Đề học kỳ I môn Hóa lớp 12

Chia sẻ: Do Thi Thuy Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
591
lượt xem
151
download

Đề học kỳ I môn Hóa lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo đề thi học kỳ môn Hóa lớp 12

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề học kỳ I môn Hóa lớp 12

  1. Caâu   Hòa tan hoàn toàn 5,5g hỗn hợp gồm bột Zn và CuO trong 28 ml dd HNO3thu được 2,688 lít 7: khí màu nâu (đktc) a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ? b. Tính nồng độ mol/lít HNO3 ? Caâu   Hoàn tan hoàn toàn 2,16 g một kim loại (chưa rõ hóa trị) bằng dung dịch HNO3 thu được 8: 672ml N2O (đktc).xác định tên kin loại trên? Caâu   10: Hòa tan hoàn toàn 42g hỗn hợp Cu và Ag trong dd HNO3 1M thu được 4,48 lít NO(đktc) và hỗn hợp hai muối . a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu? b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Caâu   Nung 52,65 g CaCO3 ở 10000C rồi cho toàn bộ khí thoát ra hấp thụ hấp vào 500 ml dd 8: NaOH 1,8M . Hỏi thu được những muối nào, khối lượng bao nhiêu ? Biết hiệu suất phản ứng nhiệt phân CaCO3 là 95%. Caâu   Cho 224 ml CO2 (kđtc) hấp thu hết trong 100 ml dd KOH 0,15 M. Tính khối lượng những 9: chất trong dd tạo thành? Caâu   10: Nung 26,8 gam hỗn hợp CaCO3 và MgCO3 đến khối lượng không đổi thu được a gam chất rắn và 6,72 lít CO2 (đktc).Tìm giá trị a ? Câu 1: Vieát phöông trình phaân töû vaø ion thu goïn: a. Fe(OH)3 + H2SO4 b. NaHCO3 + NaOH Câu 2: Trộn 50ml dd NaOH 0,2M với 50ml dd HCl 0,24M. Tính pH của dd thu được Câu 1: Cho 35,2gam hoãn hôïp goàm Cu vaø CuO taùc duïng vôùi 300ml dung dòch HNO3 thu ñöôïc 4,48lít khí NO(ñktc). Tính noàng ñoä mol/lit cuûa dung dòch HNO3. Câu 3: Cho 100 ml dung dòch NaOH 1M taùc duïng vôùi 50 ml dung dòch H3PO4, sau phản ứng thu được muối hiđrophotphat. Tính nồng độ mol của dung dịch H3PO4
  2. Trường THPT BC Lê Quý Đôn ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI 11. Tổ: Hóa Học. Thời gian làm bài: 45 phút. Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng và cân bằng phương trình sau: a. Fe3O4 + HNO3  ? N2O + H2O b. Fe3O4 + HNO3  ? N2 + H2O c. Al + HNO3  ? NH4NO3 + H2O d. Mg + HNO3  ? NxOy + H2O Câu 2: Hòa tan hoàn toàn 5,5g hỗn hợp gồm bột Zn và CuO trong 28 ml dd HNO3thu được 2,688 lít khí màu nâu (đktc) a. Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ? b. Tính nồng độ mol/lít HNO3 ? Caâu 3: Cho 224 ml CO2 (kđtc) hấp thu hết trong 100 ml dd KOH 0,15 M. Tính khối lượng những chất trong dd tạo thành? Câu 4: Trộn 50ml dd Ba(OH)2 0,2M với 50ml dd HCl 0,24M. Tính pH của dd thu được Câu 5: Vieát phöông trình phaân töû vaø ion thu goïn: a. Fe(OH)2 + H2SO4 b. KHCO3 + KOH Câu 6: Hîp chÊt h÷u c¬ X (chøa C, H, N). X¸c ®Þnh CTPT cña X biÕt 2,25  g h¬i X chiÕm thÓ tÝch ®óng b»ng thÓ tÝch cña 1,6 g O 2  ®o ë cïng ®iÒu  kiÖn t0, p. (Biết  N = 14; C = 12; H = 1; O = 16; K = 39; Ba = 137; K = 65; Cu =  64; Cl = 35,5) Bài làm: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
  3. Trường THPT BC Lê Quý Đôn ĐỀ THI MÔN HÓA HỌC KHỐI 11. Tổ: Hóa Học. Thời gian làm bài: 45 phút. Câu 1: Hoàn thành các phương trình phản ứng và cân bằng phương trình sau: a. Fe3O4 + H2SO4  ? SO2 + H2O b. Fe3O4 + HNO3  ? N2O + H2O c. Zn + HNO3  ? NH4NO3 + H2O d. Fe + HNO3  ? NxOy + H2O Caâu 2: Hòa tan hoàn toàn 42g hỗn hợp Cu và Ag trong dd HNO3 1M thu được 4,48 lít NO(đktc) và hỗn hợp hai muối . a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu? b. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng? Câu 3: Cho 100 ml dung dòch NaOH 1M taùc duïng vôùi 50 ml dung dòch H 3PO 4, sau phản ứng thu được muối hiđrophotphat. Tính nồng độ mol của dung dịch H3PO4 Câu 4: Vieát phöông trình phaân töû vaø ion thu goïn: a. Fe(OH) 3 + H 2SO 4 b. NaHCO 3 + NaOH Câu 5: Trộn 50ml dd NaOH 0,2M với 50ml dd HCl 0,24M. Tính pH của dd thu được Câu 6: §èt ch¸y hoµn toµn x (mol) mét hîp chÊt h÷u c¬ X thu ® 3,36 ( l ) îc CO (®ktc) vµ 4,5 g H2O. Tìm gi¸ trÞ cña X ? 2 (Bi ết N = 14; C = 12; H = 1; O = 16; K = 39; Ba = 137; K = 65; Cu = 64; Cl = 35,5; P = 31) Bài làm: ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản