Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Chia sẻ: vietsuper

Mục tiêu chung: Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại thành phố cao lãnh.

Nội dung Text: Đề cương ứng cứu - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Đề cương nghiên cứu môn:
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KINH TẾ

Tên đề tài : Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng
chai của người dân tại TP.Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
Nội dung của đề tài nghiên cứu:
1. Giới thiệu tổng quan:
2. Mục tiêu nghiên cứu:
2.1 Mục tiêu chung:
Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai và đưa
ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống đóng
chai của người dân tại thành phố cao lãnh.
2.2 Mục tiêu cụ thể:
- Tìm hiểu thực trạng về nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại
thành phố cao lãnh.
- Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người
dân tại tp.cao lãnh.
- Đề ra các biện pháp cho nhà sản xuất đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống
đóng chai của người dân.
3. Kiểm định giả thiết và nhu cầu nghiên cứu
3.1 Kiểm định giả thiết:
- Đa số người dân tại thành phố cao lãnh có nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai.
- Mẫu mã, chất lượng, giá cả sản phẩm và thu nhập của người dân là nhân tố ảnh
hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại TP. Cao Lãnh.
- Thị trường nước uống đóng chai chưa đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước uống
đóng chai tại TP. Cao Lãnh.
3.2 Câu hỏi nghiên cứu:
- Nhận thức của người dân tại TP. Cao Lãnh như nào về việc sử dụng nước uống
đóng chai?
- Mẫu mã, chất lượng, giá cả sản phẩm và thu nhập của người dân có ảnh hưởng
như thế nào đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai của người dân tại TP.Cao
Lãnh ?
- Thị trường nước uống đóng chai tại TP.Cao Lãnh có đáp ứng được nhu cầu sử dụng
nước uống đóng chai của người dân tại TP.Cao Lãnh không ?
4. Phạm vi nghiên cứu
4.1 Phạm vi về không gian: đề tài được thực hiện tại TP.Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp.
4.2 Phạm vi về thời gian: số liệu sử dụng trong đề tài là số liệu năm 2010 và đề tài
được thực hiện từ ngày 01/08/2010 đến ngày 01/11/2010.
4.3 Phạm vi về nội dung
- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai tại
TP.Cao Lãnh cụ thể là người dân tại P6-TP.Cao Lãnh.
5. Lược khảo tài liệu
5.1 Các nghiên cứu trong nước.
5.2 Các nghiên cứu ngoài nước.
6. Phương pháp nghiên cứu
6.1 Phương pháp luận.
- Hàm hồi quy mẫu:
Y= a + bX1 + cX2 + dX3 + eX4 + U.
Trong đó:
Y: nhu cầu sử dụng.
X1: mẩu mã sản phẩm
X2: giá cả sản phẩm (VNĐ/chai)
X3: chất lượng sản phẩm.
X4: thu nhập của người dân tại TP.Cao Lãnh (VNĐ/người/tháng)
U: chi phí khác (VNĐ)
6.2 Phương pháp phân tích:
6.2.1 Phương pháp thu thập số liệu:
- Số liệu sơ cấp: Số liệu nhóm đi khảo sát và phỏng vấn người dân ở địa bàn
- Số liệu thứ cấp: Số liệu được lấy trong các báo cáo bán hàng của các đại lí nước
uống đóng chai tại TP.Cao Lãnh
6.2.2 Phương pháp phân tích :
- Mục tiêu cụ thể 1: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả nhu cầu sử dụng
nước uống đóng chai của người dân tại TP.Cao Lãnh.
- Mục tiêu cụ thể 2: Sử dụng phương pháp hàm hồi quy đa biến để phân tích các nhân
tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng nước uống đóng chai tại TP. Cao Lãnh.
- Mục tiêu cụ thể 3: Từ mô tả và phân tích ở trên sử dụng phương pháp tự luận để
đưa ra các biện pháp giúp nhà sản xuất đáp ứng nhu cầu của người dân.
7. Kết quả và thảo luận:
8. Kết luận và kiến nghị:
9. Tài liệu tham khảo:
- Mai Văn Nam (2008). Giáo Trình Kinh Tế Lượng, Xuất Bản lần thứ 2, Nhà Văn Hóa
Thông Tin.
10. Phụ lục chi phí:

STT Công việc Số Số ngày Đơn giá/người/ngày Thành tiền
người thực (đồng) (đồng)
thực hiện
hiện
1 Thu thập dữ liệu 5 3 50.000 750.000
thứ cấp
2 Viết đề cương 5 5 100.000 2.500.000
3 Báo cáo(duyệt) 5 0,5 500.000
đề cương
4 Thiết lập bảng 5 5 100.000 2.500.000
câu hỏi
5 Phỏng vấn thử 5 1 100.000 500.000
(khoảng 10%)
6 Mã hóa,nhập,xử 5 2 100.000 1.000.000
lý số liệu thứ
cấp
7 Chỉnh sữa bảng 5 1 100.000 500.000
câu hỏi (nếu có)
8 5 15 100.000 7.500.000
Phỏng vấn
chính thức

9 Xử lý số liệu 5 2 70.000 700.000
thô,mã hóa
10 Nhập liệu 5 10 50.000 2.500.000
11 Xử lý số 5 10 70.000 3.500.000
liệu,chạy
hàm,phân tích
12 Viết báo cáo 5 30 150.000 22.500.000
13 Báo cáo nghiên 5 0,5 1.500.000
cứu
14 Chi phí khác (tối
đa=5%tcp)
15 Tổng cộng

11. Phụ lục lịch hoạt động

STT Công việc Ngày bắt Ngày kết Số ngày Địa điểm
đầu thúc
1 Thu thập dữ liệu 01/08/10 03/08/10 3 TP. Cao Lãnh
thứ cấp
2 Viết đề cương 04/08/10 08/08/10 5 TP. Cao Lãnh
3 Báo cáo(duyệt) 10/08/10 10/08/10 0,5
đề cương
4 Thiết lập bảng 11/08/10 15/08/10 5 TP. Cao Lãnh
câu hỏi
5 Phỏng vấn thử 16/08/10 16/08/10 1 TP. Cao Lãnh
(khoảng 10%)
6 Mã hóa,nhập,xử 17/08/10 18/08/10 2
lý số liệu thứ cấp
7 Chỉnh sữa bảng 19/08/10 19/08/10 1
câu hỏi (nếu có)
8 Phỏng vấn chính 20/08/10 04/09/10 15 TP. Cao Lãnh
thức
9 Xử lý số liệu 05/09/10 06/09/10 2
thô,mã hóa
10 Nhập liệu 07/09/10 16/09/10 10
11 Xử lý số 17/09/10 26/09/10 10
liệu,chạy
hàm,phân tích
12 Viết báo cáo 27/09/10 27/10/10 30
13 Báo cáo nghiệm 01/11/10 01/11/10 0,5 TP. Cao Lãnh
thu
Thành viên nhóm:
Bùi Văn Lộc Em
Lê Văn Toàn
Lê Thanh Tâm
Phạm Đình Sự
Nguyễn Tạo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản