Đề khảo sát chất lượng học kì I- năm học 2010-2011 Môn vật lý

Chia sẻ: bocui02

Tham khảo tài liệu 'đề khảo sát chất lượng học kì i- năm học 2010-2011 môn vật lý', tài liệu phổ thông, vật lý phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Đề khảo sát chất lượng học kì I- năm học 2010-2011 Môn vật lý

Đề khảo sát chất lượng học kì I- năm học 2010-2011
Môn vật lý 11- thời gian làm bài 45 phút

I-Phần dành chung cho cả hai ban

Câu 1: Một quả cầu nhỏ mang điện tích Q=2.10-6C đặt trong không khí. Tính
a) Cường độ điện trường tại M cách tâm quả cầu khoảng R=20cm.
b) Lực điện tác dụng lên điện tích điểm q=-10-7C đặt tại M.

Câu 2: Điện phân dd một muối của Niken với điện cực bằng niken. Điện trở của bình
điện phân là R=5  , hiệu điện thế đặt vào hai cực của bìn điện phân là 20V, thời gian
điện phân là 1 giờ. Biết khối lượng mol của niken là 58 và có hoá tri bằng 2. Tính
a) Khối lượng niken thoát ra ở catốt
b) Nhiệt lượng toả ra trên bình điện phân trong thời gian điện phân
R1 M R2
II-Phần dành riêng cho từng ban
A B
Câu 3A:(Dành cho ban cơ bản)
Cho mạch điện như hình vẽ R3 N R4
E=36V, r =1.5 
R1=4  , R2=8  , R3=4  , R4=16 
Tính cường độ dòng điện qua các điện trở, hiệu điện thế hai
đầu mỗi điện trở và giữa hai điểm M,N E,r
Muốn đo UMN phải mắc cực dương của vôn kế vào điểm nào?

V
Câu 3B: (Dành cho ban nâng cao)
Cho mạch điện như hình vẽ E1,r1 E2,r2
E1=4V, r1=1,3  , E2=2V, r2=1,6 
C
Đ: 3V-3W, Rv rất lớn B
A R
a) R=7  Tính cường độ dòng điện qua bóng
Và số chỉ của vôn kế Đ
b) Điều chình R để Vôn kế chỉ 0. khi này đèn có
sang bình thường không? Xác định công suất của đèn khi đó
Đáp án:
Câu 1:
a) Cường độ điện trường tại M
6
Q 9 2.10
 4,5.105V / m
EM  k 2  9.10 . 1.5đ
2
r 0.2
b) Lực điện tác dụng lên điện tích q đặt tai M
F  q .EM  10 7.4, 5.105  4,5.102 N 1.5đ
Câu 2:
U 20
Cường độ dòng điện qua bình điện phân: I   0.5đ
 4A
R5
khối lượng Ni thoát ra ở K trong thời gian điện phân
1A
0.5đ
m It
Fn
1 58

=> m  .4.3600  4,33 g
96500 2
Nhiệt lượng toả ra trong thời gian điện phân trên là
Q=I2Rt=42.5.3600=324000J=324KJ 1đ
Câu 3A:
0.5đ
R12=R1+R2=12 
0.5đ
R34=R3+R4=20 
R .R
RAB  12 34  7, 5 0.5đ
R12  R34
E 36
cường độ dòng điện trong mạch: I    4A 0.5đ
RAB  r 7,5  1,5
0.25đ
UAB=I.RAB=30V
0.25đ
I1=I2=UAB/R12=2,5A
0.25đ
I3=I4=UAB/R34=1,5A
0.25đ
U1=I1R1=10V
0.25đ
U2=I2R2=20V
0.25đ
U3=I3R3=6V
0.25đ
U4=I4R4=24V
0.25đ
UMN=UMA+UAN=-U1+U3= -4V
Nối cực dương vào điểm N
Câu 3B:
U2
a) Điện trở của đèn: Rd  d  3
Pd
R.Rd 7.3
Điện trở mạch ngoài: RN    2,1
R  Rd 7  3
E1  E2 6
Cường độ dòng điện trong mạch chính: I    1, 2 A
RN  r1  r2 5
Hiệu điện thế giữa hai điểm AB,: U AB  I .RN  2,52V
U AB 2,52
Cường độ dòng điện qua bong: I d    0,84 A
Rd 3
Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn E2: UCB=E2-I.r2=2-1,2.1,6=0,08V
Số chỉ của vôn kế: 0,32V
b)Voon kế chỉ 0 => UCB=0
U  E2 2
cường độ dòng điện qua nguồn E2: I '  BC   1, 25 A
r2 1, 6
 Hiệu điện thế giữa hai điểm A,B khi đó:
/
U AB  E1  E2  I '.(r1  r2 )  6  1, 25.2,9  2,375V
 U’AB đèn tối hơn bt
/
U AB 2,3752
/
 Công suất của đèn: Pd    1,88W
Rd 3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản