Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 11

Chia sẻ: 25-06-1980

Tài liệu tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 11 giúp các bạn ôn thi hóa học tốt hơn

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết môn hóa học lớp 11

TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4
LONG MÔN HÓA HỌC
TỔ HÓA
KHỐI 11CB
Mã đề thi 001
Họ và tên ..........................................................................
Lớp 11A......
I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Cho laàn löôït caùc chaát C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5CH2OH vaøo dung
dòch NaOH ñun noùng. Hoûi maáy chaát coù phaûn öùng ?
A. Moät chaát. B. Hai chaát. C. Ba chaát. D. Boán chaát.
Câu 2: Số đồng phân của ancol C3H7OH là:
A. 4 B. 5 C. 2 D. 3
Câu 3: Hãy chọn câu đúng khi so sánh tính chất hóa học khác nhau giữa ancol etylic và phenol .
A. cả hai đều phản ứng được với dung dịch NaOH.
B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH còn ancol etylic thì không.
C. Ancol etylic phản ứng được với NaOH còn phenol thì không.
D. Cả hai đều phản ứng được với axit HBr.
Câu 4: Công thức nào sau đây là công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở:
A. CnH2nO B. CnH2n + 2O
C. CnH2n + 2Ox ( với x ≥2) D. CnH2n + 1OH
Câu 5: Ancol no, đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là
A. ancol bậc 2. B. ancol bậc 3.
C. ancol bậc 1. D. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.
Câu 6: Cho 4,6 gam ancol etylic phản ứng vừa đủ với Na, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (ở
đktc). Giá trị V là
A. 2,24 lít. B. 3,36 lít. C. 1,12 lít. D. 4,48 lít.
Câu 7: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?
D. Tinh bột.
A. Anđehit axetic. B. Etilen. C. Etylclorua.
Câu 8: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH 3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC)
thì số ete thu được tối đa là
A. 1. B. 4. C. 2. D. 3.
Câu 9: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2-CH2OH (X); CH2-CH2-CH2OH (Y);
HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác
dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
A. Z, R, T. B. X, Y, Z, T. C. X, Z, T. D. X, Y, R, T.
Câu 10: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?
A. metan và etan B. etilen và propilen C. etilen và stiren D. toluen và stiren
Câu 11: Ancol etylic (C2H5OH) tác dụng được với tất cả các chất nào trong các dãy sau
A. CuO, KOH, HBr. B. Na, HBr, CuO. C. Na, HBr, Fe. D. Na, HBr, NaOH.
Câu 12: Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng xaûy ra:
t0cao
A. C2H5OH + NaOH OC2H5ONa + H2O B. C6H5Cl + NaOH P cao→ C6H5OH + NaCl 
C. C6H5OH + NaOH O C6H5ONa + H2O D. C2H5OH + Na OC2H5ONa + ½ H2
Câu 13: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren và ancol
benzylic là:
A. Na B. dd Br2 C. dd NaOH D. Quỳ tím
Câu 14: Trong số các đồng phân chứa nhân thơm có công thức phân tử C 7H8O. Số lượng đồng
phân tác dụng được với NaOH là:
A. 4. B. 2. C. 5. D. 3.
Câu 15: Moät ancol ñôn chöùc A coù coâng thöùc phaân töû laø C4H10O. Oxi hoaù A
taïo ra anñehit, taùch nöôùc taïo anken maïch khoâng nhaùnh. Coâng thöùc caáu
taïo cuûa A laø
A. CH3CH2CH2CH2OH. B. CH3CHOHCH2CH3. C. (CH3)2CHCH2OH. D. (CH3)3COH.

Câu 16: Cho các phản ứng :
t0
HBr + C2H5OH  → C2H4 + Br2 .
C2H6 + Br2 → .
askt (1:1mol)
C2H4 + HBr 
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :
A. 3. B. 4 C. 2. D. 1
Câu 17: Cho phenol tác dụng với dung dịch Br2 dư, thu được kết tủa có tên là:
A. bromphenol B. 1,3,5-tribromphenol
C. 2,4,6-tribromphenol D. m-bromphenol
Câu 18: Khối lượng CO2 thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1,15 gam ancol etylic là:
A. 1,32 gam B. 2,2 gam C. 2,75 gam. D. 1,76 gam
Câu 19: Cho 3,00 gam moät ancol X no, ñôn chöùc, maïch hôû taùc duïng vôùi natri
dö thaáy coù 0,56 lít khí thoaùt ra (ôû ñktc). Coâng thöùc phaân töû cuûa X
laø
A. C2H6O. B. C3H8O. C. C4H10O. D. C5H12O.
Câu 20: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:
A. C5H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5OH + NaOH
C. C6H5OH + Na. D. C6H5ONa + Br2
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1(1,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có):

() () () () ()
1 2 3 4 5
CH4  C2H2  C6H6  C6H5Br  C6H5OH  C6H5ONa
→ → → → →
Câu 2 (2,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng
đẳng kế tiếp. Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí CO2 (đktc).
a> Xác định CTCT của 2 ancol.
b> Dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư. Thấy
bình 1 tăng m1g, bình 2 tăng m2g. Tính m1 và m2?
c> Đun nóng hỗn hợp 0,01mol 2 ancol trên với CuO, dư thấy khối lượng chất rắn giảm m3g. Tính m3?
TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4
LONG MÔN HÓA HỌC
TỔ HÓA
KHỐI 11CB
Mã đề thi 002
Họ và tên ..........................................................................
Lớp 11A......
I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Cho 4,6 gam ancol etylic phản ứng vừa đủ với Na, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (ở
đktc). Giá trị V là
A. 1,12 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít.
Câu 2: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2-CH2OH (X); CH2-CH2-CH2OH (Y);
HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác
dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
A. X, Z, T. B. Z, R, T. C. X, Y, Z, T. D. X, Y, R, T.
Câu 3: Moät ancol ñôn chöùc A coù coâng thöùc phaân töû laø C4H10O. Oxi hoaù A
taïo ra anñehit, taùch nöôùc taïo anken maïch khoâng nhaùnh. Coâng thöùc caáu
taïo cuûa A laø
A. CH3CH2CH2CH2OH. B. CH3CHOHCH2CH3. C. (CH3)2CHCH2OH. D. (CH3)3COH.
Câu 4: Cho phenol tác dụng với dung dịch Br2 dư, thu được kết tủa có tên là:
A. bromphenol B. 2,4,6-tribromphenol
C. 1,3,5-tribromphenol D. m-bromphenol
Câu 5: Cho 3,00 gam moät ancol X no, ñôn chöùc, maïch hôû taùc duïng vôùi natri
dö thaáy coù 0,56 lít khí thoaùt ra (ôû ñktc). Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø
A. C2H6O. B. C3H8O. C. C4H10O. D. C5H12O.
Câu 6: Khối lượng CO2 thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1,15 gam ancol etylic là:
A. 2,2 gam B. 1,32 gam C. 1,76 gam D. 2,75 gam.
Câu 7: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:
A. C6H5ONa + Br2 B. C6H5OH + NaOH
C. C5H5ONa + CO2 + H2O D. C6H5OH + Na.
Câu 8: Hãy chọn câu đúng khi so sánh tính chất hóa học khác nhau giữa ancol etylic và phenol .
A. Cả hai đều phản ứng được với axit HBr.
B. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH còn ancol etylic thì không.
C. Ancol etylic phản ứng được với NaOH còn phenol thì không.
D. cả hai đều phản ứng được với dung dịch NaOH.
Câu 9: Cho laàn löôït caùc chaát C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5CH2OH vaøo dung
dòch NaOH ñun noùng. Hoûi maáy chaát coù phaûn öùng ?
A. Moät chaát. B. Hai chaát. C. Ba chaát. D. Boán chaát.
Câu 10: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?
A. Tinh bột. B. Etilen. C. Anđehit axetic. D. Etylclorua.
Câu 11: Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng xaûy ra:
A. C6H5OH + NaOH OC6H5ONa + H2O B. C2H5OH + NaOH OC2H5ONa + H2O
t0cao
D C6H5Cl + NaOH P cao→ C6H5OH + NaCl

C. C2H5OH + Na O C2H5ONa + ½ H2 .
Câu 12: Ancol no, đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là
A. ancol bậc 3. B. ancol bậc 2.
C. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. D. ancol bậc 1.
Câu 13: Trong số các đồng phân chứa nhân thơm có công thức phân tử C 7H8O. Số lượng đồng
phân tác dụng được với NaOH là:
A. 4. B. 5. C. 3. D. 2.
Câu 14: Số đồng phân của ancol C3H7OH là:
A. 5 B. 4 C. 3 D. 2
Câu 15: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren và ancol
benzylic là:
A. Quỳ tím B. dd Br2 C. dd NaOH D. Na
Câu 16: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC)
thì số ete thu được tối đa là
A. 3. B. 1. C. 2. D. 4.
Câu 17: Cho các phản ứng :
t0
HBr + C2H5OH  → C2H4 + Br2 .
C2H6 + Br2 → .
askt (1:1mol)
C2H4 + HBr 
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :
A. 2. B. 3. C. 1 D. 4
Câu 18: Ancol etylic (C2H5OH) tác dụng được với tất cả các chất nào trong các dãy sau
A. Na, HBr, Fe. B. Na, HBr, NaOH. C. Na, HBr, CuO. D. CuO, KOH, HBr.
Câu 19: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?
A. toluen và stiren B. etilen và stiren C. etilen và propilen D. metan và etan
Câu 20: Công thức nào sau đây là công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở:
B. CnH2n + 2Ox ( với x ≥2)
A. CnH2nO
C. CnH2n + 2O D. CnH2n + 1OH
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1(1,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có):
( 1) ( 3) ( 4)
( 2)
C2H2  C2H4  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO
→ → →

↓ ( 5)
C2H4
Câu 2(2,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng
đẳng kế tiếp. Sau phản ứng thu được 0,672 lít khí CO2 (đktc).
a> Xác định CTCT của 2 ancol.
b> Dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư. Thấy
bình 1 tăng m1g, bình 2 tăng m2g. Tính m1 và m2?
c> Đun nóng hỗn hợp 0,02mol 2 ancol trên với CuO, dư thấy khối lượng chất rắn giảm m3g. Tính m3?

-----------------------------------------------
TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4
LONG MÔN HÓA HỌC
TỔ HÓA
KHỐI 11CB
Mã đề thi 003
Họ và tên ..........................................................................
Lớp 11A......
I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Cho phenol tác dụng với dung dịch Br2 dư, thu được kết tủa có tên là:
A. bromphenol B. 1,3,5-tribromphenol
C. m-bromphenol D. 2,4,6-tribromphenol
Câu 2: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?
A. etilen và propilen B. toluen và stiren C. etilen và stiren D. metan và etan
Câu 3: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:
A. C5H5ONa + CO2 + H2O B. C6H5ONa + Br2
C. C6H5OH + Na. D. C6H5OH + NaOH
Câu 4: Công thức nào sau đây là công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở:
A. CnH2nO B. CnH2n + 2O
C. CnH2n + 2Ox ( với x ≥2) D. CnH2n + 1OH
Câu 5: Cho laàn löôït caùc chaát C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5CH2OH vaøo dung
dòch NaOH ñun noùng. Hoûi maáy chaát coù
phaûn öùng ?
A. Moät chaát. B. Hai chaát. C. Ba chaát. D. Boán chaát.
Câu 6: Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng xaûy ra:
0
A. C6H5Cl + NaOH t C6H5OH + NaCl

cao
B. C2H5OH + Na OC2H5ONa + ½
P cao

H2
C. C2H5OH + NaOH O C2H5ONa + H2O D. C6H5OH + NaOH OC6H5ONa + H2O
Câu 7: Cho 4,6 gam ancol etylic phản ứng vừa đủ với Na, sau phản ứng thu được V lít khí H2 (ở
đktc). Giá trị V là
A. 4,48 lít. B. 2,24 lít. C. 1,12 lít. D. 3,36 lít.
Câu 8: Khối lượng CO2 thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1,15 gam ancol etylic là:
A. 1,32 gam B. 1,76 gam C. 2,2 gam D. 2,75 gam.
Câu 9: Ancol etylic (C2H5OH) tác dụng được với tất cả các chất nào trong các dãy sau
A. Na, HBr, CuO. B. Na, HBr, NaOH. C. Na, HBr, Fe. D. CuO, KOH, HBr.
Câu 10: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC)
thì số ete thu được tối đa là
A. 2. B. 3. C. 1. D. 4.
Câu 11: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?
C. Tinh bột.
A. Etylclorua. B. Etilen. D. Anđehit axetic.
Câu 12: Hãy chọn câu đúng khi so sánh tính chất hóa học khác nhau giữa ancol etylic và phenol .
A. cả hai đều phản ứng được với dung dịch NaOH.
B. Cả hai đều phản ứng được với axit HBr.
C. Ancol etylic phản ứng được với NaOH còn phenol thì không.
D. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH còn ancol etylic thì không.
Câu 13: Trong số các đồng phân chứa nhân thơm có công thức phân tử C 7H8O. Số lượng đồng
phân tác dụng được với NaOH là:
A. 5. B. 3. C. 2. D. 4.
Câu 14: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2-CH2OH (X); CH2-CH2-CH2OH (Y);
HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác
dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
A. X, Y, Z, T. B. Z, R, T. C. X, Y, R, T. D. X, Z, T.
Câu 15: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren và ancol
benzylic là:
A. dd Br2 B. Na C. dd NaOH D. Quỳ tím
Câu 16: Moät ancol ñôn chöùc A coù coâng thöùc phaân töû laø C4H10O. Oxi hoaù A
taïo ra anñehit, taùch nöôùc taïo anken maïch khoâng nhaùnh. Coâng thöùc caáu
taïo cuûa A laø
A. CH3CH2CH2CH2OH. B. CH3CHOHCH2CH3. C. (CH3)2CHCH2OH. D. (CH3)3COH.
Câu 17: Số đồng phân của ancol C3H7OH là:
A. 3 B. 4 C. 2 D. 5
Câu 18: Ancol no, đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là
A. ancol bậc 1. B. ancol bậc 1 và ancol bậc 2.
C. ancol bậc 2. D. ancol bậc 3.
Câu 19: Cho 3,00 gam moät ancol X no, ñôn chöùc, maïch hôû taùc duïng vôùi natri
dö thaáy coù 0,56 lít khí thoaùt ra (ôû ñktc). Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø
A. C2H6O. B. C3H8O. C. C4H10O. D. C5H12O.
Câu 20: Cho các phản ứng :
t0
HBr + C2H5OH  → C2H4 + Br2 .
C2H6 + Br2 → .
askt (1:1mol)
C2H4 + HBr 
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :
A. 1 B. 3. C. 2. D. 4
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1(1,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có):

() () () () ()
1 2 3 4 5
CH4  C2H2  C6H6  C6H5Br  C6H5OH  C6H5ONa
→ → → → →
Câu 2 (2,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 0,01mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng
đẳng kế tiếp. Sau phản ứng thu được 0,336 lít khí CO2 (đktc).
a> Xác định CTCT của 2 ancol.
b> Dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư. Thấy
bình 1 tăng m1g, bình 2 tăng m2g. Tính m1 và m2?
c> Đun nóng hỗn hợp 0,01mol 2 ancol trên với CuO, dư thấy khối lượng chất rắn giảm m3g. Tính m3?

-----------------------------------------------
TRƯỜNG THPT TX. PHƯỚC ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 4
LONG MÔN HÓA HỌC
TỔ HÓA
KHỐI 11CB
Mã đề thi 004
Họ và tên ..........................................................................
Lớp 11A......
I. TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM)
Câu 1: Phaûn öùng naøo sau ñaây khoâng xaûy ra:
0
B. C6H5Cl + NaOH P cao→ C6H5OH + NaCl

t cao
A. C2H5OH + NaOH OC2H5ONa + H2O
C. C6H5OH + NaOH O C6H5ONa + H2O D C2H5OH + Na OC2H5ONa + ½ H2
.
Câu 2: Thuốc thử duy nhất có thể dùng để phân biệt ba chất lỏng: phenol, stiren và ancol
benzylic là:
A. dd NaOH B. Quỳ tím C. Na D. dd Br2
Câu 3: Ancol no, đơn chức tác dụng được với CuO tạo anđehit là
A. ancol bậc 2. B. ancol bậc 3.
C. ancol bậc 1 và ancol bậc 2. D. ancol bậc 1.
Câu 4: Cho 3,00 gam moät ancol X no, ñôn chöùc, maïch hôû taùc duïng vôùi natri
dö thaáy coù 0,56 lít khí thoaùt ra (ôû ñktc). Coâng thöùc phaân töû cuûa X laø
A. C2H6O. B. C3H8O. C. C4H10O. D. C5H12O.
Câu 5: Công thức nào sau đây là công thức chung của ancol no, đơn chức mạch hở:
A. CnH2n + 2O B. CnH2n + 1OH
C. CnH2n + 2Ox ( với x ≥2) D. CnH2nO
Câu 6: Phản ứng nào sau đây chứng minh phenol có tính axit yếu:
A. C6H5ONa + Br2 B. C5H5ONa + CO2 + H2O
C. C6H5OH + Na. D. C6H5OH + NaOH
Câu 7: Trong số các đồng phân chứa nhân thơm có công thức phân tử C7H8O. Số lượng đồng phân
tác dụng được với NaOH là:
A. 5. B. 3. C. 4. D. 2.
Câu 8: Cho các phản ứng :
t0
HBr + C2H5OH  → C2H4 + Br2 .
C2H6 + Br2 → .
askt (1:1mol)
C2H4 + HBr 
Số phản ứng tạo ra C2H5Br là :
A. 1 B. 3. C. 2. D. 4
Câu 9: Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH 2-CH2OH (X); CH2-CH2-CH2OH (Y);
HOCH2-CHOH-CH2OH (Z); CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R); CH3-CHOH-CH2OH (T). Những chất tác
dụng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là
A. Z, R, T. B. X, Y, R, T. C. X, Z, T. D. X, Y, Z, T.
Câu 10: Ancol etylic (C2H5OH) tác dụng được với tất cả các chất nào trong các dãy sau
A. Na, HBr, Fe. B. CuO, KOH, HBr. C. Na, HBr, CuO. D. Na, HBr, NaOH.
Câu 11: Phương pháp điều chế ancol etylic từ chất nào sau đây là phương pháp sinh hóa ?
C. Tinh bột.
A. Anđehit axetic. B. Etilen. D. Etylclorua.
Câu 12: Cho 4,6 gam ancol etylic phản ứng vừa đủ với Na, sau phản ứng thu được V lít khí H 2 (ở
đktc). Giá trị V là
A. 3,36 lít. B. 1,12 lít. C. 4,48 lít. D. 2,24 lít.
Câu 13: Khi đun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4 đặc, ở 140oC)
thì số ete thu được tối đa là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 14: Hãy chọn câu đúng khi so sánh tính chất hóa học khác nhau giữa ancol etylic và phenol .
A. cả hai đều phản ứng được với dung dịch NaOH.
B. Cả hai đều phản ứng được với axit HBr.
C. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH còn ancol etylic thì không.
D. Ancol etylic phản ứng được với NaOH còn phenol thì không.
Câu 15: Số đồng phân của ancol C3H7OH là:
A. 2 B. 5 C. 3 D. 4
Câu 16: Cho phenol tác dụng với dung dịch Br2 dư, thu được kết tủa có tên là:
A. 1,3,5-tribromphenol B. m-bromphenol
C. bromphenol D. 2,4,6-tribromphenol
Câu 17: Cho laàn löôït caùc chaát C2H5Cl, C2H5OH, C6H5OH, C6H5CH2OH vaøo dung
dòch NaOH ñun noùng. Hoûi maáy chaát coù phaûn öùng ?
A. Moät chaát. B. Hai chaát. C. Ba chaát. D. Boán chaát.
Câu 18: Khối lượng CO2 thu được khi đốt cháy hoàn toàn 1,15 gam ancol etylic là:
A. 1,76 gam B. 1,32 gam C. 2,75 gam. D. 2,2 gam
Câu 19: Dùng nước brom làm thuốc thử có thể phân biệt cặp chất nào dưới đây?
A. toluen và stiren B. etilen và propilen C. metan và etan D. etilen và stiren
Câu 20: Moät ancol ñôn chöùc A coù coâng thöùc phaân töû laø C4H10O. Oxi hoaù A
taïo ra anñehit, taùch nöôùc taïo anken maïch khoâng nhaùnh. Coâng thöùc caáu
taïo cuûa A laø
A. CH3CH2CH2CH2OH. B. CH3CHOHCH2CH3. C. (CH3)2CHCH2OH. D. (CH3)3COH.
II. TỰ LUẬN (4 điểm)
Câu 1(1,5 điểm): Hoàn thành chuỗi phản ứng (ghi rõ điều kiện nếu có):
( 1) ( 3) ( 4)
( 2)
C2H2  C2H4  C2H5Cl  C2H5OH  CH3CHO
→ → →

↓ ( 5)
C2H4
Câu 2(2,5 điểm): Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X gồm 2 ancol no, đơn chức, mạch hở, đồng
đẳng kế tiếp. Sau phản ứng thu được 0,672 lít khí CO2 (đktc).
a> Xác định CTCT của 2 ancol.
b> Dẫn sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, sau đó qua bình 2 đựng nước vôi trong dư. Thấy
bình 1 tăng m1g, bình 2 tăng m2g. Tính m1 và m2?
c> Đun nóng hỗn hợp 0,02mol 2 ancol trên với CuO, dư thấy khối lượng chất rắn giảm m3g. Tính m3?
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản