ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT

Chia sẻ: Tô Minh Thuận | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
241
lượt xem
78
download

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu 1: Cho câu văn sau: Mưa mùa xuân xôn xao phơi phới. Những hạt mưa bé nhỏ mềm mại rơi mà như nhảy nhót. - Xác định từ đơn, từ ghép, từ láy trong câu văn trên. - Chỉ ra 2 danh từ, 2 động từ, 2 tính từ. Câu 2 : Chỉ ra các bộ phận chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong những câu sau đây: -Dưới mặt đất, nước mưa còn luồn lõi, chảy thành hàng ngàn vạn dòng mỏng manh. thương binh lặng lẽ trôi. -Mặt nước sông Sài Gòn long lanh năm xưa đã từng soi bóng Bác....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH GIỎI LỚP 4 MÔN TIẾNG VIỆT

  1. §Ò  kh¶o s¸t chÊt lîng Häc Sinh  giái líp 4 C©u 1: Cho c©u v¨n sau: Ma mïa xu©n x«n xao ph¬i phíi. Nh÷ng h¹t ma bРnhá mÒm  m¹i r¬i mµ nh nh¶y nhãt. ­ X¸c ®Þnh tõ ®¬n, tõ ghÐp, tõ l¸y trong c©u v¨n trªn. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………. ­ ChØ ra 2 danh tõ, 2 ®éng tõ, 2 tÝnh tõ. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………… C©u 2 : ChØ ra c¸c bé phËn chñ ng÷, vÞ ng÷, tr¹ng ng÷ trong  nh÷ng c©u sau ®©y: ­Díi mÆt ®Êt, níc ma cßn luån lâi, ch¶y thµnh hµng ngµn v¹n  dßng máng manh. th¬ng binh lÆng lÏ tr«i. ­MÆt   níc   s«ng   Sµi   Gßn   long   lanh   n¨m   xa   ®∙   tõng   soi   bãng  B¸c. C©u 3  S¾p xÕp c¸c tõ ng÷ sau ®©y thµnh c©u theo nhiÒu c¸ch: Nam     ®¸ bãng   trªn s©n. ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... ........................................................... .................................... Trong bµi "TruyÖn cæ níc m×nh", t¸c gi¶ L©m ThÞ Mü D¹ viÕt:                     "ThÞ th¬m th× giÊu ngêi th¬m               Ch¨m lµm th× ®îc ¸o c¬m cöa nhµ                     §Ïo cµy theo ý ngêi ta              SÏ thµnh khóc gç ch¼ng ra viÖc g×" H∙y viÕt nh÷ng ®iÒu c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ trªn. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………….. C©u 6 : Hoa phîng­ loµi hoa g¾n víi tuæi häc trß, víi bao  kØ niÖm ®Ñp. Em h∙y t¶ c©y phîng ®ang mïa hoa në ré vµ nªu  kØ niÖm cña m×nh. §¸p ¸n m«n tiÕng viÖt – líp 4 C©u C¸ch lµm §iÓ m C©u  Tõ ®¬n: Ma, nh÷ng, r¬i, mµ, nh . Mçi  1 Tõ ghÐp: mïa xu©n, h¹t ma, bРnhá.  tõ  Tõ l¸y: x«n xao, ph¬i phíi, mÒm m¹i, nh¶y nhãt. t×m  Danh tõ :  mïa xu©n , h¹t ma ( Ma ) ®ón §éng tõ : r¬i , nh¶y nhãt (x«n xao ) g  TÝnh tõ : bРnhá, mÒm m¹i (ph¬i phíi) 0,1  ® C©u  ­D   íi mÆt ®Êt  n   a  cßn luån lâi,   ch¶y thµnh hµng  Mçi   ,  íc m  2 ngµn v¹n dßng máng  chç                     TN                                 CN                             VN   VN ®ón manh.  g  ­Trong   ®ªm   tèi   mÞt   mïng,  trªn   dßng   s«ng   mªnh   m«ng,  0,2  chiÕc thuyÒn cña m¸ B¶y    ®                                             TN  TN                                                        CN   chë th   ¬ng binh    lÆng lÏ tr«i.                                 VN ­MÆt n     íc s«ng Sµi Gßn long lanh  n¨m x    ®∙ tõng soi        a bãng B¸c.                                                 CN  TN                   VN C©u3 Nam ®¸ bãng, trªn s©n. Mçi     Trªn s©n, Nam ®¸ bãng . c©u    §¸ bãng Nam, trªn s©n . ®ón   Nam trªn s©n  ®¸ bãng . g  0,5 
  3. ® C©u  ViÕt ®îc mét ®o¹n v¨n ng¾n vÒ mét chñ ®Ò tù chän (4  1,5 4 ®Õn 5 c©u) trong ®ã cã sö dông 3 kiÓu c©u kÓ ®∙ häc  (Ai lµm g×? Ai lµ g×? Ai thÕ nµo?) 0,5 ChØ ra ®îc      mét c©u kÓ kiÓu "Ai lµm g×" 0,5                          mét c©u kÓ kiÓu "Ai lµ g×?' 0,5                         mét c©u kÓ kiÓu "Ai lµ thÕ  nµo" C©u  ViÕt nh÷ng ®iÒu c¶m nhËn cña em vÒ ®o¹n th¬ trªn gåm: 5 ­ TruyÖn cæ níc m×nh hµm chøa bao bµi häc quý b¸u, ®ã  2,0 lµ bµi häc vÒ ®¹o lÝ lµm ngêi: sèng ph¶i ch©n thËt  ch©n   thµnh,   ph¶i   ch¨m   lµm,   siªng   n¨ng,   ph¶i   cã   trÝ  tuÖ ®õng a dua.T¸c gi¶ gîi lªn thËt khÐo truyÖn "TÊm  2,0 c¸m" ,truyÖn "§Ïo cµy gi÷a ®êng" ®Ó nãi vÒ nh÷ng bµi  häc do «ng cha göi l¹i ®êi sau qua truyÖn cæ. ­ " TruyÖn cæ níc m×nh"lµ mét bµi th¬ hay, gi¶n dÞ mµ  ®Ëm ®µ. Bµi th¬ gióp mçi tuæi th¬ chóng ta thªm yªu  truyÖn cæ cña ®Êt níc m×nh, d©n téc m×nh.§äc bµi th¬  cña L©m ThÞ Mü D¹, chóng ta míi hiÓu râ v× sao nh©n  d©n ta tõ ngêi trΠ®Õn ngêi giµ, ai còng yªu thÝch  truyÖn cæ níc m×nh. C©u  ­ T¶ ®óng chñ ®Ò, ®ñ 3 phÇn. 3.0 6 ­ Nªu kØ niÖm cña m×nh 3,0 ­ C©u v¨n ng¾n ngän, diÔn ®¹t m¹ch l¹c,tr×nh bµy s¹ch  1,0 ®Ñp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản