần trái mx = s trị số trên mia a.
ρ"
- Là công tác cao thiết kế, độ chính xác cao. và phải: TR:
4. Bố trí chiều
trong trắc đại chính xác 2-3mm +VD: công trình định hướng
dài thiết kế, bố H A + a = HTK +b
được tiến hành c. Bố trí công nhà máy điện ngắm A, đọc số
trí độ cao và độ
ngoài hiện nghệ:Bảo đảm nguyên tử điện trên bàn độ ⇒ b = H A + a − H TK
chính xác bố trí.
trường để xác lắp đặt và điều hạt nhân. ngang a 1 , quay +quay máy ngắm
4.1.Bố trí chiều
định vị trí mặt chỉnh các kết c. Lưới đường và điều chỉnh
máy thuận chiều dài thiết kế:
bằng, độ cao các c ấu xd và thiết chuyền: người c ầm mia
kdh, đến góc a.Yêu cầu: từ A
điểm, độ thẳng bị kĩ thuật, đòi +SD khi xd công tại B nâng hoặc
cho trước, theo
đứng c ủa các kết
c ấu, các mặt
hỏi độ chính xác
cao nhất 0,1-
trình giao thong.
VD: xd tuyến a +β1 tk , ta hướng cho trước
bố trí một đoạn
hạ mia sao cho
số đọc mia tại B
phẳng đặc trưng, 1mm. đường, đường đúng bằng b
có hướng BC 1 chiều dài có hình
c ủa công trình 2. Khái niệm hầm, công trình +đánh dấu điểm
PH: Ngắm A đọc chiếu nằm ngang
để XD đúng với lưới b ố trí CT: thủy lợi B tại chân mia
bằng giá trị thiết
thiết kế bản vẽ. *KN: +cấp hạng trị số a 2 , quay +để nâng cao độ
kế
- Quá trình bố trí -Lưới khống chế thường là từ chính xác pp này
máy thuận chiều b.Btr:hv
công trình được bố trí ct đc thành hạng IV nhà ta đo lại nhiều
thực hiện ngược lập trên khu vực nước hoặc Kdh, đến góc lần, xác định đc
lại với quá trình xây dự ng nhằm đường chuyền ngắm a2 + βtk điểm B chính
đo vẽ bản đồ. mục đích chuyển +các dạng :dạng được hướng BC xác.
Trong đo vẽ bản các trực chính phù hợp, dạng c.SS:
đồ , người ta đo c ủa ct ra ngoài kín, dạng treo, 2 +ss số liệu gốc :
trên thực địa , thực địa, khôi nút +so sánh hai ss độ cao ban đâu
+Trên thực địa
lấy số liệu để phục và chính hv hướng, đánh giá mHA
từ A , theo
thành lập bản xác hóa chúng sai s ố, nế u
hướng AB cho +ss do đọc số ở
đồ, đô chính xác trong quá trình không đạt phải
trước đặt
đo thường phụ xd, và cũng là cơ làm lại. A: m a
khoảng cách có
thuộc tỷ lệ bản sở để tăng dày +Lấy vị trí trung
chiều dài như + ss đặt mia và
đồ c ần thành lưới khống chế bình 2 hướng là
thiết kế và đánh đọc số ở B:mb
lập,. Ngược lại khi đo vẽ hoàn điểm C cần bố
dấu điểm cuối +ss do đánh dấu
trong bố trí công công, quan trắc d. Lưới ô vuông trí để có ABC=
B’
trình, người ta biến dạng công xây dựng: β điểm B: m dd
+ đo lại khoảng
dựa vào bản trình và nhữ ng +để chuyển ra c. Đánh giá độ cách này nhiều +suy ra mH TK
thiết kế công công tác khác thực địa thiết kế chính xác: lần bằng thước
trình để xác định trong thời kì khai c ủa các công +Độ chính xác 5. Bố trí điểm
thép, hoặc máy
các trục, các đ’ , thác sdung ctr. trình công bố trí góc phụ b ằng ph ương
đo dài điện tử và
các mặt phẳng -Để thành lập nghiệp và thành thuộc ss pháp tọa độ
tiến hành hiệu
đặc trưng c ủa lưới khống chế phố, người ta đo( ngắm và đọc c ực và s strung
chỉnh tất cả các
công trình trên btct, c ần cố thành lập lưới số), ss do máy, ss ph ương bố trí
sai số và kết quả
thực địa với độ gắng sử dụng tối bố trí dạng lưới do ngoại c ảnh. điểm?
đo. Ta nhận
chính xác theo đa các lưới trắc ô vuông xây + Để nâng cao a.Sử dụng nơi có
yêu cầu của địa đã đc thành dựng với một hệ độ chính xác được AB’= s đo ; địa hình tương
thiết kế. Vì vật lập, trong khi đo thống tọa độ người ta đo lại đối bằng phẳng
∆s = stk − sđo
phương pháp đo vẽ khu vực tỷ lệ vuông góc mà nhiều lần góc va quang đãng.
trong bố trí công lớn( nếu ktra hướng c ủa các ABC vừa bố trí. +Từ B’ trên b. Yêu c ầu: bố
trình có một số đ ả m b ảo đ ộ trụ c song song + tính số hiệu hướng AB’, đặt trsi điểm C, xác
đặc điểm khác chính xác yêu với các trục công chỉnh góc một đoạn ∆s định từ gốc A,
với trong đo vẽ c ầu) còn đối với trình. ∆β = β tk − β đo theo hướng AB,
sẽ được điểm B
bản đồ, với yêu những công trình +Lưới ô vuông và theo hai yếu
+ Nế u có chiều dài AB
c ầu độ chính xác phức tạp ta bổ xây dựng đc bố
cao hơn sung them bằng trí thành nhữ ng ∆β >0 , βtk > β đo , bằng chiều dài tố: β và S
thiết kế.
-Để tiến hành bố nhưng lưới đặc hình ô vuông và góc bố trí bị nhỏ, c. Sô liệu bố
c. độ chính xác
trí công trình, biệt dưới hình chữ nhật với các mở rộng bằng trí:Công thứ c
khi bố trsi chiều
c ần xd trên thự c thức tam giác( đo đỉnh đc đánh dấu cách sau: hv tính toán từ tọa
dài bằng độ
địa một hệ thống góc, đo cạnh) bằng các mốc bê độ thiết kế c ủa
chính xá khi đo
các điểm mặt hoặc lưới đường tôg cốt sắt, đông C:
khoảng cách AB’
bằng và độ cao chuyền, lưới thời cũng là mốc
m∆s = msdo s = ∆x 2 + ∆y 2
g ọi là lưới GPS. chuẩn, độ dài AC AC
khống chế thi * Tùy theo y cầu các c ạnh lưới từ + Căn cứ vào yêu β =α AC −α AB ,
công, tọa độ và độ chính xác bố 50-200m, độ cao c ầu độ chính xác
v ới
độ cao c ủa trí và đặc điểm xác định bằng -trên hướng bố bố trí chiều dài
chúng đc xác địa hình ta sd các thủy chuẩn hạng để chọn máy và ∆y AC
trí đo ra s=BD α AC = arctg
đinh vớ i độ dạng lưới thích III hoặc IV -Đặt dụng c ụ đo. ∆x AC
chính xác c ần hợp sau: 3. Bố trí góc và máy kinh vĩ tại D 4.2. Bố trí độ
thiết. a. Lưới tam giác đ ộ chính xác bố ngắm B, quay cao thiết kế:hv và α AB tương tự
- Công tác bố trí đo góc cạnh: trí. d. Bố trí: hv
công trình đc +Lưới chuỗi tam a. Yêu cầu: trên 270 O , theo
tiến hành theo 3 giác đơn, áp thực địa cho hướng mới lấy
giai đoạn dụng khi địa hình trước điểm B, và ra một đoạn
a. Bố trí cơ bản: kéo dài (hv) hướng BA, c ần ∆β "
từ điểm khống +Lưới đa giác bố trí góc β theo bằng x =s
ρ"
chế trắc địa bố trung tâm, địa thiết kế, đặt a.Yc: cho độ cao đặt máy kinh vĩ
trí trục chính của hình ngắn hướng BC sao được D o tại A, dựa vào
H A ,bố trí B với
công trình, từ +Lưới tứ giác cho ABC= β hướng gốc AB,
trụ c chính bố trí trắc địa SD khi +Nếu H B = HTK
hv dựng góc thiết
trụ c cơ bản, độ xây dựng cầu(tứ ∆β
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản