Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Chia sẻ: Vo Bao Sieu Viet | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
755
lượt xem
286
download

Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại thành phố cao lãnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

  1. Đề cương nghiên cứu môn: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ Tên đề tài : Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại TP.Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp Nội dung của đề tài nghiên cứu: 1. Giới thiệu tổng quan: 2. Mục tiêu nghiên cứu: 2.1 Mục tiêu chung: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại thành phố cao lãnh. 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu thực trạng về nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại thành phố cao lãnh. - Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại tp.cao lãnh. - Đề ra các biện pháp cho nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân. 3. Kiểm định giả thiết và nhu cầu nghiên cứu 3.1 Kiểm định giả thiết: - Đa số người dân tại thành phố cao lãnh có nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai. - Mẫu mã, chất lượng, giá cả sản phẩm và thu nhập của người dân là nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại TP. Cao Lãnh. - Thị trường nước uống đóng chai chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai tại TP. Cao Lãnh. 3.2 Câu hỏi nghiên cứu: - Nhận thức của người dân tại TP. Cao Lãnh như nào về việc sử dụng nước uống đóng chai? - Mẫu mã, chất lượng, giá cả sản phẩm và thu nhập của người dân có ảnh hưởng như thế nào đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại TP.Cao Lãnh ? - Thị trường nước uống đóng chai tại TP.Cao Lãnh có đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại TP.Cao Lãnh không ? 4. Phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi về không gian: đề tài được thực hiện tại TP.Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp. 4.2 Phạm vi về thời gian: số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu năm 2010 và đề tài được thực hiện từ ngày 01/08/2010 đến ngày 01/11/2010. 4.3 Phạm vi về nội dung - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai tại TP.Cao Lãnh cụ thể là người dân tại P6-TP.Cao Lãnh. 5. Lược khảo tài liệu 5.1 Các nghiên cứu trong nước. 5.2 Các nghiên cứu ngoài nước.
  2. 6. Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp luận. - Hàm hồi quy mẫu: Y= a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4 + U. Trong đó: Y: nhu cầu sử dụng. X1: mẩu mã sản phẩm X2: giá cả sản phẩm (VNĐ/chai) X3: chất lượng sản phẩm. X4: thu nhập của người dân tại TP.Cao Lãnh (VNĐ/người/tháng) U: chi phí khác (VNĐ) 6.2 Phương pháp phân tích: 6.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: - Số liệu sơ cấp: Số liệu nhóm đi khảo sát và phỏng vấn người dân ở địa bàn - Số liệu thứ cấp: Số liệu được lấy trong các báo cáo bán hàng của các đại lí nước uống đóng chai tại TP.Cao Lãnh 6.2.2 Phương pháp phân tích : - Mục tiêu cụ thể 1: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại TP.Cao Lãnh. - Mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng phương pháp hàm hồi quy đa biến để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai tại TP. Cao Lãnh. - Mục tiêu cụ thể 3: Từ mô tả và phân tích ở trên sử dụng phương pháp tự luận để đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu của người dân. 7. Kết quả và thảo luận: 8. Kết luận và kiến nghị: 9. Tài liệu tham khảo: - Mai Văn Nam (2008). Giáo Trình Kinh Tế Lượng, Xuất Bản lần thứ 2, Nhà Văn Hóa Thông Tin. 10. Phụ lục chi phí: STT Công việc Số Số ngày Đơn giá/người/ngày Thành tiền người thực (đồng) (đồng) thực hiện hiện 1 Thu thập dữ liệu 5 3 50.000 750.000 thứ cấp 2 Viết đề cương 5 5 100.000 2.500.000 3 Báo cáo(duyệt) 5 0,5 500.000 đề cương 4 Thiết lập bảng 5 5 100.000 2.500.000 câu hỏi 5 Phỏng vấn thử 5 1 100.000 500.000 (khoảng 10%) 6 Mã hóa,nhập,xử 5 2 100.000 1.000.000 lý số liệu thứ
  3. cấp 7 Chỉnh sữa bảng 5 1 100.000 500.000 câu hỏi (nếu có) 8 5 15 100.000 7.500.000 Phỏng vấn chính thức 9 Xử lý số liệu 5 2 70.000 700.000 thô,mã hóa 10 Nhập liệu 5 10 50.000 2.500.000 11 Xử lý số 5 10 70.000 3.500.000 liệu,chạy hàm,phân tích 12 Viết báo cáo 5 30 150.000 22.500.000 13 Báo cáo nghiên 5 0,5 1.500.000 cứu 14 Chi phí khác (tối đa=5%tcp) 15 Tổng cộng 11. Phụ lục lịch hoạt động STT Công việc Ngày bắt Ngày kết Số ngày Địa điểm đầu thúc 1 Thu thập dữ liệu 01/08/10 03/08/10 3 TP. Cao Lãnh thứ cấp 2 Viết đề cương 04/08/10 08/08/10 5 TP. Cao Lãnh 3 Báo cáo(duyệt) 10/08/10 10/08/10 0,5 đề cương 4 Thiết lập bảng 11/08/10 15/08/10 5 TP. Cao Lãnh câu hỏi 5 Phỏng vấn thử 16/08/10 16/08/10 1 TP. Cao Lãnh (khoảng 10%) 6 Mã hóa,nhập,xử 17/08/10 18/08/10 2 lý số liệu thứ cấp 7 Chỉnh sữa bảng 19/08/10 19/08/10 1 câu hỏi (nếu có) 8 Phỏng vấn chính 20/08/10 04/09/10 15 TP. Cao Lãnh thức 9 Xử lý số liệu 05/09/10 06/09/10 2 thô,mã hóa 10 Nhập liệu 07/09/10 16/09/10 10 11 Xử lý số 17/09/10 26/09/10 10 liệu,chạy
  4. hàm,phân tích 12 Viết báo cáo 27/09/10 27/10/10 30 13 Báo cáo nghiệm 01/11/10 01/11/10 0,5 TP. Cao Lãnh thu Thành viên nhóm: Bùi Văn Lộc Em Lê Văn Toàn Lê Thanh Tâm Phạm Đình Sự Nguyễn Tạo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản