Đề kiểm tra 1 tiết Lý 12 - Bài 1

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
85
lượt xem
5
download

Đề kiểm tra 1 tiết Lý 12 - Bài 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 bài 1 tư liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết Lý 12 - Bài 1

  1. 301 Họ và tên :…………………………………Lớp 12A KIỂM TRA 1 TIẾT LỚP 12 BÀI SỐ 1 Thời gian làm bài : 45 phút. ĐỀ BÀI Câu 1 : Một com lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,8 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T1 = 0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là : A. T = 0,7 s B. T = 0,8 s C. T = 1,0 s D. T = 1,4 s Câu 2 : Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 8cos(t) cm và x2 = 2 8cos(t + ) cm. Biểu thức dao động tổng hợp là: 3 A. x = 8 cos(t + /4) cm B. x = 8 3 cos(t + /4) cm C. x = 8 cos(t + /3) cm D. x = 8 3 cos(t + /3) cm Câu 3 : Dây AB dài 15 cm đầu B cố định. Đầu A là một nguồn dao động với tần số 10 Hz, ta thấy trên dây có sóng dừng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 50cm/s. Số bó sóng quan sát được trên dây là A. 4. B. 6. C. 7. D. 5 Câu 4 : Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4t + /2)cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là A. a = 0 B. a = 946,5 cm/s2. C. a = - 946,5 cm/s2 D. a = 947,5 cm/s. Câu 5 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T= 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy  2  10) . Độ cứng của lò xo là A. k = 0,156 N/m B. k = 32 N/m C. k = 64 N/m D. k = 6400 N/m Câu 6 : Sóng ngang là sóng: A. Lan truyền theo phương nằm ngang. B. Có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. C. Có các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. D. Có các phần tử sóng dao động theo cùng phương với phương truyền sóng. Câu 7 : Hãy chọn câu đúng. Để tạo ra sóng dừng trên sợi dây có hai đàu cố định thì độ dài của dây phải bằng : A. Một số nguyên lần bước sóng. B. Một số nguyên lần nửa bước sóng. C. Một số lẻ lần nửa bước sóng. D. Một số lẻ lần bước sóng. Câu 8 : Trong một hệ sóng, hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau một phần ba lần bước sóng sẽ dao động lệch pha nha nhau    2 A. rad. B. rad C. rad. D. rad. 2 6 3 3 Câu 9 : Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động : A. Điều hòa cùng phương, khác tần số với hai dao động trên. B. Điều hòa khác phương, tần số với hai dao động trên.
  2. C. Điều hòa khác phương, cùng tần số với hai dao động trên. D. Điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động trên. Câu 10 : Hai nguồn nào dưới đây là hai nguồn kết hợp ? Hai nguồn có : A. Cùng tần số. B.Cùng biên độ dao động. C. Cùng pha ban đầu. D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. Câu 11 : Đặc trưng sinh lý của âm gồm : A. Độ to B. Độ cao C. Âm sắc D. Cả 3 đáp án A, B, C. Câu 12 : Dao động điều hòa là : A. Dao động có phương trình tuân theo quy luật hình sin hoặc hình cosin đối với thời gian. B. Có chu kì riêng phụ thuộc vào đặc tính của hệ. C. Có cơ năng không đổi và tỉ lệ với bình phương biên độ D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng. Câu 13 : Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4t + /2)cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là. A. v = 0 B. v = 75,4cm/s C. v = -75,4cm/s D. V = 6cm/s. Câu 14 : Tốc độ góc của con lắc lò xo được tính theo công thức : k k m A.   B.   2 C.   D. m m k m   2 k Câu 15 : Người ta có thể nghe được âm có tần số : A. Trên 20 000 HzTừ B. 16 Hz đến 20 000 HzTừ C. Dưới 16 Hz D. thấp đến cao Câu 16 : Vị trí cực đại giao thoa trong hiện tượng giao thoa sóng được xác định bằng công thức ?  A. d2 – d1 = 2  B. d2 – d1 = k C. d2 – d1 = k  2 D. d2 – d1 = (2k+1)  Câu 17 : Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là.  A. x = 4cos(2t)cm B. x = 4cos( t  )cm C. x = 4cos(t)cm D. x = 2  4cos( t  ) cm 2 Câu 18 : Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà với chu kì m l k A. T = 2  B. T = 2  C. T = 2  k g m g D. T = 2  l
  3. Câu 19 : Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc A. Tăng lên 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 4 lần. Câu 20 : Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy  2  10) dao động điều hoà với chu kì là A. T = 0,1 s B. T = 0,2 C. T = 0,3 s D. T = 0,4 s Câu 21 : Một con lắc dao động chậm tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Phần năng lượng con lắc mất đi trong một dao động toàn phần bằng bao nhiêu : A. 6% B. 3 % C. 9 % D. 94 % Câu 22 : Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi: A. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô. B.Dao động của quả lắc đồng hồ. C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. D. Cả B và C. Câu 23: Đầu một dây đàn hồi dao động với phương trình u = 5cosπt (cm). Biết tốc độ truyền sóng trên dây bằng 5 m/s và biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động tại điểm M trên dây cách A đọan x = 2,5 m là A. uM = 5cos(πt +  / 2 ) cm B. uM = 5cos(πt -  / 2 ) cm C. uM = 5cos(πt -  / 4 ) cm D. uM = 5cos(πt) cm Câu 24 : Một sóng cơ có bước sóng là 2m, tần số sóng là 1 Hz thì vận tốc truyền sóng bằng : A. 0,5 m/s B. 1 m/s C. 1,5 m/s D. 2m/s Câu 25 : Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động bằng : A. 1m B. 0,5 m C. 2m D. 0,25m ------*-*------- BÀI LÀM Câ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 u 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 Đ áp án
  4. 304 Họ và tên :…………………………………Lớp 12A KIỂM TRA 45 PHÚT BÀI SỐ 1 Thời gian làm bài : 45 phút. ĐỀ BÀI Câu 1 : Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà với chu kì m l k g A. T = 2  B. T = 2  C. T = 2  D. T = 2  k g m l Câu 2 : Dao động điều hòa là : A. Dao động có phương trình tuân theo quy luật hình sin hoặc hình cosin đối với thời gian. B. Có chu kì riêng phụ thuộc vào đặc tính của hệ. C. Có cơ năng không đổi và tỉ lệ với bình phương biên độ D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng. Câu 3 : Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4t + /2)cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là. A. v = 0 B. v = 75,4cm/s C. v = -75,4cm/s D. V = 6cm/s. Câu 4 : Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4t + /2)cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là A. a = 0 B. a = 946,5 cm/s2. C. a = - 946,5 cm/s2 D. a = 947,5 cm/s. Câu 5 : Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động : A. Điều hòa cùng phương, khác tần số với hai dao động trên. B. Điều hòa khác phương, tần số với hai dao động trên. C. Điều hòa khác phương, cùng tần số với hai dao động trên. D. Điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động trên. Câu 6: Đầu một dây đàn hồi dao động với phương trình u = 5cosπt (cm). Biết tốc độ truyền sóng trên dây bằng 5 m/s và biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động tại điểm M trên dây cách A đọan x = 2,5 m là A. uM = 5cos(πt +  / 2 ) cm B. uM = 5cos(πt -  / 2 ) cm C. uM = 5cos(πt -  / 4 ) cm D. uM = 5cos(πt) cm Câu 7 : Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động bằng : A. 1m B. 0,5 m C. 2m D. 0,25m Câu 8 : Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là.   A. x = 4cos(2t)cm B. x = 4cos( t  )cm C. x = 4cos(t)cm D. x = 4cos( t  ) cm 2 2 Câu 9 : Một com lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,8 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T1 = 0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là : A. T = 0,7 s B. T = 0,8 s C. T = 1,0 s D. T = 1,4 s Câu 10 : Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc A. Tăng lên 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 4 lần. 2 Câu 11 : Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy   10) dao động điều hoà với chu kì là A. T = 0,1 s B. T = 0,2 C. T = 0,3 s D. T = 0,4 s Câu 12 : Trong một hệ sóng, hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau một phần ba lần bước sóng sẽ dao động lệch pha nha nhau    2 A. rad. B. rad C. rad. D. rad. 2 6 3 3 Câu 13 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T= 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy  2  10) . Độ cứng của lò xo là A. k = 0,156 N/m B. k = 32 N/m C. k = 64 N/m D. k = 6400 N/m
  5. 2 Câu 14 : Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 8cos(t) cm và x2 = 8cos(t + ) cm. Biểu 3 thức dao động tổng hợp là: A. x = 8 cos(t + /4) cm B. x = 8 3 cos(t + /4) cm C. x = 8 cos(t + /3) cm D. x = 8 3 cos(t + /3) cm Câu 15 : Hãy chọn câu đúng. Để tạo ra sóng dừng trên sợi dây có hai đàu cố định thì độ dài của dây phải bằng : A. Một số nguyên lần bước sóng. B. Một số nguyên lần nửa bước sóng. C. Một số lẻ lần nửa bước sóng. D. Một số lẻ lần bước sóng. Câu 16 : Dây AB dài 15 cm đầu B cố định. Đầu A là một nguồn dao động với tần số 10 Hz, ta thấy trên dây có sóng dừng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 50cm/s. Số bó sóng quan sát được trên dây là A. 4. B. 6. C. 7. D. 5 Câu 17 : Đặc trưng sinh lý của âm gồm : A. Độ to B. Độ cao C. Âm sắc D. Cả 3 đáp án A, B, C. Câu 18 : Người ta có thể nghe được âm có tần số : A. Trên 20 000 HzTừ B. 16 Hz đến 20 000 HzTừ C. Dưới 16 Hz D. thấp đến cao Câu 19 : Tốc độ góc của con lắc lò xo được tính theo công thức : k k m m A.   B.   2 C.   D.   2 m m k k Câu 20 : Một con lắc dao động chậm tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Phần năng lượng con lắc mất đi trong một dao động toàn phần bằng bao nhiêu : A. 6% B. 3 % C. 9 % D. 94 % Câu 21 : Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi: A. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô. B.Dao động của quả lắc đồng hồ. C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. D. Cả B và C. Câu 22 : Vị trí cực đại giao thoa trong hiện tượng giao thoa sóng được xác định bằng công thức ?  A. d2 – d1 = 2  B. d2 – d1 = k C. d2 – d1 = k  D. d2 – d1 = (2k+1)  2 Câu 23 : Sóng ngang là sóng: A. Lan truyền theo phương nằm ngang. B. Có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. C. Có các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. D. Có các phần tử sóng dao động theo cùng phương với phương truyền sóng. Câu 24 : Một sóng cơ có bước sóng là 2m, tần số sóng là 1 Hz thì vận tốc truyền sóng bằng : A. 0,5 m/s B. 1 m/s C. 1,5 m/s D. 2m/s Câu 25 : Hai nguồn nào dưới đây là hai nguồn kết hợp ? Hai nguồn có : A. Cùng tần số. B.Cùng biên độ dao động. C. Cùng pha ban đầu. D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. ------*-*------- BÀI LÀM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án
  6. 308 Họ và tên :…………………………………Lớp 12A KIỂM TRA 45 PHÚT BÀI SỐ 1 Thời gian làm bài : 45 phút. ĐỀ BÀI Câu 1 : Con lắc đơn chiều dài l dao động điều hoà với chu kì m l k g A. T = 2  B. T = 2  C. T = 2  D. T = 2  k g m l Câu 2 : Dao động điều hòa là : A. Dao động có phương trình tuân theo quy luật hình sin hoặc hình cosin đối với thời gian. B. Có chu kì riêng phụ thuộc vào đặc tính của hệ. C. Có cơ năng không đổi và tỉ lệ với bình phương biên độ D. Cả ba đáp án A, B, C đều đúng. Câu 3 : Một vật dao động điều hoà theo phương trình x=6cos(4t + /2)cm, vận tốc của vật tại thời điểm t = 7,5s là. A. v = 0 B. v = 75,4cm/s C. v = -75,4cm/s D. V = 6cm/s. Câu 4 : Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(4t + /2)cm, gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là A. a = 0 B. a = 946,5 cm/s2. C. a = - 946,5 cm/s2 D. a = 947,5 cm/s. Câu 5 : Dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số là một dao động : A. Điều hòa cùng phương, khác tần số với hai dao động trên. B. Điều hòa khác phương, tần số với hai dao động trên. C. Điều hòa khác phương, cùng tần số với hai dao động trên. D. Điều hòa cùng phương, cùng tần số với hai dao động trên. Câu 6: Đầu một dây đàn hồi dao động với phương trình u = 5cosπt (cm). Biết tốc độ truyền sóng trên dây bằng 5 m/s và biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phương trình dao động tại điểm M trên dây cách A đọan x = 2,5 m là A. uM = 5cos(πt +  / 2 ) cm B. uM = 5cos(πt -  / 2 ) cm C. uM = 5cos(πt -  / 4 ) cm D. uM = 5cos(πt) cm Câu 7 : Một sợi dây dài 1m, hai đầu cố định và rung với hai múi thì bước sóng của dao động bằng : A. 1m B. 0,5 m C. 2m D. 0,25m Câu 8 : Một vật dao động điều hoà với biên độ A = 4cm và chu kì T = 2s, chọn gốc thời gian là lúc vật đi qua VTCB theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là.   A. x = 4cos(2t)cm B. x = 4cos( t  )cm C. x = 4cos(t)cm D. x = 4cos( t  ) cm 2 2 Câu 9 : Một com lắc đơn có độ dài l1 dao động với chu kì T1 = 0,8 s. Một con lắc đơn khác có độ dài l2 dao động với chu kì T1 = 0,6 s. Chu kì của con lắc đơn có độ dài l1 + l2 là : A. T = 0,7 s B. T = 0,8 s C. T = 1,0 s D. T = 1,4 s Câu 10 : Con lắc đơn dao động điều hoà, khi tăng chiều dài của con lắc lên 4 lần thì tần số dao động của con lắc A. Tăng lên 2 lần. B. Giảm đi 2 lần. C. Tăng lên 4 lần. D. Giảm đi 4 lần. 2 Câu 11 : Con lắc lò xo gồm vật m = 100g và lò xo k =100 N/m, (lấy   10) dao động điều hoà với chu kì là A. T = 0,1 s B. T = 0,2 C. T = 0,3 s D. T = 0,4 s Câu 12 : Trong một hệ sóng, hai điểm nằm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau một phần ba lần bước sóng sẽ dao động lệch pha nha nhau    2 A. rad. B. rad C. rad. D. rad. 2 6 3 3 Câu 13 : Một con lắc lò xo dao động điều hoà với chu kì T= 0,5 s, khối lượng của quả nặng là m = 400g, (lấy  2  10) . Độ cứng của lò xo là A. k = 0,156 N/m B. k = 32 N/m C. k = 64 N/m D. k = 6400 N/m
  7. 2 Câu 14 : Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số: x1 = 8cos(t) cm và x2 = 8cos(t + ) cm. Biểu 3 thức dao động tổng hợp là: A. x = 8 cos(t + /4) cm B. x = 8 3 cos(t + /4) cm C. x = 8 cos(t + /3) cm D. x = 8 3 cos(t + /3) cm Câu 15 : Hãy chọn câu đúng. Để tạo ra sóng dừng trên sợi dây có hai đàu cố định thì độ dài của dây phải bằng : A. Một số nguyên lần bước sóng. B. Một số nguyên lần nửa bước sóng. C. Một số lẻ lần nửa bước sóng. D. Một số lẻ lần bước sóng. Câu 16 : Dây AB dài 15 cm đầu B cố định. Đầu A là một nguồn dao động với tần số 10 Hz, ta thấy trên dây có sóng dừng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 50cm/s. Số bó sóng quan sát được trên dây là A. 4. B. 6. C. 7. D. 5 Câu 17 : Đặc trưng sinh lý của âm gồm : A. Độ to B. Độ cao C. Âm sắc D. Cả 3 đáp án A, B, C. Câu 18 : Người ta có thể nghe được âm có tần số : A. Trên 20 000 HzTừ B. 16 Hz đến 20 000 HzTừ C. Dưới 16 Hz D. thấp đến cao Câu 19 : Tốc độ góc của con lắc lò xo được tính theo công thức : k k m m A.   B.   2 C.   D.   2 m m k k Câu 20 : Một con lắc dao động chậm tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì biên độ giảm 3%. Phần năng lượng con lắc mất đi trong một dao động toàn phần bằng bao nhiêu : A. 6% B. 3 % C. 9 % D. 94 % Câu 21 : Trong những dao động tắt dần sau đây, trường hợp nào tắt dần nhanh là có lợi: A. Dao động của khung xe khi qua chỗ đường mấp mô. B.Dao động của quả lắc đồng hồ. C. Dao động của con lắc lò xo trong phòng thí nghiệm. D. Cả B và C. Câu 22 : Vị trí cực đại giao thoa trong hiện tượng giao thoa sóng được xác định bằng công thức ?  A. d2 – d1 = 2  B. d2 – d1 = k C. d2 – d1 = k  D. d2 – d1 = (2k+1)  2 Câu 23 : Sóng ngang là sóng: A. Lan truyền theo phương nằm ngang. B. Có các phần tử sóng dao động theo phương nằm ngang. C. Có các phần tử sóng dao động theo phương vuông góc với phương truyền sóng. D. Có các phần tử sóng dao động theo cùng phương với phương truyền sóng. Câu 24 : Một sóng cơ có bước sóng là 2m, tần số sóng là 1 Hz thì vận tốc truyền sóng bằng : A. 0,5 m/s B. 1 m/s C. 1,5 m/s D. 2m/s Câu 25 : Hai nguồn nào dưới đây là hai nguồn kết hợp ? Hai nguồn có : A. Cùng tần số. B.Cùng biên độ dao động. C. Cùng pha ban đầu. D. Cùng tần số và hiệu số pha không đổi theo thời gian. ------*-*------- BÀI LÀM Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Đáp án
Đồng bộ tài khoản